The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Interlinear

Reference:

Luke 19:1-48

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

19:1
 
 
2532
καὶ
1525A
εἰσελθὼν
4entered

1330
διήρχετο
3Jesus 8made 10way 11through
3588
τὴν
2410
Ἰερειχώ
6Jericho
19:2
 
 
2532
καὶ
2400
ἰδοὺ
2There

0435
ἀνὴρ
4a 5man
3686
ὀνόματι
2564
καλούμενος
7named
2195
Ζακχαῖος
8Zacchaeus
2532
καὶ
0846
αὐτὸς
11He
1510
ἦν
12was

0754
ἀρχιτελώνης
13the 14chief 15tax 16collector 17in 18the 19region
2532
καὶ
21and
0846
αὐτὸς
22he

4145
πλούσιος
25very 26rich
19:3
 
 
2532
καὶ

2212
ἐζήτει
3He 4tried

3708B
ἰδεῖν
5to 6get 7a 8look 9at
3588
τὸν
2424
Ἰησοῦν
11Jesus
5101
τίς
1510
ἐστιν
2532
καὶ
3756
οὐκ
1410
ἠδύνατο
0575
ἀπὸ
22to 23see 24over
3588
τοῦ
25the
3793
ὄχλου
26crowd
3754
ὅτι
15but
3588
τῇ
2244
ἡλικίᾳ
3398
μικρὸς
20too 21short

1510
ἦν
16he 17was
19:4
 
 
2532
καὶ
2So

4390
προδραμὼν

1519
εἰς

3588
τὸ

1715
ἔμπροσθεν
3he 4ran 5ahead
0305
ἀνέβη
1909
ἐπὶ
7climbed

4809
συκομορέαν
8a 9sycamore-fig 10tree
2443
ἵνα
3708B
ἴδῃ
0846
αὐτόν
3754
ὅτι
18for
1565A
ἐκείνης
24that 25way


3195
ἤμελλεν
19Jesus 20was 21going

1330
διέρχεσθαι
22to 23pass
19:5
 
 
2532
καὶ
5613
ὡς
3When

2064A
ἦλθεν
4Jesus 5came
1909
ἐπὶ
3588
τὸν
5117
τόπον
6by
0308
ἀναβλέψας
9looked 10up 11at
3588
2424
Ἰησοῦς
8he

3004A
εἶπεν
23he 24said
4314
πρὸς
14called 16by 17name
0846
αὐτόν
12Zacchaeus
2195
Ζακχαῖε
20Zacchaeus
4692
σπεύσας
27Quick
2597
κατάβηθι
29come 30down
4594
σήμερον
42today
1063
γὰρ
1722
ἐν
38in
3588
τῷ
3624
οἴκῳ
41home
4771
σου
39your
1163
δεῖ
34must
1473
με
33I
3306
μεῖναι
35be 36a 37guest
19:6
 
 
2532
καὶ
4692
σπεύσας
4quickly
2597
κατέβη
5climbed 6down
2532
καὶ
7and

5264
ὑπεδέξατο
3Zacchaeus 8took 10to 12house
0846
αὐτὸν
9Jesus


5463
χαίρων
13in 14great 15excitement 16and 17joy
19:7
 
 
2532
καὶ
2But
3708B
ἰδόντες

3956
πάντες
3the 4people

1234
διεγόγγυζον
6were 7displeased
3004
λέγοντες
3754
ὅτι
9
3844
Παρὰ
17of


0268.0
ἁμαρτωλῷ


0435
ἀνδρὶ
18a 19notorious 20sinner


1525A
εἰσῆλθεν
10He 11has 12gone2647
καταλῦσαι
13to 14be 15the 16guest
19:8
 
 
2476.0A
σταθεὶς
5stood 6before
1161
δέ
2Meanwhile
2195
Ζακχαῖος
4Zacchaeus
3004A
εἶπεν
4314
πρὸς
10said
3588
τὸν
7the
2962
κύριον
8Lord
2400
Ἰδοὺ
3588
τὰ
2255
ἡμίσιά
18half
1473
μου
19my
3588
τῶν
5224
ὑπαρχόντων
20wealth
2962
κύριε
25Lord
3588
τοῖς
22the


4434A
πτωχοῖς
21to 23poor


1325
δίδωμι
14I 15will 16give
2532
καὶ
27and
1487
εἴ
28if
5100
τινός
32people

5100
τι
33on 35taxes


4811
ἐσυκοφάντησα
29I 30have 31cheated


0591
ἀποδίδωμι
37I 38will 39give 41back
5073A
τετραπλοῦν
42four 43times 44as 45much
19:9
 
 
3004A
εἶπεν
5responded
1161
δὲ
4314
πρὸς
5responded
0846
αὐτὸν
3588
2424
Ἰησοῦς
4Jesus
3754
ὅτι
8
4594
Σήμερον
16today
4991
σωτηρία
9Salvation
3588
τῷ

3624
οἴκῳ
12to 15home
3778
τούτῳ
13this

1096
ἐγένετο
10has 11come
2530
καθότι
2532
καὶ
18for
0846
αὐτὸς
19this 20man


5207
υἱὸς
26a 27true 28son

0011
Ἀβραάμ
29of 30Abraham1510
ἐστιν
21has 22shown 24to 25be
19:10
 
 
2064A
ἦλθεν
11came
1063
γὰρ
2For
3588
3the
5207
υἱὸς
4Son
3588
τοῦ

0444
ἀνθρώπου
5of 7Man
2212
ζητῆσαι
13seek
2532
καὶ
14and

4982
σῶσαι
12to 15save
3588
τὸ
16those 17who
0622
ἀπολωλός
19lost
19:11
 
 

0191
ἀκουόντων
5was 6listening 7to
1161
δὲ

0846
αὐτῶν
2The 3crowd
3778A
ταῦτα
8everything
4369
προσθεὶς

3004A
εἶπεν
20he 21told

3850
παραβολήν
23a 24story
1223
διὰ
3588
τὸ
13because
1451
ἐγγὺς
16nearing
1510
εἶναι
15was
2419
Ἰερουσαλὴμ
17Jerusalem
0846
αὐτόν
14he
2532
καὶ

1380
δοκεῖν
29the 30impression
0846
αὐτοὺς
3754
ὅτι
31that
3916
παραχρῆμα
39right 40away

3195
μέλλει
37would 38begin
3588
32the
0932
βασιλεία
33Kingdom
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
34of 36God

0398A
ἀναφαίνεσθαι
37would 38begin
19:12
 
 

3004A
εἶπεν
3He 4said
3767
οὖν
0444
̓Άνθρωπός
8nobleman
5100
τις
7A
2104.0
εὐγενὴς
8nobleman

4198
ἐπορεύθη
9was 10called 11away
1519
εἰς
12to

5561
χώραν
13a 15empire
3117
μακρὰν
14distant


2983
λαβεῖν


1438
ἑαυτῷ


0932
βασιλείαν
16to 17be 18crowned 19king
2532
καὶ
20and 21then
5290
ὑποστρέψαι
22return
19:13
 
 

2564
καλέσας
6he 7called 8together
1161
δὲ
2Before 3he 4left
1176
δέκα
9ten
1400
δούλους
12servants

1438
ἑαυτοῦ
10of 11his
1325
ἔδωκεν
14divided 15among
0846
αὐτοῖς
16them
1176
δέκα
17ten
3414
μνᾶς
18pounds 19of 20silver
2532
καὶ
3004A
εἶπεν
4314
πρὸς
26saying
0846
αὐτούς
4231
Πραγματεύσασθε
30Invest 31this 32for
1722
ἐν
3739
34while


2064
ἔρχομαι
35I 36am 37gone
19:14
 
 
3588
οἱ
1161
δὲ
2But
4177
πολῖται
5people
0846
αὐτοῦ
3his
3404
ἐμίσουν
6hated
0846
αὐτόν
7him
2532
καὶ
8and
0649
ἀπέστειλαν
9sent

4242
πρεσβείαν
10a 11delegation
3694A
ὀπίσω
12after
0846
αὐτοῦ
13him

3004
λέγοντες
14to 15say
3756
Οὐ
20not


2309
θέλομεν
18We 19do 21want
3778A
τοῦτον
22him


0936
βασιλεῦσαι


1909
ἐφ᾽
23to 24be 26king
1473
ἡμᾶς
25our
19:15
 
 
2532
καὶ
1096
ἐγένετο
1722
ἐν
3588
τῷ
1880A
ἐπανελθεῖν
14returned
0846
αὐτὸν
13he2983
λαβόντα3588
τὴν0932
βασιλείαν
7After 8he 9was 10crowned 11king
2532
καὶ
15and
3004A
εἶπεν
5455
φωνηθῆναι
16called 17in
0846
αὐτῷ
3588
τοὺς
1400
δούλους
21servants
3778
τούτους
19the

3739
οἷς
22to 23whom


1325
δεδώκει
24he 25had 26given
3588
τὸ
27the
0694
ἀργύριον
28money
2443
ἵνα1097
γνοῖ
31He 32wanted 33to 34find 35out
5101
τί
36what

1281
διεπραγματεύσαντο
37their 38profits 39were
19:16
 
 
3854
παρεγένετο
6reported
1161
δὲ
3588
3The
4413
πρῶτος
4first 5servant
3004
λέγων
6reported
2962
Κύριε
9Master
3588
3414
μνᾶ
14money
4771
σου
13your
1176
δέκα
17ten 18times

4333
προσηργάσατο
11I 12invested 15and 16made

3414
μνᾶς
19the 20original 21amount
19:17
 
 
2532
καὶ


3004A
εἶπεν
10the 11king 12exclaimed
0846
αὐτῷ
2095A
Εὖγε
5Well 6done
0018
ἀγαθὲ
19good

1400
δοῦλε
18a 20servant
3754
ὅτι
1722
ἐν
27with

1646
ἐλαχίστῳ
28the 29little
4103
πιστὸς
26faithful


1096
ἐγένου
23You 24have 25been


1510
ἴσθι
36you 37will 38be
1849
ἐξουσίαν
2192
ἔχων
1883A
ἐπάνω
39governor 43as 45reward
1176
δέκα
41ten

4172
πόλεων
40of 42cities
19:18
 
 
2532
καὶ
2064A
ἦλθεν
7reported
3588
4The
1208
δεύτερος
5next 6servant
3004
λέγων
9
3588
3414
μνᾶ
15money
4771
σου
14your
2962
κύριε
10Master4160
ἐποίησεν
12I 13invested 16and 17made
4002
πέντε
18five 19times

3414
μνᾶς
20the 21original 22amount
19:19
 
 


3004A
εἶπεν
9the 10king 11said
1161
δὲ
2532
καὶ
4Well 5done
3778A
τούτῳ
2532
Καὶ
4771
σὺ
15You

1883A
ἐπάνω
18governor 19over

1096
γίνου
16will 17be
4002
πέντε
20five
4172
πόλεων
21cities
19:20
 
 
2532
καὶ
3But
3588
4the
2087
ἕτερος
5third 6servant
2064A
ἦλθεν
7brought 8back
3004
λέγων
16said
2962
Κύριε
20Master
2400
ἰδοὺ
3588
3414
μνᾶ
25money
4771
σου
24your
3739
ἣν
2192
εἶχον
9only 10the 11original 12amount 13of 14money

0606
ἀποκειμένην

1722
ἐν

4676
σουδαρίῳ
22I 23hid 26and 27kept 29safe
19:21
 
 


5399
ἐφοβούμην
3I 4was 5afraid
1063
γάρ
4771
σε
3754
ὅτι
7because

0444
ἄνθρωπος
10a 12man
0840
αὐστηρὸς
11hard 13to 14deal 15with

1510
εἶ
8you 9are
0142
αἴρεις
17taking
3739
18what
3756
οὐκ
5087
ἔθηκας
19isn’t 20yours
2532
καὶ
21and
2325
θερίζεις
22harvesting 23crops
3739
3756
οὐκ
26didn’t

4687
ἔσπειρας
25you 27plant
19:22
 
 


3004
λέγει
9the 10king 11roared
0846
αὐτῷ
1537
Ἐκ
3588
τοῦ
4750
στόματός
16own 17words
4771
σου
15Your
2919
κρίνω
18condemn
4771
σε
19you
4190
πονηρὲ
5wicked

1400
δοῦλε
4You 6servant


1492
ᾔδεις
22you 23knew
3754
ὅτι
24that
1473
ἐγὼ

0444
ἄνθρωπος
27a 29man 30who
0840
αὐστηρός
28hard
1510
εἰμι
26I’m
0142
αἴρων
31takes
3739
32what
3756
οὐκ
5087
ἔθηκα
33isn’t 34mine
2532
καὶ
35and
2325
θερίζων
36harvests 37crops
3739
3756
οὐκ
40didn’t

4687
ἔσπειρα
39I 41plant
19:23
 
 
2532
καὶ
1223
διὰ
5101
τί
3why
3756
οὐκ
4didn’t

1325
ἔδωκάς
5you 6deposit
1473
μου
7my
3588
τὸ
0694
ἀργύριον
8money
1909
ἐπὶ
5132
τράπεζαν
9in 10the 11bank
2504
κἀγὼ
13At 14least
2064A
ἐλθὼν
4862
σὺν
20some
5110
τόκῳ
21interest
0302
ἂν
16could
0846
αὐτὸ
23it


4238
ἔπραξα
15I 17have 18gotten
19:24
 
 
2532
καί
3Then

3588
τοῖς
6to 7the 8others
3936
παρεστῶσιν
9standing 10nearby


3004A
εἶπεν
12the 13king 14ordered
0142
̓Άρατε
17Take
0575
ἀπ᾽
20from
0846
αὐτοῦ
21this 22servant
3588
τὴν
18the
3414
μνᾶν
19money
2532
καὶ
24and
1325
δότε
25give

3588
τῷ
27to 28the 29one 30who
3588
τὰς
1176
δέκα
33ten
3414
μνᾶς
34pounds
2192
ἔχοντι
31has
19:25
 
 
2532
καὶ
4But

3004A
εἶπαν
9they 10said
0846
αὐτῷ
2962
Κύριε
6master


2192
ἔχει
14he 15already 16has
1176
δέκα
17ten
3414
μνᾶς
18pounds
19:26
 
 


3004
λέγω
7the 8king 9replied
4771
ὑμῖν
3754
ὅτι
12

3956
παντὶ
14to 15those 16who
3588
τῷ
2192
ἔχοντι
17use 18well 19what 21are 22given
1325
δοθήσεται
24even 25more 26will 27be 28given
0575
ἀπὸ
31from
1161
δὲ
30But
3588
τοῦ
32those 33who
3361.0
μὴ
2192
ἔχοντος
34do 35nothing
2532
καὶ
37even
3739
38what 39little

2192
ἔχει
40they 41have


0142
ἀρθήσεται
42will 43be 44taken 45away
19:27
 
 
4133
πλὴν
2And 3as 4for
3588
τοὺς
2190A
ἐχθρούς
7enemies

1473
μου
8of 9mine
3778
τούτους
5these
3588
τοὺς
10who
3361.0
μὴ
11didn’t
2309
θελήσαντάς
12want
1473
με
13me


0936
βασιλεῦσαι


1909
ἐπ᾽
14to 15be 17king
0846
αὐτούς
16their
0071
ἀγάγετε
19bring 21in

5602
ὧδε
25right 26here
2532
καὶ
22and
2695
κατασφάξατε
23execute
0846
αὐτοὺς
24them
1715A
ἔμπροσθέν
27in 28front 29of
1473
μου
30me
19:28
 
 
2532
καὶ

3004A
εἰπὼν
3After 4telling
3778A
ταῦτα
5this 6story
4198
ἐπορεύετο
14walking
1715
ἔμπροσθεν
15ahead 16of 18disciples

0305
ἀναβαίνων
8Jesus 9went 10on
1519
εἰς
11toward
2414
Ἱεροσόλυμα
12Jerusalem
19:29
 
 
2532
καὶ
1096
ἐγένετο
5613
ὡς
4As

1448
ἤγγισεν
6he 7came
1519
εἰς
8to
0967
Βηθφαγὴ
12Bethphage
2532
καὶ
13and0963
Βηθανία
9the 10towns 11of 14Bethany
4314
πρὸς
15on
3588
τὸ
16the
3735
̓Όρος
17Mount
3588
τὸ

2564
καλούμενον

1636A
Ἐλαιῶν
18of 20Olives

0649
ἀπέστειλεν
22he 23sent 27ahead
1417
δύο
24two
3588
τῶν
3101
μαθητῶν
26disciples
19:30
 
 

3004
λέγων
11he 12told
5217
Ὑπάγετε
3Go
1519
εἰς
4into
3588
τὴν
5that
2713
κατέναντι
7over 8there
2968
κώμην
6village
1722
ἐν
3739


1531
εἰσπορευόμενοι
18As 19you 20enter


2147
εὑρήσετε
23you 24will 25see

4454
πῶλον
26a 27young 28donkey
1210
δεδεμένον
29tied
1909
ἐφ᾽
3739
ὃν
31that
3762A
οὐδεὶς
32no 33one
4455
πώποτε
35ever
0444
ἀνθρώπων
32no 33one

2523
ἐκάθισεν
34has 36ridden
2532
καὶ
3089
λύσαντες
39Untie
0846
αὐτὸν
40it
0071
ἀγάγετε
42bring 44here
19:31
 
 
2532
καὶ
1437
ἐάν
2If
5100
τις
3anyone
4771
ὑμᾶς
9you
2065
ἐρωτᾷ
4asks
1223
Διὰ
5101
τί
7Why

3089
λύετε
8are 10untying 11that 12colt
3779
οὕτως
15just
3004B
ἐρεῖτε
16say
3754
ὅτι
18
3588
19The
2962
κύριος
20Lord
0846
αὐτοῦ
22it
5532
χρείαν
2192
ἔχει
21needs
19:32
 
 
0565A
ἀπελθόντες
4went
1161
δὲ
2So
3588
οἱ
0649
ἀπεσταλμένοι
3they
2147
εὗρον
6found
2531
καθὼς
10just 11as


3004A
εἶπεν
12Jesus 13had 14said
0846
αὐτοῖς
19:33
 
 


3089
λυόντων
6as 8were 9untying
1161
δὲ
2And 3sure 4enough
0846
αὐτῶν
7they
3588
τὸν
4454
πῶλον
10it
3004A
εἶπαν
15asked
3588
οἱ
12the
2962
κύριοι
13owners
0846
αὐτοῦ
4314
πρὸς
15asked
0846
αὐτούς
16them
5101
Τί
19Why


3089
λύετε
20are 21you 22untying
3588
τὸν
23that
4454
πῶλον
24colt
19:34
 
 
3588
οἱ
3the
1161
δὲ
2And


3004A
εἶπαν
4disciples 5simply 6replied
3754
ὅτι
8
3588
9The
2962
κύριος
10Lord
0846
αὐτοῦ
12it
5532
χρείαν
2192
ἔχει
11needs
19:35
 
 
2532
καὶ
2So

0071
ἤγαγον
3they 4brought

0846
αὐτὸν
5the 6colt
4314
πρὸς
7to
3588
τὸν
2424
Ἰησοῦν
9Jesus
2532
καὶ
10and
1977
ἐπιρίψαντες
11threw
0846
αὐτῶν
12their
3588
τὰ
2440
ἱμάτια
14garments
1909
ἐπὶ
15over
3588
τὸν
4454
πῶλον
16it


1913
ἐπεβίβασαν
17for 19to 20ride 21on
3588
τὸν
2424
Ἰησοῦν
18him
19:36
 
 

4198
πορευομένου
3As 5rode 6along
1161
δὲ
0846
αὐτοῦ
4he


5291
ὑπεστρώννυον
8the 9crowds 10spread 11out
3588
τὰ
2440
ἱμάτια
14garments
0846
αὐτῶν
12their
1722
ἐν
15on
3588
τῇ
16the
3598
ὁδῷ
17road
19:37
 
 
1448
ἐγγίζοντος
6reached
1161
δὲ
0846
αὐτοῦ
5he
2235
ἤδη
3When
4314
πρὸς
7the 8place 9where
3588
τῇ
10the
2600
καταβάσει
11road 12started 13down
3588
τοῦ
14the
3735
̓Όρους
15Mount
3588
τῶν

1636A
Ἐλαιῶν
16of 18Olives
0756
ἤρξαντο
24began
0537
ἅπαν
3588
τὸ
4128
πλῆθος
20all
3588
τῶν
22his

3101
μαθητῶν
21of 23followers

5463
χαίροντες
25to 26shout 27and 28sing
0134
αἰνεῖν
34praising
3588
τὸν
2316
θεὸν
36God

5456
φωνῇ

3173
μεγάλῃ
25to 26shout 27and 28sing
4012
περὶ
37for
3956
πασῶν
38all
3739
ὧν


3708B
εἶδον
43they 44had 45seen


1411
δυνάμεων
39the 40wonderful 41miracles
19:38
 
 
3004
λέγοντες
2
2127
Εὐλογημένος
3Blessings 4on
3588
7who
2064
ἐρχόμενος
8comes
3588
5the
0935
βασιλεύς
6King
1722
ἐν
9in

3686
ὀνόματι
10the 11name


2962
κυρίου
12of 13the 14LORD
1722
ἐν
17in
3772
οὐρανῷ
18heaven
1515
εἰρήνη
16Peace
2532
καὶ
20and
1391
δόξα
21glory
1722
ἐν
22in
5310B
ὑψίστοις
23highest 24heaven
19:39
 
 
2532
καί
2But
5100
τινες
3some
3588
τῶν
5the

5330
Φαρισαίων
4of 6Pharisees
0575
ἀπὸ
7among
3588
τοῦ
8the
3793
ὄχλου
9crowd
3004A
εἶπαν
10said
4314
πρὸς
0846
αὐτόν
1320
Διδάσκαλε
15Teacher
2008
ἐπιτίμησον
17rebuke 21for 22saying 23things 24like 25that
3588
τοῖς
3101
μαθηταῖς
20followers
4771
σου
18your
19:40
 
 
2532
καὶ

0611
ἀποκριθεὶς
3He 4replied
3004A
εἶπεν
6
3004
Λέγω
4771
ὑμῖν
1437
ἐὰν
9If
3778A
οὗτοι
10they

4623
σιωπήσουσιν
11kept 12quiet
3588
οἱ
14the
3037
λίθοι
15stones 16along 17the 18road

2896
κράξουσιν
19would 20burst 21into 22cheers
19:41
 
 
2532
καὶ
2But
5613
ὡς
3as

1448
ἤγγισεν
5he 6came 7closer
3708B
ἰδὼν
12saw
3588
τὴν
13the
4172
πόλιν
14city2799
ἔκλαυσεν1909
ἐπ᾽
17he 18began 19to 20weep

0846
αὐτήν
8to 9Jerusalem
19:42
 
 
3004
λέγων
3754
ὅτι
2
1487
Εἰ
3How 4I 5wish 7that

1097
ἔγνως
12would 13understand
1722
ἐν
3588
τῇ
2250
ἡμέρᾳ
3778
ταύτῃ
6today
2532
καὶ
9of 10all 11people
4771
σὺ
8you
3588
τὰ
14the 15way
4314
πρὸς
16to
1515
εἰρήνην
17peace
3568
νῦν
20now 23too 24late
1161
δέ
19But


2928
ἐκρύβη
27peace 28is 29hidden
0575
ἀπὸ
30from
3788
ὀφθαλμῶν
32eyes
4771
σου
31your
19:43
 
 
3754
ὅτι
2240
ἥξουσιν
2250
ἡμέραι
1909
ἐπὶ
3Before 4long
4771
σὲ
2532
καὶ

4016B
παρεμβαλοῦσιν
10will 11build
3588
οἱ
2190A
ἐχθροί
9enemies
4771
σου
7your
5482
χάρακά
12ramparts

4771
σοι
13against 14your 15walls
2532
καὶ
16and
4033
περικυκλώσουσίν
17encircle
4771
σε
18you
2532
καὶ
19and
4912
συνέξουσίν
20close 21in 22on
4771
σε
23you
3840
πάντοθεν
24from 25every 26side
19:44
 
 
2532
καὶ


1474
ἐδαφιοῦσίν
3They 4will 5crush 7into 8the 9ground
4771
σε
6you
2532
καὶ
11and
3588
τὰ
5043
τέκνα
14children
4771
σου
12your
1722
ἐν
15with
4771
σοί
16you
2532
καὶ
3756
οὐκ
22not


0863
ἀφήσουσιν
20enemies 21will 23leave

3037
λίθον

1909
ἐπὶ

3037
λίθον

1722
ἐν
24a 25single 26stone 27in 28place
4771
σοί
19Your
0473
ἀνθ᾽
3739
ὧν
30because
3756
οὐκ
33not


1097
ἔγνως
31you 32did 34accept
3588
τὸν
2540
καιρὸν
3588
τῆς
1984
ἐπισκοπῆς
36opportunity 37for 38salvation
4771
σου
35your
19:45
 
 
2532
καὶ
2Then

1525A
εἰσελθὼν
3Jesus 4entered
1519
εἰς
3588
τὸ
6the
2411
ἱερὸν
7Temple
0756
ἤρξατο
9began

1544
ἐκβάλλειν
10to 11drive 12out
3588
τοὺς
13the 14people
4453
πωλοῦντας
15selling 16animals 17for 18sacrifices
19:46
 
 

3004
λέγων
2He 3said

0846
αὐτοῖς
4to 5them


1125
Γέγραπται
8The 9Scriptures 10declare
2532
Καὶ


1510A
ἔσται
17will 18be
3588
3624
οἶκός
16Temple
1473
μου
14My

3624
οἶκος
19a 20house

4335
προσευχῆς
21of 22prayer
4771
ὑμεῖς
26you
1161
δὲ
25but
0846
αὐτὸν
29it

4160
ἐποιήσατε
27have 28turned 30into

4693
σπήλαιον
31a 32den

3027
λῃστῶν
33of 34thieves
19:47
 
 
2532
καὶ
2After 3that

1510
ἦν

1321
διδάσκων
5he 6taught
3588
τὸ
2596
καθ᾽
2250
ἡμέραν
7daily
1722
ἐν
8in
3588
τῷ
9the
2411
ἱερῷ
10Temple
3588
οἱ
13the
1161
δὲ
12but
0749
ἀρχιερεῖς
14leading 15priests
2532
καὶ
3588
οἱ
18the
1122
γραμματεῖς
19teachers 20of 21religious 22law

2212
ἐζήτουν
31began 32planning 33how
0846
αὐτὸν
36him

0622
ἀπολέσαι
34to 35kill
2532
καὶ
24and
3588
οἱ
25the 26other
4413
πρῶτοι
27leaders
3588
τοῦ
29the

2992
λαοῦ
28of 30people
19:48
 
 
2532
καὶ
2But
3756
οὐχ
7nothing


2147
ηὕρισκον
3they 4could 5think 6of
3588
τὸ
5101
τί
7nothing


4160
ποιήσωσιν
3they 4could 5think 6of
3588
11the
2992
λαὸς
12people
1063
γὰρ
9because
0537
ἅπας
10all
1582A
ἐξεκρέμετο
13hung 14on
0846
αὐτοῦ
17he
0191
ἀκούων
15every 16word 18said