The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Reverse Interlinear

Reference:

Luke 15:1-32

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

15:1
 
 
 
4δὲ
1161
 
7πάντες
3956A
 
8οἱ
3588
Tax collectors
9τελῶναι
5057
and
10καὶ
2532
other
11οἱ
3588
notorious sinners


12ἁμαρτωλοὶ
0268.0A
often came


3ἦσαν
1510
6ἐγγίζοντες
1448
 
5αὐτῷ
0846
to listen to

13ἀκούειν
0191
Jesus
14αὐτοῦ
0846
teach

15:2
 
 
 
3καὶ
2532
made
4διεγόγγυζον
1234
the
5οἵ
3588
 
6τε
5037
Pharisees
7Φαρισαῖοι
5330
and
8καὶ
2532
 
9οἱ
3588
teachers of religious law
10γραμματεῖς
1122
complain
4διεγόγγυζον
1234
that
11λέγοντες
3004
12ὅτι
3754
he
13οὗτος
3778A
was associating with

15προσδέχεται
4327
such sinful people


14ἁμαρτωλοὺς
0268.0A
even
17καὶ
2532
eating with
18συνεσθίει
4906
them
19αὐτοῖς
0846
15:3
 
 
So
4δὲ
1161
Jesus told


3εἶπεν
3004A
5πρὸς
4314
them
6αὐτοὺς
0846
this
9ταύτην
3778
 
7τὴν
3588
story
8παραβολὴν
3850
 
10λέγων
3004
15:4
 
 
If
3Τίς
5101
5ἐξ
1537
6ὑμῶν
4771
a man

4ἄνθρωπος
0444
has
7ἔχων
2192
a hundred

8ἑκατὸν
1540
sheep
9πρόβατα
4263
and
10καὶ
2532
one
14ἕν
1520
of
12ἐξ
1537
them
13αὐτῶν
0846
gets lost
11ἀπολέσας
0622
Won’t
16οὐ
3756
he leave

17καταλείπει
2641
the
18τὰ
3588
ninety-nine others
19ἐνενήκοντα
1768A
20ἐννέα
1767
in
21ἐν
1722
the
22τῇ
3588
wilderness
23ἐρήμῳ
2048A
and
24καὶ
2532
go
25πορεύεται
4198
to search for


26ἐπὶ
1909
the
27τὸ
3588
one that is lost28ἀπολωλὸς
0622
until
29ἕως
2193
he finds

30εὕρῃ
2147
it
31αὐτό
0846
15:5
 
 
And
3καὶ
2532
when he has found4εὑρών
2147
he will


joyfully
11χαίρων
5463
carry home
6ἐπιτίθησιν
2007
on
7ἐπὶ
1909
his
10αὐτοῦ
0846
 
8τοὺς
3588
shoulders
9ὤμους
5606
15:6
 
 
 
3καὶ
2532
When he arrives
4ἐλθὼν
2064A
5εἰς
1519
6τὸν
3588
7οἶκον
3624
he will call together


9συνκαλεῖ
4779
his
10τοὺς
3588
friends
11φίλους
5384A
and
12καὶ
2532
 
13τοὺς
3588
neighbors
14γείτονας
1069
saying
16λέγων
3004
 
17αὐτοῖς
0846
Rejoice with
19Συνχάρητέ
4796A
me
20μοι
1473
because
21ὅτι
3754
I have found


22εὗρον
2147
my
25μου
1473
 
26τὸ
3588
lost
27ἀπολωλός
0622
 
23τὸ
3588
sheep
24πρόβατόν
4263
15:7
 
 
 
3λέγω
3004
 
4ὑμῖν
4771
In the same way
5ὅτι
3754
6οὕτως
3779
there is more


12ἔσται
1510A
joy
8χαρὰ
5479
in
9ἐν
1722
 
10τῷ
3588
heaven
11οὐρανῷ
3772
over
13ἐπὶ
1909
one
14ἑνὶ
1520
lost sinner who


15ἁμαρτωλῷ
0268.0A
repents and returns to God
16μετανοοῦντι
3340
than
17
2228
over
18ἐπὶ
1909
ninety-nine
19ἐνενήκοντα
1768A
20ἐννέα
1767
others who

22οἵτινες
3748
righteous
21δικαίοις
1342A
haven’t
23οὐ
3756
25ἔχουσιν
2192
strayed away
24χρείαν
5532
26μετανοίας
3341
15:8
 
 
Or
3
2228
suppose
4τίς
5101
a woman

5γυνὴ
1135
has
7ἔχουσα
2192
ten
8δέκα
1176
silver coins
6δραχμὰς
1406
 
9ἐὰν
1437
loses
10ἀπολέσῃ
0622
one
12μίαν
1520
 
11δραχμὴν
1406
Won’t
14οὐχὶ
3780
she light

15ἅπτει
0681
a lamp

16λύχνον
3088
and
17καὶ
2532
sweep
18σαροῖ
4563
the entire
19τὴν
3588
house
20οἰκίαν
3614
and
21καὶ
2532
search
22ζητεῖ
2212
carefully
23ἐπιμελῶς
1960
until
24ἕως
2193
25οὗ
3739
she finds

26εὕρῃ
2147
15:9
 
 
And
3καὶ
2532
when she finds


4εὑροῦσα
2147
she will call in


6συνκαλεῖ
4779
her
7τὰς
3588
friends
8φίλας
5384B
and
9καὶ
2532
neighbors
10γείτονας
1069
say
11λέγουσα
3004
Rejoice with
13Συνχάρητέ
4796A
me
14μοι
1473
because
15ὅτι
3754
I have


found
16εὗρον
2147
my
17τὴν
3588
 
19ἣν
3739
lost
20ἀπώλεσα
0622
coin
18δραχμὴν
1406
15:10
 
 
In the same way
3οὕτως
3779
 
4λέγω
3004
 
5ὑμῖν
4771
there is

7γίνεται
1096
joy
8χαρὰ
5479
in the presence
9ἐνώπιον
1799
of

 
12τοῦ
3588
God’s
13θεοῦ
2316
 
10τῶν
3588
angels
11ἀγγέλων
0032
 
14ἐπὶ
1909
when

even one

15ἑνὶ
1520
sinner
16ἁμαρτωλῷ
0268.0A
repents
17μετανοοῦντι
3340
15:11
 
 
To illustrate the point further
4δέ
1161
Jesus told this story

3εἶπεν
3004A
A
7τις
5100
man
6̓Άνθρωπός
0444
had
8εἶχεν
2192
two
9δύο
1417
sons
10υἱούς
5207
15:12
 
 
 
3καὶ
2532
The
5
3588
younger
6νεώτερος
3501A
son
7αὐτῶν
0846
told
4εἶπεν
3004A
 
8τῷ
3588
father
9πατρί
3962
 
11Πάτερ
3962
I want

13δός
1325
my
14μοι
1473
share
17μέρος
3313
ofyour
18τῆς
3588
estate
15τὸ
3588
16ἐπιβάλλον
1911
19οὐσίας
3776
now before dieSo
22δὲ
1161
his father
21
3588
agreed to divide


23διεῖλεν
1244
his
25τὸν
3588
wealth
26βίον
0979
between
23διεῖλεν
1244
sons
24αὐτοῖς
0846
15:13
 
 
A few


5οὐ
3756
6πολλὰς
4183
days
7ἡμέρας
2250
later
3καὶ
2532
4μετ᾽
3326
this
10
3588
younger
11νεώτερος
3501A
son
12υἱὸς
5207
packed
8συναγαγὼν
4863
all belongings
9πάντα
3956A
moved
13ἀπεδήμησεν
0589
to
14εἰς
1519
a

distant
16μακράν
3117
land
15χώραν
5561
and
18καὶ
2532
there
19ἐκεῖ
1563
he wasted

20διεσκόρπισεν
1287
all
21τὴν
3588
his
23αὐτοῦ
0846
money
22οὐσίαν
3776
in

wild
25ἀσώτως
0811
living
24ζῶν
2198.0
15:14
 
 
About the time
4δὲ
1161
his
5αὐτοῦ
0846
money
6πάντα
3956A
ran out
3δαπανήσαντος
1159
a

great
10ἰσχυρὰ
2478
famine
9λιμὸς
3042
swept over
8ἐγένετο
1096
11κατὰ
2596
 
12τὴν
3588
the
14ἐκείνην
1565
land
13χώραν
5561
and
16καὶ
2532
he
17αὐτὸς
0846
began
18ἤρξατο
0756
to starve

19ὑστερεῖσθαι
5302
15:15
 
 
 
3καὶ
2532
 
4πορευθεὶς
4198
He persuaded


5ἐκολλήθη
2853
a
6ἑνὶ
1520
 
9τῆς
3588
local
10χώρας
5561
11ἐκείνης
1565
 
7τῶν
3588
farmer
8πολιτῶν
4177
to hire
5ἐκολλήθη
2853
and
13καὶ
2532
the man sent


14ἔπεμψεν
3992
him
15αὐτὸν
0846
into
16εἰς
1519
his
19αὐτοῦ
0846
 
17τοὺς
3588
fields
18ἀγροὺς
0068
to feed

20βόσκειν
1006
the pigs

21χοίρους
5519
15:16
 
 
The young man became so hungry

4ἐπεθύμει
1937
5χορτασθῆναι
5526A
that
6ἐκ
1537
even
3καὶ
2532
the
7τῶν
3588
pods
8κερατίων
2769
 
9ὧν
3739
he was feeding


10ἤσθιον
2068
the
11οἱ
3588
pigs
12χοῖροι
5519
looked good toBut
14καὶ
2532
no one
15οὐδεὶς
3762A
gave
16ἐδίδου
1325
him
17αὐτῷ
0846
anything

15:17
 
 
 
5δὲ
1161
When he finally came6ἐλθὼν
2064A
to
3εἰς
1519
his senses
4ἑαυτὸν
1438
he said

7ἔφη
5346
At home
11τοῦ
3588
12πατρός
3962
 
13μου
1473
even
9Πόσοι
4214
the hired servants


10μίσθιοι
3407
have

food
15ἄρτων
0740
enough to spare
14περισσεύονται
4052
and
18δὲ
1161
here
20ὧδε
5602
I
17ἐγὼ
1473
am dying

21ἀπόλλυμαι
0622A
of hunger


19λιμῷ
3042
15:18
 
 
I will


go
3ἀναστὰς
0450
4πορεύσομαι
4198
home
11αὐτῷ
0846
to
5πρὸς
4314
my
8μου
1473
 
6τὸν
3588
father
7πατέρα
3962
and
9καὶ
2532
say
10ἐρῶ
3004B
Father
13Πάτερ
3962
I have sinned


15ἥμαρτον
0264
against
16εἰς
1519
both
19καὶ
2532
 
17τὸν
3588
heaven
18οὐρανὸν
3772
and
19καὶ
2532
 
20ἐνώπιόν
1799
you
21σου
4771
15:19
 
 
I am

4εἰμὶ
1510
no longer
3οὐκέτι
3765
worthy of
5ἄξιος
0514
being called

6κληθῆναι
2564
your
8σου
4771
son
7υἱός
5207
Please take

10ποίησόν
4160
me
11με
1473
on
10ποίησόν
4160
as
12ὡς
5613
a
13ἕνα
1520
 
14τῶν
3588
hired servant
15μισθίων
3407
 
16σου
4771
15:20
 
 
So
3καὶ
2532
he returned home


4ἀναστὰς
0450
5ἦλθεν
2064A
to
6πρὸς
4314
his
9ἑαυτοῦ
1438
 
7τὸν
3588
father
8πατέρα
3962
And
12δὲ
1161
while
11ἔτι
2089
he
13αὐτοῦ
0846
was still a long way off

14μακρὰν
3112
15ἀπέχοντος
0568
his
21αὐτοῦ
0846
 
19
3588
father
20πατὴρ
3962
saw
17εἶδεν
3708B
him
18αὐτὸν
0846
 
23καὶ
2532
Filled with love and compassion
24ἐσπλαγχνίσθη
4697
 
26καὶ
2532
he ran to

27δραμών
5143
embraced
29ἐπέπεσεν
1968
31τὸν
3588
32τράχηλον
5137
 
30ἐπὶ
1909
him
33αὐτοῦ
0846
and
35καὶ
2532
kissed
36κατεφίλησεν
2705
him
37αὐτόν
0846
15:21
 
 
 
4δὲ
1161
His
5
3588
son
6υἱὸς
5207
said
3εἶπεν
3004A
to him

7αὐτῷ
0846
Father
9Πάτερ
3962
I have sinned


11ἥμαρτον
0264
against
12εἰς
1519
both
15καὶ
2532
 
13τὸν
3588
heaven
14οὐρανὸν
3772
and
15καὶ
2532
 
16ἐνώπιόν
1799
you
17σου
4771
I am

20εἰμὶ
1510
no longer
19οὐκέτι
3765
worthy
21ἄξιος
0514
of being called


22κληθῆναι
2564
your
25σου
4771
son
24υἱός
5207
15:22
 
 
But
4δὲ
1161
his
5
3588
father
6πατὴρ
3962
said
3εἶπεν
3004A
to
7πρὸς
4314
the
8τοὺς
3588
servants
9δούλους
1400
 
10αὐτοῦ
0846
Quick
12Ταχύ
5035
Bring
14ἐξενέγκατε
1627
the
16τὴν
3588
finest
17πρώτην
4413
robe
15στολὴν
4749
and
18καὶ
2532
put on
19ἐνδύσατε
1746
him
20αὐτόν
0846
 
22καὶ
2532
Get
23δότε
1325
a ring

24δακτύλιον
1146
for
25εἰς
1519
his
28αὐτοῦ
0846
 
26τὴν
3588
finger
27χεῖρα
5495
and
29καὶ
2532
sandals
30ὑποδήματα
5266
for
31εἰς
1519
his
32τοὺς
3588
feet
33πόδας
4228
15:23
 
 
And
3καὶ
2532
 
4φέρετε
5342
kill
9θύσατε
2380
the
5τὸν
3588
calf
6μόσχον
3448
 
7τὸν
3588
have been fattening
8σιτευτὸν
4618
 
11καὶ
2532
We must celebrate
13εὐφρανθῶμεν
2165A
with a feast
12φαγόντες
2068
15:24
 
 
for
3ὅτι
3754
this
4οὗτος
3778
 
5
3588
son
6υἱός
5207
of mine

7μου
1473
was
9ἦν
1510
dead
8νεκρὸς
3498
and
10καὶ
2532
has now returned to life


11ἀνέζησεν
0326
He was

13ἦν
1510
lost
14ἀπολωλώς
0622
but
16καὶ
2532
now he is found17εὑρέθη
2147
So
19καὶ
2532
the party


21εὐφραίνεσθαι
2165A
began
20ἤρξαντο
0756
15:25
 
 
Meanwhile
4δέ
1161
the
6
3588
 
9
3588
older
10πρεσβύτερος
4245
son
7υἱὸς
5207
 
8αὐτοῦ
0846
was
3ἦν
1510
in
11ἐν
1722
the fields

12ἀγρῷ
0068
working

 
14καὶ
2532
When
15ὡς
5613
he returned home


16ἐρχόμενος
2064
17ἤγγισεν
1448
he heard

21ἤκουσεν
0191
music
22συμφωνίας
4858
and
23καὶ
2532
dancing
24χορῶν
5525
in

the
18τῇ
3588
house
19οἰκίᾳ
3614
15:26
 
 
and
3καὶ
2532
he asked4προσκαλεσάμενος
4341
8ἐπυνθάνετο
4441
one
5ἕνα
1520
of

the
6τῶν
3588
servants
7παίδων
3816
what
9τί
5101
10ἂν
0302
was going on
11εἴη
1510
12ταῦτα
3778A
15:27
 
 
7ὅτι
3754
Your
11σου
4771
 
9
3588
brother
10ἀδελφός
0080
is back
12ἥκει
2240
 
4δὲ
1161
he
3
3588
was told

5εἶπεν
3004A
 
6αὐτῷ
0846
and
14καὶ
2532
your
18σου
4771
 
16
3588
father
17πατήρ
3962
has killed

15ἔθυσεν
2380
the
19τὸν
3588
 
21τὸν
3588
fattened
22σιτευτόν
4618
calf
20μόσχον
3448
We are celebrating


27ἀπέλαβεν
0618
because of
24ὅτι
3754
his
26αὐτὸν
0846
safe return
25ὑγιαίνοντα
5198
15:28
 
 
 
4δὲ
1161
The older brother was angry
3ὠργίσθη
3710
and
5καὶ
2532
wouldn’t
6οὐκ
3756
7ἤθελεν
2309
go in
8εἰσελθεῖν
1525A
 
11δὲ
1161
His
13αὐτοῦ
0846
 
10
3588
father
12πατὴρ
3962
came out
14ἐξελθὼν
1831A
begged
15παρεκάλει
3870
him
16αὐτόν
0846
15:29
 
 
but
4δὲ
1161
he
3
3588
replied
5ἀποκριθεὶς
0611
 
7τῷ
3588
 
8πατρὶ
3962
 
9αὐτοῦ
0846
6εἶπεν
3004A
 
11Ἰδοὺ
2400
All these
12τοσαῦτα
5118
years
13ἔτη
2094
I’ve slaved

14δουλεύω
1398
for you

15σοι
4771
and
16καὶ
2532
never once
17οὐδέποτε
3763
refused to do
20παρῆλθον
3928A
a single thing


18ἐντολήν
1785
you
19σου
4771
told to
18ἐντολήν
1785
And
22καὶ
2532
in all that time
you

never
24οὐδέποτε
3763
gave
25ἔδωκας
1325
me
23ἐμοὶ
1473
one young goat

26ἔριφον
2056
for
27ἵνα
2443
a feast


32εὐφρανθῶ
2165A
with
28μετὰ
3326
my
31μου
1473
 
29τῶν
3588
friends
30φίλων
5384A
15:30
 
 
Yet
4δὲ
1161
when
3ὅτε
3753
this
8οὗτος
3778
 
5
3588
son
6υἱός
5207
of yours

7σου
4771
comes back after
16ἦλθεν
2064A
 
9
3588
squandering
10καταφαγών
2719
your
11σου
4771
 
12τὸν
3588
money
13βίον
0979
on
14μετὰ
3326
prostitutes
15πορνῶν
4204
you celebrate by killing18ἔθυσας
2380
 
19αὐτῷ
0846
the
20τὸν
3588
fattened
21σιτευτὸν
4618
calf
22μόσχον
3448
15:31
 
 
 
4δὲ
1161
His father
3
3588
said
5εἶπεν
3004A
to him

6αὐτῷ
0846
dear son

8Τέκνον
5043
you
10σὺ
4771
have

always
11πάντοτε
3842
stayed
14εἶ
1510
by
12μετ᾽
3326
me
13ἐμοῦ
1473
and
16καὶ
2532
everything I have
17πάντα
3956
18τὰ
3588
19ἐμὰ
1699A
is
21ἐστιν
1510
yours
20σά
4674
15:32
 
 
 
4δὲ
1161
 
5καὶ
2532
had to
7ἔδει
1163
celebrate this happy day
3εὐφρανθῆναι
2165A
6χαρῆναι
5463A
For
9ὅτι
3754
 
13οὗτος
3778
your
12σου
4771
 
10
3588
brother
11ἀδελφός
0080
was
15ἦν
1510
dead
14νεκρὸς
3498
and
16καὶ
2532
has come back to life

17ἔζησεν
2198.0
 
19καὶ
2532
He was lost


20ἀπολωλώς
0622
but
22καὶ
2532
now he is found23εὑρέθη
2147