The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Reverse Interlinear

Reference:

Acts 1:1-26

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

1:1
 
 
 
3Τὸν
3588
 
4μὲν
3303
first
5πρῶτον
4413
book
6λόγον
3056
I told you

7ἐποιησάμην
4160
 
11
5599
Theophilus
12Θεόφιλε
2321
about
8περὶ
4012
everything
9πάντων
3956
 
14ὧν
3739
 
16
3588
Jesus
17Ἰησοῦς
2424
began
15ἤρξατο
0756
to do

18ποιεῖν
4160
 
19τε
5037
and
20καὶ
2532
teach
21διδάσκειν
1321
1:2
 
 
until
3ἄχρι
0891
the
4ἧς
3739
day
5ἡμέρας
2250
he was taken up to heaven


14ἀνελήμφθη
0353
after giving


6ἐντειλάμενος
1781
his


 
12οὓς
3739
chosen
13ἐξελέξατο
1586
 
7τοῖς
3588
apostles
8ἀποστόλοις
0652
further instructions


6ἐντειλάμενος
1781
through
9διὰ
1223
the

Holy
11ἁγίου
0040
Spirit
10πνεύματος
4151
1:3
 
 
During
16δι᾽
1223
the

forty
18τεσσεράκοντα
5062
days
17ἡμερῶν
2250
after
8μετὰ
3326
9τὸ
3588
he
11αὐτὸν
0846
suffered and died
10παθεῖν
3958
he appeared

19ὀπτανόμενος
3700
to the apostles

20αὐτοῖς
0846
from time to time
he proved to them

14τεκμηρίοις
5039
in
12ἐν
1722
many ways
13πολλοῖς
4183
that
3οἷς
3739
 
4καὶ
2532
he was actually


5παρέστησεν
3936
6ἑαυτὸν
1438
alive
7ζῶντα
2198.0
And
22καὶ
2532
he talked to them

23λέγων
3004
 
24τὰ
3588
about
25περὶ
4012
the
26τῆς
3588
Kingdom
27βασιλείας
0932
of

 
28τοῦ
3588
God
29θεοῦ
2316
1:4
 
 
Once
3καὶ
2532
when he was eating with4συναλιζόμενος
4871.0
he commanded

6παρήγγειλεν
3853
them
7αὐτοῖς
0846
Donot
11μὴ
3361.0
leave
9Ἀπὸ
0575
12χωρίζεσθαι
5563
Jerusalem
10Ἱεροσολύμων
2414
until
13ἀλλὰ
0235
14περιμένειν
4037
the
17τοῦ
3588
Father
18πατρός
3962
sends
13ἀλλὰ
0235
14περιμένειν
4037
the
15τὴν
3588
gift promised

16ἐπαγγελίαν
1860
 
20ἣν
3739
I told you before
21ἠκούσατέ
0191
22μου
1473
1:5
 
 
 
3ὅτι
3754
John
4Ἰωάνης
2491
 
5μὲν
3303
baptized
6ἐβάπτισεν
0907
with water

7ὕδατι
5204
but
10δὲ
1161
in just a few
15οὐ
3756
16μετὰ
3326
17πολλὰς
4183
 
18ταύτας
3778
days
19ἡμέρας
2250
you
9ὑμεῖς
4771
will be baptized


13βαπτισθήσεσθε
0907
with
11ἐν
1722
the

Holy
14ἁγίῳ
0040
Spirit
12πνεύματι
4151
1:6
 
 
So
5οὖν
3767
 
4μὲν
3303
when

the apostles
3οἱ
3588
were with Jesus
6συνελθόντες
4905A
they kept asking


8ἠρώτων
2065
him
9αὐτὸν
0846
10λέγοντες
3004
Lord
12Κύριε
2962
has
14εἰ
1487
15ἐν
1722
the
18τούτῳ
3778
 
16τῷ
3588
time come for
17χρόνῳ
5550
you to free


19ἀποκαθιστάνεις
0600A
 
22τῷ
3588
Israel
23Ἰσραήλ
2474
and restore
19ἀποκαθιστάνεις
0600A
 
20τὴν
3588
kingdom
21βασιλείαν
0932
1:7
 
 
He replied


3εἶπεν
3004A
4πρὸς
4314
 
5αὐτούς
0846
The
16
3588
Father
17πατὴρ
3962
alone
19ἐν
1722
20τῇ
3588
21ἰδίᾳ
2398
has


the authority

22ἐξουσίᾳ
1849
to set


18ἔθετο
5087A
those dates

12χρόνους
5550
and
13
2228
times
14καιροὺς
2540
 
15οὓς
3739
they are

9ἐστὶν
1510
not
7Οὐχ
3756
for you

8ὑμῶν
4771
to know

10γνῶναι
1097
1:8
 
 
But
3ἀλλὰ
0235
you will receive
4λήμψεσθε
2983A
power
5δύναμιν
1411
when

the
7τοῦ
3588
Holy
8ἁγίου
0040
Spirit
9πνεύματος
4151
comes
6ἐπελθόντος
1904A
upon
10ἐφ᾽
1909
you
11ὑμᾶς
4771
And
13καὶ
2532
you will be
14ἔσεσθέ
1510A
my
15μου
1473
witnesses telling people about
16μάρτυρες
3144
in
19ἔν
1722
20τε
5037
Jerusalem
21Ἰερουσαλήμ
2419
 
23καὶ
2532
throughout
24ἐν
1722
25πάσῃ
3956
 
26τῇ
3588
Judea
27Ἰουδαίᾳ
2449
 
29καὶ
2532
in Samaria

30Σαμαρείᾳ
4540
and
32καὶ
2532
to
33ἕως
2193
the ends


34ἐσχάτου
2078B
of

the
35τῆς
3588
earth
36γῆς
1093
1:9
 
 
After
3καὶ
2532
saying
5εἰπών
3004A
this
4ταῦτα
3778A
he
14αὐτὸν
0846
was taken up into

10ἐπήρθη
1869
a cloud

12νεφέλη
3507
while

they
8αὐτῶν
0846
were watching

7βλεπόντων
0991
and
11καὶ
2532
they
18αὐτῶν
0846
could no longer see
13ὑπέλαβεν
5274
15ἀπὸ
0575
16τῶν
3588
17ὀφθαλμῶν
3788
1:10
 
 
 
3καὶ
2532
As
4ὡς
5613
they strained to see


5ἀτενίζοντες
0816
6ἦσαν
1510
him
11αὐτοῦ
0846
rising
10πορευομένου
4198
into
7εἰς
1519
 
8τὸν
3588
heaven
9οὐρανὸν
3772
 
13καὶ
2532
two
16δύο
1417
white-robed
19ἐν
1722
20ἐσθήσεσι
2066
21λευκαῖς
3022
men
15ἄνδρες
0435
suddenly
14ἰδοὺ
2400
stood among
17παρειστήκεισαν
3936
them
18αὐτοῖς
0846
1:11
 
 
Men
7̓Άνδρες
0435
of Galilee
8Γαλιλαῖοι
1057.0
 
3οἳ
3739
 
4καὶ
2532
they said

5εἶπαν
3004A
why
10τί
5101
are you standing here


11ἑστήκατε
2476.0
staring
12βλέποντες
0991
into
13εἰς
1519
 
14τὸν
3588
heaven
15οὐρανόν
3772
 
17οὗτος
3778
 
18
3588
 
20
3588
Jesus
19Ἰησοῦς
2424
has been taken


21ἀναλημφθεὶς
0353
from
22ἀφ᾽
0575
you
23ὑμῶν
4771
into
24εἰς
1519
 
25τὸν
3588
heaven
26οὐρανόν
3772
but someday
28οὕτως
3779
he will return


29ἐλεύσεται
2064
from heaven
28οὕτως
3779
 
30ὃν
3739
in the same way
31τρόπον
5158
you saw


32ἐθεάσασθε
2300
him
33αὐτὸν
0846
go
34πορευόμενον
4198
35εἰς
1519
36τὸν
3588
37οὐρανόν
3772
1:12
 
 
Then
3τότε
5119
the apostles returned


4ὑπέστρεψαν
5290
to
5εἰς
1519
Jerusalem
6Ἰερουσαλὴμ
2419
from
7ἀπὸ
0575
the Mount

8̓Όρους
3735
 
9τοῦ
3588
of Olives


10καλουμένου
2564
11Ἐλαιῶνος
1638
a distance of half a mile
13
3739
14ἐστιν
1510
15ἐγγὺς
1451
16Ἰερουσαλήμ
2419
18σαββάτου
4521
19ἔχον
2192
20ὁδόν
3598
1:13
 
 
 
3καὶ
2532
When
4ὅτε
3753
they arrived

5εἰσῆλθον
1525A
they went

10ἀνέβησαν
0305
to
7εἰς
1519
the
8τὸ
3588
upstairs room of the house
9ὑπερῷον
5253
where
11οὗ
3757
they were

12ἦσαν
1510
staying
13καταμένοντες
2650
 
15
3588
 
16τε
5037
Peter
17Πέτρος
4074
 
19καὶ
2532
John
20Ἰωάνης
2491
 
22καὶ
2532
James
23Ἰάκωβος
2385
 
25καὶ
2532
Andrew
26Ἀνδρέας
0406
Philip
28Φίλιππος
5376
 
30καὶ
2532
Thomas
31Θωμᾶς
2381
Bartholomew
33Βαρθολομαῖος
0918
 
35καὶ
2532
Matthew
36Μαθθαῖος
3156
James
38Ἰάκωβος
2385
son of Alphaeus


40Ἁλφαίου
0256
 
44καὶ
2532
Simon
45Σίμων
4613
the
47
3588
Zealot
48Ζηλωτής
2208
and
52καὶ
2532
Judas
53Ἰούδας
2455
son of James


55Ἰακώβου
2385
1:14
 
 
They
3οὗτοι
3778A
all
4πάντες
3956
met together and were constantly
5ἦσαν
1510
6προσκαρτεροῦντες
4342
united
7ὁμοθυμαδὸν
3661
 
8τῇ
3588
in prayer

9προσευχῇ
4335
along with
14καὶ
2532
Mary
15Μαριὰμ
3137A
the
16τῇ
3588
mother
17μητρὶ
3384
of

 
18τοῦ
3588
Jesus
19Ἰησοῦ
2424
several other
11σὺν
4862
women
12γυναιξίν
1135
and
21καὶ
2532
the
22τοῖς
3588
brothers
23ἀδελφοῖς
0080
of Jesus

24αὐτοῦ
0846
1:15
 
 
 
3καὶ
2532
During
4ἐν
1722
this
7ταύταις
3778
 
5ταῖς
3588
time
6ἡμέραις
2250
when about

24ὡς
5613
120
19ὄχλος
3793
25ἑκατὸν
1540
26εἴκοσι
1501
believers
13τῶν
3588
14ἀδελφῶν
0080
were
17ἦν
1510
 
18τε
5037
together in one place
21ἐπὶ
1909
22τὸ
3588
23αὐτὸ
0846
Peter
10Πέτρος
4074
stood up
9ἀναστὰς
0450
11ἐν
1722
12μέσῳ
3319A
addressed
15εἶπεν
3004A
them
20ὀνομάτων
3686
1:16
 
 
Brothers
3̓Άνδρες
0435
4ἀδελφοί
0080
the
8τὴν
3588
Scriptures
9γραφήν
1124
had
6ἔδει
1163
to be fulfilled


7πληρωθῆναι
4137
concerning
21περὶ
4012
Judas
22Ἰούδα
2455
who
24τοῦ
3588
guided
25γενομένου
1096
26ὁδηγοῦ
3595
those who
27τοῖς
3588
arrested
28συλλαβοῦσιν
4815
Jesus
29Ἰησοῦν
2424
This
11ἣν
3739
was predicted long ago by

12προεῖπε
4302A
the
13τὸ
3588
 
15τὸ
3588
Holy
16ἅγιον
0040
Spirit
14πνεῦμα
4151
speaking
19στόματος
4750
through
18διὰ
1223
King David

20Δαυεὶδ
1138
1:17
 
 
 
3ὅτι
3754
Judas was

5ἦν
1510
one of
4κατηριθμημένος
2674
6ἐν
1722
us
7ἡμῖν
1473
and
8καὶ
2532
shared
9ἔλαχεν
2975
10τὸν
3588
11κλῆρον
2819
in

the
12τῆς
3588
ministry
13διακονίας
1248
 
14ταύτης
3778
with
9ἔλαχεν
2975
10τὸν
3588
11κλῆρον
2819
1:18
 
 
Judas
4οὗτος
3778A
 
5μὲν
3303
 
6οὖν
3767
had bought


7ἐκτήσατο
2932
a field

8χωρίον
5564
with
9ἐκ
1537
the money received

10μισθοῦ
3408
 
11τῆς
3588
for treachery

12ἀδικίας
0093
 
14καὶ
2532
Falling headfirst
15πρηνὴς
4248
16γενόμενος
1096
his body split open
18ἐλάκησεν
2997A
19μέσος
3319
 
21καὶ
2532
spilling out
22ἐξεχύθη
1632A
all
23πάντα
3956
his
26αὐτοῦ
0846
 
24τὰ
3588
intestines
25σπλάγχνα
4698
1:19
 
 
 
3καὶ
2532
The news spread


4γνωστὸν
1110
5ἐγένετο
1096
to all

6πᾶσι
3956
the
7τοῖς
3588
people of
8κατοικοῦσιν
2730
Jerusalem
9Ἰερουσαλήμ
2419
and
11ὥστε
5620
they
18αὐτῶν
0846
gave
12κληθῆναι
2564
 
13τὸ
3588
the
15ἐκεῖνο
1565
place
14χωρίον
5564
the
16τῇ
3588
Aramaic
17διαλέκτῳ
1258
name
12κληθῆναι
2564
Akeldama
19Ἁκελδαμάχ
0184
which
21τοῦτ᾽
3778A
means
22ἔστιν
1510
Field
23Χωρίον
5564
of Blood

24Αἵματος
0129
1:20
 
 
 
4γὰρ
1063
was written

3γέγραπται
1125
in
5ἐν
1722
the book

6βίβλῳ
0976
of Psalms

7Ψαλμῶν
5568
Let

his
12αὐτοῦ
0846
 
10
3588
home
11ἔπαυλις
1886
become
9Γενηθήτω
1096
desolate
13ἔρημος
2048
 
15καὶ
2532
with
17ἔστω
1510
no
16μὴ
3361.0
one
18
3588
living
19κατοικῶν
2730
in
20ἐν
1722
it
21αὐτῇ
0846
also
23καί
2532
Let

someone else
29ἕτερος
2087A
take
28λαβέτω
2983
his
27αὐτοῦ
0846
 
25Τὴν
3588
position
26ἐπισκοπὴν
1984
1:21
 
 
So now
4οὖν
3767
must
3δεῖ
1163
from among


the
5τῶν
3588
men
8ἀνδρῶν
0435
who

were with
6συνελθόντων
4905A
us
7ἡμῖν
1473
the

entire
9ἐν
1722
10παντὶ
3956
time
11χρόνῳ
5550
 
12
3739
we
17ἡμᾶς
1473
were traveling with
13εἰσῆλθεν
1525A
14καὶ
2532
15ἐξῆλθεν
1831A
16ἐφ᾽
1909
the
18
3588
Lord
19κύριος
2962
Jesus
20Ἰησοῦς
2424
1:22
 
 
from
4ἀπὸ
0575
the time he was


3ἀρξάμενος
0756
 
5τοῦ
3588
baptized by
6βαπτίσματος
0908
John
7Ἰωάνου
2491
until
8ἕως
2193
the
9τῆς
3588
day
10ἡμέρας
2250
 
11ἧς
3739
he was taken


12ἀνελήμφθη
0353
from
13ἀφ᾽
0575
us
14ἡμῶν
1473
Whoever is chosen
23ἕνα
1520
24τούτων
3778A
will join


20σὺν
4862
22γενέσθαι
1096
us
21ἡμῖν
1473
a witness

16μάρτυρα
3144
of Jesus'

19αὐτοῦ
0846
 
17τῆς
3588
resurrection
18ἀναστάσεως
0386
1:23
 
 
So
3καὶ
2532
they nominated

4ἔστησαν
2476.0
two men
5δύο
1417
Joseph
7Ἰωσὴφ
2501
 
8τὸν
3588
called
9καλούμενον
2564
Barsabbas
10Βαρσαββᾶν
0923
 
12ὃς
3739
also known as

13ἐπεκλήθη
1941
Justus
14Ἰοῦστος
2459
and
16καὶ
2532
Matthias
17Μαθθίαν
3159
1:24
 
 
Then
3καὶ
2532
they all prayed


4προσευξάμενοι
4336
5εἶπαν
3004A
O Lord

8κύριε
2962
 
7Σὺ
4771
you know

10καρδιογνῶστα
2589
every
11πάντων
3956A
heart
10καρδιογνῶστα
2589
Show
13ἀνάδειξον
0322
 
14ὃν
3739
which of
20ἕνα
1520
these
17τούτων
3778A
 
18τῶν
3588
men
19δύο
1417
you have chosen


15ἐξελέξω
1586
16ἐκ
1537
1:25
 
 
 
9καὶ
2532
as an apostle
10ἀποστολῆς
0651
to replace3λαβεῖν
2983
4τὸν
3588
5τόπον
5117
Judas
14Ἰούδας
2455
in

this
8ταύτης
3778
 
6τῆς
3588
ministry
7διακονίας
1248
for
11ἀφ᾽
0575
 
12ἧς
3739
he has deserted


13παρέβη
3845
gone
16πορευθῆναι
4198
 
18τὸν
3588
where
19τόπον
5117
 
20τὸν
3588
belongs
17εἰς
1519
21ἴδιον
2398
1:26
 
 
Then
3καὶ
2532
they cast

4ἔδωκαν
1325
lots
5κλήρους
2819
 
6αὐτοῖς
0846
and
8καὶ
2532
Matthias
13Μαθθίαν
3159
was selected to become
9ἔπεσεν
4098
10
3588
11κλῆρος
2819
12ἐπὶ
1909
 
14καὶ
2532
an apostle


15συνκατεψηφίσθη
4785
with
16μετὰ
3326
the
17τῶν
3588
other
19ἀποστόλων
0652
eleven
18ἕνδεκα
1733