The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Reverse Interlinear

Reference:

Jas 3:1-18

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

3:1
 
 
Dear
9μου
1473
brothers and sisters
8ἀδελφοί
0080
not
3μὴ
3361.0
many of
4πολλοὶ
4183C
you should become


6γίνεσθε
1096
teachers in the church
5διδάσκαλοι
1320
for
11εἰδότες
1492
12ὅτι
3754
we will be judged

14κρίμα
2917
15λημψόμεθα
2983A
more strictly
13μεῖζον
3187
3:2
 
 
Indeed
4γάρ
1063
we

all
7ἅπαντες
0537
make
6πταίομεν
4417
many
3πολλὰ
4183A
mistakes
6πταίομεν
4417
For if

9εἴ
1487
we
10τις
5100
could control


13οὐ
3756
14πταίει
4417
our tongues


11ἐν
1722
12λόγῳ
3056
we
16οὗτος
3778A
would be perfect
17τέλειος
5046
18ἀνὴρ
0435
could
19δυνατὸς
1415
also
21καὶ
2532
control
20χαλιναγωγῆσαι
5468
ourselves in every other way
22ὅλον
3650
23τὸ
3588
24σῶμα
4983
3:3
 
 
 
3εἰ
1487
 
4δὲ
1161
We can make


23μετάγομεν
3329
a
5τῶν
3588
large horse

6ἵππων
2462
go wherever
15πείθεσθαι
3982A
 
16αὐτοὺς
0846
we
17ἡμῖν
1473
want
15πείθεσθαι
3982A
 
18καὶ
2532
 
19ὅλον
3650
 
20τὸ
3588
 
21σῶμα
4983
by means of
12βάλλομεν
0906
13εἰς
1519
14τὸ
3588
 
22αὐτῶν
0846
a
7τοὺς
3588
small bit

8χαλινοὺς
5469
in
9εἰς
1519
its
10τὰ
3588
mouth
11στόματα
4750
3:4
 
 
 
3ἰδοὺ
2400
And
4καὶ
2532
a

small
17ἐλαχίστου
1646
rudder
18πηδαλίου
4079
makes
15μετάγεται
3329
16ὑπὸ
5259
a

huge
7τηλικαῦτα
5082
 
8ὄντα
1510
 
5τὰ
3588
ship
6πλοῖα
4143
turn
15μετάγεται
3329
16ὑπὸ
5259
wherever
19ὅπου
3699
the
22τοῦ
3588
pilot
23εὐθύνοντος
2116
chooses to go
20
3588
21ὁρμὴ
3730
24βούλεται
1014
even though
9καὶ
2532
the winds

11ἀνέμων
0417
are
10ὑπὸ
5259
13ἐλαυνόμενα
1643
strong
12σκληρῶν
4642
3:5
 
 
In the same way
3οὕτως
3779
4καί
2532
the
6
3588
tongue
7γλῶσσα
1100
is
10ἐστὶν
1510
a

small
8μικρὸν
3398
thing that
9μέλος
3196
makes

 
11καὶ
2532
grand
12μεγάλα
3173
speeches
13αὐχεῖ
3166A
But
15ἰδοὺ
2400
a

tiny
16ἡλίκον
2245
spark
17πῦρ
4442
can set

20ἀνάπτει
0381
a

great
18ἡλίκην
2245
forest
19ὕλην
5208
on fire
20ἀνάπτει
0381
3:6
 
 
And
3καὶ
2532
the
4
3588
tongue
5γλῶσσα
1100
a flame of fire

6πῦρ
4442
It is

14καθίσταται
2525
 
15ἐν
1722
 
16τοῖς
3588
 
17μέλεσιν
3196
a
8
3588
whole world

9κόσμος
2889
of

 
10τῆς
3588
wickedness
11ἀδικίας
0093
 
12
3588
 
13γλῶσσα
1100
 
20
3588
corrupting
21σπιλοῦσα
4695
your
18ἡμῶν
1473
entire
22ὅλον
3650
 
23τὸ
3588
body
24σῶμα
4983
 
26καὶ
2532
It can set


27φλογίζουσα
5394
your
28τὸν
3588
whole life
29τροχὸν
5164
30τῆς
3588
31γενέσεως
1078
on fire
27φλογίζουσα
5394
for
33καὶ
2532
it is set on fire


34φλογιζομένη
5394
by
35ὑπὸ
5259
 
36τῆς
3588
hell itself
37γεέννης
1067
3:7
 
 
People
19τῇ
3588
20φύσει
5449
21τῇ
3588
22ἀνθρωπίνῃ
0442
can tame

16δαμάζεται
1150
 
17καὶ
2532
 
18δεδάμασται
1150
all
3πᾶσα
3956
 
4γὰρ
1063
kinds of
5φύσις
5449
animals
6θηρίων
2342
 
7τε
5037
 
8καὶ
2532
birds
9πετεινῶν
4071
reptiles
11ἑρπετῶν
2062
 
12τε
5037
and
13καὶ
2532
fish
14ἐναλίων
1724
3:8
 
 
but
4δὲ
1161
no one
6οὐδεὶς
3762A
9ἀνθρώπων
0444
can
8δύναται
1410
tame
7δαμάσαι
1150
the
3τὴν
3588
tongue
5γλῶσσαν
1100
It is restless
11ἀκατάστατον
0182
evil
12κακόν
2556
full
14μεστὴ
3324
of deadly

16θανατηφόρου
2287
poison
15ἰοῦ
2447
3:9
 
 
Sometimes
3ἐν
1722
4αὐτῇ
0846
it praises

5εὐλογοῦμεν
2127
our
6τὸν
3588
Lord
7κύριον
2962
and
8καὶ
2532
Father
9πατέρα
3962
and
11καὶ
2532
sometimes
12ἐν
1722
13αὐτῇ
0846
it curses

14καταρώμεθα
2672
those
15τοὺς
3588
who
16ἀνθρώπους
0444
have been made


21γεγονότας
1096A
 
17τοὺς
3588
in
18καθ᾽
2596
the image

19ὁμοίωσιν
3669
of God

20θεοῦ
2316
3:10
 
 
blessing
8εὐλογία
2129
and
9καὶ
2532
cursing
10κατάρα
2671
come pouring out
7ἐξέρχεται
1831
of

 
3ἐκ
1537
the
4τοῦ
3588
same
5αὐτοῦ
0846
mouth
6στόματος
4750
Surely
19οὕτως
3779
20γίνεσθαι
1096
my
16μου
1473
brothers and sisters
15ἀδελφοί
0080
this
18ταῦτα
3778A
is

not
12οὐ
3756
right
13χρή
5534
3:11
 
 
Does
3μήτι
3385
a
4
3588
spring of water
5πηγὴ
4077
bubble out
10βρύει
1032
with
6ἐκ
1537
both
7τῆς
3588
8αὐτῆς
0846
9ὀπῆς
3692
 
11τὸ
3588
fresh water
12γλυκὺ
1099A
and
13καὶ
2532
 
14τὸ
3588
bitter water
15πικρόν
4089A
3:12
 
 
Does
3μὴ
3361.0
4δύναται
1410
 
6ἀδελφοί
0080
 
7μου
1473
a fig tree

9συκῆ
4808
produce
11ποιῆσαι
4160
olives
10ἐλαίας
1636
or
13
2228
a grapevine

14ἄμπελος
0288
figs
15σῦκα
4810
No
17οὔτε
3777
you can’t draw


21ποιῆσαι
4160
fresh
20γλυκὺ
1099
water
22ὕδωρ
5204
from
21ποιῆσαι
4160
a
22ὕδωρ
5204
salty
19ἁλυκὸν
0252
spring
22ὕδωρ
5204
3:13
 
 
If
3τίς
5101
you are
7ἐν
1722
8ὑμῖν
4771
wise
4σοφὸς
4680
and
5καὶ
2532
understand God’s ways
6ἐπιστήμων
1990
prove it
10δειξάτω
1166
by living
12ἐκ
1537
an
13τῆς
3588
honorable life
14καλῆς
2570
15ἀναστροφῆς
0391
 
17τὰ
3588
doing good works
18ἔργα
2041
 
19αὐτοῦ
0846
with
20ἐν
1722
the humility that

21πραΰτητι
4240
comes from wisdom


22σοφίας
4678
3:14
 
 
But
4δὲ
1161
if
3εἰ
1487
you are

7ἔχετε
2192
bitterly
6πικρὸν
4089
jealous
5ζῆλον
2205
and
8καὶ
2532
selfish ambition
9ἐριθείαν
2052
in
10ἐν
1722
your
13ὑμῶν
4771
 
11τῇ
3588
heart
12καρδίᾳ
2588
don’t
15μὴ
3361.0
cover up
19κατὰ
2596
the
20τῆς
3588
truth
21ἀληθείας
0225
boasting
16κατακαυχᾶσθε
2620
and
17καὶ
2532
lying
18ψεύδεσθε
5574
3:15
 
 
jealousy and selfishness
5αὕτη
3778
are
4ἔστιν
1510
not
3οὐκ
3756
God’s kind of
8ἄνωθεν
0509
9κατερχομένη
2718
 
6
3588
wisdom
7σοφία
4678
Such things
11ἀλλὰ
0235
earthly
12ἐπίγειος
1919
unspiritual
14ψυχική
5591
demonic
16δαιμονιώδης
1141
3:16
 
 
For
4γὰρ
1063
wherever
3ὅπου
3699
jealousy
5ζῆλος
2205
and
6καὶ
2532
selfish ambition
7ἐριθεία
2052
there
9ἐκεῖ
1563
disorder
10ἀκαταστασία
0181
and
11καὶ
2532
evil
13φαῦλον
5337
of every kind


12πᾶν
3956
14πρᾶγμα
4229
3:17
 
 
But
4δὲ
1161
the
3
3588
wisdom
6σοφία
4678
from above
5ἄνωθεν
0509
is
10ἐστιν
1510
first of all
7πρῶτον
4412
8μὲν
3303
pure
9ἁγνή
0053
It is also


12ἔπειτα
1899
peace loving
13εἰρηνική
1516
gentle at all times
15ἐπιεικής
1933
willing to yield to others
17εὐπειθής
2138
It is full


19μεστὴ
3324
of mercy

20ἐλέους
1656
and
21καὶ
2532
good
23ἀγαθῶν
0018
deeds
22καρπῶν
2590
shows no favoritism
25ἀδιάκριτος
0087
always sincere

27ἀνυπόκριτος
0505
3:18
 
 
And
4δὲ
1161
those who
9τοῖς
3588
are peacemakers


10ποιοῦσιν
4160
11εἰρήνην
1515
will plant seeds

8σπείρεται
4687
of
6ἐν
1722
peace
7εἰρήνῃ
1515
reap a harvest


3καρπὸς
2590
of righteousness

5δικαιοσύνης
1343