The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Reverse Interlinear

Reference:

Heb 12:1-29

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

12:1
 
 
Therefore
3τοιγαροῦν
5105
since
5καὶ
2532
we
6ἡμεῖς
1473
are
8ἔχοντες
2192
surrounded by
9περικείμενον
4029
 
10ἡμῖν
1473
such
7τοσοῦτον
5118
a huge crowd

11νέφος
3509
of witnesses to the life of faith

12μαρτύρων
3144
let us strip off
15ἀποθέμενοι
0659
every
16πάντα
3956
weight that slows down
14ὄγκον
3591
especially
18καὶ
2532
the
19τὴν
3588
sin
21ἁμαρτίαν
0266
easily trips up
20εὐπερίστατον
2139
let us run


25τρέχωμεν
5143
with
23δι᾽
1223
endurance
24ὑπομονῆς
5281
the
26τὸν
3588
race
29ἀγῶνα
0073
God has set before


27προκείμενον
4295
us
28ἡμῖν
1473
12:2
 
 
by keeping eyes

3ἀφορῶντες
0872
on
4εἰς
1519
Jesus
12Ἰησοῦν
2424
the
5τὸν
3588
champion who
10τελειωτήν
5051
initiates
8ἀρχηγὸν
0747
and
9καὶ
2532
perfects
10τελειωτήν
5051
our
6τῆς
3588
faith
7πίστεως
4102
 
14ὃς
3739
Because of
15ἀντὶ
0473
the
16τῆς
3588
joy
19χαρᾶς
5479
awaiting
17προκειμένης
4295
him
18αὐτῷ
0846
he endured

21ὑπέμεινεν
5278
the cross

22σταυρόν
4716
disregarding
25καταφρονήσας
2706
its shame

24αἰσχύνης
0152
Now
29τε
5037
he is seated


34κεκάθικεν
2523
in
27ἐν
1722
the place of honor beside
28δεξιᾷ
1188A
 
32τοῦ
3588
God’s
33θεοῦ
2316
 
30τοῦ
3588
throne
31θρόνου
2362
12:3
 
 
 
4γὰρ
1063
Think of
3ἀναλογίσασθε
0357
all
6τοιαύτην
5108
the hostility


11εἰς
1519
16ἀντιλογίαν
0485
 
5τὸν
3588
he
13ἑαυτὸν
1438
endured
7ὑπομεμενηκότα
5278
from
8ὑπὸ
5259
 
9τῶν
3588
sinful people
10ἁμαρτωλῶν
0268.0A
then
18ἵνα
2443
you

won’t
19μὴ
3361.0
become weary

20κάμητε
2577
give up
21ταῖς
3588
22ψυχαῖς
5590
24ἐκλυόμενοι
1590
 
23ὑμῶν
4771
12:4
 
 
you have


not yet
3οὔπω
3768
given
6ἀντικατέστητε
0478
lives
4μέχρις
3360
5αἵματος
0129
in your struggle


10ἀνταγωνιζόμενοι
0464
against
7πρὸς
4314
 
8τὴν
3588
sin
9ἁμαρτίαν
0266
12:5
 
 
And
3καὶ
2532
have you forgotten


4ἐκλέλησθε
1585
the
5τῆς
3588
encouraging words
6παρακλήσεως
3874
 
8ἥτις
3748
God spoke

12διαλέγεται
1256
to you

9ὑμῖν
4771
as
10ὡς
5613
children
11υἱοῖς
5207
My
15μου
1473
child
14Υἱέ
5207
don’t
17μὴ
3361.0
make light
18ὀλιγώρει
3643
of the LORD’s


20κυρίου
2962
discipline
19παιδείας
3809
and don’t
22μηδὲ
3366
give up
23ἐκλύου
1590
when


he
25αὐτοῦ
0846
corrects you
24ὑπ᾽
5259
26ἐλεγχόμενος
1651
12:6
 
 
For
4γὰρ
1063
the LORD

6κύριος
2962
disciplines
7παιδεύει
3811
those
3ὃν
3739
he loves

5ἀγαπᾷ
0025
and
10δὲ
1161
he punishes

9μαστιγοῖ
3146
each
11πάντα
3956
one

 
13ὃν
3739
he accepts

14παραδέχεται
3858
child
12υἱὸν
5207
12:7
 
 
As
3εἰς
1519
you endure

5ὑπομένετε
5278
this divine discipline


4παιδείαν
3809
 
11
3588
God
12θεός
2316
is treating


10προσφέρεται
4374A
you
9ὑμῖν
4771
as
7ὡς
5613
own children

8υἱοῖς
5207
 
15γὰρ
1063
Who ever heard of
14τίς
5101
a child

16υἱὸς
5207
who
17ὃν
3739
is

never
18οὐ
3756
disciplined by
19παιδεύει
3811
its father

20πατήρ
3962
12:8
 
 
 
4δὲ
1161
If
3εἰ
1487
doesn’t
5χωρίς
5565.0A
6ἐστε
1510
discipline
7παιδείας
3809
9μέτοχοι
3353
10γεγόνασι
1096A
you


 
8ἧς
3739
as does
7παιδείας
3809
9μέτοχοι
3353
10γεγόνασι
1096A
all of
11πάντες
3956
children
7παιδείας
3809
9μέτοχοι
3353
10γεγόνασι
1096A
it means that
13ἄρα
0686
you

illegitimate
14νόθοι
3541
and
15καὶ
2532
are
18ἐστε
1510
not
16οὐχ
3756
really

children
17υἱοί
5207
at all


12:9
 
 
Since
3εἶτα
1534
 
12καὶ
2532
we respected


13ἐνετρεπόμεθα
1788A
 
4τοὺς
3588
 
5μὲν
3303
our
8ἡμῶν
1473
earthly
6τῆς
3588
7σαρκὸς
4561
fathers who
9πατέρας
3962
disciplined
10εἴχομεν
2192
11παιδευτὰς
3810
shouldn’t
15οὐ
3756
we submit


18ὑποταγησόμεθα
5293A
even
16πολὺ
4183E
more
17μᾶλλον
3123
to the discipline of
18ὑποταγησόμεθα
5293A
the
19τῷ
3588
Father
20πατρὶ
3962
of

our
21τῶν
3588
spirits
22πνευμάτων
4151
and
24καὶ
2532
live forever
25ζήσομεν
2198.0
12:10
 
 
For
5γὰρ
1063
 
4μὲν
3303
earthly fathers
3οἱ
3588
disciplined
14ἐπαίδευον
3811
for
6πρὸς
4314
a

few
7ὀλίγας
3641
years
8ἡμέρας
2250
the best10κατὰ
2596
11τὸ
3588
12δοκοῦν
1380
they
13αὐτοῖς
0846
knew how
10κατὰ
2596
11τὸ
3588
12δοκοῦν
1380
But
17δὲ
1161
God’s
16
3588
discipline
19τὸ
3588
good
20συμφέρον
4851B
for
18ἐπὶ
1909
so that
22εἰς
1519
23τὸ
3588
share in
24μεταλαβεῖν
3335
his
27αὐτοῦ
0846
 
25τῆς
3588
holiness
26ἁγιότητος
0041
12:11
 
 
 
4δὲ
1161
No
3πᾶσα
3956
10οὐ
3756
discipline
5παιδεία
3809
is
13εἶναι
1510
 
7μὲν
3303
enjoyable
11δοκεῖ
1380A
12χαρᾶς
5479
while is happening
6πρὸς
4314
8τὸ
3588
9παρὸν
3918B
 
15ἀλλὰ
0235
painful
16λύπης
3077
But
19δὲ
1161
afterward
18ὕστερον
5305
there will be


26ἀποδίδωσιν
0591
a

peaceful
21εἰρηνικὸν
1516
harvest
20καρπὸν
2590
of right living

27δικαιοσύνης
1343
for those who

22τοῖς
3588
are trained

25γεγυμνασμένοις
1128
in
23δι᾽
1223
this way
24αὐτῆς
0846
12:12
 
 
So
3διὸ
1352
take a new grip
11ἀνορθώσατε
0461
with

your
4τὰς
3588
tired
5παρειμένας
3935A
hands
6χεῖρας
5495
and
7καὶ
2532
your
8τὰ
3588
weak
9παραλελυμένα
3886
knees
10γόνατα
1119
12:13
 
 
 
3καὶ
2532
Mark out
6ποιεῖτε
4160
a

straight
5ὀρθὰς
3717
path
4τροχιὰς
5163
for

your
9ὑμῶν
4771
 
7τοῖς
3588
feet
8ποσὶν
4228
so that
10ἵνα
2443
11μὴ
3361.0
those who
12τὸ
3588
weak and lame
13χωλὸν
5560B
will

not
10ἵνα
2443
11μὴ
3361.0
fall
14ἐκτραπῇ
1624
but
16δὲ
1161
17μᾶλλον
3123
become strong


15ἰαθῇ
2390
12:14
 
 
Work at living in
4διώκετε
1377
peace
3εἰρήνην
1515
with
5μετὰ
3326
everyone
6πάντων
3956A
and
8καὶ
2532
a
9τὸν
3588
holy life
10ἁγιασμόν
0038
for


those
14οὐδεὶς
3762A
who
12οὗ
3739
not
14οὐδεὶς
3762A
will


not
13χωρὶς
5565.0A
see
15ὄψεται
3708A
the
16τὸν
3588
Lord
17κύριον
2962
12:15
 
 
Look after each other
3ἐπισκοποῦντες
1983
none of
4μή
3361.0
5τις
5100
fails to receive
6ὑστερῶν
5302
7ἀπὸ
0575
the
8τῆς
3588
grace
9χάριτος
5485
of

 
10τοῦ
3588
God
11θεοῦ
2316
that no
13μή
3361.0
14τις
5100
poisonous root

15ῥίζα
4491
of bitterness

16πικρίας
4088
grows
18φύουσα
5453
up
17ἄνω
0507
to trouble

19ἐνοχλῇ
1776
 
21καὶ
2532
 
22δι᾽
1223
 
23αὐτῆς
0846
corrupting
24μιανθῶσιν
3392
many
25πολλοί
4183C
12:16
 
 
that no one
3μή
3361.0
4τις
5100
immoral
5πόρνος
4205
or
6
2228
godless
7βέβηλος
0952
like
8ὡς
5613
Esau
9Ἠσαῦ
2269
who
11ὃς
3739
traded
15ἀπέδετο
0591A
his
18ἑαυτοῦ
1438
 
16τὰ
3588
birthright as the firstborn son
17πρωτοτόκια
4415
for
12ἀντὶ
0473
a single
14μιᾶς
1520
meal
13βρώσεως
1035
12:17
 
 
 
4γὰρ
1063
 
6καὶ
2532
You know


3ἴστε
1492
that
5ὅτι
3754
afterward
7μετέπειτα
3347
when he wanted
9θέλων
2309
10κληρονομῆσαι
2816
his father’s
11τὴν
3588
blessing
12εὐλογίαν
2129
he was rejected


13ἀπεδοκιμάσθη
0593
 
16γὰρ
1063
It was too late17τόπον
5117
18οὐχ
3756
19εὗρεν
2147
for repentance

15μετανοίας
3341
even though
21καίπερ
2539
he begged

24ἐκζητήσας
1567
with
22μετὰ
3326
bitter tears

23δακρύων
1144
 
25αὐτήν
0846
12:18
 
 
 
4γὰρ
1063
You have


not
3οὐ
3756
come
5προσεληλύθατε
4334A
to a physical mountain


6ψηλαφωμένῳ
5584
 
8καὶ
2532
to a place of
flaming
9κεκαυμένῳ
2545A
fire
10πυρί
4442
 
12καὶ
2532
darkness
13γνόφῳ
1105
 
15καὶ
2532
gloom
16ζόφῳ
2217
and
18καὶ
2532
whirlwind
19θυέλλῃ
2366
12:19
 
 
For
3καὶ
2532
they
10οἱ
3588
heard
11ἀκούσαντες
0191
an awesome

5ἤχῳ
2279
trumpet
4σάλπιγγος
4536
blast
5ἤχῳ
2279
and
6καὶ
2532
a voice


7φωνῇ
5456
8ῥημάτων
4487
so terrible


 
9ἧς
3739
that they begged God


12παρῃτήσαντο
3868
to stop


13μὴ
3361.0
14προστεθῆναι
4369
speaking
16λόγον
3056
 
15αὐτοῖς
0846
12:20
 
 
 
5γὰρ
1063
They staggered back under


3οὐκ
3756
4ἔφερον
5342
God’s
6τὸ
3588
command
7διαστελλόμενον
1291
If even
9Κἂν
2579
an animal

10θηρίον
2342
touches
11θίγῃ
2345
the
12τοῦ
3588
mountain
13ὄρους
3735
it must be stoned to death15λιθοβοληθήσεται
3036
12:21
 
 
 
3καὶ
2532
Moses himself
9Μωυσῆς
3475.0
was
6ἦν
1510
so
4οὕτω
3779A
frightened at
5φοβερὸν
5398
the
7τὸ
3588
sight
8φανταζόμενον
5324
he said

10εἶπεν
3004A
I am

13εἰμι
1510
terrified
12̓Έκφοβός
1630
and
14καὶ
2532
trembling
15ἔντρομος
1790
12:22
 
 
No
3ἀλλά
0235
you have come to


5προσεληλύθατε
4334A
Mount
7ὄρει
3735
Zion
6Σιὼν
4622
 
9καὶ
2532
to the city


10πόλει
4172
of the


living
12ζῶντος
2198.0
God
11θεοῦ
2316
the

heavenly
15ἐπουρανίῳ
2032
Jerusalem
14Ἰερουσαλὴμ
2419
and
17καὶ
2532
to countless thousands

18μυριάσιν
3461
of angels

19ἀγγέλων
0032
in a joyful gathering


20πανηγύρει
3831
12:23
 
 
 
3καὶ
2532
to the assembly


4ἐκκλησίᾳ
1577
of God’s firstborn children


5πρωτοτόκων
4416
whose names are written7ἀπογεγραμμένων
0583
in
8ἐν
1722
heaven
9οὐρανοῖς
3772
to God himself

13θεῷ
2316
 
11καὶ
2532
who

the judge over

12κριτῇ
2923
all things
15πάντων
3956A
 
17καὶ
2532
to the spirits


18πνεύμασι
4151
of the righteous ones who
19δικαίων
1342A
have now been made perfect20τετελειωμένων
5048
12:24
 
 
 
3καὶ
2532
to Jesus

8Ἰησοῦ
2424
the one who mediates

6μεσίτῃ
3316
the

new
5νέας
3501
covenant
4διαθήκης
1242
between God and people
6μεσίτῃ
3316
and
10καὶ
2532
to the


sprinkled
12ῥαντισμοῦ
4473
blood
11αἵματι
0129
speaks of
15λαλοῦντι
2980
forgiveness instead of crying out for vengeance
14κρεῖττον
2909
like
16παρὰ
3844
 
17τὸν
3588
Abel
18̔Άβελ
0006
12:25
 
 
Be careful that

1βλέπετε
0991
you do


not
2μὴ
3361.0
refuse to listen to
3παραιτήσησθε
3868
the One who
4τὸν
3588
is speaking

5λαλοῦντα
2980
For
8γὰρ
1063
if
7εἰ
1487
the people of Israel

9ἐκεῖνοι
1565
did

not
10οὐκ
3756
escape
11ἐξέφυγον
1628
when


they
21οἱ
3588
refused to listen to
25ἀποστρεφόμενοι
0654A
Moses
15τὸν
3588
the

earthly
12ἐπὶ
1909
13γῆς
1093
messenger
16χρηματίζοντα
5537
we
20ἡμεῖς
1473
will certainly not
18πολὺ
4183E
19μᾶλλον
3123
if we reject


14παραιτησάμενοι
3868
the One who
22τὸν
3588
from
23ἀπ᾽
0575
heaven
24οὐρανῶν
3772
12:26
 
 
When
9τότε
5119
his
3οὗ
3739
 
4
3588
voice
5φωνὴ
5456
shook
8ἐσάλευσεν
4531
the
6τὴν
3588
earth
7γῆν
1093
but
12δὲ
1161
now
11νῦν
3568
he makes another promise


13ἐπήγγελται
1861
14λέγων
3004
Once
17ἅπαξ
0530
again
16̓Έτι
2089
I
18ἐγὼ
1473
will shake

19σείσω
4579
not
20οὐ
3756
only
21μόνον
3440
the
22τὴν
3588
earth
23γῆν
1093
but
24ἀλλὰ
0235
the
26τὸν
3588
heavens
27οὐρανόν
3772
also
25καὶ
2532
12:27
 
 
 
3τὸ
3588
 
4δέ
1161
This
6̓Έτι
2089
7ἅπαξ
0530
means
9δηλοῖ
1213
that
14ὡς
5613
all
11τῶν
3588
of creation

15πεποιημένων
4160
will be shaken


12σαλευομένων
4531
 
10τὴν
3588
removed
13μετάθεσιν
3331
so that
17ἵνα
2443
only unshakable


20μὴ
3361.0
21σαλευόμενα
4531
things
19τὰ
3588
will remain

18μείνῃ
3306
12:28
 
 
Since
3διὸ
1352
we are receiving


6παραλαμβάνοντες
3880
a Kingdom

4βασιλείαν
0932
unshakable
5ἀσάλευτον
0761
let us be thankful


8ἔχωμεν
2192
9χάριν
5485
please
13εὐαρέστως
2102
 
14τῷ
3588
God
15θεῷ
2316
by
10δι᾽
1223
 
11ἧς
3739
worshiping
12λατρεύωμεν
3000
with
16μετὰ
3326
holy fear
17εὐλαβείας
2124
and
18καὶ
2532
awe
19δέους
0127A
12:29
 
 
For
3καὶ
2532
4γὰρ
1063
our
7ἡμῶν
1473
 
5
3588
God
6θεὸς
2316
is

a

devouring
9καταναλίσκον
2654
fire
8πῦρ
4442