The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Reverse Interlinear

Reference:

Jas 1:1-27

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

1:1
 
 
This letter is from James
3Ἰάκωβος
2385
a slave

10δοῦλος
1400
of God

5θεοῦ
2316
and
6καὶ
2532
of

the Lord

7κυρίου
2962
Jesus
8Ἰησοῦ
2424
Christ
9Χριστοῦ
5547
I am writing to
the
12ταῖς
3588
twelve
13δώδεκα
1427
tribes
14φυλαῖς
5443
Jewish believers

16ταῖς
3588
scattered abroad
17ἐν
1722
18τῇ
3588
19διασπορᾷ
1290
Greetings
21χαίρειν
5463
1:2
 
 
Dear
8μου
1473
brothers and sisters
7ἀδελφοί
0080
when
10ὅταν
3752
troubles
11πειρασμοῖς
3986
13ποικίλοις
4164
come your way


12περιπέσητε
4045
consider it an opportunity
5ἡγήσασθε
2233
for

great
3πᾶσαν
3956
joy
4χαρὰν
5479
1:3
 
 
For you know


3γινώσκοντες
1097
that
4ὅτι
3754
your
7ὑμῶν
4771
 
8τῆς
3588
faith
9πίστεως
4102
tested
5τὸ
3588
6δοκίμιον
1383
endurance
12ὑπομονήν
5281
has a chance to grow
11κατεργάζεται
2716
1:4
 
 
for
4δὲ
1161
when


your
3
3588
endurance
5ὑπομονὴ
5281
is


fully
7τέλειον
5046
developed
6ἔργον
2041
8ἐχέτω
2192
 
10ἵνα
2443
you will be


11ἦτε
1510
perfect
12τέλειοι
5046
and
13καὶ
2532
complete
14ὁλόκληροι
3648
needing
18λειπόμενοι
3007
 
16ἐν
1722
nothing
17μηδενὶ
3367A
1:5
 
 
If
3εἰ
1487
 
4δέ
1161
you
5τις
5100
6ὑμῶν
4771
need
7λείπεται
3007
wisdom
8σοφίας
4678
ask
10αἰτείτω
0154
11παρὰ
3844
 
16πᾶσιν
3956A
generous
12τοῦ
3588
13διδόντος
1325
17ἁπλῶς
0574
God
14θεοῦ
2316
and
23καὶ
2532
he will give


24δοθήσεται
1325
to you

25αὐτῷ
0846
 
19καὶ
2532
He will


not
20μὴ
3361.0
rebuke
21ὀνειδίζοντος
3679
1:6
 
 
But
4δέ
1161
when you ask


3αἰτείτω
0154
faith in God alone
6ἐν
1722
7πίστει
4102
Do


not
9μηδὲν
3367B
waver
10διακρινόμενος
1252A
for
13γὰρ
1063
a person
12
3588
with divided loyalty
14διακρινόμενος
1252A
as unsettled as
15ἔοικεν
1503
a wave

16κλύδωνι
2830
of the sea


17θαλάσσης
2281
that is blown
18ἀνεμιζομένῳ
0416
and
19καὶ
2532
tossed
20ῥιπιζομένῳ
4494
by the wind


1:7
 
 
 
4γὰρ
1063
Such
8ἐκεῖνος
1565
 
6
3588
people
7ἄνθρωπος
0444
should


not
3μὴ
3361.0
expect
5οἰέσθω
3633
9ὅτι
3754
to receive


10λήμψεταί
2983A
anything
11τι
5100
from
12παρὰ
3844
the
13τοῦ
3588
Lord
14κυρίου
2962
1:8
 
 
Their
3ἀνὴρ
0435
loyalty is divided between God and the world
4δίψυχος
1374
they are unstable


6ἀκατάστατος
0182
in
7ἐν
1722
everything
8πάσαις
3956
they
11αὐτοῦ
0846
do
9ταῖς
3588
10ὁδοῖς
3598
1:9
 
 
 
4δὲ
1161
 
5
3588
Believers
6ἀδελφὸς
0080
who
7
3588
poor
8ταπεινός
5011
have something to boast about
3καυχάσθω
2744
God has honored10ἐν
1722
11τῷ
3588
12ὕψει
5311
them
13αὐτοῦ
0846
1:10
 
 
And
4δὲ
1161
 
3
3588
those who are rich
5πλούσιος
4145A
God has humbled6ἐν
1722
7τῇ
3588
8ταπεινώσει
5014
them
9αὐτοῦ
0846
 
11ὅτι
3754
They will fade away
15παρελεύσεται
3928
like
12ὡς
5613
a little flower


13ἄνθος
0438
in the field


14χόρτου
5528
1:11
 
 
 
4γὰρ
1063
The
5
3588
hot
7σὺν
4862
8τῷ
3588
9καύσωνι
2742
sun
6ἥλιος
2246
rises
3ἀνέτειλεν
0393
and
10καὶ
2532
the
12τὸν
3588
grass
13χόρτον
5528
withers
11ἐξήρανεν
3583
 
15καὶ
2532
the
16τὸ
3588
little flower

17ἄνθος
0438
droops and falls


19ἐξέπεσεν
1601
 
18αὐτοῦ
0846
and
21καὶ
2532
its
26αὐτοῦ
0846
 
22
3588
beauty
23εὐπρέπεια
2143
24τοῦ
3588
25προσώπου
4383
fades away
27ἀπώλετο
0622A
In the same way
29οὕτως
3779
30καί
2532
the
32
3588
rich
33πλούσιος
4145A
will fade away


38μαρανθήσεται
3133
with
34ἐν
1722
all of
35ταῖς
3588
their
37αὐτοῦ
0846
achievements
36πορείαις
4197
1:12
 
 
God blesses

3μακάριος
3107
those
4ἀνὴρ
0435
who
5ὃς
3739
patiently endure

6ὑπομένει
5278
testing and temptation
7πειρασμόν
3986
 
9ὅτι
3754
Afterward
10δόκιμος
1384
11γενόμενος
1096
they will receive
12λήμψεται
2983A
the
13τὸν
3588
crown
14στέφανον
4735
of

 
15τῆς
3588
life
16ζωῆς
2222
that
17ὃν
3739
has promised


18ἐπηγγείλατο
1861
to

those who
19τοῖς
3588
love
20ἀγαπῶσιν
0025
him
21αὐτόν
0846
1:13
 
 
when you are being tempted
4πειραζόμενος
3985
do

not
3μηδεὶς
3367A
say
5λεγέτω
3004
6ὅτι
3754
God
9θεοῦ
2316
is
8Ἀπὸ
0575
tempting me
10πειράζομαι
3985
 
12
3588
 
13γὰρ
1063
God
14θεὸς
2316
is
16ἐστιν
1510
never tempted to do
15ἀπείραστός
0551
wrong
17κακῶν
2556B
and
20δὲ
1161
he
21αὐτὸς
0846
never
22οὐδένα
3762A
tempts
19πειράζει
3985
anyone else
22οὐδένα
3762A
1:14
 
 
 
3ἕκαστος
1538A
 
4δὲ
1161
Temptation comes from
5πειράζεται
3985
6ὑπὸ
5259
our
7τῆς
3588
own
8ἰδίας
2398
desires
9ἐπιθυμίας
1939
entice
11ἐξελκόμενος
1828
and
12καὶ
2532
drag away
13δελεαζόμενος
1185
1:15
 
 
 
3εἶτα
1534
These
4
3588
desires
5ἐπιθυμία
1939
give birth to
6συλλαβοῦσα
4815
7τίκτει
5088
sinful actions
8ἁμαρτίαν
0266
And
11δὲ
1161
when

 
10
3588
sin
12ἁμαρτία
0266
is allowed to grow

13ἀποτελεσθεῖσα
0658
it gives birth to

15ἀποκύει
0616A
death
16θάνατον
2288
1:16
 
 
So


don’t
3μὴ
3361.0
be misled


4πλανᾶσθε
4105A
my
7μου
1473
dear
8ἀγαπητοί
0027
brothers and sisters
6ἀδελφοί
0080
1:17
 
 
Whatever
3πᾶσα
3956
4δόσις
1394
7πᾶν
3956
8δώρημα
1434
is
11ἐστιν
1510
good
5ἀγαθὴ
0018
and
6καὶ
2532
perfect
9τέλειον
5046
 
10ἄνωθέν
0509
comes down to us
12καταβαῖνον
2597
from
13ἀπὸ
0575
God

our
14τοῦ
3588
Father who created
15πατρός
3962
all the

17τῶν
3588
lights in the heavens
18φώτων
5457
 
20παρ᾽
3844
He
21
3739
never
22οὐκ
3756
23ἔνι
1762
changes
24παραλλαγὴ
3883
or
25
2228
casts

a

shifting
26τροπῆς
5157
shadow
28ἀποσκίασμα
0644
1:18
 
 
He chose

3βουληθεὶς
1014
to give birth

4ἀπεκύησεν
0616
to us

5ἡμᾶς
1473
by giving


true
7ἀληθείας
0225
word
6λόγῳ
3056
we
12ἡμᾶς
1473
out of all creation19κτισμάτων
2938
 
17τῶν
3588
became
9εἰς
1519
10τὸ
3588
11εἶναι
1510
his
18αὐτοῦ
0846
prized possession
14ἀπαρχήν
0536
15τινα
5100
1:19
 
 
Understand this
3ἴστε
1492
my
6μου
1473
dear
7ἀγαπητοί
0027
brothers and sisters
5ἀδελφοί
0080
 
10δὲ
1161
You must


all
11πᾶς
3956
12ἄνθρωπος
0444
be
9ἔστω
1510
quick
13ταχὺς
5036
to
14εἰς
1519
15τὸ
3588
listen
16ἀκοῦσαι
0191
slow
18βραδὺς
1021
to
19εἰς
1519
20τὸ
3588
speak
21λαλῆσαι
2980
slow
23βραδὺς
1021
to
24εἰς
1519
get angry

25ὀργήν
3709
1:20
 
 
Human
5ἀνδρὸς
0435
anger
3ὀργὴ
3709
 
4γὰρ
1063
does

not
8οὐκ
3756
produce
9ἐργάζεται
2038
the righteousness

6δικαιοσύνην
1343
God
7θεοῦ
2316
1:21
 
 
So
3διὸ
1352
get rid of
4ἀποθέμενοι
0659
all
5πᾶσαν
3956
8περισσείαν
4050
the filth

6ῥυπαρίαν
4507
and
7καὶ
2532
evil in lives
9κακίας
2549
humbly
11ἐν
1722
12πραΰτητι
4240
accept
13δέξασθε
1209
the
14τὸν
3588
word
16λόγον
3056
God has planted in hearts


15ἔμφυτον
1721
for has

19δυνάμενον
1410
the
18τὸν
3588
power
19δυνάμενον
1410
to save

20σῶσαι
4982
your
23ὑμῶν
4771
 
21τὰς
3588
souls
22ψυχὰς
5590
1:22
 
 
But
4δὲ
1161
don’t
10μὴ
3361.0
just
12μόνον
3440
listen to
11ἀκροαταὶ
0202
God’s word

6λόγου
3056
You must do what says
3γίνεσθε
1096
5ποιηταὶ
4163
Otherwise
8καὶ
2532
you are only fooling14παραλογιζόμενοι
3884
yourselves
15ἑαυτούς
1438
1:23
 
 
For
3ὅτι
3754
if
4εἴ
1487
you
5τις
5100
listen to
6ἀκροατὴς
0202
the word

7λόγου
3056
 
8ἐστὶν
1510
and
9καὶ
2532
don’t
10οὐ
3756
obey
11ποιητής
4163
 
13οὗτος
3778A
it is like
14ἔοικεν
1503
 
15ἀνδρὶ
0435
glancing at
16κατανοοῦντι
2657
your
21αὐτοῦ
0846
 
17τὸ
3588
face
18πρόσωπον
4383
19τῆς
3588
20γενέσεως
1078
in
22ἐν
1722
a mirror

23ἐσόπτρῳ
2072
1:24
 
 
You see

3κατενόησεν
2657
 
4γὰρ
1063
yourself
5ἑαυτόν
1438
 
7καὶ
2532
walk away
8ἀπελήλυθεν
0565A
and
10καὶ
2532
forget
11εὐθέως
2112
12ἐπελάθετο
1950
what
13ὁποῖος
3697
you look

14ἦν
1510
like
13ὁποῖος
3697
1:25
 
 
But
4δὲ
1161
you
3
3588
look carefully
5παρακύψας
3879
into
6εἰς
1519
the

perfect
8τέλειον
5046
law
7νόμον
3551
that
9τὸν
3588
sets you
11ἐλευθερίας
1657
 
10τῆς
3588
free
11ἐλευθερίας
1657
and
13καὶ
2532
 
19ἀλλὰ
0235
 
14παραμείνας
3887
do what it says
20ποιητὴς
4163
21ἔργου
2041
don’t
15οὐκ
3756
forget
17ἐπιλησμονῆς
1953
18γενόμενος
1096
what you heard
16ἀκροατὴς
0202
God

will
29ἔσται
1510A
bless
24μακάριος
3107
you
23οὗτος
3778A
for doing25ἐν
1722
26τῇ
3588
27ποιήσει
4162
 
28αὐτοῦ
0846
1:26
 
 
If
3εἴ
1487
you
4τις
5100
claim
5δοκεῖ
1380
to be

7εἶναι
1510
religious
6θρησκὸς
2357
but don’t

8μὴ
3361.0
control
9χαλιναγωγῶν
5468
your
11αὐτοῦ
0846
tongue
10γλῶσσαν
1100
 
13ἀλλὰ
0235
are fooling

14ἀπατῶν
0538
yourself
15καρδίαν
2588
16ἑαυτοῦ
0846
your
18τούτου
3778A
 
20
3588
religion
21θρησκεία
2356
is worthless

19μάταιος
3152
1:27
 
 
Pure
4καθαρὰ
2513
and
5καὶ
2532
genuine
6ἀμίαντος
0283
religion
3θρησκεία
2356
in the sight of
7παρὰ
3844
 
8τῷ
3588
God
9θεῷ
2316
 
10καὶ
2532
the Father

11πατρὶ
3962
means
12αὕτη
3778A
13ἐστὶν
1510
caring for
14ἐπισκέπτεσθαι
1980
orphans
15ὀρφανοὺς
3737
and
16καὶ
2532
widows
17χήρας
5503
in
18ἐν
1722
their
21αὐτῶν
0846
 
19τῇ
3588
distress
20θλίψει
2347
refusing to let
22ἄσπιλον
0784
24τηρεῖν
5083
25ἀπὸ
0575
the
26τοῦ
3588
world
27κόσμου
2889
corrupt
22ἄσπιλον
0784
24τηρεῖν
5083
25ἀπὸ
0575
you
23ἑαυτὸν
1438