The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Reverse Interlinear

Reference:

2Tim 1:1-18

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

1:1
 
 
This letter is from Paul
3Παῦλος
3972
chosen by

8διὰ
1223
the will

9θελήματος
2307
of God

10θεοῦ
2316
an apostle

5ἀπόστολος
0652
of

Christ
6Χριστοῦ
5547
Jesus
7Ἰησοῦ
2424
about the life


14ζωῆς
2222
promised
12κατ᾽
2596
13ἐπαγγελίαν
1860
through faith


 
15τῆς
3588
in
16ἐν
1722
Christ
17Χριστῷ
5547
Jesus
18Ἰησοῦ
2424
1:2
 
 
I am writing to Timothy
3Τιμοθέῳ
5095
dear
5ἀγαπητῷ
0027
son
6τέκνῳ
5043
May God

14θεοῦ
2316
the Father

15πατρὸς
3962
and
16καὶ
2532
Christ
17Χριστοῦ
5547
Jesus
18Ἰησοῦ
2424
our
21ἡμῶν
1473
 
19τοῦ
3588
Lord
20κυρίου
2962
give
13ἀπὸ
0575
grace
8χάρις
5485
mercy
10ἔλεος
1656
peace
12εἰρήνη
1515
1:3
 
 
I thank


3χάριν
5485
4ἔχω
2192
 
5τῷ
3588
God
6θεῷ
2316
for


the God

8
3739
I serve

9λατρεύω
3000
with
14ἐν
1722
a

clear
15καθαρᾷ
2513
conscience
16συνειδήσει
4893
just as
11ἀπὸ
0575
ancestors
12προγόνων
4269
Night
29νυκτὸς
3571
and
30καὶ
2532
day
31ἡμέρας
2250
 
18ὡς
5613
I
constantly
19ἀδιάλειπτον
0088
remember
20ἔχω
2192
21τὴν
3588
22περὶ
4012
24μνείαν
3417
you
23σοῦ
4771
in
25ἐν
1722
my
28μου
1473
 
26ταῖς
3588
prayers
27δεήσεσίν
1162
1:4
 
 
I long

3ἐπιποθῶν
1971
to see

5ἰδεῖν
3708B
you
4σε
4771
again

for I remember


7μεμνημένος
3403
your
8σου
4771
 
9τῶν
3588
tears
10δακρύων
1144
as parted


And
12ἵνα
2443
I will be filled with14πληρωθῶ
4137
joy
13χαρᾶς
5479
when are together again
1:5
 
 
I remember


3ὑπόμνησιν
5280
4λαβὼν
2983
your
6ἐν
1722
7σοὶ
4771
 
5τῆς
3588
genuine
8ἀνυποκρίτου
0505
faith
9πίστεως
4102
for share
29καὶ
2532
the faith that

11ἥτις
3748
first
13πρῶτον
4412
filled
12ἐνῴκησεν
1774
14ἐν
1722
your
17σου
4771
 
15τῇ
3588
grandmother
16μάμμῃ
3125
Lois
18Λωίδι
3090
and
19καὶ
2532
your
22σου
4771
 
20τῇ
3588
mother
21μητρί
3384
Eunice
24Εὐνίκῃ
2131
And
27δὲ
1161
I know


26πέπεισμαι
3982A
that
28ὅτι
3754
in
30ἐν
1722
you
31σοί
4771
1:6
 
 
This is why
3δι᾽
1223
4ἣν
3739
5αἰτίαν
0156
I remind

6ἀναμιμνήσκω
0363
you
7σε
4771
to fan into flames

8ἀναζωπυρεῖν
0329
the
9τὸ
3588
spiritual gift

10χάρισμα
5486
 
11τοῦ
3588
God
12θεοῦ
2316
 
13
3739
gave
14ἐστιν
1510
15ἐν
1722
you
16σοὶ
4771
when
17διὰ
1223
 
18τῆς
3588
laid
19ἐπιθέσεως
1936
my
22μου
1473
 
20τῶν
3588
hands
21χειρῶν
5495
on
19ἐπιθέσεως
1936
1:7
 
 
For
4γὰρ
1063
 
7
3588
God
8θεὸς
2316
has

not
3οὐ
3756
given
5ἔδωκεν
1325
us
6ἡμῖν
1473
a spirit

9πνεῦμα
4151
of fear and timidity

10δειλίας
1167
but
12ἀλλὰ
0235
of

power
13δυνάμεως
1411
 
15καὶ
2532
love
16ἀγάπης
0026
and
18καὶ
2532
self-discipline
19σωφρονισμοῦ
4995
1:8
 
 
So
4οὖν
3767
never
3μὴ
3361.0
be ashamed

5ἐπαισχυνθῇς
1870
to tell others about


6τὸ
3588
7μαρτύριον
3142
our
10ἡμῶν
1473
 
8τοῦ
3588
Lord
9κυρίου
2962
And don’t
12μηδέ
3366
me
14ἐμὲ
1473
in prison
15τὸν
3588
16δέσμιον
1198
for him

17αὐτοῦ
0846
With
24κατὰ
2596
the strength

25δύναμιν
1411
God gives
26θεοῦ
2316
 
19ἀλλὰ
0235
be ready to suffer with

20συνκακοπάθησον
4777
for the sake of
the
21τῷ
3588
Good News
22εὐαγγελίῳ
2098
1:9
 
 
For

God
3τοῦ
3588
saved
4σώσαντος
4982
us
5ἡμᾶς
1473
and
6καὶ
2532
called to
7καλέσαντος
2564
live a
8κλήσει
2821
holy
9ἁγίᾳ
0040
life
8κλήσει
2821
not
11οὐ
3756
because
12κατὰ
2596
13τὰ
3588
14ἔργα
2041
we
15ἡμῶν
1473
deserved
12κατὰ
2596
13τὰ
3588
14ἔργα
2041
but
17ἀλλὰ
0235
because that
18κατὰ
2596
his
19ἰδίαν
2398
plan
20πρόθεσιν
4286
from before

31πρὸ
4253
the beginning
33αἰωνίων
0166
of time

32χρόνων
5550
to show


24τὴν
3588
25δοθεῖσαν
1325
us
26ἡμῖν
1473
 
22καὶ
2532
grace
23χάριν
5485
through
27ἐν
1722
Christ
28Χριστῷ
5547
Jesus
29Ἰησοῦ
2424
1:10
 
 
And
4δὲ
1161
now
5νῦν
3568
he has made plain to


3φανερωθεῖσαν
5319
by
6διὰ
1223
the
7τῆς
3588
appearing
8ἐπιφανείας
2015
of

Christ
13Χριστοῦ
5547
Jesus
14Ἰησοῦ
2424
our
11ἡμῶν
1473
 
9τοῦ
3588
Savior
10σωτῆρος
4990
He

 
17μὲν
3303
broke the power of
16καταργήσαντος
2673
 
18τὸν
3588
death
19θάνατον
2288
and
21δὲ
1161
illuminated the way to
20φωτίσαντος
5461
life
22ζωὴν
2222
and
23καὶ
2532
immortality
24ἀφθαρσίαν
0861
through
25διὰ
1223
the
26τοῦ
3588
Good News
27εὐαγγελίου
2098
1:11
 
 
God chose

5ἐτέθην
5087
me
6ἐγὼ
1473
to be


a preacher

7κῆρυξ
2783
 
9καὶ
2532
an apostle

10ἀπόστολος
0652
and
12καὶ
2532
a teacher

13διδάσκαλος
1320
of
3εἰς
1519
this Good News
4
3739
1:12
 
 
That is why
3δι᾽
1223
4ἣν
3739
5αἰτίαν
0156
I am suffering


8πάσχω
3958
 
6καὶ
2532
here in prison
7ταῦτα
3778A
But
10ἀλλ᾽
0235
I am


not
11οὐκ
3756
ashamed of
12ἐπαισχύνομαι
1870
for
15γὰρ
1063
I know


14οἶδα
1492
the one in whom


16
3739
I trust

17πεπίστευκα
4100
and
19καὶ
2532
I am sure
20πέπεισμαι
3982A
that
21ὅτι
3754
he is

23ἐστιν
1510
able
22δυνατός
1415
to guard

27φυλάξαι
5442
what
24τὴν
3588
25παραθήκην
3866
I
26μου
1473
have entrusted to


24τὴν
3588
25παραθήκην
3866
until
28εἰς
1519
the
30τὴν
3588
day
31ἡμέραν
2250
of return

29ἐκείνην
1565
1:13
 
 
Hold on to
4ἔχε
2192
the pattern

3ὑποτύπωσιν
5296
of

wholesome
5ὑγιαινόντων
5198
teaching
6λόγων
3056
 
7ὧν
3739
you learned

10ἤκουσας
0191
from
8παρ᾽
3844
me
9ἐμοῦ
1473
shaped by

12ἐν
1722
the faith

13πίστει
4102
and
14καὶ
2532
love
15ἀγάπῃ
0026
that
16τῇ
3588
in
17ἐν
1722
Christ
18Χριστῷ
5547
Jesus
19Ἰησοῦ
2424
1:14
 
 
Through the power
8διὰ
1223
of the


Holy
10ἁγίου
0040
Spirit
9πνεύματος
4151
who
11τοῦ
3588
lives
12ἐνοικοῦντος
1774
within
13ἐν
1722
us
14ἡμῖν
1473
carefully guard

6φύλαξον
5442
the
3τὴν
3588
precious
4καλὴν
2570
truth that has been entrusted to
5παραθήκην
3866
1:15
 
 
As
4τοῦτο
3778A
you know


3οἶδας
1492
 
6ὅτι
3754
everyone
9πάντες
3956
10οἱ
3588
from
11ἐν
1722
the
12τῇ
3588
province of Asia


13Ἀσίᾳ
0773
has deserted


7ἀπεστράφησάν
0654A
me
8με
1473
even
15ὧν
3739
16ἐστὶν
1510
Phygelus
17Φύγελος
5436
and
18καὶ
2532
Hermogenes
19Ἑρμογένης
2061
1:16
 
 
May

the
5
3588
Lord
6κύριος
2962
show
3δῴη
1325
special kindness
4ἔλεος
1656
to

 
7τῷ
3588
Onesiphorus
8Ὀνησιφόρου
3683
all family

9οἴκῳ
3624
because
10ὅτι
3754
he

often
11πολλάκις
4178
visited and encouraged
13ἀνέψυξεν
0404
me
12με
1473
He was


never
19οὐκ
3756
ashamed of
20ἐπαισχύνθη
1870
I
18μου
1473
 
15καὶ
2532
 
16τὴν
3588
in chains
17ἅλυσίν
0254
1:17
 
 
 
3ἀλλὰ
0235
When he came


4γενόμενος
1096
to
5ἐν
1722
Rome
6Ῥώμῃ
4516
he searched everywhere


8σπουδαίως
4709
9ἐζήτησέν
2212
until
11καὶ
2532
he found

12εὗρεν
2147
me
10με
1473
1:18
 
 
Maythe
5
3588
Lord
6κύριος
2962
show
3δῴη
1325
7εὑρεῖν
2147
9παρὰ
3844
him
4αὐτῷ
0846
special kindness
8ἔλεος
1656
on
11ἐν
1722
 
10κυρίου
2962
the
13τῇ
3588
day
14ἡμέρᾳ
2250
of Christ’s return

12ἐκείνῃ
1565
And
16καὶ
2532
you
23σὺ
4771
know
24γινώσκεις
1097
very well
22βέλτιον
0957
how
17ὅσα
3745
helpful he was
20διηκόνησεν
1247
in
18ἐν
1722
Ephesus
19Ἐφέσῳ
2181