The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Interlinear

Reference:

Luke 1:1-80

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

1:1
 
 
1895
Ἐπειδήπερ
4183C
πολλοὶ
3Many 4people

2021
ἐπεχείρησαν
5have 6set 7out

0392
ἀνατάξασθαι
8to 9write
1335
διήγησιν
10accounts
4012
περὶ
11about
3588
τῶν
12the4135
πεπληροφορημένων
14that 15have 16been 17fulfilled
1722
ἐν
18among
1473
ἡμῖν
19us
4229
πραγμάτων
13events
1:2
 
 
2531
καθὼς

3860
παρέδοσαν
3They 4used 7reports 8circulating

1473
ἡμῖν
9among 10us
3588
οἱ
5the
0575
ἀπ᾽
11from

0746
ἀρχῆς
12the 13early
0845
αὐτόπται
6eyewitness
2532
καὶ
5257
ὑπηρέται
15disciples
1096
γενόμενοι
3588
τοῦ
3056
λόγου
15disciples
1:3
 
 

1380A
ἔδοξε
12have 13decided
2504
κἀμοὶ
10I 11also

3877
παρηκολουθηκότι
2Having 4investigated
0509
ἄνωθεν
6from 7the 8beginning
3956A
πᾶσιν
5everything
0199
ἀκριβῶς
3carefully

2517
καθεξῆς
16a 17careful 18account

4771
σοι
19for 20you

1125
γράψαι
14to 15write
2903
κράτιστε
22most 23honorable
2321
Θεόφιλε
24Theophilus
1:4
 
 
2443
ἵνα
2so


1921
ἐπιγνῷς
3you 4can 5be 6certain
4012
περὶ
7of

3739
ὧν
10of 11everything


2727
κατηχήθης
12you 13were 14taught

3056
λόγων
8the 9truth


3588
τὴν


0803
ἀσφάλειαν
3you 4can 5be 6certain
1:5
 
 
1096
ἐγένετο
2When
1722
ἐν
3588
ταῖς
2250
ἡμέραις
4was
2264
Ἡρῴδου
3Herod
0935
βασιλέως
5king
3588
τῆς

2449
Ἰουδαίας
6of 8Judea2409
ἱερεύς
10there 11was 13Jewish 14priest
5100
τις
12a
3686
ὀνόματι
15named
2197
Ζαχαρίας
16Zechariah


1537
ἐξ
20a 21member 22of

2183
ἐφημερίας
23the 24priestly 25order

0007
Ἀβιά
26of 27Abijah
2532
καὶ
29and
1135
γυνὴ
31wife
0846
αὐτῷ
30his
1537
ἐκ
38from
3588
τῶν
39the
2364
θυγατέρων
40priestly 41line

0002
Ἀαρών
42of 43Aaron
2532
καὶ
3588
τὸ
3686
ὄνομα
0846
αὐτῆς
1665
Ἐλεισάβετ
34Elizabeth
1:6
 
 
1510
ἦσαν
5were
1161
δὲ
1342
δίκαιοι
7righteous
0297
ἀμφότεροι
2Zechariah 3and 4Elizabeth
1726
ἐναντίον
8in 11eyes
3588
τοῦ
2316
θεοῦ
10God’s

4198
πορευόμενοι
14to 15obey
1722
ἐν
3956
πάσαις
17all 18of
3588
ταῖς
1785
ἐντολαῖς
22commandments
2532
καὶ
23and
1345
δικαιώμασιν
24regulations
3588
τοῦ
19the
2962
κυρίου
20Lord’s
0273
ἄμεμπτοι
13careful
1:7
 
 
2532
καὶ
3756
οὐκ
5no
1510
ἦν
3had
0846
αὐτοῖς
2They
5043
τέκνον
6children
2530
καθότι
7because
1510
ἦν
10was
3588
1665
Ἐλεισάβετ
9Elizabeth
4723
στεῖρα
11unable 12to 13conceive
2532
καὶ
15and
0297
ἀμφότεροι
18both
4260
προβεβηκότες
1722
ἐν
3588
ταῖς
2250
ἡμέραις
19very 20old
0846
αὐτῶν

1510
ἦσαν
16they 17were
1:8
 
 
1096
ἐγένετο
1161
δὲ
2One 3day
1722
ἐν
3588
τῷ
5was
2407
ἱερατεύειν
6serving
0846
αὐτόν
4Zechariah
1722
ἐν
13for

3588
τῇ

5010
τάξει
17was 18on 19duty 20that 21week
3588
τῆς
2183
ἐφημερίας
16order
0846
αὐτοῦ
14his
1725
ἔναντι
9in 10the 11Temple
3588
τοῦ
2316
θεοῦ
8God
1:9
 
 
2596
κατὰ
2As
3588
τὸ
4the
1485
ἔθος
5custom
3588
τῆς
7the

2405
ἱερατείας
6of 8priests


2975
ἔλαχε
10he 11was 12chosen 13by 14lot
3588
τοῦ

2370
θυμιᾶσαι
15to 25burn 26incense
1525A
εἰσελθὼν
16enter
1519
εἰς
3588
τὸν
18the
3485
ναὸν
19sanctuary
3588
τοῦ
21the

2962
κυρίου
20of 22Lord
1:10
 
 
2532
καὶ

3956
πᾶν

3588
τὸ

4128
πλῆθος
10a 11great 12crowd

1510
ἦν
13stood 14outside

3588
τοῦ

2992
λαοῦ
10a 11great 12crowd
4336
προσευχόμενον
16praying

1854
ἔξω
13stood 14outside
3588
τῇ
5610
ὥρᾳ
2While
3588
τοῦ
3the
2368
θυμιάματος
4incense 5was 6being 7burned
1:11
 
 
3708A
ὤφθη
14appeared
1161
δὲ

0846
αὐτῷ
16to 17him

0032
ἄγγελος
9an 10angel


2962
κυρίου
11of 12the 13Lord
2476.0
ἑστὼς
19standing
1537
ἐκ
20to1188B
δεξιῶν
21the 22right
3588
τοῦ
24the

2379
θυσιαστηρίου
23of 27altar
3588
τοῦ
2368
θυμιάματος
26incense
1:12
 
 
2532
καὶ

5015
ἐταράχθη
4was 5shaken
2197
Ζαχαρίας
3Zechariah

3708B
ἰδὼν
10when 12saw
2532
καὶ
6and
5401
φόβος
9fear
1968
ἐπέπεσεν
7overwhelmed
1909
ἐπ᾽
8with
0846
αὐτόν
11he
1:13
 
 
3004A
εἶπεν
5said
1161
δὲ
2But
4314
πρὸς
0846
αὐτὸν
3588
3the
0032
ἄγγελος
4angel
3361.0
Μὴ
10Don’t

5399
φοβοῦ
11be 12afraid
2197
Ζαχαρία
14Zechariah
1360
διότι


1522
εἰσηκούσθη
17God 18has 19heard
3588
1162
δέησίς
22prayer
4771
σου
20your
2532
καὶ
3588
1135
γυνή
27wife
4771
σου
25Your
1665
Ἐλεισάβετ
29Elizabeth

1080
γεννήσει
31will 32give

5207
υἱόν
34a 35son
4771
σοι
33you
2532
καὶ
37and2564
καλέσεις3588
τὸ3686
ὄνομα
38you 39are 40to 41name
0846
αὐτοῦ
42him
2491
Ἰωάνην
43John
1:14
 
 
2532
καὶ


1510A
ἔσται
4will 5have

5479
χαρά
6great 7joy
4771
σοι
3You
2532
καὶ
8and
0020
ἀγαλλίασις
9gladness
2532
καὶ
11and
4183C
πολλοὶ
12many
1909
ἐπὶ
15at
3588
τῇ
1078
γενέσει
18birth
0846
αὐτοῦ
16his5463A
χαρήσονται
13will 14rejoice
1:15
 
 
1510A
ἔσται
3he 4will 5be
1063
γὰρ
2for
3173
μέγας
6great
1799
ἐνώπιον
7in 8the 9eyes
3588
τοῦ
11the

2962
κυρίου
10of 12Lord
2532
καὶ
3631
οἶνον
19wine
2532
καὶ
20or

4608
σίκερα
21other 22alcoholic 23drinks
3756
οὐ
3361.0
μὴ
17never


4095
πίῃ
15He 16must 18touch
2532
καὶ

4151
πνεύματος
31the 33Spirit
0040
ἁγίου
32Holy4130
πλησθήσεται
26He 27will 28be 29filled 30with
2089
ἔτι
35even 36before
1537
ἐκ
2836
κοιλίας
3384
μητρὸς
38birth
0846
αὐτοῦ
37his
1:16
 
 
2532
καὶ
2And
4183C
πολλοὺς
6many
3588
τῶν
5207
υἱῶν
2474
Ἰσραὴλ
7Israelites


1994
ἐπιστρέψει
3he 4will 5turn 8to
1909
ἐπὶ

2962
κύριον
10the 11Lord
3588
τὸν
2316
θεὸν
14God
0846
αὐτῶν
12their
1:17
 
 
2532
καὶ
0846
αὐτὸς
3He


4281
προελεύσεται
4will 5be 6a 7man
1799
ἐνώπιον
0846
αὐτοῦ
1722
ἐν
10with

4151
πνεύματι
11the 12spirit
2532
καὶ
13and
1411
δυνάμει
14power

2243
Ἠλίου
15of 16Elijah


1994
ἐπιστρέψαι
30He 31will 32turn 38to

2588
καρδίας
33the 34hearts


3962
πατέρων
35of 36the 37fathers
1909
ἐπὶ
5043
τέκνα
41children
2532
καὶ
46and0545
ἀπειθεῖς
50those 51who 52are 53rebellious
1722
ἐν
54to 55accept

5428
φρονήσει
56the 57wisdom
1342A
δικαίων
58of 59the 60godly


2090
ἑτοιμάσαι
18He 19will 20prepare

2962
κυρίῳ
27the 28Lord

2992
λαὸν
21the 22people


2680
κατεσκευασμένον
23for 24the 25coming 26of
1:18
 
 
2532
καὶ
3004A
εἶπεν
4said
2197
Ζαχαρίας
3Zechariah
4314
πρὸς
5to
3588
τὸν
6the
0032
ἄγγελον
7angel
2596
Κατὰ
5101
τί
10How


1097A
γνώσομαι
11can 12I 13be 14sure 16will 17happen
3778A
τοῦτο
15this
1473
ἐγὼ
19I’m 24now
1063
γάρ
1510
εἰμι
19I’m 24now

4246
πρεσβύτης
21an 22old 23man
2532
καὶ
26and
3588
1135
γυνή
29wife
1473
μου
27my


4260
προβεβηκυῖα
30is 31also 32well 33along
1722
ἐν
34in
3588
ταῖς
2250
ἡμέραις
36years
0846
αὐτῆς
1:19
 
 
2532
καὶ
2Then
0611
ἀποκριθεὶς
5said
3588
3the
0032
ἄγγελος
4angel
3004A
εἶπεν
8
0846
αὐτῷ
1473
Ἐγώ
9I
1510
εἰμι
10am
1043
Γαβριήλ
11Gabriel
3588
13I
3936
παρεστηκὼς
14stand
1799
ἐνώπιον
15in 16the 17very 18presence
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
19of 21God
2532
καὶ
0649
ἀπεστάλην
24It 25was 26he 27who 28sent 29me
2980
λαλῆσαι
4314
πρὸς
4771
σὲ
2532
καὶ


2097A
εὐαγγελίσασθαί
33to 34bring 38good 39news
4771
σοι
35you
3778A
ταῦτα
37this
1:20
 
 
2532
καὶ
2But
2400
ἰδού
3now
1510A
ἔσῃ
13you 14will 15be
4623
σιωπῶν
16silent
2532
καὶ
17and
3361.0
μὴ
1410
δυνάμενος
18unable

2980
λαλῆσαι
19to 20speak
0891
ἄχρι
3739
ἧς
2250
ἡμέρας
21until

1096
γένηται

3778A
ταῦτα
22the 23child 24is 25born
0473
ἀνθ᾽
3739
ὧν
5since
3756
οὐκ
7didn’t

4100
ἐπίστευσας
6you 8believe
3588
τοῖς
3056
λόγοις
30words
1473
μου
28my
3748
οἵτινες
27For4137
πληρωθήσονται
31will 32certainly 33be 34fulfilled
1519
εἰς
35at
3588
τὸν
36the
2540
καιρὸν
37proper 38time
0846
αὐτῶν
1:21
 
 
2532
καί
2Meanwhile
1510
ἦν
6were
3588
4the
2992
λαὸς
5people
4328
προσδοκῶν
7waiting 8for
3588
τὸν
2197
Ζαχαρίαν
10Zechariah
2532
καὶ
2296
ἐθαύμαζον
19wondering 20why

1722
ἐν

3588
τῷ

5549
χρονίζειν
22was 23taking 24so 25long
1722
ἐν
11to 12come 13out 14of
3588
τῷ
15the
3485
ναῷ
16sanctuary
0846
αὐτόν
21he
1:22
 
 1831A
ἐξελθὼν
3he 4finally 5did 6come 7out
1161
δέ
2When

3756
οὐκ

1410
ἐδύνατο
9he 10couldn’t
2980
λαλῆσαι
11speak

0846
αὐτοῖς
12to 13them
2532
καὶ
15Then

1921
ἐπέγνωσαν
16they 17realized
3754
ὅτι
26that

3701
ὀπτασίαν
31a 32vision3708
ἑώρακεν
27he 28must 29have 30seen
1722
ἐν
33in
3588
τῷ
34the
3485
ναῷ
35sanctuary
2532
καὶ
0846
αὐτὸς
20his

1510
ἦν

1269
διανεύων
18from 21gestures
0846
αὐτοῖς
2532
καὶ
23and
1265
διέμενεν
2974.0
κωφός
25silence
1:23
 
 
2532
καὶ
1096
ἐγένετο
2When
5613
ὡς


4130A
ἐπλήσθησαν
12was 13over
3588
αἱ
2250
ἡμέραι
4week
3588
τῆς

3009
λειτουργίας
5of 7service 8in 9the 10Temple
0846
αὐτοῦ
3Zechariah’s

0565A
ἀπῆλθεν
15he 16returned
1519
εἰς
3588
τὸν
3624
οἶκον
0846
αὐτοῦ
19home
1:24
 
 
3326
μετὰ
4Soon 5afterward
1161
δὲ
3778A
ταύτας
3588
τὰς
2250
ἡμέρας
4Soon 5afterward

4815
συνέλαβεν
12became 13pregnant
1665
Ἐλεισάβετ
10Elizabeth
3588
1135
γυνὴ
8wife
0846
αὐτοῦ
6his
2532
καὶ
14and
4032
περιέκρυβεν
16went 17into 18seclusion
1438
ἑαυτὴν

3376
μῆνας
19for 21months
4002
πέντε
20five
1:25
 
 
3754
ὅτι
3
3779
Οὕτως
4How 5kind 9is
1473
μοι
4160
πεποίηκεν
4How 5kind 9is

2962
κύριος
7the 8Lord
1722
ἐν
2250
ἡμέραις
3739
αἷς
1896
ἐπεῖδεν
4How 5kind 9is


0851
ἀφελεῖν
16He 17has 18taken 19away
3681
ὄνειδός
21disgrace 22of 23having 24no 25children
1473
μου
20my
1722
ἐν
0444
ἀνθρώποις
21disgrace 22of 23having 24no 25children
1:26
 
 
1722
ἐν
2In
1161
δὲ
3588
τῷ
4the
3376
μηνὶ
7month
3588
τῷ
1623
ἕκτῳ
6sixth
0649
ἀπεστάλη
15sent
3588
16the
0032
ἄγγελος
17angel
1043
Γαβριὴλ
18Gabriel
0575
ἀπὸ
3588
τοῦ
2316
θεοῦ
14God
1519
εἰς
19to

4172
πόλιν
23a 24village
3588
τῆς

1056
Γαλιλαίας
25in 27Galilee
3739
3686
ὄνομα
3478D
Ναζαρέτ
21Nazareth
1:27
 
 
4314
πρὸς
2to

3933
παρθένον
3a 4virgin


3423
ἐμνηστευμένην
11She 12was 13engaged 14to 15be 16married


0435
ἀνδρὶ
17to 18a 19man
3739
3686
ὄνομα
21named
2501
Ἰωσήφ
22Joseph

1537
ἐξ

3624
οἴκου
24a 25descendant


1138
Δαυείδ
26of 27King 28David
2532
καὶ
3588
τὸ
3686
ὄνομα
6named
3588
τῆς
3933
παρθένου
3137A
Μαριάμ
9Mary
1:28
 
 
2532
καὶ
6and

1525A
εἰσελθὼν
2Gabriel 3appeared
4314
πρὸς
4to
0846
αὐτὴν
5her
3004A
εἶπεν
7said
5463
Χαῖρε
10Greetings
5487
κεχαριτωμένη
12favored 13woman
3588
15The
2962
κύριος
16Lord
3326
μετὰ
18with
4771
σοῦ
20you
1:29
 
 
3588
6Mary
1161
δὲ
1909
ἐπὶ
3588
τῷ
3056
λόγῳ
1298A
διεταράχθη
2Confused 3and 4disturbed
2532
καὶ


1260
διελογίζετο
12tried 13to 14think
4217
ποταπὸς
15what

1510
εἴη
18could 19mean
3588
16the
0783
ἀσπασμὸς
3778A
οὗτος
17angel
1:30
 
 
2532
καὶ
3004A
εἶπεν
13told
3588
10the
0032
ἄγγελος
11angel
0846
αὐτῇ
14her
3361.0
Μὴ
3Don’t

5399
φοβοῦ
4be 5afraid
3137A
Μαριάμ
7Mary


2147
εὗρες
18you 19have 20found
1063
γὰρ
17for
5485
χάριν
21favor
3844
παρὰ
22with
3588
τῷ
2316
θεῷ
24God
1:31
 
 
2532
καὶ
2400
ἰδοὺ


4815
συλλήμψῃ


1722
ἐν


1064
γαστρὶ
4You 5will 6conceive
2532
καὶ
7and
5088A
τέξῃ
8give 9birth


5207
υἱόν
10to 11a 12son
2532
καὶ
14and


2564
καλέσεις


3588
τὸ


3686
ὄνομα
15you 16will 17name
0846
αὐτοῦ
18him
2424
Ἰησοῦν
19Jesus
1:32
 
 
3778A
οὗτος
2He


1510A
ἔσται
3will 4be

3173
μέγας
5very 6great
2532
καὶ
7and

5207
υἱὸς
11the 12Son
5310A
ὑψίστου
13of 14the 15Most 16High


2564
κληθήσεται
8will 9be 10called
2532
καὶ

1325
δώσει
22will 23give
0846
αὐτῷ
24him
2962
κύριος
19Lord
3588
18The
2316
θεὸς
20God
3588
τὸν
25the
2362
θρόνον
26throne

1138
Δαυεὶδ
27of 31David
3588
τοῦ
3962
πατρὸς
30ancestor
0846
αὐτοῦ
28his
1:33
 
 
2532
καὶ
2And


0936
βασιλεύσει
3he 4will 5reign
1909
ἐπὶ
6over
3588
τὸν
3624
οἶκον
2384
Ἰακὼβ
7Israel
1519
εἰς
3588
τοὺς
0165
αἰῶνας
11forever
2532
καὶ
3588
τῆς
0932
βασιλείας
16Kingdom
0846
αὐτοῦ
14his
3756
οὐκ
18never
1510A
ἔσται
17will
5056
τέλος
19end
1:34
 
 
3004A
εἶπεν
3asked
1161
δὲ
3137A
Μαριὰμ
2Mary
4314
πρὸς
3588
τὸν
6the
0032
ἄγγελον
7angel
4459
Πῶς
11how


1510A
ἔσται
12can 14happen
3778A
τοῦτο
13this
1893
ἐπεὶ
10But0435
ἄνδρα3756
οὐ1097
γινώσκω
16I 17am 18a 19virgin
1:35
 
 
2532
καὶ
0611
ἀποκριθεὶς
5replied
3588
3The
0032
ἄγγελος
4angel
3004A
εἶπεν
8
0846
αὐτῇ

4151
Πνεῦμα
9The 11Spirit
0040
ἅγιον
10Holy

1904
ἐπελεύσεται
12will 13come
1909
ἐπὶ
14upon
4771
σέ
15you
2532
καὶ
17and

1411
δύναμις
18the 19power
5310A
ὑψίστου
20of 21the 22Most 23High

1982
ἐπισκιάσει
24will 25overshadow
4771
σοι
26you
1352
διὸ
28So
2532
καὶ
3588
τὸ
30the1080
γεννώμενον
31baby 32to 33be 34born
0040
ἅγιον
37holy2564
κληθήσεται
40he 41will 42be 43called

5207
υἱὸς
44the 45Son

2316
θεοῦ
46of 47God
1:36
 
 
2532
καὶ
3more
2400
ἰδού
2What’s
1665
Ἐλεισάβετ
8Elizabeth
3588
4773A
συγγενίς
7relative
4771
σου
5your
2532
καὶ
26but
0846
αὐτὴ
28she

4815
συνείληφεν
29has 30conceived

5207
υἱὸν
31a 32son
1722
ἐν
12in
1094
γήρει
14old 15age
0846
αὐτῆς
13her
2532
καὶ
33and
3778A
οὗτος
37her
3376
μὴν
39month
1623
ἕκτος
38sixth
1510
ἐστίν
34is 35now 36in
0846
αὐτῇ
22she
3588
τῇ2564
καλουμένῃ
18People 19used 20to 21say


4723
στείρᾳ
23was 24barren
1:37
 
 
3754
ὅτι
3For
3756
οὐκ
4nothing

0101
ἀδυνατήσει
5is 6impossible
3844
παρὰ
7with
3588
τῷ
2316
θεῷ
9God
3956
πᾶν
4487
ῥῆμα
4nothing
1:38
 
 
3004A
εἶπεν
4responded
1161
δὲ
3137A
Μαριάμ
3Mary
2400
Ἰδοὺ
7I 8am
3588
1399
δούλη
12servant

2962
κυρίου
9the 10Lord’s

1096
γένοιτό
14May 21come 22true

1473
μοι
19about 20me

2596
κατὰ

3588
τὸ

4487
ῥῆμά
15everything 17have 18said
4771
σου
16you
2532
καὶ
25And 26then
0565A
ἀπῆλθεν
29left
0575
ἀπ᾽
0846
αὐτῆς
31her
3588
27the
0032
ἄγγελος
28angel
1:39
 
 
0450
ἀναστᾶσα
1161
δὲ
3137A
Μαριὰμ
9Mary
1722
ἐν
3588
ταῖς
3A
2250
ἡμέραις
5days
3778
ταύταις
4few
4198
ἐπορεύθη
10hurried
1519
εἰς
11to
3588
τὴν
12the
3714A
ὀρεινὴν
13hill 14country
3326
μετὰ
4710
σπουδῆς
10hurried
1519
εἰς
18to

4172
πόλιν
19the 20town

2455
Ἰούδα
15of 16Judea
1:40
 
 
2532
καὶ

1525A
εἰσῆλθεν
7She 8entered
1519
εἰς
3588
τὸν
10the
3624
οἶκον
11house

2197
Ζαχαρίου
2where 3Zechariah 4lived
2532
καὶ
12and
0782
ἠσπάσατο
13greeted
3588
τὴν
1665
Ἐλεισάβετ
15Elizabeth
1:41
 
 
2532
καὶ
1096
ἐγένετο
5613
ὡς
2At
0191
ἤκουσεν
4sound
3588
τὸν
3the
0783
ἀσπασμὸν
8greeting
3588
τῆς

3137
Μαρίας
5of 7Mary’s
3588
1665
Ἐλεισάβετ
11Elizabeth’s
4640
ἐσκίρτησεν
14leaped
3588
τὸ
1025
βρέφος
13child
1722
ἐν
3588
τῇ
2836
κοιλίᾳ
15within
0846
αὐτῆς
16her
2532
καὶ
18and

4130
ἐπλήσθη
21was 22filled 23with

4151
πνεύματος
24the 26Spirit
0040
ἁγίου
25Holy
3588
1665
Ἐλεισάβετ
20Elizabeth
1:42
 
 
2532
καὶ
0400
ἀνεφώνησεν
4gave 5a 6glad 7cry
2906
κραυγῇ
3173
μεγάλῃ
9exclaimed
2532
καὶ
8and
3004A
εἶπεν
9exclaimed


2127
Εὐλογημένη
14God 15has 16blessed
4771
σὺ
17you
1722
ἐν
18above

1135
γυναιξίν
19all 20women
2532
καὶ
22and

2127
εὐλογημένος
25is 26blessed
3588
2590
καρπὸς
3588
τῆς
2836
κοιλίας
24child
4771
σου
23your
1:43
 
 
2532
καὶ
4159
πόθεν
3Why 4am 7honored
1473
μοι
5I
3778A
τοῦτο
3Why 4am 7honored
2443
ἵνα
9that

2064A
ἔλθῃ
16should 17visit
3588
10the
3384
μήτηρ
11mother
3588
τοῦ

2962
κυρίου
12of 15Lord
1473
μου
13my

4314
πρὸς
16should 17visit
1473
ἐμέ
18me
1:44
 
 
2400
ἰδοὺ
1063
γὰρ
5613
ὡς
4When
1096
ἐγένετο
3588
5456
φωνὴ
6heard
3588
τοῦ
0783
ἀσπασμοῦ
9greeting
4771
σου
7your
1519
εἰς
3588
τὰ
3775
ὦτά
6heard
1473
μου
5I
4640
ἐσκίρτησεν
17jumped
1722
ἐν
18for
0020
ἀγαλλιάσει
19joy
3588
τὸ
11the
1025
βρέφος
12baby
1722
ἐν
13in
3588
τῇ
2836
κοιλίᾳ
16womb
1473
μου
14my
1:45
 
 
2532
καὶ
3107
μακαρία
5blessed
3588
8you

4100
πιστεύσασα
7because 9believed
3754
ὅτι
10that


1510A
ἔσται

5050
τελείωσις
14would 15do
3588
τοῖς
16what

2980
λελαλημένοις
17he 18said
0846
αὐτῇ
3844
παρὰ

2962
κυρίου
12the 13Lord
1:46
 
 
2532
καὶ
3004A
εἶπεν
4responded
3137A
Μαριάμ
2Mary
3170
Μεγαλύνει
7Oh 9how 13praises
3588
5590
ψυχή
12soul
1473
μου
10my
3588
τὸν
14the
2962
κύριον
15Lord
1:47
 
 
2532
καὶ
0021
ἠγαλλίασεν
3How 7rejoices
3588
τὸ
4151
πνεῦμά
6spirit
1473
μου
4my
1909
ἐπὶ
8in
3588
τῷ
2316
θεῷ
10God
3588
τῷ
4990
σωτῆρί
13Savior
1473
μου
11my
1:48
 
 
3754
ὅτι
2For

1914
ἐπέβλεψεν
3he 4took 5notice
1909
ἐπὶ
3588
τὴν
5014
ταπείνωσιν
10lowly
3588
τῆς

1399
δούλης
7of 12servant 13girl
0846
αὐτοῦ
8his
2400
ἰδοὺ
1063
γὰρ
16and
0575
ἀπὸ
17from
3588
τοῦ
3568A
νῦν
18now 19on

3106
μακαριοῦσίν
23will 24call 26blessed
1473
με
25me
3956
πᾶσαι
20all
3588
αἱ
1074
γενεαί
22generations
1:49
 
 
3754
ὅτι
2For


4160
ἐποίησέν
11he 12has 13done

1473
μοι
16for 17me
3173B
μεγάλα
14great 15things
3588
3the
1415A
δυνατός
4Mighty 5One
2532
καὶ
10and
0040
ἅγιον
3588
τὸ
3686
ὄνομα
7holy
0846
αὐτοῦ
1:50
 
 
2532
καὶ
3588
τὸ
1656
ἔλεος
5shows 6mercy
0846
αὐτοῦ
3He
1519
εἰς
7from 9to
1074
γενεὰς
8generation
2532
καὶ
1074
γενεὰς
11generation
3588
τοῖς
13all 14who

5399
φοβουμένοις
12to 15fear
0846
αὐτόν
16him
1:51
 
 

4160
ἐποίησεν
6has 7done
2904
κράτος
8tremendous 9things
1722
ἐν

1023
βραχίονι
4mighty 5arm
0846
αὐτοῦ
2His


1287
διεσκόρπισεν
11He 12has 13scattered


5244A
ὑπερηφάνους

1271
διανοίᾳ

2588
καρδίας
14the 15proud 16and 17haughty 18ones
0846
αὐτῶν
1:52
 
 


2507
καθεῖλεν
2He 3has 4brought 5down
1413
δυνάστας
6princes
0575
ἀπὸ
7from
2362
θρόνων
9thrones
2532
καὶ
10and
5312
ὕψωσεν
11exalted

5011A
ταπεινούς
12the 13humble
1:53
 
 

3983
πεινῶντας
5the 6hungry


1705
ἐνέπλησεν
2He 3has 4filled 7with
0018C
ἀγαθῶν
8good 9things
2532
καὶ
10and

4147
πλουτοῦντας
12the 13rich
1821
ἐξαπέστειλεν
11sent 14away 15with
2756
κενούς
16empty 17hands
1:54
 
 
0482
ἀντελάβετο
2He 3has 4helped
2474
Ἰσραὴλ
7Israel
3816
παιδὸς
6servant
0846
αὐτοῦ
5his
3403
μνησθῆναι
9remembered


1656
ἐλέους
10to 11be 12merciful
1:55
 
 
2531
καθὼς
2For

2980
ἐλάλησεν
3he 4made 6promise
4314
πρὸς
7to
3588
τοὺς
3962
πατέρας
10ancestors
1473
ἡμῶν
8our
3588
τῷ

0011
Ἀβραὰμ
12to 14Abraham
2532
καὶ
15and
3588
τῷ
4690
σπέρματι
18children
0846
αὐτοῦ
16his
1519
εἰς
3588
τὸν
0165
αἰῶνα
19forever
1:56
 
 
3306
ἔμεινεν
4stayed
1161
δὲ
3137A
Μαριὰμ
3Mary
4862
σὺν
5with
0846
αὐτῇ
6Elizabeth
5613
ὡς
7about
3376
μῆνας
9months
5140
τρεῖς
8three
2532
καὶ
10and 11then
5290
ὑπέστρεψεν
12went 13back
1519
εἰς
14to
3588
τὸν

3624
οἶκον
16own 18home
0846
αὐτῆς
15her
1:57
 
 
3588
τῇ
1161
δὲ

1665
Ἐλεισάβετ
9for 10Elizabeth’s
4130A
ἐπλήσθη
4When 5it 6was
3588
5550
χρόνος
8time
3588
τοῦ5088
τεκεῖν
12baby 13to 14be 15born
0846
αὐτήν
2532
καὶ

1080
ἐγέννησεν
19she 20gave 21birth


5207
υἱόν
22to 23a 24son
1:58
 
 
2532
καὶ
2And

0191
ἤκουσαν
3when 10heard
3588
οἱ
4040
περίοικοι
6neighbors
2532
καὶ
7and
3588
οἱ
4773
συγγενεῖς
9relatives
0846
αὐτῆς
4her
3754
ὅτι
11that
3170
ἐμεγάλυνεν
14had 15been 16very 17merciful

2962
κύριος
12the 13Lord


3588
τὸ


1656
ἔλεος
14had 15been 16very 17merciful
0846
αὐτοῦ
3326
μετ᾽
19to
0846
αὐτῆς
20her
2532
καὶ

4796
συνέχαιρον
23everyone 24rejoiced

0846
αὐτῇ
25with 26her
1:59
 
 
2532
καὶ
1096
ἐγένετο
1722
ἐν
4When
3588
τῇ
2250
ἡμέρᾳ
11days 12old
3588
τῇ
3590
ὀγδόῃ
9eight


2064A
ἦλθαν
14they 15all 16came


4059
περιτεμεῖν
17for 18the 19circumcision 20ceremony
3588
τὸ
5the
3813
παιδίον
6baby
2532
καὶ2564
ἐκάλουν
23They 24wanted 25to 26name
0846
αὐτὸ
27him
1909
ἐπὶ
30after3588
τῷ3686
ὀνόματι
23They 24wanted 25to 26name
3588
τοῦ
3962
πατρὸς
33father
0846
αὐτοῦ
31his
2197
Ζαχαρίαν
28Zechariah
1:60
 
 
2532
καὶ
2But
0611
ἀποκριθεῖσα
5said
3588
3384
μήτηρ
3Elizabeth
0846
αὐτοῦ
3004A
εἶπεν
7
3780
Οὐχί
8No
0235
ἀλλὰ

2564
κληθήσεται
11His 12name 13is
2491
Ἰωάνης
14John
1:61
 
 
2532
καὶ

3004A
εἶπαν
7they 8exclaimed
4314
πρὸς
0846
αὐτὴν
3754
ὅτι
12
3762A
Οὐδεὶς
15no 16one

1510
ἔστιν
13There 14is
1537
ἐκ
17in 18all
3588
τῆς
4772
συγγενείας
21family
4771
σου
19your
3739
ὃς
2564
καλεῖται
3588
τῷ

3686
ὀνόματι
24by 27name
3778
τούτῳ
25that
1:62
 
 


1770
ἐνένευον
3they 4used 5gestures 6to 7ask
1161
δὲ
2So
3588
τῷ
3962
πατρὶ
11father

0846
αὐτοῦ
8the 9baby’s
3588
τὸ
5101
τί
0302
ἂν
13what

2309
θέλοι
14he 15wanted

2564
καλεῖσθαι
16to 17name
0846
αὐτό
18him
1:63
 
 
2532
καὶ

0154
αἰτήσας
3He 4motioned 5for

4093
πινακίδιον
6a 7writing 8tablet

1125
ἔγραψεν
14he 15wrote
3004
λέγων
17
2491
Ἰωάνης
21John
1510
ἐστὶν
20is
3686
ὄνομα
19name
0846
αὐτοῦ
18His
2532
καὶ
10and

2296
ἐθαύμασαν
11to 13surprise
3956A
πάντες
12everyone’s
1:64
 
 

0455
ἀνεῴχθη
5could 6speak 7again
1161
δὲ

3588
τὸ

4750
στόμα
5could 6speak 7again
0846
αὐτοῦ
3916
παραχρῆμα
3Instantly

2532
καὶ

3588

1100
γλῶσσα
5could 6speak 7again
0846
αὐτοῦ
4Zechariah
2532
καὶ
10and

2980
ἐλάλει
11he 12began
2127
εὐλογῶν
13praising
3588
τὸν
2316
θεόν
15God
1:65
 
 
2532
καὶ
1096
ἐγένετο

1909
ἐπὶ
5fell 6upon
3956A
πάντας
8whole
5401
φόβος
4Awe
3588
τοὺς
7the
4039
περιοικοῦντας
9neighborhood
0846
αὐτούς
2532
καὶ
12and
1722
ἐν
3650
ὅλῃ
20throughout
3588
τῇ
21the
3714A
ὀρεινῇ
24hills
3588
τῆς
2449
Ἰουδαίας
23Judean

1255
διελαλεῖτο
13the 14news 19spread
3956
πάντα
16what
3588
τὰ
4487
ῥήματα
3778
ταῦτα
17had 18happened
1:66
 
 
2532
καὶ
12and
5087A
ἔθεντο
7reflected 8on 9these 10events
3956
πάντες
2Everyone
3588
οἱ
3who
0191
ἀκούσαντες
4heard 5about
1722
ἐν
3588
τῇ
2588
καρδίᾳ
7reflected 8on 9these 10events
0846
αὐτῶν
3004
λέγοντες
13asked
5101
Τί
0686
ἄρα
16What
3588
τὸ
3813
παιδίον
20child
3778
τοῦτο
19this
1510A
ἔσται
17will 21turn 22out 23to 24be
2532
καὶ
1063
γὰρ
28For

5495
χεὶρ
29the 30hand


2962
κυρίου
31of 32the 33Lord
1510
ἦν
34was

3326
μετ᾽
35surely 36upon 38in 39a 40special 41way
0846
αὐτοῦ
37him
1:67
 
 
2532
καὶ
2Then
2197
Ζαχαρίας
7Zechariah
3588
3962
πατὴρ
5father
0846
αὐτοῦ
3his

4130
ἐπλήσθη
9was 10filled 11with

4151
πνεύματος
12the 14Spirit
0040
ἁγίου
13Holy
2532
καὶ
15and
4395
ἐπροφήτευσεν
16gave 18prophecy
3004
λέγων
17this
1:68
 
 
2128
Εὐλογητὸς
3Praise

2962
κύριος
4the 5Lord
3588
7the
2316
θεὸς
8God
3588
τοῦ

2474
Ἰσραήλ
9of 11Israel
3754
ὅτι
13because
1980
ἐπεσκέψατο
14he 15has 16visited
2532
καὶ
17and
4160
ἐποίησεν
3085
λύτρωσιν
18redeemed
3588
τῷ
2992
λαῷ
21people
0846
αὐτοῦ
19his
1:69
 
 
2532
καὶ


1453
ἤγειρεν
3He 4has 5sent
2768
κέρας
8mighty

4991
σωτηρίας
7a 9Savior
1473
ἡμῖν
6us
1722
ἐν
13from

3624
οἴκῳ
14the 15royal 16line

1138
Δαυεὶδ
17of 20David
3816
παιδὸς
19servant
0846
αὐτοῦ
18his
1:70
 
 
2531
καθὼς
2just 3as

2980
ἐλάλησεν
4he 5promised
1223
διὰ
4750
στόματος
6through
3588
τῶν
0040
ἁγίων
9holy
0575
ἀπ᾽
0165
αἰῶνος
11long 12ago
4396
προφητῶν
10prophets
0846
αὐτοῦ
7his
1:71
 
 


4991
σωτηρίαν
4will 5be 6saved
1537
ἐξ
7from
2190A
ἐχθρῶν
9enemies
1473
ἡμῶν
8our
2532
καὶ
10and
1537
ἐκ
5495
χειρὸς
11from
3956
πάντων
12all
3588
τῶν
13who
3404
μισούντων
14hate
1473
ἡμᾶς
15us
1:72
 
 4160
ποιῆσαι1656
ἔλεος
2He 3has 4been 5merciful
3326
μετὰ
6to
3588
τῶν
3962
πατέρων
9ancestors
1473
ἡμῶν
7our
2532
καὶ

3403
μνησθῆναι
10by 12remembering
1242
διαθήκης
15covenant
0040
ἁγίας
14sacred
0846
αὐτοῦ
13his
1:73
 
 


3727
ὅρκον
7with 8an 9oath
3739
ὃν3660
ὤμοσεν
2the 3covenant 4he 5swore
4314
πρὸς
10to
0011
Ἀβραὰμ
14Abraham
3588
τὸν
3962
πατέρα
13ancestor
1473
ἡμῶν
11our
1:74
 
 
3588
τοῦ
1325
δοῦναι
9so
1473
ἡμῖν
10we
0870
ἀφόβως
14without 15fear
1537
ἐκ
5495
χειρὸς
6from
2190A
ἐχθρῶν
8enemies


4506.0A
ῥυσθέντας
2We 3have 4been 5rescued

3000
λατρεύειν
11can 12serve
0846
αὐτῷ
13God
1:75
 
 
1722
ἐν
2in
3742
ὁσιότητι
3holiness
2532
καὶ
4and
1343
δικαιοσύνῃ
5righteousness
1799
ἐνώπιον
0846
αὐτοῦ

3956
πάσαις

3588
ταῖς

2250
ἡμέραις
8for 9as 10long 11as 13live
1473
ἡμῶν
12we
1:76
 
 
2532
καὶ
3And
4771
σὺ
4you
1161
δέ

3813
παιδίον
7my 8little 9son

4396
προφήτης
14the 15prophet
5310A
ὑψίστου
16of 17the 18Most 19High


2564
κληθήσῃ
11will 12be 13called


4313
προπορεύσῃ
22you 23will 24prepare
1063
γὰρ
21because


1799
ἐνώπιον
22you 23will 24prepare


2962
κυρίου
27for 28the 29Lord


2090
ἑτοιμάσαι
22you 23will 24prepare

3598
ὁδοὺς
25the 26way
0846
αὐτοῦ
1:77
 
 
3588
τοῦ


1325
δοῦναι
8how 9to 11find


1108
γνῶσιν
2You 3will 4tell
4991
σωτηρίας
12salvation
3588
τῷ
2992
λαῷ
7people
0846
αὐτοῦ
5his
1722
ἐν
13through
0859
ἀφέσει
14forgiveness

0266
ἁμαρτιῶν
15of 17sins
0846
αὐτῶν
16their
1:78
 
 
1223
διὰ
2Because 3of
4698
σπλάγχνα
5tender
1656
ἐλέους
6mercy
2316
θεοῦ
4God’s
1473
ἡμῶν
1722
ἐν
3739
οἷς


1980
ἐπισκέψεται
16is 17about 18to 19break 20upon
1473
ἡμᾶς
21us

0395
ἀνατολὴ
11the 12morning 13light
1537
ἐξ
14from
5311
ὕψους
15heaven
1:79
 
 

2014
ἐπιφᾶναι
2to 3give 4light
3588
τοῖς
6those
1722
ἐν
9in
4655
σκότει
10darkness
2532
καὶ
11and


4639
σκιᾷ
12in 13the 14shadow

2288
θανάτου
15of 16death


2521
καθημένοις
5to 7who 8sit
3588
τοῦ

2720
κατευθῦναι

3588
τοὺς

4228
πόδας
20to 21guide
1473
ἡμῶν
22us
1519
εἰς
23to

3598
ὁδὸν
24the 25path

1515
εἰρήνης
26of 27peace
1:80
 
 
3588
τὸ
2John
1161
δὲ
3813
παιδίον
2John
0837
ηὔξανε
4grew 5up
2532
καὶ
6and


2901A
ἐκραταιοῦτο
7became 8strong

4151
πνεύματι
9in 10spirit
2532
καὶ
12And

1510
ἦν
13he 14lived
1722
ἐν
15in
3588
ταῖς
16the
2048A
ἐρήμοις
17wilderness
2193
ἕως
18until
2250
ἡμέρας
20began
0323
ἀναδείξεως
22public 23ministry
0846
αὐτοῦ
19he
4314
πρὸς
24to
3588
τὸν
2474
Ἰσραήλ
26Israel