The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Reverse Interlinear

Reference:

Luke 2:1-52

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

2:1
 
 
 
3ἐγένετο
1096
 
4δὲ
1161
At
5ἐν
1722
that
8ἐκείναις
1565
 
6ταῖς
3588
time
7ἡμέραις
2250
the Roman emperor

12Καίσαρος
2541
Augustus
14Αὐγούστου
0828
decreed
9ἐξῆλθεν
1831A
10δόγμα
1378
that
11παρὰ
3844
a census should be taken


16ἀπογράφεσθαι
0583
throughout
17πᾶσαν
3956
the
18τὴν
3588
Roman Empire
19οἰκουμένην
3625
2:2
 
 
This
4αὕτη
3778A
was
7ἐγένετο
1096
the

first
6πρώτη
4413
census
5ἀπογραφὴ
0582
taken

when

Quirinius
11Κυρηνίου
2958
was governor

8ἡγεμονεύοντος
2230
of

 
9τῆς
3588
Syria
10Συρίας
4947
2:3
 
 
All
5πάντες
3956A
 
3καὶ
2532
returned
4ἐπορεύοντο
4198
 
7ἕκαστος
1538A
to
8εἰς
1519
 
9τὴν
3588
their own
10ἑαυτοῦ
1438
ancestral towns

11πόλιν
4172
to register


6ἀπογράφεσθαι
0583
2:4
 
 
because
26διὰ
1223
27τὸ
3588
Joseph
29αὐτὸν
0846
was
28εἶναι
1510
a descendant
30ἐξ
1537
31οἴκου
3624
32καὶ
2532
33πατριᾶς
3965
of David

34Δαυείδ
1138
 
22ἥτις
3748
 
23καλεῖται
2564
to
15εἰς
1519
Bethlehem
24Βηθλεέμ
0965
in

 
16τὴν
3588
Judea
17Ἰουδαίαν
2449
David’s
20Δαυείδ
1138
 
18εἰς
1519
ancient home

19πόλιν
4172
 
4δὲ
1161
 
5καὶ
2532
He
6Ἰωσὴφ
2501
traveled there
3ἀνέβη
0305
from
11ἐκ
1537
the village

12πόλεως
4172
of Nazareth

13Ναζαρέτ
3478D
in
7ἀπὸ
0575
 
8τῆς
3588
Galilee
9Γαλιλαίας
1056
2:5
 
 
took
3ἀπογράψασθαι
0583
with
4σὺν
4862
Mary
5Μαριὰμ
3137A
his
8αὐτῷ
0846
 
6τῇ
3588
fiancée
7ἐμνηστευμένῃ
3423
was now
10οὔσῃ
1510
obviously pregnant

11ἐνκύῳ
1471
2:6
 
 
And
3ἐγένετο
1096
4δὲ
1161
while
5ἐν
1722
6τῷ
3588
they
8αὐτοὺς
0846
were
7εἶναι
1510
there
9ἐκεῖ
1563
the
12αἱ
3588
time
13ἡμέραι
2250
came
11ἐπλήσθησαν
4130A
for

her
16αὐτήν
0846
baby to be 
14τοῦ
3588
born
15τεκεῖν
5088
2:7
 
 
 
3καὶ
2532
She gave birth to

4ἔτεκεν
5088
her
7αὐτῆς
0846
 
9τὸν
3588
first child
10πρωτότοκον
4416
a
5τὸν
3588
son
6υἱὸν
5207
 
12καὶ
2532
She wrapped

13ἐσπαργάνωσεν
4683
him
14αὐτὸν
0846
snugly in strips of cloth
13ἐσπαργάνωσεν
4683
and
15καὶ
2532
laid
16ἀνέκλινεν
0347
him
17αὐτὸν
0846
in
18ἐν
1722
a manger

19φάτνῃ
5336
because
21διότι
1360
there was

23ἦν
1510
no
22οὐκ
3756
 
26ἐν
1722
 
27τῷ
3588
lodging
28καταλύματι
2646
available
25τόπος
5117
for them

24αὐτοῖς
0846
2:8
 
 
That
17τῆς
3588
night
18νυκτός
3571
 
3καὶ
2532
there were

5ἦσαν
1510
shepherds
4ποιμένες
4166
staying in the fields
11ἀγραυλοῦντες
0063
nearby
6ἐν
1722
7τῇ
3588
8χώρᾳ
5561
9τῇ
3588
10αὐτῇ
0846
 
13καὶ
2532
guarding
14φυλάσσοντες
5442
15φυλακάς
5438
20ἐπὶ
1909
their
23αὐτῶν
0846
 
21τὴν
3588
flocks of sheep
22ποίμνην
4167
2:9
 
 
Suddenly
3καί
2532
an angel

5ἄγγελος
0032
of the Lord


6κυρίου
2962
appeared among
7ἐπέστη
2186
them
8αὐτοῖς
0846
and
10καὶ
2532
the radiance

13περιέλαμψεν
4034
of the Lord’s


12κυρίου
2962
glory
11δόξα
1391
surrounded
13περιέλαμψεν
4034
them
14αὐτούς
0846
 
16καὶ
2532
They were terrified


17ἐφοβήθησαν
5399
18φόβον
5401
19μέγαν
3173
2:10
 
 
but
3καὶ
2532
the
6
3588
angel
7ἄγγελος
0032
reassured
4εἶπεν
3004A
them
5αὐτοῖς
0846
Don’t
9Μὴ
3361.0
be afraid

10φοβεῖσθε
5399
 
13γὰρ
1063
 
12ἰδοὺ
2400
I bring


14εὐαγγελίζομαι
2097A
you
15ὑμῖν
4771
good news
14εὐαγγελίζομαι
2097A
that
18ἥτις
3748
will bring


19ἔσται
1510A
great
17μεγάλην
3173
joy
16χαρὰν
5479
to all

20παντὶ
3956
 
21τῷ
3588
people
22λαῷ
2992
2:11
 
 
The Savior

7σωτήρ
4990
yes
9ὅς
3739
10ἐστιν
1510
the Messiah

11Χριστός
5547
the Lord

13κύριος
2962
 
3ὅτι
3754
has been born


4ἐτέχθη
5088
 
5ὑμῖν
4771
today
6σήμερον
4594
in
15ἐν
1722
the city

16πόλει
4172
of David

17Δαυείδ
1138
2:12
 
 
And
3καὶ
2532
you
5ὑμῖν
4771
will recognize him by
this
4τοῦτο
3778
 
6τὸ
3588
sign
7σημεῖον
4592
You will find


9εὑρήσετε
2147
a baby

10βρέφος
1025
wrapped snugly in strips of cloth
11ἐσπαργανωμένον
4683
 
13καὶ
2532
lying
14κείμενον
2749
in
15ἐν
1722
a manger

16φάτνῃ
5336
2:13
 
 
 
3καὶ
2532
Suddenly
4ἐξαίφνης
1810
the
8τῷ
3588
angel
9ἀγγέλῳ
0032
was
6ἐγένετο
1096
joined by
7σὺν
4862
a vast host of others

10πλῆθος
4128
the armies

11στρατιᾶς
4756
of heaven
12οὐρανίου
3770
praising
13αἰνούντων
0134
 
14τὸν
3588
God
15θεὸν
2316
and
16καὶ
2532
saying
17λεγόντων
3004
2:14
 
 
Glory
3Δόξα
1391
to God

6θεῷ
2316
in
4ἐν
1722
highest heaven
5ὑψίστοις
5310B
and
8καὶ
2532
peace
11εἰρήνη
1515
on
9ἐπὶ
1909
earth
10γῆς
1093
to those


12ἐν
1722
13ἀνθρώποις
0444
with whom God is pleased
14εὐδοκίας
2107
2:15
 
 
 
3καὶ
2532
 
4ἐγένετο
1096
When
5ὡς
5613
the
12οἱ
3588
angels
13ἄγγελοι
0032
had

 
7ἀπ᾽
0575
returned
6ἀπῆλθον
0565A
 
8αὐτῶν
0846
to
9εἰς
1519
 
10τὸν
3588
heaven
11οὐρανὸν
3772
the
15οἱ
3588
shepherds
16ποιμένες
4166
said
17ἐλάλουν
2980
to
18πρὸς
4314
each other
19ἀλλήλους
0240
Let’s go

21Διέλθωμεν
1330A
 
22δὴ
1211
to
23ἕως
2193
Bethlehem
24Βηθλεέμ
0965
 
26καὶ
2532
Let’s see

27ἴδωμεν
3708B
this
30τοῦτο
3778
 
28τὸ
3588
thing
29ῥῆμα
4487
that
31τὸ
3588
has happened

32γεγονός
1096A
which
34
3739
the
35
3588
Lord
36κύριος
2962
has told

37ἐγνώρισεν
1107
us
38ἡμῖν
1473
about
37ἐγνώρισεν
1107
2:16
 
 
 
3καὶ
2532
They hurried to the village


4ἦλθαν
2064A
5σπεύσαντες
4692
and
6καὶ
2532
found
7ἀνεῦραν
0429
 
8τήν
3588
 
9τε
5037
Mary
10Μαριὰμ
3137A
and
11καὶ
2532
 
12τὸν
3588
Joseph
13Ἰωσήφ
2501
And
15καὶ
2532
there was


the
16τὸ
3588
baby
17βρέφος
1025
lying
19κείμενον
2749
in
20ἐν
1722
the
21τῇ
3588
manger
22φάτνῃ
5336
2:17
 
 
After
4δέ
1161
seeing
3ἰδόντες
3708B
told everyone
6ἐγνώρισαν
1107
7περὶ
4012
what
8τοῦ
3588
had happened
9ῥήματος
4487
what
10τοῦ
3588
had said

11λαληθέντος
2980
to them

12αὐτοῖς
0846
about
13περὶ
4012
 
14τοῦ
3588
this
16τούτου
3778
child
15παιδίου
3813
2:18
 
 
 
3καὶ
2532
All
4πάντες
3956
who
5οἱ
3588
heard
6ἀκούσαντες
0191
the
12τῶν
3588
shepherds'
13ποιμένων
4166
 
14πρὸς
4314
 
15αὐτούς
0846
 
8περὶ
4012
story
9τῶν
3588
10λαληθέντων
2980
11ὑπὸ
5259
were astonished

7ἐθαύμασαν
2296
2:19
 
 
but
4δὲ
1161
 
3
3588
Mary
5Μαρία
3137
kept
7συνετήρει
4933
all
6πάντα
3956
these
10ταῦτα
3778
 
8τὰ
3588
things
9ῥήματα
4487
in
12ἐν
1722
her
15αὐτῆς
0846
 
13τῇ
3588
heart
14καρδίᾳ
2588
thought about often
11συμβάλλουσα
4820
2:20
 
 
 
3καὶ
2532
The
5οἱ
3588
shepherds
6ποιμένες
4166
went back to flocks
4ὑπέστρεψαν
5290
glorifying
8δοξάζοντες
1392
and
9καὶ
2532
praising
10αἰνοῦντες
0134
 
11τὸν
3588
God
12θεὸν
2316
for
13ἐπὶ
1909
all
14πᾶσιν
3956
 
15οἷς
3739
they had


heard
16ἤκουσαν
0191
and
17καὶ
2532
seen
18εἶδον
3708B
just as
20καθὼς
2531
had told


21ἐλαλήθη
2980
22πρὸς
4314
them
23αὐτούς
0846
2:21
 
 
 
3καὶ
2532
Eight
7ὀκτώ
3638
days
6ἡμέραι
2250
later
4ὅτε
3753
5ἐπλήσθησαν
4130A
when

the baby

11αὐτόν
0846
was

 
9τοῦ
3588
circumcised
10περιτεμεῖν
4059
 
13καὶ
2532
he was named


14ἐκλήθη
2564
15τὸ
3588
16ὄνομα
3686
 
17αὐτοῦ
0846
Jesus
18Ἰησοῦς
2424
the
20τὸ
3588
name given

21κληθὲν
2564
by
22ὑπὸ
5259
the
23τοῦ
3588
angel
24ἀγγέλου
0032
even before


25πρὸ
4253
26τοῦ
3588
he
28αὐτὸν
0846
was conceived
27συλλημφθῆναι
4815
29ἐν
1722
30τῇ
3588
31κοιλίᾳ
2836
2:22
 
 
Then
3καὶ
2532
4ὅτε
3753
it was time for
5ἐπλήσθησαν
4130A
6αἱ
3588
7ἡμέραι
2250
their
10αὐτῶν
0846
 
8τοῦ
3588
purification offering
9καθαρισμοῦ
2512
as required by
12κατὰ
2596
the
13τὸν
3588
law
14νόμον
3551
of Moses

15Μωυσέως
3475.0
after the birth of a child


parents took

17ἀνήγαγον
0321
him
18αὐτὸν
0846
to
19εἰς
1519
Jerusalem
20Ἱεροσόλυμα
2414
to present

21παραστῆσαι
3936
to

the
22τῷ
3588
Lord
23κυρίῳ
2962
2:23
 
 
 
3καθὼς
2531
The law

6νόμῳ
3551
of the Lord


7κυρίου
2962
says
4γέγραπται
1125
5ἐν
1722
8ὅτι
3754
a woman’s first child


12διανοῖγον
1272
13μήτραν
3388
a
10Πᾶν
3956
boy
11ἄρσεν
0730
he must be dedicated


15ἅγιον
0040
18κληθήσεται
2564
to

the
16τῷ
3588
LORD
17κυρίῳ
2962
2:24
 
 
So
3καὶ
2532
 
4τοῦ
3588
offered
5δοῦναι
1325
the sacrifice

6θυσίαν
2378
required
7κατὰ
2596
8τὸ
3588
9εἰρημένον
4483
in
10ἐν
1722
the
11τῷ
3588
law
12νόμῳ
3551
of the Lord


13κυρίου
2962
a pair

15Ζεῦγος
2201
of turtledoves

16τρυγόνων
5167
or
17
2228
two
18δύο
1417
young
19νοσσοὺς
3502
pigeons
20περιστερῶν
4058
2:25
 
 
At that time
3καὶ
2532
4ἰδοὺ
2400
there was

6ἦν
1510
a man

5ἄνθρωπος
0444
in
7ἐν
1722
Jerusalem
8Ἰερουσαλὴμ
2419
 
9
3739
named
10ὄνομα
3686
Simeon
11Συμεών
4826
 
13καὶ
2532
He
14
3588
15ἄνθρωπος
0444
16οὗτος
3778
righteous
17δίκαιος
1342
and
18καὶ
2532
devout
19εὐλαβὴς
2126
was eagerly waiting for


20προσδεχόμενος
4327
the Messiah to come and rescue

21παράκλησιν
3874
 
22τοῦ
3588
Israel
23Ἰσραήλ
2474
 
25καὶ
2532
The

Holy
28ἅγιον
0040
Spirit
26πνεῦμα
4151
was
27ἦν
1510
upon
29ἐπ᾽
1909
him
30αὐτὸν
0846
2:26
 
 
and
3καὶ
2532
had revealed6κεχρηματισμένον
5537
7ὑπὸ
5259
8τοῦ
3588
9πνεύματος
4151
10τοῦ
3588
11ἁγίου
0040
 
4ἦν
1510
to him

5αὐτῷ
0846
would
13ἰδεῖν
3708B
14θάνατον
2288
not
12μὴ
3361.0
die
13ἰδεῖν
3708B
14θάνατον
2288
until
15πρὶν
4250
16
2228
he had


 
17ἂν
0302
seen
18ἴδῃ
3708B
the
19τὸν
3588
Lord’s
21κυρίου
2962
Messiah
20Χριστὸν
5547
2:27
 
 
That day
3καὶ
2532
the
6τῷ
3588
Spirit
7πνεύματι
4151
led him
4ἦλθεν
2064A
5ἐν
1722
to
8εἰς
1519
the
9τὸ
3588
Temple
10ἱερόν
2411
So
12καὶ
2532
when
13ἐν
1722
14τῷ
3588
Mary and Joseph
16τοὺς
3588
17γονεῖς
1118
came to present


15εἰσαγαγεῖν
1521
the
18τὸ
3588
baby
19παιδίον
3813
Jesus
20Ἰησοῦν
2424
 
23αὐτοὺς
0846
 
21τοῦ
3588
as
22ποιῆσαι
4160
24κατὰ
2596
25τὸ
3588
26εἰθισμένον
1480
the
27τοῦ
3588
law
28νόμου
3551
required
22ποιῆσαι
4160
24κατὰ
2596
25τὸ
3588
26εἰθισμένον
1480
 
29περὶ
4012
 
30αὐτοῦ
0846
2:28
 
 
Simeon was there
4αὐτὸς
0846
 
3καὶ
2532
He took

5ἐδέξατο
1209
the child

6αὐτὸ
0846
in
7εἰς
1519
his
8τὰς
3588
arms
9ἀγκάλας
0043
and
10καὶ
2532
praised
11εὐλόγησεν
2127
 
12τὸν
3588
God
13θεόν
2316
 
15καὶ
2532
saying
16εἶπεν
3004A
2:29
 
 
Sovereign Lord
9δέσποτα
1203
now
3Νῦν
3568
let

your
7σου
4771
 
5τὸν
3588
servant
6δοῦλόν
1400
die
4ἀπολύεις
0630
in
16ἐν
1722
peace
17εἰρήνῃ
1515
as
11κατὰ
2596
you
14σου
4771
have promised
12τὸ
3588
13ῥῆμά
4487
2:30
 
 
 
3ὅτι
3754
I
7μου
1473
have seen4εἶδον
3708B
5οἱ
3588
6ὀφθαλμοί
3788
your
10σου
4771
 
8τὸ
3588
salvation
9σωτήριόν
4992A
2:31
 
 
which
3
3739
you have prepared


4ἡτοίμασας
2090
for
5κατὰ
2596
6πρόσωπον
4383
all
7πάντων
3956
 
8τῶν
3588
people
9λαῶν
2992
2:32
 
 
a light


3φῶς
5457
to
4εἰς
1519
reveal God
5ἀποκάλυψιν
0602
to the nations


6ἐθνῶν
1484
and
8καὶ
2532
the glory

9δόξαν
1391
of

your
11σου
4771
people
10λαοῦ
2992
Israel
12Ἰσραήλ
2474
2:33
 
 
 
3καὶ
2532
Jesus
7αὐτοῦ
0846
parents
5
3588
6πατὴρ
3962
8καὶ
2532
9
3588
10μήτηρ
3384
were
4ἦν
1510
amazed
11θαυμάζοντες
2296
at
12ἐπὶ
1909
what
13τοῖς
3588
was being said


14λαλουμένοις
2980
about
15περὶ
4012
him
16αὐτοῦ
0846
2:34
 
 
Then
3καὶ
2532
Simeon
6Συμεών
4826
blessed
4εὐλόγησεν
2127
them
5αὐτοὺς
0846
and
8καὶ
2532
he said

9εἶπεν
3004A
to
10πρὸς
4314
Mary
11Μαριάμ
3137A
the baby’s

15αὐτοῦ
0846
 
13τὴν
3588
mother
14μητέρα
3384
 
17Ἰδοὺ
2400
This child
18οὗτος
3778A
is destined

19κεῖται
2749
to cause
20εἰς
1519
in
26ἐν
1722
 
27τῷ
3588
Israel
28Ἰσραήλ
2474
to fall

21πτῶσιν
4431
but
23καὶ
2532
a joy

24ἀνάστασιν
0386
to many others


25πολλῶν
4183C
 
30καὶ
2532
as
31εἰς
1519
a sign from God

32σημεῖον
4592
will oppose

34ἀντιλεγόμενον
0483
2:35
 
 
As a result
11ὅπως
3704A
13ἂν
0302
the deepest thoughts


18διαλογισμοί
1261
of
15ἐκ
1537
many
16πολλῶν
4183
hearts
17καρδιῶν
2588
will be revealed


14ἀποκαλυφθῶσιν
0601
And
3καὶ
2532
a sword

9ῥομφαία
4501
will pierce


8διελεύσεται
1330
your
4σοῦ
4771
very
5αὐτῆς
0846
 
6τὴν
3588
soul
7ψυχὴν
5590
2:36
 
 
Anna
5̔Άννα
0451
a prophet

7προφῆτις
4398
was
4ἦν
1510
also
3καὶ
2532
the daughter

9θυγάτηρ
2364
of Phanuel

10Φανουήλ
5323
from
12ἐκ
1537
the tribe

13φυλῆς
5443
of Asher

14Ἀσήρ
0768
she
16αὕτη
3778A
wasvery
20πολλαῖς
4183
old
17προβεβηκυῖα
4260
18ἐν
1722
19ἡμέραις
2250
Her
30αὐτῆς
0846
husband
24ἀνδρὸς
0435
 
22ζήσασα
2198.0
 
23μετὰ
3326
married only
27ἀπὸ
0575
28τῆς
3588
29παρθενίας
3932
seven
26ἑπτὰ
2033
years
25ἔτη
2094
2:37
 
 
Then
3καὶ
2532
she
4αὐτὴ
0846
lived as a widow


5χήρα
5503
to
6ἕως
2193
the age

7ἐτῶν
2094
of eighty-four


8ὀγδοήκοντα
3589
9τεσσάρων
5064
She
11
3739
never
12οὐκ
3756
left
13ἀφίστατο
0868A
the
14τοῦ
3588
Temple
15ἱεροῦ
2411
but stayed


day
23ἡμέραν
2250
and
22καὶ
2532
night
21νύκτα
3571
worshiping God
20λατρεύουσα
3000
with fasting

16νηστείαις
3521
and
17καὶ
2532
prayer
18δεήσεσιν
1162
2:38
 
 
 
3καὶ
2532
She came along

7ἐπιστᾶσα
2186
just as Simeon was talking with Mary and Joseph
4αὐτῇ
0846
5τῇ
3588
6ὥρᾳ
5610
she began praising


9ἀνθωμολογεῖτο
0437
 
10τῷ
3588
God
11θεῷ
2316
 
13καὶ
2532
She talked

14ἐλάλει
2980
about
15περὶ
4012
the child

16αὐτοῦ
0846
to everyone

17πᾶσιν
3956
who
18τοῖς
3588
had been waiting expectantly


19προσδεχομένοις
4327
for God to rescue20λύτρωσιν
3085
Jerusalem
21Ἰερουσαλήμ
2419
2:39
 
 
 
3καὶ
2532
When
4ὡς
5613
parents had fulfilled


5ἐτέλεσαν
5055
all
6πάντα
3956A
the
7τὰ
3588
requirements of
8κατὰ
2596
the
9τὸν
3588
law
10νόμον
3551
of the Lord


11κυρίου
2962
they returned

13ἐπέστρεψαν
1994
home
18πόλιν
4172
19ἑαυτῶν
1438
to
17εἰς
1519
Nazareth
20Ναζαρέτ
3478D
in
14εἰς
1519
 
15τὴν
3588
Galilee
16Γαλιλαίαν
1056
2:40
 
 
 
4δὲ
1161
the
3τὸ
3588
child
5παιδίον
3813
grew up healthy
6ηὔξανεν
0837
and
7καὶ
2532
strong
8ἐκραταιοῦτο
2901A
He was filled


10πληρούμενον
4137
with wisdom

11σοφίᾳ
4678
and
13καὶ
2532
God’s
15θεοῦ
2316
favor
14χάρις
5485
was
16ἦν
1510
on
17ἐπ᾽
1909
him
18αὐτό
0846
2:41
 
 
 
3καὶ
2532
Every
8κατ᾽
2596
year
9ἔτος
2094
Jesus'
7αὐτοῦ
0846
 
5οἱ
3588
parents
6γονεῖς
1118
went
4ἐπορεύοντο
4198
to
10εἰς
1519
Jerusalem
11Ἰερουσαλὴμ
2419
for

the
12τῇ
3588
Passover
15πάσχα
3957
 
14τοῦ
3588
festival
13ἑορτῇ
1859
2:42
 
 
 
3καὶ
2532
When
4ὅτε
3753
Jesus was

5ἐγένετο
1096
twelve
7δώδεκα
1427
years old
6ἐτῶν
2094
they
10αὐτῶν
0846
attended
9ἀναβαινόντων
0305
the
14τῆς
3588
festival
15ἑορτῆς
1859
as usual
11κατὰ
2596
12τὸ
3588
13ἔθος
1485
2:43
 
 
After
3καὶ
2532
the
5τὰς
3588
celebration
6ἡμέρας
2250
was over

4τελειωσάντων
5048
they
11αὐτούς
0846
started home to
8ἐν
1722
9τῷ
3588
10ὑποστρέφειν
5290
Jesus
14Ἰησοῦς
2424
15
3588
16παῖς
3816
stayed behind
13ὑπέμεινεν
5278
in
17ἐν
1722
Jerusalem
18Ἰερουσαλήμ
2419
 
20καὶ
2532
His
25αὐτοῦ
0846
 
23οἱ
3588
parents
24γονεῖς
1118
didn’t
21οὐκ
3756
miss at first
22ἔγνωσαν
1097
2:44
 
 
because
4δὲ
1161
they assumed

3νομίσαντες
3543
he
5αὐτὸν
0846
was
6εἶναι
1510
among
7ἐν
1722
the
8τῇ
3588
other travelers
9συνοδίᾳ
4923
that evening
11ἦλθον
2064A
12ἡμέρας
2250
13ὁδόν
3598
 
15καὶ
2532
they started looking for


16ἀνεζήτουν
0327
him
17αὐτὸν
0846
among
18ἐν
1722
their
19τοῖς
3588
relatives
20συγγενεῦσιν
4773
and
21καὶ
2532
 
22τοῖς
3588
friends
23γνωστοῖς
1110A
2:45
 
 
When
3καὶ
2532
they

couldn’t
4μὴ
3361.0
find
5εὑρόντες
2147
they went back

7ὑπέστρεψαν
5290
to
8εἰς
1519
Jerusalem
9Ἰερουσαλὴμ
2419
to search for

10ἀναζητοῦντες
0327
him
11αὐτόν
0846
2:46
 
 
Three
7τρεῖς
5140
days
6ἡμέρας
2250
later
5μετὰ
3326
they

finally
3καὶ
2532
4ἐγένετο
1096
discovered
8εὗρον
2147
him
9αὐτὸν
0846
in
10ἐν
1722
the
11τῷ
3588
Temple
12ἱερῷ
2411
sitting
14καθεζόμενον
2516
among
15ἐν
1722
16μέσῳ
3319A
the
17τῶν
3588
religious teachers

18διδασκάλων
1320
 
20καὶ
2532
listening to
21ἀκούοντα
0191
them
22αὐτῶν
0846
and
23καὶ
2532
asking questions
24ἐπερωτῶντα
1905
 
25αὐτούς
0846
2:47
 
 
 
4δὲ
1161
All
5πάντες
3956
who
6οἱ
3588
heard
7ἀκούοντες
0191
him
8αὐτοῦ
0846
were amazed

3ἐξίσταντο
1839A
at
9ἐπὶ
1909
 
10τῇ
3588
understanding
11συνέσει
4907
and
12καὶ
2532
his
15αὐτοῦ
0846
 
13ταῖς
3588
answers
14ἀποκρίσεσιν
0612
2:48
 
 
 
3καὶ
2532
 
4ἰδόντες
3708B
 
5αὐτὸν
0846
parents didn’t know what to think


6ἐξεπλάγησαν
1605
Son
16Τέκνον
5043
 
8καὶ
2532
his
14αὐτοῦ
0846
 
12
3588
mother
13μήτηρ
3384
said
9εἶπεν
3004A
to
10πρὸς
4314
him
11αὐτὸν
0846
why
18τί
5101
have you done


19ἐποίησας
4160
this
21οὕτως
3779
to us

20ἡμῖν
1473
 
23ἰδοὺ
2400
Your
26σου
4771
 
24
3588
father
25πατήρ
3962
and I
27κἀγὼ
2504
have been frantic


28ὀδυνώμενοι
3600
searching for
30ζητοῦμέν
2212
you
31σε
4771
everywhere

2:49
 
 
why
8Τί
5101
 
9ὅτι
3754
did you need to search
10ἐζητεῖτέ
2212
 
11με
1473
 
3καὶ
2532
he asked

4εἶπεν
3004A
 
5πρὸς
4314
 
6αὐτούς
0846
Didn’t
13οὐκ
3756
you know


14ᾔδειτε
1492
that
15ὅτι
3754
I
23με
1473
must
21δεῖ
1163
be
22εἶναί
1510
in
16ἐν
1722
my
20μου
1473
 
18τοῦ
3588
Father’s
19πατρός
3962
house
17τοῖς
3588
2:50
 
 
But
3καὶ
2532
they
4αὐτοὶ
0846
didn’t
5οὐ
3756
understand
6συνῆκαν
4920
what
7τὸ
3588
8ῥῆμα
4487
 
9
3739
he meant

10ἐλάλησεν
2980
 
11αὐτοῖς
0846
2:51
 
 
Then
3καὶ
2532
he returned4κατέβη
2597
7καὶ
2532
8ἦλθεν
2064A
to
9εἰς
1519
Nazareth
10Ναζαρὲτ
3478D
with
5μετ᾽
3326
them
6αὐτῶν
0846
and
11καὶ
2532
was
12ἦν
1510
obedient
13ὑποτασσόμενος
5293A
to them

14αὐτοῖς
0846
And
16καὶ
2532
his
19αὐτοῦ
0846
 
17
3588
mother
18μήτηρ
3384
stored
20διετήρει
1301
all
21πάντα
3956
these
22τὰ
3588
things
23ῥήματα
4487
in
24ἐν
1722
her
27αὐτῆς
0846
 
25τῇ
3588
heart
26καρδίᾳ
2588
2:52
 
 
 
3καὶ
2532
Jesus
4Ἰησοῦς
2424
grew
5προέκοπτεν
4298
in
6ἐν
1722
 
7τῇ
3588
wisdom
8σοφίᾳ
4678
and
9καὶ
2532
in stature

10ἡλικίᾳ
2244
and
11καὶ
2532
in favor

12χάριτι
5485
with
13παρὰ
3844
God
14θεῷ
2316
and
15καὶ
2532
all the people


16ἀνθρώποις
0444