The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Interlinear

Reference:

Acts 23:1-35

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

23:1
 
 
0816
ἀτενίσας
3Gazing 4intently
1161
δὲ
3588
3972
Παῦλος
14Paul
3588
τῷ
6the

4892
συνεδρίῳ
5at 7high 8council
3004A
εἶπεν
15began
0435
̓Άνδρες
0080
ἀδελφοί
18Brothers
1473
ἐγὼ
20I
3956
πάσῃ
29clear


4893
συνειδήσει
27with 28a 30conscience
0018
ἀγαθῇ
29clear
4176
πεπολίτευμαι
23lived
3588
τῷ

2316
θεῷ
24before 26God
0891
ἄχρι
3778
ταύτης
3588
τῆς
2250
ἡμέρας
21have 22always
23:2
 
 
3588
5the
1161
δὲ
0749
ἀρχιερεὺς
6high 7priest
0367
Ἁνανίας
4Ananias

2004
ἐπέταξεν
3Instantly 8commanded
3588
τοῖς
9those
3936
παρεστῶσιν
10close

0846
αὐτῷ
11to 12Paul

5180
τύπτειν
13to 14slap 16on
0846
αὐτοῦ
15him
3588
τὸ
17the
4750
στόμα
18mouth
23:3
 
 
5119
τότε
2But
3588
3972
Παῦλος
4Paul
4314
πρὸς
6to
0846
αὐτὸν
7him
3004A
εἶπεν
5said
5180
Τύπτειν
13slap
4771
σε
14you
3195
μέλλει
12will
3588
2316
θεός
11God

5109
τοῖχε

2867
κεκονιαμένε
16you 17corrupt 18hypocrite
2532
καὶ
4771
σὺ
30you2521
κάθῃ2919
κρίνων
24What 25kind 26of 27judge 28are
1473
με

2596
κατὰ
31to 32break
3588
τὸν
33the
3551
νόμον
34law

2532
καὶ

3891
παρανομῶν
31to 32break


2753
κελεύεις
35yourself 36by 37ordering
1473
με
38me
5180
τύπτεσθαι
39struck
23:4
 
 
3588
οἱ
3Those
1161
δὲ
3936
παρεστῶτες
4standing 5near
3004A
εἶπαν
7said
3588
Τὸν
0749
ἀρχιερέα
20high 21priest
3588
τοῦ
2316
θεοῦ
18God’s
3058
λοιδορεῖς
12Do 13you 14dare 15to 16insult
23:5
 
 
5346
ἔφη
22replied
5037
τε
3588
3972
Παῦλος
21Paul
3756
Οὐκ
9didn’t


1492
ᾔδειν
8I 10realize
0080
ἀδελφοί
6brothers
3754
ὅτι

1510
ἐστὶν
12he 13was

0749
ἀρχιερεύς
14the 15high 16priest


1125
γέγραπται
26the 27Scriptures 28say
1063
γὰρ
25for
3754
ὅτι
30

0758
̓Άρχοντα

3588
τοῦ

2992
λαοῦ
37any 40rulers

4771
σου
38of 39your
3756
οὐκ
33not


3004B
ἐρεῖς
31You 32must 34speak 36of
2560
κακῶς
35evil
23:6
 
 
1097
γνοὺς
5realized
1161
δὲ
3588
3972
Παῦλος
4Paul
3754
ὅτι
6that
3588
τὸ
1520
ἓν
7some
3313
μέρος
8members
1510
ἐστὶν
13were
4523
Σαδδουκαίων
14Sadducees
3588
τὸ
16some
1161
δὲ
15and
2087
ἕτερον
16some
5330
Φαρισαίων
18Pharisees

2896
ἔκραζεν
21he 22shouted
1722
ἐν
9of
3588
τῷ
10the
4892
συνεδρίῳ
11high 12council
0435
̓Άνδρες
0080
ἀδελφοί
25Brothers
1473
ἐγὼ
27I

5330
Φαρισαῖός
29a 30Pharisee
1510
εἰμι
28am
5207
υἱὸς
5330
Φαρισαίων
34my 35ancestors
4012
περὶ
42because 45is 46in
1680
ἐλπίδος
44hope
2532
καὶ

0386
ἀναστάσεως
48the 49resurrection
3498A
νεκρῶν
50of 51the 52dead
1473
ἐγὼ
38I

2919
κρίνομαι
39am 40on 41trial
23:7
 
 
3778A
τοῦτο
3This
1161
δὲ
0846
αὐτοῦ
3004A
εἰπόντος
1096
ἐγένετο
3This
4714
στάσις
12against
3588
τῶν
10the
5330
Φαρισαίων
11Pharisees
2532
καὶ
4523
Σαδδουκαίων
15Sadducees
2532
καὶ
4977
ἐσχίσθη
6divided
3588
τὸ
7the
4128
πλῆθος
8council
23:8
 
 

4523
Σαδδουκαῖοι
4the 5Sadducees
3303
μὲν
1063
γὰρ
2for
3004
λέγουσιν
6say
3361.0
μὴ
9no

1510
εἶναι
7there 8is
0386
ἀνάστασιν
10resurrection
3383
μήτε
11or
0032
ἄγγελον
12angels
3383
μήτε
13or
4151
πνεῦμα
14spirits

5330
Φαρισαῖοι
17the 18Pharisees
1161
δὲ
16but
3670
ὁμολογοῦσιν
19believe 20in
3588
τὰ
23these
0297
ἀμφότερα
21all 22of
23:9
 
 

1096
ἐγένετο
3there 4was
1161
δὲ
2So

2906
κραυγὴ
5a 7uproar
3173
μεγάλη
6great
2532
καὶ
0450
ἀναστάντες
21jumped 22up
5100
τινὲς
9Some
3588
τῶν
11the

1122
γραμματέων
10of 12teachers 13of 14religious 15law
3588
τοῦ
3313
μέρους
16who 17were
3588
τῶν
5330
Φαρισαίων
19Pharisees


1264
διεμάχοντο
24began 25to 26argue 27forcefully

3004
λέγοντες
39they 40shouted
3762B
Οὐδὲν
32nothing
2556
κακὸν
33wrong

2147
εὑρίσκομεν
30We 31see
1722
ἐν
34with
3588
τῷ
0444
ἀνθρώπῳ
3778
τούτῳ
36him
1487
εἰ
1161
δὲ
43Perhaps

4151
πνεῦμα
44a 45spirit
2980
ἐλάλησεν
49spoke

0846
αὐτῷ
50to 51him
2228
46or

0032
ἄγγελος
47an 48angel
23:10
 
 
4183
πολλῆς
7more
1161
δὲ

1096
γινομένης
3As 6grew 8violent

4714
στάσεως
4the 5conflict

5399
φοβηθεὶς
12was 13afraid
3588
10the
5506
χιλίαρχος
11commander
3361.0
μὴ
15would
1288
διασπασθῇ
16tear 19apart
3588
3972
Παῦλος
18Paul
5259
ὑπ᾽
16tear 19apart
0846
αὐτῶν
14they

2753
ἐκέλευσεν
22he 23ordered
3588
τὸ
24his
4753
στράτευμα
25soldiers

2597
καταβὰν
26to 27go
0726
ἁρπάσαι
29rescue 31by 32force
0846
αὐτὸν
30him
1537
ἐκ
3319A
μέσου
29rescue 31by 32force
0846
αὐτῶν
0071
ἄγειν
34take 36back
5037
τε
33and
1519
εἰς
38to
3588
τὴν
39the
3925
παρεμβολήν
40fortress
23:11
 
 
3588
τῇ
3That
1161
δὲ
1966
ἐπιούσῃ
3That
3571
νυκτὶ
4night
2186
ἐπιστὰς
7appeared

0846
αὐτῷ
8to 9Paul
3588
5the
2962
κύριος
6Lord
3004A
εἶπεν
11said

2293
Θάρσει
14Be 15encouraged
5613
ὡς
1063
γὰρ
19Just 20as
1263
διεμαρτύρω
21you 22have 23been 24a 25witness
3588
τὰ
4012
περὶ
26to
1473
ἐμοῦ
27me
1519
εἰς
29in
2419
Ἰερουσαλήμ
30Jerusalem
3779A
οὕτω
4771
σε
33you
1163
δεῖ
34must
2532
καὶ
41as 42well
1519
εἰς
39in
4516
Ῥώμην
40Rome
3140
μαρτυρῆσαι
35preach 36the 37Good 38News
23:12
 
 

1096
γενομένης
3The 4next 5morning
1161
δὲ

2250
ἡμέρας
3The 4next 5morning
4160
ποιήσαντες
4963
συστροφὴν
13got 14together
3588
οἱ
6a 7group 8of
2453A
Ἰουδαῖοι
9Jews
0332
ἀνεθεμάτισαν
16bound 18with 19an 20oath
1438
ἑαυτοὺς
17themselves
3004
λέγοντες
16bound 18with 19an 20oath
3383
μήτε
21not

2068
φαγεῖν
22to 23eat
3383
μήτε
24or
4095
πεῖν
25drink
2193
ἕως
3739
οὗ
26until
0615
ἀποκτείνωσιν
27they 28had 29killed
3588
τὸν
3972
Παῦλον
31Paul
23:13
 
 

1510
ἦσαν
3There 4were
1161
δὲ
4119
πλείους
5more 6than
5062
τεσσεράκοντα
7forty 8of
3588
οἱ
9them
3778
ταύτην
11the
3588
τὴν
4945
συνωμοσίαν
4160
ποιησάμενοι
13conspiracy
23:14
 
 
3748
οἵτινες
2They
4334A
προσελθόντες
3went 4to
3588
τοῖς
5the
0749
ἀρχιερεῦσιν
6leading 7priests
2532
καὶ
8and
3588
τοῖς
4245A
πρεσβυτέροις
10elders
3004A
εἶπαν
12told


0331
Ἀναθέματι
20with 21an 22oath


0332
ἀνεθεματίσαμεν
16We 17have 18bound
1438
ἑαυτοὺς
19ourselves
3367A
μηδενὸς
25nothing

1089
γεύσασθαι
23to 24eat
2193
ἕως
3739
οὗ
26until
0615
ἀποκτείνωμεν
27we 28have 29killed
3588
τὸν
3972
Παῦλον
31Paul
23:15
 
 
3568
νῦν
3767
οὖν
2So
4771
ὑμεῖς
3you

1718
ἐμφανίσατε
8should 9ask
3588
τῷ
10the
5506
χιλιάρχῳ
11commander
4862
σὺν
4and
3588
τῷ
5the
4892
συνεδρίῳ
6high 7council
3704A
ὅπως
12to
2609
καταγάγῃ
13bring 15back 19again
0846
αὐτὸν
14Paul
1519
εἰς
16to

4771
ὑμᾶς
17the 18council
5613
ὡς
3195
μέλλοντας
21Pretend 22you 23want

1231
διαγινώσκειν
24to 25examine
0199
ἀκριβέστερον
28more 29fully
3588
τὰ
4012
περὶ
27case
0846
αὐτοῦ
26his
1473
ἡμεῖς
32We
1161
δὲ
4253
πρὸ
3588
τοῦ
1448
ἐγγίσαι
38on 39the 40way
0846
αὐτὸν
2092
ἕτοιμοί
1510
ἐσμεν
33will
3588
τοῦ
0337
ἀνελεῖν
35kill
0846
αὐτόν
36him
23:16
 
 
0191
ἀκούσας
12heard
1161
δέ
2But
3588
5207
υἱὸς
10son
3588
τῆς
0079
ἀδελφῆς
8sister’s
3972
Παύλου
3Paul’s

3588
τὴν

1747
ἐνέδραν

3854
παραγενόμενος
13of 15plan
2532
καὶ
16and
1525A
εἰσελθὼν
17went
1519
εἰς
18to
3588
τὴν
19the
3925
παρεμβολὴν
20fortress
0518
ἀπήγγειλεν
22told
3588
τῷ
3972
Παύλῳ
24Paul
23:17
 
 
4341
προσκαλεσάμενος
5called 6for
1161
δὲ
3588
3972
Παῦλος
4Paul
1520
ἕνα
7one
3588
τῶν
9the

1543A
ἑκατονταρχῶν
8of 10Roman 11officers
5346
ἔφη
16said
3588
Τὸν
3494
νεανίαν
22young 23man
3778
τοῦτον
20this
0520
ἄπαγε
19Take
4314
πρὸς
24to
3588
τὸν
25the
5506
χιλίαρχον
26commander

2192
ἔχει
29He 30has
1063
γὰρ

0518
ἀπαγγεῖλαί
33to 34tell
5100
τι
31something 32important
0846
αὐτῷ
35him
23:18
 
 
3588
3the
3303
μὲν
3767
οὖν
2So
3880
παραλαβὼν
4officer
0846
αὐτὸν
0071
ἤγαγεν
4314
πρὸς
3588
τὸν
5506
χιλίαρχον
6did
2532
καί
5346
φησιν
9explaining
3588
14the
1198
δέσμιος
15prisoner
3972
Παῦλος
12Paul
4341
προσκαλεσάμενός
17called 19over
1473
με
18me
2065
ἠρώτησεν
21asked
3778
τοῦτον
25this
3588
τὸν
3495
νεανίσκον
27young 28man

0071
ἀγαγεῖν
23to 24bring
4314
πρὸς
29to
4771
σὲ
30you

2192
ἔχοντά
32he 33has
5100
τι
34something

2980
λαλῆσαί
35to 36tell
4771
σοι
37you
23:19
 
 
1949
ἐπιλαβόμενος
5took
1161
δὲ
3588
τῆς
5495
χειρὸς
8hand
0846
αὐτοῦ
6his
3588
2The
5506
χιλίαρχος
3commander
2532
καὶ
14and
0402
ἀναχωρήσας
10led
2596
κατ᾽
2398
ἰδίαν
12aside
4441
ἐπυνθάνετο
15asked
5101
Τί
18What
1510
ἐστιν
19is 20it
3739

2192
ἔχεις
22you 23want

0518
ἀπαγγεῖλαί
24to 25tell
1473
μοι
26me
23:20
 
 


3004A
εἶπεν
3Paul’s 4nephew 5told
1161
δὲ
3754
ὅτι
8
3588
Οἱ
9Some
2453A
Ἰουδαῖοι
10Jews


4934
συνέθεντο
11are 12going
3588
τοῦ

2065
ἐρωτῆσαί
14to 15ask
4771
σε
16you
3704A
ὅπως
17to
0839
αὔριον
25tomorrow
3588
τὸν
3972
Παῦλον
20Paul
2609
καταγάγῃς
18bring
1519
εἰς
21before
3588
τὸ
22the
4892
συνέδριον
23high 24council
5613
ὡς
27pretending
3195
μέλλον
29want
5100
τι
32some
0199
ἀκριβέστερον
33more

4441
πυνθάνεσθαι

4012
περὶ
30to 31get 34information
0846
αὐτοῦ
23:21
 
 
4771
σὺ
3767
οὖν
2But
3361.0
μὴ
3don’t
3982A
πεισθῇς
5do 6it
0846
αὐτοῖς
1748
ἐνεδρεύουσιν
16hiding 17along 18the 19way 21ready 22to 23ambush
1063
γὰρ
0846
αὐτὸν
24him

1537
ἐξ
9There 10are
0846
αὐτῶν
0435
ἄνδρες
15men
4119
πλείους
12more 13than
5062
τεσσεράκοντα
14forty
3748
οἵτινες
26They

0332
ἀνεθεμάτισαν

1438
ἑαυτοὺς
27have 28vowed
3383
μήτε
29not

2068
φαγεῖν
30to 31eat
3383
μήτε
32or
4095
πεῖν
33drink 34anything
2193
ἕως
3739
οὗ
35until


0337
ἀνέλωσιν
36they 37have 38killed
0846
αὐτόν
39him
2532
καὶ
3568
νῦν
44now

1510
εἰσὶν
41They 42are
2092
ἕτοιμοι
43ready
4327
προσδεχόμενοι
46just 47waiting
3588
τὴν
0575
ἀπὸ
49for 51consent
4771
σοῦ
50your
1860
ἐπαγγελίαν
49for 51consent
23:22
 
 
3588
16the
3303
μὲν
3767
οὖν
5506
χιλίαρχος
17commander
0630
ἀπέλυσε
18warned
3588
τὸν
19the
3495
νεανίσκον
20young 21man
3853
παραγγείλας
18warned
3367A
Μηδενὶ
3Don’t


1583
ἐκλαλῆσαι
4let 5anyone 6know
3754
ὅτι
3778A
ταῦτα
11this

1718
ἐνεφάνισας

4314
πρὸς
8you 9told
1473
ἐμέ
10me
23:23
 
 
2532
καὶ
2Then
4341
προσκαλεσάμενός
3the 4commander 5called
5100
τινας
1417
δύο
6two
3588
τῶν
8his

1543A
ἑκατονταρχῶν
7of 9officers
3004A
εἶπεν
11ordered
2090
Ἑτοιμάσατε
14Get 17ready
4757
στρατιώτας
16soldiers
1250
διακοσίους
15200
3704A
ὅπως
18to
4198
πορευθῶσιν
19leave
2193
ἕως
20for
2542
Καισαρείας
21Caesarea
2532
καὶ
32and
2460
ἱππεῖς
34mounted 35troops
1440
ἑβδομήκοντα
3370
2532
καὶ
28Also
1187
δεξιολάβους
31spearmen
1250
διακοσίους
30200
0575
ἀπὸ
22at
5154
τρίτης
5610
ὥρας
23nine 24o’clock
3588
τῆς
3571
νυκτός
26tonight
23:24
 
 
2934
κτήνη
4horses
5037
τε
3936
παραστῆσαι
3Provide 5for
2443
ἵνα
8to
1913
ἐπιβιβάσαντες
9ride
3588
τὸν
3972
Παῦλον
7Paul
1295
διασώσωσι
12get 14safely
4314
πρὸς
15to
5344
Φήλικα
18Felix
3588
τὸν
2232
ἡγεμόνα
17Governor
23:25
 
 

1125
γράψας
3he 4wrote
1992
ἐπιστολὴν
2192
ἔχουσαν
3588
τὸν
5179
τύπον
6letter
3778
τοῦτον
5this
23:26
 
 
2804
Κλαύδιος
4Claudius

3079
Λυσίας
3From 5Lysias
3588
τῷ
8his

2903
κρατίστῳ
7to 9Excellency
2232
ἡγεμόνι
11Governor
5344
Φήλικι
12Felix
5463
χαίρειν
14Greetings
23:27
 
 
3588
τὸν
0435
ἄνδρα
5man
3778
τοῦτον
3This

4815
συλλημφθέντα
6was 7seized
5259
ὑπὸ
8by
3588
τῶν
9some
2453A
Ἰουδαίων
10Jews
2532
καὶ
12and

3195
μέλλοντα
14were 15about

0337
ἀναιρεῖσθαι

5259
ὑπ᾽
16to 17kill
0846
αὐτῶν
13they


2186
ἐπιστὰς
19when 20I 21arrived
4862
σὺν
22with
3588
τῷ
23the
4753
στρατεύματι
24troops


1807A
ἐξειλάμην
36I 37removed 39to 40safety


3129
μαθών
26When 27I 28learned
3754
ὅτι
29that


4514
Ῥωμαῖός
32a 33Roman 34citizen

1510
ἐστιν
30he 31was
23:28
 
 

1014
βουλόμενός
11to 12try
5037
τε
2Then

1921
ἐπιγνῶναι
13to 14learn
3588
τὴν
0156
αἰτίαν
1223
δι᾽
3739
ἣν
15the 16basis 17of

1458
ἐνεκάλουν
18the 19accusations 20against
0846
αὐτῷ
21him

2609
κατήγαγον
3I 4took
1519
εἰς
6to
3588
τὸ
4892
συνέδριον
9high 10council
0846
αὐτῶν
7their
23:29
 
 
3739
ὃν


2147
εὗρον
3I 4soon 5discovered

1458
ἐγκαλούμενον
6the 7charge 8was
4012
περὶ
2213
ζητημάτων
9something
3588
τοῦ


3551
νόμου
10regarding 12religious 14law
0846
αὐτῶν
11their

3367
μηδὲν
17certainly 20nothing
1161
δὲ
0514
ἄξιον
21worthy

2288
θανάτου
22of 25death
2228
24or
1199
δεσμῶν
23imprisonment
2192
ἔχοντα
1462
ἔγκλημα
23:30
 
 


3377
μηνυθείσης
3when 5was 6informed
1161
δέ
2But
1473
μοι
4I


1917
ἐπιβουλῆς
7of 8a 9plot

1519
εἰς
10to 11kill
3588
τὸν
0435
ἄνδρα
12him


1510A
ἔσεσθαι
10to 11kill
1824
ἐξαυτῆς
15immediately

3992
ἔπεμψα
14I 16sent 18on
4314
πρὸς
19to
4771
σέ
20you


3853
παραγγείλας
23I 24have 25told
2532
καὶ
3588
τοῖς
26his
2725
κατηγόροις
27accusers

3004
λέγειν
28to 29bring 31charges
3588
τὰ
30their

4314
πρὸς
28to 29bring 31charges
0846
αὐτὸν
1909
ἐπὶ
33before
4771
σοῦ
34you
23:31
 
 
3588
οἱ
11the
3303
μὲν
3767
οὖν
2So
4757
στρατιῶται
12soldiers
2596
κατὰ
6as
3588
τὸ
1299
διατεταγμένον
8ordered
0846
αὐτοῖς
0353
ἀναλαβόντες
13took
3588
τὸν
3972
Παῦλον
15Paul
0071
ἤγαγον
13took
1223
διὰ
3that
3571
νυκτός
4night
1519
εἰς
16as 17far 18as
3588
τὴν
0494
Ἀντιπατρίδα
20Antipatris
23:32
 
 
3588
τῇ
8the
1161
δὲ
1887
ἐπαύριον
9next 10morning

1439
ἐάσαντες
12while 16took 18on 19to 20Caesarea
3588
τοὺς
13the
2460
ἱππεῖς
14mounted 15troops

0565
ἀπέρχεσθαι

4862
σὺν
12while 16took 18on 19to 20Caesarea
0846
αὐτῷ
17him

5290
ὑπέστρεψαν
3They 4returned
1519
εἰς
5to
3588
τὴν
6the
3925
παρεμβολήν
7fortress
23:33
 
 
3748
οἵτινες
3they

1525A
εἰσελθόντες
2When 4arrived
1519
εἰς
5in
3588
τὴν
2542
Καισάρειαν
7Caesarea
2532
καὶ
15and
0325
ἀναδόντες
3588
τὴν
17the
1992
ἐπιστολὴν
18letter
3588
τῷ

2232
ἡγεμόνι
20to 21Governor 22Felix

3936
παρέστησαν
10they 11presented
2532
καὶ
3588
τὸν
3972
Παῦλον
13Paul
0846
αὐτῷ
23:34
 
 

0314
ἀναγνοὺς
3He 4read
1161
δὲ
2532
καὶ
6and 7then
1905
ἐπερωτήσας
8asked
1537
ἐκ
14from
4169
ποίας
10what
1885
ἐπαρχείας
11province

1510
ἐστίν
12he 13was
2532
καὶ

4441
πυθόμενος

3754
ὅτι
22Paul 23answered
0575
ἀπὸ
2791
Κιλικίας
18Cilicia
23:35
 
 
1251
Διακούσομαί
3I 4will 5hear 7case 8myself
4771
σου
6your


5346
ἔφη
16the 17governor 18told
3752
̔Όταν
2532
καὶ
9when
3588
οἱ
2725
κατήγοροί
12accusers
4771
σου
10your
3854
παραγένωνται
13arrive


2753
κελεύσας
22the 23governor 24ordered
1722
ἐν
27in
3588
τῷ
28the


4232
πραιτωρίῳ
29prison 30at 33headquarters
3588
τοῦ
2264
Ἡρῴδου
32Herod’s
5442
φυλάσσεσθαι
26kept
0846
αὐτόν
25him