The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Interlinear

Reference:

Jas 1:1-27

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

1:1
 
 
2385
Ἰάκωβος
2This 3letter 4is 5from 6James

2316
θεοῦ
10of 11God
2532
καὶ
12and

2962
κυρίου
14the 15Lord
2424
Ἰησοῦ
16Jesus

5547
Χριστοῦ
13of 17Christ

1400
δοῦλος
8a 9slave
3588
ταῖς
23the
1427
δώδεκα
25twelve
5443
φυλαῖς
19I 20am 21writing 22to 26tribes

3588
ταῖς
29Jewish 30believers
1722
ἐν
3588
τῇ
1290
διασπορᾷ
31scattered 32abroad
5463
χαίρειν
34Greetings
1:2
 
 
3956
πᾶσαν
21great

5479
χαρὰν
20for 22joy
2233
ἡγήσασθε
16consider 17it 18an 19opportunity
0080
ἀδελφοί
3brothers 4and 5sisters
1473
μου
2Dear
3752
ὅταν
10when
3986
πειρασμοῖς
11troubles


4045
περιπέσητε
12come 13your 14way
4164
ποικίλοις
11troubles
1:3
 
 


1097
γινώσκοντες
2For 3you 4know
3754
ὅτι
5that
3588
τὸ
1383
δοκίμιον
11tested
4771
ὑμῶν
7your
3588
τῆς
4102
πίστεως
9faith
2716
κατεργάζεται
15has 16a 17chance 18to 19grow
5281
ὑπομονήν
14endurance
1:4
 
 
3588
9your
1161
δὲ
7for
5281
ὑπομονὴ
10endurance


2041
ἔργον
8when 11is 13developed
5046
τέλειον
12fully


2192
ἐχέτω
8when 11is 13developed
2443
ἵνα


1510
ἦτε
16you 17will 18be
5046
τέλειοι
19perfect
2532
καὶ
20and
3648
ὁλόκληροι
21complete
1722
ἐν
3367A
μηδενὶ
25nothing
3007
λειπόμενοι
23needing
1:5
 
 
1487
εἰ
2If
1161
δέ
5100
τις
4771
ὑμῶν
4you
3007
λείπεται
5need
4678
σοφίας
6wisdom
0154
αἰτείτω
3844
παρὰ
8ask
3588
τοῦ
1325
διδόντος
11generous
2316
θεοῦ
12God
3956A
πᾶσιν
0574
ἁπλῶς
11generous
2532
καὶ
3361.0
μὴ
25not


3679
ὀνειδίζοντος
23He 24will 26rebuke
2532
καὶ
14and


1325
δοθήσεται
15he 16will 17give

0846
αὐτῷ
19to 20you
1:6
 
 


0154
αἰτείτω
3when 4you 5ask
1161
δέ
2But
1722
ἐν
4102
πίστει
12faith 14in 15God 16alone
3367B
μηδὲν
19not


1252A
διακρινόμενος
18Do 20waver
3588
23a 24person
1063
γὰρ
22for
1252A
διακρινόμενος
25with 26divided 27loyalty
1503
ἔοικεν
29as 30unsettled 31as

2830
κλύδωνι
32a 33wave


2281
θαλάσσης
34of 35the 36sea
0416
ἀνεμιζομένῳ
37that 38is 39blown 42by 43the 44wind
2532
καὶ
40and
4494
ῥιπιζομένῳ
41tossed
1:7
 
 
3361.0
μὴ
7not
1063
γὰρ

3633
οἰέσθω
6should 8expect
3588
0444
ἄνθρωπος
5people
1565
ἐκεῖνος
3Such

3754
ὅτι
6should 8expect


2983A
λήμψεταί
9to 10receive
5100
τι
11anything
3844
παρὰ
12from
3588
τοῦ
13the
2962
κυρίου
14Lord
1:8
 
 
0435
ἀνὴρ
2Their
1374
δίψυχος
3loyalty 4is 5divided 6between 7God 8and 9the 10world


0182
ἀκατάστατος
13they 14are 15unstable
1722
ἐν
16in
3956
πάσαις
17everything
3588
ταῖς
3598
ὁδοῖς
19do
0846
αὐτοῦ
18they
1:9
 
 
2744
καυχάσθω
11have 12something 13to 14boast 15about
1161
δὲ
3588
0080
ἀδελφὸς
4Believers
3588
5who
5011
ταπεινός
10poor

1722
ἐν

3588
τῷ

5311
ὕψει
18God 19has 20honored
0846
αὐτοῦ
21them
1:10
 
 
3588
1161
δὲ
2And
4145A
πλούσιος
4those 5who 6are 7rich

1722
ἐν

3588
τῇ

5014
ταπεινώσει
11God 12has 13humbled
0846
αὐτοῦ
14them
3754
ὅτι
5613
ὡς
21like


0438
ἄνθος
22a 23little 24flower


5528
χόρτου
25in 26the 27field
3928
παρελεύσεται
17They 18will 19fade 20away
1:11
 
 
0393
ἀνέτειλεν
6rises
1063
γὰρ
3588
3The
2246
ἥλιος
5sun
4862
σὺν
3588
τῷ
2742
καύσωνι
4hot
2532
καὶ
7and
3583
ἐξήρανεν
10withers
3588
τὸν
8the
5528
χόρτον
9grass
2532
καὶ
3588
τὸ
13the

0438
ἄνθος
14little 15flower
0846
αὐτοῦ


1601
ἐξέπεσεν
16droops 17and 18falls
2532
καὶ
21and
3588
2143
εὐπρέπεια
3588
τοῦ
4383
προσώπου
24beauty
0846
αὐτοῦ
22its
0622A
ἀπώλετο
25fades 26away
3779
οὕτως
2532
καί
28In 29the 30same 31way
3588
33the
4145A
πλούσιος
34rich
1722
ἐν
38with
3588
ταῖς
39all 40of
4197
πορείαις
42achievements
0846
αὐτοῦ
41their


3133
μαρανθήσεται
35will 36fade 37away
1:12
 
 

3107
μακάριος
2God 3blesses
0435
ἀνὴρ
4those
3739
ὃς
5who

5278
ὑπομένει
6patiently 7endure
3986
πειρασμόν
8testing 9and 10temptation
3754
ὅτι
1384
δόκιμος
1096
γενόμενος
13Afterward
2983A
λήμψεται
14they 15will 16receive
3588
τὸν
17the
4735
στέφανον
18crown
3588
τῆς

2222
ζωῆς
19of 21life
3739
ὃν
22that


1861
ἐπηγγείλατο
24has 25promised
3588
τοῖς
27those 28who

0025
ἀγαπῶσιν
26to 29love
0846
αὐτόν
30him
1:13
 
 
3367A
μηδεὶς
12not
3985
πειραζόμενος
5when 6you 7are 8being 9tempted

3004
λεγέτω
11do 13say
3754
ὅτι
15
0575
Ἀπὸ
17is
2316
θεοῦ
16God
3985
πειράζομαι
18tempting 19me
3588
1063
γὰρ
2316
θεὸς
24God
0551
ἀπείραστός
26never 27tempted 28to 29do
1510
ἐστιν
25is
2556B
κακῶν
30wrong
3985
πειράζει
38tempts
1161
δὲ
35and
0846
αὐτὸς
36he
3762A
οὐδένα
37never 39anyone 40else
1:14
 
 
1538A
ἕκαστος
1161
δὲ
3985
πειράζεται
5259
ὑπὸ
4Temptation 5comes 6from
3588
τῆς
7our
2398
ἰδίας
8own
1939
ἐπιθυμίας
9desires
1828
ἐξελκόμενος
12entice
2532
καὶ
14and
1185
δελεαζόμενος
15drag 17away
1:15
 
 
1534
εἶτα
3588
3These
1939
ἐπιθυμία
4desires
4815
συλλαβοῦσα
5088
τίκτει
5give 6birth 7to
0266
ἁμαρτίαν
8sinful 9actions
3588
1161
δὲ
11And
0266
ἁμαρτία
14sin


0658
ἀποτελεσθεῖσα
12when 15is 16allowed 17to 18grow

0616A
ἀποκύει
20it 21gives 22birth 23to
2288
θάνατον
24death
1:16
 
 
3361.0
μὴ
3don’t
4105A
πλανᾶσθε
2So 4be 5misled
0080
ἀδελφοί
9brothers 10and 11sisters
1473
μου
7my
0027
ἀγαπητοί
8dear
1:17
 
 
3956
πᾶσα
1394
δόσις
2Whatever
0018
ἀγαθὴ
4good
2532
καὶ
5and
3956
πᾶν
1434
δώρημα
2Whatever
5046
τέλειον
6perfect
0509
ἄνωθέν
1510
ἐστιν
3is
2597
καταβαῖνον
8comes 9down 10to 11us
0575
ἀπὸ
12from
3588
τοῦ
14our

3962
πατρός
13God 15Father 17who 18created

3588
τῶν
19all 20the
5457
φώτων
21lights 22in 23the 24heavens
3844
παρ᾽
3739
30He
3756
οὐκ
1762
ἔνι
31never
3883
παραλλαγὴ
32changes
2228
33or

5157
τροπῆς
34casts 36shifting

0644
ἀποσκίασμα
35a 37shadow
1:18
 
 

1014
βουληθεὶς
2He 3chose

0616
ἀπεκύησεν
4to 5give 6birth

1473
ἡμᾶς
7to 8us


3056
λόγῳ
9by 10giving 14word
0225
ἀληθείας
13true
1519
εἰς
3588
τὸ
1510
εἶναι
25became
1473
ἡμᾶς
17we
0536
ἀπαρχήν
5100
τινα
27prized 28possession
3588
τῶν
0846
αὐτοῦ
26his2938
κτισμάτων
19out 20of 21all 22creation
1:19
 
 
1492
ἴστε
2Understand 3this
0080
ἀδελφοί
7brothers 8and 9sisters
1473
μου
5my
0027
ἀγαπητοί
6dear


1510
ἔστω
12You 13must 15be
1161
δὲ
3956
πᾶς
0444
ἄνθρωπος
14all
5036
ταχὺς
16quick
1519
εἰς
3588
τὸ
17to
0191
ἀκοῦσαι
18listen
1021
βραδὺς
20slow
1519
εἰς
3588
τὸ
21to
2980
λαλῆσαι
22speak
1021
βραδὺς
25slow
1519
εἰς
26to

3709
ὀργήν
27get 28angry
1:20
 
 
3709
ὀργὴ
3anger
1063
γὰρ
0435
ἀνδρὸς
2Human

1343
δικαιοσύνην
11the 12righteousness
2316
θεοῦ
16God
3756
οὐκ
9not

2038
ἐργάζεται
8does 10produce
1:21
 
 
1352
διὸ
2So
0659
ἀποθέμενοι
3get 4rid 5of
3956
πᾶσαν
6all

4507
ῥυπαρίαν
7the 8filth
2532
καὶ
9and
4050
περισσείαν
6all
2549
κακίας
10evil 11in 13lives
1722
ἐν
4240
πραΰτητι
16humbly
1209
δέξασθε
17accept
3588
τὸν
18the


1721
ἔμφυτον
20God 21has 22planted 23in 25hearts
3056
λόγον
19word
3588
τὸν
30the

1410
δυνάμενον
27for 29has 31power

4982
σῶσαι
32to 33save
3588
τὰς
5590
ψυχὰς
36souls
4771
ὑμῶν
34your
1:22
 
 


1096
γίνεσθε
10You 11must 12do 13what 15says
1161
δὲ
2But


4163
ποιηταὶ
10You 11must 12do 13what 15says

3056
λόγου
7God’s 8word
2532
καὶ
17Otherwise
3361.0
μὴ
3don’t
0202
ἀκροαταὶ
5listen 6to
3440
μόνον
4just3884
παραλογιζόμενοι
19you 20are 21only 22fooling
1438
ἑαυτούς
23yourselves
1:23
 
 
3754
ὅτι
2For
1487
εἴ
3if
5100
τις
4you
0202
ἀκροατὴς
5listen 6to

3056
λόγου
7the 8word
1510
ἐστὶν
2532
καὶ
10and
3756
οὐ
11don’t
4163
ποιητής
12obey
3778A
οὗτος
1503
ἔοικεν
15it 16is 17like
0435
ἀνδρὶ
2657
κατανοοῦντι
19glancing 20at
3588
τὸ
4383
πρόσωπον
3588
τῆς
1078
γενέσεως
23face
0846
αὐτοῦ
21your
1722
ἐν
24in

2072
ἐσόπτρῳ
25a 26mirror
1:24
 
 

2657
κατενόησεν
2You 3see
1063
γὰρ
1438
ἑαυτόν
5yourself
2532
καὶ
0565A
ἀπελήλυθεν
8walk 9away
2532
καὶ
11and
2112
εὐθέως
1950
ἐπελάθετο
12forget
3697
ὁποῖος
13what 16like

1510
ἦν
14you 15look
1:25
 
 
3588
4you
1161
δὲ
2But
3879
παρακύψας
5look 6carefully
1519
εἰς
7into

3551
νόμον
8the 10law
5046
τέλειον
9perfect
3588
τὸν
11that
3588
τῆς
1657
ἐλευθερίας
12sets 13you 15free
2532
καὶ
17and
3887
παραμείνας
3756
οὐκ
27don’t
0202
ἀκροατὴς
29what 30you 31heard
1953
ἐπιλησμονῆς
1096
γενόμενος
28forget
0235
ἀλλὰ
4163
ποιητὴς
2041
ἔργου
22do 23what 24it 25says
3778A
οὗτος
37you

3107
μακάριος
34God 36bless

1722
ἐν

3588
τῇ

4162
ποιήσει
38for 39doing
0846
αὐτοῦ
1510A
ἔσται
35will
1:26
 
 
1487
εἴ
2If
5100
τις
3you
1380
δοκεῖ
4claim
2357
θρησκὸς
7religious

1510
εἶναι
5to 6be

3361.0
μὴ
8but 9don’t
5468
χαλιναγωγῶν
10control
1100
γλῶσσαν
12tongue
0846
αὐτοῦ
11your
0235
ἀλλὰ

0538
ἀπατῶν
16are 17fooling
2588
καρδίαν
0846
ἑαυτοῦ
18yourself
3778A
τούτου
21your

3152
μάταιος
24is 25worthless
3588
2356
θρησκεία
23religion
1:27
 
 
2356
θρησκεία
5religion
2513
καθαρὰ
2Pure
2532
καὶ
3and
0283
ἀμίαντος
4genuine
3844
παρὰ
6in 7the 8sight 9of
3588
τῷ
2316
θεῷ
11God
2532
καὶ

3962
πατρὶ
13the 14Father
3778A
αὕτη
1510
ἐστὶν
15means
1980
ἐπισκέπτεσθαι
16caring 17for
3737
ὀρφανοὺς
18orphans
2532
καὶ
19and
5503
χήρας
20widows
1722
ἐν
21in
3588
τῇ
2347
θλίψει
24distress
0846
αὐτῶν
22their
0784
ἄσπιλον
26refusing 27to 28let 31corrupt
1438
ἑαυτὸν
32you
5083
τηρεῖν
0575
ἀπὸ
26refusing 27to 28let 31corrupt
3588
τοῦ
29the
2889
κόσμου
30world