The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Reverse Interlinear

Reference:

Luke 1:1-80

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

1:1
 
 
 
3Ἐπειδήπερ
1895
Many people
4πολλοὶ
4183C
have set out

5ἐπεχείρησαν
2021
to write

6ἀνατάξασθαι
0392
accounts
7διήγησιν
1335
about
8περὶ
4012
the
9τῶν
3588
events
13πραγμάτων
4229
that have been fulfilled10πεπληροφορημένων
4135
among
11ἐν
1722
us
12ἡμῖν
1473
1:2
 
 
 
3καθὼς
2531
They used

4παρέδοσαν
3860
the
6οἱ
3588
eyewitness
9αὐτόπται
0845
reports circulating
4παρέδοσαν
3860
among us

5ἡμῖν
1473
from
7ἀπ᾽
0575
the early

8ἀρχῆς
0746
 
10καὶ
2532
disciples
11ὑπηρέται
5257
13τοῦ
3588
14λόγου
3056
 
12γενόμενοι
1096
1:3
 
 
Having

carefully
8ἀκριβῶς
0199
investigated
5παρηκολουθηκότι
3877
everything
7πᾶσιν
3956A
from the beginning
6ἄνωθεν
0509
I also
4κἀμοὶ
2504
have decided

3ἔδοξε
1380A
to write

12γράψαι
1125
a careful account

10καθεξῆς
2517
for you

11σοι
4771
most honorable
14κράτιστε
2903
Theophilus
15Θεόφιλε
2321
1:4
 
 
so
3ἵνα
2443
you can be certain


4ἐπιγνῷς
1921
9τὴν
3588
10ἀσφάλειαν
0803
of
5περὶ
4012
the truth

8λόγων
3056
of everything

6ὧν
3739
you were taught


7κατηχήθης
2727
1:5
 
 
When
3ἐγένετο
1096
Herod
7Ἡρῴδου
2264
was
4ἐν
1722
5ταῖς
3588
6ἡμέραις
2250
king
8βασιλέως
0935
of

 
9τῆς
3588
Judea
10Ἰουδαίας
2449
there was


a
13τις
5100
Jewish priest

12ἱερεύς
2409
named
14ὀνόματι
3686
Zechariah
15Ζαχαρίας
2197
a member of


17ἐξ
1537
the priestly order

18ἐφημερίας
2183
of Abijah

19Ἀβιά
0007
and
21καὶ
2532
his
23αὐτῷ
0846
wife
22γυνὴ
1135
 
30καὶ
2532
Elizabeth
31τὸ
3588
32ὄνομα
3686
33αὐτῆς
0846
34Ἐλεισάβετ
1665
from
25ἐκ
1537
the
26τῶν
3588
priestly line
27θυγατέρων
2364
of Aaron

28Ἀαρών
0002
1:6
 
 
Zechariah and Elizabeth
6ἀμφότεροι
0297
were
3ἦσαν
1510
 
4δὲ
1161
righteous
5δίκαιοι
1342
in
7ἐναντίον
1726
 
8τοῦ
3588
God’s
9θεοῦ
2316
eyes
7ἐναντίον
1726
careful
20ἄμεμπτοι
0273
to obey

11πορευόμενοι
4198
 
12ἐν
1722
all of
13πάσαις
3956
the
18τοῦ
3588
Lord’s
19κυρίου
2962
 
14ταῖς
3588
commandments
15ἐντολαῖς
1785
and
16καὶ
2532
regulations
17δικαιώμασιν
1345
1:7
 
 
They
6αὐτοῖς
0846
had
5ἦν
1510
 
3καὶ
2532
no
4οὐκ
3756
children
7τέκνον
5043
because
8καθότι
2530
 
10
3588
Elizabeth
11Ἐλεισάβετ
1665
was
9ἦν
1510
unable to conceive
12στεῖρα
4723
and
14καὶ
2532
they were

21ἦσαν
1510
both
15ἀμφότεροι
0297
very old
16προβεβηκότες
4260
17ἐν
1722
18ταῖς
3588
19ἡμέραις
2250
 
20αὐτῶν
0846
1:8
 
 
One day
3ἐγένετο
1096
4δὲ
1161
Zechariah
8αὐτόν
0846
was
5ἐν
1722
6τῷ
3588
serving
7ἱερατεύειν
2407
 
18τοῦ
3588
God
19θεοῦ
2316
in the Temple
17ἔναντι
1725
for
10ἐν
1722
his
15αὐτοῦ
0846
 
13τῆς
3588
order
14ἐφημερίας
2183
was on duty that week


11τῇ
3588
12τάξει
5010
1:9
 
 
As
3κατὰ
2596
the
4τὸ
3588
custom
5ἔθος
1485
of

the
6τῆς
3588
priests
7ἱερατείας
2405
he was chosen by lot


9ἔλαχε
2975
to

enter
12εἰσελθὼν
1525A
 
13εἰς
1519
the
14τὸν
3588
sanctuary
15ναὸν
3485
of

the
16τοῦ
3588
Lord
17κυρίου
2962
 
10τοῦ
3588
burn incense
11θυμιᾶσαι
2370
1:10
 
 
While
14τῇ
3588
15ὥρᾳ
5610
the
16τοῦ
3588
incense was being burned
17θυμιάματος
2368
 
3καὶ
2532
a great crowd

4πᾶν
3956
5τὸ
3588
6πλῆθος
4128
8τοῦ
3588
9λαοῦ
2992
stood outside


7ἦν
1510
12ἔξω
1854
praying
11προσευχόμενον
4336
1:11
 
 
an angel

6ἄγγελος
0032
of the Lord


7κυρίου
2962
appeared
3ὤφθη
3708A
 
4δὲ
1161
to him

5αὐτῷ
0846
standing
9ἑστὼς
2476.0
to
10ἐκ
1537
the right11δεξιῶν
1188B
of

the
12τοῦ
3588
 
14τοῦ
3588
incense
15θυμιάματος
2368
altar
13θυσιαστηρίου
2379
1:12
 
 
 
3καὶ
2532
Zechariah
5Ζαχαρίας
2197
was shaken

4ἐταράχθη
5015
and
7καὶ
2532
overwhelmed
9ἐπέπεσεν
1968
with
10ἐπ᾽
1909
fear
8φόβος
5401
when

he
11αὐτόν
0846
saw
6ἰδὼν
3708B
1:13
 
 
But
4δὲ
1161
the
7
3588
angel
8ἄγγελος
0032
said
3εἶπεν
3004A
 
5πρὸς
4314
 
6αὐτὸν
0846
Don’t
10Μὴ
3361.0
be afraid

11φοβοῦ
5399
Zechariah
13Ζαχαρία
2197
 
15διότι
1360
God has heard


16εἰσηκούσθη
1522
your
19σου
4771
 
17
3588
prayer
18δέησίς
1162
 
21καὶ
2532
Your
24σου
4771
 
22
3588
wife
23γυνή
1135
Elizabeth
26Ἐλεισάβετ
1665
will give

28γεννήσει
1080
you
30σοι
4771
a son

29υἱόν
5207
and
32καὶ
2532
you are to name

33καλέσεις
2564
34τὸ
3588
35ὄνομα
3686
him
36αὐτοῦ
0846
John
37Ἰωάνην
2491
1:14
 
 
 
3καὶ
2532
You
6σοι
4771
will have


4ἔσται
1510A
great joy

5χαρά
5479
and
7καὶ
2532
gladness
8ἀγαλλίασις
0020
and
10καὶ
2532
many
11πολλοὶ
4183C
will rejoice16χαρήσονται
5463A
at
12ἐπὶ
1909
his
15αὐτοῦ
0846
 
13τῇ
3588
birth
14γενέσει
1078
1:15
 
 
for
4γὰρ
1063
he will be
3ἔσται
1510A
great
5μέγας
3173
in the eyes
6ἐνώπιον
1799
of

the
7τοῦ
3588
Lord
8κυρίου
2962
 
10καὶ
2532
He must


never
14οὐ
3756
15μὴ
3361.0
touch
16πίῃ
4095
wine
11οἶνον
3631
or
12καὶ
2532
other alcoholic drinks

13σίκερα
4608
 
18καὶ
2532
He will be filled with21πλησθήσεται
4130
the

Holy
20ἁγίου
0040
Spirit
19πνεύματος
4151
even before
23ἔτι
2089
his
27αὐτοῦ
0846
birth
24ἐκ
1537
25κοιλίας
2836
26μητρὸς
3384
1:16
 
 
And
3καὶ
2532
he will turn


8ἐπιστρέψει
1994
many
4πολλοὺς
4183C
Israelites
5τῶν
3588
6υἱῶν
5207
7Ἰσραὴλ
2474
to
8ἐπιστρέψει
1994
 
9ἐπὶ
1909
the Lord

10κύριον
2962
their
13αὐτῶν
0846
 
11τὸν
3588
God
12θεὸν
2316
1:17
 
 
 
3καὶ
2532
He
4αὐτὸς
0846
will be a man


5προελεύσεται
4281
 
6ἐνώπιον
1799
 
7αὐτοῦ
0846
with
8ἐν
1722
the spirit

9πνεύματι
4151
and
10καὶ
2532
power
11δυνάμει
1411
of Elijah

12Ἠλίου
2243
He will prepare


26ἑτοιμάσαι
2090
the people

28λαὸν
2992
for the coming of


29κατεσκευασμένον
2680
the Lord

27κυρίῳ
2962
He will turn


14ἐπιστρέψαι
1994
the hearts

15καρδίας
2588
of the fathers


16πατέρων
3962
to
14ἐπιστρέψαι
1994
 
17ἐπὶ
1909
children
18τέκνα
5043
and
20καὶ
2532
those who are rebellious21ἀπειθεῖς
0545
to accept
22ἐν
1722
the wisdom

23φρονήσει
5428
of the godly
24δικαίων
1342A
1:18
 
 
 
3καὶ
2532
Zechariah
5Ζαχαρίας
2197
said
4εἶπεν
3004A
to
6πρὸς
4314
the
7τὸν
3588
angel
8ἄγγελον
0032
How
10Κατὰ
2596
11τί
5101
can I be sure


12γνώσομαι
1097A
this
13τοῦτο
3778A
will happen
12γνώσομαι
1097A
I’m
15ἐγὼ
1473
17εἰμι
1510
 
16γάρ
1063
an old man

18πρεσβύτης
4246
now


and
20καὶ
2532
my
23μου
1473
 
21
3588
wife
22γυνή
1135
is also well along


24προβεβηκυῖα
4260
in
25ἐν
1722
 
26ταῖς
3588
years
27ἡμέραις
2250
 
28αὐτῆς
0846
1:19
 
 
Then
3καὶ
2532
the
5
3588
angel
6ἄγγελος
0032
said
4ἀποκριθεὶς
0611
 
8αὐτῷ
0846
7εἶπεν
3004A
I
10Ἐγώ
1473
am
11εἰμι
1510
Gabriel
12Γαβριήλ
1043
I
14
3588
stand
15παρεστηκὼς
3936
in the very presence
16ἐνώπιον
1799
of

 
17τοῦ
3588
God
18θεοῦ
2316
 
20καὶ
2532
It was he who sent me
21ἀπεστάλην
0649
 
22λαλῆσαι
2980
 
23πρὸς
4314
 
24σὲ
4771
to bring


26εὐαγγελίσασθαί
2097A
you
27σοι
4771
 
25καὶ
2532
this
28ταῦτα
3778A
good news
26εὐαγγελίσασθαί
2097A
1:20
 
 
But
3καὶ
2532
now
4ἰδού
2400
since
18ἀνθ᾽
0473
19ὧν
3739
you

didn’t
20οὐκ
3756
believe
21ἐπίστευσας
4100
you will be
6ἔσῃ
1510A
silent
7σιωπῶν
4623
and
8καὶ
2532
unable
9μὴ
3361.0
10δυνάμενος
1410
to speak

11λαλῆσαι
2980
until
12ἄχρι
0891
13ἧς
3739
14ἡμέρας
2250
the child is born


15γένηται
1096
16ταῦτα
3778A
For
26οἵτινες
3748
my
24μου
1473
 
22τοῖς
3588
words
23λόγοις
3056
will certainly be fulfilled27πληρωθήσονται
4137
at
28εἰς
1519
the
29τὸν
3588
proper time
30καιρὸν
2540
 
31αὐτῶν
0846
1:21
 
 
Meanwhile
3καί
2532
the
6
3588
people
7λαὸς
2992
were
5ἦν
1510
waiting for
8προσδοκῶν
4328
 
9τὸν
3588
Zechariah
10Ζαχαρίαν
2197
to come out of
17ἐν
1722
the
18τῷ
3588
sanctuary
19ναῷ
3485
 
12καὶ
2532
wondering why
13ἐθαύμαζον
2296
he
20αὐτόν
0846
was taking so long14ἐν
1722
15τῷ
3588
16χρονίζειν
5549
1:22
 
 
When
4δέ
1161
he finally did come out3ἐξελθὼν
1831A
he couldn’t


6οὐκ
3756
7ἐδύνατο
1410
speak
8λαλῆσαι
2980
to them

9αὐτοῖς
0846
Then
11καὶ
2532
they realized

12ἐπέγνωσαν
1921
from


 
19καὶ
2532
his
20αὐτὸς
0846
gestures
21ἦν
1510
22διανεύων
1269
 
23αὐτοῖς
0846
and
24καὶ
2532
silence
25διέμενεν
1265
26κωφός
2974.0
that
13ὅτι
3754
he must have seen15ἑώρακεν
3708
a vision

14ὀπτασίαν
3701
in
16ἐν
1722
the
17τῷ
3588
sanctuary
18ναῷ
3485
1:23
 
 
When
3καὶ
2532
4ἐγένετο
1096
Zechariah’s
11αὐτοῦ
0846
week
7αἱ
3588
8ἡμέραι
2250
of

 
9τῆς
3588
service in the Temple
10λειτουργίας
3009
 
5ὡς
5613
was over


6ἐπλήσθησαν
4130A
he returned

13ἀπῆλθεν
0565A
 
14εἰς
1519
 
15τὸν
3588
home
16οἶκον
3624
17αὐτοῦ
0846
1:24
 
 
 
4δὲ
1161
Soon afterward
3μετὰ
3326
5ταύτας
3778A
6τὰς
3588
7ἡμέρας
2250
his
14αὐτοῦ
0846
 
12
3588
wife
13γυνὴ
1135
Elizabeth
10Ἐλεισάβετ
1665
became pregnant

9συνέλαβεν
4815
and
16καὶ
2532
 
18ἑαυτὴν
1438
went into seclusion
17περιέκρυβεν
4032
for

five
20πέντε
4002
months
19μῆνας
3376
1:25
 
 
3ὅτι
3754
How kind
5Οὕτως
3779
7πεποίηκεν
4160
9ἐν
1722
10ἡμέραις
2250
11αἷς
3739
12ἐπεῖδεν
1896
 
6μοι
1473
the Lord

8κύριος
2962
is
5Οὕτως
3779
7πεποίηκεν
4160
9ἐν
1722
10ἡμέραις
2250
11αἷς
3739
12ἐπεῖδεν
1896
He has taken away


14ἀφελεῖν
0851
my
16μου
1473
disgrace of having no children
15ὄνειδός
3681
17ἐν
1722
18ἀνθρώποις
0444
1:26
 
 
In
3ἐν
1722
 
4δὲ
1161
the
5τῷ
3588
 
7τῷ
3588
sixth
8ἕκτῳ
1623
month
6μηνὶ
3376
 
14ἀπὸ
0575
 
15τοῦ
3588
God
16θεοῦ
2316
sent
10ἀπεστάλη
0649
the
11
3588
angel
12ἄγγελος
0032
Gabriel
13Γαβριὴλ
1043
to
17εἰς
1519
 
22
3739
Nazareth
23ὄνομα
3686
24Ναζαρέτ
3478D
a village

18πόλιν
4172
in

 
19τῆς
3588
Galilee
20Γαλιλαίας
1056
1:27
 
 
to
3πρὸς
4314
a virgin

4παρθένον
3933
 
15καὶ
2532
named
16τὸ
3588
17ὄνομα
3686
 
18τῆς
3588
 
19παρθένου
3933
Mary
20Μαριάμ
3137A
She was engaged to be married


5ἐμνηστευμένην
3423
to a man


6ἀνδρὶ
0435
 
7
3739
named
8ὄνομα
3686
Joseph
9Ἰωσήφ
2501
a descendant


11ἐξ
1537
12οἴκου
3624
of King David


13Δαυείδ
1138
1:28
 
 
Gabriel appeared

4εἰσελθὼν
1525A
to
5πρὸς
4314
her
6αὐτὴν
0846
and
3καὶ
2532
said
7εἶπεν
3004A
Greetings
9Χαῖρε
5463
favored woman
11κεχαριτωμένη
5487
The
13
3588
Lord
14κύριος
2962
with
15μετὰ
3326
you
17σοῦ
4771
1:29
 
 
Confused and disturbed
8διεταράχθη
1298A
Mary
3
3588
 
4δὲ
1161
 
5ἐπὶ
1909
 
6τῷ
3588
 
7λόγῳ
3056
 
10καὶ
2532
tried to think


11διελογίζετο
1260
what
13ποταπὸς
4217
the
15
3588
angel
16ἀσπασμὸς
0783
17οὗτος
3778A
could mean

14εἴη
1510
1:30
 
 
Don’t
9Μὴ
3361.0
be afraid

10φοβοῦ
5399
Mary
12Μαριάμ
3137A
the
5
3588
angel
6ἄγγελος
0032
 
3καὶ
2532
told
4εἶπεν
3004A
her
7αὐτῇ
0846
for
15γὰρ
1063
you have found


14εὗρες
2147
favor
16χάριν
5485
with
17παρὰ
3844
 
18τῷ
3588
God
19θεῷ
2316
1:31
 
 
 
3καὶ
2532
 
4ἰδοὺ
2400
You will conceive


5συλλήμψῃ
4815
6ἐν
1722
7γαστρὶ
1064
and
8καὶ
2532
give birth
9τέξῃ
5088A
to a son


10υἱόν
5207
and
12καὶ
2532
you will name


13καλέσεις
2564
14τὸ
3588
15ὄνομα
3686
him
16αὐτοῦ
0846
Jesus
17Ἰησοῦν
2424
1:32
 
 
He
3οὗτος
3778A
will be


4ἔσται
1510A
very great

5μέγας
3173
and
6καὶ
2532
will be called


9κληθήσεται
2564
the Son

7υἱὸς
5207
of the Most High
8ὑψίστου
5310A
The
15
3588
Lord
14κύριος
2962
God
16θεὸς
2316
 
11καὶ
2532
will give

12δώσει
1325
him
13αὐτῷ
0846
the
17τὸν
3588
throne
18θρόνον
2362
of

his
22αὐτοῦ
0846
 
20τοῦ
3588
ancestor
21πατρὸς
3962
David
19Δαυεὶδ
1138
1:33
 
 
And
3καὶ
2532
he will reign


4βασιλεύσει
0936
over
5ἐπὶ
1909
Israel
6τὸν
3588
7οἶκον
3624
8Ἰακὼβ
2384
forever
9εἰς
1519
10τοὺς
3588
11αἰῶνας
0165
 
13καὶ
2532
his
16αὐτοῦ
0846
 
14τῆς
3588
Kingdom
15βασιλείας
0932
will
18ἔσται
1510A
never
17οὐκ
3756
end
19τέλος
5056
1:34
 
 
Mary
5Μαριὰμ
3137A
asked
3εἶπεν
3004A
 
4δὲ
1161
 
6πρὸς
4314
the
7τὸν
3588
angel
8ἄγγελον
0032
But
14ἐπεὶ
1893
how
10Πῶς
4459
can


this
12τοῦτο
3778A
happen
11ἔσται
1510A
I am a virgin

15ἄνδρα
0435
16οὐ
3756
17γινώσκω
1097
1:35
 
 
 
3καὶ
2532
The
5
3588
angel
6ἄγγελος
0032
replied
4ἀποκριθεὶς
0611
 
8αὐτῇ
0846
7εἶπεν
3004A
The

Holy
11ἅγιον
0040
Spirit
10Πνεῦμα
4151
will come

12ἐπελεύσεται
1904
upon
13ἐπὶ
1909
you
14σέ
4771
and
16καὶ
2532
the power

17δύναμις
1411
of the Most High
18ὑψίστου
5310A
will overshadow

19ἐπισκιάσει
1982
you
20σοι
4771
So
22διὸ
1352
 
23καὶ
2532
the
24τὸ
3588
baby to be born25γεννώμενον
1080
holy
26ἅγιον
0040
he will be called28κληθήσεται
2564
the Son

29υἱὸς
5207
of God

30θεοῦ
2316
1:36
 
 
What’s
4ἰδού
2400
more
3καὶ
2532
your
9σου
4771
 
7
3588
relative
8συγγενίς
4773A
Elizabeth
6Ἐλεισάβετ
1665
in
14ἐν
1722
her
16αὐτῆς
0846
old age
15γήρει
1094
 
25τῇ
3588
People used to say26καλουμένῃ
2564
she
24αὐτῇ
0846
was barren


27στείρᾳ
4723
but
10καὶ
2532
she
11αὐτὴ
0846
has conceived

12συνείληφεν
4815
a son

13υἱὸν
5207
and
18καὶ
2532
is now in
22ἐστίν
1510
her
19οὗτος
3778A
sixth
21ἕκτος
1623
month
20μὴν
3376
1:37
 
 
For
4ὅτι
3754
nothing
5οὐκ
3756
10πᾶν
3956
11ῥῆμα
4487
is impossible

6ἀδυνατήσει
0101
with
7παρὰ
3844
 
8τῷ
3588
God
9θεῷ
2316
1:38
 
 
 
4δὲ
1161
Mary
5Μαριάμ
3137A
responded
3εἶπεν
3004A
I am
7Ἰδοὺ
2400
the Lord’s

10κυρίου
2962
 
8
3588
servant
9δούλη
1399
May

everythingyou
17σου
4771
have said
14κατὰ
2596
15τὸ
3588
16ῥῆμά
4487
about me

13μοι
1473
come true
12γένοιτό
1096
And then
19καὶ
2532
the
23
3588
angel
24ἄγγελος
0032
left
20ἀπῆλθεν
0565A
 
21ἀπ᾽
0575
her
22αὐτῆς
0846
1:39
 
 
 
6ἐν
1722
A
7ταῖς
3588
few
9ταύταις
3778
days
8ἡμέραις
2250
 
3ἀναστᾶσα
0450
 
4δὲ
1161
Mary
5Μαριὰμ
3137A
hurried
10ἐπορεύθη
4198
14μετὰ
3326
15σπουδῆς
4710
to
11εἰς
1519
the
12τὴν
3588
hill country
13ὀρεινὴν
3714A
of Judea

19Ἰούδα
2455
to
17εἰς
1519
the town

18πόλιν
4172
1:40
 
 
where Zechariah lived

8Ζαχαρίου
2197
 
3καὶ
2532
She entered

4εἰσῆλθεν
1525A
 
5εἰς
1519
the
6τὸν
3588
house
7οἶκον
3624
and
10καὶ
2532
greeted
11ἠσπάσατο
0782
 
12τὴν
3588
Elizabeth
13Ἐλεισάβετ
1665
1:41
 
 
At
3καὶ
2532
4ἐγένετο
1096
5ὡς
5613
the
7τὸν
3588
sound
6ἤκουσεν
0191
of

 
9τῆς
3588
Mary’s
10Μαρίας
3137
greeting
8ἀσπασμὸν
0783
 
11
3588
Elizabeth’s
12Ἐλεισάβετ
1665
 
15τὸ
3588
child
16βρέφος
1025
leaped
14ἐσκίρτησεν
4640
within
17ἐν
1722
18τῇ
3588
19κοιλίᾳ
2836
her
20αὐτῆς
0846
and
22καὶ
2532
 
26
3588
Elizabeth
27Ἐλεισάβετ
1665
was filled with

23ἐπλήσθη
4130
the

Holy
25ἁγίου
0040
Spirit
24πνεύματος
4151
1:42
 
 
 
3καὶ
2532
gave a glad cry
4ἀνεφώνησεν
0400
and
7καὶ
2532
exclaimed
5κραυγῇ
2906
6μεγάλῃ
3173
8εἶπεν
3004A
God has blessed


10Εὐλογημένη
2127
you
11σὺ
4771
above
12ἐν
1722
all women

13γυναιξίν
1135
and
15καὶ
2532
your
21σου
4771
child
17
3588
18καρπὸς
2590
19τῆς
3588
20κοιλίας
2836
is blessed

16εὐλογημένος
2127
1:43
 
 
 
3καὶ
2532
Why am
4πόθεν
4159
6τοῦτο
3778A
I
5μοι
1473
honored
4πόθεν
4159
6τοῦτο
3778A
that
8ἵνα
2443
the
10
3588
mother
11μήτηρ
3384
of

my
14μου
1473
 
12τοῦ
3588
Lord
13κυρίου
2962
should visit


9ἔλθῃ
2064A
15πρὸς
4314
me
16ἐμέ
1473
1:44
 
 
 
3ἰδοὺ
2400
 
4γὰρ
1063
When
5ὡς
5613
I
15μου
1473
heard
6ἐγένετο
1096
7
3588
8φωνὴ
5456
12εἰς
1519
13τὰ
3588
14ὦτά
3775
your
11σου
4771
 
9τοῦ
3588
greeting
10ἀσπασμοῦ
0783
the
20τὸ
3588
baby
21βρέφος
1025
in
22ἐν
1722
my
25μου
1473
 
23τῇ
3588
womb
24κοιλίᾳ
2836
jumped
17ἐσκίρτησεν
4640
for
18ἐν
1722
joy
19ἀγαλλιάσει
0020
1:45
 
 
 
3καὶ
2532
blessed
4μακαρία
3107
because

you
6
3588
believed
7πιστεύσασα
4100
that
8ὅτι
3754
 
14παρὰ
3844
the Lord

15κυρίου
2962
would do9ἔσται
1510A
10τελείωσις
5050
what
11τοῖς
3588
he said

12λελαλημένοις
2980
 
13αὐτῇ
0846
1:46
 
 
Mary
5Μαριάμ
3137A
 
3καὶ
2532
responded
4εἶπεν
3004A
Oh how
7Μεγαλύνει
3170
my
10μου
1473
 
8
3588
soul
9ψυχή
5590
praises
7Μεγαλύνει
3170
the
11τὸν
3588
Lord
12κύριον
2962
1:47
 
 
 
3καὶ
2532
How
4ἠγαλλίασεν
0021
my
7μου
1473
 
5τὸ
3588
spirit
6πνεῦμά
4151
rejoices
4ἠγαλλίασεν
0021
in
8ἐπὶ
1909
 
9τῷ
3588
God
10θεῷ
2316
my
13μου
1473
 
11τῷ
3588
Savior
12σωτῆρί
4990
1:48
 
 
For
3ὅτι
3754
he took notice

4ἐπέβλεψεν
1914
 
5ἐπὶ
1909
of

his
10αὐτοῦ
0846
 
6τὴν
3588
lowly
7ταπείνωσιν
5014
 
8τῆς
3588
servant girl
9δούλης
1399
 
12ἰδοὺ
2400
and
13γὰρ
1063
from
14ἀπὸ
0575
now on
15τοῦ
3588
16νῦν
3568A
all
19πᾶσαι
3956
 
20αἱ
3588
generations
21γενεαί
1074
will call

17μακαριοῦσίν
3106
me
18με
1473
blessed
17μακαριοῦσίν
3106
1:49
 
 
For
3ὅτι
3754
the
7
3588
Mighty One
8δυνατός
1415A
holy
11ἅγιον
0040
12τὸ
3588
13ὄνομα
3686
 
14αὐτοῦ
0846
and
10καὶ
2532
he has done


4ἐποίησέν
4160
great things
6μεγάλα
3173B
for me

5μοι
1473
1:50
 
 
 
3καὶ
2532
He
6αὐτοῦ
0846
 
4τὸ
3588
shows mercy
5ἔλεος
1656
from
7εἰς
1519
generation
8γενεὰς
1074
to

 
9καὶ
2532
generation
10γενεὰς
1074
to

all who
11τοῖς
3588
fear
12φοβουμένοις
5399
him
13αὐτόν
0846
1:51
 
 
His
7αὐτοῦ
0846
 
5ἐν
1722
mighty arm

6βραχίονι
1023
has done

3ἐποίησεν
4160
tremendous things
4κράτος
2904
He has scattered


9διεσκόρπισεν
1287
the proud and haughty ones
10ὑπερηφάνους
5244A
11διανοίᾳ
1271
12καρδίας
2588
 
13αὐτῶν
0846
1:52
 
 
He has brought down


3καθεῖλεν
2507
princes
4δυνάστας
1413
from
5ἀπὸ
0575
thrones
6θρόνων
2362
and
7καὶ
2532
exalted
8ὕψωσεν
5312
the humble

9ταπεινούς
5011A
1:53
 
 
He has filled


4ἐνέπλησεν
1705
the hungry

3πεινῶντας
3983
with

good things
5ἀγαθῶν
0018C
and
6καὶ
2532
sent
8ἐξαπέστειλεν
1821
the rich

7πλουτοῦντας
4147
away with
8ἐξαπέστειλεν
1821
empty hands
9κενούς
2756
1:54
 
 
He has helped
3ἀντελάβετο
0482
his
6αὐτοῦ
0846
servant
5παιδὸς
3816
Israel
4Ἰσραὴλ
2474
remembered
7μνησθῆναι
3403
to be merciful


8ἐλέους
1656
1:55
 
 
For
3καθὼς
2531
he made promise

4ἐλάλησεν
2980
to
5πρὸς
4314
our
8ἡμῶν
1473
 
6τοὺς
3588
ancestors
7πατέρας
3962
to

 
10τῷ
3588
Abraham
11Ἀβραὰμ
0011
and
12καὶ
2532
his
15αὐτοῦ
0846
 
13τῷ
3588
children
14σπέρματι
4690
forever
16εἰς
1519
17τὸν
3588
18αἰῶνα
0165
1:56
 
 
 
4δὲ
1161
Mary
5Μαριὰμ
3137A
stayed
3ἔμεινεν
3306
with
6σὺν
4862
Elizabeth
7αὐτῇ
0846
about
8ὡς
5613
three
10τρεῖς
5140
months
9μῆνας
3376
and then
11καὶ
2532
went back
12ὑπέστρεψεν
5290
to
13εἰς
1519
her
16αὐτῆς
0846
own

 
14τὸν
3588
home
15οἶκον
3624
1:57
 
 
 
3τῇ
3588
 
4δὲ
1161
When it was
6ἐπλήσθη
4130A
 
7
3588
time
8χρόνος
5550
for Elizabeth’s

5Ἐλεισάβετ
1665
 
9τοῦ
3588
baby to be born10τεκεῖν
5088
 
11αὐτήν
0846
 
13καὶ
2532
she gave birth

14ἐγέννησεν
1080
to a son


15υἱόν
5207
1:58
 
 
And
3καὶ
2532
when

her
10αὐτῆς
0846
 
5οἱ
3588
neighbors
6περίοικοι
4040
and
7καὶ
2532
 
8οἱ
3588
relatives
9συγγενεῖς
4773
heard
4ἤκουσαν
0191
that
11ὅτι
3754
the Lord

13κύριος
2962
had been very merciful
12ἐμεγάλυνεν
3170
14τὸ
3588
15ἔλεος
1656
 
16αὐτοῦ
0846
to
17μετ᾽
3326
her
18αὐτῆς
0846
 
20καὶ
2532
everyone rejoiced

21συνέχαιρον
4796
with her

22αὐτῇ
0846
1:59
 
 
 
3καὶ
2532
 
4ἐγένετο
1096
When
5ἐν
1722
the
13τὸ
3588
baby
14παιδίον
3813
 
8τῇ
3588
eight
9ὀγδόῃ
3590
 
6τῇ
3588
days old
7ἡμέρᾳ
2250
they all came


11ἦλθαν
2064A
for the circumcision ceremony


12περιτεμεῖν
4059
 
16καὶ
2532
They wanted to name

17ἐκάλουν
2564
20τῷ
3588
21ὀνόματι
3686
him
18αὐτὸ
0846
Zechariah
26Ζαχαρίαν
2197
after
19ἐπὶ
1909
his
24αὐτοῦ
0846
 
22τοῦ
3588
father
23πατρὸς
3962
1:60
 
 
But
3καὶ
2532
Elizabeth
5
3588
6μήτηρ
3384
 
7αὐτοῦ
0846
said
4ἀποκριθεῖσα
0611
8εἶπεν
3004A
No
10Οὐχί
3780
 
12ἀλλὰ
0235
His name is

13κληθήσεται
2564
John
14Ἰωάνης
2491
1:61
 
 
 
3καὶ
2532
they exclaimed

4εἶπαν
3004A
 
5πρὸς
4314
 
6αὐτὴν
0846
7ὅτι
3754
There is

10ἔστιν
1510
no one
9Οὐδεὶς
3762A
in all
11ἐκ
1537
your
14σου
4771
 
12τῆς
3588
family
13συγγενείας
4772
 
15ὃς
3739
 
16καλεῖται
2564
by

that
19τούτῳ
3778
 
17τῷ
3588
name
18ὀνόματι
3686
1:62
 
 
So
4δὲ
1161
they used gestures to ask


3ἐνένευον
1770
the baby’s

7αὐτοῦ
0846
 
5τῷ
3588
father
6πατρὶ
3962
 
8τὸ
3588
what
9τί
5101
10ἂν
0302
he wanted

11θέλοι
2309
to name

12καλεῖσθαι
2564
him
13αὐτό
0846
1:63
 
 
 
3καὶ
2532
He motioned for

4αἰτήσας
0154
a writing tablet

5πινακίδιον
4093
and
14καὶ
2532
to

everyone’s
16πάντες
3956A
surprise
15ἐθαύμασαν
2296
he wrote

6ἔγραψεν
1125
7λέγων
3004
His
12αὐτοῦ
0846
name
11ὄνομα
3686
is
10ἐστὶν
1510
John
9Ἰωάνης
2491
1:64
 
 
 
4δὲ
1161
Instantly
8παραχρῆμα
3916
Zechariah
12αὐτοῦ
0846
could speak again


3ἀνεῴχθη
0455
5τὸ
3588
6στόμα
4750
9καὶ
2532
10
3588
11γλῶσσα
1100
 
7αὐτοῦ
0846
and
14καὶ
2532
he began

15ἐλάλει
2980
praising
16εὐλογῶν
2127
 
17τὸν
3588
God
18θεόν
2316
1:65
 
 
 
3καὶ
2532
 
4ἐγένετο
1096
Awe
7φόβος
5401
fell upon

5ἐπὶ
1909
the
8τοὺς
3588
whole
6πάντας
3956A
neighborhood
9περιοικοῦντας
4039
 
10αὐτούς
0846
and
12καὶ
2532
the news

19διελαλεῖτο
1255
what
20πάντα
3956
had happened
21τὰ
3588
22ῥήματα
4487
23ταῦτα
3778
spread
19διελαλεῖτο
1255
throughout
13ἐν
1722
14ὅλῃ
3650
the
15τῇ
3588
 
17τῆς
3588
Judean
18Ἰουδαίας
2449
hills
16ὀρεινῇ
3714A
1:66
 
 
Everyone
5πάντες
3956
who
6οἱ
3588
heard about
7ἀκούσαντες
0191
reflected on these events
4ἔθεντο
5087A
8ἐν
1722
9τῇ
3588
10καρδίᾳ
2588
 
11αὐτῶν
0846
and
3καὶ
2532
asked
12λέγοντες
3004
What
14Τί
5101
15ἄρα
0686
will


 
16τὸ
3588
this
18τοῦτο
3778
child
17παιδίον
3813
turn out to be


19ἔσται
1510A
 
21καὶ
2532
For
22γὰρ
1063
the hand

23χεὶρ
5495
of the Lord


24κυρίου
2962
was
25ἦν
1510
surely upon

26μετ᾽
3326
him
27αὐτοῦ
0846
in a special way
1:67
 
 
Then
3καὶ
2532
his
8αὐτοῦ
0846
 
6
3588
father
7πατὴρ
3962
Zechariah
4Ζαχαρίας
2197
was filled with

10ἐπλήσθη
4130
the

Holy
12ἁγίου
0040
Spirit
11πνεύματος
4151
and
13καὶ
2532
gave
14ἐπροφήτευσεν
4395
this
15λέγων
3004
prophecy
14ἐπροφήτευσεν
4395
1:68
 
 
Praise
3Εὐλογητὸς
2128
the Lord

4κύριος
2962
the
6
3588
God
7θεὸς
2316
of

 
8τοῦ
3588
Israel
9Ἰσραήλ
2474
because
11ὅτι
3754
he has visited
12ἐπεσκέψατο
1980
and
13καὶ
2532
redeemed
14ἐποίησεν
4160
15λύτρωσιν
3085
his
18αὐτοῦ
0846
 
16τῷ
3588
people
17λαῷ
2992
1:69
 
 
 
3καὶ
2532
He has sent


4ἤγειρεν
1453
us
7ἡμῖν
1473
a

mighty
5κέρας
2768
Savior
6σωτηρίας
4991
from
8ἐν
1722
the royal line

9οἴκῳ
3624
of

his
12αὐτοῦ
0846
servant
11παιδὸς
3816
David
10Δαυεὶδ
1138
1:70
 
 
just as
3καθὼς
2531
he promised

4ἐλάλησεν
2980
through
5διὰ
1223
6στόματος
4750
his
12αὐτοῦ
0846
 
7τῶν
3588
holy
8ἁγίων
0040
prophets
11προφητῶν
4396
long ago
9ἀπ᾽
0575
10αἰῶνος
0165
1:71
 
 
will be saved


3σωτηρίαν
4991
from
4ἐξ
1537
our
6ἡμῶν
1473
enemies
5ἐχθρῶν
2190A
and
7καὶ
2532
from
8ἐκ
1537
9χειρὸς
5495
all
10πάντων
3956
who
11τῶν
3588
hate
12μισούντων
3404
us
13ἡμᾶς
1473
1:72
 
 
He has been merciful


3ποιῆσαι
4160
4ἔλεος
1656
to
5μετὰ
3326
our
8ἡμῶν
1473
 
6τῶν
3588
ancestors
7πατέρων
3962
by

 
9καὶ
2532
remembering
10μνησθῆναι
3403
his
13αὐτοῦ
0846
sacred
12ἁγίας
0040
covenant
11διαθήκης
1242
1:73
 
 
the covenant he swore5ὤμοσεν
3660
 
4ὃν
3739
with an oath


3ὅρκον
3727
to
6πρὸς
4314
our
10ἡμῶν
1473
 
8τὸν
3588
ancestor
9πατέρα
3962
Abraham
7Ἀβραὰμ
0011
1:74
 
 
We have been rescued


11ῥυσθέντας
4506.0A
from
8ἐκ
1537
9χειρὸς
5495
enemies
10ἐχθρῶν
2190A
so
3τοῦ
3588
4δοῦναι
1325
we
5ἡμῖν
1473
can serve

13λατρεύειν
3000
God
14αὐτῷ
0846
without fear
6ἀφόβως
0870
1:75
 
 
in
3ἐν
1722
holiness
4ὁσιότητι
3742
and
5καὶ
2532
righteousness
6δικαιοσύνῃ
1343
 
7ἐνώπιον
1799
 
8αὐτοῦ
0846
for as long as9πάσαις
3956
10ταῖς
3588
11ἡμέραις
2250
we
12ἡμῶν
1473
live1:76
 
 
And
3καὶ
2532
you
4σὺ
4771
 
5δέ
1161
my little son

7παιδίον
3813
will be called


11κληθήσῃ
2564
the prophet

9προφήτης
4396
of the Most High
10ὑψίστου
5310A
because
14γὰρ
1063
you will prepare


13προπορεύσῃ
4313
15ἐνώπιον
1799
17ἑτοιμάσαι
2090
the way

18ὁδοὺς
3598
for the Lord


16κυρίου
2962
 
19αὐτοῦ
0846
1:77
 
 
You will tell


5γνῶσιν
1108
his
9αὐτοῦ
0846
 
7τῷ
3588
people
8λαῷ
2992
how to


 
3τοῦ
3588
find
4δοῦναι
1325
salvation
6σωτηρίας
4991
through
10ἐν
1722
forgiveness
11ἀφέσει
0859
of

their
13αὐτῶν
0846
sins
12ἁμαρτιῶν
0266
1:78
 
 
Because of
3διὰ
1223
God’s
6θεοῦ
2316
tender
4σπλάγχνα
4698
mercy
5ἐλέους
1656
 
7ἡμῶν
1473
 
9ἐν
1722
 
10οἷς
3739
the morning light

13ἀνατολὴ
0395
from
14ἐξ
1537
heaven
15ὕψους
5311
is about to break upon


11ἐπισκέψεται
1980
us
12ἡμᾶς
1473
1:79
 
 
to give light

3ἐπιφᾶναι
2014
to

those
4τοῖς
3588
who sit

10καθημένοις
2521
in
5ἐν
1722
darkness
6σκότει
4655
and
7καὶ
2532
in the shadow


8σκιᾷ
4639
of death

9θανάτου
2288
 
12τοῦ
3588
to guide13κατευθῦναι
2720
14τοὺς
3588
15πόδας
4228
us
16ἡμῶν
1473
to
17εἰς
1519
the path

18ὁδὸν
3598
of peace

19εἰρήνης
1515
1:80
 
 
John
3τὸ
3588
5παιδίον
3813
 
4δὲ
1161
grew up
6ηὔξανε
0837
and
7καὶ
2532
became strong


8ἐκραταιοῦτο
2901A
in spirit

9πνεύματι
4151
And
11καὶ
2532
he lived

12ἦν
1510
in
13ἐν
1722
the
14ταῖς
3588
wilderness
15ἐρήμοις
2048A
until
16ἕως
2193
he
19αὐτοῦ
0846
began
17ἡμέρας
2250
public ministry
18ἀναδείξεως
0323
to
20πρὸς
4314
 
21τὸν
3588
Israel
22Ἰσραήλ
2474