The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Interlinear

Reference:

2Pet 1:1-21

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

1:1
 
 
4826
Συμεὼν
2This 3letter 4is 5from 6Simon
4074
Πέτρος
10Peter

1400
δοῦλος
12a 13slave
2532
καὶ
14and
0652
ἀπόστολος
15apostle
2424
Ἰησοῦ
17Jesus

5547
Χριστοῦ
16of 18Christ
3588
τοῖς
25who
2472
ἰσότιμον
26share 27the 28same 29precious
1473
ἡμῖν
31we

2975
λαχοῦσιν
36was 37given

4102
πίστιν
34This 35faith
1722
ἐν
40because 41of

1343
δικαιοσύνῃ
42the 43justice 44and 45fairness
3588
τοῦ
2316
θεοῦ
55God
1473
ἡμῶν
53our
2532
καὶ
56and
4990
σωτῆρος
57Savior
2424
Ἰησοῦ
50Jesus

5547
Χριστοῦ
49of 51Christ
1:2
 
 
5485
χάρις
9grace
4771
ὑμῖν
5you
2532
καὶ
10and
1515
εἰρήνη
11peace


4129
πληθυνθείη
2May 3God 4give 6more 7and 8more 12as 13you 14grow
1722
ἐν
15in
1922
ἐπιγνώσει
17knowledge
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
18of 20God
2532
καὶ
21and
2424
Ἰησοῦ
22Jesus
3588
τοῦ
2962
κυρίου
25Lord
1473
ἡμῶν
23our
1:3
 
 
5613
ὡς
3956A
πάντα
13everything
1473
ἡμῖν
12us
3588
τῆς
2304
θείας
5divine

1411
δυνάμεως
3By 6power
0846
αὐτοῦ
4his
3588
τὰ

4314
πρὸς
16need 17for 18living

2222
ζωὴν

2532
καὶ

2150
εὐσέβειαν
19a 20godly 21life


1433
δεδωρημένης
9God 10has 11given

1223
διὰ
24have 25received 26all 27of 28this 29by
3588
τῆς


1922
ἐπιγνώσεως
31coming 32to 33know
3588
τοῦ
36the 37one 38who
2564
καλέσαντος
39called
1473
ἡμᾶς
40us

2398
ἰδίᾳ
41to 42himself
1391
δόξῃ
43by 44means 45of 47marvelous 48glory
2532
καὶ
49and
0703
ἀρετῇ
50excellence
1:4
 
 
1223
δι᾽
3because 4of
3739
ὧν
6glory 7and 8excellence
3588
τὰ
5093
τίμια
17precious
2532
καὶ
16and
3176
μέγιστα
15great
1473
ἡμῖν
13us
1862
ἐπαγγέλματα
18promises


1433
δεδώρηται
10he 11has 12given
2443
ἵνα
24that
1223
διὰ
25enable 26you 27to
3778A
τούτων
20These 23promises
1096
γένησθε
25enable 26you 27to
2304
θείας
30divine
2844
κοινωνοὶ
28share
5449
φύσεως
31nature
0668
ἀποφυγόντες
33escape
3588
τῆς
34the
1722
ἐν
3588
τῷ
2889
κόσμῳ
37world’s

1722
ἐν
39caused 40by
1939
ἐπιθυμίᾳ
41human 42desires
5356
φθορᾶς
38corruption
1:5
 
 
2532
καὶ
0846
αὐτὸ
3778A
τοῦτο
3In 4view 5of 6all 7this
1161
δέ
4710
σπουδὴν
3956
πᾶσαν
3923
παρεισενέγκαντες
9make 10every 11effort 12to 13respond 14to 15God’s 16promises


2023
ἐπιχορηγήσατε
23a 24generous 25provision 26of

1722
ἐν
18Supplement 22with
3588
τῇ
4102
πίστει
21faith
4771
ὑμῶν
19your
3588
τὴν
0703
ἀρετήν
28moral 29excellence
1722
ἐν
1161
δὲ
31and
3588
τῇ
0703
ἀρετῇ
34moral 35excellence
3588
τὴν
1108
γνῶσιν
38knowledge
1:6
 
 
1722
ἐν
1161
δὲ
3and
3588
τῇ
1108
γνώσει
5knowledge
3588
τὴν
1466
ἐγκράτειαν
8self-control
1722
ἐν
1161
δὲ
11and
3588
τῇ
1466
ἐγκρατείᾳ
13self-control
3588
τὴν
5281
ὑπομονήν
16patient 17endurance
1722
ἐν
1161
δὲ
20and
3588
τῇ
5281
ὑπομονῇ
22patient 23endurance
3588
τὴν
2150
εὐσέβειαν
26godliness
1:7
 
 
1722
ἐν
1161
δὲ
3and
3588
τῇ
2150
εὐσεβείᾳ
5godliness
3588
τὴν
5360
φιλαδελφίαν
8brotherly 9affection
1722
ἐν
1161
δὲ
12and
3588
τῇ
5360
φιλαδελφίᾳ
14brotherly 15affection
3588
τὴν
0026
ἀγάπην
18love 19for 20everyone
1:8
 
 

3778A
ταῦτα
7like 8this
1063
γὰρ
4771
ὑμῖν
5you
5225
ὑπάρχοντα
2532
καὶ
4121
πλεονάζοντα
4more 6grow

3756
οὐκ

0692
ἀργοὺς
10the 11more 12productive
3761
οὐδὲ
0175
ἀκάρπους
13and 14useful 16will 17be

2525
καθίστησιν
10the 11more 12productive
1519
εἰς
18in
3588
τὴν
19your
3588
τοῦ
2962
κυρίου
24Lord
1473
ἡμῶν
22our
2424
Ἰησοῦ
25Jesus

5547
Χριστοῦ
21of 26Christ
1922
ἐπίγνωσιν
20knowledge
1:9
 
 

3739
3those 4who
1063
γὰρ
2But
3361.0
μὴ
3918
πάρεστιν
5fail 6to 7develop

3778A
ταῦτα
8in 9this 10way
5185
τυφλός
14blind
1510
ἐστιν
11are
3467
μυωπάζων
12shortsighted
3024
λήθην
2983
λαβὼν
16forgetting
3588
τοῦ
17that2512
καθαρισμοῦ
18they 19have 20been 21cleansed 22from
3588
τῶν
3819
πάλαι
25old
0846
αὐτοῦ
24their
0266
ἁμαρτιῶν
26sins
1:10
 
 
1352
διὸ
3123
μᾶλλον
2So

0080
ἀδελφοί
4dear 5brothers 6and 7sisters
4704
σπουδάσατε
12work 13hard

0949
βεβαίαν
14to 15prove 16that 18really 19are 20among 21those
4771
ὑμῶν
17you
3588
τὴν


2821
κλῆσιν
22God 23has 25called
2532
καὶ
26and
1589
ἐκλογὴν
27chosen

4160
ποιεῖσθαι
14to 15prove 16that 18really 19are 20among 21those
3778A
ταῦτα
31these 32things
1063
γὰρ
4160
ποιοῦντες
29Do
3756
οὐ
3361.0
μὴ
37never


4417
πταίσητέ
35you 36will 38fall 39away
4218
ποτε
37never
1:11
 
 
3779
οὕτως
1063
γὰρ
2Then
4146
πλουσίως
8grand


2023
ἐπιχορηγηθήσεται
3God 4will 5give
4771
ὑμῖν
6you
3588
7a
1529
εἴσοδος
9entrance
1519
εἰς
10into
3588
τὴν
11the
0166
αἰώνιον
12eternal
0932
βασιλείαν
13Kingdom
3588
τοῦ
2962
κυρίου
17Lord

1473
ἡμῶν
14of 15our
2532
καὶ
18and
4990
σωτῆρος
19Savior
2424
Ἰησοῦ
20Jesus
5547
Χριστοῦ
21Christ
1:12
 
 
1352
διὸ
2Therefore

3195
μελλήσω
4I 5will
0104
ἀεὶ
6always
4771
ὑμᾶς
8you
5279
ὑπομιμνήσκειν
7remind
4012
περὶ
9about
3778A
τούτων
10these 11things
2539
καίπερ
13even 14though
1492
εἰδότας
15you 16already 17know
2532
καὶ
19and

4741
ἐστηριγμένους
20are 21standing 22firm
1722
ἐν
23in
3588
τῇ
24the


3918
παρούσῃ
27have 28been 29taught
0225
ἀληθείᾳ
25truth
1:13
 
 


1342
δίκαιον
3it 4is 5only 6right
1161
δὲ
2And


2233
ἡγοῦμαι
3it 4is 5only 6right
1909
ἐφ᾽
3745
ὅσον
14as 15long 16as

1510
εἰμὶ

1722
ἐν

3778
τούτῳ

3588
τῷ

4638
σκηνώματι
17I 18live

1326.0
διεγείρειν
7that 8I 9should 10keep 11on 12reminding
4771
ὑμᾶς
13you

1722
ἐν

5280
ὑπομνήσει
7that 8I 9should 10keep 11on 12reminding
1:14
 
 
1492
εἰδὼς
3754
ὅτι
12that
5031
ταχινή
15soon
1510
ἐστιν
14must
3588
0595
ἀπόθεσις
3588
τοῦ
4638
σκηνώματός
17leave 18this 19earthly 20life
1473
μου
13I
2531
καθὼς
2532
καὶ
2For
3588
2962
κύριος
5Lord
1473
ἡμῶν
3our
2424
Ἰησοῦς
6Jesus
5547
Χριστὸς
7Christ

1213
ἐδήλωσέν
8has 9shown
1473
μοι
10me
1:15
 
 


4704
σπουδάσω
4I 5will 6work 7hard
1161
δὲ
2532
καὶ
3so
1539
ἑκάστοτε
12always
2192
ἔχειν
13remember
4771
ὑμᾶς
11you
3326
μετὰ
17after
3588
τὴν
1699
ἐμὴν
19I
1841
ἔξοδον
20am 21gone
3588
τὴν
3778A
τούτων
15these 16things
3420
μνήμην
13remember

4160
ποιεῖσθαι
8to 9make 10sure
1:16
 
 
3756
οὐ
5not
1063
γὰρ
2For
4679A
σεσοφισμένοις
8clever
3454
μύθοις
9stories


1811
ἐξακολουθήσαντες
3we 4were 6making 7up


1107
ἐγνωρίσαμεν
10when 11we 12told 14about
4771
ὑμῖν
13you
3588
τὴν
15the
3588
τοῦ
2962
κυρίου
22Lord
1473
ἡμῶν
20our
2424
Ἰησοῦ
23Jesus

5547
Χριστοῦ
19of 24Christ
1411
δύναμιν
16powerful
2532
καὶ
3952
παρουσίαν
18coming
0235
ἀλλ᾽

2030
ἐπόπται

1096
γενηθέντες
27We 28saw 33with 35own 36eyes
3588
τῆς
1565
ἐκείνου
30his
3168
μεγαλειότητος
31majestic 32splendor
1:17
 
 


2983
λαβὼν
3when 4he 5received
1063
γὰρ
3844
παρὰ
9from
2316
θεοῦ
10God

3962
πατρὸς
11the 12Father
5092
τιμὴν
6honor
2532
καὶ
7and
1391
δόξαν
8glory
5456
φωνῆς
15voice
5342
ἐνεχθείσης
22said

0846
αὐτῷ
23to 24him
5107
τοιᾶσδε
14The
5259
ὑπὸ
22said
3588
τῆς
17the

3169
μεγαλοπρεποῦς
16from 18majestic 20of 21God
1391
δόξης
19glory
3588
5207
υἱός
34Son
1473
μου
29my
3588
0027A
ἀγαπητός
31dearly 32loved
1473
μου
3778A
οὗτός
27This
1510
ἐστιν
28is
1519
εἰς
38brings
3739
ὃν
37who
1473
ἐγὼ
39me
2106
εὐδόκησα
40great 41joy
1:18
 
 
2532
καὶ
3778
ταύτην
6that
3588
τὴν
5456
φωνὴν
8voice
1473
ἡμεῖς
4ourselves

0191
ἠκούσαμεν
3We 5heard
1537
ἐξ
9from
3772
οὐρανοῦ
10heaven
5342
ἐνεχθεῖσαν
9from
4862
σὺν
14with
0846
αὐτῷ
15him


1510
ὄντες
11when 12we 13were
1722
ἐν
16on
3588
τῷ
17the
0040
ἁγίῳ
18holy
3735
ὄρει
19mountain
1:19
 
 
2532
καί
2Because 3of 4that 5experience

2192
ἔχομεν
7we 8have

0949A
βεβαιότερον
9even 10greater 11confidence 12in
3588
τὸν
13the
4397
προφητικὸν
15proclaimed 16by 17the 18prophets
3056
λόγον
14message
3739

2573
καλῶς

4160
ποιεῖτε

4337
προσέχοντες
21You 22must 23pay 24close 25attention 26to 27what 29wrote5613
ὡς
31for 33words 34are 35like

3088
λύχνῳ
36a 37lamp
5316
φαίνοντι
38shining
1722
ἐν
39in

0850
αὐχμηρῷ
40a 41dark
5117
τόπῳ
42place
2193
ἕως
3739
οὗ
44until

2250
ἡμέρα
45the 46Day
1306
διαυγάσῃ
47dawns
2532
καὶ
49and


5459
φωσφόρος
51the 52Morning 53Star
0393
ἀνατείλῃ
54shines
1722
ἐν
58in
3588
ταῖς
2588
καρδίαις
61hearts
4771
ὑμῶν
59your
1:20
 
 
3778A
τοῦτο
4412
πρῶτον
2Above 3all


1097
γινώσκοντες
5you 6must 7realize
3754
ὅτι
8that
3956
πᾶσα
9no
4394
προφητεία
10prophecy

1124
γραφῆς
11in 12Scripture


2398
ἰδίας
16the 17prophet’s 18own
1955
ἐπιλύσεως
19understanding
3756
οὐ
9no

1096
γίνεται
13ever 14came 15from
1:21
 
 
3756
οὐ
1063
γὰρ
2or
2307
θελήματι
8initiative
0444
ἀνθρώπου
4human
5342
ἠνέχθη
4394
προφητεία
4218
ποτέ
0235
ἀλλά
10No
5259
ὑπὸ
16by

4151
πνεύματος
17the 19Spirit
0040
ἁγίου
18Holy5342
φερόμενοι
12those 13prophets 14were 15moved
2980
ἐλάλησαν
23spoke
0575
ἀπὸ
24from
2316
θεοῦ
25God
0444
ἄνθρωποι
22they