The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Reverse Interlinear

Reference:

Acts 14:1-28

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

14:1
 
 
The same thing
7κατὰ
2596
8τὸ
3588
9αὐτό
0846
happened
3ἐγένετο
1096
4δὲ
1161
in
5ἐν
1722
Iconium
6Ἰκονίῳ
2430
Paul and Barnabas
12αὐτοὺς
0846
went to
11εἰσελθεῖν
1525A
 
13εἰς
1519
the
14τὴν
3588
 
16τῶν
3588
Jewish
17Ἰουδαίων
2453A
synagogue
15συναγωγὴν
4864
and
18καὶ
2532
preached
19λαλῆσαι
2980
with such power
20οὕτως
3779
that
21ὥστε
5620
a


great
27πολὺ
4183
number
28πλῆθος
4128
of

both
24τε
5037
Jews
23Ἰουδαίων
2453A
and
25καὶ
2532
Greeks
26Ἑλλήνων
1672
became believers

22πιστεῦσαι
4100
14:2
 
 
Some of
3οἱ
3588
the Jews


7Ἰουδαῖοι
2453A
however
4δέ
1161
spurned God’s message
6ἀπειθήσαντες
0544
9ἐπήγειραν
1892
and
10καὶ
2532
poisoned
11ἐκάκωσαν
2559
the
12τὰς
3588
minds
13ψυχὰς
5590
of

the
14τῶν
3588
Gentiles
15ἐθνῶν
1484
against
16κατὰ
2596
Paul and Barnabas
17τῶν
3588
18ἀδελφῶν
0080
14:3
 
 
But
4μὲν
3303
5οὖν
3767
the apostles stayed there


7διέτριψαν
1304
a

long
3ἱκανὸν
2425
time
6χρόνον
5550
preaching boldly about
9παρρησιαζόμενοι
3955
the
18τῆς
3588
grace
19χάριτος
5485
of the Lord

20αὐτοῦ
0846
And
10ἐπὶ
1909
the
11τῷ
3588
Lord
12κυρίῳ
2962
 
13τῷ
3588
proved
14μαρτυροῦντι
3140
15ἐπὶ
1909
their
16τῷ
3588
message
17λόγῳ
3056
was true by
14μαρτυροῦντι
3140
15ἐπὶ
1909
giving
22διδόντι
1325
them
30αὐτῶν
0846
power
27διὰ
1223
28τῶν
3588
29χειρῶν
5495
to do

26γίνεσθαι
1096
miraculous signs
23σημεῖα
4592
and
24καὶ
2532
wonders
25τέρατα
5059
14:4
 
 
But
4δὲ
1161
the
5τὸ
3588
people
6πλῆθος
4128
of

the
7τῆς
3588
town
8πόλεως
4172
were divided in opinion about

3ἐσχίσθη
4977
 
10καὶ
2532
Some
11οἱ
3588
12μὲν
3303
sided
13ἦσαν
1510
with
14σὺν
4862
the
15τοῖς
3588
Jews
16Ἰουδαίοις
2453A
and
19δὲ
1161
some
18οἱ
3588
with
20σὺν
4862
the
21τοῖς
3588
apostles
22ἀποστόλοις
0652
14:5
 
 
Then
3ὡς
5613
4δὲ
1161
5ἐγένετο
1096
 
9τε
5037
of


 
7τῶν
3588
Gentiles
8ἐθνῶν
1484
and
10καὶ
2532
Jews
11Ἰουδαίων
2453A
along with
13σὺν
4862
their
16αὐτῶν
0846
 
14τοῖς
3588
leaders
15ἄρχουσιν
0758
decided
6ὁρμὴ
3730
to

attack
18ὑβρίσαι
5195
and
19καὶ
2532
stone
20λιθοβολῆσαι
3036
them
21αὐτούς
0846
14:6
 
 
When the apostles learned of3συνιδόντες
4894B
they fled

5κατέφυγον
2703
to
6εἰς
1519
the region
7τὰς
3588
8πόλεις
4172
of

 
9τῆς
3588
Lycaonia
10Λυκαονίας
3071
to the towns of
Lystra
12Λύστραν
3082
and
13καὶ
2532
Derbe
14Δέρβην
1191
and
15καὶ
2532
the
16τὴν
3588
surrounding area
17περίχωρον
4066
14:7
 
 
And there
3κἀκεῖ
2546
they preached the Good News4εὐαγγελιζόμενοι
2097A
5ἦσαν
1510
14:8
 
 
While
3καί
2532
they were at


8ἐν
1722
Lystra
9Λύστροις
3082
a
4τις
5100
man
5ἀνὴρ
0435
with

crippled
6ἀδύνατος
0102.0
14χωλός
5560
 
11τοῖς
3588
feet
12ποσὶν
4228
He
19αὐτοῦ
0846
had been that way from birth16ἐκ
1537
17κοιλίας
2836
18μητρὸς
3384
he
21ὃς
3739
had

never
22οὐδέποτε
3763
walked
23περιεπάτησεν
4043
He was sitting


13ἐκάθητο
2521
14:9
 
 
 
3οὗτος
3778A
listening
4ἤκουεν
0191
as

 
5τοῦ
3588
Paul
6Παύλου
3972
preached
7λαλοῦντος
2980
 
9ὃς
3739
Looking straight
10ἀτενίσας
0816
at him

11αὐτῷ
0846
 
13καὶ
2532
Paul realized

14ἰδὼν
3708B
 
15ὅτι
3754
he had

16ἔχει
2192
faith
17πίστιν
4102
 
18τοῦ
3588
to be healed


19σωθῆναι
4982
14:10
 
 
Paul called to

3εἶπεν
3004A
in a


loud
4μεγάλῃ
3173
voice
5φωνῇ
5456
Stand up
7Ἀνάστηθι
0450
12ὀρθός
3717
 
11σου
4771
And
14καὶ
2532
the man


jumped
15ἥλατο
0242
to
8ἐπὶ
1909
his
9τοὺς
3588
feet
10πόδας
4228
and
16καὶ
2532
started walking

17περιεπάτει
4043
14:11
 
 
 
4τε
5037
When

the
3οἵ
3588
crowd
5ὄχλοι
3793
saw
6ἰδόντες
3708B
what
7
3739
Paul
9Παῦλος
3972
had done

8ἐποίησεν
4160
they shouted11ἐπῆραν
1869
12τὴν
3588
13φωνὴν
5456
in

their
14αὐτῶν
0846
local dialect
15Λυκαονιστὶ
3072
16λέγοντες
3004
These men are
22κατέβησαν
2597
23πρὸς
4314
 
18Οἱ
3588
gods
19θεοὶ
2316
in human form
20ὁμοιωθέντες
3666
21ἀνθρώποις
0444
 
24ἡμᾶς
1473
14:12
 
 
 
4τε
5037
They decided that

3ἐκάλουν
2564
 
5τὸν
3588
Barnabas
6Βαρνάβαν
0921
was
3ἐκάλουν
2564
the Greek god Zeus7Δία
2203
and
9δὲ
1161
 
8τὸν
3588
Paul
10Παῦλον
3972
Hermes
12Ἑρμῆν
2060
since
14ἐπειδὴ
1894
he
15αὐτὸς
0846
was
16ἦν
1510
the
17
3588
chief speaker
18ἡγούμενος
2233
19τοῦ
3588
20λόγου
3056
14:13
 
 
Now
4τε
5037
the
3
3588
of

 
6τοῦ
3588
Zeus
7Διὸς
2203
 
8τοῦ
3588
was located
9ὄντος
1510
just outside
10πρὸ
4253
the
11τῆς
3588
town
12πόλεως
4172
the priest of the temple

5ἱερεὺς
2409
and
22σὺν
4862
the
23τοῖς
3588
crowd
24ὄχλοις
3793
brought
21ἐνέγκας
5342
bulls
14ταύρους
5022
and
15καὶ
2532
wreaths of flowers
16στέμματα
4725
to
17ἐπὶ
1909
the
18τοὺς
3588
town gates

19πυλῶνας
4440
and they prepared


25ἤθελεν
2309
to offer sacrifices to

26θύειν
2380
14:14
 
 
But
4δὲ
1161
when

the
5οἱ
3588
apostles
6ἀπόστολοι
0652
Barnabas
7Βαρνάβας
0921
and
8καὶ
2532
Paul
9Παῦλος
3972
heard what was happening
3ἀκούσαντες
0191
they tore

11διαρρήξαντες
1284A
their
14αὐτῶν
1438
 
12τὰ
3588
clothing
13ἱμάτια
2440
in dismay


ran out
15ἐξεπήδησαν
1530A
among
16εἰς
1519
the
17τὸν
3588
people
18ὄχλον
3793
shouting
20κράζοντες
2896
14:15
 
 
 
3καὶ
2532
4λέγοντες
3004
Friends
6̓Άνδρες
0435
why
8τί
5101
are you doing


10ποιεῖτε
4160
this
9ταῦτα
3778A
 
12καὶ
2532
We
13ἡμεῖς
1473
are
15ἐσμὲν
1510
merely
14ὁμοιοπαθεῖς
3663
human beings
17ἄνθρωποι
0444
just

like
14ὁμοιοπαθεῖς
3663
you
16ὑμῖν
4771
We have come to bring the Good News that
19εὐαγγελιζόμενοι
2097A
you
20ὑμᾶς
4771
should turn from


21ἀπὸ
0575
these
22τούτων
3778
 
23τῶν
3588
worthless things
24ματαίων
3152A
turn
25ἐπιστρέφειν
1994
to
26ἐπὶ
1909
the

living
28ζῶντα
2198.0
God
27θεὸν
2316
who
30ὃς
3739
made
31ἐποίησεν
4160
 
32τὸν
3588
heaven
33οὐρανὸν
3772
and
34καὶ
2532
 
35τὴν
3588
earth
36γῆν
1093
 
38καὶ
2532
the
39τὴν
3588
sea
40θάλασσαν
2281
and
42καὶ
2532
everything
43πάντα
3956
44τὰ
3588
in
45ἐν
1722
them
46αὐτοῖς
0846
14:16
 
 
 
3ὃς
3739
In
4ἐν
1722
the
5ταῖς
3588
past
6παρῳχημέναις
3944
7γενεαῖς
1074
he permitted

8εἴασεν
1439
all
9πάντα
3956
the
10τὰ
3588
nations
11ἔθνη
1484
to go

12πορεύεσθαι
4198
their own
15αὐτῶν
0846
 
13ταῖς
3588
ways
14ὁδοῖς
3598
14:17
 
 
but
3καίτοι
2543
he

never
4οὐκ
3756
left
7ἀφῆκεν
0863
without evidence
5ἀμάρτυρον
0267
of himself

6αὑτὸν
0846
goodness
8ἀγαθουργῶν
0014
he sends


10οὐρανόθεν
3771
13διδοὺς
1325
you
11ὑμῖν
4771
rain
12ὑετοὺς
5205
and
14καὶ
2532
good crops
15καιροὺς
2540
16καρποφόρους
2593
gives
17ἐμπιπλῶν
1705
you
23ὑμῶν
4771
food
18τροφῆς
5160
and
19καὶ
2532
joyful
20εὐφροσύνης
2167
 
21τὰς
3588
hearts
22καρδίας
2588
14:18
 
 
But even with
3καὶ
2532
these
4ταῦτα
3778A
words
5λέγοντες
3004
Paul and Barnabas could
scarcely
7μόλις
3433
restrain
8κατέπαυσαν
2664
the
9τοὺς
3588
people
10ὄχλους
3793
from
12μὴ
3361.0
sacrificing
11τοῦ
3588
13θύειν
2380
to them

14αὐτοῖς
0846
14:19
 
 
Then
4δὲ
1161
some Jews


9Ἰουδαῖοι
2453A
arrived
3ἐπῆλθαν
1904A
from
5ἀπὸ
0575
Antioch
6Ἀντιοχείας
0490
and
7καὶ
2532
Iconium
8Ἰκονίου
2430
and
10καὶ
2532
won
11πείσαντες
3982
the
12τοὺς
3588
crowds
13ὄχλους
3793
to side
11πείσαντες
3982
 
15καὶ
2532
They

stoned
16λιθάσαντες
3034
 
17τὸν
3588
Paul
18Παῦλον
3972
dragged
19ἔσυρον
4951
out
20ἔξω
1854A
of

 
21τῆς
3588
town
22πόλεως
4172
thinking
24νομίζοντες
3543
he
25αὐτὸν
0846
was dead

26τεθνηκέναι
2348
14:20
 
 
But
4δὲ
1161
as

the
5τῶν
3588
believers
6μαθητῶν
3101
gathered around
3κυκλωσάντων
2944
him
7αὐτόν
0846
he

got up
9ἀναστὰς
0450
went back
10εἰσῆλθεν
1525A
into
11εἰς
1519
the
12τὴν
3588
town
13πόλιν
4172
 
15καὶ
2532
The
16τῇ
3588
next day
17ἐπαύριον
1887
he left

18ἐξῆλθεν
1831A
with
19σὺν
4862
 
20τῷ
3588
Barnabas
21Βαρνάβᾳ
0921
for
22εἰς
1519
Derbe
23Δέρβην
1191
14:21
 
 
After
4τε
5037
preaching the Good News
3εὐαγγελισάμενοί
2097A
in Derbe
5τὴν
3588
6πόλιν
4172
7ἐκείνην
1565
and
8καὶ
2532
making
9μαθητεύσαντες
3100
many
10ἱκανούς
2425
disciples
9μαθητεύσαντες
3100
Paul and Barnabas returned12ὑπέστρεψαν
5290
to
13εἰς
1519
 
14τὴν
3588
Lystra
15Λύστραν
3082
 
17καὶ
2532
 
18εἰς
1519
Iconium
19Ἰκόνιον
2430
and
21καὶ
2532
 
22εἰς
1519
Antioch of Pisidia
23Ἀντιόχειαν
0490
14:22
 
 
they strengthened3ἐπιστηρίζοντες
1991
4τὰς
3588
5ψυχὰς
5590
the
6τῶν
3588
believers
7μαθητῶν
3101
They encouraged

9παρακαλοῦντες
3870
to continue

10ἐμμένειν
1696
in

the
11τῇ
3588
faith
12πίστει
4102
 
14καὶ
2532
that
15ὅτι
3754
we
20ἡμᾶς
1473
must
19δεῖ
1163
suffer
16διὰ
1223
18θλίψεων
2347
many
17πολλῶν
4183
hardships
16διὰ
1223
18θλίψεων
2347
to enter

21εἰσελθεῖν
1525A
 
22εἰς
1519
the
23τὴν
3588
Kingdom
24βασιλείαν
0932
of

 
25τοῦ
3588
God
26θεοῦ
2316
14:23
 
 
Paul and Barnabasalso
4δὲ
1161
 
5αὐτοῖς
0846
appointed
3χειροτονήσαντες
5500
elders
8πρεσβυτέρους
4245A
in every
6κατ᾽
2596
church
7ἐκκλησίαν
1577
With
11μετὰ
3326
prayer
10προσευξάμενοι
4336
fasting
12νηστειῶν
3521
they turned


14παρέθεντο
3908A
the elders

15αὐτοὺς
0846
over
14παρέθεντο
3908A
to the care of
the
16τῷ
3588
Lord
17κυρίῳ
2962
in
19εἰς
1519
whom
20ὃν
3739
they had put trust


21πεπιστεύκεισαν
4100
14:24
 
 
Then
3καὶ
2532
they traveled

4διελθόντες
1330A
back
7ἦλθαν
2064A
8εἰς
1519
through
4διελθόντες
1330A
 
5τὴν
3588
Pisidia
6Πισιδίαν
4099
to
7ἦλθαν
2064A
8εἰς
1519
 
9τὴν
3588
Pamphylia
10Παμφυλίαν
3828
14:25
 
 
 
3καὶ
2532
They preached

4λαλήσαντες
2980
the
7τὸν
3588
word
8λόγον
3056
in
5ἐν
1722
Perga
6Πέργῃ
4011
went down
10κατέβησαν
2597
to
11εἰς
1519
Attalia
12Ἀττάλειαν
0825
14:26
 
 
Finally
3κἀκεῖθεν
2547
they returned by ship

5ἀπέπλευσαν
0636
to
6εἰς
1519
Antioch of Syria
7Ἀντιόχειαν
0490
where journey had begun
9ὅθεν
3606
The believers there had entrusted

10ἦσαν
1510
11παραδεδομένοι
3860
to

the
12τῇ
3588
grace
13χάριτι
5485
of

 
14τοῦ
3588
God
15θεοῦ
2316
to
16εἰς
1519
the
17τὸ
3588
work
18ἔργον
2041
 
19
3739
they had now completed20ἐπλήρωσαν
4137
14:27
 
 
 
4δέ
1161
Upon arriving in Antioch

3παραγενόμενοι
3854
 
6καὶ
2532
they

called
7συναγαγόντες
4863
the
8τὴν
3588
church
9ἐκκλησίαν
1577
together
7συναγαγόντες
4863
reported
10ἀνήγγελλον
0312
everything
11ὅσα
3745
 
13
3588
God
14θεὸς
2316
had done

12ἐποίησεν
4160
through
15μετ᾽
3326
them
16αὐτῶν
0846
and
17καὶ
2532
how
18ὅτι
3754
he had opened


19ἤνοιξεν
0455
the door

22θύραν
2374
of faith

23πίστεως
4102
to

the
20τοῖς
3588
Gentiles
21ἔθνεσιν
1484
too
17καὶ
2532
14:28
 
 
And
4δὲ
1161
they stayed


3διέτριβον
1304
with
8σὺν
4862
the
9τοῖς
3588
believers
10μαθηταῖς
3101
for a


long
6οὐκ
3756
7ὀλίγον
3641
time
5χρόνον
5550