The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Interlinear

Reference:

Luke 13:1-35

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

13:1
 
 

3918
παρῆσαν
7was 8informed
1161
δέ
2About

5100
τινες
7was 8informed
1722
ἐν
2About
0846
αὐτῷ
3this
3588
τῷ
2540
καιρῷ
5time

0518
ἀπαγγέλλοντες
7was 8informed
0846
αὐτῷ
6Jesus
4012
περὶ
9that
3588
τῶν
1057.0A
Γαλιλαίων
15people 16from 18Galilee
3739
ὧν
14some
3588
τὸ

0129
αἷμα
11had 13murdered 19as 21were 22offering
4091
Πειλᾶτος
10Pilate

3396.0
ἔμιξεν

3326
μετὰ
11had 13murdered 19as 21were 22offering
3588
τῶν
2378
θυσιῶν
24sacrifices 25at 26the 27Temple
0846
αὐτῶν
20they
13:2
 
 
2532
καὶ

0611
ἀποκριθεὶς
23Jesus 24asked
3004A
εἶπεν
2
0846
αὐτοῖς


1380
Δοκεῖτε
3Do 4you 5think
3754
ὅτι
3588
οἱ
1057.0A
Γαλιλαῖοι
9Galileans
3778
οὗτοι
7those
0268.0A
ἁμαρτωλοὶ
12sinners
3844
παρὰ
11worse 13than
3956
πάντας
14all
3588
τοὺς
15the 16other
1057.0A
Γαλιλαίους
17people 18from 19Galilee
1096
ἐγένοντο
10were
3754
ὅτι
30why
3778A
ταῦτα
29that

3958
πεπόνθασιν
31they 32suffered
13:3
 
 
3780
οὐχί
2Not 3at 4all
3004
λέγω
4771
ὑμῖν
0235
ἀλλ᾽
8And
1437
ἐὰν
3361.0
μὴ
15unless

3340
μετανοῆτε
16you 17repent 18of 20sins 21and 22turn 23to 24God
3956A
πάντες
9you
3668
ὁμοίως
13too


0622A
ἀπολεῖσθε
10will 11perish
13:4
 
 
2228
2And 3what 4about
1565
ἐκεῖνοι
3588
οἱ
6the 9who
1177.2
δεκαοκτὼ
7eighteen
1909
ἐφ᾽
19on
3739
οὓς
20them

4098
ἔπεσεν
12when 18fell
3588
13the
4444
πύργος
14tower
1722
ἐν
15in
3588
τῷ
4611
Σιλωὰμ
17Siloam
2532
καὶ
0615
ἀπέκτεινεν
11died
0846
αὐτούς
8people
1380
δοκεῖτε
3754
ὅτι
0846
αὐτοὶ
25they
3781
ὀφειλέται
28sinners
1096
ἐγένοντο
24Were
3844
παρὰ
3956
πάντας
3588
τοὺς
0444
ἀνθρώπους
3588
τοὺς
2730
κατοικοῦντας
26the 27worst 29in
2419
Ἰερουσαλήμ
30Jerusalem
13:5
 
 
3780
οὐχί
2No

3004
λέγω
5I 6tell 9that
4771
ὑμῖν
7you
0235
ἀλλ᾽
1437
ἐὰν
3361.0
μὴ
10unless
3340
μετανοήσητε
12repent
3956A
πάντες
11you
5615
ὡσαύτως
18too
0622A
ἀπολεῖσθε
14you 15will 16perish
13:6
 
 

3004
ἔλεγεν
3Jesus 4told
1161
δὲ
2Then
3778
ταύτην
5this
3588
τὴν
3850
παραβολήν
7story

4808
συκῆν
13a 14fig 15tree
2192
εἶχέν
12planted
5100
τις
10A 11man
5452
πεφυτευμένην
12planted
1722
ἐν
16in
3588
τῷ
0290
ἀμπελῶνι
19garden
0846
αὐτοῦ
17his
2532
καὶ
20and
2064A
ἦλθεν
21came
2212
ζητῶν
22again 23and 24again 25to 26see 27if 28there 29was

2590
καρπὸν
30any 31fruit
1722
ἐν
32on
0846
αὐτῇ
33it
2532
καὶ
35but3756
οὐχ2147
εὗρεν
36he 37was 38always 39disappointed
13:7
 
 

3004A
εἶπεν
4he 5said
1161
δὲ
2Finally
4314
πρὸς
6to
3588
τὸν
7his
0289
ἀμπελουργόν
8gardener
2400
Ἰδοὺ
5140
τρία
14three
2094
ἔτη
15years

0575
ἀφ᾽

3739
οὗ

2064
ἔρχομαι

2212
ζητῶν
12I’ve 13waited

2590
καρπὸν

1722
ἐν

3588
τῇ

4808
συκῇ
21a 22single 23fig
3778
ταύτῃ
2532
καὶ
17and
3756
οὐχ
19hasn’t
2147
εὑρίσκω
18there 20been
1581
ἔκκοψον
26Cut 28down
0846
αὐτήν
27it
2444
ἱνατί
2532
καὶ
30It’s 31just 32taking 33up 34space
3588
τὴν
36the

1093
γῆν
35in 37garden
2673
καταργεῖ
30It’s 31just 32taking 33up 34space
13:8
 
 
3588
4The
1161
δὲ

0611
ἀποκριθεὶς
5gardener 6answered
3004
λέγει
9
0846
αὐτῷ
2962
Κύριε
10Sir
0863
ἄφες
18Leave
0846
αὐτὴν
19it
2532
καὶ
3778
τοῦτο
21another
3588
τὸ
2094
ἔτος
23year
2193
ἕως
3755
ὅτου
12give 14one 15more 16chance
4626
σκάψω
4012
περὶ
29special 30attention
0846
αὐτὴν
28it
2532
καὶ
31and

0906
βάλω
26I’ll 27give 32plenty 33of
2874.0A
κόπρια
34fertilizer
13:9
 
 
2579
κἂν
3303
μὲν
2If

4160
ποιήσῃ
3we 4get
2590
καρπὸν
5figs
1519
εἰς
3588
τὸ
3195A
μέλλον
6next 7year
1487
εἰ
11If
1161
δὲ
14then
3361.0
μή
1065
γε
12not


1581
ἐκκόψεις
15you 16can 17cut 19down
0846
αὐτήν
18it
13:10
 
 

1510
ἦν
8Jesus 9was
1161
δὲ

1321
διδάσκων
7as 10teaching
1722
ἐν
11in
1520
μιᾷ
12a
3588
τῶν
4864
συναγωγῶν
14synagogue
1722
ἐν
2One
3588
τοῖς
4521
σάββασιν
4Sabbath 5day
13:11
 
 

2532
καὶ

2400
ἰδοὺ
2he 3saw

1135
γυνὴ
4a 5woman 6who

4151
πνεῦμα
11an 13spirit


2192
ἔχουσα
7had 8been 9crippled 10by
0769
ἀσθενείας
12evil

2094
ἔτη
21for 23years
1177.2
δεκαοκτώ
22eighteen
2532
καὶ


1510
ἦν


4794
συνκύπτουσα
16She 17had 18been 19bent 20double
2532
καὶ
24and

3361.0
μὴ

1410
δυναμένη
25was 26unable

0352
ἀνακύψαι
27to 28stand 29up
1519
εἰς
3588
τὸ
3838
παντελές
30straight
13:12
 
 

3708B
ἰδὼν
3When 6saw
1161
δὲ
0846
αὐτὴν
7her
3588
2424
Ἰησοῦς
5Jesus

4377
προσεφώνησεν
9he 10called 12over
2532
καὶ
13and
3004A
εἶπεν
14said
0846
αὐτῇ
11her

1135
Γύναι
17Dear 18woman


0630
ἀπολέλυσαι
20you 21are 22healed
3588
τῆς

0769
ἀσθενείας
23of 26sickness
4771
σου
24your
13:13
 
 
2532
καὶ
2Then

2007
ἐπέθηκεν
3he 4touched
0846
αὐτῇ
5her

3588
τὰς

5495
χεῖρας
3he 4touched
2532
καὶ
7and
3916
παραχρῆμα
8instantly
0461A
ἀνωρθώθη
9she 10could 11stand 12straight
2532
καὶ
14How

1392
ἐδόξαζεν
15she 16praised
3588
τὸν
2316
θεόν
18God
13:14
 
 

0611
ἀποκριθεὶς
35he 36said
1161
δὲ
2But
3588
3the
0752
ἀρχισυνάγωγος
4leader 5in 6charge 7of 8the 9synagogue

0023
ἀγανακτῶν
10was 11indignant
3754
ὅτι
12that
3588
τῷ
19the

4521
σαββάτῳ
18on 20Sabbath 21day

2323
ἐθεράπευσεν
15had 16healed
3588
2424
Ἰησοῦς
14Jesus

3004
ἔλεγεν
35he 36said
3588
τῷ
38the

3793
ὄχλῳ
37to 39crowd
3754
ὅτι
23
1803
̔Ὲξ
26six
2250
ἡμέραι
27days 28of 29the 30week

1510
εἰσὶν
24There 25are
1722
ἐν
3739
αἷς
1163
δεῖ
31for
2038
ἐργάζεσθαι
32working
1722
ἐν
44on
0846
αὐταῖς
45those 46days
3767
οὖν
2064
ἐρχόμενοι
43Come


2323
θεραπεύεσθε
47to 48be 49healed
2532
καὶ
3361.0
μὴ
52not
3588
τῇ

2250
ἡμέρᾳ
53on 56Sabbath
3588
τοῦ
55the

4521
σαββάτου
53on 56Sabbath
13:15
 
 
0611
ἀπεκρίθη
5replied
1161
δὲ
2But
0846
αὐτῷ
3588
3the
2962
κύριος
4Lord
2532
καὶ
3004A
εἶπεν
8

5273
Ὑποκριταί
9You 10hypocrites
1538A
ἕκαστος
12Each

4771
ὑμῶν
13of 14you
3588
τῷ
17the

4521
σαββάτῳ
16on 18Sabbath 19day
3756
οὐ
21Don’t

3089
λύει
22you 23untie
3588
τὸν
1016
βοῦν
26ox
0846
αὐτοῦ
24your
2228
27or
3588
τὸν
28your
3688
ὄνον
29donkey
0575
ἀπὸ
30from
3588
τῆς
31its
5336
φάτνης
32stall
2532
καὶ
36and
0520
ἀπάγων
4222
ποτίζει
37lead 39out 40for 41water
13:16
 
 
3778A
ταύτην
3This 4dear 5woman
1161
δὲ

2364
θυγατέρα
7a 8daughter

0011
Ἀβραὰμ
10of 11Abraham
1510
οὖσαν

3739
ἣν
13has 14been
1210
ἔδησεν
15held 16in 17bondage 18by
3588
4567
Σατανᾶς
21Satan
2400
ἰδοὺ
1176
δέκα
2532
καὶ
3638
ὀκτὼ
23eighteen

2094
ἔτη
22for 24years
3756
οὐκ
1163
ἔδει
26Isn’t 27it 28right


3089
λυθῆναι


0575
ἀπὸ
3588
τοῦ
1199
δεσμοῦ


3778A
τούτου
30she 31be 32released
3588
τῇ
2250
ἡμέρᾳ
38Sabbath
3588
τοῦ
37the
4521
σαββάτου
38Sabbath
13:17
 
 
2532
καὶ
3778A
ταῦτα
3004
λέγοντος
0846
αὐτοῦ
3This
2617
κατῃσχύνοντο
4shamed
3956
πάντες
7enemies
3588
οἱ
0480
ἀντικείμενοι
7enemies
0846
αὐτῷ
5his
2532
καὶ
9but
3956
πᾶς
10all
3588
11the
3793
ὄχλος
12people
5463
ἔχαιρεν
13rejoiced
1909
ἐπὶ
14at
3956
πᾶσιν
3588
τοῖς
16the
1741
ἐνδόξοις
17wonderful 18things
3588
τοῖς
1096
γινομένοις
5259
ὑπ᾽
21did
0846
αὐτοῦ
20he
13:18
 
 

3004
ἔλεγεν
3Jesus 4said
3767
οὖν
2Then
5101
Τίνι
7What
3664
ὁμοία
14like
1510
ἐστὶν
8is
3588
9the
0932
βασιλεία
10Kingdom
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
11of 13God
2532
καὶ
5101
τίνι
16How


3666
ὁμοιώσω
17can 18I 19illustrate
0846
αὐτήν
20it
13:19
 
 
3664
ὁμοία
4like

1510
ἐστὶν
2It 3is

2848
κόκκῳ
5a 8seed

4615
σινάπεως
6tiny 7mustard
3739
ὃν
9that
2983
λαβὼν
12planted

0444
ἄνθρωπος
10a 11man
0906
ἔβαλεν
12planted
1519
εἰς
13in
2779
κῆπον
15garden
1438
ἑαυτοῦ
14a
2532
καὶ

0837
ηὔξησεν
18it 19grows
2532
καὶ
20and
1096
ἐγένετο
1519
εἰς
21becomes

1186
δένδρον
22a 23tree
2532
καὶ
25and
3588
τὰ
26the
4071
πετεινὰ
3588
τοῦ
3772
οὐρανοῦ
27birds
2681
κατεσκήνωσεν
28make 29nests
1722
ἐν
30in
3588
τοῖς
2798
κλάδοις
33branches
0846
αὐτοῦ
31its
13:20
 
 
2532
καὶ
3825
πάλιν
3also

3004A
εἶπεν
2He 4asked
5101
Τίνι
7What 8else

3666
ὁμοιώσω
9is 15like
3588
τὴν
10the
0932
βασιλείαν
11Kingdom
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
12of 14God
13:21
 
 
3664
ὁμοία
4like

1510
ἐστὶν
2It 3is

2219
ζύμῃ
5the 6yeast 9used 10in 11making 12bread

3739
ἣν
19a 21yeast

2983
λαβοῦσα
16she 17put 18only 20little

1135
γυνὴ
7a 8woman

2928
ἐνέκρυψεν
16she 17put 18only 20little
1519
εἰς
22in

0224
ἀλεύρου
25of 26flour
4568
σάτα
24measures
5140
τρία
23three
2193
ἕως
3739
οὗ
14Even 15though

2220
ἐζυμώθη
28it 29permeated
3650
ὅλον
30every 31part 32of 33the 34dough
13:22
 
 
2532
καὶ

1279
διεπορεύετο
3Jesus 4went
2596
κατὰ
5through

4172
πόλεις
6the 7towns
2532
καὶ
8and
2968
κώμας
9villages
1321
διδάσκων
11teaching
2532
καὶ

4197
πορείαν

4160
ποιούμενος
17always 18pressing 19on
1519
εἰς
20toward
2414
Ἱεροσόλυμα
21Jerusalem
13:23
 
 
3004A
εἶπεν
4asked
1161
δέ
5100
τις
3Someone
0846
αὐτῷ
5him
2962
Κύριε
8Lord
1487
εἰ
10will


3641
ὀλίγοι
11only 12a 13few
3588
οἱ

4982
σῳζόμενοι
15be 16saved
3588
20He
1161
δὲ
3004A
εἶπεν
4314
πρὸς
21replied
0846
αὐτούς
13:24
 
 
0075
Ἀγωνίζεσθε
3Work 4hard

1525A
εἰσελθεῖν

1223
διὰ
5to 6enter
3588
τῆς
7the
4728
στενῆς
8narrow
2374
θύρας
9door 10to 11God’s 12Kingdom
3754
ὅτι
14for
4183C
πολλοί
15many
3004
λέγω
4771
ὑμῖν

2212
ζητήσουσιν
18will 19try

1525A
εἰσελθεῖν
20to 21enter
2532
καὶ
22but

3756
οὐκ

2480
ἰσχύσουσιν
23will 24fail
13:25
 
 
0575
ἀφ᾽
3739
οὗ
0302
ἂν
2When
1453A
ἐγερθῇ
3588
3the
3617
οἰκοδεσπότης
4master 5of 6the 7house
2532
καὶ

0608
ἀποκλείσῃ
10has 11locked
3588
τὴν
12the
2374
θύραν
13door
2532
καὶ
0756
ἄρξησθε
22You 23will 24stand
1854
ἔξω
25outside


2476.0
ἑστάναι
22You 23will 24stand
2532
καὶ
2925
κρούειν
27knocking 28and 29pleading
3588
τὴν
2374
θύραν
3004
λέγοντες
33
2962
Κύριε
34Lord
0455
ἄνοιξον
36open 37the 38door

1473
ἡμῖν
39for 40us
2532
καὶ
43But


0611
ἀποκριθεὶς
44he 45will 46reply
3004B
ἐρεῖ
49
4771
ὑμῖν
3756
Οὐκ
51don’t


1492
οἶδα
50I 52know
4771
ὑμᾶς
53you
4159
πόθεν
55where 58from

1510
ἐστέ
56you 57come
13:26
 
 
5119
τότε
2Then
0756
ἄρξεσθε


3004
λέγειν
3you 4will 5say

2068
Ἐφάγομεν
9we 10ate
1799
ἐνώπιόν
13with
4771
σου
14you
2532
καὶ
11and
4095
ἐπίομεν
12drank
2532
καὶ
16and
1722
ἐν
19in
3588
ταῖς
4113
πλατείαις
22streets
1473
ἡμῶν
20our

1321
ἐδίδαξας
17you 18taught
13:27
 
 
2532
καὶ
2And


3004B
ἐρεῖ
3he 4will 5reply

3004
λέγων
8I 9tell
4771
ὑμῖν
10you
3756
Οὐκ
13don’t


1492
οἶδα
12I 14know
4771
ὑμᾶς
15you
4159
πόθεν
17where 20from

1510
ἐστέ
18you 19come
0868
ἀπόστητε
22Get 23away 24from
0575
ἀπ᾽
1473
ἐμοῦ
26me
3956
πάντες
28all


2040
ἐργάται


0093
ἀδικίας
29you 30who 31do 32evil
13:28
 
 
1563
ἐκεῖ
1510A
ἔσται
4There 5will 6be
3588
2805
κλαυθμὸς
8weeping
2532
καὶ
9and
3588
1030
βρυγμὸς
11gnashing
3588
τῶν

3599
ὀδόντων
12of 14teeth
3752
ὅταν
16for
3708A
ὄψησθε
17you 18will 19see
0011
Ἀβραάμ
20Abraham
2532
καὶ
2464
Ἰσαάκ
23Isaac
2532
καὶ
2384
Ἰακώβ
26Jacob
2532
καὶ
28and
3956
πάντας
29all
3588
τοὺς
30the
4396
προφήτας
31prophets
1722
ἐν
32in
3588
τῇ
33the
0932
βασιλείᾳ
34Kingdom
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
35of 37God
4771
ὑμᾶς
40you
1161
δὲ
39but


1544
ἐκβαλλομένους
41will 42be 43thrown 44out
1854
ἔξω
13:29
 
 
2532
καὶ
2And


2240
ἥξουσιν
3people 4will 5come
0575
ἀπὸ
12from
0395
ἀνατολῶν
13east
2532
καὶ
14and
1424
δυσμῶν
15west
2532
καὶ
0575
ἀπὸ
1005
βορρᾶ
19north
2532
καὶ
20and
3558
νότου
21south
2532
καὶ


0347A
ἀνακλιθήσονται
24to 25take 27places
1722
ἐν
28in
3588
τῇ
29the
0932
βασιλείᾳ
30Kingdom
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
31of 33God
13:30
 
 
2532
καὶ
2And
2400
ἰδού
3note 4this
1510
εἰσὶν
8seem 11now
2078
ἔσχατοι
9least 10important
3739
οἳ
7who
1510A
ἔσονται
6Some 12will 13be

4413
πρῶτοι
14the 15greatest
2532
καὶ
18and

1510
εἰσὶν
19some 21are

4413
πρῶτοι
22the 23greatest
3739
οἳ
20who
1510A
ἔσονται
24now 25will 26be
2078
ἔσχατοι
27least 28important
13:31
 
 
1722
ἐν
2At
0846
αὐτῇ
3that
3588
τῇ
5610
ὥρᾳ
5time
4334A
προσῆλθάν
5100
τινες
6some
5330
Φαρισαῖοι
8Pharisees
3004
λέγοντες
9said

0846
αὐτῷ
10to 11him
1831A
̓Έξελθε
2532
καὶ
4198
πορεύου
14Get 15away 18if 19you 20want 21to 22live
1782
ἐντεῦθεν
16from 17here
3754
ὅτι
2264
Ἡρῴδης
25Herod 26Antipas
2309
θέλει
27wants
4771
σε
30you

0615
ἀποκτεῖναι
28to 29kill
13:32
 
 
2532
καὶ

3004A
εἶπεν
3Jesus 4replied
0846
αὐτοῖς
4198
Πορευθέντες
8Go
3004A
εἴπατε
9tell
3588
τῇ
0258
ἀλώπεκι
12fox
3778
ταύτῃ
10that
2400
ἰδοὺ
13that
1544
ἐκβάλλω
18casting 19out
1140
δαιμόνια
20demons
2532
καὶ
21and
2392
ἰάσεις
0658
ἀποτελῶ
14I 15will 16keep 17on 22healing 23people
4594
σήμερον
24today
2532
καὶ
25and
0839
αὔριον
26tomorrow
2532
καὶ
28and
3588
τῇ
29the
5154
τρίτῃ
30third 31day


5048
τελειοῦμαι
32I 33will 34accomplish 36purpose
13:33
 
 
4133
πλὴν
2Yes
1163
δεῖ
14must
1473
με
13I
4594
σήμερον
4today
2532
καὶ
0839
αὔριον
7tomorrow
2532
καὶ
9and
3588
τῇ
10the
2192B
ἐχομένῃ
11next 12day
4198
πορεύεσθαι
15proceed 16on 18way
3754
ὅτι
20For
3756
οὐκ
1735
ἐνδέχεται
21it 22wouldn’t 23do 24for

4396
προφήτην
25a 26prophet 27of 28God
0622A
ἀπολέσθαι
29to 30be 31killed
1854A
ἔξω
32except 33in
2419
Ἰερουσαλήμ
34Jerusalem
13:34
 
 
2419
Ἰερουσαλήμ
4Jerusalem

2419
Ἰερουσαλήμ
3O 6Jerusalem
3588
8the 9city 10that
0615
ἀποκτείνουσα
11kills
3588
τοὺς
12the
4396
προφήτας
13prophets
2532
καὶ
14and
3036
λιθοβολοῦσα
15stones

3588
τοὺς

0649
ἀπεσταλμένους

4314
πρὸς
16God’s 17messengers
0846
αὐτήν
4212
ποσάκις
20How 21often


2309
ἠθέλησα
22I 23have 24wanted

1996
ἐπισυνάξαι
25to 26gather 30together
3588
τὰ
5043
τέκνα
29children
4771
σου
27your
3739
ὃν
5158
τρόπον
31as

3733
ὄρνις
32a 33hen
3588
τὴν
1438
ἑαυτῆς
36her
3555
νοσσιὰν
37chicks
5259
ὑπὸ
38beneath
3588
τὰς
39her
4420
πτέρυγας
40wings
2532
καὶ
42but
3756
οὐκ
44wouldn’t

2309
ἠθελήσατε
43you 45let
13:35
 
 
2400
ἰδού
2And 3now 5look

0863
ἀφίεται
10is 11abandoned
4771
ὑμῖν
3588
3624
οἶκος
9house
4771
ὑμῶν
7your
3004
λέγω
1161
δὲ
14And
4771
ὑμῖν
3756
οὐ
3361.0
μὴ
19never


3708B
ἴδητέ
17you 18will 20see 22again
1473
με
21me
2193
ἕως
23until

3004A
εἴπητε
24you 25say
2127
Εὐλογημένος
28Blessings 29on
3588
30the 31one 32who
2064
ἐρχόμενος
33comes
1722
ἐν
34in

3686
ὀνόματι
35the 36name


2962
κυρίου
37of 38the 39LORD