The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Interlinear

Reference:

Luke 11:1-54

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

11:1
 
 
2532
καὶ
1096
ἐγένετο
2Once
1722
ἐν
3588
τῷ
1510
εἶναι
4was
0846
αὐτὸν
3Jesus
1722
ἐν
5in
5117
τόπῳ
8place
5100
τινὶ
6a 7certain
4336
προσευχόμενον
9praying
5613
ὡς
11As


3973A
ἐπαύσατο
12he 13finished
3004A
εἶπέν
24said
5100
τις
15one
3588
τῶν

3101
μαθητῶν
16of 19disciples
0846
αὐτοῦ
18his

4314
πρὸς
20came 21to
0846
αὐτόν
22him
2962
Κύριε
27Lord
1321
δίδαξον
29teach
1473
ἡμᾶς
30us

4336
προσεύχεσθαι
31to 32pray
2531
καθὼς
2532
καὶ
34just 35as
2491
Ἰωάνης
36John
1321
ἐδίδαξεν
37taught
3588
τοὺς
3101
μαθητὰς
40disciples
0846
αὐτοῦ
38his
11:2
 
 

3004A
εἶπεν
3Jesus 4said
1161
δὲ
0846
αὐτοῖς
3752
̔Όταν
8This 9is 10how


4336
προσεύχησθε


3004
λέγετε
11you 12should 13pray
3962
Πάτερ
19Father


0037
ἁγιασθήτω
21may 25be 26kept 27holy
3588
τὸ
3686
ὄνομά
24name
4771
σου
22your

2064A
ἐλθάτω
29May 33come 34soon
3588
0932
βασιλεία
32Kingdom
4771
σου
30your
11:3
 
 
3588
τὸν
6the
0740
ἄρτον
7food
1473
ἡμῶν
8we
3588
τὸν
1967
ἐπιούσιον
9need
1325
δίδου
2Give
1473
ἡμῖν
3us
3588
τὸ
2596
καθ᾽
4each
2250
ἡμέραν
5day
11:4
 
 
2532
καὶ
2and
0863
ἄφες
3forgive
1473
ἡμῖν
4us
3588
τὰς
0266
ἁμαρτίας
7sins
1473
ἡμῶν
5our
2532
καὶ
9as
1063
γὰρ
0846
αὐτοὶ

0863
ἀφίομεν
12we 13forgive
3956A
παντὶ
14those 15who
3784
ὀφείλοντι
16sin 17against
1473
ἡμῖν
18us
2532
καὶ
20And
3361.0
μὴ
21don’t

1533
εἰσενέγκῃς
22let 24yield
1473
ἡμᾶς
23us
1519
εἰς
25to
3986
πειρασμόν
26temptation
11:5
 
 
2532
καί
2Then

3004A
εἶπεν

4314
πρὸς
10he 11used 12this 13story
0846
αὐτούς
5them
5101
Τίς
1537
ἐξ
16Suppose
4771
ὑμῶν
17you

2192
ἕξει


5384A
φίλον
21a 22friend’s
2532
καὶ
4198
πορεύσεται
19went
4314
πρὸς
20to
0846
αὐτὸν
23house
3317
μεσονυκτίου
24at 25midnight
2532
καὶ

3004A
εἴπῃ
37You 38say

0846
αὐτῷ
39to 40him
5384A
Φίλε
5531
χρῆσόν
1473
μοι
28wanting 29to 30borrow
5140
τρεῖς
31three
0740
ἄρτους
32loaves 33of 34bread
11:6
 
 
1894
ἐπειδὴ


5384A
φίλος
4A 5friend

1473
μου
6of 7mine


3854
παρεγένετο
8has 9just 10arrived
1537
ἐξ
3598
ὁδοῦ
4314
πρός
11for 12a 13visit
1473
με
2532
καὶ
16and
3756
οὐκ
19nothing

2192
ἔχω
17I 18have
3739
3908
παραθήσω
22to 23eat

0846
αὐτῷ
20for 21him
11:7
 
 
2548
κἀκεῖνος
2And 4he
2081
ἔσωθεν
7from 9bedroom
0611
ἀποκριθεὶς
5calls 6out
3004A
εἴπῃ
11
3361.0
Μή
12Don’t
1473
μοι
14me
2873
κόπους
3930
πάρεχε
13bother
2235
ἤδη
20for 21the 22night
3588
16The
2374
θύρα
17door

2808
κέκλεισται
18is 19locked
2532
καὶ
24and
3588
τὰ
3813
παιδία
26family
1473
μου
25my
3326
μετ᾽
27and
1473
ἐμοῦ
28I
1519
εἰς
31in
3588
τὴν
2845
κοίτην
33bed
1510
εἰσίν
29are

3756
οὐ

1410
δύναμαι
35I 36can’t
0450
ἀναστὰς
1325
δοῦναί
37help
4771
σοι
38you
11:8
 
 

3004
λέγω
3I 4tell 6this
4771
ὑμῖν
5you
1487
εἰ
2532
καὶ
8though
3756
οὐ
11won’t

1325
δώσει
9he 12do
0846
αὐτῷ
0450
ἀναστὰς
13it
1223
διὰ
14for
3588
τὸ
1510
εἶναι
5384A
φίλον
15friendship’s 16sake
0846
αὐτοῦ
1223
διά
1065
γε
36because 37of

3588
τὴν

0335
ἀναίδειαν
39shameless 40persistence
0846
αὐτοῦ
38your
1453A
ἐγερθεὶς
28get 29up
1325
δώσει
19if 20you 21keep 22knocking 23long 24enough 26he 27will 31give
0846
αὐτῷ
32you
3745
ὅσων
33whatever

5535
χρῄζει
34you 35need
11:9
 
 
2504
κἀγὼ
3And 4so 5I
4771
ὑμῖν
7you
3004
λέγω
6tell


0154
αἰτεῖτε
9keep 10on 11asking
2532
καὶ
13and

1325
δοθήσεται
15will 16receive 17what
4771
ὑμῖν
14you


2212
ζητεῖτε
22Keep 23on 24seeking
2532
καὶ
26and


2147
εὑρήσετε
27you 28will 29find


2925
κρούετε
31Keep 32on 33knocking
2532
καὶ
35and
0455
ἀνοιγήσεται
36the 37door 38will 39be 40opened

4771
ὑμῖν
41to 42you
11:10
 
 
3956
πᾶς
3everyone
1063
γὰρ
2For
3588
4who
0154
αἰτῶν
5asks
2983
λαμβάνει
7receives
2532
καὶ
3588
10Everyone 11who
2212
ζητῶν
12seeks
2147
εὑρίσκει
14finds
2532
καὶ
16And

3588
τῷ
17to 19who
2925
κρούοντι
20knocks
0455
ἀνοιγήσεται
22the 23door 24will 25be 26opened
11:11
 
 
5101
τίνα
1161
δὲ
1537
ἐξ
7if
4771
ὑμῶν
3You
3588
τὸν
3962
πατέρα
5fathers
0154
αἰτήσει
10ask 14for
3588
8your
5207
υἱὸς
9children

2486
ἰχθύν
15a 16fish
3361.0
καὶ
0473
ἀντὶ
25instead
2486
ἰχθύος

3789
ὄφιν
22a 23snake
0846
αὐτῷ
21them


1929
ἐπιδώσει
18do 19you 20give
11:12
 
 
2228
2Or
2532
καὶ
3if

0154
αἰτήσει
4they 5ask 6for

5609
ᾠόν
7an 8egg


1929
ἐπιδώσει
10do 11you 12give
0846
αὐτῷ
13them

4651
σκορπίον
14a 15scorpion
11:13
 
 
1487
εἰ
3if
3767
οὖν
2So
4771
ὑμεῖς
4you
4190
πονηροὶ
5225
ὑπάρχοντες
5sinful 6people
1492
οἴδατε
7know 8how
1390
δόματα
12gifts
0018
ἀγαθὰ
11good

1325
διδόναι
9to 10give
3588
τοῖς

5043
τέκνοις
13to 16children
4771
ὑμῶν
14your
4214
πόσῳ
18how 19much
3123
μᾶλλον
20more
3588
3962
πατὴρ
26Father
3588
1537
ἐξ
3772
οὐρανοῦ
24heavenly

1325
δώσει
21will 27give

4151
πνεῦμα
28the 30Spirit
0040
ἅγιον
29Holy

3588
τοῖς
31to 32those 33who
0154
αἰτοῦσιν
34ask
0846
αὐτόν
35him
11:14
 
 
2532
καὶ
2One 3day

1510
ἦν

1544
ἐκβάλλων
4Jesus 5cast 6out 9from

1140
δαιμόνιον
7a 8demon2974.0
κωφόν
10a 11man 12who 13couldn’t 14speak
1096
ἐγένετο
17when
1161
δὲ
16and
3588
τοῦ
18the
1140
δαιμονίου
19demon

1831A
ἐξελθόντος
20was 21gone


2980
ἐλάλησεν
25began 26to 27speak
3588
23the
2974.0A
κωφός
24man
2532
καὶ

2296
ἐθαύμασαν
32were 33amazed
3588
οἱ
30The
3793
ὄχλοι
31crowds
11:15
 
 
5100
τινὲς
3some
1161
δὲ
2but
1537
ἐξ
4of
0846
αὐτῶν
5them
3004A
εἶπαν
6said
1722
Ἐν
19gets 21power 22from
0954.0
Βεελζεβούλ
23Satan
3588
τῷ
28the
0758
ἄρχοντι
29prince
3588
τῶν

1140
δαιμονίων
30of 32demons


1544
ἐκβάλλει
11he 12can 13cast 14out
3588
τὰ
1140
δαιμόνια
16demons
11:16
 
 
2087
ἕτεροι
1161
δέ
2Others


3985
πειράζοντες
4trying 5to 6test

4592
σημεῖον
14a 15miraculous 16sign 19to 20prove 22authority
1537
ἐξ
17from
3772
οὐρανοῦ
18heaven
2212
ἐζήτουν
3844
παρ᾽
9demanded 10that 12show 13them
0846
αὐτοῦ
21his
11:17
 
 
0846
αὐτὸς
3He
1161
δὲ
1492
εἰδὼς
4knew
0846
αὐτῶν
5their
3588
τὰ
1270
διανοήματα
7thoughts

3004A
εἶπεν
10he 11said
0846
αὐτοῖς
3956
Πᾶσα
15Any
0932
βασιλεία
16kingdom
1909
ἐφ᾽
1438
ἑαυτὴν
18by 19civil 20war
1266
διαμερισθεῖσα
17divided

2049
ἐρημοῦται
21is 22doomed
2532
καὶ

3624
οἶκος
25A 26family
1909
ἐπὶ
3624
οἶκον
27splintered 28by 29feuding

4098
πίπτει
30will 31fall 32apart
11:18
 
 
1487
εἰ
13if
1161
δὲ
2532
καὶ
12But
3588
4567
Σατανᾶς
15Satan
1909
ἐφ᾽
20against
1438
ἑαυτὸν
21himself

1266
διεμερίσθη
16is 17divided 18and 19fighting
4459
πῶς
23how


2476.0A
σταθήσεται
24can 28survive
3588
0932
βασιλεία
27kingdom
0846
αὐτοῦ
25his
3754
ὅτι

3004
λέγετε
3You 4say
1722
ἐν
8by
0954.0
Βεελζεβοὺλ
9Satan
1544
ἐκβάλλειν
6am 7empowered
1473
με
5I
3588
τὰ
1140
δαιμόνια
6am 7empowered
11:19
 
 
1487
εἰ
3if
1161
δὲ
2And
1473
ἐγὼ
4I
1722
ἐν
7by
0954.0
Βεελζεβοὺλ
8Satan
1544
ἐκβάλλω
3588
τὰ
1140
δαιμόνια
5am 6empowered
3588
οἱ
5207
υἱοὶ
13own 14exorcists
4771
ὑμῶν
12your
1722
ἐν
5101
τίνι
21too

1544
ἐκβάλλουσιν
16They 17cast 18out 19demons
1223
διὰ
3778A
τοῦτο
23so
0846
αὐτοὶ
24they
4771
ὑμῶν
27you
2923
κριταὶ
26condemn 28for 29what 32said
1510A
ἔσονται
25will
11:20
 
 
1487
εἰ
3if
1161
δὲ
2But
1722
ἐν
10by

1147
δακτύλῳ
11the 12power

2316
θεοῦ
13of 14God
1473
ἐγὼ
4I

1544
ἐκβάλλω
5am 6casting 7out
3588
τὰ
1140
δαιμόνια
9demons
0686
ἄρα
19then

5348
ἔφθασεν
25has 26arrived
1909
ἐφ᾽
27among
4771
ὑμᾶς
28you
3588
20the
0932
βασιλεία
21Kingdom
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
22of 24God
11:21
 
 

3752
ὅταν
2For 3when
3588
4a
2478A
ἰσχυρὸς
5strong 6man
2528
καθωπλισμένος
8Satan 9is 10fully 11armed
5442
φυλάσσῃ
13guards
3588
τὴν
1438
ἑαυτοῦ
14his
0833
αὐλήν
16palace
1722
ἐν
1515
εἰρήνῃ
22safe
1510
ἐστὶν
21are
3588
τὰ
5224
ὑπάρχοντα
20possessions
0846
αὐτοῦ
18his
11:22
 
 
1875
ἐπὰν
1161
δὲ
2until
2478C
ἰσχυρότερος
3someone 4even 5stronger
0846
αὐτοῦ
1904A
ἐπελθὼν
7attacks
3528
νικήσῃ
9overpowers
0846
αὐτόν
10him
3588
τὴν
3833
πανοπλίαν
17weapons
0846
αὐτοῦ
15his
0142
αἴρει
12strips 14of
1909
ἐφ᾽
3739
3982
ἐπεποίθει
17weapons
2532
καὶ
19and
3588
τὰ
4661
σκῦλα
24belongings
0846
αὐτοῦ
22his
1239
διαδίδωσιν
20carries 21off
11:23
 
 
3588
3Anyone 4who
3361.0
μὴ
1510
ὢν
5isn’t
3326
μετ᾽
6with
1473
ἐμοῦ
7me
2596
κατ᾽
8opposes
1473
ἐμοῦ
9me
1510
ἐστίν
8opposes
2532
καὶ
11and
3588
12anyone 13who
3361.0
μὴ
14isn’t
4863
συνάγων
15working
3326
μετ᾽
16with
1473
ἐμοῦ
17me


4650
σκορπίζει
18is 19actually 20working 21against
11:24
 
 
3752
ὅταν
3When
3588
τὸ
4an
0169
ἀκάθαρτον
5evil
4151
πνεῦμα
9spirit
1831A
ἐξέλθῃ
0575
ἀπὸ
10leaves
3588
τοῦ
11a
0444
ἀνθρώπου
12person

1330
διέρχεται
14it 15goes 16into
1223
δι᾽

0504
ἀνύδρων

5117
τόπων
18the 19desert
2212
ζητοῦν
21searching 22for
0372
ἀνάπαυσιν
23rest
2532
καὶ
25But
3361.0
μὴ
29none


2147
εὑρίσκον
26when 27it 28finds
5119
τότε

3004
λέγει
32it 33says


5290
Ὑποστρέψω
36I 37will 38return
1519
εἰς
39to
3588
τὸν
40the
3624
οἶκόν
1473
μου
3606
ὅθεν
41person

1831A
ἐξῆλθον
42I 43came 44from
11:25
 
 
2532
καὶ
2So
2064
ἐλθὸν
4returns

2147
εὑρίσκει
3it 6finds 7that


4563
σεσαρωμένον
11is 12all 13swept
2532
καὶ
14and
2885
κεκοσμημένον
15in 16order
11:26
 
 
5119
τότε
2Then


4198
πορεύεται


2532
καὶ


3880
παραλαμβάνει
3the 4spirit 5finds
2087
ἕτερα
7other
4151
πνεύματα
8spirits
4191
πονηρότερα
9more 10evil 11than
1438
ἑαυτοῦ
12itself
2033
ἑπτά
6seven
2532
καὶ
14and


1525A
εἰσελθόντα
15they 16all 17enter
2730
κατοικεῖ
21live


1563
ἐκεῖ
18the 19person 22there
2532
καὶ
24And 25so
1096
γίνεται
3588
τὰ
2078B
ἔσχατα
29is
3588
τοῦ
0444
ἀνθρώπου
28person
1565
ἐκείνου
26that
5501
χείρονα
30worse 31off 32than
3588
τῶν
4413
πρώτων
33before
11:27
 
 
1096
ἐγένετο
1161
δὲ
1722
ἐν
3588
τῷ
4As

3004
λέγειν
6was 7speaking
0846
αὐτὸν
5he
3778A
ταῦτα
1869
ἐπάρασά
15called 16out
5100
τις
10a
5456
φωνὴν
15called 16out
1135
γυνὴ
11woman
1537
ἐκ
12in
3588
τοῦ
13the
3793
ὄχλου
14crowd
3004A
εἶπεν
15called 16out
0846
αὐτῷ

3107
Μακαρία
20God 21bless
3588
25the
2836
κοιλία
26womb
3588
0941
βαστάσασά
28from 29which 31came
4771
σε
30you
2532
καὶ
33and

3149
μαστοὶ
34the 35breasts
3739
οὓς
36that
2337
ἐθήλασας
37nursed 38you
11:28
 
 
0846
αὐτὸς
3Jesus
1161
δὲ
3004A
εἶπεν
4replied
3304
Μενοῦν
7But 8even 9more
3107
μακάριοι
10blessed 11are
3588
οἱ
12all 13who
0191
ἀκούοντες
14hear
3588
τὸν
15the
3056
λόγον
16word
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
17of 19God
2532
καὶ
20and
5442
φυλάσσοντες
21put 23into 24practice
11:29
 
 
3588
τῶν
4the
1161
δὲ
3793
ὄχλων
5crowd


1865
ἐπαθροιζομένων
3As 6pressed 7in 8on


0756
ἤρξατο

3004
λέγειν
11he 12said
3588
1074
γενεὰ
19generation
3778
αὕτη
15This
1074
γενεὰ
4190
πονηρά
17evil
1510
ἐστιν

4592
σημεῖον
27a 28miraculous 29sign

2212
ζητεῖ
21keeps 22asking 24to 25show
2532
καὶ
31But
4592
σημεῖον
34sign
3756
οὐ
33only


1325
δοθήσεται
35I 36will 37give
0846
αὐτῇ
38them
1487
εἰ
3361.0
μὴ
33only
3588
τὸ
40the
4592
σημεῖον
41sign

2495
Ἰωνᾶ
42of 43Jonah
11:30
 
 
2531
καθὼς
3What
1063
γὰρ
1096
ἐγένετο
4happened 5to 7was
2495
Ἰωνᾶς
6him
3588
τοῖς
11the

3536
Νινευείταις
10to 12people 13of 14Nineveh

4592
σημεῖον
8a 9sign 15that 16God 17had 18sent
3779
οὕτως
34a 35sign 40that 41he 42was 43sent 44by 45God


1510A
ἔσται
32will 33be


2532
καὶ
21What 22happens 23to
3588
24the
5207
υἱὸς
25Son
3588
τοῦ

0444
ἀνθρώπου
26of 28Man
3588
τῇ

1074
γενεᾷ
36to 39people
3778
ταύτῃ
37these
11:31
 
 

0938
βασίλισσα
3The 4queen

3558
νότου
5of 6Sheba
1453A
ἐγερθήσεται
11stand 12up 13against
1722
ἐν
17on
3588
τῇ
2920
κρίσει
19judgment 20day
3326
μετὰ
3588
τῶν
0435
ἀνδρῶν
11stand 12up 13against
3588
τῆς
1074
γενεᾶς
16generation
3778
ταύτης
14this
2532
καὶ
21and

2632
κατακρινεῖ
10will 22condemn
0846
αὐτούς
23it
3754
ὅτι
25for

2064A
ἦλθεν
26she 27came
1537
ἐκ
28from
3588
τῶν
29a
4009
περάτων
3588
τῆς
1093
γῆς
30distant 31land

0191
ἀκοῦσαι
32to 33hear
3588
τὴν
34the
4678
σοφίαν
35wisdom

4672
Σολομῶνος
36of 37Solomon
2532
καὶ
2400
ἰδοὺ
39Now
4119B
πλεῖον
40someone 41greater 42than
4672
Σολομῶνος
43Solomon
5602
ὧδε
45here
11:32
 
 

0435
ἄνδρες
2The 3people
3536
Νινευεῖται
4of 5Nineveh
0450A
ἀναστήσονται
8stand 9up 10against
1722
ἐν
14on
3588
τῇ
2920
κρίσει
16judgment 17day
3326
μετὰ
7also
3588
τῆς
1074
γενεᾶς
13generation
3778
ταύτης
11this
2532
καὶ
18and

2632
κατακρινοῦσιν
6will 19condemn
0846
αὐτήν
20it
3754
ὅτι
22for

3340
μετενόησαν
23they 24repented 25of 27sins
1519
εἰς
28at
3588
τὸ
29the
2782
κήρυγμα
30preaching

2495
Ἰωνᾶ
31of 32Jonah
2532
καὶ
2400
ἰδοὺ
34Now
4119B
πλεῖον
35someone 36greater 37than
2495
Ἰωνᾶ
38Jonah
5602
ὧδε
40here
11:33
 
 
3762A
οὐδεὶς
3No 4one

3088
λύχνον
6a 7lamp
0681
ἅψας
5lights
1519
εἰς
2926
κρύπτην
5087
τίθησιν
10hides
3761
οὐδὲ
12or
5259
ὑπὸ
15under
3588
τὸν
16a
3426
μόδιον
17basket
0235
ἀλλ᾽
22Instead
1909
ἐπὶ
28on
3588
τὴν
29a
3087
λυχνίαν
30stand
2443
ἵνα
32where
3588
οἱ
39all 40who
1531
εἰσπορευόμενοι
41enter 42the 43house
3588
τὸ
33its
5457
φῶς
34light


0991
βλέπωσιν
35can 36be 37seen 38by
11:34
 
 
3588
7a
3088
λύχνος
8lamp 9that 10provides 11light
3588
τοῦ
13your

4983
σώματός
12for 14body
1510
ἐστιν
6is
3588
3788
ὀφθαλμός
5eye
4771
σου
3Your
3752
ὅταν
16When
3588
3788
ὀφθαλμός
19eye
4771
σου
17your
0573
ἁπλοῦς
21good
1510
20is
2532
καὶ
3650
ὅλον
25whole
3588
τὸ
4983
σῶμά
27body
4771
σου
24your
5460
φωτεινόν
29filled 30with 31light
1510
ἐστιν
28is
1875
ἐπὰν
34when
1161
δὲ
33But
4190
πονηρὸς
37bad

1510
35it 36is
2532
καὶ
3588
τὸ
4983
σῶμά
42body
4771
σου
40your
4652
σκοτεινόν
44filled 45with 46darkness
11:35
 
 
4648
σκόπει
2Make 3sure
3767
οὖν
4that
3361.0
μὴ
13not
3588
τὸ
5the
5457
φῶς
6light
3588
τὸ
1722
ἐν
4771
σοὶ
8you 9think 10you 11have

4655
σκότος
14actually 15darkness
1510
ἐστίν
12is
11:36
 
 
1487
εἰ
2If
3767
οὖν
14then
3588
τὸ
4983
σῶμά
18life
4771
σου
15your
3650
ὅλον
16whole
5460
φωτεινόν
5filled 6with 7light
3361.0
μὴ
10no
2192
ἔχον
3313
μέρος
5100
τι
4652
σκοτεινόν
9with 11dark 12corners


1510A
ἔσται
19will 20be
5460
φωτεινὸν
3650
ὅλον
21radiant
5613
ὡς
23as
3752
ὅταν
24though
3588
25a
3088
λύχνος
26floodlight
3588
τῇ

0796
ἀστραπῇ
30with 32light

5461
φωτίζῃ
27were 28filling
4771
σε
29you
11:37
 
 
1722
ἐν
1161
δὲ
3588
τῷ
2As

2980
λαλῆσαι
4was 5speaking
2065
ἐρωτᾷ
11invited
0846
αὐτὸν
12him5330
Φαρισαῖος
7one 8of 9the 10Pharisees
3704A
ὅπως
0709
ἀριστήσῃ
3844
παρ᾽
14home 15for 16a 17meal
0846
αὐτῷ

1525A
εἰσελθὼν
21he 22went 23in
1161
δὲ
20So
0377
ἀνέπεσεν
25took 27place 28at 29the 30table
11:38
 
 
3588
4host
1161
δὲ
5330
Φαρισαῖος
4host

3708B
ἰδὼν
7to 8see

2296
ἐθαύμασεν
5was 6amazed
3754
ὅτι
9that
3756
οὐ
16without
4412
πρῶτον
17first
0907
ἐβαπτίσθη
18performing 19the 20hand-washing 21ceremony 22required 23by 24Jewish 25custom
4253
πρὸ
17first
3588
τοῦ

0712
ἀρίστου
11he 12sat 13down 14to 15eat
11:39
 
 
3004A
εἶπεν
5said
1161
δὲ
2Then
3588
3the
2962
κύριος
4Lord
4314
πρὸς
6to
0846
αὐτόν
7him
3568
Νῦν
4771
ὑμεῖς
11You
3588
οἱ
5330
Φαρισαῖοι
13Pharisees
3588
τὸ
19the
1855B
ἔξωθεν
20outside
3588
τοῦ
22the

4221
ποτηρίου
21of 23cup
2532
καὶ
24and
3588
τοῦ
25the
4094
πίνακος
26dish


2511
καθαρίζετε
14are 15so 16careful 17to 18clean
3588
τὸ
1161
δὲ
28but
2081A
ἔσωθεν
30inside
4771
ὑμῶν
31you
1073
γέμει
35full
0724
ἁρπαγῆς
37greed
2532
καὶ
38and

4189
πονηρίας
36of 39wickedness
11:40
 
 
0878
ἄφρονες
2Fools
3756
οὐχ
4Didn’t
3588
5God
4160
ποιήσας
6make
3588
τὸ
12the
1855B
ἔξωθεν
13outside
2532
καὶ
9as 10well 11as
3588
τὸ
7the
2081A
ἔσωθεν
8inside
4160
ἐποίησεν
9as 10well 11as
11:41
 
 
4133
πλὴν
2So
3588
τὰ
4the
1751
ἐνόντα
5inside
1325
δότε
7giving
1654
ἐλεημοσύνην
8gifts 9to 10the 11poor
2532
καὶ
2400
ἰδοὺ
13and
3956A
πάντα
18all 19over
2513
καθαρὰ
17clean
4771
ὑμῖν
14you

1510
ἐστίν
15will 16be
11:42
 
 
0235
ἀλλὰ
3759
οὐαὶ
4What 5sorrow 6awaits
4771
ὑμῖν
7you
3588
τοῖς
5330
Φαρισαίοις
9Pharisees
3754
ὅτι
11For


0586
ἀποδεκατοῦτε
12you 13are 14careful 15to 16tithe 20income
3588
τὸ
2238
ἡδύοσμον
2532
καὶ
3588
τὸ
4076
πήγανον
2532
καὶ
3956
πᾶν
3001
λάχανον
17even 18the 19tiniest 21from 23herb 24gardens
2532
καὶ
29but

3928
παρέρχεσθε
30you 31ignore
3588
τὴν
2920
κρίσιν
33justice
2532
καὶ
34and
3588
τὴν
35the
0026
ἀγάπην
36love
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
37of 39God

3778A
ταῦτα
41You 43tithe
1161
δὲ
45yes
1163
ἔδει
42should

4160
ποιῆσαι
41You 43tithe
2548
κἀκεῖνα
47but 51the 52more 53important 54things
3361.0
μὴ
49not

3935
παρεῖναι
48do 50neglect
11:43
 
 
3759
οὐαὶ
3What 4sorrow 5awaits
4771
ὑμῖν
6you
3588
τοῖς
5330
Φαρισαίοις
8Pharisees
3754
ὅτι
10For

0025
ἀγαπᾶτε
11you 12love
3588
τὴν
16the4410
πρωτοκαθεδρίαν
13to 14sit 15in 17seats 18of 19honor
1722
ἐν
20in
3588
ταῖς
21the
4864
συναγωγαῖς
22synagogues
2532
καὶ
23and
3588
τοὺς

0783
ἀσπασμοὺς
25receive 26respectful 27greetings


1722
ἐν
28as 30walk 31in
3588
ταῖς
32the
0058
ἀγοραῖς
33marketplaces
11:44
 
 
3759
οὐαὶ
4what 5sorrow 6awaits
4771
ὑμῖν
7you
3754
ὅτι
9For

1510
ἐστὲ
10you 11are
5613
ὡς
12like
3588
τὰ
3419
μνημεῖα
16graves
3588
τὰ
0082
ἄδηλα
14hidden 17in 18a 19field
2532
καὶ
3588
οἱ
0444
ἄνθρωποι
23People
3588
οἱ
4043
περιπατοῦντες
25walk
1883
ἐπάνω
26over
3756
οὐκ
28without
1492
οἴδασιν
29knowing 30the 31corruption
11:45
 
 
0611
ἀποκριθεὶς
7said
1161
δέ
5100
τις
8an
3588
τῶν
3544A
νομικῶν
10expert 11in 12religious 13law
3004
λέγει
16
0846
αὐτῷ
1320
Διδάσκαλε
3Teacher
3778A
ταῦτα
25what3004
λέγων
24in 26you 27just 28said
2532
καί
22too
1473
ἡμᾶς
20us


5195
ὑβρίζεις
17you 18have 19insulted
11:46
 
 
3588
8Jesus
1161
δὲ
3004A
εἶπεν
7said
2532
Καὶ
13also
4771
ὑμῖν
15you
3588
τοῖς
3544A
νομικοῖς
17experts 18in 19religious 20law
3759
οὐαί
11what 12sorrow 14awaits
3754
ὅτι
22For

5412
φορτίζετε
23you 24crush
3588
τοὺς
0444
ἀνθρώπους
26people

5413
φορτία
27with 30religious 31demands
1419
δυσβάστακτα
29unbearable
2532
καὶ
33and
0846
αὐτοὶ
34you
1520
ἑνὶ
37a
3588
τῶν
1147
δακτύλων
39finger
4771
ὑμῶν
3756
οὐ
35never
4379
προσψαύετε
36lift 41to 42ease
3588
τοῖς
43the
5413
φορτίοις
44burden
11:47
 
 
3759
οὐαὶ
2What 3sorrow 4awaits
4771
ὑμῖν
5you
3754
ὅτι
7For

3618
οἰκοδομεῖτε
8you 9build
3588
τὰ
3419
μνημεῖα
11monuments
3588
τῶν
13the

4396
προφητῶν
12for 14prophets
3588
οἱ
1161
δὲ
3962
πατέρες
17own 19ancestors 21long 22ago
4771
ὑμῶν
16your
0615
ἀπέκτειναν
20killed
0846
αὐτούς
11:48
 
 
0686
ἄρα
2But 3in 4fact
3144
μάρτυρές
9witnesses 10who

1510
ἐστε
6you 7stand 8as
2532
καὶ
4909
συνευδοκεῖτε
12agree 13with 27and 29join 30in 32crime
3588
τοῖς
14what
2041
ἔργοις
18did
3588
τῶν
3962
πατέρων
17ancestors
4771
ὑμῶν
15your
3754
ὅτι
0846
αὐτοὶ
3303
μὲν
21They
0615
ἀπέκτειναν
22killed

0846
αὐτούς
23the 24prophets
4771
ὑμεῖς
28you
1161
δὲ

3618
οἰκοδομεῖτε
33by 34building
11:49
 
 
1223
διὰ
3778A
τοῦτο
2532
καὶ
2This 3is 4what
3588
8his
4678
σοφία
9wisdom
3588
τοῦ
2316
θεοῦ
6God
3004A
εἶπεν
10said 11about


0649
Ἀποστελῶ
18I 19will 20send
1519
εἰς
24to
0846
αὐτοὺς
25them
4396
προφήτας
21prophets
2532
καὶ
22and
0652
ἀποστόλους
23apostles
2532
καὶ
27but
1537
ἐξ
0846
αὐτῶν
31some


0615
ἀποκτενοῦσιν
28they 29will 30kill
2532
καὶ
32and
1377
διώξουσιν
33persecute
11:50
 
 
2443
ἵνα
3As 4a 5result


1567
ἐκζητηθῇ
11will 12be 13held 14responsible
3588
τὸ
0129
αἷμα
15for 16the 17murder
3956
πάντων
19all
3588
τῶν
20God’s

4396
προφητῶν
18of 21prophets
3588
τὸ
1632
ἐκκεχυμένον
15for 16the 17murder
0575
ἀπὸ
22from

2602
καταβολῆς
23the 24creation


2889
κόσμου
25of 26the 27world
0575
ἀπὸ
3588
τῆς
1074
γενεᾶς
10generation
3778
ταύτης
8this
11:51
 
 
0575
ἀπὸ
2from

0129
αἵματος
3the 4murder

0006
̔Άβελ
5of 6Abel
2193
ἕως
7to

0129
αἵματος
8the 9murder

2197
Ζαχαρίου
10of 11Zechariah
3588
τοῦ
13who


0622A
ἀπολομένου
14was 15killed
3342A
μεταξὺ
16between
3588
τοῦ
17the
2379
θυσιαστηρίου
18altar
2532
καὶ
19and
3588
τοῦ
20the
3624
οἴκου
21sanctuary
3483
ναί
23Yes
3004
λέγω
4771
ὑμῖν
27certainly1567
ἐκζητηθήσεται
25it 26will 28be 29charged 30against
0575
ἀπὸ
3588
τῆς
1074
γενεᾶς
34generation
3778
ταύτης
32this
11:52
 
 
3759
οὐαὶ
3What 4sorrow 5awaits
4771
ὑμῖν
6you
3588
τοῖς
3544A
νομικοῖς
8experts 9in 10religious 11law
3754
ὅτι
13For

0142
ἤρατε
14you 15remove 21from 22the 23people
3588
τὴν
16the
2807
κλεῖδα
17key
3588
τῆς

1108
γνώσεως
18to 20knowledge
0846
αὐτοὶ
30yourselves
3756
οὐκ
26don’t

1525A
εἰσήλθατε
25You 27enter 28the 29Kingdom
2532
καὶ
32and
3588
τοὺς
35others
1525
εἰσερχομένους
37entering

2967
ἐκωλύσατε
33you 34prevent 36from
11:53
 
 
2547
κἀκεῖθεν


1831A
ἐξελθόντος
2As 4was 5leaving
0846
αὐτοῦ
3Jesus
0756
ἤρξαντο
16became
3588
οἱ
8the
1122
γραμματεῖς
9teachers 10of 11religious 12law
2532
καὶ
13and
3588
οἱ
14the
5330
Φαρισαῖοι
15Pharisees
1171
δεινῶς
1758
ἐνέχειν
17hostile
2532
καὶ
18and


0653
ἀποστοματίζειν
19tried 20to 21provoke 23with 25questions
0846
αὐτὸν
22him


4012
περὶ
19tried 20to 21provoke 23with 25questions
4119A
πλειόνων
24many
11:54
 
 

1748
ἐνεδρεύοντες
2They 3wanted
0846
αὐτὸν
6him

2340
θηρεῦσαί
4to 5trap 7into 11could 12use 13against
5100
τι
9something
1537
ἐκ
3588
τοῦ
4750
στόματος
8saying
0846
αὐτοῦ
14him