The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Reverse Interlinear

Reference:

2Pet 1:1-21

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

1:1
 
 
This letter is from Simon
3Συμεὼν
4826
Peter
4Πέτρος
4074
a slave

6δοῦλος
1400
and
7καὶ
2532
apostle
8ἀπόστολος
0652
of

Jesus
9Ἰησοῦ
2424
Christ
10Χριστοῦ
5547
who
12τοῖς
3588
share the same precious
13ἰσότιμον
2472
we
14ἡμῖν
1473
This faith

16πίστιν
4102
was given

15λαχοῦσιν
2975
because of
18ἐν
1722
the justice and fairness

19δικαιοσύνῃ
1343
of

Jesus
26Ἰησοῦ
2424
Christ
27Χριστοῦ
5547
our
22ἡμῶν
1473
 
20τοῦ
3588
God
21θεοῦ
2316
and
23καὶ
2532
Savior
24σωτῆρος
4990
1:2
 
 
May God give


7πληθυνθείη
4129
you
4ὑμῖν
4771
more and more
7πληθυνθείη
4129
grace
3χάρις
5485
and
5καὶ
2532
peace
6εἰρήνη
1515
as you growin
8ἐν
1722
knowledge
9ἐπιγνώσει
1922
of

 
10τοῦ
3588
God
11θεοῦ
2316
and
12καὶ
2532
Jesus
13Ἰησοῦ
2424
our
16ἡμῶν
1473
 
14τοῦ
3588
Lord
15κυρίου
2962
1:3
 
 
 
7τῆς
3588
By

his
10αὐτοῦ
0846
divine
8θείας
2304
power
9δυνάμεως
1411
 
3ὡς
5613
God has given


17δεδωρημένης
1433
us
5ἡμῖν
1473
everything
4πάντα
3956A
 
12τὰ
3588
need for living

13πρὸς
4314
a godly life14ζωὴν
2222
15καὶ
2532
16εὐσέβειαν
2150
have received all of this by

19διὰ
1223
 
20τῆς
3588
coming to know


21ἐπιγνώσεως
1922
the one who
22τοῦ
3588
called
23καλέσαντος
2564
us
24ἡμᾶς
1473
to himself

26ἰδίᾳ
2398
by means of marvelous glory
27δόξῃ
1391
and
28καὶ
2532
excellence
29ἀρετῇ
0703
1:4
 
 
because of
3δι᾽
1223
glory and excellence
4ὧν
3739
he has given


11δεδώρηται
1433
us
9ἡμῖν
1473
 
5τὰ
3588
great
8μέγιστα
3176
and
7καὶ
2532
precious
6τίμια
5093
promises
10ἐπαγγέλματα
1862
These promises
15τούτων
3778A
that
13ἵνα
2443
enable you to
14διὰ
1223
16γένησθε
1096
share
18κοινωνοὶ
2844
divine
17θείας
2304
nature
19φύσεως
5449
escape
20ἀποφυγόντες
0668
the
21τῆς
3588
 
22ἐν
1722
 
23τῷ
3588
world’s
24κόσμῳ
2889
corruption
27φθορᾶς
5356
caused by

25ἐν
1722
human desires
26ἐπιθυμίᾳ
1939
1:5
 
 
 
6δέ
1161
In view of all this
3καὶ
2532
4αὐτὸ
0846
5τοῦτο
3778A
make every effort to respond to God’s promises
8σπουδὴν
4710
9πᾶσαν
3956
10παρεισενέγκαντες
3923
Supplement

your
16ὑμῶν
4771
 
14τῇ
3588
faith
15πίστει
4102
with
13ἐν
1722
a generous provision of


12ἐπιχορηγήσατε
2023
 
17τὴν
3588
moral excellence
18ἀρετήν
0703
and
21δὲ
1161
 
20ἐν
1722
 
22τῇ
3588
moral excellence
23ἀρετῇ
0703
 
25τὴν
3588
knowledge
26γνῶσιν
1108
1:6
 
 
 
3ἐν
1722
and
4δὲ
1161
 
5τῇ
3588
knowledge
6γνώσει
1108
 
8τὴν
3588
self-control
9ἐγκράτειαν
1466
 
11ἐν
1722
and
12δὲ
1161
 
13τῇ
3588
self-control
14ἐγκρατείᾳ
1466
 
16τὴν
3588
patient endurance
17ὑπομονήν
5281
 
19ἐν
1722
and
20δὲ
1161
 
21τῇ
3588
patient endurance
22ὑπομονῇ
5281
 
24τὴν
3588
godliness
25εὐσέβειαν
2150
1:7
 
 
 
3ἐν
1722
and
4δὲ
1161
 
5τῇ
3588
godliness
6εὐσεβείᾳ
2150
 
8τὴν
3588
brotherly affection
9φιλαδελφίαν
5360
 
11ἐν
1722
and
12δὲ
1161
 
13τῇ
3588
brotherly affection
14φιλαδελφίᾳ
5360
 
16τὴν
3588
love for everyone
17ἀγάπην
0026
1:8
 
 
 
4γὰρ
1063
more
6ὑπάρχοντα
5225
7καὶ
2532
8πλεονάζοντα
4121
you
5ὑμῖν
4771
grow
6ὑπάρχοντα
5225
7καὶ
2532
8πλεονάζοντα
4121
like this

3ταῦτα
3778A
the more productive10οὐκ
3756
11ἀργοὺς
0692
14καθίστησιν
2525
and useful will be
12οὐδὲ
3761
13ἀκάρπους
0175
in
15εἰς
1519
your
16τὴν
3588
knowledge
22ἐπίγνωσιν
1922
of

our
19ἡμῶν
1473
 
17τοῦ
3588
Lord
18κυρίου
2962
Jesus
20Ἰησοῦ
2424
Christ
21Χριστοῦ
5547
1:9
 
 
But
4γὰρ
1063
those who

3
3739
fail to develop
5μὴ
3361.0
6πάρεστιν
3918
in this way

7ταῦτα
3778A
are
9ἐστιν
1510
shortsighted
10μυωπάζων
3467
blind
8τυφλός
5185
forgetting
12λήθην
3024
13λαβὼν
2983
that
14τοῦ
3588
they have been cleansed from15καθαρισμοῦ
2512
 
16τῶν
3588
their
18αὐτοῦ
0846
old
17πάλαι
3819
sins
19ἁμαρτιῶν
0266
1:10
 
 
So
3διὸ
1352
4μᾶλλον
3123
dear brothers and sisters

6ἀδελφοί
0080
work hard
8σπουδάσατε
4704
to prove that


9βεβαίαν
0949
15ποιεῖσθαι
4160
you
10ὑμῶν
4771
really are among those
9βεβαίαν
0949
15ποιεῖσθαι
4160
God has


 
11τὴν
3588
called
12κλῆσιν
2821
and
13καὶ
2532
chosen
14ἐκλογὴν
1589
Do
19ποιοῦντες
4160
 
18γὰρ
1063
these things
17ταῦτα
3778A
you will


never
21οὐ
3756
22μὴ
3361.0
24ποτε
4218
fall away
23πταίσητέ
4417
1:11
 
 
Then
3οὕτως
3779
4γὰρ
1063
God will give


6ἐπιχορηγηθήσεται
2023
you
7ὑμῖν
4771
a
8
3588
grand
5πλουσίως
4146
entrance
9εἴσοδος
1529
into
10εἰς
1519
the
11τὴν
3588
eternal
12αἰώνιον
0166
Kingdom
13βασιλείαν
0932
of our

16ἡμῶν
1473
 
14τοῦ
3588
Lord
15κυρίου
2962
and
17καὶ
2532
Savior
18σωτῆρος
4990
Jesus
19Ἰησοῦ
2424
Christ
20Χριστοῦ
5547
1:12
 
 
Therefore
3διὸ
1352
I will

5μελλήσω
3195
always
6ἀεὶ
0104
remind
8ὑπομιμνήσκειν
5279
you
7ὑμᾶς
4771
about
9περὶ
4012
these things
10τούτων
3778A
even though
12καίπερ
2539
you already know
13εἰδότας
1492
and
14καὶ
2532
are standing firm

15ἐστηριγμένους
4741
in
16ἐν
1722
the
17τῇ
3588
truth
19ἀληθείᾳ
0225
have been taught


18παρούσῃ
3918
1:13
 
 
And
4δὲ
1161
it is only right
3δίκαιον
1342
5ἡγοῦμαι
2233
that I should keep on reminding13διεγείρειν
1326.0
15ἐν
1722
16ὑπομνήσει
5280
you
14ὑμᾶς
4771
as long as
6ἐφ᾽
1909
7ὅσον
3745
I live

8εἰμὶ
1510
9ἐν
1722
10τούτῳ
3778
11τῷ
3588
12σκηνώματι
4638
1:14
 
 
For
12καθὼς
2531
13καὶ
2532
our
16ἡμῶν
1473
 
14
3588
Lord
15κύριος
2962
Jesus
17Ἰησοῦς
2424
Christ
18Χριστὸς
5547
has shown

19ἐδήλωσέν
1213
me
20μοι
1473
 
3εἰδὼς
1492
that
4ὅτι
3754
I
11μου
1473
must
6ἐστιν
1510
soon
5ταχινή
5031
 
7
3588
leave this earthly life
8ἀπόθεσις
0595
9τοῦ
3588
10σκηνώματός
4638
1:15
 
 
 
4δὲ
1161
so
5καὶ
2532
I will work hard


3σπουδάσω
4704
to make sure

16ποιεῖσθαι
4160
you
8ὑμᾶς
4771
always
6ἑκάστοτε
1539
remember
7ἔχειν
2192
15μνήμην
3420
 
13τὴν
3588
these things
14τούτων
3778A
after
9μετὰ
3326
 
10τὴν
3588
I
11ἐμὴν
1699
am gone
12ἔξοδον
1841
1:16
 
 
For
4γὰρ
1063
we were


not
3οὐ
3756
making up
7ἐξακολουθήσαντες
1811
clever
5σεσοφισμένοις
4679A
stories
6μύθοις
3454
when we told


8ἐγνωρίσαμεν
1107
you
9ὑμῖν
4771
about
8ἐγνωρίσαμεν
1107
the
10τὴν
3588
powerful
16δύναμιν
1411
 
17καὶ
2532
coming
18παρουσίαν
3952
of

our
13ἡμῶν
1473
 
11τοῦ
3588
Lord
12κυρίου
2962
Jesus
14Ἰησοῦ
2424
Christ
15Χριστοῦ
5547
 
20ἀλλ᾽
0235
We saw


21ἐπόπται
2030
22γενηθέντες
1096
 
23τῆς
3588
his
24ἐκείνου
1565
majestic splendor
25μεγαλειότητος
3168
with own eyes
21ἐπόπται
2030
22γενηθέντες
1096
1:17
 
 
 
4γὰρ
1063
when he received


3λαβὼν
2983
honor
8τιμὴν
5092
and
9καὶ
2532
glory
10δόξαν
1391
from
5παρὰ
3844
God
6θεοῦ
2316
the Father

7πατρὸς
3962
The
15τοιᾶσδε
5107
voice
12φωνῆς
5456
from

the
17τῆς
3588
majestic
18μεγαλοπρεποῦς
3169
glory
19δόξης
1391
of God


said
13ἐνεχθείσης
5342
16ὑπὸ
5259
to him

14αὐτῷ
0846
This
28οὗτός
3778A
is
29ἐστιν
1510
my
23μου
1473
 
24
3588
dearly loved
25ἀγαπητός
0027A
 
21
3588
Son
22υἱός
5207
 
26μου
1473
who
31ὃν
3739
brings
30εἰς
1519
me
32ἐγὼ
1473
great joy
33εὐδόκησα
2106
1:18
 
 
 
3καὶ
2532
We

ourselves
7ἡμεῖς
1473
heard
8ἠκούσαμεν
0191
that
4ταύτην
3778
 
5τὴν
3588
voice
6φωνὴν
5456
from
9ἐξ
1537
11ἐνεχθεῖσαν
5342
heaven
10οὐρανοῦ
3772
when we were


14ὄντες
1510
with
12σὺν
4862
him
13αὐτῷ
0846
on
15ἐν
1722
the
16τῷ
3588
holy
17ἁγίῳ
0040
mountain
18ὄρει
3735
1:19
 
 
Because of that experience
3καί
2532
we have

5ἔχομεν
2192
even greater confidence in

6βεβαιότερον
0949A
the
7τὸν
3588
message
9λόγον
3056
proclaimed by the prophets
8προφητικὸν
4397
 
11
3739
You must pay close attention to what wrote12καλῶς
2573
13ποιεῖτε
4160
14προσέχοντες
4337
for words are like16ὡς
5613
a lamp

17λύχνῳ
3088
shining
18φαίνοντι
5316
in
19ἐν
1722
a dark

20αὐχμηρῷ
0850
place
21τόπῳ
5117
until
23ἕως
2193
24οὗ
3739
the Day

25ἡμέρα
2250
dawns
26διαυγάσῃ
1306
and
28καὶ
2532
the Morning Star


29φωσφόρος
5459
shines
30ἀνατείλῃ
0393
in
31ἐν
1722
your
34ὑμῶν
4771
 
32ταῖς
3588
hearts
33καρδίαις
2588
1:20
 
 
Above all
3τοῦτο
3778A
4πρῶτον
4412
you must realize


6γινώσκοντες
1097
that
8ὅτι
3754
no
9πᾶσα
3956
14οὐ
3756
prophecy
10προφητεία
4394
in Scripture

11γραφῆς
1124
ever came from

15γίνεται
1096
the prophet’s own


12ἰδίας
2398
understanding
13ἐπιλύσεως
1955
1:21
 
 
or
3οὐ
3756
4γὰρ
1063
human
6ἀνθρώπου
0444
 
7ἠνέχθη
5342
 
8προφητεία
4394
 
9ποτέ
4218
initiative
5θελήματι
2307
No
11ἀλλά
0235
those prophets were moved16φερόμενοι
5342
by
13ὑπὸ
5259
the

Holy
15ἁγίου
0040
Spirit
14πνεύματος
4151
they
21ἄνθρωποι
0444
spoke
18ἐλάλησαν
2980
from
19ἀπὸ
0575
God
20θεοῦ
2316