The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Reverse Interlinear

Reference:

Luke 16:1-31

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

16:1
 
 
 
4δὲ
1161
 
5καὶ
2532
Jesus told this story

3ἔλεγεν
3004
to
6πρὸς
4314
his
7τοὺς
3588
disciples
8μαθητάς
3101
There was

12ἦν
1510
a certain
11τις
5100
rich
13πλούσιος
4145
man
10̓Άνθρωπός
0444
who
14ὃς
3739
had
15εἶχεν
2192
a manager handling affairs

16οἰκονόμον
3623
One day
18καὶ
2532
a report came

20διεβλήθη
1225
 
21αὐτῷ
0846
that
22ὡς
5613
the manager

19οὗτος
3778A
was wasting

23διασκορπίζων
1287
his
26αὐτοῦ
0846
employer’s money
24τὰ
3588
25ὑπάρχοντα
5224
16:2
 
 
So
3καὶ
2532
the employer


called
4φωνήσας
5455
him
5αὐτὸν
0846
in
4φωνήσας
5455
said
6εἶπεν
3004A
 
7αὐτῷ
0846
What’s
9Τί
5101
this
10τοῦτο
3778A
I hear

11ἀκούω
0191
about
12περὶ
4012
you
13σοῦ
4771
Get
15ἀπόδος
0591
your
20σου
4771
report
16τὸν
3588
17λόγον
3056
18τῆς
3588
19οἰκονομίας
3622
in order
15ἀπόδος
0591
because
23γὰρ
1063
you are going to be fired
22οὐ
3756
24δύνῃ
1410
25ἔτι
2089
26οἰκονομεῖν
3621
16:3
 
 
 
4δὲ
1161
The
7
3588
manager
8οἰκονόμος
3623
thought to himself
3εἶπεν
3004A
5ἐν
1722
6ἑαυτῷ
1438
Now what
10Τί
5101
11ποιήσω
4160
 
13ὅτι
3754
My
16μου
1473
 
14
3588
boss
15κύριός
2962
has fired
17ἀφαιρεῖται
0851
18τὴν
3588
19οἰκονομίαν
3622
20ἀπ᾽
0575
me
21ἐμοῦ
1473
I

don’t
24οὐκ
3756
have the strength
25ἰσχύω
2480
to dig ditches

23σκάπτειν
4626
I’m too proud

28αἰσχύνομαι
0153
to beg

27ἐπαιτεῖν
1871
16:4
 
 
I know

3ἔγνων
1097
how
4τί
5101
to ensure


5ποιήσω
4160
that
6ἵνα
2443
I’ll have


5ποιήσω
4160
plenty of friends who


17αὐτῶν
1438
will give


12δέξωνταί
1209
14εἰς
1519
me
13με
1473
a
15τοὺς
3588
home
16οἴκους
3624
when
7ὅταν
3752
I am fired


8μετασταθῶ
3179A
9ἐκ
1537
10τῆς
3588
11οἰκονομίας
3622
16:5
 
 
So
3καὶ
2532
he invited


4προσκαλεσάμενος
4341
each
6ἕκαστον
1538A
person
5ἕνα
1520
who
7τῶν
3588
owed money to
8χρεοφειλετῶν
5533
his
11ἑαυτοῦ
1438
 
9τοῦ
3588
employer
10κυρίου
2962
to come and discuss the situation
4προσκαλεσάμενος
4341
He asked

13ἔλεγεν
3004
the
14τῷ
3588
first one
15πρώτῳ
4413
How much
17Πόσον
4214
do you owe


18ὀφείλεις
3784
him
19τῷ
3588
20κυρίῳ
2962
21μου
1473
16:6
 
 
 
4δὲ
1161
The man
3
3588
replied
5εἶπεν
3004A
800 gallons
7Ἑκατὸν
1540
8βάτους
0943
of olive oil

9ἐλαίου
1637
So
12δὲ
1161
the
11
3588
manager told

13εἶπεν
3004A
him
14αὐτῷ
0846
Take
16Δέξαι
1209
 
17σου
4771
the
18τὰ
3588
bill
19γράμματα
1121
and
20καὶ
2532
quickly
22ταχέως
5030
change
21καθίσας
2523
23γράψον
1125
400 gallons
24πεντήκοντα
4004
16:7
 
 
And
8δὲ
1161
how much
9πόσον
4214
do

you
7Σὺ
4771
owe
10ὀφείλεις
3784
 
3ἔπειτα
1899
he asked

5εἶπεν
3004A
the next man

4ἑτέρῳ
2087
1,000 bushels
16Ἑκατὸν
1540
17κόρους
2884
of wheat

18σίτου
4621
 
12
3588
 
13δὲ
1161
was the reply


14εἶπεν
3004A
the manager said


20λέγει
3004
 
21αὐτῷ
0846
take
23Δέξαι
1209
 
24σου
4771
the
25τὰ
3588
bill
26γράμματα
1121
and
27καὶ
2532
change
28γράψον
1125
800 bushels
29ὀγδοήκοντα
3589
16:8
 
 
 
3καὶ
2532
The
5
3588
rich man
6κύριος
2962
had to admire
4ἐπῄνεσεν
1867
the
7τὸν
3588
 
9τῆς
3588
dishonest
10ἀδικίας
0093
rascal
8οἰκονόμον
3623
for
11ὅτι
3754
being
13ἐποίησεν
4160
so shrewd
12φρονίμως
5430
And it is true that
15ὅτι
3754
the
16οἱ
3588
children
17υἱοὶ
5207
of

this
20τούτου
3778
 
18τοῦ
3588
world
19αἰῶνος
0165
more shrewd
21φρονιμώτεροι
5429A
in dealing with
27εἰς
1519
the
28τὴν
3588
world around
29γενεὰν
1074
 
30τὴν
3588
them
31ἑαυτῶν
1438
than
22ὑπὲρ
5228
are
32εἰσίν
1510
the
23τοὺς
3588
children
24υἱοὺς
5207
of

the
25τοῦ
3588
light
26φωτὸς
5457
16:9
 
 
 
3καὶ
2532
 
4ἐγὼ
1473
Here’s the lesson
5ὑμῖν
4771
6λέγω
3004
Use
9ποιήσατε
4160
your
8ἑαυτοῖς
1438
worldly resources
12τοῦ
3588
13μαμωνᾶ
3126
14τῆς
3588
15ἀδικίας
0093
to benefit others
11ἐκ
1537
and make
9ποιήσατε
4160
friends
10φίλους
5384A
Then
17ἵνα
2443
when
19ὅταν
3752
earthly possessions are gone20ἐκλίπῃ
1587
they will welcome


22δέξωνται
1209
you
23ὑμᾶς
4771
to
24εἰς
1519
an
25τὰς
3588
eternal
26αἰωνίους
0166
home
27σκηνάς
4633
16:10
 
 
you
3
3588
faithful
4πιστὸς
4103
in
5ἐν
1722
little things
6ἐλαχίστῳ
1646
 
8καὶ
2532
will be

12ἐστιν
1510
faithful
11πιστός
4103
in
9ἐν
1722
large ones
10πολλῷ
4183E
But
14καὶ
2532
you
15
3588
dishonest
18ἄδικος
0094
in
16ἐν
1722
little things
17ἐλαχίστῳ
1646
 
20καὶ
2532
won’t be honest
23ἄδικός
0094
24ἐστιν
1510
with
21ἐν
1722
greater responsibilities
22πολλῷ
4183E
16:11
 
 
And
4οὖν
3767
if
3εἰ
1487
you are

11ἐγένεσθε
1096
untrustworthy
9πιστοὶ
4103
10οὐκ
3756
about
5ἐν
1722
worldly wealth
6τῷ
3588
7ἀδίκῳ
0094
8μαμωνᾷ
3126
who
15τίς
5101
will trust

17πιστεύσει
4100
you
16ὑμῖν
4771
with

the
13τὸ
3588
true riches of heaven
14ἀληθινὸν
0228
16:12
 
 
And
3καὶ
2532
if
4εἰ
1487
you are

10ἐγένεσθε
1096
not
9οὐκ
3756
faithful
8πιστοὶ
4103
with
5ἐν
1722
other people’s things
6τῷ
3588
7ἀλλοτρίῳ
0245B
why
14τίς
5101
should

you
16ὑμῖν
4771
be trusted with

15δώσει
1325
things of your own
12τὸ
3588
13ὑμέτερον
5212A
16:13
 
 
No
3οὐδεὶς
3762
one
4οἰκέτης
3610
can
5δύναται
1410
serve
8δουλεύειν
1398
two
6δυσὶ
1417
masters
7κυρίοις
2962
For
11γὰρ
1063
 
10
2228
you will hate


14μισήσει
3404
 
12τὸν
3588
one
13ἕνα
1520
and
15καὶ
2532
love
18ἀγαπήσει
0025
the
16τὸν
3588
other
17ἕτερον
2087
 
20
2228
you will be devoted to


22ἀνθέξεται
0472
one
21ἑνὸς
1520
and
23καὶ
2532
despise
26καταφρονήσει
2706
the
24τοῦ
3588
other
25ἑτέρου
2087
You cannot


28οὐ
3756
29δύνασθε
1410
serve
31δουλεύειν
1398
both
32καὶ
2532
God
30θεῷ
2316
and
32καὶ
2532
money
33μαμωνᾷ
3126
16:14
 
 
The
7οἱ
3588
Pharisees who
8Φαρισαῖοι
5330
dearly loved money


10φιλάργυροι
5366
11ὑπάρχοντες
5225
 
4δὲ
1161
heard
3ἤκουον
0191
all
6πάντα
3956
this
5ταῦτα
3778A
and
13καὶ
2532
scoffed at
14ἐξεμυκτήριζον
1592
him
15αὐτόν
0846
16:15
 
 
Then
3καὶ
2532
he said

4εἶπεν
3004A
to them

5αὐτοῖς
0846
You
7Ὑμεῖς
4771
like to appear


8ἐστὲ
1510
 
9οἱ
3588
righteous
10δικαιοῦντες
1344
11ἑαυτοὺς
1438
in public
12ἐνώπιον
1799
13τῶν
3588
14ἀνθρώπων
0444
but
17δὲ
1161
 
16
3588
God
18θεὸς
2316
knows
19γινώσκει
1097
your
22ὑμῶν
4771
 
20τὰς
3588
hearts
21καρδίας
2588
 
24ὅτι
3754
What
25τὸ
3588
this world
26ἐν
1722
27ἀνθρώποις
0444
honors
28ὑψηλὸν
5308B
detestable
29βδέλυγμα
0946
in the sight
30ἐνώπιον
1799
of

 
31τοῦ
3588
God
32θεοῦ
2316
16:16
 
 
Until
9μέχρι
3360
John the Baptist
10Ἰωάνου
2491
the
3
3588
law of Moses
4νόμος
3551
and
5καὶ
2532
the
6οἱ
3588
messages of the prophets
7προφῆται
4396A
But now
12ἀπὸ
0575
13τότε
5119
the Good News

18εὐαγγελίζεται
2097
the
14
3588
Kingdom
15βασιλεία
0932
of

 
16τοῦ
3588
God
17θεοῦ
2316
is preached

18εὐαγγελίζεται
2097
and
20καὶ
2532
everyone
21πᾶς
3956A
is eager to get


24βιάζεται
0971A
in
22εἰς
1519
 
23αὐτὴν
0846
16:17
 
 
 
4δέ
1161
It is

5ἐστιν
1510
easier for
3εὐκοπώτερον
2123
 
6τὸν
3588
heaven
7οὐρανὸν
3772
and
8καὶ
2532
 
9τὴν
3588
earth
10γῆν
1093
to disappear

11παρελθεῖν
3928A
than for
12
2228
the smallest point
15μίαν
1520
16κεραίαν
2762
of

God’s
13τοῦ
3588
law
14νόμου
3551
to be overturned


17πεσεῖν
4098
16:18
 
 
a
4
3588
man who
3πᾶς
3956
divorces
5ἀπολύων
0630
his
8αὐτοῦ
0846
 
6τὴν
3588
wife
7γυναῖκα
1135
and
9καὶ
2532
marries
10γαμῶν
1060
someone else
11ἑτέραν
2087
commits adultery
12μοιχεύει
3431
And
14καὶ
2532
anyone who
15
3588
marries
19γαμῶν
1060
a woman divorced


16ἀπολελυμένην
0630
from
17ἀπὸ
0575
husband
18ἀνδρὸς
0435
commits adultery
20μοιχεύει
3431
16:19
 
 
 
4δέ
1161
There was

6ἦν
1510
a certain
5τις
5100
rich
7πλούσιος
4145
man who
3ἄνθρωπος
0444
 
8καὶ
2532
was splendidly clothed in


9ἐνεδιδύσκετο
1737
purple
10πορφύραν
4209
and
11καὶ
2532
fine linen
12βύσσον
1040
lived
13εὐφραινόμενος
2165A
16λαμπρῶς
2988
each
14καθ᾽
2596
day
15ἡμέραν
2250
in luxury
13εὐφραινόμενος
2165A
16λαμπρῶς
2988
16:20
 
 
 
4δέ
1161
At
9πρὸς
4314
his
12αὐτοῦ
0846
 
10τὸν
3588
gate
11πυλῶνα
4440
lay
8ἐβέβλητο
0906
a
5τις
5100
poor man
3πτωχὸς
4434A
named
6ὀνόματι
3686
Lazarus who
7Λάζαρος
2976
was covered with sores


13εἱλκωμένος
1669
16:21
 
 
 
3καὶ
2532
As Lazarus longing for


4ἐπιθυμῶν
1937
scraps
5χορτασθῆναι
5526A
6ἀπὸ
0575
7τῶν
3588
8πιπτόντων
4098
from
9ἀπὸ
0575
the
10τῆς
3588
 
12τοῦ
3588
rich man’s
13πλουσίου
4145A
table
11τραπέζης
5132
the
17οἱ
3588
dogs
18κύνες
2965
 
15ἀλλὰ
0235
 
16καὶ
2532
would come

19ἐρχόμενοι
2064
lick
20ἐπέλειχον
0621.0A
his
23αὐτοῦ
0846
 
21τὰ
3588
open sores
22ἕλκη
1668
16:22
 
 
Finally
3ἐγένετο
1096
4δέ
1161
the
7τὸν
3588
poor man
8πτωχὸν
4434A
died
6ἀποθανεῖν
0599
and
9καὶ
2532
was carried

10ἀπενεχθῆναι
0667
by
12ὑπὸ
5259
the
13τῶν
3588
angels
14ἀγγέλων
0032
 
11αὐτὸν
0846
to be with
15εἰς
1519
16τὸν
3588
17κόλπον
2859
Abraham
18Ἀβραάμ
0011
 
21δὲ
1161
The
23
3588
rich man
24πλούσιος
4145A
also
22καὶ
2532
died
20ἀπέθανεν
0599
and
25καὶ
2532
was buried

26ἐτάφη
2290
16:23
 
 
and
3καὶ
2532
went to
4ἐν
1722
the
5τῷ
3588
place of the dead
6ᾅδῃ
0086
in
14ἐν
1722
torment
13ὑπάρχων
5225
15βασάνοις
0931
he saw
8ἐπάρας
1869
9τοὺς
3588
10ὀφθαλμοὺς
3788
17ὁρᾷ
3708
 
11αὐτοῦ
0846
Abraham
18Ἀβραὰμ
0011
in
19ἀπὸ
0575
the far distance

20μακρόθεν
3113
with
21καὶ
2532
Lazarus
22Λάζαρον
2976
at
23ἐν
1722
his
26αὐτοῦ
0846
 
24τοῖς
3588
side
25κόλποις
2859
16:24
 
 
 
3καὶ
2532
The rich man

4αὐτὸς
0846
shouted
5φωνήσας
5455
6εἶπεν
3004A
Father
8Πάτερ
3962
Abraham
9Ἀβραάμ
0011
have some pity
11ἐλέησόν
1653
12με
1473
 
14καὶ
2532
Send
15πέμψον
3992
Lazarus
16Λάζαρον
2976
over
15πέμψον
3992
to
17ἵνα
2443
dip
18βάψῃ
0911
the
19τὸ
3588
tip
20ἄκρον
0206
of

his
23αὐτοῦ
0846
 
21τοῦ
3588
finger
22δακτύλου
1147
in water

24ὕδατος
5204
and
25καὶ
2532
cool
26καταψύξῃ
2711
my
29μου
1473
 
27τὴν
3588
tongue
28γλῶσσάν
1100
 
31ὅτι
3754
I am in anguish


32ὀδυνῶμαι
3600
in
33ἐν
1722
these
36ταύτῃ
3778
 
34τῇ
3588
flames
35φλογὶ
5395
16:25
 
 
But
4δὲ
1161
Abraham
5Ἀβραάμ
0011
said
3εἶπεν
3004A
Son
7Τέκνον
5043
remember
9μνήσθητι
3403
that
10ὅτι
3754
during
15ἐν
1722
your
18σου
4771
 
16τῇ
3588
lifetime
17ζωῇ
2222
you
14σου
4771
had
11ἀπέλαβες
0618
everything wanted
12τὰ
3588
13ἀγαθά
0018C
and
20καὶ
2532
Lazarus
21Λάζαρος
2976
 
22ὁμοίως
3668
had nothing
23τὰ
3588
24κακά
2556B
So
27δὲ
1161
now
26νῦν
3568
he is


here
28ὧδε
5602
being comforted

29παρακαλεῖται
3870
and
32δὲ
1161
you
31σὺ
4771
are in anguish

33ὀδυνᾶσαι
3600
16:26
 
 
And
3καὶ
2532
besides
4ἐν
1722
5πᾶσι
3956
6τούτοις
3778A
there is
a

great
13μέγα
3173
chasm
12χάσμα
5490
separating
8μεταξὺ
3342A
14ἐστήρικται
4741
us
9ἡμῶν
1473
10καὶ
2532
11ὑμῶν
4771
 
16ὅπως
3704A
 
17οἱ
3588
 
18θέλοντες
2309
No
23μὴ
3361.0
one can

24δύνωνται
1410
cross over
19διαβῆναι
1224
to
21πρὸς
4314
you
22ὑμᾶς
4771
from here
20ἔνθεν
1782A
no
26μηδὲ
3366
cross over
30διαπερῶσιν
1276
to
28πρὸς
4314
us
29ἡμᾶς
1473
from there
27ἐκεῖθεν
1564
16:27
 
 
Then
4δέ
1161
the rich man said3εἶπεν
3004A
 
8οὖν
3767
Please
6Ἐρωτῶ
2065
7σε
4771
Father
10πάτερ
3962
at least
12ἵνα
2443
send
13πέμψῃς
3992
him
14αὐτὸν
0846
to
15εἰς
1519
my
20μου
1473
 
18τοῦ
3588
father’s
19πατρός
3962
 
16τὸν
3588
home
17οἶκον
3624
16:28
 
 
For
4γὰρ
1063
I have

3ἔχω
2192
five
5πέντε
4002
brothers
6ἀδελφούς
0080
and I want
8ὅπως
3704A
him to warn


9διαμαρτύρηται
1263
them
10αὐτοῖς
0846
so
11ἵνα
2443
they
14αὐτοὶ
0846
don’t
12μὴ
3361.0
end up
13καὶ
2532
15ἔλθωσιν
2064
in
16εἰς
1519
this
19τοῦτον
3778
 
17τὸν
3588
place
18τόπον
5117
of

 
20τῆς
3588
torment
21βασάνου
0931
16:29
 
 
But
4δὲ
1161
Abraham
5Ἀβραάμ
0011
said
3λέγει
3004
Moses
8Μωυσέα
3475.0
and
9καὶ
2532
the
10τοὺς
3588
prophets
11προφήτας
4396A
have warned them
7̓Έχουσι
2192
brothers can read


13ἀκουσάτωσαν
0191
what they wrote
14αὐτῶν
0846
16:30
 
 
 
4δὲ
1161
The
3
3588
rich man replied


5εἶπεν
3004A
No
7Οὐχί
3780
Father
9πάτερ
3962
Abraham
10Ἀβραάμ
0011
But
12ἀλλ᾽
0235
if
13ἐάν
1437
someone
14τις
5100
is sent

17πορευθῇ
4198
to
18πρὸς
4314
them
19αὐτούς
0846
from
15ἀπὸ
0575
the dead


16νεκρῶν
3498A
they will repent of sins and turn to God


21μετανοήσουσιν
3340
16:31
 
 
But
4δὲ
1161
Abraham said

3εἶπεν
3004A
 
5αὐτῷ
0846
If
7Εἰ
1487
they

won’t
12οὐκ
3756
listen to
13ἀκούουσιν
0191
Moses
8Μωυσέως
3475.0
and
9καὶ
2532
the
10τῶν
3588
prophets
11προφητῶν
4396A
they


won’t
15οὐδ᾽
3761
listen
21πεισθήσονται
3982A
even if
16ἐάν
1437
someone
17τις
5100
rises
20ἀναστῇ
0450
from
18ἐκ
1537
the dead


19νεκρῶν
3498A