The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Interlinear

Reference:

1Tim 5:1-25

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

5:1
 
 

4245
πρεσβυτέρῳ
6an 7older 8man
3361.0
μὴ
2Never
1969
ἐπιπλήξῃς
3speak 4harshly 5to
0235
ἀλλὰ
13but
3870
παρακάλει
14appeal 15to 17respectfully
5613
ὡς
18as 20would
3962
πατέρα
24father
3501B
νεωτέρους
28younger 29men
5613
ὡς
30as 32would
0080
ἀδελφούς
36brothers
5:2
 
 
4245
πρεσβυτέρας
3older 4women
5613
ὡς
5as 7would
3384
μητέρας
9mother
3501D
νεωτέρας
13younger 14women
5613
ὡς
18as 20would
0079
ἀδελφὰς
23sisters
1722
ἐν
15with
3956
πάσῃ
16all
0047
ἁγνείᾳ
17purity
5:3
 
 


5503
χήρας
8any 9widow 10who
5091
τίμα
2Take 3care 4of
3588
τὰς
3689
ὄντως
5503
χήρας
11has 12no 13one 14else 15to 16care 17for
5:4
 
 
1487
εἰ
1161
δέ
2But 3if
5100
τις
5503
χήρα
4she
5043
τέκνα
6children
2228
7or
1549
ἔκγονα
8grandchildren
2192
ἔχει
5has
3129
μανθανέτωσαν
12responsibility 13is
4412
πρῶτον
11first
3588
τὸν
10their
2398
ἴδιον
3624
οἶκον
17at 18home

2151
εὐσεβεῖν
14to 15show 16godliness
2532
καὶ
19and
0287
ἀμοιβὰς
0591
ἀποδιδόναι
20repay 23by 24taking 25care 26of
3588
τοῖς
21their
4269
προγόνοις
22parents
3778A
τοῦτο
30This
1063
γάρ
1510
ἐστιν
31is


0587
ἀπόδεκτον


1799
ἐνώπιον
32something 33that 34pleases
3588
τοῦ
2316
θεοῦ
36God
5:5
 
 
3588
3a
1161
δὲ
2Now
3689
ὄντως
4true
5503
χήρα
5widow
2532
καὶ


3443
μεμονωμένη
8a 9woman 10who 11is 12truly 13alone 14in 15this 16world

1679
ἤλπικεν
18has 19placed 21hope
1909
ἐπὶ
22in
2316
θεόν
23God
2532
καὶ
4357
προσμένει
3588
ταῖς
1162
δεήσεσιν
33asking 34God 35for 37help
2532
καὶ
3588
ταῖς
26She
4335
προσευχαῖς
27prays
3571
νυκτὸς
28night
2532
καὶ
29and
2250
ἡμέρας
30day
5:6
 
 
3588
3the
1161
δὲ
2But


4684
σπαταλῶσα
4widow 5who 6lives 7only 8for 9pleasure2198.0
ζῶσα
13even 14while 15she 16lives


2348
τέθνηκεν
10is 11spiritually 12dead
5:7
 
 
2532
καὶ
3778A
ταῦτα
4these
3853
παράγγελλε
3Give 5instructions 6to 7the 8church
2443
ἵνα
9so 10that
0423
ἀνεπίλημπτοι
11no 15open 16to 17criticism


1510
ὦσιν
12one 13will 14be
5:8
 
 
1487
εἰ
1161
δέ
2But
5100
τις
4those 5who
3588
τῶν
9their
2398A
ἰδίων
10relatives
2532
καὶ
3122
μάλιστα
13especially
3609
οἰκείων
14those 15in 17own 18household
3756
οὐ
6won’t
4306
προνοεῖ
7care 8for
3588
τὴν
22the

4102
πίστιν
23true 24faith

0720
ἤρνηται
20have 21denied
2532
καὶ


1510
ἔστιν
27Such 28people 29are
0571
ἀπίστου
32unbelievers
5501
χείρων
30worse 31than
5:9
 
 


5503
χήρα
2A 3widow 4who
2639
καταλεγέσθω
6put 7on 8the 9list 10for 11support 12must 13be 14a 15woman 16who 17is
3361.0
μὴ
1640A
ἔλαττον
18at 19least
2094
ἐτῶν
21years 22old
1835
ἑξήκοντα
20sixty
1096A
γεγονυῖα
24was
1520
ἑνὸς
0435
ἀνδρὸς
1135
γυνή
25faithful 26to 28husband
5:10
 
 
1722
ἐν
9because 10of

2041
ἔργοις

2570
καλοῖς
11the 12good 15done

3140
μαρτυρουμένη
2She 5well 6respected 7by 8everyone
1487
εἰ


5044
ἐτεκνοτρόφησεν
18Has 19she 20brought 21up 23children 24well
1487
εἰ3580
ἐξενοδόχησεν
27Has 28she 29been 30kind 31to 32strangers
1487
εἰ


0040A
ἁγίων
36other 37believers
4228
πόδας
3538
ἔνιψεν
35served 38humbly
1487
εἰ2346A
θλιβομένοις
47those 48who 49are 50in 51trouble


1884
ἐπήρκεσεν
44Has 45she 46helped
1487
εἰ
3956
παντὶ
56always

2041
ἔργῳ
59to 60do
0018
ἀγαθῷ
61good1872
ἐπηκολούθησεν
54Has 55she 57been 58ready
5:11
 
 
3501A
νεωτέρας
4younger
1161
δὲ


5503
χήρας
3The 5widows
3868
παραιτοῦ
6should 7not 8be 9on 10the 11list
3752
ὅταν
1063
γὰρ
13because

2691
καταστρηνιάσωσιν
14their 15physical 16desires 17will 18overpower 20devotion 21to
3588
τοῦ
5547
Χριστοῦ
23Christ

1060
γαμεῖν
28to 29remarry


2309
θέλουσιν
25they 26will 27want
5:12
 
 


2192
ἔχουσαι
3they 4would 5be
2917
κρίμα
6guilty 7of
3754
ὅτι
2Then
3588
τὴν
9their
4413
πρώτην
10previous
4102
πίστιν
11pledge
0114
ἠθέτησαν
8breaking
5:13
 
 
0260
ἅμα
3if 6on 7the 8list
1161
δὲ
2532
καί
2And
0692
ἀργαὶ
15lazy


3129
μανθάνουσιν
10they 11will 12learn
4022
περιερχόμεναι
3588
τὰς
3614
οἰκίας
23from 24house 25to 26house
3756
οὐ
3440
μόνον
1161
δὲ
17will 18spend 20time
0692
ἀργαὶ
0235
ἀλλὰ
2532
καὶ
16and
5397
φλύαροι
22gossiping
2532
καὶ
4021
περίεργοι
29meddling 30in 31other 32people’s 33business
2980
λαλοῦσαι
35talking 36about
3588
τὰ
37things

3361.0
μὴ

1163
δέοντα
38they 39shouldn’t
5:14
 
 

1014
βούλομαι
3I 4advise
3767
οὖν
2So
3501A
νεωτέρας
6younger 7widows

1060
γαμεῖν
8to 9marry 10again
5041
τεκνογονεῖν
12have 13children
3616
οἰκοδεσποτεῖν
16take 17care 18of 20own 21homes
3367
μηδεμίαν
27not
0874
ἀφορμὴν
32anything


1325
διδόναι
26will 28be 29able
3588
τῷ
24the
0480
ἀντικειμένῳ
25enemy
3059
λοιδορίας
5484
χάριν
31say 33against
5:15
 
 
2235
ἤδη
11already
1063
γάρ
2For
5100
τινες
7some 8of


1624A
ἐξετράπησαν
10have 12gone 13astray
3694A
ὀπίσω
16follow
3588
τοῦ
4567
Σατανᾶ
18Satan
5:16
 
 
1487
εἴ
2If
5100
τις
3a
4103B
πιστὴ
4woman 8believer
2192
ἔχει
9has 10relatives 11who
5503
χήρας
13widows


1884
ἐπαρκείτω
15she 16must 17take 18care 19of
0846
αὐταῖς
20them
2532
καὶ
21and
3361.0
μὴ
22not
0916
βαρείσθω
23put 24the 25responsibility 26on
3588
27the
1577
ἐκκλησία
28church
2443
ἵνα
30Then
3588
ταῖς
36the
3689
ὄντως
40truly 41alone
5503
χήραις
37widows 38who1884
ἐπαρκέσῃ
31the 32church 33can 34care 35for
5:17
 
 
3588
οἱ
3who
2573
καλῶς
7well
4291
προεστῶτες
4do 5their 6work
4245A
πρεσβύτεροι
2Elders


1362
διπλῆς


5092
τιμῆς


0515
ἀξιούσθωσαν
8should 9be 10respected 11and 12paid 13well
3122
μάλιστα
18especially
3588
οἱ
19those 20who
2872
κοπιῶντες
21work 22hard
1722
ἐν
23at
3056
λόγῳ
25preaching
2532
καὶ
26and
1319
διδασκαλίᾳ
27teaching
5:18
 
 
3004
λέγει
5says
1063
γὰρ
2For
3588
3the
1124
γραφή
4Scripture


1016
Βοῦν
12an 13ox

0248
ἀλοῶντα
19as 21treads 22out 23the 24grain
3756
οὐ
10not


5392
φιμώσεις
8You 9must 11muzzle 14to 15keep 17from 18eating
2532
καί
27And
0514
̓Άξιος
36deserve
3588
33Those 34who
2040
ἐργάτης
35work
3588
τοῦ
3408
μισθοῦ
39pay
0846
αὐτοῦ
37their
5:19
 
 
2596
κατὰ
8against


4245A
πρεσβυτέρου
9an 10elder

2724
κατηγορίαν
6an 7accusation
3361.0
μὴ
3not

3858
παραδέχου
2Do 4listen 5to
1622
ἐκτὸς
1487
εἰ
3361.0
μὴ
11unless

1909
ἐπὶ
14confirmed 15by
1417
δύο
16two
2228
17or
5140
τριῶν
18three
3144
μαρτύρων
19witnesses
5:20
 
 
3588
τοὺς
2Those 3who
0264
ἁμαρτάνοντας
4sin
1799
ἐνώπιον
8in 9front
3956A
πάντων
10of 11the 12whole 13church


1651
ἔλεγχε
5should 6be 7reprimanded
2443
ἵνα
2532
καὶ
16will 17serve 18as
3588
οἱ
3062B
λοιποὶ
24others

5401
φόβον

2192
ἔχωσιν
19a 20strong 21warning 22to
5:21
 
 

1263
διαμαρτύρομαι
2I 3solemnly 4command
1799
ἐνώπιον
6in 7the 8presence
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
9of 11God
2532
καὶ
12and
5547
Χριστοῦ
13Christ
2424
Ἰησοῦ
14Jesus
2532
καὶ
15and
3588
τῶν
16the
1588
ἐκλεκτῶν
18highest
0032
ἀγγέλων
19angels
2443
ἵνα
20to
3778A
ταῦτα
22these 23instructions
5442
φυλάξῃς
21obey
5565.0A
χωρὶς
24without
4299
προκρίματος
25taking 26sides
3367B
μηδὲν
4160
ποιῶν
2596
κατὰ
4346
πρόσκλισιν
28showing 29favoritism 30to 31anyone
5:22
 
 
5495
χεῖρας
8appointing 9a 10church 11leader
5030
ταχέως
3be 4in 5a 6hurry 7about
3367A
μηδενὶ
2Never
2007
ἐπιτίθει
8appointing 9a 10church 11leader
3366
μηδὲ
17not


2841
κοινώνει
16Do 18share


0266
ἁμαρτίαις
19in 20the 21sins

0245
ἀλλοτρίαις
22of 23others
4572
σεαυτὸν
26yourself
0053
ἁγνὸν
27pure
5083
τήρει
25Keep
5:23
 
 
3371
μηκέτι
2Don’t
5202
ὑδροπότει
3drink 4only 5water
0235
ἀλλὰ

3631
οἴνῳ
12a 14wine
3641
ὀλίγῳ
13little5530
χρῶ
8You 9ought 10to 11drink
1223
διὰ
15for 16the 17sake 18of
3588
τὸν
19your
4751
στόμαχον
20stomach
2532
καὶ
3588
τὰς
4437
πυκνάς
27so 28often
4771
σου
24you
0769
ἀσθενείας
26sick
5:24
 
 
5100
τινῶν
7some

0444
ἀνθρώπων
6of 8people
3588
αἱ
4the
0266
ἁμαρτίαι
5sins
4271
πρόδηλοί
10obvious
1510
εἰσιν
9are
4254
προάγουσαι
12leading
1519
εἰς
14to

2920
κρίσιν
15certain 16judgment
5100
τισὶν
21others
1161
δὲ
2532
καὶ
18But

1872
ἐπακολουθοῦσιν
24will 25not 26be 27revealed 28until 29later
5:25
 
 
5615
ὡσαύτως
2532
καί
2In 3the 4same 5way
3588
τὰ
7the
2041
ἔργα
10deeds
3588
τὰ
2570
καλὰ
9good
4271
πρόδηλα
15obvious
2532
καὶ
17And
3588
τὰ
18the 19good 20deeds
0247
ἄλλως
2192
ἔχοντα
21done 22in 23secret


2928
κρυβῆναι


3756
οὐ


1410
δύνανται
24will 25someday 26come 27to 28light