The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Reverse Interlinear

Reference:

Luke 11:1-54

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

11:1
 
 
Once
3καὶ
2532
4ἐγένετο
1096
Jesus
8αὐτὸν
0846
was
5ἐν
1722
6τῷ
3588
7εἶναι
1510
in
9ἐν
1722
a certain
11τινὶ
5100
place
10τόπῳ
5117
praying
12προσευχόμενον
4336
As
14ὡς
5613
he finished


15ἐπαύσατο
3973A
one
18τις
5100
of

 
19τῶν
3588
his
21αὐτοῦ
0846
disciples
20μαθητῶν
3101
came to

22πρὸς
4314
him
23αὐτόν
0846
said
17εἶπέν
3004A
Lord
25Κύριε
2962
teach
27δίδαξον
1321
us
28ἡμᾶς
1473
to pray

29προσεύχεσθαι
4336
just as
31καθὼς
2531
32καὶ
2532
John
33Ἰωάνης
2491
taught
34ἐδίδαξεν
1321
his
37αὐτοῦ
0846
 
35τοὺς
3588
disciples
36μαθητὰς
3101
11:2
 
 
 
4δὲ
1161
Jesus said

3εἶπεν
3004A
 
5αὐτοῖς
0846
This is how
7̔Όταν
3752
you should pray
8προσεύχησθε
4336
9λέγετε
3004
Father
11Πάτερ
3962
may

your
16σου
4771
 
14τὸ
3588
name
15ὄνομά
3686
be kept holy

13ἁγιασθήτω
0037
May

your
21σου
4771
 
19
3588
Kingdom
20βασιλεία
0932
come soon
18ἐλθάτω
2064A
11:3
 
 
Give
8δίδου
1325
us
9ἡμῖν
1473
each
10τὸ
3588
11καθ᾽
2596
day
12ἡμέραν
2250
the
3τὸν
3588
food
4ἄρτον
0740
we
5ἡμῶν
1473
need
6τὸν
3588
7ἐπιούσιον
1967
11:4
 
 
and
3καὶ
2532
forgive
4ἄφες
0863
us
5ἡμῖν
1473
our
8ἡμῶν
1473
 
6τὰς
3588
sins
7ἁμαρτίας
0266
as
10καὶ
2532
 
11γὰρ
1063
 
12αὐτοὶ
0846
we forgive

13ἀφίομεν
0863
those who
14παντὶ
3956A
sin against
15ὀφείλοντι
3784
us
16ἡμῖν
1473
And
18καὶ
2532
don’t
19μὴ
3361.0
let

us
21ἡμᾶς
1473
yield
20εἰσενέγκῃς
1533
to
22εἰς
1519
temptation
23πειρασμόν
3986
11:5
 
 
Then
3καί
2532
them
7αὐτούς
0846
he used this story


5εἶπεν
3004A
6πρὸς
4314
Suppose
9Τίς
5101
10ἐξ
1537
you
11ὑμῶν
4771
 
14καὶ
2532
went
15πορεύσεται
4198
to
16πρὸς
4314
a friend’s12ἕξει
2192
13φίλον
5384A
house
17αὐτὸν
0846
at midnight
18μεσονυκτίου
3317
 
24Φίλε
5384A
wanting to borrow
26χρῆσόν
5531
27μοι
1473
three
28τρεῖς
5140
loaves of bread
29ἄρτους
0740
 
20καὶ
2532
You say

21εἴπῃ
3004A
to him

22αὐτῷ
0846
11:6
 
 
 
3ἐπειδὴ
1894
A friend


4φίλος
5384A
of mine

5μου
1473
has just arrived


6παρεγένετο
3854
for a visit
7ἐξ
1537
8ὁδοῦ
3598
9πρός
4314
 
10με
1473
and
12καὶ
2532
I have

14ἔχω
2192
nothing
13οὐκ
3756
for him

17αὐτῷ
0846
to eat
15
3739
16παραθήσω
3908
11:7
 
 
And he
3κἀκεῖνος
2548
calls out
5ἀποκριθεὶς
0611
from bedroom
4ἔσωθεν
2081
6εἴπῃ
3004A
Don’t
8Μή
3361.0
bother
10κόπους
2873
11πάρεχε
3930
me
9μοι
1473
The
14
3588
door
15θύρα
2374
is locked

16κέκλεισται
2808
for the night
13ἤδη
2235
and
17καὶ
2532
my
20μου
1473
family
18τὰ
3588
19παιδία
3813
and
21μετ᾽
3326
I
22ἐμοῦ
1473
are
26εἰσίν
1510
in
23εἰς
1519
 
24τὴν
3588
bed
25κοίτην
2845
I can’t


28οὐ
3756
29δύναμαι
1410
help
30ἀναστὰς
0450
31δοῦναί
1325
you
32σοι
4771
11:8
 
 
I tell

3λέγω
3004
you
4ὑμῖν
4771
this

though
6εἰ
1487
7καὶ
2532
he

 
10αὐτῷ
0846
won’t
8οὐ
3756
do
9δώσει
1325
it
11ἀναστὰς
0450
for
12διὰ
1223
friendship’s sake
13τὸ
3588
14εἶναι
1510
15φίλον
5384A
 
16αὐτοῦ
0846
if you keep knocking long enough he will
get up
24ἐγερθεὶς
1453A
give
25δώσει
1325
you
26αὐτῷ
0846
whatever
27ὅσων
3745
you need

28χρῄζει
5535
because of
18διά
1223
19γε
1065
your
22αὐτοῦ
0846
shameless persistence


20τὴν
3588
21ἀναίδειαν
0335
11:9
 
 
And so I
3κἀγὼ
2504
tell
5λέγω
3004
you
4ὑμῖν
4771
keep on asking


7αἰτεῖτε
0154
and
9καὶ
2532
you
11ὑμῖν
4771
will receive what

10δοθήσεται
1325
Keep on seeking


13ζητεῖτε
2212
and
15καὶ
2532
you will find


16εὑρήσετε
2147
Keep on knocking


18κρούετε
2925
and
20καὶ
2532
the door will be opened
21ἀνοιγήσεται
0455
to you

22ὑμῖν
4771
11:10
 
 
For
4γὰρ
1063
everyone
3πᾶς
3956
who
5
3588
asks
6αἰτῶν
0154
receives
8λαμβάνει
2983
 
10καὶ
2532
Everyone who
11
3588
seeks
12ζητῶν
2212
finds
14εὑρίσκει
2147
And
16καὶ
2532
to who

17τῷ
3588
knocks
18κρούοντι
2925
the door will be opened
20ἀνοιγήσεται
0455
11:11
 
 
You
6ὑμῶν
4771
 
7τὸν
3588
fathers
8πατέρα
3962
if
3τίνα
5101
4δὲ
1161
5ἐξ
1537
your
12
3588
children
13υἱὸς
5207
ask for
11αἰτήσει
0154
a fish

14ἰχθύν
2486
do you give


23ἐπιδώσει
1929
them
22αὐτῷ
0846
a snake

21ὄφιν
3789
 
18καὶ
3361.0
instead
19ἀντὶ
0473
 
20ἰχθύος
2486
11:12
 
 
Or
3
2228
if
4καὶ
2532
they ask for

5αἰτήσει
0154
an egg

6ᾠόν
5609
do you give


8ἐπιδώσει
1929
them
9αὐτῷ
0846
a scorpion

10σκορπίον
4651
11:13
 
 
So
4οὖν
3767
if
3εἰ
1487
you
5ὑμεῖς
4771
sinful people
6πονηροὶ
4190
7ὑπάρχοντες
5225
know how
8οἴδατε
1492
to give

11διδόναι
1325
good
10ἀγαθὰ
0018
gifts
9δόματα
1390
to

your
14ὑμῶν
4771
 
12τοῖς
3588
children
13τέκνοις
5043
how much
16πόσῳ
4214
more
17μᾶλλον
3123
will

 
20
3588
heavenly
21ἐξ
1537
22οὐρανοῦ
3772
 
18
3588
Father
19πατὴρ
3962
give
23δώσει
1325
the

Holy
25ἅγιον
0040
Spirit
24πνεῦμα
4151
to those who

26τοῖς
3588
ask
27αἰτοῦσιν
0154
him
28αὐτόν
0846
11:14
 
 
One day
3καὶ
2532
Jesus cast out


4ἦν
1510
5ἐκβάλλων
1544
a demon

6δαιμόνιον
1140
from


a man who couldn’t speak7κωφόν
2974.0
and
10δὲ
1161
when
9ἐγένετο
1096
the
11τοῦ
3588
demon
12δαιμονίου
1140
was gone

13ἐξελθόντος
1831A
the
16
3588
man
17κωφός
2974.0A
began to speak


15ἐλάλησεν
2980
 
19καὶ
2532
The
21οἱ
3588
crowds
22ὄχλοι
3793
were amazed

20ἐθαύμασαν
2296
11:15
 
 
but
4δὲ
1161
some
3τινὲς
5100
of
5ἐξ
1537
them
6αὐτῶν
0846
said
7εἶπαν
3004A
he can cast out


20ἐκβάλλει
1544
 
21τὰ
3588
demons
22δαιμόνια
1140
gets power from
9Ἐν
1722
Satan
11Βεελζεβούλ
0954.0
the
15τῷ
3588
prince
16ἄρχοντι
0758
of

 
17τῶν
3588
demons
18δαιμονίων
1140
11:16
 
 
Others
3ἕτεροι
2087
4δέ
1161
trying to test


6πειράζοντες
3985
demanded that show them
11ἐζήτουν
2212
12παρ᾽
3844
a miraculous sign

8σημεῖον
4592
from
9ἐξ
1537
heaven
10οὐρανοῦ
3772
to prove


his
13αὐτοῦ
0846
authority

11:17
 
 
 
4δὲ
1161
He
3αὐτὸς
0846
knew
5εἰδὼς
1492
their
6αὐτῶν
0846
 
7τὰ
3588
thoughts
8διανοήματα
1270
he said

10εἶπεν
3004A
 
11αὐτοῖς
0846
Any
13Πᾶσα
3956
kingdom
14βασιλεία
0932
divided
17διαμερισθεῖσα
1266
by civil war
15ἐφ᾽
1909
16ἑαυτὴν
1438
is doomed

18ἐρημοῦται
2049
 
20καὶ
2532
A family

21οἶκος
3624
splintered by feuding
22ἐπὶ
1909
23οἶκον
3624
will fall apart

24πίπτει
4098
11:18
 
 
 
18ὅτι
3754
You say

19λέγετε
3004
I
26με
1473
am empowered
25ἐκβάλλειν
1544
27τὰ
3588
28δαιμόνια
1140
by
20ἐν
1722
Satan
22Βεελζεβοὺλ
0954.0
 
4δὲ
1161
But
5καὶ
2532
if
3εἰ
1487
 
6
3588
Satan
7Σατανᾶς
4567
is divided and fighting

10διεμερίσθη
1266
against
8ἐφ᾽
1909
himself
9ἑαυτὸν
1438
how
12πῶς
4459
can


his
16αὐτοῦ
0846
 
14
3588
kingdom
15βασιλεία
0932
survive
13σταθήσεται
2476.0A
11:19
 
 
And
4δὲ
1161
if
3εἰ
1487
I
5ἐγὼ
1473
am empowered
11ἐκβάλλω
1544
12τὰ
3588
13δαιμόνια
1140
by
6ἐν
1722
Satan
8Βεελζεβοὺλ
0954.0
your
17ὑμῶν
4771
own exorcists
15οἱ
3588
16υἱοὶ
5207
They cast out demons

20ἐκβάλλουσιν
1544
too
18ἐν
1722
19τίνι
5101
so
22διὰ
1223
23τοῦτο
3778A
they
25αὐτοὶ
0846
will
28ἔσονται
1510A
condemn
27κριταὶ
2923
you
26ὑμῶν
4771
for what said11:20
 
 
But
4δὲ
1161
if
3εἰ
1487
I
8ἐγὼ
1473
am casting out

9ἐκβάλλω
1544
 
10τὰ
3588
demons
11δαιμόνια
1140
by
5ἐν
1722
the power

6δακτύλῳ
1147
of God

7θεοῦ
2316
then
13ἄρα
0686
the
17
3588
Kingdom
18βασιλεία
0932
of

 
19τοῦ
3588
God
20θεοῦ
2316
has arrived

14ἔφθασεν
5348
among
15ἐφ᾽
1909
you
16ὑμᾶς
4771
11:21
 
 
For when

3ὅταν
3752
a
4
3588
strong man
5ἰσχυρὸς
2478A
Satan is fully armed
6καθωπλισμένος
2528
guards
7φυλάσσῃ
5442
his
9ἑαυτοῦ
1438
 
8τὴν
3588
palace
10αὐλήν
0833
his
17αὐτοῦ
0846
 
15τὰ
3588
possessions
16ὑπάρχοντα
5224
are
14ἐστὶν
1510
safe
12ἐν
1722
13εἰρήνῃ
1515
11:22
 
 
until
3ἐπὰν
1875
4δὲ
1161
someone even stronger
5ἰσχυρότερος
2478C
 
6αὐτοῦ
0846
attacks
7ἐπελθὼν
1904A
overpowers
8νικήσῃ
3528
him
9αὐτόν
0846
strips of
14αἴρει
0142
his
13αὐτοῦ
0846
 
11τὴν
3588
weapons
12πανοπλίαν
3833
15ἐφ᾽
1909
16
3739
17ἐπεποίθει
3982
and
19καὶ
2532
carries off
23διαδίδωσιν
1239
his
22αὐτοῦ
0846
 
20τὰ
3588
belongings
21σκῦλα
4661
11:23
 
 
Anyone who
3
3588
isn’t
4μὴ
3361.0
5ὢν
1510
with
6μετ᾽
3326
me
7ἐμοῦ
1473
opposes
8κατ᾽
2596
10ἐστίν
1510
me
9ἐμοῦ
1473
and
12καὶ
2532
anyone who
13
3588
isn’t
14μὴ
3361.0
working
15συνάγων
4863
with
16μετ᾽
3326
me
17ἐμοῦ
1473
is actually working against


18σκορπίζει
4650
11:24
 
 
When
3ὅταν
3752
an
4τὸ
3588
evil
5ἀκάθαρτον
0169
spirit
6πνεῦμα
4151
leaves
7ἐξέλθῃ
1831A
8ἀπὸ
0575
a
9τοῦ
3588
person
10ἀνθρώπου
0444
it goes into

12διέρχεται
1330
 
13δι᾽
1223
the desert


14ἀνύδρων
0504
15τόπων
5117
searching for
17ζητοῦν
2212
rest
18ἀνάπαυσιν
0372
But
20καὶ
2532
when it finds


22εὑρίσκον
2147
none
21μὴ
3361.0
 
24τότε
5119
it says

25λέγει
3004
I will return


27Ὑποστρέψω
5290
to
28εἰς
1519
the
29τὸν
3588
person
30οἶκόν
3624
31μου
1473
32ὅθεν
3606
I came from

33ἐξῆλθον
1831A
11:25
 
 
So
3καὶ
2532
it

returns
4ἐλθὸν
2064
finds that
5εὑρίσκει
2147
is all swept


6σεσαρωμένον
4563
and
7καὶ
2532
in order
8κεκοσμημένον
2885
11:26
 
 
Then
3τότε
5119
the spirit finds


4πορεύεται
4198
5καὶ
2532
6παραλαμβάνει
3880
seven
11ἑπτά
2033
other
7ἕτερα
2087
spirits
8πνεύματα
4151
more evil than
9πονηρότερα
4191
itself
10ἑαυτοῦ
1438
and
13καὶ
2532
they all enter


14εἰσελθόντα
1525A
the person


live
15κατοικεῖ
2730
there
16ἐκεῖ
1563
And so
18καὶ
2532
that
24ἐκείνου
1565
 
22τοῦ
3588
person
23ἀνθρώπου
0444
is
19γίνεται
1096
20τὰ
3588
21ἔσχατα
2078B
worse off than
25χείρονα
5501
before
26τῶν
3588
27πρώτων
4413
11:27
 
 
 
3ἐγένετο
1096
 
4δὲ
1161
As
5ἐν
1722
6τῷ
3588
he
8αὐτὸν
0846
was speaking

7λέγειν
3004
 
9ταῦτα
3778A
a
12τις
5100
woman
14γυνὴ
1135
in
15ἐκ
1537
the
16τοῦ
3588
crowd
17ὄχλου
3793
called out
11ἐπάρασά
1869
13φωνὴν
5456
18εἶπεν
3004A
 
19αὐτῷ
0846
God bless

21Μακαρία
3107
the
22
3588
womb
23κοιλία
2836
 
24
3588
from which
25βαστάσασά
0941
you
26σε
4771
came
25βαστάσασά
0941
and
28καὶ
2532
the breasts

29μαστοὶ
3149
that
30οὓς
3739
nursed you
31ἐθήλασας
2337
11:28
 
 
 
4δὲ
1161
Jesus
3αὐτὸς
0846
replied
5εἶπεν
3004A
But even more
7Μενοῦν
3304
blessed are
8μακάριοι
3107
all who
9οἱ
3588
hear
10ἀκούοντες
0191
the
11τὸν
3588
word
12λόγον
3056
of

 
13τοῦ
3588
God
14θεοῦ
2316
and
15καὶ
2532
put into practice
16φυλάσσοντες
5442
11:29
 
 
 
4δὲ
1161
As


the
3τῶν
3588
crowd
5ὄχλων
3793
pressed in on
6ἐπαθροιζομένων
1865
he said8ἤρξατο
0756
9λέγειν
3004
This
13αὕτη
3778
 
14γενεὰ
1074
evil
15πονηρά
4190
 
11
3588
generation
12γενεὰ
1074
 
16ἐστιν
1510
keeps asking to show

19ζητεῖ
2212
a miraculous sign

18σημεῖον
4592
But
21καὶ
2532
only
23οὐ
3756
26εἰ
1487
27μὴ
3361.0
sign
22σημεῖον
4592
I will give


24δοθήσεται
1325
them
25αὐτῇ
0846
the
28τὸ
3588
sign
29σημεῖον
4592
of Jonah

30Ἰωνᾶ
2495
11:30
 
 
 
4γὰρ
1063
What
3καθὼς
2531
happened to
5ἐγένετο
1096
him
6Ἰωνᾶς
2495
was
5ἐγένετο
1096
a sign

9σημεῖον
4592
to

the
7τοῖς
3588
people of Nineveh
8Νινευείταις
3536
that God had sent
What happens to


13καὶ
2532
the
14
3588
Son
15υἱὸς
5207
of

 
16τοῦ
3588
Man
17ἀνθρώπου
0444
will be


12ἔσται
1510A
a sign
11οὕτως
3779
to

these
20ταύτῃ
3778
 
18τῇ
3588
people
19γενεᾷ
1074
that he was sent by God
11οὕτως
3779
11:31
 
 
The queen

3βασίλισσα
0938
of Sheba

4νότου
3558
will

stand up against
5ἐγερθήσεται
1453A
9μετὰ
3326
10τῶν
3588
11ἀνδρῶν
0435
this
14ταύτης
3778
 
12τῆς
3588
generation
13γενεᾶς
1074
on
6ἐν
1722
 
7τῇ
3588
judgment day
8κρίσει
2920
and
15καὶ
2532
condemn
16κατακρινεῖ
2632
it
17αὐτούς
0846
for
19ὅτι
3754
she came

20ἦλθεν
2064A
from
21ἐκ
1537
a
22τῶν
3588
distant land
23περάτων
4009
24τῆς
3588
25γῆς
1093
to hear

26ἀκοῦσαι
0191
the
27τὴν
3588
wisdom
28σοφίαν
4678
of Solomon

29Σολομῶνος
4672
Now
31καὶ
2532
32ἰδοὺ
2400
someone greater than
33πλεῖον
4119B
Solomon
34Σολομῶνος
4672
here
35ὧδε
5602
11:32
 
 
The people

3ἄνδρες
0435
of Nineveh
4Νινευεῖται
3536
will

also
9μετὰ
3326
stand up against
5ἀναστήσονται
0450A
this
12ταύτης
3778
 
10τῆς
3588
generation
11γενεᾶς
1074
on
6ἐν
1722
 
7τῇ
3588
judgment day
8κρίσει
2920
and
13καὶ
2532
condemn
14κατακρινοῦσιν
2632
it
15αὐτήν
0846
for
17ὅτι
3754
they repented of sins

18μετενόησαν
3340
at
19εἰς
1519
the
20τὸ
3588
preaching
21κήρυγμα
2782
of Jonah

22Ἰωνᾶ
2495
Now
24καὶ
2532
25ἰδοὺ
2400
someone greater than
26πλεῖον
4119B
Jonah
27Ἰωνᾶ
2495
here
28ὧδε
5602
11:33
 
 
No one
3οὐδεὶς
3762A
lights
5ἅψας
0681
a lamp

4λύχνον
3088
hides
6εἰς
1519
7κρύπτην
2926
8τίθησιν
5087
or
10οὐδὲ
3761
under
11ὑπὸ
5259
a
12τὸν
3588
basket
13μόδιον
3426
Instead
17ἀλλ᾽
0235
on
19ἐπὶ
1909
a
20τὴν
3588
stand
21λυχνίαν
3087
where
23ἵνα
2443
its
26τὸ
3588
light
27φῶς
5457
can be seen by


28βλέπωσιν
0991
all who
24οἱ
3588
enter the house
25εἰσπορευόμενοι
1531
11:34
 
 
Your
10σου
4771
 
8
3588
eye
9ὀφθαλμός
3788
is
7ἐστιν
1510
a
3
3588
lamp that provides light
4λύχνος
3088
for

your
5τοῦ
3588
body
6σώματός
4983
When
12ὅταν
3752
your
15σου
4771
 
13
3588
eye
14ὀφθαλμός
3788
is
17
1510
good
16ἁπλοῦς
0573
 
19καὶ
2532
your
23σου
4771
whole
20ὅλον
3650
 
21τὸ
3588
body
22σῶμά
4983
is
25ἐστιν
1510
filled with light
24φωτεινόν
5460
But
28δὲ
1161
when
27ἐπὰν
1875
it is

30
1510
bad
29πονηρὸς
4190
 
32καὶ
2532
your
35σου
4771
 
33τὸ
3588
body
34σῶμά
4983
filled with darkness
36σκοτεινόν
4652
11:35
 
 
Make sure
3σκόπει
4648
that
4οὖν
3767
the
6τὸ
3588
light
7φῶς
5457
 
8τὸ
3588
you think you have
9ἐν
1722
10σοὶ
4771
is
12ἐστίν
1510
not
5μὴ
3361.0
actually darkness

11σκότος
4655
11:36
 
 
If
3εἰ
1487
filled with light
9φωτεινόν
5460
with
12ἔχον
2192
13μέρος
3313
14τι
5100
15σκοτεινόν
4652
no
11μὴ
3361.0
dark corners
12ἔχον
2192
13μέρος
3313
14τι
5100
15σκοτεινόν
4652
then
4οὖν
3767
your
7σου
4771
whole
8ὅλον
3650
 
5τὸ
3588
life
6σῶμά
4983
will be


17ἔσται
1510A
radiant
18φωτεινὸν
5460
19ὅλον
3650
as
21ὡς
5613
though
22ὅταν
3752
a
23
3588
floodlight
24λύχνος
3088
were filling

27φωτίζῃ
5461
you
28σε
4771
with

 
25τῇ
3588
light
26ἀστραπῇ
0796
11:37
 
 
As
3ἐν
1722
4δὲ
1161
5τῷ
3588
was speaking

6λαλῆσαι
2980
one of the Pharisees10Φαρισαῖος
5330
invited
8ἐρωτᾷ
2065
him
9αὐτὸν
0846
 
11ὅπως
3704A
home for a meal
12ἀριστήσῃ
0709
13παρ᾽
3844
 
14αὐτῷ
0846
So
17δὲ
1161
he went in

16εἰσελθὼν
1525A
took place at the table
18ἀνέπεσεν
0377
11:38
 
 
 
4δὲ
1161
host
3
3588
5Φαρισαῖος
5330
was amazed

7ἐθαύμασεν
2296
to see

6ἰδὼν
3708B
that
8ὅτι
3754
 
13τοῦ
3588
he sat down to eat

14ἀρίστου
0712
without
9οὐ
3756
first
10πρῶτον
4412
12πρὸ
4253
performing the hand-washing ceremony required by Jewish custom
11ἐβαπτίσθη
0907
11:39
 
 
Then
4δὲ
1161
the
5
3588
Lord
6κύριος
2962
said
3εἶπεν
3004A
to
7πρὸς
4314
him
8αὐτόν
0846
 
10Νῦν
3568
You
11ὑμεῖς
4771
 
12οἱ
3588
Pharisees
13Φαρισαῖοι
5330
are so careful to clean


21καθαρίζετε
2511
the
14τὸ
3588
outside
15ἔξωθεν
1855B
of

the
16τοῦ
3588
cup
17ποτηρίου
4221
and
18καὶ
2532
the
19τοῦ
3588
dish
20πίνακος
4094
but
24δὲ
1161
 
23τὸ
3588
inside
25ἔσωθεν
2081A
you
26ὑμῶν
4771
full
28γέμει
1073
of

greed
29ἁρπαγῆς
0724
and
30καὶ
2532
wickedness
31πονηρίας
4189
11:40
 
 
Fools
3ἄφρονες
0878
Didn’t
5οὐχ
3756
God
6
3588
make
7ποιήσας
4160
the
11τὸ
3588
inside
12ἔσωθεν
2081A
as well as
10καὶ
2532
13ἐποίησεν
4160
the
8τὸ
3588
outside
9ἔξωθεν
1855B
11:41
 
 
So
3πλὴν
4133
the
4τὰ
3588
inside
5ἐνόντα
1751
giving
6δότε
1325
gifts to the poor
7ἐλεημοσύνην
1654
and
9καὶ
2532
10ἰδοὺ
2400
you
13ὑμῖν
4771
will be

14ἐστίν
1510
clean
12καθαρὰ
2513
all over
11πάντα
3956A
11:42
 
 
 
3ἀλλὰ
0235
What sorrow awaits
4οὐαὶ
3759
you
5ὑμῖν
4771
 
6τοῖς
3588
Pharisees
7Φαρισαίοις
5330
For
9ὅτι
3754
you are careful to tithe


10ἀποδεκατοῦτε
0586
even the tiniest
11τὸ
3588
12ἡδύοσμον
2238
13καὶ
2532
14τὸ
3588
15πήγανον
4076
16καὶ
2532
17πᾶν
3956
18λάχανον
3001
income
10ἀποδεκατοῦτε
0586
from herb gardens
11τὸ
3588
12ἡδύοσμον
2238
13καὶ
2532
14τὸ
3588
15πήγανον
4076
16καὶ
2532
17πᾶν
3956
18λάχανον
3001
but
20καὶ
2532
you ignore

21παρέρχεσθε
3928
 
22τὴν
3588
justice
23κρίσιν
2920
and
24καὶ
2532
the
25τὴν
3588
love
26ἀγάπην
0026
of

 
27τοῦ
3588
God
28θεοῦ
2316
You


should
32ἔδει
1163
tithe
30ταῦτα
3778A
33ποιῆσαι
4160
yes
31δὲ
1161
but
35κἀκεῖνα
2548
do

not
36μὴ
3361.0
neglect
37παρεῖναι
3935
the more important things
35κἀκεῖνα
2548
11:43
 
 
What sorrow awaits
3οὐαὶ
3759
you
4ὑμῖν
4771
 
5τοῖς
3588
Pharisees
6Φαρισαίοις
5330
For
8ὅτι
3754
you love

9ἀγαπᾶτε
0025
to sit inthe
10τὴν
3588
seats of honor
11πρωτοκαθεδρίαν
4410
in
12ἐν
1722
the
13ταῖς
3588
synagogues
14συναγωγαῖς
4864
and
15καὶ
2532
 
16τοὺς
3588
receive respectful greetings

17ἀσπασμοὺς
0783
as walk in


18ἐν
1722
the
19ταῖς
3588
marketplaces
20ἀγοραῖς
0058
11:44
 
 
what sorrow awaits
3οὐαὶ
3759
you
4ὑμῖν
4771
For
6ὅτι
3754
you are

7ἐστὲ
1510
like
8ὡς
5613
 
11τὰ
3588
hidden
12ἄδηλα
0082
 
9τὰ
3588
graves
10μνημεῖα
3419
in a field 
14καὶ
2532
 
15οἱ
3588
People
16ἄνθρωποι
0444
 
17οἱ
3588
walk
18περιπατοῦντες
4043
over
19ἐπάνω
1883
without
20οὐκ
3756
knowing the corruption
21οἴδασιν
1492
11:45
 
 
Teacher
11Διδάσκαλε
1320
 
4δέ
1161
said
3ἀποκριθεὶς
0611
an
5τις
5100
 
6τῶν
3588
expert in religious law
7νομικῶν
3544A
 
9αὐτῷ
0846
8λέγει
3004
you have insulted


19ὑβρίζεις
5195
us
18ἡμᾶς
1473
too
16καί
2532
in

what
13ταῦτα
3778A
you just said


14λέγων
3004
11:46
 
 
 
4δὲ
1161
said
5εἶπεν
3004A
Jesus
3
3588
what sorrow
11οὐαί
3759
also
7Καὶ
2532
awaits
11οὐαί
3759
you
8ὑμῖν
4771
 
9τοῖς
3588
experts in religious law
10νομικοῖς
3544A
For
13ὅτι
3754
you crush

14φορτίζετε
5412
 
15τοὺς
3588
people
16ἀνθρώπους
0444
with

unbearable
18δυσβάστακτα
1419
religious demands
17φορτία
5413
and
20καὶ
2532
you
21αὐτοὶ
0846
never
26οὐ
3756
lift
27προσψαύετε
4379
a
22ἑνὶ
1520
 
23τῶν
3588
finger
24δακτύλων
1147
 
25ὑμῶν
4771
to ease
27προσψαύετε
4379
the
28τοῖς
3588
burden
29φορτίοις
5413
11:47
 
 
What sorrow awaits
3οὐαὶ
3759
you
4ὑμῖν
4771
For
6ὅτι
3754
you build

7οἰκοδομεῖτε
3618
 
8τὰ
3588
monuments
9μνημεῖα
3419
for

the
10τῶν
3588
prophets
11προφητῶν
4396
 
13δὲ
1161
your
15ὑμῶν
4771
own
14πατέρες
3962
 
12οἱ
3588
ancestors
14πατέρες
3962
killed
16ἀπέκτειναν
0615
long ago
14πατέρες
3962
 
17αὐτούς
0846
11:48
 
 
But in fact
3ἄρα
0686
you stand as

6ἐστε
1510
witnesses who
5μάρτυρές
3144
 
7καὶ
2532
agree with
8συνευδοκεῖτε
4909
what
9τοῖς
3588
your
13ὑμῶν
4771
 
11τῶν
3588
ancestors
12πατέρων
3962
did
10ἔργοις
2041
 
15ὅτι
3754
They
16αὐτοὶ
0846
17μὲν
3303
killed
18ἀπέκτειναν
0615
the prophets

19αὐτούς
0846
 
22δὲ
1161
and
8συνευδοκεῖτε
4909
you
21ὑμεῖς
4771
join in crime
8συνευδοκεῖτε
4909
by building

23οἰκοδομεῖτε
3618
11:49
 
 
This is what
3διὰ
1223
4τοῦτο
3778A
5καὶ
2532
 
8τοῦ
3588
God
9θεοῦ
2316
his
6
3588
wisdom
7σοφία
4678
said about
10εἶπεν
3004A
I will send


12Ἀποστελῶ
0649
prophets
15προφήτας
4396
and
16καὶ
2532
apostles
17ἀποστόλους
0652
to
13εἰς
1519
them
14αὐτοὺς
0846
but
19καὶ
2532
they will kill


22ἀποκτενοῦσιν
0615
some
20ἐξ
1537
21αὐτῶν
0846
and
23καὶ
2532
persecute
24διώξουσιν
1377
11:50
 
 
As a result
3ἵνα
2443
 
16ἀπὸ
0575
this
19ταύτης
3778
 
17τῆς
3588
generation
18γενεᾶς
1074
will be held responsible


5ἐκζητηθῇ
1567
for the murder
6τὸ
3588
7αἷμα
0129
11τὸ
3588
12ἐκκεχυμένον
1632
of

all
8πάντων
3956
God’s
9τῶν
3588
prophets
10προφητῶν
4396
from
13ἀπὸ
0575
the creation

14καταβολῆς
2602
of the world


15κόσμου
2889
11:51
 
 
from
3ἀπὸ
0575
the murder

4αἵματος
0129
of Abel

5̔Άβελ
0006
to
6ἕως
2193
the murder

7αἵματος
0129
of Zechariah

8Ζαχαρίου
2197
who
10τοῦ
3588
was killed


11ἀπολομένου
0622A
between
12μεταξὺ
3342A
the
13τοῦ
3588
altar
14θυσιαστηρίου
2379
and
15καὶ
2532
the
16τοῦ
3588
sanctuary
17οἴκου
3624
Yes
19ναί
3483
it will


certainly
21λέγω
3004
22ὑμῖν
4771
be charged against

24ἐκζητηθήσεται
1567
 
25ἀπὸ
0575
this
28ταύτης
3778
 
26τῆς
3588
generation
27γενεᾶς
1074
11:52
 
 
What sorrow awaits
3οὐαὶ
3759
you
4ὑμῖν
4771
 
5τοῖς
3588
experts in religious law
6νομικοῖς
3544A
For
8ὅτι
3754
you remove

9ἤρατε
0142
the
10τὴν
3588
key
11κλεῖδα
2807
to

 
12τῆς
3588
knowledge
13γνώσεως
1108
from the peopleYou

don’t
16οὐκ
3756
enter the Kingdom
17εἰσήλθατε
1525A
yourselves
15αὐτοὶ
0846
and
19καὶ
2532
you prevent

22ἐκωλύσατε
2967
others
20τοὺς
3588
from

entering
21εἰσερχομένους
1525
11:53
 
 
As

Jesus
5αὐτοῦ
0846
was leaving

4ἐξελθόντος
1831A
 
3κἀκεῖθεν
2547
the
8οἱ
3588
teachers of religious law
9γραμματεῖς
1122
and
10καὶ
2532
the
11οἱ
3588
Pharisees
12Φαρισαῖοι
5330
became
7ἤρξαντο
0756
hostile
13δεινῶς
1171
14ἐνέχειν
1758
and
15καὶ
2532
tried to provoke
16ἀποστοματίζειν
0653
18περὶ
4012
him
17αὐτὸν
0846
with
16ἀποστοματίζειν
0653
18περὶ
4012
many
19πλειόνων
4119A
questions
16ἀποστοματίζειν
0653
18περὶ
4012
11:54
 
 
They wanted

3ἐνεδρεύοντες
1748
to trap

5θηρεῦσαί
2340
him
4αὐτὸν
0846
into

saying
7ἐκ
1537
8τοῦ
3588
9στόματος
4750
something
6τι
5100
could use againsthim
10αὐτοῦ
0846