The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Interlinear

Reference:

Luke 2:1-52

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

2:1
 
 
1096
ἐγένετο
1161
δὲ
1722
ἐν
4At
3588
ταῖς
2250
ἡμέραις
7time
1565
ἐκείναις
5that
1831A
ἐξῆλθεν
1378
δόγμα
14decreed
3844
παρὰ
15that

2541
Καίσαρος
8the 9Roman 10emperor
0828
Αὐγούστου
12Augustus


0583
ἀπογράφεσθαι
16a 17census 18should 19be 20taken
3956
πᾶσαν
21throughout
3588
τὴν
22the
3625
οἰκουμένην
23Roman 24Empire
2:2
 
 
3778A
αὕτη
3This

0582
ἀπογραφὴ
5the 7census
4413
πρώτη
6first 8taken
1096
ἐγένετο
4was


2230
ἡγεμονεύοντος
9when 11was 12governor
3588
τῆς

4947
Συρίας
13of 15Syria
2958
Κυρηνίου
10Quirinius
2:3
 
 
2532
καὶ
4198
ἐπορεύοντο
4returned
3956A
πάντες
2All


0583
ἀπογράφεσθαι
12to 13register
1538A
ἕκαστος
1519
εἰς
6to
3588
τὴν
1438
ἑαυτοῦ
8their 9own

4172
πόλιν
10ancestral 11towns
2:4
 
 
0305
ἀνέβη
32traveled 33there
1161
δὲ
2532
καὶ
2501
Ἰωσὴφ
31He
0575
ἀπὸ
39in
3588
τῆς
1056
Γαλιλαίας
41Galilee
1537
ἐκ
34from

4172
πόλεως
35the 36village

3478D
Ναζαρέτ
37of 38Nazareth
1519
εἰς
18to
3588
τὴν

2449
Ἰουδαίαν
20in 22Judea
1519
εἰς

4172
πόλιν
26ancient 27home
1138
Δαυείδ
24David’s
3748
ἥτις
2564
καλεῖται
0965
Βηθλεέμ
19Bethlehem
1223
διὰ
3588
τὸ
3because
1510
εἶναι
5was
0846
αὐτὸν
4Joseph

1537
ἐξ

3624
οἴκου

2532
καὶ

3965
πατριᾶς
6a 7descendant

1138
Δαυείδ
8of 10David
2:5
 
 
0583
ἀπογράψασθαι
3took
4862
σὺν
4with
3137A
Μαριὰμ
6Mary
3588
τῇ
3423
ἐμνηστευμένῃ
10fiancée
0846
αὐτῷ
8his
1510
οὔσῃ
13was 14now

1471
ἐνκύῳ
15obviously 16pregnant
2:6
 
 
1096
ἐγένετο
1161
δὲ
2And
1722
ἐν
3588
τῷ
3while
1510
εἶναι
5were
0846
αὐτοὺς
4they
1563
ἐκεῖ
6there
4130A
ἐπλήσθησαν
10came
3588
αἱ
8the
2250
ἡμέραι
9time
3588
τοῦ
5088
τεκεῖν
11for 13baby 14to 15be 17born
0846
αὐτήν
12her
2:7
 
 
2532
καὶ

5088
ἔτεκεν
3She 4gave 5birth 6to
3588
τὸν
12a
5207
υἱὸν
13son
0846
αὐτῆς
7her
3588
τὸν
4416
πρωτότοκον
9first 10child
2532
καὶ

4683
ἐσπαργάνωσεν
16She 17wrapped 19snugly 20in 21strips 22of 23cloth
0846
αὐτὸν
18him
2532
καὶ
24and
0347
ἀνέκλινεν
25laid
0846
αὐτὸν
26him
1722
ἐν
27in

5336
φάτνῃ
28a 29manger
1360
διότι
31because
3756
οὐκ
34no

1510
ἦν
32there 33was

0846
αὐτοῖς
39for 40them
5117
τόπος
38available
1722
ἐν
3588
τῷ
2646
καταλύματι
37lodging
2:8
 
 
2532
καὶ
4166
ποιμένες
7shepherds

1510
ἦσαν
5there 6were
1722
ἐν
3588
τῇ
5561
χώρᾳ
3588
τῇ
0846
αὐτῇ
12nearby
0063
ἀγραυλοῦντες
8staying 9in 10the 11fields
2532
καὶ
5442
φυλάσσοντες
5438
φυλακάς
15guarding
3588
τῆς
2That
3571
νυκτός
3night
1909
ἐπὶ
15guarding
3588
τὴν
4167
ποίμνην
18flocks 19of 20sheep
0846
αὐτῶν
16their
2:9
 
 
2532
καί
2Suddenly

0032
ἄγγελος
4an 5angel


2962
κυρίου
6of 7the 8Lord
2186
ἐπέστη
9appeared 10among
0846
αὐτοῖς
11them
2532
καὶ
13and
1391
δόξα
19glory


2962
κυρίου
16of 17the 18Lord’s

4034
περιέλαμψεν
14the 15radiance 20surrounded
0846
αὐτούς
21them
2532
καὶ


5399
ἐφοβήθησαν


5401
φόβον


3173
μέγαν
24They 25were 26terrified
2:10
 
 
2532
καὶ
2but
3004A
εἶπεν
5reassured
0846
αὐτοῖς
6them
3588
3the
0032
ἄγγελος
4angel
3361.0
Μὴ
9Don’t

5399
φοβεῖσθε
10be 11afraid
2400
ἰδοὺ
1063
γὰρ


2097A
εὐαγγελίζομαι
20I 21bring 23good 24news
4771
ὑμῖν
22you
5479
χαρὰν
29joy
3173
μεγάλην
28great
3748
ἥτις
25that


1510A
ἔσται
26will 27bring

3956
παντὶ
30to 31all
3588
τῷ
2992
λαῷ
33people
2:11
 
 
3754
ὅτι


5088
ἐτέχθη
14has 15been 16born
4771
ὑμῖν
4594
σήμερον
18today

4990
σωτήρ
2The 3Savior
3739
ὅς
1510
ἐστιν
5yes

5547
Χριστός
7the 8Messiah

2962
κύριος
10the 11Lord
1722
ἐν
19in

4172
πόλει
22the 23city

1138
Δαυείδ
24of 25David
2:12
 
 
2532
καὶ
2And
3778
τοῦτο
8this
4771
ὑμῖν
3you
3588
τὸ
4592
σημεῖον
4will 5recognize 6him 7by 10sign


2147
εὑρήσετε
12You 13will 14find

1025
βρέφος
15a 16baby
4683
ἐσπαργανωμένον
17wrapped 18snugly 19in 20strips 21of 22cloth
2532
καὶ
2749
κείμενον
25lying
1722
ἐν
26in

5336
φάτνῃ
27a 28manger
2:13
 
 
2532
καὶ
1810
ἐξαίφνης
3Suddenly
1096
ἐγένετο
7was
4862
σὺν
8joined 9by
3588
τῷ
5the
0032
ἀγγέλῳ
6angel

4128
πλῆθος
10a 11vast 12host 13of 14others

4756
στρατιᾶς
16the 17armies
3770
οὐρανίου
18of 19heaven
0134
αἰνούντων
21praising
3588
τὸν
2316
θεὸν
23God
2532
καὶ
24and
3004
λεγόντων
25saying
2:14
 
 
1391
Δόξα
3Glory
1722
ἐν
6in
5310B
ὑψίστοις
7highest 8heaven

2316
θεῷ
4to 5God
2532
καὶ
10and
1909
ἐπὶ
12on
1093
γῆς
13earth
1515
εἰρήνη
11peace

1722
ἐν

0444
ἀνθρώποις
14to 15those
2107
εὐδοκίας
16with 17whom 18God 19is 20pleased
2:15
 
 
2532
καὶ
1096
ἐγένετο
5613
ὡς
4When

0565A
ἀπῆλθον
7had 9returned
0575
ἀπ᾽
0846
αὐτῶν
1519
εἰς
11to
3588
τὸν
3772
οὐρανὸν
13heaven
3588
οἱ
5the
0032
ἄγγελοι
6angels
3588
οἱ
15the
4166
ποιμένες
16shepherds
2980
ἐλάλουν
17said
4314
πρὸς
18to
0240
ἀλλήλους
19each 20other

1330A
Διέλθωμεν
23Let’s 24go
1211
δὴ
2193
ἕως
26to
0965
Βηθλεέμ
27Bethlehem
2532
καὶ

3708B
ἴδωμεν
30Let’s 31see
3588
τὸ
4487
ῥῆμα
34thing
3778
τοῦτο
32this
3588
τὸ
35that

1096A
γεγονός
36has 37happened
3739
39which
3588
40the
2962
κύριος
41Lord

1107
ἐγνώρισεν
42has 43told 45about
1473
ἡμῖν
44us
2:16
 
 
2532
καὶ

2064A
ἦλθαν

4692
σπεύσαντες
3They 4hurried 5to 6the 7village
2532
καὶ
8and
0429
ἀνεῦραν
9found
3588
τήν
5037
τε
3137A
Μαριὰμ
12Mary
2532
καὶ
13and
3588
τὸν
2501
Ἰωσήφ
15Joseph
2532
καὶ
17And
3588
τὸ
20the


1025
βρέφος
18there 19was 21baby
2749
κείμενον
23lying
1722
ἐν
24in
3588
τῇ
25the
5336
φάτνῃ
26manger
2:17
 
 
3708B
ἰδόντες
3seeing
1161
δέ
2After
1107
ἐγνώρισαν
4012
περὶ
8told 9everyone
3588
τοῦ
10what
4487
ῥήματος
11had 12happened
3588
τοῦ
14what

2980
λαληθέντος
17had 18said

0846
αὐτοῖς
19to 20them
4012
περὶ
21about
3588
τοῦ
3813
παιδίου
24child
3778
τούτου
23this
2:18
 
 
2532
καὶ
3956
πάντες
3All
3588
οἱ
4who
0191
ἀκούσαντες
5heard

2296
ἐθαύμασαν
14were 15astonished
4012
περὶ
3588
τῶν
2980
λαληθέντων
5259
ὑπὸ
13story
3588
τῶν
6the
4166
ποιμένων
7shepherds'
4314
πρὸς
0846
αὐτούς
2:19
 
 
3588
1161
δὲ
2but
3137
Μαρία
4Mary
3956
πάντα
6all
4933
συνετήρει
5kept
3588
τὰ
4487
ῥήματα
9things
3778
ταῦτα
7these
4820
συμβάλλουσα
15thought 16about 18often
1722
ἐν
10in
3588
τῇ
2588
καρδίᾳ
13heart
0846
αὐτῆς
11her
2:20
 
 
2532
καὶ
5290
ὑπέστρεψαν
5went 6back 7to 9flocks
3588
οἱ
3The
4166
ποιμένες
4shepherds
1392
δοξάζοντες
11glorifying
2532
καὶ
12and
0134
αἰνοῦντες
13praising
3588
τὸν
2316
θεὸν
15God
1909
ἐπὶ
16for
3956
πᾶσιν
17all
3739
οἷς
0191
ἤκουσαν
21heard
2532
καὶ
22and


3708B
εἶδον
19they 20had 23seen
2531
καθὼς
27just 28as

2980
ἐλαλήθη

4314
πρὸς
31had 32told
0846
αὐτούς
33them
2:21
 
 
2532
καὶ
3753
ὅτε
4130A
ἐπλήσθησαν
5later
2250
ἡμέραι
4days
3638
ὀκτώ
3Eight
3588
τοῦ


4059
περιτεμεῖν
7when 10was 12circumcised

0846
αὐτόν
8the 9baby
2532
καὶ


2564
ἐκλήθη


3588
τὸ


3686
ὄνομα
15he 16was 17named
0846
αὐτοῦ
2424
Ἰησοῦς
19Jesus
3588
τὸ
21the

2564
κληθὲν
22name 23given
5259
ὑπὸ
25by
3588
τοῦ
26the
0032
ἀγγέλου
27angel

4253
πρὸ

3588
τοῦ
28even 29before

4815
συλλημφθῆναι
31was 32conceived
0846
αὐτὸν
30he

1722
ἐν

3588
τῇ

2836
κοιλίᾳ
31was 32conceived
2:22
 
 
2532
καὶ
3753
ὅτε
2Then
4130A
ἐπλήσθησαν


3588
αἱ


2250
ἡμέραι
3it 4was 5time 6for
3588
τοῦ
2512
καθαρισμοῦ
9purification 10offering
0846
αὐτῶν
7their
2596
κατὰ
12as 13required 14by
3588
τὸν
15the
3551
νόμον
16law 19after 20the 21birth 22of 23a 24child

3475.0
Μωυσέως
17of 18Moses

0321
ἀνήγαγον
28parents 29took
0846
αὐτὸν
30him
1519
εἰς
31to
2414
Ἱεροσόλυμα
32Jerusalem

3936
παραστῆσαι
33to 34present
3588
τῷ
37the

2962
κυρίῳ
36to 38Lord
2:23
 
 
2531
καθὼς
1125
γέγραπται
1722
ἐν
8says

3551
νόμῳ
3The 4law


2962
κυρίου
5of 6the 7Lord
3754
ὅτι
10
3956
Πᾶν
17a
0730
ἄρσεν
18boy

1272
διανοῖγον

3388
μήτραν
12a 13woman’s 14first 15child0040
ἅγιον
20he 21must 22be 23dedicated
3588
τῷ
25the

2962
κυρίῳ
24to 26LORD2564
κληθήσεται
20he 21must 22be 23dedicated
2:24
 
 
2532
καὶ
2So
3588
τοῦ
1325
δοῦναι
5offered

2378
θυσίαν
6the 7sacrifice
2596
κατὰ
3588
τὸ
4483
εἰρημένον
8required
1722
ἐν
9in
3588
τῷ
10the
3551
νόμῳ
11law


2962
κυρίου
12of 13the 14Lord

2201
Ζεῦγος
18a 19pair

5167
τρυγόνων
20of 21turtledoves
2228
22or
1417
δύο
23two
3502
νοσσοὺς
24young
4058
περιστερῶν
25pigeons
2:25
 
 
2532
καὶ
2400
ἰδοὺ
2At 3that 4time

0444
ἄνθρωπος
7a 8man

1510
ἦν
5there 6was
1722
ἐν
9in
2419
Ἰερουσαλὴμ
10Jerusalem
3739
3686
ὄνομα
12named
4826
Συμεών
13Simeon
2532
καὶ
3588
0444
ἄνθρωπος
3778
οὗτος
16He
1342
δίκαιος
18righteous
2532
καὶ
19and
2126
εὐλαβὴς
20devout


4327
προσδεχόμενος
22was 23eagerly 24waiting 25for

3874
παράκλησιν
26the 27Messiah 28to 29come 30and 31rescue
3588
τοῦ
2474
Ἰσραήλ
33Israel
2532
καὶ

4151
πνεῦμα
36The 38Spirit
1510
ἦν
39was
0040
ἅγιον
37Holy
1909
ἐπ᾽
40upon
0846
αὐτὸν
41him
2:26
 
 
2532
καὶ
2and
1510
ἦν

0846
αὐτῷ
6to 7him


5537
κεχρηματισμένον

5259
ὑπὸ

3588
τοῦ

4151
πνεύματος

3588
τοῦ

0040
ἁγίου
3had 4revealed
3361.0
μὴ
11not
3708B
ἰδεῖν
2288
θάνατον
10would 12die
4250
πρὶν
2228
13until
0302
ἂν


3708B
ἴδῃ
14he 15had 17seen
3588
τὸν
18the
5547
Χριστὸν
20Messiah
2962
κυρίου
19Lord’s
2:27
 
 
2532
καὶ
2That 3day
2064A
ἦλθεν
1722
ἐν
6led 7him
3588
τῷ
4the
4151
πνεύματι
5Spirit
1519
εἰς
8to
3588
τὸ
9the
2411
ἱερόν
10Temple
2532
καὶ
12So
1722
ἐν
3588
τῷ
13when


1521
εἰσαγαγεῖν
17came 18to 19present
3588
τοὺς
1118
γονεῖς
14Mary 15and 16Joseph
3588
τὸ
20the
3813
παιδίον
21baby
2424
Ἰησοῦν
22Jesus
3588
τοῦ
4160
ποιῆσαι
28as 31required
0846
αὐτοὺς
2596
κατὰ
3588
τὸ
1480
εἰθισμένον
28as 31required
3588
τοῦ
29the
3551
νόμου
30law
4012
περὶ
0846
αὐτοῦ
2:28
 
 
2532
καὶ
0846
αὐτὸς
2Simeon 3was 4there

1209
ἐδέξατο
7He 8took

0846
αὐτὸ
9the 10child
1519
εἰς
11in
3588
τὰς
12his
0043
ἀγκάλας
13arms
2532
καὶ
14and
2127
εὐλόγησεν
15praised
3588
τὸν
2316
θεόν
17God
2532
καὶ
3004A
εἶπεν
20saying
2:29
 
 
3568
Νῦν
6now

0630
ἀπολύεις
7let 11die
3588
τὸν
1400
δοῦλόν
10servant
4771
σου
8your
1203
δέσποτα
3Sovereign 4Lord
2596
κατὰ
15as
3588
τὸ
4487
ῥῆμά
17have 18promised
4771
σου
16you
1722
ἐν
12in
1515
εἰρήνῃ
13peace
2:30
 
 
3754
ὅτι

3708B
εἶδον

3588
οἱ

3788
ὀφθαλμοί
4have 5seen
1473
μου
3I
3588
τὸ
4992A
σωτήριόν
8salvation
4771
σου
6your
2:31
 
 
3739
2which


2090
ἡτοίμασας
3you 4have 5prepared
2596
κατὰ
4383
πρόσωπον
6for
3956
πάντων
7all
3588
τῶν
2992
λαῶν
9people
2:32
 
 


5457
φῶς
4a 5light
1519
εἰς
6to
0602
ἀποκάλυψιν
7reveal 8God


1484
ἐθνῶν
9to 10the 11nations
2532
καὶ
13and

1391
δόξαν
16the 17glory

2992
λαοῦ
18of 20people
4771
σου
19your
2474
Ἰσραήλ
21Israel
2:33
 
 
2532
καὶ
1510
ἦν
6were
3588
3962
πατὴρ
5parents
0846
αὐτοῦ
3Jesus
2532
καὶ
3588
3384
μήτηρ
5parents
2296
θαυμάζοντες
7amazed
1909
ἐπὶ
8at
3588
τοῖς
9what


2980
λαλουμένοις
10was 11being 12said
4012
περὶ
13about
0846
αὐτοῦ
14him
2:34
 
 
2532
καὶ
2Then
2127
εὐλόγησεν
4blessed
0846
αὐτοὺς
5them
4826
Συμεών
3Simeon
2532
καὶ
7and

3004A
εἶπεν
8he 9said
4314
πρὸς
10to
3137A
Μαριάμ
11Mary
3588
τὴν
3384
μητέρα
16mother

0846
αὐτοῦ
13the 14baby’s
2400
Ἰδοὺ
3778A
οὗτος
20This 21child

2749
κεῖται
22is 23destined
1519
εἰς
24to 25cause

4431
πτῶσιν
30to 31fall
2532
καὶ
33but

0386
ἀνάστασιν
37a 38joy


4183C
πολλῶν
39to 40many 41others
1722
ἐν
27in
3588
τῷ
2474
Ἰσραήλ
29Israel
2532
καὶ
1519
εἰς
48as

4592
σημεῖον
49a 50sign 51from 52God

0483
ἀντιλεγόμενον
56will 57oppose
2:35
 
 
2532
καὶ
16And
4771
σοῦ
21your
0846
αὐτῆς
22very
3588
τὴν
5590
ψυχὴν
24soul


1330
διελεύσεται
19will 20pierce

4501
ῥομφαία
17a 18sword
3704A
ὅπως
0302
ἂν
2As 3a 4result


0601
ἀποκαλυφθῶσιν
12will 13be 14revealed
1537
ἐκ
9of
4183
πολλῶν
10many
2588
καρδιῶν
11hearts


1261
διαλογισμοί
6the 7deepest 8thoughts
2:36
 
 
2532
καὶ
8also
1510
ἦν
7was
0451
̔Άννα
2Anna

4398
προφῆτις
4a 5prophet

2364
θυγάτηρ
16the 17daughter

5323
Φανουήλ
18of 19Phanuel
1537
ἐκ
20from

5443
φυλῆς
21the 22tribe

0768
Ἀσήρ
23of 24Asher
3778A
αὕτη
27she

4260
προβεβηκυῖα

1722
ἐν

2250
ἡμέραις
28was 30old
4183
πολλαῖς
29very
2198.0
ζήσασα
3326
μετὰ
0435
ἀνδρὸς
33husband
2094
ἔτη
44years
2033
ἑπτὰ
43seven
0575
ἀπὸ
3588
τῆς
3932
παρθενίας
41married 42only
0846
αὐτῆς
32Her
2:37
 
 
2532
καὶ
2Then
0846
αὐτὴ
3she


5503
χήρα
4lived 5as 6a 7widow
2193
ἕως
8to

2094
ἐτῶν
9the 10age

3589
ὀγδοήκοντα

5064
τεσσάρων
11of 12eighty-four
3739
17She
3756
οὐκ
18never
0868A
ἀφίστατο
19left 22but 23stayed
3588
τοῦ
20the
2411
ἱεροῦ
21Temple

3521
νηστείαις
31with 32fasting
2532
καὶ
33and
1162
δεήσεσιν
34prayer
3000
λατρεύουσα
29worshiping 30God
3571
νύκτα
27night
2532
καὶ
26and
2250
ἡμέραν
25day
2:38
 
 
2532
καὶ
0846
αὐτῇ
3588
τῇ
5610
ὥρᾳ
6just 7as 8Simeon 9was 10talking 11with 12Mary 13and 14Joseph

2186
ἐπιστᾶσα
3She 4came 5along


0437
ἀνθωμολογεῖτο
17she 18began 19praising
3588
τῷ
2316
θεῷ
21God
2532
καὶ

2980
ἐλάλει
24She 25talked
4012
περὶ
26about

0846
αὐτοῦ
27the 28child

3956
πᾶσιν
29to 30everyone
3588
τοῖς
31who


4327
προσδεχομένοις
32had 33been 34waiting 35expectantly3085
λύτρωσιν
36for 37God 38to 39rescue
2419
Ἰερουσαλήμ
40Jerusalem
2:39
 
 
2532
καὶ
5613
ὡς
3When


5055
ἐτέλεσαν
7parents 8had 9fulfilled
3956A
πάντα
10all
3588
τὰ
11the
2596
κατὰ
12requirements 13of
3588
τὸν
14the
3551
νόμον
15law


2962
κυρίου
16of 17the 18Lord

1994
ἐπέστρεψαν
20they 21returned
1519
εἰς
25in
3588
τὴν
1056
Γαλιλαίαν
27Galilee
1519
εἰς
23to
4172
πόλιν
1438
ἑαυτῶν
22home
3478D
Ναζαρέτ
24Nazareth
2:40
 
 
3588
τὸ
4the
1161
δὲ
3813
παιδίον
5child
0837
ηὔξανεν
6grew 7up 8healthy
2532
καὶ
9and
2901A
ἐκραταιοῦτο
10strong


4137
πληρούμενον
12He 13was 14filled

4678
σοφίᾳ
15with 16wisdom
2532
καὶ
18and
5485
χάρις
20favor
2316
θεοῦ
19God’s
1510
ἦν
21was
1909
ἐπ᾽
22on
0846
αὐτό
23him
2:41
 
 
2532
καὶ
4198
ἐπορεύοντο
10went
3588
οἱ
1118
γονεῖς
9parents
0846
αὐτοῦ
7Jesus'
2596
κατ᾽
3Every
2094
ἔτος
4year
1519
εἰς
11to
2419
Ἰερουσαλὴμ
12Jerusalem
3588
τῇ
14the

1859
ἑορτῇ
13for 17festival
3588
τοῦ
3957
πάσχα
15Passover
2:42
 
 
2532
καὶ
3753
ὅτε
3When

1096
ἐγένετο
4Jesus 5was
2094
ἐτῶν
7years 8old
1427
δώδεκα
6twelve
0305
ἀναβαινόντων
11attended
0846
αὐτῶν
10they
2596
κατὰ
3588
τὸ
1485
ἔθος
14as 15usual
3588
τῆς
12the
1859
ἑορτῆς
13festival
2:43
 
 
2532
καὶ
2After

5048
τελειωσάντων
5was 6over
3588
τὰς
3the
2250
ἡμέρας
4celebration
1722
ἐν
3588
τῷ
5290
ὑποστρέφειν
9started 10home 11to
0846
αὐτούς
8they
5278
ὑπέμεινεν
16stayed 17behind
2424
Ἰησοῦς
3588
3816
παῖς
15Jesus
1722
ἐν
18in
2419
Ἰερουσαλήμ
19Jerusalem
2532
καὶ
3756
οὐκ
25didn’t
1097
ἔγνωσαν
26miss 28at 29first
3588
οἱ
1118
γονεῖς
24parents
0846
αὐτοῦ
22His
2:44
 
 

3543
νομίσαντες
3they 4assumed
1161
δὲ
2because
0846
αὐτὸν
5he
1510
εἶναι
6was
1722
ἐν
7among
3588
τῇ
8the
4923
συνοδίᾳ
9other 10travelers
2064A
ἦλθον
2250
ἡμέρας
3598
ὁδόν
18that 19evening
2532
καὶ


0327
ἀνεζήτουν
22they 23started 24looking 25for
0846
αὐτὸν
26him
1722
ἐν
27among
3588
τοῖς
28their
4773
συγγενεῦσιν
29relatives
2532
καὶ
30and
3588
τοῖς
1110A
γνωστοῖς
32friends
2:45
 
 
2532
καὶ
2When
3361.0
μὴ
4couldn’t

2147
εὑρόντες
3they 5find

5290
ὑπέστρεψαν
8they 9went 10back
1519
εἰς
11to
2419
Ἰερουσαλὴμ
12Jerusalem

0327
ἀναζητοῦντες
13to 14search 15for
0846
αὐτόν
16him
2:46
 
 
2532
καὶ
1096
ἐγένετο
6finally
3326
μετὰ
4later
2250
ἡμέρας
3days
5140
τρεῖς
2Three

2147
εὗρον
5they 7discovered
0846
αὐτὸν
8him
1722
ἐν
9in
3588
τῷ
10the
2411
ἱερῷ
11Temple
2516
καθεζόμενον
13sitting
1722
ἐν
3319A
μέσῳ
14among
3588
τῶν
15the

1320
διδασκάλων
16religious 17teachers
2532
καὶ
0191
ἀκούοντα
20listening 21to
0846
αὐτῶν
22them
2532
καὶ
23and
1905
ἐπερωτῶντα
24asking 25questions
0846
αὐτούς
2:47
 
 

1839A
ἐξίσταντο
7were 8amazed
1161
δὲ
3956
πάντες
3All
3588
οἱ
4who
0191
ἀκούοντες
5heard
0846
αὐτοῦ
6him
1909
ἐπὶ
9at
3588
τῇ
4907
συνέσει
12understanding
2532
καὶ
13and
3588
ταῖς
0612
ἀποκρίσεσιν
16answers
0846
αὐτοῦ
14his
2:48
 
 
2532
καὶ
3708B
ἰδόντες
0846
αὐτὸν


1605
ἐξεπλάγησαν
6parents 7didn’t 8know 9what 10to 11think
2532
καὶ
3004A
εἶπεν
21said
4314
πρὸς
22to
0846
αὐτὸν
23him
3588
3384
μήτηρ
20mother
0846
αὐτοῦ
18his
5043
Τέκνον
14Son
5101
τί
26why


4160
ἐποίησας
27have 28you 29done

1473
ἡμῖν
31to 32us
3779
οὕτως
30this
2400
ἰδοὺ
3588
3962
πατήρ
37father
4771
σου
35Your
2504
κἀγὼ
38and 39I


3600
ὀδυνώμενοι
40have 41been 42frantic
2212
ζητοῦμέν
44searching 45for 47everywhere
4771
σε
46you
2:49
 
 
2532
καὶ

3004A
εἶπεν
15he 16asked
4314
πρὸς
0846
αὐτούς
5101
Τί
4why
3754
ὅτι
2212
ἐζητεῖτέ
6did 7you 8need 9to 10search
1473
με
3756
οὐκ
21Didn’t


1492
ᾔδειτε
22you 23know
3754
ὅτι
24that
1722
ἐν
28in
3588
τοῖς
32house
3588
τοῦ
3962
πατρός
31Father’s
1473
μου
29my
1163
δεῖ
26must
1510
εἶναί
27be
1473
με
25I
2:50
 
 
2532
καὶ
2But
0846
αὐτοὶ
3they
3756
οὐ
4didn’t
4920
συνῆκαν
5understand
3588
τὸ
4487
ῥῆμα
6what
3739

2980
ἐλάλησεν
8he 9meant
0846
αὐτοῖς
2:51
 
 
2532
καὶ
2Then

2597
κατέβη
3he 4returned
3326
μετ᾽
7with
0846
αὐτῶν
8them

2532
καὶ

2064A
ἦλθεν
3he 4returned
1519
εἰς
5to
3478D
Ναζαρὲτ
6Nazareth
2532
καὶ
9and
1510
ἦν
10was
5293A
ὑποτασσόμενος
11obedient

0846
αὐτοῖς
12to 13them
2532
καὶ
15And
3588
3384
μήτηρ
18mother
0846
αὐτοῦ
16his
1301
διετήρει
19stored
3956
πάντα
20all
3588
τὰ
21these
4487
ῥήματα
22things
1722
ἐν
23in
3588
τῇ
2588
καρδίᾳ
26heart
0846
αὐτῆς
24her
2:52
 
 
2532
καὶ
2424
Ἰησοῦς
3Jesus
4298
προέκοπτεν
4grew
1722
ἐν
5in
3588
τῇ
4678
σοφίᾳ
7wisdom
2532
καὶ
8and

2244
ἡλικίᾳ
9in 10stature
2532
καὶ
11and

5485
χάριτι
12in 13favor
3844
παρὰ
14with
2316
θεῷ
15God
2532
καὶ
16and


0444
ἀνθρώποις
17all 18the 19people