The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Interlinear

Reference:

Heb 6:1-20

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

6:1
 
 
1352
διὸ
2So


0863
ἀφέντες
3let 4us 5stop 6going 7over 15again 16and 17again
3588
τὸν
8the
3588
τῆς
0746
ἀρχῆς
10basic
3588
τοῦ

5547
Χριστοῦ
12about 14Christ
3056
λόγον
11teachings
1909
ἐπὶ
25become 27mature 28in 29our 30understanding
3588
τὴν
5047
τελειότητα
25become 27mature 28in 29our 30understanding
5342A
φερώμεθα
19Let 20us 21go 22on
3361.0
μὴ
32Surely 34don’t
3825
πάλιν
38again

2310
θεμέλιον
40the 41fundamental 42importance


2598.0A
καταβαλλόμενοι
33we 35need 36to 37start 39with

3341
μετανοίας
43of 44repenting
0575
ἀπὸ
45from
3498
νεκρῶν
46evil
2041
ἔργων
47deeds
2532
καὶ
49and
4102
πίστεως
52faith

1909
ἐπὶ
50placing 53in
2316
θεόν
54God
6:2
 
 

0909
βαπτισμῶν
7about 8baptisms

1322
διδαχήν
5further 6instruction

1936
ἐπιθέσεώς
11the 12laying 13on
5037
τε

5495
χειρῶν
14of 15hands

0386
ἀναστάσεώς
18the 19resurrection
5037
τε
3498A
νεκρῶν
20of 21the 22dead
2532
καὶ
24and
2917
κρίματος
26judgment
0166
αἰωνίου
25eternal
6:3
 
 
2532
καὶ
2And
3778A
τοῦτο


4160
ποιήσομεν
10we 11will 12move 13forward 14to 15further 16understanding
1437A
ἐάνπερ
3so
2010
ἐπιτρέπῃ
7willing
3588
2316
θεός
6God
6:4
 
 


0102.0
ἀδύνατον
3it 4is 5impossible 6to 7bring 8back 9to 10repentance
1063
γὰρ
2For
3588
τοὺς
11those 12who
0530
ἅπαξ
14once

5461
φωτισθέντας
13were 15enlightened1089
γευσαμένους
18those 19who 20have 21experienced
5037
τε
3588
τῆς
22the
1431
δωρεᾶς
23good 24things
3588
τῆς

2032
ἐπουρανίου
25of 27heaven
2532
καὶ
28and
3353
μετόχους
1096
γενηθέντας
29shared 30in

4151
πνεύματος
31the 33Spirit
0040
ἁγίου
32Holy
6:5
 
 
2532
καὶ

2570
καλὸν
6the 7goodness 8of


1089
γευσαμένους
3who 4have 5tasted

2316
θεοῦ
11of 12God

4487
ῥῆμα
9the 10word

1411
δυνάμεις
14the 15power
5037
τε
13and

3195
μέλλοντος
16of 19to 20come

0165
αἰῶνος
17the 18age
6:6
 
 
2532
καὶ
2and 4then

3895
παραπεσόντας
3who 5turn 6away 7from 8God
3825
πάλιν

0340
ἀνακαινίζειν
13to 14bring 15such 16people 17back
1519
εἰς
19to
3341
μετάνοιαν
20repentance

0388
ἀνασταυροῦντας
32are 33nailing 35to 36the 37cross 38once 39again
1438
ἑαυτοῖς
30they 31themselves
3588
τὸν
24the
5207
υἱὸν
25Son
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
26of 28God
2532
καὶ
40and
3856
παραδειγματίζοντας
41holding 43up 44to 45public 46shame
6:7
 
 

1093
γῆ
3the 4ground
1063
γὰρ
2When
3588
4095
πιοῦσα
6soaks 8up
3588
τὸν
9the
1909
ἐπ᾽
6soaks 8up
0846
αὐτῆς
2064
ἐρχόμενον
10falling
4178
πολλάκις
5205
ὑετὸν
12rain
2532
καὶ
13and
5088
τίκτουσα
14bears

1008
βοτάνην
15a 17crop
2111
εὔθετον
16good
1565
ἐκείνοις
1223
δι᾽
19for

3739
οὓς

2532
καὶ

1090
γεωργεῖται
20the 21farmer

3335
μεταλαμβάνει
23it 24has
2129
εὐλογίας
27blessing

0575
ἀπὸ
23it 24has
3588
τοῦ
2316
θεοῦ
26God’s
6:8
 
 


1627
ἐκφέρουσα
4a 5field 6bears
1161
δὲ
2But
0173
ἀκάνθας
7thorns
2532
καὶ
8and
5146
τριβόλους
9thistles


0096
ἀδόκιμος
11it 12is 13useless
2532
καὶ2671
κατάρας
16The 17farmer 18will 20condemn
1451
ἐγγὺς
19soon
3739
ἧς
21that 22field
3588
τὸ
5056
τέλος
19soon
1519
εἰς
2740
καῦσιν
24burn
6:9
 
 
3982A
πεπείσμεθα
23We 24are 25confident
1161
δὲ


4012
περὶ
26that 29meant 30for
4771
ὑμῶν
27you
0027
ἀγαπητοί
2Dear 3friends
3588
τὰ
32things
2908A
κρείσσονα
31better
2532
καὶ


2192
ἐχόμενα
36that 37come

4991
σωτηρίας
38with 39salvation
1487
εἰ
2532
καὶ
3779
οὕτως
5even 6though


2980
λαλοῦμεν
7we 8are 9talking 10this 11way
6:10
 
 
3756
οὐ
6not
1063
γὰρ
2For

0094
ἄδικος
5is 7unjust
3588
2316
θεός
4God


1950
ἐπιλαθέσθαι
10will 12forget

3588
τοῦ

2041
ἔργου
13how 14hard 16have 17worked
4771
ὑμῶν
15you
2532
καὶ
20and
3588
τῆς
25your
0026
ἀγάπης
26love
3739
ἧς
1731
ἐνεδείξασθε
22you 23have 24shown
1519
εἰς
28to
3588
τὸ
3686
ὄνομα
0846
αὐτοῦ
29him

1247
διακονήσαντες
30by 31caring 32for
3588
τοῖς


0040A
ἁγίοις
34other 35believers
2532
καὶ
40as 42still

1247
διακονοῦντες
41you 43do
6:11
 
 


1937
ἐπιθυμοῦμεν
3Our 4great 5desire 6is
1161
δὲ
1538A
ἕκαστον
4771
ὑμῶν
8you
3588
τὴν
0846
αὐτὴν
1731
ἐνδείκνυσθαι
4710
σπουδήν
7that 9will 10keep 11on 12loving 13others


4314
πρὸς
20in 21order 22to
3588
τὴν
4136
πληροφορίαν
24make 25certain 31will 32come 33true

3588
τῆς
26that 27what
1680
ἐλπίδος
29hope 30for
0891
ἄχρι
5056
τέλους
14as 15long 16as 17life 18lasts
6:12
 
 
2443
ἵνα
2Then
3361.0
μὴ
5not

3576
νωθροὶ
7spiritually 8dull 9and 10indifferent


1096
γένησθε
3you 4will 6become


3402
μιμηταὶ
14you 15will 16follow 17the 18example 19of
1161
δέ
12Instead
3588
τῶν
20those 21who
1223
διὰ
29because 30of
4102
πίστεως
32faith
2532
καὶ
33and
3115
μακροθυμίας
34endurance2816
κληρονομούντων
22are 23going 24to 25inherit
3588
τὰς

1860
ἐπαγγελίας
26God’s 28promises
6:13
 
 
3588
τῷ
1063
γὰρ
2For 3example

0011
Ἀβραὰμ
10to 12Abraham
1861
ἐπαγγειλάμενος
5there 6was 9promise
3588
2316
θεός
8God’s
1893
ἐπεὶ
14Since
2596
κατ᾽
22by
3762A
οὐδενὸς
17no 18one

2192
εἶχεν
15there 16was
3187
μείζονος
19greater

3660
ὀμόσαι
20to 21swear

3660
ὤμοσεν
24God 25took 26an 27oath
2596
καθ᾽
28in
1438
ἑαυτοῦ
29his 30own 31name
3004
λέγων
33saying
6:14
 
 
1487
Εἰ
3375
μὴν
4will

2127
εὐλογῶν

2127
εὐλογήσω
3I 5certainly 6bless
4771
σε
7you
2532
καὶ
9and


4129
πληθύνων


4129
πληθυνῶ
10I 11will 12multiply 14descendants 15beyond 16number
4771
σε
13your
6:15
 
 
2532
καὶ
3779
οὕτως
2Then

3114
μακροθυμήσας
3Abraham 4waited 5patiently

2013
ἐπέτυχεν
8he 9received
3588
τῆς
1860
ἐπαγγελίας
10what 12God 13had 14promised
6:16
 
 
0444
ἄνθρωποι
4people
1063
γὰρ
2Now
2596
κατὰ
10call 11on
3588
τοῦ
12someone
3187
μείζονος
13greater 14than

3660
ὀμνύουσιν
3when 5take 6an 7oath
2532
καὶ
22And
3956
πάσης
23without 24any 25question
0846
αὐτοῖς
15themselves
0485
ἀντιλογίας
23without 24any 25question
4009
πέρας
16to 17hold 19to 20it
1519
εἰς
0951
βεβαίωσιν
28is 29binding
3588
26that
3727
ὅρκος
27oath
6:17
 
 
1722
ἐν
3739
10so 11that
4054
περισσότερον


1014
βουλόμενος
17could 18be 19perfectly 20sure 21that
3588
2316
θεὸς
22he


1925
ἐπιδεῖξαι
17could 18be 19perfectly 20sure 21that
3588
τοῖς
12those 13who
2818
κληρονόμοις
14received
3588
τῆς
15the
1860
ἐπαγγελίας
16promise
3588
τὸ
0276A
ἀμετάθετον
25never 26change
3588
τῆς
1012
βουλῆς
29mind
0846
αὐτοῦ
27his


3315
ἐμεσίτευσεν
2God 3also 4bound 5himself


3727
ὅρκῳ
6with 7an 8oath
6:18
 
 
2443
ἵνα
2So


1223
διὰ
3God 4has 5given
1417
δύο
14two

4229
πραγμάτων
13These 15things

0276
ἀμεταθέτων
16are 17unchangeable
1722
ἐν
3739
οἷς
18because


0102.0
ἀδύνατον
19it 20is 21impossible 22for

5574
ψεύσασθαι
25to 26lie
3588
τὸν
2316
θεόν
24God
2478
ἰσχυρὰν
40great
3874
παράκλησιν
41confidence


2192
ἔχωμεν
30we 38can 39have
3588
οἱ
31who

2703
καταφυγόντες
32have 33fled 34to 35him 36for 37refuge
2902
κρατῆσαι
44hold 45to
3588
τῆς
46the

4295
προκειμένης
48that 49lies 50before
1680
ἐλπίδος
47hope
6:19
 
 
3739
ἣν
2This 3hope
5613
ὡς
4is

0045
ἄγκυραν
5a 10anchor
2192
ἔχομεν
4is
3588
τῆς
12our

5590
ψυχῆς
11for 13souls
0804
ἀσφαλῆ
6strong
5037
τε
2532
καὶ
8and
0949
βεβαίαν
9trustworthy
2532
καὶ

1525
εἰσερχομένην
16It 17leads 19through
1519
εἰς
22into
3588
τὸ
23God’s
2082A
ἐσώτερον
24inner 25sanctuary
3588
τοῦ
20the
2665
καταπετάσματος
21curtain
6:20
 
 

3699
ὅπου
6in 7there
4274
πρόδρομος
4already
5228
ὑπὲρ
8for
1473
ἡμῶν
9us

1525A
εἰσῆλθεν
3has 5gone
2424
Ἰησοῦς
2Jesus
2596
κατὰ
18in
3588
τὴν
19the
5010
τάξιν
20order

3198
Μελχισεδὲκ
21of 22Melchizedek
0749
ἀρχιερεὺς
16High 17Priest


1096
γενόμενος
11He 12has 13become
1519
εἰς
3588
τὸν
0165
αἰῶνα
15eternal