The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Reverse Interlinear

Reference:

Luke 12:1-59

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

12:1
 
 
Meanwhile
3ἐν
1722
4οἷς
3739
the
9τοῦ
3588
crowds
10ὄχλου
3793
grew
6ἐπισυναχθεισῶν
1996A
until
11ὥστε
5620
 
7τῶν
3588
thousands
8μυριάδων
3461
were milling about and stepping on

12καταπατεῖν
2662
each other
13ἀλλήλους
0240
Jesus turned


15ἤρξατο
0756
first
21πρῶτον
4412
to
17πρὸς
4314
his
20αὐτοῦ
0846
 
18τοὺς
3588
disciples
19μαθητὰς
3101
warned
16λέγειν
3004
Beware of
23Προσέχετε
4337
24ἑαυτοῖς
1438
25ἀπὸ
0575
the
26τῆς
3588
yeast
27ζύμης
2219
of

the
33τῶν
3588
Pharisees
34Φαρισαίων
5330
their
29ἥτις
3748
 
30ἐστὶν
1510
hypocrisy
31ὑπόκρισις
5272
12:2
 
 
The time is coming
4δὲ
1161
when

everything
3οὐδὲν
3762B
that
7
3739
is
6ἐστὶν
1510
covered up
5συγκεκαλυμμένον
4780
 
8οὐκ
3756
will be revealed


9ἀποκαλυφθήσεται
0601
and
11καὶ
2532
that
13
3739
secret
12κρυπτὸν
2927
 
14οὐ
3756
will be made known to
15γνωσθήσεται
1097A
12:3
 
 
Whatever
3ἀνθ᾽
0473
4ὧν
3739
5ὅσα
3745
you have said


9εἴπατε
3004A
in
6ἐν
1722
the
7τῇ
3588
dark
8σκοτίᾳ
4653
will be heard


13ἀκουσθήσεται
0191
in
10ἐν
1722
the
11τῷ
3588
light
12φωτὶ
5457
and
15καὶ
2532
what
16
3739
you have whispered
17πρὸς
4314
18τὸ
3588
19οὖς
3775
20ἐλαλήσατε
2980
behind closed doors
21ἐν
1722
22τοῖς
3588
23ταμείοις
5009
will be shouted


24κηρυχθήσεται
2784
from
25ἐπὶ
1909
the
26τῶν
3588
housetops
27δωμάτων
1430
for all to hear
24κηρυχθήσεται
2784
12:4
 
 
 
3λέγω
3004
 
4δὲ
1161
 
5ὑμῖν
4771
 
6τοῖς
3588
Dear
8μου
1473
friends
7φίλοις
5384A
don’t
10μὴ
3361.0
be afraid

11φοβηθῆτε
5399
of
12ἀπὸ
0575
those who
13τῶν
3588
want to kill


14ἀποκτεινόντων
0615
your
15τὸ
3588
body
16σῶμα
4983
they cannot


21μὴ
3361.0
22ἐχόντων
2192
do
25ποιῆσαι
4160
any
24τι
5100
more
23περισσότερόν
4055
to

 
18καὶ
2532
after that
19μετὰ
3326
20ταῦτα
3778A
12:5
 
 
But
4δὲ
1161
I’ll tell

3ὑποδείξω
5263
you
5ὑμῖν
4771
whom
6τίνα
5101
to fear

7φοβηθῆτε
5399
Fear
9φοβήθητε
5399
God who
10τὸν
3588
has
14ἔχοντα
2192
the power

15ἐξουσίαν
1849
to kill

13ἀποκτεῖναι
0615
and then
11μετὰ
3326
12τὸ
3588
throw
16ἐμβαλεῖν
1685
into
17εἰς
1519
 
18τὴν
3588
hell
19γέενναν
1067
Yes
21ναὶ
3483
22λέγω
3004
23ὑμῖν
4771
he’s the one
25τοῦτον
3778A
to fear

26φοβήθητε
5399
12:6
 
 
What
3οὐχὶ
3780
is the price of


6πωλοῦνται
4453
five
4πέντε
4002
sparrows
5στρουθία
4765
two
9δύο
1417
copper coins
8ἀσσαρίων
0787
Yet
11καὶ
2532
 
19τοῦ
3588
God
20θεοῦ
2316
does
16ἔστιν
1510
17ἐπιλελησμένον
1950
18ἐνώπιον
1799
not
15οὐκ
3756
forget
16ἔστιν
1510
17ἐπιλελησμένον
1950
18ἐνώπιον
1799
a single one
12ἓν
1520
of
13ἐξ
1537
them
14αὐτῶν
0846
12:7
 
 
And
3ἀλλὰ
0235
4καὶ
2532
the very
5αἱ
3588
hairs
6τρίχες
2359
on

your
9ὑμῶν
4771
 
7τῆς
3588
head
8κεφαλῆς
2776
are

all
10πᾶσαι
3956
numbered
11ἠρίθμηνται
0705
don’t
13μὴ
3361.0
be afraid

14φοβεῖσθε
5399
you are more valuable than


18διαφέρετε
1308
a whole flock

16πολλῶν
4183
of sparrows

17στρουθίων
4765
12:8
 
 
 
4δὲ
1161
I tell

3λέγω
3004
you
5ὑμῖν
4771
the truth
3λέγω
3004
everyone
7πᾶς
3956
who
8ὃς
3739
9ἂν
0302
acknowledges
10ὁμολογήσει
3670
 
11ἐν
1722
me
12ἐμοὶ
1473
publicly here on earth
13ἔμπροσθεν
1715A
14τῶν
3588
15ἀνθρώπων
0444
the
18
3588
Son
19υἱὸς
5207
of

 
20τοῦ
3588
Man
21ἀνθρώπου
0444
will

also
17καὶ
2532
acknowledge
22ὁμολογήσει
3670
 
23ἐν
1722
 
24αὐτῷ
0846
in the presence
25ἔμπροσθεν
1715A
of

 
28τοῦ
3588
God’s
29θεοῦ
2316
 
26τῶν
3588
angels
27ἀγγέλων
0032
12:9
 
 
But
4δὲ
1161
anyone who
3
3588
denies
5ἀρνησάμενός
0720
me
6με
1473
here on earth
7ἐνώπιον
1799
8τῶν
3588
9ἀνθρώπων
0444
will be denied
10ἀπαρνηθήσεται
0533
before
11ἐνώπιον
1799
 
14τοῦ
3588
God’s
15θεοῦ
2316
 
12τῶν
3588
angels
13ἀγγέλων
0032
12:10
 
 
 
3καὶ
2532
Anyone
4πᾶς
3956
who
5ὃς
3739
speaks
6ἐρεῖ
3004B
7λόγον
3056
against
8εἰς
1519
the
9τὸν
3588
Son
10υἱὸν
5207
of

 
11τοῦ
3588
Man
12ἀνθρώπου
0444
can be forgiven


13ἀφεθήσεται
0863
 
14αὐτῷ
0846
but
17δὲ
1161
anyone who
16τῷ
3588
blasphemes
18εἰς
1519
22βλασφημήσαντι
0987
the
19τὸ
3588
Holy
20ἅγιον
0040
Spirit
21πνεῦμα
4151
will

not
23οὐκ
3756
be forgiven

24ἀφεθήσεται
0863
12:11
 
 
And
4δὲ
1161
when
3ὅταν
3752
you
6ὑμᾶς
4771
are brought

5εἰσφέρωσιν
1533
to trial in


7ἐπὶ
1909
the
8τὰς
3588
synagogues
9συναγωγὰς
4864
and
10καὶ
2532
 
11τὰς
3588
rulers
12ἀρχὰς
0746
and
13καὶ
2532
 
14τὰς
3588
authorities
15ἐξουσίας
1849
don’t
17μὴ
3361.0
worry about
18μεριμνήσητε
3309
how
19πῶς
4459
20
2228
21τί
5101
to defend yourself

22ἀπολογήσησθε
0626
or
23
2228
what
24τί
5101
to say

25εἴπητε
3004A
12:12
 
 
for
4γὰρ
1063
the
3τὸ
3588
Holy
5ἅγιον
0040
Spirit
6πνεῦμα
4151
will teach

7διδάξει
1321
you
8ὑμᾶς
4771
at
9ἐν
1722
that
10αὐτῇ
0846
 
11τῇ
3588
time
12ὥρᾳ
5610
what
13
3739
needs
14δεῖ
1163
to be said


15εἰπεῖν
3004A
12:13
 
 
Then
4δέ
1161
someone
5τις
5100
called
3εἶπεν
3004A
from
6ἐκ
1537
the
7τοῦ
3588
crowd
8ὄχλου
3793
 
9αὐτῷ
0846
Teacher
11Διδάσκαλε
1320
please tell

13εἰπὲ
3004A
my
16μου
1473
 
14τῷ
3588
brother
15ἀδελφῷ
0080
to divide

17μερίσασθαι
3307
our
20τὴν
3588
father’s estate
21κληρονομίαν
2817
with
18μετ᾽
3326
me
19ἐμοῦ
1473
12:14
 
 
 
4δὲ
1161
Jesus
3
3588
replied
5εἶπεν
3004A
 
6αὐτῷ
0846
Friend
8̓Άνθρωπε
0444
who
10τίς
5101
made
12κατέστησεν
2525
me
11με
1473
a judge13κριτὴν
2923
14
2228
15μεριστὴν
3312
over
16ἐφ᾽
1909
you
17ὑμᾶς
4771
to decide such things as that
13κριτὴν
2923
14
2228
15μεριστὴν
3312
12:15
 
 
Then
4δὲ
1161
he said

3εἶπεν
3004A
 
5πρὸς
4314
 
6αὐτούς
0846
Beware
8Ὁρᾶτε
3708
 
9καὶ
2532
Guard
10φυλάσσεσθε
5442A
against
11ἀπὸ
0575
every kind
12πάσης
3956
of greed

13πλεονεξίας
4124
 
15ὅτι
3754
 
21
3588
Life
22ζωὴ
2222
is
24ἐστὶν
1510
 
23αὐτοῦ
0846
not
16οὐκ
3756
measured
17ἐν
1722
18τῷ
3588
19περισσεύειν
4052
 
20τινὶ
5100
by
25ἐκ
1537
 
26τῶν
3588
how much


you
28αὐτῷ
0846
own
27ὑπαρχόντων
5225
12:16
 
 
Then
4δὲ
1161
he told


3εἶπεν
3004A
6πρὸς
4314
them
7αὐτοὺς
0846
a story

5παραβολὴν
3850
8λέγων
3004
A
11τινὸς
5100
rich
12πλουσίου
4145
man
10Ἀνθρώπου
0444
a
14
3588
fertile farm

15χώρα
5561
that produced fine crops

13εὐφόρησεν
2164
12:17
 
 
 
3καὶ
2532
He said

4διελογίζετο
1260
to
5ἐν
1722
himself
6ἑαυτῷ
1438
7λέγων
3004
What
9Τί
5101
should I do


10ποιήσω
4160
 
12ὅτι
3754
I

don’t
13οὐκ
3756
have
14ἔχω
2192
room for all
15ποῦ
4226
16συνάξω
4863
my
19μου
1473
 
17τοὺς
3588
crops
18καρπούς
2590
12:18
 
 
Then
3καὶ
2532
he said

4εἶπεν
3004A
I know


6Τοῦτο
3778A
7ποιήσω
4160
I’ll tear down

9καθελῶ
2507
my
10μου
1473
 
11τὰς
3588
barns
12ἀποθήκας
0596
and
13καὶ
2532
build
15οἰκοδομήσω
3618
bigger ones
14μείζονας
3187
Then
17καὶ
2532
I’ll have room enough to store


18συνάξω
4863
19ἐκεῖ
1563
all
20πάντα
3956
my
26μου
1473
 
21τὸν
3588
wheat
22σῖτον
4621
and
23καὶ
2532
other
24τὰ
3588
goods
25ἀγαθά
0018C
12:19
 
 
And
3καὶ
2532
I’ll sit back and say
4ἐρῶ
3004B
to


 
5τῇ
3588
myself
6ψυχῇ
5590
7μου
1473
My friend
9Ψυχή
5590
you have

11ἔχεις
2192
enough
12πολλὰ
4183
13ἀγαθὰ
0018C
stored away
14κείμενα
2749
for
15εἰς
1519
years to come
16ἔτη
2094
17πολλά
4183
Now take it easy

19ἀναπαύου
0373A
Eat
21φάγε
2068
drink
23πίε
4095
be merry


25εὐφραίνου
2165A
12:20
 
 
But
4δὲ
1161
 
6
3588
God
7θεός
2316
said
3εἶπεν
3004A
to him

5αὐτῷ
0846
You fool

9̓Άφρων
0878
 
14τὴν
3588
You
15ψυχήν
5590
16σου
4771
will die


17αἰτοῦσιν
0154
18ἀπὸ
0575
 
19σοῦ
4771
this
11ταύτῃ
3778
very
12τῇ
3588
night
13νυκτὶ
3571
Then
22δὲ
1161
who
25τίνι
5101
will get


26ἔσται
1510A
everything
21
3739
you worked for

23ἡτοίμασας
2090
12:21
 
 
Yes
3οὕτως
3779
a person
5
3588
to store up earthly wealth


6θησαυρίζων
2343
7ἑαυτῷ
1438
but
8καὶ
2532
not
9μὴ
3361.0
have a rich relationship
12πλουτῶν
4147
with
10εἰς
1519
God
11θεὸν
2316
12:22
 
 
Then
5δέ
1161
turning to

7πρὸς
4314
his
10αὐτοῦ
0846
 
8τοὺς
3588
disciples
9μαθητὰς
3101
Jesus said

3εἶπεν
3004A
That is why
12Διὰ
1223
13τοῦτο
3778A
I tell

14λέγω
3004
you
15ὑμῖν
4771
not
16μὴ
3361.0
to worry about

17μεριμνᾶτε
3309
everyday
19ψυχῇ
5590
 
18τῇ
3588
life
19ψυχῇ
5590
whether

you have


enough
21τί
5101
food to eat
22φάγητε
2068
or
23μηδὲ
3366
enough
26τί
5101
clothes to wear
24τῷ
3588
25σώματι
4983
27ἐνδύσησθε
1746A
12:23
 
 
For
4γὰρ
1063
 
3
3588
life
5ψυχὴ
5590
is
7ἐστιν
1510
more than
6πλεῖόν
4119B
 
8τῆς
3588
food
9τροφῆς
5160
and
11καὶ
2532
your
12τὸ
3588
body
13σῶμα
4983
 
14τοῦ
3588
clothing
15ἐνδύματος
1742
12:24
 
 
Look at
3κατανοήσατε
2657
the
4τοὺς
3588
ravens
5κόρακας
2876
 
7ὅτι
3754
They

don’t
8οὐ
3756
plant
9σπείρουσιν
4687
or
10οὐδὲ
3761
harvest
11θερίζουσιν
2325
 
12οἷς
3739
 
13οὐκ
3756
or
16οὐδὲ
3761
store food
14ἔστιν
1510
15ταμεῖον
5009
in barns

17ἀποθήκη
0596
for
19καὶ
2532
 
20
3588
God
21θεὸς
2316
feeds
22τρέφει
5142
them
23αὐτούς
0846
you
27ὑμεῖς
4771
are

far
25πόσῳ
4214
more
26μᾶλλον
3123
valuable than
28διαφέρετε
1308
any
29τῶν
3588
birds
30πετεινῶν
4071
12:25
 
 
Can
8δύναται
1410
all
3τίς
5101
4δὲ
1161
5ἐξ
1537
your
6ὑμῶν
4771
worries
7μεριμνῶν
3309
add
13προσθεῖναι
4369
a single moment
14πῆχυν
4083
to
9ἐπὶ
1909
your
12αὐτοῦ
0846
 
10τὴν
3588
life
11ἡλικίαν
2244
12:26
 
 
And
4οὖν
3767
if
3εἰ
1487
can’t accomplish
5οὐδὲ
3761
7δύνασθε
1410
a little thing like that


6ἐλάχιστον
1646A
what’s the use of
9τί
5101
worrying
13μεριμνᾶτε
3309
over
10περὶ
4012
bigger things
11τῶν
3588
12λοιπῶν
3062C
12:27
 
 
Look at
3κατανοήσατε
2657
the
4τὰ
3588
lilies
5κρίνα
2918
how
6πῶς
4459
they grow

7αὐξάνει
0837
They

don’t
9οὐ
3756
work
10κοπιᾷ
2872
or
11οὐδὲ
3761
make their clothing
12νήθει
3514
 
14λέγω
3004
 
15δὲ
1161
 
16ὑμῖν
4771
yet
18οὐδὲ
3761
Solomon
19Σολομὼν
4672
in
20ἐν
1722
all
21πάσῃ
3956
his
24αὐτοῦ
0846
 
22τῇ
3588
glory
23δόξῃ
1391
was


not
18οὐδὲ
3761
dressed
25περιεβάλετο
4016A
as beautifully as
26ὡς
5613
they are
27ἓν
1520
28τούτων
3778A
12:28
 
 
And
4δὲ
1161
if
3εἰ
1487
 
16
3588
God
17θεὸς
2316
cares
19ἀμφιάζει
0294A
so
18οὕτως
3779
wonderfully for
19ἀμφιάζει
0294A
 
7τὸν
3588
flowers
5ἐν
1722
6ἀγρῷ
0068
8χόρτον
5528
are here
9ὄντα
1510
today
10σήμερον
4594
and
11καὶ
2532
thrown
15βαλλόμενον
0906
into
13εἰς
1519
the fire

14κλίβανον
2823
tomorrow
12αὔριον
0839
will certainly care
21πόσῳ
4214
22μᾶλλον
3123
for you

23ὑμᾶς
4771
you have so little faith


25ὀλιγόπιστοι
3640A
12:29
 
 
And
3καὶ
2532
don’t
5μὴ
3361.0
 
4ὑμεῖς
4771
be concerned about

6ζητεῖτε
2212
what
7τί
5101
to eat

8φάγητε
2068
and
9καὶ
2532
what
10τί
5101
to drink

11πίητε
4095
 
13καὶ
2532
Don’t
14μὴ
3361.0
worry about such things
15μετεωρίζεσθε
3349
12:30
 
 
 
4γὰρ
1063
These things
3ταῦτα
3778A
dominate the thoughts of
10ἐπιζητοῦσιν
1934
unbelievers
6τὰ
3588
7ἔθνη
1484
all over
5πάντα
3956
the
8τοῦ
3588
world
9κόσμου
2889
but
13δὲ
1161
your
12ὑμῶν
4771
 
14
3588
Father
15πατὴρ
3962
already knows


16οἶδεν
1492
 
17ὅτι
3754
your needs

18χρῄζετε
5535
 
19τούτων
3778A
12:31
 
 
 
3πλὴν
4133
Seek
4ζητεῖτε
2212
the
5τὴν
3588
Kingdom
6βασιλείαν
0932
of God

7αὐτοῦ
0846
above all elseand
9καὶ
2532
he will give


11προστεθήσεται
4369
you
12ὑμῖν
4771
everything need
10ταῦτα
3778A
12:32
 
 
don’t
3μὴ
3361.0
be afraid

4φοβοῦ
5399
 
6τὸ
3588
little
7μικρὸν
3398
flock
8ποίμνιον
4168
For
10ὅτι
3754
it gives

11εὐδόκησεν
2106
your
14ὑμῶν
4771
 
12
3588
Father
13πατὴρ
3962
great happiness
11εὐδόκησεν
2106
to give

15δοῦναι
1325
you
16ὑμῖν
4771
the
17τὴν
3588
Kingdom
18βασιλείαν
0932
12:33
 
 
Sell
3πωλήσατε
4453
your
6ὑμῶν
4771
 
4τὰ
3588
possessions
5ὑπάρχοντα
5224
and
7καὶ
2532
give
8δότε
1325
to those in need


9ἐλεημοσύνην
1654
will store up

11ποιήσατε
4160
treasure
17θησαυρὸν
2344
for you

12ἑαυτοῖς
1438
in
19ἐν
1722
 
20τοῖς
3588
heaven
21οὐρανοῖς
3772
the purses

13βαλλάντια
0905
heaven
23ὅπου
3699
never
14μὴ
3361.0
get old or develop holes
15παλαιούμενα
3822A
will be safe
18ἀνέκλειπτον
0413
no
25οὐκ
3756
thief
24κλέπτης
2812
can steal

26ἐγγίζει
1448
and no
27οὐδὲ
3761
moth
28σὴς
4597
can destroy

29διαφθείρει
1311
12:34
 
 
 
4γάρ
1063
Wherever
3ὅπου
3699
your
8ὑμῶν
4771
 
6
3588
treasure
7θησαυρὸς
2344
is
5ἐστιν
1510
there
10ἐκεῖ
1563
the desires ofyour
14ὑμῶν
4771
 
12
3588
heart
13καρδία
2588
will


also
11καὶ
2532
be
15ἔσται
1510A
12:35
 
 
Be
3ἔστωσαν
1510
dressed for service
5αἱ
3588
6ὀσφύες
3751
7περιεζωσμέναι
4024
and
8καὶ
2532
keep


your
4ὑμῶν
4771
 
9οἱ
3588
lamps
10λύχνοι
3088
burning
11καιόμενοι
2545A
12:36
 
 
as though
3καὶ
2532
5ὅμοιοι
3664
6ἀνθρώποις
0444
you
4ὑμεῖς
4771
were waiting for

7προσδεχομένοις
4327
your
10ἑαυτῶν
1438
 
8τὸν
3588
master
9κύριον
2962
 
11πότε
4219
to return

12ἀναλύσῃ
0360
from
13ἐκ
1537
the
14τῶν
3588
wedding feast
15γάμων
1062
Then
17ἵνα
2443
you will be ready to open the door and let

22ἀνοίξωσιν
0455
him
23αὐτῷ
0846
in
22ἀνοίξωσιν
0455
the moment

21εὐθέως
2112
he

arrives
18ἐλθόντος
2064A
and
19καὶ
2532
knocks
20κρούσαντος
2925
12:37
 
 
The
4οἱ
3588
servants
5δοῦλοι
1400
 
6ἐκεῖνοι
1565
who
7οὓς
3739
are
11εὑρήσει
2147
ready and waiting for
12γρηγοροῦντας
1127
his
9
3588
10κύριος
2962
return
8ἐλθὼν
2064A
rewarded
3μακάριοι
3107
I tell

15λέγω
3004
you
16ὑμῖν
4771
the truth
14ἀμὴν
0281
 
18ὅτι
3754
 
21καὶ
2532
he will


seat
22ἀνακλινεῖ
0347
them
23αὐτούς
0846
put on an apron
19περιζώσεται
4024
and
25καὶ
2532
serve
27διακονήσει
1247
them
28αὐτοῖς
0846
as sit and eat

26παρελθὼν
3928A
12:38
 
 
 
3κἂν
2579
He may come


12ἔλθῃ
2064A
in
4ἐν
1722
the
5τῇ
3588
middle of the night
6δευτέρᾳ
1208
11φυλακῇ
5438
or
7κἂν
2579
just before dawn
8ἐν
1722
9τῇ
3588
10τρίτῃ
5154
But
14καὶ
2532
whenever he comes
15εὕρῃ
2147
16οὕτως
3779
he will reward
18μακάριοί
3107
19εἰσιν
1510
the servants who are ready

20ἐκεῖνοι
1565
12:39
 
 
 
4δὲ
1161
Understand
5γινώσκετε
1097
this
3τοῦτο
3778A
 
7ὅτι
3754
If
8εἰ
1487
a
10
3588
homeowner
11οἰκοδεσπότης
3617
knew
9ᾔδει
1492
exactly when
12ποίᾳ
4169
13ὥρᾳ
5610
a
14
3588
burglar
15κλέπτης
2812
was coming

16ἔρχεται
2064
he

would
19ἂν
0302
not
18οὐκ
3756
permit
20ἀφῆκεν
0863
his
24αὐτοῦ
0846
 
22τὸν
3588
house
23οἶκον
3624
to be broken into


21διορυχθῆναι
1358
12:40
 
 
You
4ὑμεῖς
4771
also
3καὶ
2532
must be

5γίνεσθε
1096
ready all the time
6ἕτοιμοι
2092
for
8ὅτι
3754
the
13
3588
Son
14υἱὸς
5207
of

 
15τοῦ
3588
Man
16ἀνθρώπου
0444
will come

17ἔρχεται
2064
when
9
3739
10ὥρᾳ
5610
least expected
11οὐ
3756
12δοκεῖτε
1380
12:41
 
 
 
4δὲ
1161
 
5
3588
Peter
6Πέτρος
4074
asked
3εἶπεν
3004A
Lord
8Κύριε
2962
is
15λέγεις
3004
that
14ταύτην
3778
 
12τὴν
3588
illustration
13παραβολὴν
3850
just for

10πρὸς
4314
us
11ἡμᾶς
1473
or
16
2228
17καὶ
2532
for
18πρὸς
4314
everyone
19πάντας
3956A
12:42
 
 
And
3καὶ
2532
the
5
3588
Lord
6κύριος
2962
replied
4εἶπεν
3004A
A
11
3588
faithful
12πιστὸς
4103
 
15
3588
sensible
16φρόνιμος
5429
servant
13οἰκονόμος
3623
is
10ἐστὶν
1510
one
8Τίς
5101
9ἄρα
0686
to whom

18ὃν
3739
the
20
3588
master
21κύριος
2962
can give the responsibility of

19καταστήσει
2525
managing
22ἐπὶ
1909
his other
25αὐτοῦ
0846
 
23τῆς
3588
household servants
24θεραπείας
2322
feeding
26τοῦ
3588
27διδόναι
1325
28ἐν
1722
29καιρῷ
2540
30τὸ
3588
31σιτομέτριον
4620
12:43
 
 
the
10
3588
master
11κύριος
2962
 
12αὐτοῦ
0846
returns
9ἐλθὼν
2064A
 
8ὃν
3739
finds that
13εὑρήσει
2147
the
4
3588
servant
5δοῦλος
1400
 
6ἐκεῖνος
1565
has done

14ποιοῦντα
4160
a good job

15οὕτως
3779
a reward

3μακάριος
3107
12:44
 
 
I tell

4λέγω
3004
you
5ὑμῖν
4771
the truth
3ἀληθῶς
0230
 
7ὅτι
3754
the master will put13καταστήσει
2525
that servant
14αὐτόν
0846
in charge of
8ἐπὶ
1909
all
9πᾶσιν
3956
he
12αὐτοῦ
0846
owns
10τοῖς
3588
11ὑπάρχουσιν
5224
12:45
 
 
But
4δὲ
1161
what if

3ἐὰν
1437
the
6
3588
servant
7δοῦλος
1400
 
8ἐκεῖνος
1565
thinks
5εἴπῃ
3004A
9ἐν
1722
10τῇ
3588
11καρδίᾳ
2588
 
12αὐτοῦ
0846
My
17μου
1473
 
15
3588
master
16κύριός
2962
won’t be back for a while
14Χρονίζει
5549
18ἔρχεσθαι
2064
and
20καὶ
2532
he begins


21ἄρξηται
0756
beating
22τύπτειν
5180
the
23τοὺς
3588
 
26τὰς
3588
other servants
24παῖδας
3816
25καὶ
2532
27παιδίσκας
3814
partying
29ἐσθίειν
2068
30τε
5037
31καὶ
2532
32πίνειν
4095
and
34καὶ
2532
getting drunk
35μεθύσκεσθαι
3182
12:46
 
 
The
4
3588
master
5κύριος
2962
will return

3ἥξει
2240
unannounced
15ἐν
1722
16ὥρᾳ
5610
17
3739
18οὐ
3756
19γινώσκει
1097
and
14καὶ
2532
unexpected
9ἐν
1722
10ἡμέρᾳ
2250
11
3739
12οὐ
3756
13προσδοκᾷ
4328
and
21καὶ
2532
he will cut


22διχοτομήσει
1371
the
6τοῦ
3588
servant
7δούλου
1400
 
8ἐκείνου
1565
in pieces
22διχοτομήσει
1371
 
23αὐτὸν
0846
and
24καὶ
2532
banish
25τὸ
3588
26μέρος
3313
31θήσει
5087
him
27αὐτοῦ
0846
with
28μετὰ
3326
the
29τῶν
3588
unfaithful
30ἀπίστων
0571A
12:47
 
 
And
4δὲ
1161
a
5
3588
servant
6δοῦλος
1400
 
3ἐκεῖνος
1565
who
7
3588
knows
8γνοὺς
1097
what
9τὸ
3588
the
11τοῦ
3588
master
12κυρίου
2962
 
13αὐτοῦ
0846
wants
10θέλημα
2307
but
15καὶ
2532
isn’t
16μὴ
3361.0
prepared
17ἑτοιμάσας
2090
and
18
2228
carry out
19ποιήσας
4160
20πρὸς
4314
those
23αὐτοῦ
0846
instructions
21τὸ
3588
22θέλημα
2307
will be


severely
26πολλάς
4183
punished
25δαρήσεται
1194
12:48
 
 
But
4δὲ
1161
someone who
3
3588
does

not
5μὴ
3361.0
know
6γνούς
1097
and then
9δὲ
1161
does
8ποιήσας
4160
something wrong
10ἄξια
0514
11πληγῶν
4127
will be punished


13δαρήσεται
1194
only lightly
14ὀλίγας
3641B
When
17δὲ
1161
someone
16παντὶ
3956
18
3739
has been given


19ἐδόθη
1325
much
20πολύ
4183E
much
22πολὺ
4183E
will be required


23ζητηθήσεται
2212
in return
24παρ᾽
3844
 
25αὐτοῦ
0846
and
27καὶ
2532
when


someone
28
3739
has been entrusted with
29παρέθεντο
3908A
much
30πολύ
4183E
even more
32περισσότερον
4055
will be required


33αἰτήσουσιν
0154
 
34αὐτόν
0846
12:49
 
 
I have come


4ἦλθον
2064A
to set

5βαλεῖν
0906
the
7τὴν
3588
world
8γῆν
1093
on
6ἐπὶ
1909
fire
3πῦρ
4442
and
10καὶ
2532
I wish11τί
5101
12θέλω
2309
13εἰ
1487
it were


already
14ἤδη
2235
burning
15ἀνήφθη
0381
12:50
 
 
 
4δὲ
1161
I have

5ἔχω
2192
a

terrible
6βαπτισθῆναι
0907
baptism of
3βάπτισμα
0908
suffering ahead of
6βαπτισθῆναι
0907
and
8καὶ
2532
I am under a heavy burden


9πῶς
4459
10συνέχομαι
4912A
until
11ἕως
2193
12ὅτου
3755
it is accomplished


13τελεσθῇ
5055
12:51
 
 
Do you think


3δοκεῖτε
1380
 
4ὅτι
3754
I have come


6παρεγενόμην
3854
to bring

7δοῦναι
1325
peace
5εἰρήνην
1515
to
8ἐν
1722
the
9τῇ
3588
earth
10γῇ
1093
No
12οὐχί
3780
16ἀλλ᾽
0235
17
2228
I have come
14λέγω
3004
15ὑμῖν
4771
to divide people against each other

18διαμερισμόν
1267
12:52
 
 
 
4γὰρ
1063
From
5ἀπὸ
0575
now on
6τοῦ
3588
7νῦν
3568A
 
9πέντε
4002
families
10ἐν
1722
11ἑνὶ
1520
12οἴκῳ
3624
will be


3ἔσονται
1510A
split apart
13διαμεμερισμένοι
1266
three
15τρεῖς
5140
in favor of and
17ἐπὶ
1909
two
18δυσίν
1417
against
17ἐπὶ
1909
or
20καὶ
2532
two
21δύο
1417
in favor and
22ἐπὶ
1909
three
23τρισίν
5140
against
22ἐπὶ
1909
12:53
 
 
Father
4πατὴρ
3962
will be divided


3διαμερισθήσονται
1266
against
5ἐπὶ
1909
son
6υἱῷ
5207
and
8καὶ
2532
son
9υἱὸς
5207
against
10ἐπὶ
1909
father
11πατρί
3962
mother
13μήτηρ
3384
against
14ἐπὶ
1909
 
15τὴν
3588
daughter
16θυγατέρα
2364
and
18καὶ
2532
daughter
19θυγάτηρ
2364
against
20ἐπὶ
1909
 
21τὴν
3588
mother
22μητέρα
3384
mother-in-law
24πενθερὰ
3994
against
25ἐπὶ
1909
 
26τὴν
3588
daughter-in-law
27νύμφην
3565
 
28αὐτῆς
0846
and
30καὶ
2532
daughter-in-law
31νύμφη
3565
against
32ἐπὶ
1909
 
33τὴν
3588
mother-in-law
34πενθεράν
3994
12:54
 
 
Then
5καὶ
2532
Jesus

turned to


the
6τοῖς
3588
crowd
7ὄχλοις
3793
and
4δὲ
1161
said
3ἔλεγεν
3004
When
9̔Όταν
3752
you see

10ἴδητε
3708B
clouds
11νεφέλην
3507
beginning to form


12ἀνατέλλουσαν
0393
in
13ἐπὶ
1909
the west

14δυσμῶν
1424
you say


16εὐθέως
2112
17λέγετε
3004
18ὅτι
3754
Here comes

21ἔρχεται
2064
a shower

20̓Όμβρος
3655
And
23καὶ
2532
you are right


24γίνεται
1096
25οὕτως
3779
12:55
 
 
 
3καὶ
2532
When
4ὅταν
3752
the south wind

5νότον
3558
blows
6πνέοντα
4154
you say

8λέγετε
3004
9ὅτι
3754
Today will be
12ἔσται
1510A
a scorcher

11Καύσων
2742
And
14καὶ
2532
it is

15γίνεται
1096
12:56
 
 
You fools

3ὑποκριταί
5273
You know how


12οἴδατε
1492
to interpret

13δοκιμάζειν
1381
the
5τὸ
3588
weather signs
6πρόσωπον
4383
of

the
7τῆς
3588
earth
8γῆς
1093
and
9καὶ
2532
 
10τοῦ
3588
sky
11οὐρανοῦ
3772
but
17δὲ
1161
you


don’t
20οὐκ
3756
know
21οἴδατε
1492
how
19πῶς
4459
to interpret

22δοκιμάζειν
1381
the
15τὸν
3588
present times
16καιρὸν
2540
18τοῦτον
3778
12:57
 
 
Why
3τί
5101
4δὲ
1161
5καὶ
2532
can’t
8οὐ
3756
you decide

9κρίνετε
2919
for
6ἀφ᾽
0575
yourselves
7ἑαυτῶν
1438
what is right
10τὸ
3588
11δίκαιον
1342B
12:58
 
 
When
3ὡς
5613
4γὰρ
1063
you are on the way


5ὑπάγεις
5217
to
10ἐπ᾽
1909
court
11ἄρχοντα
0758
with
6μετὰ
3326
your
9σου
4771
 
7τοῦ
3588
accuser
8ἀντιδίκου
0476
try
16δὸς
1325
17ἐργασίαν
2039
to settle


18ἀπηλλάχθαι
0525A
the matter

20αὐτοῦ
0846
 
19ἀπ᾽
0575
before get there
13ἐν
1722
14τῇ
3588
15ὁδῷ
3598
Otherwise
22μήποτε
3379
accuser may drag


24κατασύρῃ
2694
you
25σε
4771
before
26πρὸς
4314
the
27τὸν
3588
judge
28κριτήν
2923
 
30καὶ
2532
who
31
3588
32κριτής
2923
will hand

34παραδώσει
3860
you
33σε
4771
over
34παραδώσει
3860
to

an
35τῷ
3588
officer
36πράκτορι
4233
 
38καὶ
2532
who
39
3588
40πράκτωρ
4233
will throw

42βαλεῖ
0906
you
41σε
4771
into
43εἰς
1519
prison
44φυλακήν
5438
12:59
 
 
And if that happens


3λέγω
3004
4σοι
4771
you

won’t
6οὐ
3756
7μὴ
3361.0
be free

8ἐξέλθῃς
1831A
again
9ἐκεῖθεν
1564
until
10ἕως
2193
you have paid


15ἀποδῷς
0591
the
12τὸ
3588
very
11καὶ
2532
last
13ἔσχατον
2078
penny
14λεπτὸν
3016.0