The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Reverse Interlinear

Reference:

Luke 13:1-35

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

13:1
 
 
About
4δέ
1161
6ἐν
1722
this
7αὐτῷ
0846
 
8τῷ
3588
time
9καιρῷ
2540
Jesus
11αὐτῷ
0846
was informed3παρῆσαν
3918
5τινες
5100
10ἀπαγγέλλοντες
0518
that
12περὶ
4012
Pilate
18Πειλᾶτος
4091
had 
16τὸ
3588
murdered
17αἷμα
0129
19ἔμιξεν
3396.0
20μετὰ
3326
some
15ὧν
3739
people from
14Γαλιλαίων
1057.0A
 
13τῶν
3588
Galilee
14Γαλιλαίων
1057.0A
as
17αἷμα
0129
19ἔμιξεν
3396.0
20μετὰ
3326
they
23αὐτῶν
0846
were offering17αἷμα
0129
19ἔμιξεν
3396.0
20μετὰ
3326
 
21τῶν
3588
sacrifices at the Temple
22θυσιῶν
2378
13:2
 
 
5εἶπεν
3004A
Do you think


8Δοκεῖτε
1380
 
9ὅτι
3754
those
12οὗτοι
3778
 
10οἱ
3588
Galileans
11Γαλιλαῖοι
1057.0A
were
18ἐγένοντο
1096
worse
14παρὰ
3844
sinners
13ἁμαρτωλοὶ
0268.0A
than
14παρὰ
3844
all
15πάντας
3956
the other
16τοὺς
3588
people from Galilee
17Γαλιλαίους
1057.0A
 
3καὶ
2532
Jesus asked

4ἀποκριθεὶς
0611
 
6αὐτοῖς
0846
that
21ταῦτα
3778A
why
20ὅτι
3754
they suffered

22πεπόνθασιν
3958
13:3
 
 
Not at all
3οὐχί
3780
 
5λέγω
3004
 
6ὑμῖν
4771
And
8ἀλλ᾽
0235
you
12πάντες
3956A
will perish


16ἀπολεῖσθε
0622A
too
14ὁμοίως
3668
unless
9ἐὰν
1437
10μὴ
3361.0
you repent of sins and turn to God

11μετανοῆτε
3340
13:4
 
 
And what about
3
2228
 
4ἐκεῖνοι
1565
the
5οἱ
3588
eighteen
6δεκαοκτὼ
1177.2
people
17αὐτούς
0846
who

 
15καὶ
2532
died
16ἀπέκτεινεν
0615
when

the
10
3588
tower
11πύργος
4444
in
12ἐν
1722
 
13τῷ
3588
Siloam
14Σιλωὰμ
4611
fell
9ἔπεσεν
4098
on
7ἐφ᾽
1909
them
8οὓς
3739
 
19δοκεῖτε
1380
 
20ὅτι
3754
Were
23ἐγένοντο
1096
they
21αὐτοὶ
0846
the worst
24παρὰ
3844
25πάντας
3956
26τοὺς
3588
27ἀνθρώπους
0444
28τοὺς
3588
29κατοικοῦντας
2730
sinners
22ὀφειλέται
3781
in
24παρὰ
3844
25πάντας
3956
26τοὺς
3588
27ἀνθρώπους
0444
28τοὺς
3588
29κατοικοῦντας
2730
Jerusalem
30Ἰερουσαλήμ
2419
13:5
 
 
No
3οὐχί
3780
I tell

5λέγω
3004
you
6ὑμῖν
4771
that

unless
7ἀλλ᾽
0235
8ἐὰν
1437
9μὴ
3361.0
you
11πάντες
3956A
repent
10μετανοήσητε
3340
you will perish
15ἀπολεῖσθε
0622A
too
13ὡσαύτως
5615
13:6
 
 
Then
4δὲ
1161
Jesus told

3ἔλεγεν
3004
this
5ταύτην
3778
 
6τὴν
3588
story
7παραβολήν
3850
A man
11τις
5100
planted
10εἶχέν
2192
12πεφυτευμένην
5452
a fig tree

9συκῆν
4808
in
13ἐν
1722
his
16αὐτοῦ
0846
 
14τῷ
3588
garden
15ἀμπελῶνι
0290
and
17καὶ
2532
came
18ἦλθεν
2064A
again and again to see if there was
19ζητῶν
2212
any fruit

20καρπὸν
2590
on
21ἐν
1722
it
22αὐτῇ
0846
but
24καὶ
2532
he was always disappointed


25οὐχ
3756
26εὗρεν
2147
13:7
 
 
Finally
4δὲ
1161
he said

3εἶπεν
3004A
to
5πρὸς
4314
his
6τὸν
3588
gardener
7ἀμπελουργόν
0289
 
9Ἰδοὺ
2400
I’ve waited
12ἀφ᾽
0575
13οὗ
3739
14ἔρχομαι
2064
15ζητῶν
2212
three
10τρία
5140
years
11ἔτη
2094
and
22καὶ
2532
there
24εὑρίσκω
2147
hasn’t
23οὐχ
3756
been
24εὑρίσκω
2147
a single fig
16καρπὸν
2590
17ἐν
1722
18τῇ
3588
19συκῇ
4808
 
20ταύτῃ
3778
Cut
26ἔκκοψον
1581
it
27αὐτήν
0846
down
26ἔκκοψον
1581
It’s just taking up space
29ἱνατί
2444
30καὶ
2532
33καταργεῖ
2673
in

the
31τὴν
3588
garden
32γῆν
1093
13:8
 
 
 
4δὲ
1161
The
3
3588
gardener answered

5ἀποκριθεὶς
0611
 
7αὐτῷ
0846
6λέγει
3004
Sir
9Κύριε
2962
give one more chance
18ἕως
2193
19ὅτου
3755
Leave
11ἄφες
0863
it
12αὐτὴν
0846
 
13καὶ
2532
another
14τοῦτο
3778
 
15τὸ
3588
year
16ἔτος
2094
I’ll give

24βάλω
0906
it
22αὐτὴν
0846
special attention
20σκάψω
4626
21περὶ
4012
and
23καὶ
2532
plenty of
24βάλω
0906
fertilizer
25κόπρια
2874.0A
13:9
 
 
If
3κἂν
2579
4μὲν
3303
we get

5ποιήσῃ
4160
figs
6καρπὸν
2590
next year
7εἰς
1519
8τὸ
3588
9μέλλον
3195A
If
11εἰ
1487
not
13μή
3361.0
14γε
1065
then
12δὲ
1161
you can cut


16ἐκκόψεις
1581
it
17αὐτήν
0846
down
16ἐκκόψεις
1581
13:10
 
 
One
10ἐν
1722
 
11τοῖς
3588
Sabbath day
12σάββασιν
4521
 
4δὲ
1161
as

Jesus was

3ἦν
1510
teaching
5διδάσκων
1321
in
6ἐν
1722
a
7μιᾷ
1520
 
8τῶν
3588
synagogue
9συναγωγῶν
4864
13:11
 
 
he saw


3καὶ
2532
4ἰδοὺ
2400
a woman who

5γυνὴ
1135
had been crippled by


7ἔχουσα
2192
an

evil
8ἀσθενείας
0769
spirit
6πνεῦμα
4151
 
12καὶ
2532
She had been bent double
13ἦν
1510
14συνκύπτουσα
4794
for

eighteen
10δεκαοκτώ
1177.2
years
9ἔτη
2094
and
15καὶ
2532
was unable


16μὴ
3361.0
17δυναμένη
1410
to stand up

18ἀνακύψαι
0352
straight
19εἰς
1519
20τὸ
3588
21παντελές
3838
13:12
 
 
 
4δὲ
1161
When

 
6
3588
Jesus
7Ἰησοῦς
2424
saw
3ἰδὼν
3708B
her
5αὐτὴν
0846
he called

9προσεφώνησεν
4377
her
12αὐτῇ
0846
over
9προσεφώνησεν
4377
and
10καὶ
2532
said
11εἶπεν
3004A
Dear woman

14Γύναι
1135
you are healed


16ἀπολέλυσαι
0630
of

your
19σου
4771
 
17τῆς
3588
sickness
18ἀσθενείας
0769
13:13
 
 
Then
3καὶ
2532
he touched4ἐπέθηκεν
2007
6τὰς
3588
7χεῖρας
5495
her
5αὐτῇ
0846
and
9καὶ
2532
instantly
10παραχρῆμα
3916
she could stand straight
11ἀνωρθώθη
0461A
How
13καὶ
2532
she praised

14ἐδόξαζεν
1392
 
15τὸν
3588
God
16θεόν
2316
13:14
 
 
But
4δὲ
1161
the
5
3588
leader in charge of the synagogue
6ἀρχισυνάγωγος
0752
was indignant

7ἀγανακτῶν
0023
that
8ὅτι
3754
 
12
3588
Jesus
13Ἰησοῦς
2424
had healed

11ἐθεράπευσεν
2323
on

the
9τῷ
3588
Sabbath day
10σαββάτῳ
4521
18ὅτι
3754
There are

22εἰσὶν
1510
six
20̔Ὲξ
1803
days of the week
21ἡμέραι
2250
for
23ἐν
1722
24αἷς
3739
25δεῖ
1163
working
26ἐργάζεσθαι
2038
he said


3ἀποκριθεὶς
0611
15ἔλεγεν
3004
to

the
16τῷ
3588
crowd
17ὄχλῳ
3793
 
30οὖν
3767
Come
31ἐρχόμενοι
2064
on
28ἐν
1722
those days
29αὐταῖς
0846
to be healed


32θεραπεύεσθε
2323
 
34καὶ
2532
not
35μὴ
3361.0
on


 
36τῇ
3588
the
38τοῦ
3588
Sabbath
37ἡμέρᾳ
2250
39σαββάτου
4521
13:15
 
 
But
4δὲ
1161
the
6
3588
Lord
7κύριος
2962
replied
3ἀπεκρίθη
0611
 
5αὐτῷ
0846
8καὶ
2532
9εἶπεν
3004A
You hypocrites

11Ὑποκριταί
5273
Each
13ἕκαστος
1538A
of you

14ὑμῶν
4771
on

the
15τῷ
3588
Sabbath day
16σαββάτῳ
4521
Don’t
18οὐ
3756
you untie

19λύει
3089
your
22αὐτοῦ
0846
 
20τὸν
3588
ox
21βοῦν
1016
or
23
2228
your
24τὸν
3588
donkey
25ὄνον
3688
from
26ἀπὸ
0575
its
27τῆς
3588
stall
28φάτνης
5336
and
29καὶ
2532
lead out for water
30ἀπάγων
0520
31ποτίζει
4222
13:16
 
 
 
4δὲ
1161
This dear woman
3ταύτην
3778A
a daughter

5θυγατέρα
2364
 
7οὖσαν
1510
of Abraham

6Ἀβραὰμ
0011
has been

9ἣν
3739
held in bondage by
10ἔδησεν
1210
 
13ἰδοὺ
2400
 
11
3588
Satan
12Σατανᾶς
4567
for

eighteen
14δέκα
1176
15καὶ
2532
16ὀκτὼ
3638
years
17ἔτη
2094
Isn’t it right
19οὐκ
3756
20ἔδει
1163
she be released


21λυθῆναι
3089
22ἀπὸ
0575
23τοῦ
3588
24δεσμοῦ
1199
25τούτου
3778A
 
26τῇ
3588
the
28τοῦ
3588
Sabbath
27ἡμέρᾳ
2250
29σαββάτου
4521
13:17
 
 
 
3καὶ
2532
This
4ταῦτα
3778A
5λέγοντος
3004
6αὐτοῦ
0846
shamed
7κατῃσχύνοντο
2617
his
11αὐτῷ
0846
 
9οἱ
3588
enemies
8πάντες
3956
10ἀντικείμενοι
0480
but
13καὶ
2532
all
14πᾶς
3956
the
15
3588
people
16ὄχλος
3793
rejoiced
17ἔχαιρεν
5463
at
18ἐπὶ
1909
 
19πᾶσιν
3956
the
20τοῖς
3588
wonderful things
21ἐνδόξοις
1741
 
22τοῖς
3588
he
25αὐτοῦ
0846
did
23γινομένοις
1096
24ὑπ᾽
5259
13:18
 
 
Then
4οὖν
3767
Jesus said

3ἔλεγεν
3004
What
6Τίνι
5101
is
8ἐστὶν
1510
the
9
3588
Kingdom
10βασιλεία
0932
of

 
11τοῦ
3588
God
12θεοῦ
2316
like
7ὁμοία
3664
How
14καὶ
2532
15τίνι
5101
can I illustrate


16ὁμοιώσω
3666
it
17αὐτήν
0846
13:19
 
 
It is

4ἐστὶν
1510
like
3ὁμοία
3664
a

tiny mustard

6σινάπεως
4615
seed
5κόκκῳ
2848
that
7ὃν
3739
a man

9ἄνθρωπος
0444
planted
8λαβὼν
2983
10ἔβαλεν
0906
in
11εἰς
1519
a
13ἑαυτοῦ
1438
garden
12κῆπον
2779
 
15καὶ
2532
it grows

16ηὔξησεν
0837
and
17καὶ
2532
becomes
18ἐγένετο
1096
19εἰς
1519
a tree

20δένδρον
1186
and
22καὶ
2532
the
23τὰ
3588
birds
24πετεινὰ
4071
25τοῦ
3588
26οὐρανοῦ
3772
make nests
27κατεσκήνωσεν
2681
in
28ἐν
1722
its
31αὐτοῦ
0846
 
29τοῖς
3588
branches
30κλάδοις
2798
13:20
 
 
He

also
3καὶ
2532
4πάλιν
3825
asked
5εἶπεν
3004A
What else
7Τίνι
5101
is

the
9τὴν
3588
Kingdom
10βασιλείαν
0932
of

 
11τοῦ
3588
God
12θεοῦ
2316
like
8ὁμοιώσω
3666
13:21
 
 
It is

4ἐστὶν
1510
like
3ὁμοία
3664
the yeast

5ζύμῃ
2219
a woman

9γυνὴ
1135
used in making bread
Even though
16ἕως
2193
17οὗ
3739
she put only


8λαβοῦσα
2983
10ἐνέκρυψεν
2928
a

little
8λαβοῦσα
2983
10ἐνέκρυψεν
2928
yeast
7ἣν
3739
in
11εἰς
1519
three
14τρία
5140
measures
13σάτα
4568
of flour

12ἀλεύρου
0224
it permeated

18ἐζυμώθη
2220
every part of the dough
19ὅλον
3650
13:22
 
 
 
3καὶ
2532
Jesus went

4διεπορεύετο
1279
through
5κατὰ
2596
the towns

6πόλεις
4172
and
7καὶ
2532
villages
8κώμας
2968
teaching
10διδάσκων
1321
 
12καὶ
2532
always pressing on


13πορείαν
4197
14ποιούμενος
4160
toward
15εἰς
1519
Jerusalem
16Ἱεροσόλυμα
2414
13:23
 
 
 
4δέ
1161
Someone
5τις
5100
asked
3εἶπεν
3004A
him
6αὐτῷ
0846
Lord
8Κύριε
2962
will
10εἰ
1487
only a few


11ὀλίγοι
3641
 
12οἱ
3588
be saved

13σῳζόμενοι
4982
 
16δὲ
1161
He
15
3588
replied
17εἶπεν
3004A
18πρὸς
4314
 
19αὐτούς
0846
13:24
 
 
Work hard
3Ἀγωνίζεσθε
0075
to enter


4εἰσελθεῖν
1525A
5διὰ
1223
the
6τῆς
3588
narrow
7στενῆς
4728
door to God’s Kingdom
8θύρας
2374
for
10ὅτι
3754
many
11πολλοί
4183C
 
13λέγω
3004
 
14ὑμῖν
4771
will try

16ζητήσουσιν
2212
to enter

17εἰσελθεῖν
1525A
but
18καὶ
2532
will fail


19οὐκ
3756
20ἰσχύσουσιν
2480
13:25
 
 
When
3ἀφ᾽
0575
4οὗ
3739
5ἂν
0302
the
7
3588
master of the house
8οἰκοδεσπότης
3617
 
6ἐγερθῇ
1453A
 
9καὶ
2532
has locked

10ἀποκλείσῃ
0608
the
11τὴν
3588
door
12θύραν
2374
 
14καὶ
2532
You will stand


15ἄρξησθε
0756
17ἑστάναι
2476.0
outside
16ἔξω
1854
 
18καὶ
2532
knocking and pleading
19κρούειν
2925
 
20τὴν
3588
 
21θύραν
2374
22λέγοντες
3004
Lord
24Κύριε
2962
open the door
26ἄνοιξον
0455
for us

27ἡμῖν
1473
But
29καὶ
2532
he will reply


30ἀποκριθεὶς
0611
 
32ὑμῖν
4771
31ἐρεῖ
3004B
I


don’t
34Οὐκ
3756
know
35οἶδα
1492
you
36ὑμᾶς
4771
where
37πόθεν
4159
you come

38ἐστέ
1510
from
37πόθεν
4159
13:26
 
 
Then
3τότε
5119
you will say


4ἄρξεσθε
0756
5λέγειν
3004
we ate

7Ἐφάγομεν
2068
and
10καὶ
2532
drank
11ἐπίομεν
4095
with
8ἐνώπιόν
1799
you
9σου
4771
and
13καὶ
2532
you taught

18ἐδίδαξας
1321
in
14ἐν
1722
our
17ἡμῶν
1473
 
15ταῖς
3588
streets
16πλατείαις
4113
13:27
 
 
And
3καὶ
2532
he will reply


4ἐρεῖ
3004B
I tell

6λέγων
3004
you
7ὑμῖν
4771
I


don’t
9Οὐκ
3756
know
10οἶδα
1492
you
11ὑμᾶς
4771
where
12πόθεν
4159
you come

13ἐστέ
1510
from
12πόθεν
4159
Get away from
15ἀπόστητε
0868
 
16ἀπ᾽
0575
me
17ἐμοῦ
1473
all
19πάντες
3956
you who do evil
20ἐργάται
2040
21ἀδικίας
0093
13:28
 
 
 
3ἐκεῖ
1563
There will be
4ἔσται
1510A
 
5
3588
weeping
6κλαυθμὸς
2805
and
7καὶ
2532
 
8
3588
gnashing
9βρυγμὸς
1030
of

 
10τῶν
3588
teeth
11ὀδόντων
3599
for
13ὅταν
3752
you will see
14ὄψησθε
3708A
Abraham
15Ἀβραάμ
0011
 
17καὶ
2532
Isaac
18Ἰσαάκ
2464
 
20καὶ
2532
Jacob
21Ἰακώβ
2384
and
23καὶ
2532
all
24πάντας
3956
the
25τοὺς
3588
prophets
26προφήτας
4396
in
27ἐν
1722
the
28τῇ
3588
Kingdom
29βασιλείᾳ
0932
of

 
30τοῦ
3588
God
31θεοῦ
2316
but
34δὲ
1161
you
33ὑμᾶς
4771
will be thrown out


35ἐκβαλλομένους
1544
 
36ἔξω
1854
13:29
 
 
And
3καὶ
2532
people will come


4ἥξουσιν
2240
from
6ἀπὸ
0575
east
7ἀνατολῶν
0395
and
8καὶ
2532
west
9δυσμῶν
1424
 
11καὶ
2532
 
12ἀπὸ
0575
north
13βορρᾶ
1005
and
14καὶ
2532
south
15νότου
3558
 
17καὶ
2532
to take places


18ἀνακλιθήσονται
0347A
in
19ἐν
1722
the
20τῇ
3588
Kingdom
21βασιλείᾳ
0932
of

 
22τοῦ
3588
God
23θεοῦ
2316
13:30
 
 
And
3καὶ
2532
note this
4ἰδού
2400
Some


who
8οἳ
3739
seem
6εἰσὶν
1510
least important
7ἔσχατοι
2078
now

will be


9ἔσονται
1510A
the greatest

10πρῶτοι
4413
and
12καὶ
2532
some

who
15οἳ
3739
are
13εἰσὶν
1510
the greatest

14πρῶτοι
4413
now will be
16ἔσονται
1510A
least important
17ἔσχατοι
2078
13:31
 
 
At
3ἐν
1722
that
4αὐτῇ
0846
 
5τῇ
3588
time
6ὥρᾳ
5610
some
8τινες
5100
 
7προσῆλθάν
4334A
Pharisees
9Φαρισαῖοι
5330
said
10λέγοντες
3004
to him

11αὐτῷ
0846
Get away
13̓Έξελθε
1831A
14καὶ
2532
15πορεύου
4198
from here
16ἐντεῦθεν
1782
if you want to live 
18ὅτι
3754
Herod Antipas
19Ἡρῴδης
2264
wants
20θέλει
2309
to kill

22ἀποκτεῖναι
0615
you
21σε
4771
13:32
 
 
 
3καὶ
2532
Jesus replied

4εἶπεν
3004A
 
5αὐτοῖς
0846
Go
7Πορευθέντες
4198
tell
8εἴπατε
3004A
that
11ταύτῃ
3778
 
9τῇ
3588
fox
10ἀλώπεκι
0258
that
13ἰδοὺ
2400
I will keep on
casting out
14ἐκβάλλω
1544
demons
15δαιμόνια
1140
and
16καὶ
2532
healing people
17ἰάσεις
2392
18ἀποτελῶ
0658
today
19σήμερον
4594
and
20καὶ
2532
tomorrow
21αὔριον
0839
and
23καὶ
2532
the
24τῇ
3588
third day
25τρίτῃ
5154
I will accomplish purpose


26τελειοῦμαι
5048
13:33
 
 
Yes
3πλὴν
4133
today
7σήμερον
4594
 
9καὶ
2532
tomorrow
10αὔριον
0839
and
12καὶ
2532
the
13τῇ
3588
next day
14ἐχομένῃ
2192B
I
5με
1473
must
4δεῖ
1163
proceed on way
15πορεύεσθαι
4198
For
17ὅτι
3754
it wouldn’t do for
18οὐκ
3756
19ἐνδέχεται
1735
a prophet of God

20προφήτην
4396
to be killed
21ἀπολέσθαι
0622A
except in
22ἔξω
1854A
Jerusalem
23Ἰερουσαλήμ
2419
13:34
 
 
O

Jerusalem
3Ἰερουσαλήμ
2419
Jerusalem
5Ἰερουσαλήμ
2419
the city that
7
3588
kills
8ἀποκτείνουσα
0615
the
9τοὺς
3588
prophets
10προφήτας
4396
and
11καὶ
2532
stones
12λιθοβολοῦσα
3036
God’s messengers13τοὺς
3588
14ἀπεσταλμένους
0649
15πρὸς
4314
 
16αὐτήν
0846
How often
18ποσάκις
4212
I have wanted


19ἠθέλησα
2309
to gather

20ἐπισυνάξαι
1996
your
23σου
4771
 
21τὰ
3588
children
22τέκνα
5043
together
20ἐπισυνάξαι
1996
as
24ὃν
3739
25τρόπον
5158
a hen

26ὄρνις
3733
 
27τὴν
3588
her
28ἑαυτῆς
1438
chicks
29νοσσιὰν
3555
beneath
30ὑπὸ
5259
her
31τὰς
3588
wings
32πτέρυγας
4420
but
34καὶ
2532
you

wouldn’t
35οὐκ
3756
let
36ἠθελήσατε
2309
13:35
 
 
And now look
3ἰδού
2400
your
9ὑμῶν
4771
 
7
3588
house
8οἶκος
3624
is abandoned

5ἀφίεται
0863
 
6ὑμῖν
4771
And
12δὲ
1161
 
11λέγω
3004
 
13ὑμῖν
4771
you will


never
14οὐ
3756
15μὴ
3361.0
see
16ἴδητέ
3708B
me
17με
1473
again

until
18ἕως
2193
you say

19εἴπητε
3004A
Blessings on
21Εὐλογημένος
2127
the one who
22
3588
comes
23ἐρχόμενος
2064
in
24ἐν
1722
the name

25ὀνόματι
3686
of the LORD


26κυρίου
2962