The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Interlinear

Reference:

1Tim 6:1-21

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

6:1
 
 
3745
ὅσοι
1510
εἰσὶν
2All
5259
ὑπὸ
2218
ζυγὸν
1400
δοῦλοι
3slaves
3588
τοὺς
2398
ἰδίους
9their
1203
δεσπότας
10masters
3956
πάσης
6full
5092
τιμῆς
7respect

0514
ἀξίους

2233
ἡγείσθωσαν
4should 5show 8for
2443
ἵνα
11so
3361.0
μὴ
14not
3588
τὸ
18the
3686
ὄνομα
19name
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
20of 22God
2532
καὶ
23and
3588
24his
1319
διδασκαλία
25teaching


0987
βλασφημῆται
12they 13will 15bring 16shame 17on
6:2
 
 
3588
οἱ
1161
δὲ
4103
πιστοὺς
9believers
2192
ἔχοντες
1203
δεσπότας
7masters
3361.0
μὴ
13no 14excuse 15for


2706
καταφρονείτωσαν
12is 16being 17disrespectful
3754
ὅτι
28because

0080
ἀδελφοί
35other 36believers
1510
εἰσιν
0235
ἀλλὰ


3123
μᾶλλον
25all 26the 27harder

1398
δουλευέτωσαν
19Those 20slaves 23should 24work
3754
ὅτι
4103
πιστοί
41who
1510
εἰσιν
42are
2532
καὶ
0027
ἀγαπητοὶ
43well 44loved
3588
οἱ
3588
τῆς
29their
2108
εὐεργεσίας
30efforts

0482
ἀντιλαμβανόμενοι
33are 34helping
3778A
ταῦτα
47these 48things
1321
δίδασκε
46Teach
2532
καὶ
52and
3870
παρακάλει
53encourage 55to 56obey
6:3
 
 
1487
εἴ
5100
τις
2Some


2085
ἑτεροδιδασκαλεῖ


2532
καὶ


3361.0
μὴ


4334
προσέρχεται
3people 4may 5contradict 7teaching


5198
ὑγιαίνουσι
10these 11are 13wholesome

3056
λόγοις
12the 14teachings
3588
τοῖς
3588
τοῦ
17the
2962
κυρίου
18Lord
1473
ἡμῶν
6our
2424
Ἰησοῦ
19Jesus

5547
Χριστοῦ
16of 20Christ
2532
καὶ
3588
τῇ
23These
2596
κατ᾽
25promote

2150
εὐσέβειαν
26a 27godly 28life
1319
διδασκαλίᾳ
24teachings
6:4
 
 


5187
τετύφωται
2Anyone 3who 7is 8arrogant
3367A
μηδὲν
10lacks
1987
ἐπιστάμενος
11understanding
0235
ἀλλὰ


3552
νοσῶν
17has 18an 19unhealthy 20desire
4012
περὶ
21to
2214
ζητήσεις
2532
καὶ
3055
λογομαχίας
22quibble 23over 24the 25meaning 26of 27words
1537
ἐξ
30stirs 31up 32arguments 33ending 34in
3739
ὧν
29This
1096
γίνεται
30stirs 31up 32arguments 33ending 34in
5355
φθόνος
35jealousy
2054
ἔρις
37division
0988
βλασφημίαι
39slander
5283
ὑπόνοιαι
43suspicions
4190
πονηραί
42evil
6:5
 
 
3859A
διαπαρατριβαί
4always 5cause 6trouble

1311
διεφθαρμένων
11are 12corrupt
0444
ἀνθρώπων
8Their
3588
τὸν
3563
νοῦν
10minds
2532
καὶ
14and


0650
ἀπεστερημένων
15they 16have 17turned 19backs 20on
3588
τῆς
21the
0225
ἀληθείας
22truth
3543
νομιζόντων
24To 25them
4200
πορισμὸν
35to 36become 37wealthy
1510
εἶναι
31is 32just 33a 34way
3588
τὴν
27a
2150
εὐσέβειαν
28show 29of 30godliness
6:6
 
 
1510
ἔστιν
8is 9itself
1161
δὲ
2Yet
4200
πορισμὸς
11wealth
3173
μέγας
10great
3588

2150
εὐσέβεια
4true 5godliness
3326
μετὰ
6with
0841
αὐταρκείας
7contentment
6:7
 
 
3762B
οὐδέν
7nothing
1063
γάρ
2After 3all

1533
εἰσηνέγκαμεν
5we 6brought 8with 10when 12came
1519
εἰς
13into
3588
τὸν
14the
2889
κόσμον
15world
3754
ὅτι
3761
οὐδὲ
18and 20can’t
1627
ἐξενεγκεῖν
21take 23with 25when 27leave
5100
τι
22anything
1410
δυνάμεθα
18and 20can’t
6:8
 
 

2192
ἔχοντες
4we 5have 6enough
1161
δὲ
2So
1305
διατροφὰς
7food
2532
καὶ
8and
4629
σκεπάσματα
9clothing
3778A
τούτοις


0714A
ἀρκεσθησόμεθα
12let 13us 14be 15content
6:9
 
 
3588
οἱ
3people 4who
1161
δὲ
2But
1014
βουλόμενοι
5long


4147
πλουτεῖν
6to 7be 8rich
1706
ἐμπίπτουσιν
9fall
1519
εἰς
10into
3986
πειρασμὸν
11temptation
2532
καὶ
12and

3803
παγίδα
13are 14trapped 15by
2532
καὶ
1939
ἐπιθυμίας
21desires
4183
πολλὰς
17many
0453
ἀνοήτους
18foolish
2532
καὶ
19and
0983
βλαβερὰς
20harmful
3748
αἵτινες
22that
1036
βυθίζουσι
23plunge
3588
τοὺς
0444
ἀνθρώπους
24them
1519
εἰς
25into
3639
ὄλεθρον
26ruin
2532
καὶ
27and
0684
ἀπώλειαν
28destruction
6:10
 
 

4491
ῥίζα
8the 9root
1063
γὰρ
2For


3956
πάντων
10of 11all 12kinds
3588
τῶν2556B
κακῶν
13of 15evil
1510
ἐστὶν
7is
3588
3the
5365
φιλαργυρία
4love 5of 6money
3739
ἧς
5100
τινὲς
19some
3713
ὀρεγόμενοι
22craving 23money
0635A
ἀπεπλανήθησαν
20people 25have 26wandered
0575
ἀπὸ
27from
3588
τῆς
28the

4102
πίστεως
29true 30faith
2532
καὶ
31and
1438
ἑαυτοὺς
33themselves
4044
περιέπειραν
32pierced

3601
ὀδύναις
34with 36sorrows
4183
πολλαῖς
35many
6:11
 
 
4771
σὺ
3you 5Timothy
1161
δέ
2But
5599
7are

0444
ἄνθρωπε
8a 9man

2316
θεοῦ
10of 11God

3778A
ταῦτα
16all 17these 18evil 19things
5343
φεῦγε
14run 15from
1377
δίωκε
22Pursue
1161
δὲ
1343
δικαιοσύνην
23righteousness

2150
εὐσέβειαν
25a 26godly 27life
4102
πίστιν
31faith
0026
ἀγάπην
33love
5281
ὑπομονήν
35perseverance
4240A
πραϋπαθίαν
38gentleness
6:12
 
 
0075
ἀγωνίζου
2Fight
3588
τὸν
3the
2570
καλὸν
4good
0073
ἀγῶνα
5fight
3588
τῆς
7the


4102
πίστεως
6for 8true 9faith
1949
ἐπιλαβοῦ
11Hold 12tightly 13to
3588
τῆς
14the
0166
αἰωνίου
15eternal
2222
ζωῆς
16life
1519
εἰς
17to
3739
ἣν
18which


2564
ἐκλήθης
19God 20has 21called 22you
2532
καὶ


3670
ὡμολόγησας


3588
τὴν
26you 27have 28confessed
2570
καλὴν
29so 30well


3671
ὁμολογίαν
26you 27have 28confessed
1799
ἐνώπιον
31before
4183
πολλῶν
32many
3144
μαρτύρων
33witnesses
6:13
 
 

3853
παραγγέλλω
3I 4charge
4771
σοι
5you
1799
ἐνώπιον
6before
3588
τοῦ
2316
θεοῦ
8God
3588
τοῦ
10who
2225
ζωογονοῦντος
11gives 12life 13to
3588
τὰ
3956A
πάντα
15all
2532
καὶ
17and
5547
Χριστοῦ
19Christ
2424
Ἰησοῦ
20Jesus
3588
τοῦ
22who
3140
μαρτυρήσαντος
23gave
1909
ἐπὶ
27before
4194
Ποντίου
28Pontius
4091
Πειλάτου
29Pilate
3588
τὴν
24a
2570
καλὴν
25good
3671
ὁμολογίαν
26testimony
6:14
 
 
5083
τηρῆσαί
4obey
4771
σε
3you
3588
τὴν
5this
1785
ἐντολὴν
6command
0784
ἄσπιλον
7without 8wavering
0423
ἀνεπίλημπτον
11no 12one 13can 14find 15fault 16with


3360
μέχρι
18from 19now 20until
3588
τῆς
2015
ἐπιφανείας
27comes 28again
3588
τοῦ
2962
κυρίου
23Lord
1473
ἡμῶν
21our
2424
Ἰησοῦ
24Jesus
5547
Χριστοῦ
25Christ
6:15
 
 
3739
ἣν
2540
καιροῖς
2398
ἰδίοις
5At 6just 7the 8right 9time1166
δείξει
11Christ 12will 13be 14revealed 15from 16heaven 17by
3588
18the
3107
μακάριος
19blessed
2532
καὶ
20and
3441
μόνος
21only
1413
δυνάστης
22almighty 23God
3588
25the
0935
βασιλεὺς
26King
3588
τῶν
28all

0936
βασιλευόντων
27of 29kings
2532
καὶ
30and
2962
κύριος
31Lord
3588
τῶν
33all

2961
κυριευόντων
32of 34lords
6:16
 
 
3588
2He
3441
μόνος
3alone
2192
ἔχων
4can
0110
ἀθανασίαν
5never 6die
5457
φῶς
12light 13so 14brilliant

3611
οἰκῶν
9he 10lives 11in
0676
ἀπρόσιτον
16no 17human 18can 19approach
3739
ὃν
28him


3708B
εἶδεν
25has 26ever 27seen
3762A
οὐδεὶς
22No
0444
ἀνθρώπων
23human 24eye
3761
οὐδὲ
30nor

3708B
ἰδεῖν

1410
δύναται
31ever 32will

3739
38to 39him
5092
τιμὴ
35honor
2532
καὶ
36and
2904
κράτος
37power
0166
αἰώνιον
40forever
0281
ἀμήν
42Amen
6:17
 
 
3588
τοῖς
3those 4who
4145A
πλουσίοις
6rich
1722
ἐν
7in
3588
τῷ
3568
νῦν
0165
αἰῶνι
8this 9world
3853
παράγγελλε
2Teach
3361.0
μὴ
10not


5309
ὑψηλοφρονεῖν
11to 12be 13proud
3366
μηδὲ
14and 15not

1679
ἠλπικέναι
16to 17trust
1909
ἐπὶ
18in
4149
πλούτου
20money
0083
ἀδηλότητι
22which 23is 24so 25unreliable
0235
ἀλλ᾽
28trust 29should 30be
1909
ἐπὶ
31in
2316
θεῷ
32God
3588
τῷ
34who
3930
παρέχοντι
36gives
1473
ἡμῖν
37us
3956A
πάντα
38all 40need
4146
πλουσίως
35richly
1519
εἰς
41for
0619
ἀπόλαυσιν
43enjoyment
6:18
 
 

0014
ἀγαθοεργεῖν
8to 9do 10good


4147
πλουτεῖν
13should 14be 15rich
1722
ἐν
16in
2041
ἔργοις
18works
2570
καλοῖς
17good
2130
εὐμεταδότους
20generous 22to 23those 24in 25need
1510
εἶναι


2843
κοινωνικούς
27always 28being 29ready 30to 31share 32with 33others
6:19
 
 0597
ἀποθησαυρίζοντας
5they 6will 7be 8storing 9up 11treasure
1438
ἑαυτοῖς
10their

2310A
θεμέλιον
13a 15foundation
2570
καλὸν
14good
1519
εἰς
16for
3588
τὸ
17the
3195A
μέλλον
18future
2443
ἵνα
19so 20that
1949
ἐπιλάβωνται
21they 22may 23experience
3588
τῆς
3689
ὄντως
24true
2222
ζωῆς
26life
6:20
 
 
5599
5095
Τιμόθεε
3Timothy
3588
τὴν
6what


3866
παραθήκην
7God 8has 9entrusted 10to
5442
φύλαξον
5guard
1624A
ἐκτρεπόμενος
13Avoid
3588
τὰς
0952
βεβήλους
15godless
2757
κενοφωνίας
17foolish 18discussions
2532
καὶ
19with
0477
ἀντιθέσεις
20those 21who 22oppose 24with
3588
τῆς
5581
ψευδωνύμου
1108
γνώσεως
27so-called 28knowledge
6:21
 
 
3739
ἥν
11such
5100
τινες
2Some 3people
1861
ἐπαγγελλόμενοι
9by 10following 12foolishness
4012
περὶ
6from
3588
τὴν
7the
4102
πίστιν
8faith

0795
ἠστόχησαν
4have 5wandered
3588
15God’s
5485
χάρις
16grace
3326
μεθ᾽
18with
4771
ὑμῶν
19you 20all