The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Reverse Interlinear

Reference:

1Thes 2:1-20

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

2:1
 
 
 
4γὰρ
1063
You


yourselves
3αὐτοὶ
0846
know
5οἴδατε
1492
dear brothers and sisters

7ἀδελφοί
0080
that
15ὅτι
3754
 
9τὴν
3588
our
11ἡμῶν
1473
visit
10εἴσοδον
1529
 
12τὴν
3588
to
13πρὸς
4314
you
14ὑμᾶς
4771
was
18γέγονεν
1096A
not
16οὐ
3756
a failure

17κενὴ
2756
2:2
 
 
 
8καθὼς
2531
You know


9οἴδατε
1492
how badly we had been treated

6ὑβρισθέντες
5195
at
11ἐν
1722
Philippi
12Φιλίπποις
5375
and
5καὶ
2532
how much we suffered

4προπαθόντες
4310
Yet
3ἀλλὰ
0235
our
17ἡμῶν
1473
 
15τῷ
3588
God
16θεῷ
2316
gave us the courage
13ἐπαρρησιασάμεθα
3955
14ἐν
1722
to declare

18λαλῆσαι
2980
his
23τοῦ
3588
24θεοῦ
2316
 
21τὸ
3588
Good News
22εὐαγγέλιον
2098
to
19πρὸς
4314
you
20ὑμᾶς
4771
boldly

in spite of
26ἐν
1722
great
27πολλῷ
4183
opposition
28ἀγῶνι
0073
2:3
 
 
So can see
4γὰρ
1063
we
6ἡμῶν
1473
not
7οὐκ
3756
 
3
3588
preaching
5παράκλησις
3874
with
8ἐκ
1537
any deceit

9πλάνης
4106
or
10οὐδὲ
3761
 
11ἐξ
1537
impure motives
12ἀκαθαρσίας
0167
or
13οὐδὲ
3761
 
14ἐν
1722
trickery
15δόλῳ
1388
2:4
 
 
For
12οὕτως
3779
we speak


4καθὼς
2531
13λαλοῦμεν
2980
 
3ἀλλὰ
0235
as messengers
4καθὼς
2531
13λαλοῦμεν
2980
approved
5δεδοκιμάσμεθα
1381
by
6ὑπὸ
5259
 
7τοῦ
3588
God
8θεοῦ
2316
to be entrusted with


9πιστευθῆναι
4100
the
10τὸ
3588
Good News
11εὐαγγέλιον
2098
Our purpose is to
20ἀλλὰ
0235
please
18ἀρέσκοντες
0700
God
21θεῷ
2316
not
15οὐχ
3756
 
16ὡς
5613
people
17ἀνθρώποις
0444
He alone
23τῷ
3588
examines
24δοκιμάζοντι
1381
the
25τὰς
3588
motives of


our
27ἡμῶν
1473
hearts
26καρδίας
2588
2:5
 
 
Never once
3οὔτε
3777
4γάρ
1063
5ποτε
4218
did we try to win


9ἐγενήθημεν
1096
with
6ἐν
1722
flattery
7λόγῳ
3056
8κολακείας
2850
as
11καθὼς
2531
you


well
11καθὼς
2531
know
12οἴδατε
1492
God
17θεὸς
2316
witness
18μάρτυς
3144
not
14οὔτε
3777
just to get money
15προφάσει
4392
16πλεονεξίας
4124
2:6
 
 
As for
5ἐξ
1537
human
6ἀνθρώπων
0444
praise
7δόξαν
1391
we have


never
3οὔτε
3777
sought
4ζητοῦντες
2212
 
9οὔτε
3777
from
10ἀφ᾽
0575
you
11ὑμῶν
4771
or
12οὔτε
3777
 
13ἀπ᾽
0575
anyone else
14ἄλλων
0243
2:7
 
 
As
7ὡς
5613
apostles
9ἀπόστολοι
0652
of Christ

8Χριστοῦ
5547
we certainly had a right


3δυνάμενοι
1410
6εἶναι
1510
to make some demands of
4ἐν
1722
5βάρει
0922
but instead
11ἀλλὰ
0235
we were

12ἐγενήθημεν
1096
children
14νήπιοι
3516
among
17ἐν
1722
18μέσῳ
3319A
you
19ὑμῶν
4771
were
22ἐὰν
1437
like
21ὡς
5613
a mother feeding

23τροφὸς
5162
caring for
24θάλπῃ
2282
her own
26ἑαυτῆς
1438
 
25τὰ
3588
children
27τέκνα
5043
2:8
 
 
 
22διότι
1360
We
24ἡμῖν
1473
loved
23ἀγαπητοὶ
0027
25ἐγενήθητε
1096
you
5ὑμῶν
4771
so much that
3οὕτως
3779
4ὁμειρόμενοι
2442A
we shared


6ηὐδοκοῦμεν
2106
7μεταδοῦναι
3330
with you

8ὑμῖν
4771
not
9οὐ
3756
only
10μόνον
3440
 
13τοῦ
3588
God’s
14θεοῦ
2316
 
11τὸ
3588
Good News
12εὐαγγέλιον
2098
but
15ἀλλά
0235
our own
20ἑαυτῶν
1438
 
19τὰς
3588
lives
21ψυχὰς
5590
too
17καί
2532
2:9
 
 
 
4γάρ
1063
you remember


3μνημονεύετε
3421
dear brothers and sisters

6ἀδελφοί
0080
hard
8τὸν
3588
9κόπον
2873
11καὶ
2532
12τὸν
3588
13μόχθον
3449
we
10ἡμῶν
1473
worked
8τὸν
3588
9κόπον
2873
11καὶ
2532
12τὸν
3588
13μόχθον
3449
Night
15νυκτὸς
3571
and
16καὶ
2532
day
17ἡμέρας
2250
we toiled to earn a living

18ἐργαζόμενοι
2038
so that
19πρὸς
4314
20τὸ
3588
would

not
21μὴ
3361.0
be a burden to


22ἐπιβαρῆσαί
1912
any
23τινα
5100
of you

24ὑμῶν
4771
as we preached


25ἐκηρύξαμεν
2784
 
30τοῦ
3588
God’s
31θεοῦ
2316
 
28τὸ
3588
Good News
29εὐαγγέλιον
2098
to
26εἰς
1519
you
27ὑμᾶς
4771
2:10
 
 
You yourselves
3ὑμεῖς
4771
witnesses
4μάρτυρες
3144
and
6καὶ
2532
 
7
3588
God
8θεός
2316
that
10ὡς
5613
we were

19ἐγενήθημεν
1096
devout
11ὁσίως
3743
and
12καὶ
2532
honest
13δικαίως
1346
and
14καὶ
2532
faultless
15ἀμέμπτως
0274
toward all of you16ὑμῖν
4771
 
17τοῖς
3588
believers
18πιστεύουσιν
4100
2:11
 
 
And
3καθάπερ
2509
you know


4οἴδατε
1492
that
5ὡς
5613
each
6ἕνα
1520
7ἕκαστον
1538A
of you

8ὑμῶν
4771
as
9ὡς
5613
a father

10πατὴρ
3962
his own
12ἑαυτοῦ
1438
children
11τέκνα
5043
2:12
 
 
We pleaded with

3παρακαλοῦντες
3870
you
4ὑμᾶς
4771
 
6καὶ
2532
encouraged
7παραμυθούμενοι
3888
and
9καὶ
2532
urged
10μαρτυρόμενοι
3143
you
14ὑμᾶς
4771
to
11εἰς
1519
12τὸ
3588
live lives
13περιπατεῖν
4043
in a way
15ἀξίως
0516
 
16τοῦ
3588
God
17θεοῦ
2316
worthy
15ἀξίως
0516
For

he
19τοῦ
3588
called
20καλοῦντος
2564
you
21ὑμᾶς
4771
to share


in
22εἰς
1519
his
24ἑαυτοῦ
1438
 
23τὴν
3588
Kingdom
25βασιλείαν
0932
and
26καὶ
2532
glory
27δόξαν
1391
2:13
 
 
Therefore
3καὶ
2532
4διὰ
1223
5τοῦτο
3778A
 
7καί
2532
we
9ἡμεῖς
1473
never stop
13ἀδιαλείπτως
0089
thanking
10εὐχαριστοῦμεν
2168
 
11τῷ
3588
God
12θεῷ
2316
that

when
15ὅτι
3754
you received

16παραλαβόντες
3880
his
21τοῦ
3588
22θεοῦ
2316
message
17λόγον
3056
18ἀκοῆς
0189
from
19παρ᾽
3844
us
20ἡμῶν
1473
didn’t
25οὐ
3756
words
26λόγον
3056
as mere human ideas


27ἀνθρώπων
0444
You accepted what said as

23ἐδέξασθε
1209
the very word


35λόγον
3056
of God

36θεοῦ
2316
 
29ἀλλὰ
0235
 
30καθώς
2531
of course
32ἀληθῶς
0230
it is

33ἐστίν
1510
And
39καὶ
2532
this word
38ὃς
3739
continues to work in


40ἐνεργεῖται
1754
 
41ἐν
1722
you
42ὑμῖν
4771
who
43τοῖς
3588
believe
44πιστεύουσιν
4100
2:14
 
 
And then
4γάρ
1063
dear brothers and sisters

9ἀδελφοί
0080
 
25ὅτι
3754
 
29καὶ
2532
you
30ὑμεῖς
4771
suffered
28ἐπάθετε
3958
persecution
26τὰ
3588
27αὐτὰ
0846
from
31ὑπὸ
5259
your
32τῶν
3588
own
33ἰδίων
2398
countrymen
34συμφυλετῶν
4853
you
3ὑμεῖς
4771
imitated
6μιμηταὶ
3402
7ἐγενήθητε
1096
the believers in 
13τοῦ
3588
God’s
14θεοῦ
2316
 
11τῶν
3588
churches
12ἐκκλησιῶν
1577
 
15τῶν
3588
in
16οὐσῶν
1510
17ἐν
1722
 
18τῇ
3588
Judea
19Ἰουδαίᾳ
2449
who

belief in

21ἐν
1722
Christ
22Χριστῷ
5547
Jesus
23Ἰησοῦ
2424
 
36καθὼς
2531
 
37καὶ
2532
from
39ὑπὸ
5259
 
38αὐτοὶ
0846
their own people


the
40τῶν
3588
Jews
41Ἰουδαίων
2453A
2:15
 
 
For
10καὶ
2532
some of the Jews killed
7ἀποκτεινάντων
0615
the
11τοὺς
3588
prophets
12προφήτας
4396
and
4καὶ
2532
some
3τῶν
3588
even
4καὶ
2532
the
5τὸν
3588
Lord
6κύριον
2962
Jesus
8Ἰησοῦν
2424
Now they have persecuted17ἐκδιωξάντων
1559
us
16ἡμᾶς
1473
too
14καί
2532
 
19καὶ
2532
They

fail to
21μὴ
3361.0
please
22ἀρεσκόντων
0700
God
20θεῷ
2316
and
23καὶ
2532
work against
26ἐναντίων
1727
all
24πᾶσιν
3956
humanity
25ἀνθρώποις
0444
2:16
 
 
as they try to keep


3κωλυόντων
2967
us
4ἡμᾶς
1473
from

preaching the Good News of
7λαλῆσαι
2980
 
8ἵνα
2443
salvation
9σωθῶσιν
4982
to

the
5τοῖς
3588
Gentiles
6ἔθνεσιν
1484
By doing
11εἰς
1519
12τὸ
3588
continue
17πάντοτε
3842
to pile up

13ἀναπληρῶσαι
0378
their
14αὐτῶν
0846
 
15τὰς
3588
sins
16ἁμαρτίας
0266
But
20δὲ
1161
the
23
3588
anger of God
24ὀργὴ
3709
has caught up19ἔφθασεν
5348
25εἰς
1519
26τέλος
5056
with
21ἐπ᾽
1909
them
22αὐτοὺς
0846
at last
19ἔφθασεν
5348
25εἰς
1519
26τέλος
5056
2:17
 
 
 
4δέ
1161
Dear brothers and sisters

6ἀδελφοί
0080
after

we
3ἡμεῖς
1473
were separated from

8ἀπορφανισθέντες
0642
 
9ἀφ᾽
0575
you
10ὑμῶν
4771
for
11πρὸς
4314
a little while


12καιρὸν
2540
13ὥρας
5610
hearts never left
16προσώπῳ
4383
17οὐ
3756
18καρδίᾳ
2588
we tried

23ἐσπουδάσαμεν
4704
very
22περισσοτέρως
4056
hard
23ἐσπουδάσαμεν
4704
to come back
24τὸ
3588
25πρόσωπον
4383
because of
28ἐν
1722
intense longing
29πολλῇ
4183
30ἐπιθυμίᾳ
1939
to see

27ἰδεῖν
3708B
you
26ὑμῶν
4771
again
24τὸ
3588
25πρόσωπον
4383
2:18
 
 
 
3διότι
1360
We wanted very much

4ἠθελήσαμεν
2309
to come

5ἐλθεῖν
2064A
to
6πρὸς
4314
you
7ὑμᾶς
4771
I
9ἐγώ
1473
 
11μὲν
3303
Paul
12Παῦλος
3972
tried again and again
14καὶ
2532
15ἅπαξ
0530
16καὶ
2532
17δίς
1364
but
19καὶ
2532
 
22
3588
Satan
23Σατανᾶς
4567
prevented
20ἐνέκοψεν
1465
us
21ἡμᾶς
1473
2:19
 
 
After all
4γάρ
1063
what
3τίς
5101
us
6ἡμῶν
1473
hope
7ἐλπὶς
1680
and
8
2228
joy
9χαρά
5479
and
11
2228
proud
13καυχήσεως
2746
reward crown

12στέφανος
4735
stand before

20ἔμπροσθεν
1715A
our
23ἡμῶν
1473
 
21τοῦ
3588
Lord
22κυρίου
2962
Jesus
24Ἰησοῦ
2424
when
25ἐν
1722
he
27αὐτοῦ
0846
 
26τῇ
3588
returns
28παρουσίᾳ
3952
 
15
2228
 
16οὐχὶ
3780
is
17καὶ
2532
you
18ὑμεῖς
4771
2:20
 
 
Yes
4γάρ
1063
you
3ὑμεῖς
4771
are
6ἐστε
1510
our
9ἡμῶν
1473
 
7
3588
pride
8δόξα
1391
and
10καὶ
2532
 
11
3588
joy
12χαρά
5479