The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Interlinear

Reference:

Gal 2:1-21

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

2:1
 
 
1899
ἔπειτα
2Then
1223
διὰ
5later
1180
δεκατεσσάρων
3fourteen
2094
ἐτῶν
4years
3825
πάλιν
11again

0305
ἀνέβην
6I 7went 8back
1519
εἰς
9to
2414
Ἱεροσόλυμα
10Jerusalem


3326
μετὰ
13this 14time 15with
0921
Βαρνάβα
16Barnabas
4838
συμπαραλαβών
20came 21along
2532
καί
18and 23too
5103
Τίτον
19Titus
2:2
 
 

0305
ἀνέβην
3I 4went 5there
1161
δὲ
2596
κατὰ
6because

0602
ἀποκάλυψιν
7God 8revealed 9to
2532
καὶ
19there


0394
ἀνεθέμην
20I 21met 33and 34shared 35with
0846
αὐτοῖς
36them
3588
τὸ
37the
2098
εὐαγγέλιον
38message
37392784
κηρύσσω
40I 41had 42been 43preaching
1722
ἐν
44to
3588
τοῖς
45the
1484
ἔθνεσιν
46Gentiles
2596
κατ᾽
2398
ἰδίαν
22privately
1161
δὲ

3588
τοῖς
24with 25those
1380
δοκοῦσιν
26considered 27to 28be 29leaders 30of 31the 32church
3361.0
μή
4458
πως
59for 60fear 61that
1519
εἰς
74for
2756
κενὸν
75nothing
5143
τρέχω
69I 70was 71running 72the 73race
2228
68and


5143
ἔδραμον
62all 63my 64efforts 65had 66been
2:3
 
 
0235
ἀλλ᾽
2And
3761
οὐδὲ
8not 9even
5103
Τίτος
14Titus
3588
4862
σὺν
13companion
1473
ἐμοί
12my

1672
̔Έλλην
21a 22Gentile


1510
ὤν
18though 19he 20was

0315
ἠναγκάσθη
7did 10demand 11that

4059
περιτμηθῆναι
15be 16circumcised
2:4
 
 
1223
διὰ
8because 9of
1161
δὲ
2Even
3588
τοὺς
10some

3920
παρεισάκτους
24were 25secretly 26brought 27in
5569
ψευδαδέλφους
11so-called 12Christians 15false 16ones 18really
3748
οἵτινες
23who

3922A
παρεισῆλθον
29They 30sneaked 31in

2684
κατασκοπῆσαι
32to 33spy 34on 36and 37take 38away
3588
τὴν
39the
1657
ἐλευθερίαν
40freedom
1473
ἡμῶν
35us
3739
ἣν

2192
ἔχομεν
42we 43have
1722
ἐν
44in
5547
Χριστῷ
45Christ
2424
Ἰησοῦ
46Jesus
2443
ἵνα
1473
ἡμᾶς
53us

2615
καταδουλώσουσιν
49They 52enslave 54and 55force 57to 58follow 61regulations
2:5
 
 

3739
οἷς
8to 9them
3761
οὐδὲ
2But 4refused 5to
4314
πρὸς
10for
5610
ὥραν
11a 12single 13moment

1502
εἴξαμεν

3588
τῇ

5292
ὑποταγῇ
3we 6give 7in
2443
ἵνα
3588
20the
0225
ἀλήθεια
21truth
3588
τοῦ
23the

2098
εὐαγγελίου
22of 24gospel 25message

1265
διαμείνῃ
18to 19preserve
4314
πρὸς
26for
4771
ὑμᾶς
27you
2:6
 
 
0575
ἀπὸ
1161
δὲ
19By 20the 21way
3588
τῶν
1380
δοκούντων
1510
εἶναί
5100
τι
26great 27leaders

3697
ὁποῖοί

4218
ποτε

1510
ἦσαν
23their 24reputation 25as
3762B
οὐδέν
28made 29no 30difference

1473
μοι
31to 32me
1308
διαφέρει
28made 29no 30difference
4383
πρόσωπον
37has 39favorites
3588
2316
θεὸς
36God
0444
ἀνθρώπου
37has 39favorites
3756
οὐ
38no
2983
λαμβάνει
37has 39favorites
1473
ἐμοὶ
14I
1063
γὰρ
2And
3588
οἱ
3the
1380
δοκοῦντες
4leaders 5of 6the 7church
3762B
οὐδὲν
9nothing
4323.0
προσανέθεντο
8had 10to 11add 12to 13what 15was 16preaching
2:7
 
 
0235
ἀλλὰ
5121
τοὐναντίον
2Instead

3708B
ἰδόντες
4they 5saw
3754
ὅτι
6that


4100
πεπίστευμαι
7God 8had 9given 10me 11the 12responsibility 13of 14preaching
3588
τὸ
15the
2098
εὐαγγέλιον
16gospel
3588
τῆς
18the
0203
ἀκροβυστίας
19Gentiles
2531
καθὼς
21just 22as
4074
Πέτρος
26Peter
3588
τῆς
32the
4061
περιτομῆς
33Jews
2:8
 
 
3588
3the 4same 5God 6who
1063
γὰρ
2For
1754
ἐνεργήσας
7worked

4074
Πέτρῳ
8through 9Peter
1519
εἰς
13to
0651
ἀποστολὴν
10as 11the 12apostle
3588
τῆς
14the
4061
περιτομῆς
15Jews
1754
ἐνήργησεν
17worked
2532
καὶ
16also

1473
ἐμοὶ
18through 19me
1519
εἰς
23to
3588
τὰ
24the
1484
ἔθνη
25Gentiles
2:9
 
 
2532
καί
2In 3fact
1097
γνόντες
25recognized
3588
τὴν
26the
5485
χάριν
27gift
3588
τὴν


1325
δοθεῖσάν
29God 30had 31given
1473
μοι
32me
2385
Ἰάκωβος
5James
2532
καὶ
2786
Κηφᾶς
8Peter
2532
καὶ
13and
2491
Ἰωάνης
14John
3588
οἱ
16who
1380
δοκοῦντες
18known 19as
4769
στῦλοι
20pillars 21of 22the 23church
1510
εἶναι
17were


1188A
δεξιὰς

1325
ἔδωκαν
35they 36accepted 40as 42co-workers
1473
ἐμοὶ
39me
2532
καὶ
38and
0921
Βαρνάβᾳ
37Barnabas

2842
κοινωνίας
35they 36accepted 40as 42co-workers
2443
ἵνα
1473
ἡμεῖς
47us
1519
εἰς
51to
3588
τὰ
52the
1484
ἔθνη
53Gentiles
0846
αὐτοὶ
56they
1161
δὲ
55while
1519
εἰς
60with
3588
τὴν
61the
4061
περιτομήν
62Jews
2:10
 
 
3440
μόνον
3only
3588
τῶν
11the
4434A
πτωχῶν
12poor
2443
ἵνα
6that3421
μνημονεύωμεν
7we 8keep 9on 10helping
3739
14which
2532
καὶ4704
ἐσπούδασα
16I 17have 19been 20eager
0846
αὐτὸ
3778A
τοῦτο
18always

4160
ποιῆσαι
21to 22do
2:11
 
 
3753
ὅτε
3when
1161
δὲ
2But
2064A
ἦλθεν
5came
2786
Κηφᾶς
4Peter
1519
εἰς
6to
0490
Ἀντιόχειαν
7Antioch
2596
κατὰ
14to
4383
πρόσωπον
16face
0846
αὐτῷ
13him

0436
ἀντέστην
9I 10had 11to 12oppose
3754
ὅτι
18for
2607
κατεγνωσμένος
1510
ἦν
19what 20he 21did 22was 23very 24wrong
2:12
 
 
4253
πρὸ
3588
τοῦ
4first
1063
γὰρ
2When
2064A
ἐλθεῖν
5arrived
5100
τινὰς
24some
0575
ἀπὸ
26of
2385
Ἰακώβου
27James
3326
μετὰ
3588
τῶν
11the
1484
ἐθνῶν
12Gentile 13Christians 15who 16were 17not 18circumcised

4906
συνήσθιεν
8he 9ate 10with
3753
ὅτε
23when
1161
δέ
20But 21afterward

2064A
ἦλθον
25friends 28came
5288
ὑπέστελλεν
2532
καὶ
0873
ἀφώριζεν
31wouldn’t 32eat 33with 36anymore
1438
ἑαυτόν
30Peter


5399
φοβούμενος
38He 39was 40afraid 41of 42criticism
3588
τοὺς
44these 45people 46who
1537
ἐκ
43from

4061
περιτομῆς
47insisted 48on 49the 50necessity 51of 52circumcision
2:13
 
 
2532
καὶ
4942
συνυπεκρίθησαν
12followed 14hypocrisy
0846
αὐτῷ
13Peter’s
2532
καὶ
3588
οἱ
3062
λοιποὶ
8other
2453A
Ἰουδαῖοι
9Jewish 10Christians
5620
ὥστε
2As 3a 4result
2532
καὶ
16and 17even
0921
Βαρνάβας
18Barnabas


4879
συναπήχθη
19was 20led 21astray
0846
αὐτῶν
23their
3588
τῇ

5272
ὑποκρίσει
22by 25hypocrisy
2:14
 
 
0235
ἀλλ᾽
3753
ὅτε
2When

3708B
εἶδον
3I 4saw
3754
ὅτι
5that
3756
οὐκ
8not


3716
ὀρθοποδοῦσιν


4314
πρὸς
6they 7were 9following
3588
τὴν
10the
0225
ἀλήθειαν
11truth
3588
τοῦ
13the

2098
εὐαγγελίου
12of 14gospel 15message

3004A
εἶπον
17I 18said
3588
τῷ

2786
Κηφᾷ
19to 21Peter
1715A
ἔμπροσθεν
22in 23front 24of
3956A
πάντων
25all 26the 27others
1487
Εἰ
30Since
4771
σύ
31you


2453A
Ἰουδαῖος
33a 34Jew

5225
ὑπάρχων
35by 36birth
1483
ἐθνικῶς
47like 48a 49Gentile
2532
καὶ
3756
οὐκ
2452
Ἰουδαϊκῶς
40discarded 41the 42Jewish 43laws

2198.0
ζῇς
45are 46living
4459
πῶς
51why
3588
τὰ
58these
1484
ἔθνη
59Gentiles0315
ἀναγκάζεις
52are 53you 54now 55trying 56to 57make
2450
Ἰουδαί̈ζειν
60follow 61the 62Jewish 63traditions
2:15
 
 
1473
ἡμεῖς
3You 4and 5I

5449
φύσει
8by 9birth
2453A
Ἰουδαῖοι
7Jews
2532
καὶ
3756
οὐκ
12not
1537
ἐξ
16like

1484
ἐθνῶν
17the 18Gentiles
0268.0A
ἁμαρτωλοί
14sinners
2:16
 
 


1492
εἰδότες
4we 5know
1161
δὲ
3754
ὅτι
6that
3756
οὐ
20not

1344
δικαιοῦται
9is 10made 11right 12with 13God

0444
ἄνθρωπος
7a 8person
1537
ἐξ
21by
2041
ἔργων
22obeying

3551
νόμου
23the 24law
1437
ἐὰν
3361.0
μὴ
3Yet
1223
διὰ
14by
4102
πίστεως
15faith
2424
Ἰησοῦ
17Jesus

5547
Χριστοῦ
16in 18Christ
2532
καὶ
26And
1473
ἡμεῖς
27we
1519
εἰς
30in
5547
Χριστὸν
31Christ
2424
Ἰησοῦν
32Jesus

4100
ἐπιστεύσαμεν
28have 29believed
2443
ἵνα
34so 35that1344
δικαιωθῶμεν
36we 37might 38be 39made 40right 41with 42God
1537
ἐκ
43because 44of
4102
πίστεως
46faith

5547
Χριστοῦ
47in 48Christ
2532
καὶ
3756
οὐκ
51not
1537
ἐξ
52because
2041
ἔργων
54have 55obeyed

3551
νόμου
56the 57law
3754
ὅτι
59For
1537
ἐξ
69by
2041
ἔργων
70obeying

3551
νόμου
71the 72law
3756
οὐ
60no 61one1344
δικαιωθήσεται
62will 63ever 64be 65made 66right 67with 68God
3956
πᾶσα
4561
σάρξ
60no 61one
2:17
 
 
1487
εἰ
3suppose
1161
δὲ
2But

2212
ζητοῦντες
4we 5seek


1344
δικαιωθῆναι
6to 7be 8made 9right 10with 11God


1722
ἐν
12through 13faith 14in
5547
Χριστῷ
15Christ


2147A
εὑρέθημεν
19are 20found
2532
καὶ
16and 17then
0846
αὐτοὶ
18we
0268.0A
ἁμαρτωλοί
21guilty
0687
ἆρα
29Would 30that 31mean
5547
Χριστὸς
32Christ
0266
ἁμαρτίας
37sin

1249
διάκονος
33has 34led 36into
3361.0
μὴ
1096
γένοιτο
39Absolutely 40not
2:18
 
 
1487
εἰ
8if
1063
γάρ
2Rather

3739
11the 12old 13system 14of 15law


2647
κατέλυσα
17I 18already 19tore 20down
3778A
ταῦτα

3825
πάλιν

3618
οἰκοδομῶ
9I 10rebuild

3848
παραβάτην
6a 7sinner
1683
ἐμαυτὸν
4I
4921B
συνιστάνω
5am
2:19
 
 
1473
ἐγὼ
4I
1063
γὰρ
2For
1223
διὰ
5tried 6to 7keep

3551
νόμου
8the 9law


3551
νόμῳ
18to 19the 20law

0599
ἀπέθανον
16I 17died 23stopped 24trying 25to 26meet 29requirements
2443
ἵνα
31so 32that

2316
θεῷ
36for 37God


2198.0
ζήσω
33I 34might 35live
2:20
 
 
5547
Χριστῷ
9Christ

4957
συνεσταύρωμαι
2My 3old 4self 5has 6been 7crucified 8with
2198.0
ζῶ
21live
1161
δὲ
3765
οὐκέτι
17no 18longer
1473
ἐγώ
19I 20who
2198.0
ζῇ
25lives
1161
δὲ
23but
1722
ἐν
26in
1473
ἐμοὶ
27me
5547
Χριστός
24Christ
3739
33this
1161
δὲ
3568
νῦν
2198.0
ζῶ
29So
1722
ἐν
32in

4561
σαρκὶ
34earthly 35body
1722
ἐν
36by
4102
πίστει
37trusting 38in

2198.0
ζῶ
30I 31live
3588
τῇ
3588
τοῦ
40the
5207
υἱοῦ
41Son
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
42of 44God
3588
τοῦ
46who
0025
ἀγαπήσαντός
47loved
1473
με
48me
2532
καὶ
49and
3860
παραδόντος
50gave
1438
ἑαυτὸν
51himself
5228
ὑπὲρ
52for
1473
ἐμοῦ
53me
2:21
 
 
3756
οὐκ
4not


0114
ἀθετῶ
2I 3do 5treat 11as 12meaningless
3588
τὴν
6the
5485
χάριν
7grace
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
8of 10God
1487
εἰ
15if
1063
γὰρ
14For
1223
διὰ
16keeping 19could

3551
νόμου
17the 18law
1343
δικαιοσύνη
20make 22right 23with 24God
0686
ἄρα
26then
5547
Χριστὸς
32Christ


1432
δωρεὰν
27there 28was 29no 30need 31for

0599
ἀπέθανεν
33to 34die