The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Reverse Interlinear

Reference:

1Tim 6:1-21

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

6:1
 
 
All
3ὅσοι
3745
4εἰσὶν
1510
slaves
5ὑπὸ
5259
6ζυγὸν
2218
7δοῦλοι
1400
should show


13ἀξίους
0514
14ἡγείσθωσαν
2233
full
11πάσης
3956
respect
12τιμῆς
5092
for


their
8τοὺς
3588
9ἰδίους
2398
masters
10δεσπότας
1203
so
15ἵνα
2443
they will


not
16μὴ
3361.0
bring shame on
24βλασφημῆται
0987
the
17τὸ
3588
name
18ὄνομα
3686
of

 
19τοῦ
3588
God
20θεοῦ
2316
and
21καὶ
2532
his
22
3588
teaching
23διδασκαλία
1319
6:2
 
 
 
3οἱ
3588
 
4δὲ
1161
 
6ἔχοντες
2192
masters
7δεσπότας
1203
believers
5πιστοὺς
4103
is

no excuse for
9μὴ
3361.0
being disrespectful

10καταφρονείτωσαν
2706
Those slaves

17δουλευέτωσαν
1398
 
14εἰσιν
1510
 
15ἀλλὰ
0235
should work

17δουλευέτωσαν
1398
all the harder


16μᾶλλον
3123
because
12ὅτι
3754
their
24τῆς
3588
efforts
25εὐεργεσίας
2108
 
18ὅτι
3754
 
23οἱ
3588
are helping

26ἀντιλαμβανόμενοι
0482
other believers

13ἀδελφοί
0080
 
21καὶ
2532
who
19πιστοί
4103
are
20εἰσιν
1510
well loved
22ἀγαπητοὶ
0027
Teach
29δίδασκε
1321
these things
28ταῦτα
3778A
and
31καὶ
2532
encourage to obey
32παρακάλει
3870
6:3
 
 
Some
3εἴ
1487
4τις
5100
people may contradict
5ἑτεροδιδασκαλεῖ
2085
7καὶ
2532
8μὴ
3361.0
9προσέρχεται
4334
our
16ἡμῶν
1473
teaching
5ἑτεροδιδασκαλεῖ
2085
7καὶ
2532
8μὴ
3361.0
9προσέρχεται
4334
these are


the

wholesome
11ὑγιαίνουσι
5198
teachings
12λόγοις
3056
 
13τοῖς
3588
of

the
14τοῦ
3588
Lord
15κυρίου
2962
Jesus
17Ἰησοῦ
2424
Christ
18Χριστοῦ
5547
 
20καὶ
2532
These
21τῇ
3588
teachings
24διδασκαλίᾳ
1319
promote
22κατ᾽
2596
a godly life

23εὐσέβειαν
2150
6:4
 
 
Anyone who is arrogant


3τετύφωται
5187
lacks
4μηδὲν
3367A
understanding
5ἐπιστάμενος
1987
 
7ἀλλὰ
0235
has an unhealthy desire


8νοσῶν
3552
to
9περὶ
4012
quibble over the meaning of words
10ζητήσεις
2214
11καὶ
2532
12λογομαχίας
3055
This
15ὧν
3739
stirs up arguments ending in
14ἐξ
1537
16γίνεται
1096
jealousy
17φθόνος
5355
division
19ἔρις
2054
slander
21βλασφημίαι
0988
evil
24πονηραί
4190
suspicions
23ὑπόνοιαι
5283
6:5
 
 
always cause trouble
3διαπαρατριβαί
3859A
Their
6ἀνθρώπων
0444
 
7τὸν
3588
minds
8νοῦν
3563
are corrupt

5διεφθαρμένων
1311
and
10καὶ
2532
they have turned backs on


11ἀπεστερημένων
0650
the
12τῆς
3588
truth
13ἀληθείας
0225
To them
15νομιζόντων
3543
a
18τὴν
3588
show of godliness
19εὐσέβειαν
2150
is just a way
17εἶναι
1510
to become wealthy
16πορισμὸν
4200
6:6
 
 
Yet
4δὲ
1161
 
7
3588
true godliness

8εὐσέβεια
2150
with
9μετὰ
3326
contentment
10αὐταρκείας
0841
is itself
3ἔστιν
1510
great
6μέγας
3173
wealth
5πορισμὸς
4200
6:7
 
 
After all
5γάρ
1063
we brought

7εἰσηνέγκαμεν
1533
nothing
3οὐδέν
3762B
with when cameinto
8εἰς
1519
the
9τὸν
3588
world
10κόσμον
2889
 
12ὅτι
3754
and can’t
13οὐδὲ
3761
16δυνάμεθα
1410
take
14ἐξενεγκεῖν
1627
anything
15τι
5100
with when leave
14ἐξενεγκεῖν
1627
6:8
 
 
So
4δὲ
1161
we have enough

3ἔχοντες
2192
food
5διατροφὰς
1305
and
6καὶ
2532
clothing
7σκεπάσματα
4629
 
9τούτοις
3778A
let us be content


10ἀρκεσθησόμεθα
0714A
6:9
 
 
But
4δὲ
1161
people who
3οἱ
3588
long
5βουλόμενοι
1014
to be rich


6πλουτεῖν
4147
fall
7ἐμπίπτουσιν
1706
into
8εἰς
1519
temptation
9πειρασμὸν
3986
and
10καὶ
2532
are trapped by

11παγίδα
3803
 
12καὶ
2532
many
14πολλὰς
4183
foolish
15ἀνοήτους
0453
and
16καὶ
2532
harmful
17βλαβερὰς
0983
desires
13ἐπιθυμίας
1939
that
18αἵτινες
3748
plunge
19βυθίζουσι
1036
them
20τοὺς
3588
21ἀνθρώπους
0444
into
22εἰς
1519
ruin
23ὄλεθρον
3639
and
24καὶ
2532
destruction
25ἀπώλειαν
0684
6:10
 
 
For
4γὰρ
1063
the
9
3588
love of money
10φιλαργυρία
5365
is
8ἐστὶν
1510
the root

3ῥίζα
4491
of all kinds


5πάντων
3956
of 
6τῶν
3588
evil
7κακῶν
2556B
 
12ἧς
3739
some
13τινὲς
5100
people


craving money
14ὀρεγόμενοι
3713
have wandered


16ἀπεπλανήθησαν
0635A
from
17ἀπὸ
0575
the
18τῆς
3588
true faith

19πίστεως
4102
and
20καὶ
2532
pierced
22περιέπειραν
4044
themselves
21ἑαυτοὺς
1438
with

many
24πολλαῖς
4183
sorrows
23ὀδύναις
3601
6:11
 
 
But
4δέ
1161
you Timothy
3σὺ
4771
are
6
5599
a man

7ἄνθρωπε
0444
of God

8θεοῦ
2316
run from
11φεῦγε
5343
all these evil things

10ταῦτα
3778A
 
14δὲ
1161
Pursue
13δίωκε
1377
righteousness
15δικαιοσύνην
1343
a godly life

16εὐσέβειαν
2150
faith
18πίστιν
4102
love
20ἀγάπην
0026
perseverance
22ὑπομονήν
5281
gentleness
24πραϋπαθίαν
4240A
6:12
 
 
Fight
3ἀγωνίζου
0075
the
4τὸν
3588
good
5καλὸν
2570
fight
6ἀγῶνα
0073
for

the
7τῆς
3588
true faith

8πίστεως
4102
Hold tightly to
10ἐπιλαβοῦ
1949
the
11τῆς
3588
eternal
12αἰωνίου
0166
life
13ζωῆς
2222
to
14εἰς
1519
which
15ἣν
3739
God has called you


16ἐκλήθης
2564
 
18καὶ
2532
you have confessed


19ὡμολόγησας
3670
20τὴν
3588
22ὁμολογίαν
3671
so well
21καλὴν
2570
before
23ἐνώπιον
1799
many
24πολλῶν
4183
witnesses
25μαρτύρων
3144
6:13
 
 
I charge

3παραγγέλλω
3853
you
4σοι
4771
before
5ἐνώπιον
1799
 
6τοῦ
3588
God
7θεοῦ
2316
who
9τοῦ
3588
gives life to
10ζωογονοῦντος
2225
 
11τὰ
3588
all
12πάντα
3956A
and
14καὶ
2532
Christ
15Χριστοῦ
5547
Jesus
16Ἰησοῦ
2424
who
18τοῦ
3588
gave
19μαρτυρήσαντος
3140
a
23τὴν
3588
good
24καλὴν
2570
testimony
25ὁμολογίαν
3671
before
20ἐπὶ
1909
Pontius
21Ποντίου
4194
Pilate
22Πειλάτου
4091
6:14
 
 
you
4σε
4771
obey
3τηρῆσαί
5083
this
5τὴν
3588
command
6ἐντολὴν
1785
without wavering
7ἄσπιλον
0784
no one can find fault with
9ἀνεπίλημπτον
0423
from now until


10μέχρι
3360
our
15ἡμῶν
1473
 
13τοῦ
3588
Lord
14κυρίου
2962
Jesus
16Ἰησοῦ
2424
Christ
17Χριστοῦ
5547
 
11τῆς
3588
comes again
12ἐπιφανείας
2015
6:15
 
 
At just the right time
4καιροῖς
2540
5ἰδίοις
2398
 
3ἣν
3739
Christ will be revealed from heaven by6δείξει
1166
the
7
3588
blessed
8μακάριος
3107
and
9καὶ
2532
only
10μόνος
3441
almighty God
11δυνάστης
1413
the
13
3588
King
14βασιλεὺς
0935
of

all
15τῶν
3588
kings
16βασιλευόντων
0936
and
17καὶ
2532
Lord
18κύριος
2962
of

all
19τῶν
3588
lords
20κυριευόντων
2961
6:16
 
 
He
3
3588
alone
4μόνος
3441
can
5ἔχων
2192
never die
6ἀθανασίαν
0110
he lives in

9οἰκῶν
3611
light so brilliant
8φῶς
5457
no human can approach
10ἀπρόσιτον
0676
No
14οὐδεὶς
3762A
human eye
15ἀνθρώπων
0444
has ever seen


13εἶδεν
3708B
him
12ὃν
3739
nor
17οὐδὲ
3761
ever will


18ἰδεῖν
3708B
19δύναται
1410
honor
22τιμὴ
5092
and
23καὶ
2532
power
24κράτος
2904
to him

21
3739
forever
25αἰώνιον
0166
Amen
27ἀμήν
0281
6:17
 
 
Teach
9παράγγελλε
3853
those who
3τοῖς
3588
rich
4πλουσίοις
4145A
in
5ἐν
1722
this world
6τῷ
3588
7νῦν
3568
8αἰῶνι
0165
not
10μὴ
3361.0
to be proud


11ὑψηλοφρονεῖν
5309
and not
12μηδὲ
3366
to trust

13ἠλπικέναι
1679
in
14ἐπὶ
1909
money
15πλούτου
4149
which is so unreliable
17ἀδηλότητι
0083
trust should be
19ἀλλ᾽
0235
in
20ἐπὶ
1909
God
21θεῷ
2316
who
23τῷ
3588
richly
27πλουσίως
4146
gives
24παρέχοντι
3930
us
25ἡμῖν
1473
all need
26πάντα
3956A
for
28εἰς
1519
enjoyment
29ἀπόλαυσιν
0619
6:18
 
 
to do good

3ἀγαθοεργεῖν
0014
should be rich


5πλουτεῖν
4147
in
6ἐν
1722
good
8καλοῖς
2570
works
7ἔργοις
2041
generous
9εὐμεταδότους
2130
 
10εἶναι
1510
to those in need
always being ready to share with others


12κοινωνικούς
2843
6:19
 
 
they will be storing up3ἀποθησαυρίζοντας
0597
their
4ἑαυτοῖς
1438
treasure
3ἀποθησαυρίζοντας
0597
a

good
6καλὸν
2570
foundation
5θεμέλιον
2310A
for
7εἰς
1519
the
8τὸ
3588
future
9μέλλον
3195A
so that
10ἵνα
2443
they may experience
11ἐπιλάβωνται
1949
true
13ὄντως
3689
 
12τῆς
3588
life
14ζωῆς
2222
6:20
 
 
 
3
5599
Timothy
4Τιμόθεε
5095
guard
8φύλαξον
5442
what
6τὴν
3588
God has entrusted to


7παραθήκην
3866
Avoid
10ἐκτρεπόμενος
1624A
 
11τὰς
3588
godless
12βεβήλους
0952
foolish discussions
14κενοφωνίας
2757
with
15καὶ
2532
those who oppose with
16ἀντιθέσεις
0477
 
17τῆς
3588
so-called knowledge
18ψευδωνύμου
5581
19γνώσεως
1108
6:21
 
 
Some people
4τινες
5100
have wandered

9ἠστόχησαν
0795
from
6περὶ
4012
the
7τὴν
3588
faith
8πίστιν
4102
by following
5ἐπαγγελλόμενοι
1861
such
3ἥν
3739
foolishness

God’s
11
3588
grace
12χάρις
5485
with
13μεθ᾽
3326
you all
14ὑμῶν
4771