The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Reverse Interlinear

Reference:

Luke 18:1-43

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

18:1
 
 
One day
4δὲ
1161
Jesus told

3ἔλεγεν
3004
his disciples
6αὐτοῖς
0846
a story

5παραβολὴν
3850
to show that
7πρὸς
4314
8τὸ
3588
they
12αὐτοὺς
0846
should
9δεῖν
1163
always
10πάντοτε
3842
pray
11προσεύχεσθαι
4336
and
13καὶ
2532
never
14μὴ
3361.0
give up
15ἐγκακεῖν
1573A
18:2
 
 
There was

7ἦν
1510
a
6τις
5100
judge
5Κριτής
2923
in
8ἔν
1722
a certain
9τινι
5100
city
10πόλει
4172
he said

3λέγων
3004
who

neither
14μὴ
3361.0
feared
15φοβούμενος
5399
 
12τὸν
3588
God
13θεὸν
2316
nor
16καὶ
2532
18μὴ
3361.0
cared about
19ἐντρεπόμενος
1788A
people
17ἄνθρωπον
0444
18:3
 
 
 
4δὲ
1161
A widow


3χήρα
5503
of
5ἦν
1510
6ἐν
1722
that
9ἐκείνῃ
1565
 
7τῇ
3588
city
8πόλει
4172
 
10καὶ
2532
came
11ἤρχετο
2064
to
12πρὸς
4314
him
13αὐτόν
0846
repeatedly

saying
15λέγουσα
3004
Give
17Ἐκδίκησόν
1556
me
18με
1473
justice
17Ἐκδίκησόν
1556
in dispute with
19ἀπὸ
0575
my
22μου
1473
 
20τοῦ
3588
enemy
21ἀντιδίκου
0476
18:4
 
 
 
3καὶ
2532
The judge ignored
4οὐκ
3756
5ἤθελεν
2309
for
6ἐπὶ
1909
a while

7χρόνον
5550
but
11δὲ
1161
finally
9μετὰ
3326
10ταῦτα
3778A
he said

12εἶπεν
3004A
to
13ἐν
1722
himself
14ἑαυτῷ
1438
I

don’t
16Εἰ
1487
17καὶ
2532
20οὐ
3756
fear
21φοβοῦμαι
5399
 
18τὸν
3588
God
19θεὸν
2316
or
22οὐδὲ
3761
care about
24ἐντρέπομαι
1788A
people
23ἄνθρωπον
0444
18:5
 
 
but
3διά
1223
4γε
1065
this
11ταύτην
3778
 
9τὴν
3588
woman
10χήραν
5503
is driving5τὸ
3588
6παρέχειν
3930
8κόπον
2873
me
7μοι
1473
crazy
5τὸ
3588
6παρέχειν
3930
8κόπον
2873
I’m going to see that

she
14αὐτήν
0846
gets justice
13ἐκδικήσω
1556
because
16ἵνα
2443
17μὴ
3361.0
she is wearing


21ὑπωπιάζῃ
5299
me
22με
1473
out
21ὑπωπιάζῃ
5299
with constant requests
18εἰς
1519
19τέλος
5056
20ἐρχομένη
2064
18:6
 
 
Then
4δὲ
1161
the
5
3588
Lord
6κύριος
2962
said
3εἶπεν
3004A
Learn
8Ἀκούσατε
0191
a lesson


9τί
5101
14λέγει
3004
from
8Ἀκούσατε
0191
this
10
3588
 
12τῆς
3588
unjust
13ἀδικίας
0093
judge
11κριτὴς
2923
18:7
 
 
So
4δὲ
1161
don’t you think
6οὐ
3756
7μὴ
3361.0
 
3
3588
God
5θεὸς
2316
will surely


6οὐ
3756
7μὴ
3361.0
give
8ποιήσῃ
4160
 
9τὴν
3588
justice
10ἐκδίκησιν
1557
to

his
13αὐτοῦ
0846
 
11τῶν
3588
chosen people who
12ἐκλεκτῶν
1588A
 
14τῶν
3588
cry out
15βοώντων
0994
to him

16αὐτῷ
0846
day
17ἡμέρας
2250
and
18καὶ
2532
night
19νυκτός
3571
 
21καὶ
2532
Will he keep putting
22μακροθυμεῖ
3114
23ἐπ᾽
1909
them
24αὐτοῖς
0846
off
22μακροθυμεῖ
3114
23ἐπ᾽
1909
18:8
 
 
I tell

3λέγω
3004
you
4ὑμῖν
4771
 
6ὅτι
3754
he will grant


7ποιήσει
4160
 
8τὴν
3588
justice
9ἐκδίκησιν
1557
to

them
10αὐτῶν
0846
quickly
11ἐν
1722
12τάχει
5034
But
14πλὴν
4133
when

the
15
3588
Son
16υἱὸς
5207
of

 
17τοῦ
3588
Man
18ἀνθρώπου
0444
returns
19ἐλθών
2064A
how many
21ἆρα
0687
will he find


22εὑρήσει
2147
on
25ἐπὶ
1909
the
26τῆς
3588
earth
27γῆς
1093
who

have
24πίστιν
4102
 
23τὴν
3588
faith
24πίστιν
4102
18:9
 
 
Then
4δὲ
1161
5καὶ
2532
Jesus told

3εἶπεν
3004A
this
21ταύτην
3778
 
19τὴν
3588
story
20παραβολὴν
3850
to
6πρός
4314
some
7τινας
5100
who
8τοὺς
3588
had great confidence
9πεποιθότας
3982
in
10ἐφ᾽
1909
their own
11ἑαυτοῖς
1438
 
12ὅτι
3754
righteousness
13εἰσὶν
1510
14δίκαιοι
1342
and
15καὶ
2532
scorned
16ἐξουθενοῦντας
1848
everyone else
17τοὺς
3588
18λοιποὺς
3062B
18:10
 
 
Two
4δύο
1417
men
3̓Άνθρωποι
0444
went
5ἀνέβησαν
0305
to
6εἰς
1519
the
7τὸ
3588
Temple
8ἱερὸν
2411
to pray

9προσεύξασθαι
4336
One
12εἷς
1520
a
11
3588
Pharisee
13Φαρισαῖος
5330
and
15καὶ
2532
the
16
3588
other
17ἕτερος
2087
a despised tax collector


18τελώνης
5057
18:11
 
 
The
3
3588
Pharisee
4Φαρισαῖος
5330
stood
6σταθεὶς
2476.0A
by
7πρὸς
4314
himself
8ἑαυτὸν
1438
prayed
10προσηύχετο
4336
this
9ταῦτα
3778A
prayer
10προσηύχετο
4336
I thank

17εὐχαριστῶ
2168
you
18σοι
4771
 
14
3588
God
15θεός
2316
that
20ὅτι
3754
I am

22εἰμὶ
1510
not
21οὐκ
3756
a sinner


like
23ὥσπερ
5618
everyone else
24οἱ
3588
25λοιποὶ
3062B
26τῶν
3588
27ἀνθρώπων
0444
cheat
29ἅρπαγες
0727A
sin
31ἄδικοι
0094A
commit adultery
33μοιχοί
3432
certainly
35
2228
36καὶ
2532
like
37ὡς
5613
that
38οὗτος
3778
 
39
3588
tax collector
40τελώνης
5057
18:12
 
 
I fast

3νηστεύω
3522
twice
4δὶς
1364
a
5τοῦ
3588
week
6σαββάτου
4521
I give a tenth of

8ἀποδεκατεύω
0585.1
my income9πάντα
3956
10ὅσα
3745
11κτῶμαι
2932
18:13
 
 
But
4δὲ
1161
the
3
3588
tax collector
5τελώνης
5057
stood
7ἑστὼς
2476.0
at a distance
6μακρόθεν
3113
dared
9ἤθελεν
2309
not
8οὐκ
3756
even
10οὐδὲ
3761
lift
13ἐπᾶραι
1869
his
11τοὺς
3588
eyes
12ὀφθαλμοὺς
3788
to
14εἰς
1519
 
15τὸν
3588
heaven
16οὐρανόν
3772
as he prayedInstead
18ἀλλ᾽
0235
he beat

19ἔτυπτε
5180
his
22αὐτοῦ
0846
 
20τὸ
3588
chest
21στῆθος
4738
in sorrow


saying
24λέγων
3004
 
26
3588
O God

27θεός
2316
be merciful to


29ἱλάσθητί
2433
me
30μοι
1473
a
32τῷ
3588
sinner
33ἁμαρτωλῷ
0268.0A
18:14
 
 
I tell

3λέγω
3004
you
4ὑμῖν
4771
this sinner
7οὗτος
3778A
not
13παρ᾽
3844
the Pharisee

14ἐκεῖνον
1565
returned
6κατέβη
2597
9εἰς
1519
 
10τὸν
3588
home
11οἶκον
3624
 
12αὐτοῦ
0846
justified before God
8δεδικαιωμένος
1344
For
16ὅτι
3754
those
17πᾶς
3956
who
18
3588
exalt
19ὑψῶν
5312
themselves
20ἑαυτὸν
1438
will be humbled


21ταπεινωθήσεται
5013
and
24δὲ
1161
those who
23
3588
humble
25ταπεινῶν
5013
themselves
26ἑαυτὸν
1438
will be exalted


27ὑψωθήσεται
5312
18:15
 
 
One day
4δὲ
1161
6καὶ
2532
some parents brought


3προσέφερον
4374
their
7τὰ
3588
little children
8βρέφη
1025
to Jesus

5αὐτῷ
0846
so
9ἵνα
2443
he could touch and bless


11ἅπτηται
0680
them
10αὐτῶν
0846
But
14δὲ
1161
when

the
15οἱ
3588
disciples
16μαθηταὶ
3101
saw this
13ἰδόντες
3708B
they scolded

17ἐπετίμων
2008
the parents

18αὐτοῖς
0846
for bothering


18:16
 
 
Then
4δὲ
1161
 
3
3588
Jesus
5Ἰησοῦς
2424
called for
6προσεκαλέσατο
4341
the children

7αὐτὰ
0846
said to the disciples
8λέγων
3004
Let
10̓Άφετε
0863
the
11τὰ
3588
children
12παιδία
3813
come
13ἔρχεσθαι
2064
to
14πρός
4314
me
15με
1473
 
17καὶ
2532
Don’t
18μὴ
3361.0
stop
19κωλύετε
2967
them
20αὐτά
0846
For
23γὰρ
1063
the
26
3588
Kingdom
27βασιλεία
0932
of

 
28τοῦ
3588
God
29θεοῦ
2316
belongs to
those who
22τῶν
3588
are
25ἐστὶν
1510
like these children
24τοιούτων
5108D
18:17
 
 
I tell

4λέγω
3004
you
5ὑμῖν
4771
the truth
3ἀμὴν
0281
anyone who
7ὃς
3739
8ἂν
0302
doesn’t
9μὴ
3361.0
receive
10δέξηται
1209
the
11τὴν
3588
Kingdom
12βασιλείαν
0932
of

 
13τοῦ
3588
God
14θεοῦ
2316
like
15ὡς
5613
a child

16παιδίον
3813
will

never
17οὐ
3756
18μὴ
3361.0
enter
19εἰσέλθῃ
1525A
 
20εἰς
1519
it
21αὐτήν
0846
18:18
 
 
Once
3καὶ
2532
a
5τις
5100
religious leader

7ἄρχων
0758
asked
4ἐπηρώτησέν
1905
Jesus
6αὐτὸν
0846
this question

4ἐπηρώτησέν
1905
8λέγων
3004
Good
11ἀγαθέ
0018
Teacher
10Διδάσκαλε
1320
what
13τί
5101
should I do


14ποιήσας
4160
inherit
17κληρονομήσω
2816
eternal
16αἰώνιον
0166
life
15ζωὴν
2222
18:19
 
 
Why
9Τί
5101
do you call


11λέγεις
3004
me
10με
1473
good
12ἀγαθόν
0018
 
4δὲ
1161
 
6
3588
Jesus
7Ἰησοῦς
2424
asked
3εἶπεν
3004A
him
5αὐτῷ
0846
Only
14οὐδεὶς
3762A
16εἰ
1487
17μὴ
3361.0
18εἷς
1520
 
19
3588
God
20θεός
2316
truly good

15ἀγαθὸς
0018
18:20
 
 
you know


5οἶδας
1492
the
3τὰς
3588
commandments
4ἐντολὰς
1785
You must


not
7μὴ
3361.0
commit adultery
8μοιχεύσῃς
3431
You must


not
10μὴ
3361.0
murder
11φονεύσῃς
5407
You must


not
13μὴ
3361.0
steal
14κλέψῃς
2813
You must


not
16μὴ
3361.0
testify falsely
17ψευδομαρτυρήσῃς
5576
Honor
19τίμα
5091
 
20τὸν
3588
your
22σου
4771
father
21πατέρα
3962
and
23καὶ
2532
 
24τὴν
3588
mother
25μητέρα
3384
18:21
 
 
 
4δὲ
1161
The man
3
3588
replied
5εἶπεν
3004A
I’ve obeyed

9ἐφύλαξα
5442
all
8πάντα
3956
these commandments
7Ταῦτα
3778A
since
10ἐκ
1537
was young

11νεότητος
3503
18:22
 
 
 
4δέ
1161
When

 
6
3588
Jesus
7Ἰησοῦς
2424
heard answer
3ἀκούσας
0191
he said

8εἶπεν
3004A
 
9αὐτῷ
0846
still
11̓Έτι
2089
one thing
12ἕν
1520
you
13σοι
4771
haven’t done
14λείπει
3007
Sell
19πώλησον
4453
all
16πάντα
3956
possessions
17ὅσα
3745
18ἔχεις
2192
and
20καὶ
2532
give the money
21διάδος
1239
to the poor
22πτωχοῖς
4434A
and
24καὶ
2532
you will have


25ἕξεις
2192
treasure
26θησαυρὸν
2344
in
27ἐν
1722
 
28τοῖς
3588
heaven
29οὐρανοῖς
3772
Then
31καὶ
2532
come
32δεῦρο
1204
follow
34ἀκολούθει
0190
me
35μοι
1473
18:23
 
 
But
4δὲ
1161
when

the man
3
3588
heard
5ἀκούσας
0191
this
6ταῦτα
3778A
he became

9ἐγενήθη
1096
very sad
8περίλυπος
4036
for
12γὰρ
1063
he was

11ἦν
1510
very
14σφόδρα
4970
rich
13πλούσιος
4145
18:24
 
 
 
5δέ
1161
When

 
8
3588
Jesus
9Ἰησοῦς
2424
saw this
4ἰδὼν
3708B
he said

10εἶπεν
3004A
 
7αὐτὸν
0846
How
14Πῶς
4459
hard
15δυσκόλως
1423
it is


for
15δυσκόλως
1423
the rich
16οἱ
3588
17τὰ
3588
18χρήματα
5536
19ἔχοντες
2192
to enter

25εἰσπορεύονται
1531
 
20εἰς
1519
the
21τὴν
3588
Kingdom
22βασιλείαν
0932
of

 
23τοῦ
3588
God
24θεοῦ
2316
18:25
 
 
In fact
4γάρ
1063
it is

5ἐστιν
1510
easier for
3εὐκοπώτερον
2123
a camel


6κάμηλον
2574
to go

10εἰσελθεῖν
1525A
through
7διὰ
1223
the eye

8τρήματος
5168A
of a needle


9βελόνης
4476A
than
11
2228
a rich person


12πλούσιον
4145A
to enter

18εἰσελθεῖν
1525A
 
13εἰς
1519
the
14τὴν
3588
Kingdom
15βασιλείαν
0932
of

 
16τοῦ
3588
God
17θεοῦ
2316
18:26
 
 
 
4δὲ
1161
Those who
5οἱ
3588
heard this
6ἀκούσαντες
0191
said
3εἶπαν
3004A
Then
8Καὶ
2532
who in the world
9τίς
5101
can
10δύναται
1410
be saved

11σωθῆναι
4982
18:27
 
 
 
4δὲ
1161
He
3
3588
replied
5εἶπεν
3004A
What
7Τὰ
3588
impossible
8ἀδύνατα
0102.0
for
9παρὰ
3844
people
10ἀνθρώποις
0444
is
15ἐστίν
1510
possible
11δυνατὰ
1415
with
12παρὰ
3844
 
13τῷ
3588
God
14θεῷ
2316
18:28
 
 
 
5
3588
 
4δὲ
1161
Peter
6Πέτρος
4074
said
3εἶπεν
3004A
 
8Ἰδοὺ
2400
We’ve
9ἡμεῖς
1473
left
10ἀφέντες
0863
our homes
11τὰ
3588
12ἴδια
2398B
to follow

13ἠκολουθήσαμέν
0190
you
14σοι
4771
18:29
 
 
 
4δὲ
1161
Jesus
3
3588
replied
5εἶπεν
3004A
 
6αὐτοῖς
0846
I assure


8Ἀμὴν
0281
9λέγω
3004
you
10ὑμῖν
4771
that
11ὅτι
3754
 
13ἔστιν
1510
everyone
12οὐδεὶς
3762A
who
14ὃς
3739
has given up

15ἀφῆκεν
0863
house
16οἰκίαν
3614
or
17
2228
wife
18γυναῖκα
1135
or
19
2228
brothers
20ἀδελφοὺς
0080
or
21
2228
parents
22γονεῖς
1118
or
23
2228
children
24τέκνα
5043
for the sake
26εἵνεκεν
1752B
of

the
27τῆς
3588
Kingdom
28βασιλείας
0932
of

 
29τοῦ
3588
God
30θεοῦ
2316
18:30
 
 
 
3ὃς
3739
 
4οὐχὶ
3780
 
5μὴ
3361.0
will be repaid


6ἀπολάβῃ
0618
many times over
7πολλαπλασίονα
4179.0A
in
8ἐν
1722
this
11τούτῳ
3778
 
9τῷ
3588
life
10καιρῷ
2540
and
13καὶ
2532
eternal
20αἰώνιον
0166
life
19ζωὴν
2222
in
14ἐν
1722
the
15τῷ
3588
world
16αἰῶνι
0165
 
17τῷ
3588
to come

18ἐρχομένῳ
2064
18:31
 
 
 
4δὲ
1161
Taking
3παραλαβὼν
3880
the
5τοὺς
3588
twelve disciples
6δώδεκα
1427
aside
3παραλαβὼν
3880
Jesus said

8εἶπεν
3004A
 
9πρὸς
4314
 
10αὐτούς
0846
Listen
12Ἰδού
2400
we’re going up

14ἀναβαίνομεν
0305
to
15εἰς
1519
Jerusalem
16Ἰερουσαλήμ
2419
all
20πάντα
3956
the predictions
21τὰ
3588
22γεγραμμένα
1125
of

the
24τῶν
3588
prophets
25προφητῶν
4396
concerning
23διὰ
1223
the
26τῷ
3588
Son
27υἱῷ
5207
of

 
28τοῦ
3588
Man
29ἀνθρώπου
0444
 
18καὶ
2532
will come true

19τελεσθήσεται
5055
18:32
 
 
 
4γὰρ
1063
He will be handed over3παραδοθήσεται
3860
to

the
5τοῖς
3588
Romans
6ἔθνεσιν
1484
and
8καὶ
2532
he will be mocked9ἐμπαιχθήσεται
1702
 
11καὶ
2532
treated shamefully
12ὑβρισθήσεται
5195
and
14καὶ
2532
spit upon
15ἐμπτυσθήσεται
1716
18:33
 
 
 
3καὶ
2532
They will flog with a whip


4μαστιγώσαντες
3146
kill
5ἀποκτενοῦσιν
0615
him
6αὐτόν
0846
but
8καὶ
2532
on

the
9τῇ
3588
 
11τῇ
3588
third
12τρίτῃ
5154
day
10ἡμέρᾳ
2250
he will rise again
13ἀναστήσεται
0450A
18:34
 
 
But
3καὶ
2532
they
4αὐτοὶ
0846
didn’t
5οὐδὲν
3762B
understand
7συνῆκαν
4920
any of this
6τούτων
3778A
 
9καὶ
2532
The significance of


his
13τοῦτο
3778
words
11τὸ
3588
12ῥῆμα
4487
was
10ἦν
1510
hidden
14κεκρυμμένον
2928
from
15ἀπ᾽
0575
them
16αὐτῶν
0846
and
18καὶ
2532
they failed to grasp


19οὐκ
3756
20ἐγίνωσκον
1097
what
21τὰ
3588
was talking about

22λεγόμενα
3004
18:35
 
 
 
3ἐγένετο
1096
 
4δὲ
1161
As
5ἐν
1722
6τῷ
3588
Jesus
8αὐτὸν
0846
approached
7ἐγγίζειν
1448
9εἰς
1519
Jericho
10Ἰερειχώ
2410
a
13τις
5100
blind
12τυφλός
5185A
beggar
18ἐπαιτῶν
1871
was sitting

14ἐκάθητο
2521
beside
15παρὰ
3844
the
16τὴν
3588
road
17ὁδὸν
3598
18:36
 
 
 
4δὲ
1161
When he heard the noise


3ἀκούσας
0191
of a crowd


5ὄχλου
3793
going past
6διαπορευομένου
1279
he asked

8ἐπυνθάνετο
4441
what
9τί
5101
was
10εἴη
1510
happening
11τοῦτο
3778A
18:37
 
 
 
4δὲ
1161
They told

3ἀπήγγειλαν
0518
him
5αὐτῷ
0846
that
6ὅτι
3754
Jesus
7Ἰησοῦς
2424
the
8
3588
Nazarene
9Ναζωραῖος
3480
was going by

10παρέρχεται
3928
18:38
 
 
So
3καὶ
2532
he began shouting


4ἐβόησεν
0994
5λέγων
3004
Jesus
7Ἰησοῦ
2424
Son
9υἱὲ
5207
of David

10Δαυείδ
1138
have mercy on
12ἐλέησόν
1653
me
13με
1473
18:39
 
 
Be quiet


8ἵνα
2443
9σιγήσῃ
4601
 
3καὶ
2532
the people
4οἱ
3588
in front
5προάγοντες
4254
yelled
6ἐπετίμων
2008
at him

7αὐτῷ
0846
But
14δὲ
1161
he
12αὐτός
0846
only
15πολλῷ
4183E
16μᾶλλον
3123
shouted
17ἔκραζεν
2896
louder
15πολλῷ
4183E
16μᾶλλον
3123
Son
19Υἱὲ
5207
of David

20Δαυείδ
1138
have mercy on
22ἐλέησόν
1653
me
23με
1473
18:40
 
 
 
4δὲ
1161
 
5
3588
Jesus
6Ἰησοῦς
2424
he stopped


3σταθεὶς
2476.0A
ordered
7ἐκέλευσεν
2753
the man

8αὐτὸν
0846
be brought

9ἀχθῆναι
0071
to
10πρὸς
4314
him
11αὐτόν
0846
 
14δὲ
1161
As

the man

15αὐτοῦ
0846
came near
13ἐγγίσαντος
1448
Jesus asked

17ἐπηρώτησεν
1905
him
18αὐτόν
0846
18:41
 
 
What
1Τί
5101
do you want


3θέλεις
2309
me to do


4ποιήσω
4160
for you

2σοι
4771
Lord
10Κύριε
2962
he
6
3588
 
7δὲ
1161
said
8εἶπεν
3004A
 
12ἵνα
2443
I want to see13ἀναβλέψω
0308
18:42
 
 
And
3καὶ
2532
 
4
3588
Jesus
5Ἰησοῦς
2424
said
6εἶπεν
3004A
 
7αὐτῷ
0846
All right receive your sight


9Ἀνάβλεψον
0308
Your
13σου
4771
 
11
3588
faith
12πίστις
4102
has healed

14σέσωκέν
4982
you
15σε
4771
18:43
 
 
Instantly
3καὶ
2532
4παραχρῆμα
3916
the man could see5ἀνέβλεψεν
0308
and
7καὶ
2532
he followed

8ἠκολούθει
0190
Jesus
9αὐτῷ
0846
praising
11δοξάζων
1392
 
12τὸν
3588
God
13θεόν
2316
And
15καί
2532
all
17πᾶς
3956
who
18
3588
19λαὸς
2992
saw
20ἰδὼν
3708B
praised
21ἔδωκεν
1325
22αἶνον
0136
 
23τῷ
3588
God
24θεῷ
2316
too
15καί
2532