The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Reverse Interlinear

Reference:

Luke 17:1-37

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

17:1
 
 
One day
4δὲ
1161
Jesus said

3εἶπεν
3004A
to
5πρὸς
4314
his
8αὐτοῦ
0846
 
6τοὺς
3588
disciples
7μαθητὰς
3101
There will always be

10Ἀνένδεκτόν
0418
11ἐστιν
1510
12τοῦ
3588
15μὴ
3361.0
16ἐλθεῖν
2064A
 
13τὰ
3588
temptations to sin
14σκάνδαλα
4625
but
18πλὴν
4133
what sorrow awaits
19οὐαὶ
3759
the person who


21οὗ
3739
does the tempting
20δι᾽
1223
22ἔρχεται
2064
17:2
 
 
It would be better3λυσιτελεῖ
3081
 
4αὐτῷ
0846
 
13καὶ
2532
to be thrown


14ἔρριπται
4496
into
15εἰς
1519
the
16τὴν
3588
sea
17θάλασσαν
2281
with
5εἰ
1487
a millstone


6λίθος
3037
7μυλικὸς
3457
hung
8περίκειται
4029
around
9περὶ
4012
your
12αὐτοῦ
0846
 
10τὸν
3588
neck
11τράχηλον
5137
than
18
2228
to
19ἵνα
2443
cause
20σκανδαλίσῃ
4624
one
24ἕνα
1520
of

these
23τούτων
3778
 
21τῶν
3588
little ones
22μικρῶν
3398
to fall into sin
20σκανδαλίσῃ
4624
17:3
 
 
So watch

3προσέχετε
4337
yourselves
4ἑαυτοῖς
1438
If
6ἐὰν
1437
another
8
3588
believer
9ἀδελφός
0080
 
10σου
4771
sins
7ἁμάρτῃ
0264
rebuke
12ἐπιτίμησον
2008
that person
13αὐτῷ
0846
then
15καὶ
2532
if
16ἐὰν
1437
there is repentance


17μετανοήσῃ
3340
forgive
19ἄφες
0863
 
20αὐτῷ
0846
17:4
 
 
Even
3καὶ
2532
if
4ἐὰν
1437
that person wrongs
8ἁμαρτήσῃ
0264
9εἰς
1519
you
10σὲ
4771
seven times
5ἑπτάκις
2034
a
6τῆς
3588
day
7ἡμέρας
2250
and
11καὶ
2532
each time
12ἑπτάκις
2034
turns again
13ἐπιστρέψῃ
1994
14πρὸς
4314
asks
16λέγων
3004
18Μετανοῶ
3340
 
15σὲ
4771
forgiveness
16λέγων
3004
18Μετανοῶ
3340
you must forgive


20ἀφήσεις
0863
 
21αὐτῷ
0846
17:5
 
 
 
3καὶ
2532
The
5οἱ
3588
apostles
6ἀπόστολοι
0652
said
4εἶπαν
3004A
to

the
7τῷ
3588
Lord
8κυρίῳ
2962
Show
10Πρόσθες
4369
us
11ἡμῖν
1473
how to increase
10Πρόσθες
4369
faith
12πίστιν
4102
17:6
 
 
 
4δὲ
1161
The
5
3588
Lord
6κύριος
2962
answered
3εἶπεν
3004A
If
8Εἰ
1487
you had

9ἔχετε
2192
faith
10πίστιν
4102
even as small as
11ὡς
5613
a

mustard
13σινάπεως
4615
seed
12κόκκον
2848
you

could
16ἂν
0302
say
15ἐλέγετε
3004
to

this
19ταύτῃ
3778
 
17τῇ
3588
mulberry tree
18συκαμίνῳ
4807
May you beuprooted
21Ἐκριζώθητι
1610
and
22καὶ
2532
thrown
23φυτεύθητι
5452
into
24ἐν
1722
the
25τῇ
3588
sea
26θαλάσσῃ
2281
and
28καὶ
2532
it

would
30ἂν
0302
obey
29ὑπήκουσεν
5219
you
31ὑμῖν
4771
17:7
 
 
When
3τίς
5101
4δὲ
1161
5ἐξ
1537
a servant

7δοῦλον
1400
 
6ὑμῶν
4771
 
8ἔχων
2192
comes in
14εἰσελθόντι
1525A
from
15ἐκ
1537
16τοῦ
3588
17ἀγροῦ
0068
plowing
9ἀροτριῶντα
0722
or
10
2228
taking care of sheep
11ποιμαίνοντα
4165
 
13ὃς
3739
does master say


18ἐρεῖ
3004B
 
19αὐτῷ
0846
 
21Εὐθέως
2112
Come in and eat with
22παρελθὼν
3928A
23ἀνάπεσε
0377
17:8
 
 
No
3ἀλλ᾽
0235
4οὐχί
3780
he says

6ἐρεῖ
3004B
 
7αὐτῷ
0846
Prepare
9Ἑτοίμασόν
2090
my meal10τι
5101
11δειπνήσω
1172
 
13καὶ
2532
put on your apron
14περιζωσάμενος
4024
serve
16διακόνει
1247
me
17μοι
1473
while
18ἕως
2193
I eat19φάγω
2068
20καὶ
2532
21πίω
4095
Then
23καὶ
2532
you
29σύ
4771
can eat

26φάγεσαι
5315A
27καὶ
2532
28πίεσαι
4095A
later
24μετὰ
3326
25ταῦτα
3778A
17:9
 
 
does the master thank
4ἔχει
2192
5χάριν
5485
the
6τῷ
3588
servant
7δούλῳ
1400
for
8ὅτι
3754
doing
9ἐποίησεν
4160
what told to do
10τὰ
3588
11διαταχθέντα
1299
Of course not
3μὴ
3361.0
17:10
 
 
In the same way
3οὕτως
3779
4καὶ
2532
 
5ὑμεῖς
4771
when
7ὅταν
3752
you
12ὑμῖν
4771
obey
8ποιήσητε
4160
9πάντα
3956
10τὰ
3588
11διαταχθέντα
1299
you should say


13λέγετε
3004
14ὅτι
3754
We are

18ἐσμεν
1510
unworthy
17ἀχρεῖοί
0888
servants who
16Δοῦλοι
1400
have simply done our

23πεποιήκαμεν
4160
duty
20
3739
21ὠφείλομεν
3784
22ποιῆσαι
4160
17:11
 
 
 
3καὶ
2532
 
4ἐγένετο
1096
As
5ἐν
1722
6τῷ
3588
Jesus continued on

7πορεύεσθαι
4198
toward
8εἰς
1519
Jerusalem
9Ἰερουσαλήμ
2419
 
11καὶ
2532
he
12αὐτὸς
0846
reached the border


13διήρχετο
1330
between
14διὰ
1223
15μέσον
3319A
Galilee
18Γαλιλαίας
1056
and
17καὶ
2532
Samaria
16Σαμαρείας
4540
17:12
 
 
 
3καὶ
2532
As

he
5αὐτοῦ
0846
entered
4εἰσερχομένου
1525
 
6εἴς
1519
a
7τινα
5100
village
8κώμην
2968
 
10ἀπήντησαν
0528
ten
11δέκα
1176
lepers
12λεπροὶ
3015
13ἄνδρες
0435
 
15οἳ
3739
stood
16ἔστησαν
2476.0
at a distance
17πόρρωθεν
4207
17:13
 
 
 
3καὶ
2532
 
4αὐτοὶ
0846
crying out
5ἦραν
0142
6φωνὴν
5456
7λέγοντες
3004
Jesus
9Ἰησοῦ
2424
Master
11ἐπιστάτα
1988
have mercy on
13ἐλέησον
1653
us
14ἡμᾶς
1473
17:14
 
 
 
3καὶ
2532
He

looked at
4ἰδὼν
3708B
them
6αὐτοῖς
0846
said
5εἶπεν
3004A
Go
8Πορευθέντες
4198
show
9ἐπιδείξατε
1925
yourselves
10ἑαυτοὺς
1438
to

the
11τοῖς
3588
priests
12ἱερεῦσιν
2409
And
14καὶ
2532
15ἐγένετο
1096
as
16ἐν
1722
17τῷ
3588
they
19αὐτούς
0846
went
18ὑπάγειν
5217
they were cleansed of leprosy


21ἐκαθαρίσθησαν
2511
17:15
 
 
 
4δὲ
1161
One
3εἷς
1520
of
5ἐξ
1537
them
6αὐτῶν
0846
when he saw


8ἰδὼν
3708B
that
9ὅτι
3754
he was healed
10ἰάθη
2390
came back to Jesus
12ὑπέστρεψεν
5290
shouting
14μετὰ
3326
15φωνῆς
5456
16μεγάλης
3173
Praise
17δοξάζων
1392
 
18τὸν
3588
God
19θεόν
2316
17:16
 
 
 
3καὶ
2532
He fell

4ἔπεσεν
4098
to the ground
5ἐπὶ
1909
6πρόσωπον
4383
at
7παρὰ
3844
Jesus'
10αὐτοῦ
0846
 
8τοὺς
3588
feet
9πόδας
4228
thanking
12εὐχαριστῶν
2168
him
13αὐτῷ
0846
for what had done
 
15καὶ
2532
This man
16αὐτὸς
0846
was
17ἦν
1510
a Samaritan

18Σαμαρείτης
4541
17:17
 
 
 
4δὲ
1161
 
5
3588
Jesus
6Ἰησοῦς
2424
asked
3ἀποκριθεὶς
0611
7εἶπεν
3004A
Didn’t
9Οὐχ
3756
I heal

12ἐκαθαρίσθησαν
2511
ten
11δέκα
1176
men
10οἱ
3588
 
15δὲ
1161
Where
17ποῦ
4226
the other
14οἱ
3588
nine
16ἐννέα
1767
17:18
 
 
Has

no one
3οὐχ
3756
4εὑρέθησαν
2147
returned
5ὑποστρέψαντες
5290
to give

6δοῦναι
1325
glory
7δόξαν
1391
to

 
8τῷ
3588
God
9θεῷ
2316
except
11εἰ
1487
12μὴ
3361.0
this
15οὗτος
3778
 
13
3588
foreigner
14ἀλλογενὴς
0241
17:19
 
 
And
3καὶ
2532
Jesus said

4εἶπεν
3004A
to the man

5αὐτῷ
0846
Stand up
7Ἀναστὰς
0450
go
8πορεύου
4198
Your
12σου
4771
 
10
3588
faith
11πίστις
4102
has healed

13σέσωκέν
4982
you
14σε
4771
17:20
 
 
One day
4δὲ
1161
the
6τῶν
3588
Pharisees
7Φαρισαίων
5330
asked
3ἐπερωτηθεὶς
1905
5ὑπὸ
5259
When
9Πότε
4219
will

the
11
3588
Kingdom
12βασιλεία
0932
of

 
13τοῦ
3588
God
14θεοῦ
2316
come
10ἔρχεται
2064
Jesus replied

16ἀπεκρίθη
0611
 
17αὐτοῖς
0846
18καὶ
2532
19εἶπεν
3004A
The
23
3588
Kingdom
24βασιλεία
0932
of

 
25τοῦ
3588
God
26θεοῦ
2316
can’t
21Οὐκ
3756
be detected

22ἔρχεται
2064
by
27μετὰ
3326
visible signs
28παρατηρήσεως
3907
17:21
 
 
You

won’t
3οὐδὲ
3761
be able to say4ἐροῦσιν
3004B
Here it is
6Ἰδοὺ
2400
7ὧδε
5602
or
9
2228
It’s over there


10Ἐκεῖ
1563
For
12ἰδοὺ
2400
13γὰρ
1063
the
14
3588
Kingdom
15βασιλεία
0932
of

 
16τοῦ
3588
God
17θεοῦ
2316
is already
20ἐστίν
1510
among
18ἐντὸς
1787
you
19ὑμῶν
4771
17:22
 
 
Then
4δὲ
1161
he said

3εἶπεν
3004A
to
5πρὸς
4314
his
6τοὺς
3588
disciples
7μαθητάς
3101
The time

10ἡμέραι
2250
is coming

9Ἐλεύσονται
2064
when
11ὅτε
3753
you will long


12ἐπιθυμήσετε
1937
to see

20ἰδεῖν
3708B
the day when
13μίαν
1520
14τῶν
3588
15ἡμερῶν
2250
the
16τοῦ
3588
Son
17υἱοῦ
5207
 
18τοῦ
3588
of Man

19ἀνθρώπου
0444
returns
13μίαν
1520
14τῶν
3588
15ἡμερῶν
2250
but
22καὶ
2532
you


won’t
23οὐκ
3756
see
24ὄψεσθε
3708A
17:23
 
 
 
3καὶ
2532
People will tell


4ἐροῦσιν
3004B
you
5ὑμῖν
4771
Look
7Ἰδού
2400
there is
9ἐκεῖ
1563
or
11
2228
Here he is
12Ἰδοὺ
2400
13ὧδε
5602
don’t
15μὴ
3361.0
go out
16ἀπέλθητε
0565A
and
17μηδὲ
3366
follow
18διώξητε
1377
17:24
 
 
For
4γὰρ
1063
as
3ὥσπερ
5618
the
5
3588
lightning
6ἀστραπὴ
0796
flashes
7ἀστράπτουσα
0797
lights up
10ὑπὸ
5259
17λάμπει
2989
the
11τὸν
3588
sky
12οὐρανὸν
3772
from
8ἐκ
1537
one end
9τῆς
3588
to
13εἰς
1519
the
14τὴν
3588
 
15ὑπ᾽
5259
other
16οὐρανὸν
3772
so
19οὕτως
3779
it will be
20ἔσται
1510A
on
25ἐν
1722
the
26τῇ
3588
day when
27ἡμέρᾳ
2250
the
21
3588
Son
22υἱὸς
5207
of

 
23τοῦ
3588
Man
24ἀνθρώπου
0444
comes

 
28αὐτοῦ
0846
17:25
 
 
But
4δὲ
1161
first
3πρῶτον
4412
the Son of Man

6αὐτὸν
0846
must
5δεῖ
1163
suffer
8παθεῖν
3958
terribly
7πολλὰ
4183B
and
9καὶ
2532
be rejected

10ἀποδοκιμασθῆναι
0593
by
11ἀπὸ
0575
this
14ταύτης
3778
 
12τῆς
3588
generation
13γενεᾶς
1074
17:26
 
 
 
11οὕτως
3779
When
14ἐν
1722
15ταῖς
3588
16ἡμέραις
2250
the
17τοῦ
3588
Son
18υἱοῦ
5207
of

 
19τοῦ
3588
Man
20ἀνθρώπου
0444
returnsit will be
12ἔσται
1510A
 
13καὶ
2532
like
3καὶ
2532
4καθὼς
2531
it was

5ἐγένετο
1096
in
6ἐν
1722
Noah’s
9Νῶε
3575
 
7ταῖς
3588
day
8ἡμέραις
2250
17:27
 
 
the people enjoyed banquets and parties


3ἤσθιον
2068
4ἔπινον
4095
weddings
5ἐγάμουν
1060
6ἐγαμίζοντο
1547A
right up to
7ἄχρι
0891
the
8ἧς
3739
time
9ἡμέρας
2250
Noah
11Νῶε
3575
entered
10εἰσῆλθεν
1525A
 
12εἰς
1519
his
13τὴν
3588
boat
14κιβωτὸν
2787
and
15καὶ
2532
the
17
3588
flood
18κατακλυσμὸς
2627
came
16ἦλθεν
2064A
and
19καὶ
2532
destroyed
20ἀπώλεσεν
0622
all
21πάντας
3956A
17:28
 
 
will be as
3ὁμοίως
3668
4καθὼς
2531
it was

5ἐγένετο
1096
in
6ἐν
1722
the
7ταῖς
3588
days
8ἡμέραις
2250
of Lot

9Λώτ
3091
eating
12ἤσθιον
2068
drinking
13ἔπινον
4095
buying
15ἠγόραζον
0059
selling
16ἐπώλουν
4453
farming
18ἐφύτευον
5452
building
19ᾠκοδόμουν
3618
17:29
 
 
until
3
3739
4δὲ
1161
the morning

5ἡμέρᾳ
2250
Lot
7Λὼτ
3091
left
6ἐξῆλθεν
1831A
8ἀπὸ
0575
Sodom
9Σοδόμων
4670
fire
12πῦρ
4442
and
13καὶ
2532
burning sulfur
14θεῖον
2303
rained down
11ἔβρεξεν
1026
from
15ἀπ᾽
0575
heaven
16οὐρανοῦ
3772
and
17καὶ
2532
destroyed
18ἀπώλεσεν
0622
all
19πάντας
3956A
17:30
 
 
it will be
6ἔσται
1510A
business as usual
3κατὰ
2596
4τὰ
3588
5αὐτὰ
0846
 
8
3739
right up to


the day

9ἡμέρᾳ
2250
when


the
10
3588
Son
11υἱὸς
5207
of

 
12τοῦ
3588
Man
13ἀνθρώπου
0444
is revealed

14ἀποκαλύπτεται
0601
17:31
 
 
On
3ἐν
1722
that
4ἐκείνῃ
1565
 
5τῇ
3588
day
6ἡμέρᾳ
2250
a person

7ὃς
3739
 
8ἔσται
1510A
out on

9ἐπὶ
1909
the
10τοῦ
3588
deck of a roof
11δώματος
1430
must

not
20μὴ
3361.0
go down
21καταβάτω
2597
into
16ἐν
1722
the
17τῇ
3588
house
18οἰκίᾳ
3614
 
15αὐτοῦ
0846
 
12καὶ
2532
to pack13τὰ
3588
14σκεύη
4632
22ἆραι
0142
 
23αὐτά
0846
 
25καὶ
2532
A person
26
3588
out in

27ἐν
1722
the field

28ἀγρῷ
0068
must
 
29ὁμοίως
3668
not
30μὴ
3361.0
return home
31ἐπιστρεψάτω
1994
32εἰς
1519
33τὰ
3588
34ὀπίσω
3694
17:32
 
 
Remember what happened to
3μνημονεύετε
3421
Lot’s
6Λώτ
3091
 
4τῆς
3588
wife
5γυναικὸς
1135
17:33
 
 
If
3ὃς
3739
4ἐὰν
1437
you cling to5ζητήσῃ
2212
9περιποιήσασθαι
4046
your
8αὐτοῦ
0846
 
6τὴν
3588
life
7ψυχὴν
5590
you will lose


10ἀπολέσει
0622
it
11αὐτήν
0846
and
14δ᾽
1161
if
13ὃς
3739
15ἂν
0302
you let go


16ἀπολέσει
0622
you will save


18ζωογονήσει
2225
it
19αὐτήν
0846
17:34
 
 
 
3λέγω
3004
 
4ὑμῖν
4771
That
6ταύτῃ
3778
 
7τῇ
3588
night
8νυκτὶ
3571
two
10δύο
1417
people will be asleep
9ἔσονται
1510A
in
11ἐπὶ
1909
one
13μιᾶς
1520
bed
12κλίνης
2825
 
15
3588
one
16εἷς
1520
will be taken


17παραλημφθήσεται
3880
 
19καὶ
2532
the
20
3588
other
21ἕτερος
2087
left
22ἀφεθήσεται
0863
17:35
 
 
Two
4δύο
1417
women will be
3ἔσονται
1510A
grinding flour
5ἀλήθουσαι
0229
together at the mill
6ἐπὶ
1909
7τὸ
3588
8αὐτό
0846
 
10
3588
one
11μία
1520
will be taken


12παραλημφθήσεται
3880
 
15δὲ
1161
the
14
3588
other
16ἑτέρα
2087
left
17ἀφεθήσεται
0863
17:37
 
 
Where will this happen
8Ποῦ
4226
Lord
10κύριε
2962
 
3καὶ
2532
the disciples asked
4ἀποκριθέντες
0611
5λέγουσιν
3004
 
6αὐτῷ
0846
 
13δὲ
1161
Jesus
12
3588
replied
14εἶπεν
3004A
 
15αὐτοῖς
0846
Just as
21καὶ
2532
the
22οἱ
3588
gathering of
24ἐπισυναχθήσονται
1996A
vultures
23ἀετοὶ
0105
shows
24ἐπισυναχθήσονται
1996A
there
17̔Όπου
3699
a
18τὸ
3588
carcass
19σῶμα
4983
nearby
20ἐκεῖ
1563