The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Interlinear

Reference:

Luke 18:1-43

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

18:1
 
 

3004
ἔλεγεν
4Jesus 5told
1161
δὲ
2One 3day

3850
παραβολὴν
8a 9story
0846
αὐτοῖς
6his 7disciples
4314
πρὸς
3588
τὸ
10to 11show 12that
1163
δεῖν
14should
3842
πάντοτε
15always
4336
προσεύχεσθαι
16pray
0846
αὐτοὺς
13they
2532
καὶ
17and
3361.0
μὴ
18never
1573A
ἐγκακεῖν
19give 20up
18:2
 
 

3004
λέγων
13he 14said
2923
Κριτής
6judge 17who
5100
τις
5a

1510
ἦν
3There 4was
1722
ἔν
7in
5100
τινι
8a 9certain
4172
πόλει
10city
3588
τὸν
2316
θεὸν
21God
3361.0
μὴ
18neither
5399
φοβούμενος
19feared
2532
καὶ
22nor
0444
ἄνθρωπον
25people
3361.0
μὴ
22nor
1788A
ἐντρεπόμενος
23cared 24about
18:3
 
 


5503
χήρα
3A 4widow
1161
δὲ
1510
ἦν
1722
ἐν
5of
3588
τῇ
4172
πόλει
8city
1565
ἐκείνῃ
6that
2532
καὶ
2064
ἤρχετο
10came 13repeatedly
4314
πρὸς
11to
0846
αὐτόν
12him
3004
λέγουσα
15saying
1556
Ἐκδίκησόν
18Give 20justice
1473
με
19me
0575
ἀπὸ
21in 23dispute 24with
3588
τοῦ
0476
ἀντιδίκου
27enemy
1473
μου
25my
18:4
 
 
2532
καὶ


3756
οὐκ


2309
ἤθελεν
3The 4judge 5ignored
1909
ἐπὶ
7for

5550
χρόνον
8a 9while
3326
μετὰ
3778A
ταῦτα
12finally
1161
δὲ
11but

3004A
εἶπεν
13he 14said
1722
ἐν
15to
1438
ἑαυτῷ
16himself
1487
Εἰ
2532
καὶ
20don’t
3588
τὸν
2316
θεὸν
23God
3756
οὐ
20don’t

5399
φοβοῦμαι
19I 21fear
3761
οὐδὲ
24or
0444
ἄνθρωπον
27people
1788A
ἐντρέπομαι
25care 26about
18:5
 
 
1223
διά
1065
γε
2but

3588
τὸ

3930
παρέχειν
6is 7driving 9crazy
1473
μοι
8me

2873
κόπον
6is 7driving 9crazy
3588
τὴν
5503
χήραν
5woman
3778
ταύτην
3this

1556
ἐκδικήσω
11I’m 12going 13to 14see 15that 17gets 18justice
0846
αὐτήν
16she
2443
ἵνα
3361.0
μὴ
20because
1519
εἰς
5056
τέλος
2064
ἐρχομένη
26with 28constant 29requests


5299
ὑπωπιάζῃ
21she 22is 23wearing 25out
1473
με
24me
18:6
 
 
3004A
εἶπεν
5said
1161
δὲ
2Then
3588
3the
2962
κύριος
4Lord
0191
Ἀκούσατε
8Learn 11from

5101
τί
9a 10lesson
3588
12this
2923
κριτὴς
15judge
3588
τῆς
0093
ἀδικίας
14unjust

3004
λέγει
9a 10lesson
18:7
 
 
3588
1161
δὲ
12So
2316
θεὸς
17God
3756
οὐ
3361.0
μὴ
13don’t 14you 15think 18will 19surely
4160
ποιήσῃ
20give 23to
3588
τὴν
1557
ἐκδίκησιν
22justice
3588
τῶν
1588A
ἐκλεκτῶν
26chosen 27people 28who
0846
αὐτοῦ
24his
3588
τῶν
0994
βοώντων
30cry 31out

0846
αὐτῷ
32to 33him
2250
ἡμέρας
34day
2532
καὶ
35and
3571
νυκτός
36night
2532
καὶ


3114
μακροθυμεῖ


1909
ἐπ᾽
39Will 40he 41keep 42putting 44off
0846
αὐτοῖς
43them
18:8
 
 

3004
λέγω
2I 3tell
4771
ὑμῖν
4you
3754
ὅτι


4160
ποιήσει
7he 8will 9grant 12to
3588
τὴν
1557
ἐκδίκησιν
11justice
0846
αὐτῶν
13them
1722
ἐν
5034
τάχει
14quickly
4133
πλὴν
16But
3588
18the
5207
υἱὸς
19Son
3588
τοῦ

0444
ἀνθρώπου
20of 22Man

2064A
ἐλθών
17when 26returns
0687
ἆρα
28how 29many 36who


2147
εὑρήσει
30will 31he 32find
3588
τὴν
4102
πίστιν
37have 39faith
1909
ἐπὶ
33on
3588
τῆς
34the
1093
γῆς
35earth
18:9
 
 

3004A
εἶπεν
3Jesus 4told
1161
δὲ
2532
καὶ
2Then
4314
πρός
8to
5100
τινας
9some
3588
τοὺς
10who
3982
πεποιθότας
11had 12great 13confidence
1909
ἐφ᾽
14in
1438
ἑαυτοῖς
15their 16own
3754
ὅτι
1510
εἰσὶν
1342
δίκαιοι
18righteousness
2532
καὶ
19and
1848
ἐξουθενοῦντας
20scorned
3588
τοὺς
3062B
λοιποὺς
21everyone 22else
3588
τὴν
3850
παραβολὴν
7story
3778
ταύτην
5this
18:10
 
 
0444
̓Άνθρωποι
4men
1417
δύο
3Two
0305
ἀνέβησαν
5went
1519
εἰς
6to
3588
τὸ
7the
2411
ἱερὸν
8Temple

4336
προσεύξασθαι
9to 10pray
3588
14a
1520
εἷς
12One
5330
Φαρισαῖος
15Pharisee
2532
καὶ
17and
3588
18the
2087
ἕτερος
19other


5057
τελώνης
21a 22despised 23tax 24collector
18:11
 
 
3588
2The
5330
Φαρισαῖος
3Pharisee
2476.0A
σταθεὶς
4stood
4314
πρὸς
5by
1438
ἑαυτὸν
6himself
3778A
ταῦτα
9this
4336
προσηύχετο
8prayed 10prayer
3588
2316
θεός
21God

2168
εὐχαριστῶ
16I 17thank
4771
σοι
18you
3754
ὅτι
23that
3756
οὐκ
26not

1510
εἰμὶ
24I 25am 27a 28sinner
5618
ὥσπερ
29like
3588
οἱ
3062B
λοιποὶ
3588
τῶν
0444
ἀνθρώπων
30everyone 31else
0727A
ἅρπαγες
36cheat
0094A
ἄδικοι
40sin
3432
μοιχοί
45commit 46adultery
2228
2532
καὶ
49certainly
5613
ὡς
51like
3778
οὗτος
52that
3588
5057
τελώνης
54tax 55collector
18:12
 
 

3522
νηστεύω
2I 3fast
1364
δὶς
4twice
3588
τοῦ
5a
4521
σαββάτου
6week

0585.1
ἀποδεκατεύω
9I 10give 12a 13tenth 14of

3956
πάντα

3745
ὅσα

2932
κτῶμαι
15my 16income
18:13
 
 
3588
4the
1161
δὲ
3But
5057
τελώνης
5tax 6collector
3113
μακρόθεν
8at 9a 10distance
2476.0
ἑστὼς
7stood
3756
οὐκ
13not
2309
ἤθελεν
12dared
3761
οὐδὲ
14even
3588
τοὺς
16his
3788
ὀφθαλμοὺς
17eyes
1869
ἐπᾶραι
15lift 21as 22he 23prayed
1519
εἰς
18to
3588
τὸν
3772
οὐρανόν
20heaven
0235
ἀλλ᾽
25Instead

5180
ἔτυπτε
27he 28beat 32in 33sorrow
3588
τὸ
4738
στῆθος
31chest
0846
αὐτοῦ
29his
3004
λέγων
35saying
3588

2316
θεός
39O 40God


2433
ἱλάσθητί
42be 43merciful 44to
1473
μοι
45me
3588
τῷ
50a
0268.0A
ἁμαρτωλῷ
51sinner
18:14
 
 

3004
λέγω
2I 3tell
4771
ὑμῖν
4you
2597
κατέβη
13returned
3778A
οὗτος
6this 7sinner
1344
δεδικαιωμένος
17justified 18before 19God
1519
εἰς
13returned
3588
τὸν
3624
οἶκον
15home
0846
αὐτοῦ
3844
παρ᾽
9not

1565
ἐκεῖνον
10the 11Pharisee
3754
ὅτι
21For
3956
πᾶς
22those
3588
23who
5312
ὑψῶν
24exalt
1438
ἑαυτὸν
25themselves


5013
ταπεινωθήσεται
26will 27be 28humbled
3588
31those 32who
1161
δὲ
30and
5013
ταπεινῶν
33humble
1438
ἑαυτὸν
34themselves


5312
ὑψωθήσεται
35will 36be 37exalted
18:15
 
 


4374
προσέφερον
4some 5parents 6brought
1161
δὲ
2One 3day

0846
αὐτῷ
10to 11Jesus
2532
καὶ
2One 3day
3588
τὰ
7their
1025
βρέφη
8little 9children
2443
ἵνα
12so
0846
αὐτῶν
18them


0680
ἅπτηται
13he 14could 15touch 16and 17bless

3708B
ἰδόντες
21when 24saw 25this
1161
δὲ
20But
3588
οἱ
22the
3101
μαθηταὶ
23disciples

2008
ἐπετίμων
27they 28scolded 31for 32bothering

0846
αὐτοῖς
29the 30parents
18:16
 
 
3588
1161
δὲ
2Then
2424
Ἰησοῦς
4Jesus
4341
προσεκαλέσατο
5called 6for

0846
αὐτὰ
7the 8children
3004
λέγων
10said 11to 12the 13disciples
0863
̓Άφετε
16Let
3588
τὰ
17the
3813
παιδία
18children
2064
ἔρχεσθαι
19come
4314
πρός
20to
1473
με
21me
2532
καὶ
3361.0
μὴ
24Don’t
2967
κωλύετε
25stop
0846
αὐτά
26them
3588
τῶν
36those 37who
1063
γὰρ
28For
5108D
τοιούτων
34belongs 35to 39like 40these 41children
1510
ἐστὶν
38are
3588
29the
0932
βασιλεία
30Kingdom
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
31of 33God
18:17
 
 
0281
ἀμὴν
5the 6truth

3004
λέγω
2I 3tell
4771
ὑμῖν
4you
3739
ὃς
0302
ἂν
8anyone 9who
3361.0
μὴ
10doesn’t
1209
δέξηται
11receive
3588
τὴν
12the
0932
βασιλείαν
13Kingdom
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
14of 16God
5613
ὡς
17like

3813
παιδίον
18a 19child
3756
οὐ
3361.0
μὴ
21never

1525A
εἰσέλθῃ
20will 22enter
1519
εἰς
0846
αὐτήν
24it
18:18
 
 
2532
καὶ
2Once
1905
ἐπηρώτησέν
6asked 8this 9question
5100
τις
3a
0846
αὐτὸν
7Jesus

0758
ἄρχων
4religious 5leader
3004
λέγων
11
1320
Διδάσκαλε
13Teacher
0018
ἀγαθέ
12Good
5101
τί
15what


4160
ποιήσας
16should 17I 18do
2222
ζωὴν
22life
0166
αἰώνιον
21eternal
2816
κληρονομήσω
20inherit
18:19
 
 
3004A
εἶπεν
14asked
1161
δὲ
0846
αὐτῷ
15him
3588
2424
Ἰησοῦς
13Jesus
5101
Τί
3Why
1473
με
7me


3004
λέγεις
4do 5you 6call
0018
ἀγαθόν
8good
3762A
οὐδεὶς
18Only

0018
ἀγαθὸς
22truly 23good
1487
εἰ
3361.0
μὴ
1520
εἷς
18Only
3588
2316
θεός
20God
18:20
 
 
3588
τὰς
10the
1785
ἐντολὰς
11commandments


1492
οἶδας
8you 9know
3361.0
μὴ
16not


3431
μοιχεύσῃς
14You 15must 17commit 18adultery
3361.0
μὴ
22not


5407
φονεύσῃς
20You 21must 23murder
3361.0
μὴ
27not


2813
κλέψῃς
25You 26must 28steal
3361.0
μὴ
32not


5576
ψευδομαρτυρήσῃς
30You 31must 33testify 34falsely
5091
τίμα
36Honor
3588
τὸν
3962
πατέρα
39father
4771
σου
38your
2532
καὶ
40and
3588
τὴν
3384
μητέρα
42mother
18:21
 
 
3588
3The 4man
1161
δὲ
3004A
εἶπεν
5replied
3778A
Ταῦτα
12these 13commandments
3956
πάντα
11all

5442
ἐφύλαξα
8I’ve 10obeyed
1537
ἐκ
14since

3503
νεότητος
16was 17young
18:22
 
 

0191
ἀκούσας
3When 6heard 8answer
1161
δέ
3588
2424
Ἰησοῦς
5Jesus

3004A
εἶπεν
10he 11said
0846
αὐτῷ
2089
̓Έτι
17still
1520
ἕν
18one 19thing
4771
σοι
20you
3007
λείπει
21haven’t 22done
3956
πάντα
25all
3745
ὅσα
2192
ἔχεις
27possessions
4453
πώλησον
24Sell
2532
καὶ
28and
1239
διάδος
29give 30the 31money
4434A
πτωχοῖς
32to 33the 34poor
2532
καὶ
36and


2192
ἕξεις
37you 38will 39have
2344
θησαυρὸν
40treasure
1722
ἐν
41in
3588
τοῖς
3772
οὐρανοῖς
43heaven
2532
καὶ
45Then
1204
δεῦρο
46come
0190
ἀκολούθει
48follow
1473
μοι
49me
18:23
 
 
3588
4the 5man
1161
δὲ
2But

0191
ἀκούσας
3when 6heard
3778A
ταῦτα
7this
4036
περίλυπος
10very 11sad

1096
ἐγενήθη
8he 9became

1510
ἦν
14he 15was
1063
γὰρ
13for
4145
πλούσιος
17rich
4970
σφόδρα
16very
18:24
 
 

3708B
ἰδὼν
3When 6saw 7this
1161
δέ
0846
αὐτὸν
3588
2424
Ἰησοῦς
5Jesus

3004A
εἶπεν
12he 13said
4459
Πῶς
17How 19it 20is
1423
δυσκόλως
18hard 21for
3588
οἱ
3588
τὰ
5536
χρήματα
2192
ἔχοντες
22the 23rich
1519
εἰς
3588
τὴν
27the
0932
βασιλείαν
28Kingdom
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
29of 31God

1531
εἰσπορεύονται
24to 25enter
18:25
 
 
2123
εὐκοπώτερον
7easier 8for
1063
γάρ
2In 3fact

1510
ἐστιν
5it 6is


2574
κάμηλον
9a 10camel
1223
διὰ
13through

5168A
τρήματος
14the 15eye


4476A
βελόνης
16of 17a 18needle

1525A
εἰσελθεῖν
11to 12go
2228
19than


4145A
πλούσιον
21a 22rich 23person
1519
εἰς
3588
τὴν
27the
0932
βασιλείαν
28Kingdom
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
29of 31God

1525A
εἰσελθεῖν
24to 25enter
18:26
 
 
3004A
εἶπαν
7said
1161
δὲ
3588
οἱ
3Those 4who
0191
ἀκούσαντες
5heard 6this
2532
Καὶ
10Then
5101
τίς
11who 12in 13the 14world
1410
δύναται
15can

4982
σωθῆναι
16be 17saved
18:27
 
 
3588
3He
1161
δὲ
3004A
εἶπεν
4replied
3588
Τὰ
7What
0102.0
ἀδύνατα
9impossible
3844
παρὰ
10for
0444
ἀνθρώποις
11people
1415
δυνατὰ
13possible
3844
παρὰ
14with
3588
τῷ
2316
θεῷ
16God
1510
ἐστίν
12is
18:28
 
 
3004A
εἶπεν
5said
1161
δὲ
3588
4074
Πέτρος
4Peter
2400
Ἰδοὺ
1473
ἡμεῖς
9We’ve
0863
ἀφέντες
10left
3588
τὰ
2398B
ἴδια
11our 12homes

0190
ἠκολουθήσαμέν
13to 14follow
4771
σοι
15you
18:29
 
 
3588
7Jesus
1161
δὲ
3004A
εἶπεν
8replied
0846
αὐτοῖς

0281
Ἀμὴν

3004
λέγω
13I 14assure
4771
ὑμῖν
15you
3754
ὅτι
16that
3762A
οὐδεὶς
18everyone
1510
ἔστιν
3739
ὃς
19who

0863
ἀφῆκεν
20has 21given 22up
3614
οἰκίαν
23house
2228
24or
1135
γυναῖκα
25wife
2228
26or
0080
ἀδελφοὺς
27brothers
2228
28or
1118
γονεῖς
29parents
2228
30or
5043
τέκνα
31children
1752B
εἵνεκεν
33for 34the 35sake
3588
τῆς
37the

0932
βασιλείας
36of 38Kingdom
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
39of 41God
18:30
 
 
3739
ὃς
3780
οὐχὶ
3361.0
μὴ


0618
ἀπολάβῃ
5will 6be 7repaid
4179.0A
πολλαπλασίονα
8many 9times 10over
1722
ἐν
11in
3588
τῷ
2540
καιρῷ
14life
3778
τούτῳ
12this
2532
καὶ
16and
1722
ἐν
21in
3588
τῷ
22the
0165
αἰῶνι
23world
3588
τῷ

2064
ἐρχομένῳ
25to 26come
2222
ζωὴν
20life
0166
αἰώνιον
19eternal
18:31
 
 
3880
παραλαβὼν
3Taking 7aside
1161
δὲ
3588
τοὺς
4the
1427
δώδεκα
5twelve 6disciples

3004A
εἶπεν
9Jesus 10said
4314
πρὸς
0846
αὐτούς
2400
Ἰδού
15Listen

0305
ἀναβαίνομεν
17we’re 18going 19up
1519
εἰς
20to
2419
Ἰερουσαλήμ
21Jerusalem
2532
καὶ

5055
τελεσθήσεται
37will 38come 39true
3956
πάντα
24all
3588
τὰ
1125
γεγραμμένα
25the 26predictions
1223
διὰ
30concerning
3588
τῶν
28the

4396
προφητῶν
27of 29prophets
3588
τῷ
31the
5207
υἱῷ
32Son
3588
τοῦ

0444
ἀνθρώπου
33of 35Man
18:32
 
 3860
παραδοθήσεται
3He 4will 5be 6handed 7over
1063
γὰρ
3588
τοῖς
9the

1484
ἔθνεσιν
8to 10Romans
2532
καὶ
15and1702
ἐμπαιχθήσεται
16he 17will 18be 19mocked
2532
καὶ
5195
ὑβρισθήσεται
22treated 23shamefully
2532
καὶ
25and
1716
ἐμπτυσθήσεται
26spit 27upon
18:33
 
 
2532
καὶ


3146
μαστιγώσαντες
3They 4will 5flog 7with 8a 9whip
0615
ἀποκτενοῦσιν
11kill
0846
αὐτόν
12him
2532
καὶ
14but
3588
τῇ
16the

2250
ἡμέρᾳ
15on 19day
3588
τῇ
5154
τρίτῃ
18third
0450A
ἀναστήσεται
20he 21will 22rise 23again
18:34
 
 
2532
καὶ
2But
0846
αὐτοὶ
3they
3762B
οὐδὲν
4didn’t
3778A
τούτων
6any 7of 8this
4920
συνῆκαν
5understand
2532
καὶ
1510
ἦν
16was
3588
τὸ
4487
ῥῆμα
15words
3778
τοῦτο
14his


2928
κεκρυμμένον
11The 12significance 13of 17hidden
0575
ἀπ᾽
18from
0846
αὐτῶν
19them
2532
καὶ
21and

3756
οὐκ

1097
ἐγίνωσκον
22they 23failed 24to 25grasp
3588
τὰ
26what

3004
λεγόμενα
28was 29talking 30about
18:35
 
 
1096
ἐγένετο
1161
δὲ
1722
ἐν
3588
τῷ
4As
1448
ἐγγίζειν
6approached
0846
αὐτὸν
5Jesus
1519
εἰς
6approached
2410
Ἰερειχώ
7Jericho
5185A
τυφλός
10blind
5100
τις
9a

2521
ἐκάθητο
12was 13sitting
3844
παρὰ
14beside
3588
τὴν
15the
3598
ὁδὸν
16road
1871
ἐπαιτῶν
11beggar
18:36
 
 


0191
ἀκούσας
3When 4he 5heard 6the 7noise
1161
δὲ


3793
ὄχλου
8of 9a 10crowd
1279
διαπορευομένου
11going 12past

4441
ἐπυνθάνετο
14he 15asked
5101
τί
16what
1510
εἴη
17was
3778A
τοῦτο
18happening
18:37
 
 

0518
ἀπήγγειλαν
3They 4told
1161
δὲ
0846
αὐτῷ
5him
3754
ὅτι
6that
2424
Ἰησοῦς
7Jesus
3588
8the
3480
Ναζωραῖος
9Nazarene

3928
παρέρχεται
13was 14going 15by
18:38
 
 
2532
καὶ
2So


0994
ἐβόησεν
3he 4began 5shouting
3004
λέγων
7
2424
Ἰησοῦ
8Jesus
5207
υἱὲ
10Son

1138
Δαυείδ
11of 12David
1653
ἐλέησόν
14have 15mercy 16on
1473
με
17me
18:39
 
 
2532
καὶ
3588
οἱ
8the 9people
4254
προάγοντες
10in 11front
2008
ἐπετίμων
12yelled

0846
αὐτῷ
13at 14him

2443
ἵνα

4601
σιγήσῃ
3Be 4quiet
0846
αὐτός
17he
1161
δὲ
16But
4183E
πολλῷ
3123
μᾶλλον
18only 20louder
2896
ἔκραζεν
19shouted
5207
Υἱὲ
23Son

1138
Δαυείδ
24of 25David
1653
ἐλέησόν
27have 28mercy 29on
1473
με
30me
18:40
 
 


2476.0A
σταθεὶς
9he 10stopped
1161
δὲ
3588
2424
Ἰησοῦς
5Jesus
2753
ἐκέλευσεν
12ordered

0846
αὐτὸν
14the 15man

0071
ἀχθῆναι
16be 17brought
4314
πρὸς
18to
0846
αὐτόν
19him

1448
ἐγγίσαντος
22As 25came 26near
1161
δὲ

0846
αὐτοῦ
23the 24man

1905
ἐπηρώτησεν
28Jesus 29asked
0846
αὐτόν
30him
18:41
 
 
5101
Τί
3What

4771
σοι
10for 11you


2309
θέλεις
4do 5you 6want


4160
ποιήσω
7me 8to 9do
3588
18he
1161
δὲ
3004A
εἶπεν
20said
2962
Κύριε
15Lord
2443
ἵνα0308
ἀναβλέψω
24I 25want 26to 27see
18:42
 
 
2532
καὶ
2And
3588
2424
Ἰησοῦς
4Jesus
3004A
εἶπεν
5said
0846
αὐτῷ


0308
Ἀνάβλεψον
9All 10right 12receive 13your 14sight
3588
4102
πίστις
18faith
4771
σου
16Your

4982
σέσωκέν
19has 20healed
4771
σε
21you
18:43
 
 
2532
καὶ
3916
παραχρῆμα
2Instantly0308
ἀνέβλεψεν
3the 4man 5could 6see
2532
καὶ
8and

0190
ἠκολούθει
9he 10followed
0846
αὐτῷ
11Jesus
1392
δοξάζων
13praising
3588
τὸν
2316
θεόν
15God
2532
καί
17And 26too
3956
πᾶς
18all
3588
2992
λαὸς
19who
3708B
ἰδὼν
20saw
1325
ἔδωκεν
0136
αἶνον
22praised
3588
τῷ
2316
θεῷ
24God