The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Interlinear

Reference:

Luke 20:1-47

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

20:1
 
 
2532
καὶ
1096
ἐγένετο
1722
ἐν
1520
μιᾷ
3588
τῶν
2250
ἡμερῶν
4One 5day


1321
διδάσκοντος
6as 8was 9teaching
0846
αὐτοῦ
7Jesus
3588
τὸν
10the
2992
λαὸν
11people
1722
ἐν
17in
3588
τῷ
18the
2411
ἱερῷ
19Temple
2532
καὶ
12and
2097A
εὐαγγελιζομένου
13preaching 14the 15Good 16News
2186
ἐπέστησαν
35came 36up 37to
3588
οἱ
21the
0749
ἀρχιερεῖς
22leading 23priests
2532
καὶ
3588
οἱ
26the
1122
γραμματεῖς
27teachers 28of 29religious 30law
4862
σὺν
32and
3588
τοῖς
33the
4245A
πρεσβυτέροις
34elders
20:2
 
 
2532
καὶ

3004A
εἶπαν
3They 4demanded
3004
λέγοντες
6

4314
πρὸς
3They 4demanded
0846
αὐτόν
3004A
Εἰπὸν
1473
ἡμῖν
1722
ἐν
10By
4169
ποίᾳ
11what
1849
ἐξουσίᾳ
12authority

3778
ταῦτα
16all 17these 18things


4160
ποιεῖς
13are 14you 15doing
2228
5101
τίς
21Who
1510
ἐστιν
3588
1325
δούς
24gave
4771
σοι
25you
3588
τὴν
26the
1849
ἐξουσίαν
27right
3778A
ταύτην
20:3
 
 

0611
ἀποκριθεὶς
12he 14replied
1161
δὲ
3004A
εἶπεν
2

4314
πρὸς
12he 14replied
0846
αὐτούς

2065
Ἐρωτήσω
3Let 5ask
4771
ὑμᾶς
6you
2504
κἀγὼ
9first

3056
λόγον
7a 8question

2532
καὶ

3004A
εἴπατέ
3Let 5ask
1473
μοι
4me
20:4
 
 
3588
Τὸ
0908
βάπτισμα
8baptize
2491
Ἰωάνου
4John’s

1537
ἐξ
9come 10from
3772
οὐρανοῦ
11heaven
1510
ἦν
14was 15it
2228
13or

1537
ἐξ

0444
ἀνθρώπων
16merely 17human
20:5
 
 
3588
οἱ
1161
δὲ

4817
συνελογίσαντο
4They 5talked 7over
4314
πρὸς
8among
1438A
ἑαυτούς
9themselves

3004
λέγοντες
4They 5talked 7over
3754
ὅτι
11
1437
Ἐὰν
12If

3004A
εἴπωμεν
13we 14say
1537
Ἐξ
17from
3772
οὐρανοῦ
18heaven


3004B
ἐρεῖ
20he 21will 22ask
1223
Διὰ
5101
τί
23why
3756
οὐκ
25didn’t

4100
ἐπιστεύσατε
24we 26believe
0846
αὐτῷ
27John
20:6
 
 
1437
ἐὰν
3if
1161
δὲ
2But

3004A
εἴπωμεν
4we 5say

1537
Ἐξ

0444
ἀνθρώπων
8merely 9human
3588
11the
2992
λαὸς
0537
ἅπας
12people

2642
καταλιθάσει
13will 14stone
1473
ἡμᾶς
15us


3982A
πεπεισμένος
17they 19convinced
1063
γάρ
16because
1510
ἐστιν
18are
2491
Ἰωάνην
20John

4396
προφήτην
22a 23prophet
1510
εἶναι
21was
20:7
 
 
2532
καὶ
2So


0611
ἀπεκρίθησαν
3they 4finally 5replied 6that
3361.0
μὴ
8didn’t


1492
εἰδέναι
7they 9know
4159
πόθεν
20:8
 
 
2532
καὶ
2And
3588
2424
Ἰησοῦς
4Jesus
3004A
εἶπεν
5responded
0846
αὐτοῖς
3761
Οὐδὲ
9Then 11won’t
1473
ἐγὼ
10I
3004
λέγω
12tell
4771
ὑμῖν
13you
1722
ἐν
14by
4169
ποίᾳ
15what
1849
ἐξουσίᾳ
16authority
3778A
ταῦτα
19these 20things

4160
ποιῶ
17I 18do
20:9
 
 


0756
ἤρξατο
3Jesus 4turned 8again
1161
δὲ
2Now
4314
πρὸς
5to
3588
τὸν
6the
2992
λαὸν
7people
3004
λέγειν
10told
3588
τὴν
3850
παραβολὴν
14story
3778
ταύτην
12this

0444
ἄνθρωπος
17A 18man
5452
ἐφύτευσεν
19planted

0290
ἀμπελῶνα
20a 21vineyard
2532
καὶ
1554
ἐξέδετο
24leased
0846
αὐτὸν
25it


1092
γεωργοῖς
26to 27tenant 28farmers
2532
καὶ
30and
0589
ἀπεδήμησεν
31moved 32to 33another 34country5550
χρόνους2425
ἱκανούς
35to 36live 37for 38several 39years
20:10
 
 
2532
καὶ


2540
καιρῷ
3At 4the 5time 6of 7the 8grape 9harvest

0649
ἀπέστειλεν

4314
πρὸς

3588
τοὺς

1092
γεωργοὺς
11he 12sent


1400
δοῦλον
13one 14of 16servants
2443
ἵνα
17to
0575
ἀπὸ
3588
τοῦ
2590
καρποῦ
3588
τοῦ
0290
ἀμπελῶνος
20share 21of 22the 23crop
1325
δώσουσιν
0846
αὐτῷ
18collect
3588
οἱ
26the
1161
δὲ
25But
1092
γεωργοὶ
27farmers
1821
ἐξαπέστειλαν
37sent 39back

0846
αὐτόν
29the 30servant
1194
δείραντες
32beat 34up
2756
κενόν
40empty-handed
20:11
 
 
2532
καὶ
2So
4369A
προσέθετο
3the 4owner 5sent
2087
ἕτερον
6another


3992
πέμψαι
3the 4owner 5sent
1400
δοῦλον
7servant
3588
οἱ
10they
1161
δὲ
9but
2548
κἀκεῖνον
11also
1194
δείραντες
16beat 18up
2532
καὶ
0818
ἀτιμάσαντες
13insulted
1821
ἐξαπέστειλαν
21sent 23away
2756
κενόν
24empty-handed
20:12
 
 
2532
καὶ


4369A
προσέθετο
6was 7sent

5154
τρίτον
3A 4third 5man

3992
πέμψαι
6was 7sent
3588
οἱ
10they
1161
δὲ
2532
καὶ
9and
3778A
τοῦτον
12him
5135
τραυματίσαντες
11wounded
1544
ἐξέβαλον
14chased 16away
20:13
 
 
3004A
εἶπεν
13asked 14himself
1161
δὲ
3588
11the
2962
κύριος
3588
τοῦ
0290
ἀμπελῶνος
12owner
5101
Τί
4What
4160
ποιήσω
5will 6I 7do

3992
πέμψω
20I’ll 21send
3588
τὸν
5207
υἱόν
26son
1473
μου
22my
3588
τὸν
0027A
ἀγαπητόν
24cherished
2481
ἴσως
28Surely
3778A
τοῦτον
32him
1788A
ἐντραπήσονται
29they 30will 31respect
20:14
 
 

3708B
ἰδόντες
4when 8saw
1161
δὲ
3But
0846
αὐτὸν
9his 10son
3588
οἱ
5the

1092
γεωργοί
6tenant 7farmers

1260
διελογίζοντο
12they 13said
4314
πρὸς
14to
0240
ἀλλήλους
15each 16other
3004
λέγοντες
18
3778A
Οὗτός

1510
ἐστιν
20Here 21comes
3588
22the
2818
κληρονόμος
23heir 24to 25this 26estate


0615
ἀποκτείνωμεν
28Let’s 29kill
0846
αὐτὸν
30him
2443
ἵνα
1473
ἡμῶν
37ourselves
1096
γένηται
33get 36for
3588
34the
2817
κληρονομία
35estate
20:15
 
 
2532
καὶ
2So

1544
ἐκβαλόντες
3they 4dragged 6out
0846
αὐτὸν
5him
1854A
ἔξω
3588
τοῦ
9the

0290
ἀμπελῶνος
8of 10vineyard
0615
ἀπέκτειναν
12murdered
5101
τί
16What
3767
οὖν

4160
ποιήσει
26will 27do

0846
αὐτοῖς
28to 29them
3588
21the
2962
κύριος
22owner
3588
τοῦ
24the

0290
ἀμπελῶνος
23of 25vineyard
20:16
 
 
2064
ἐλεύσεται
9come
2532
καὶ
10and


0622
ἀπολέσει
7he 8will 11kill
3588
τοὺς
1092
γεωργοὺς
14farmers
3778
τούτους
12those
2532
καὶ
15and
1325
δώσει
16lease
3588
τὸν
17the
0290
ἀμπελῶνα
18vineyard

0243
ἄλλοις
19to 20others
0191
ἀκούσαντες
37listeners
1161
δὲ
3004A
εἶπαν
38protested
3361.0
Μὴ
1096
γένοιτο
24How 25terrible 26that 27such 28a 29thing 30should 31ever 32happen
20:17
 
 
3588
2Jesus
1161
δὲ
1689
ἐμβλέψας
4looked 5at
0846
αὐτοῖς
6them
3004A
εἶπεν
8said
5101
Τί
12what
3767
οὖν
11Then

1510
ἐστὶν
13does 16mean
3588
τὸ
1125
γεγραμμένον
15Scripture
3778
τοῦτο
14this

3037
Λίθον
19The 20stone
3739
ὃν
21that
0593
ἀπεδοκίμασαν
24rejected
3588
οἱ
22the
3618
οἰκοδομοῦντες
23builders
3778A
οὗτος


1096
ἐγενήθη


1519
εἰς
26has 27now 28become

2776
κεφαλὴν

1137
γωνίας
29the 30cornerstone
20:18
 
 
3956
πᾶς
2Everyone
3588
3who
4098
πεσὼν
4stumbles
1909
ἐπ᾽
5over
1565
ἐκεῖνον
6that
3588
τὸν
3037
λίθον
8stone


4917
συνθλασθήσεται
9will 10be 11broken 12to 13pieces
1909
ἐφ᾽
22on
3739
ὃν
1161
δ᾽
0302
ἂν
19anyone

4098
πέσῃ
20it 21falls


3039
λικμήσει
16it 17will 18crush
0846
αὐτόν
20:19
 
 
2532
καὶ
2212
ἐζήτησαν
12wanted
3588
οἱ
3The
1122
γραμματεῖς
4teachers 5of 6religious 7law
2532
καὶ
8and
3588
οἱ
9the
0749
ἀρχιερεῖς
10leading 11priests

1911
ἐπιβαλεῖν
13to 14arrest
1909
ἐπ᾽
0846
αὐτὸν
16Jesus

3588
τὰς

5495
χεῖρας
13to 14arrest
1722
ἐν
0846
αὐτῇ
3588
τῇ
5610
ὥρᾳ
17immediately
2532
καὶ
37But


5399
ἐφοβήθησαν
38they 39were 40afraid 41of 44reaction
3588
τὸν
42the
2992
λαόν
43people’s

1097
ἔγνωσαν
19they 20realized
1063
γὰρ
18because
3754
ὅτι
4314
πρὸς
28against
0846
αὐτοὺς
29them


3004A
εἶπεν
22he 23was 24telling
3588
τὴν
25the
3850
παραβολὴν
26story
3778
ταύτην
20:20
 
 
2532
καὶ
3906
παρατηρήσαντες
3Watching 4for 5their 6opportunity


0649
ἀπέστειλαν
8the 9leaders 10sent
1455
ἐνκαθέτους
11spies
5271
ὑποκρινομένους
1438
ἑαυτοὺς
12pretending
1342
δικαίους
15honest 16men

1510
εἶναι
13to 14be
2443
ἵνα


1949
ἐπιλάβωνται
19They 20tried 21to 22get
0846
αὐτοῦ
23Jesus

3056
λόγου
24to 25say 26something 27that 28could 29be 30reported
5620
ὥστε
35so


3860
παραδοῦναι
36he 37would 38arrest
0846
αὐτὸν
39Jesus


3588
τῇ


0746
ἀρχῇ


2532
καὶ


3588
τῇ


1849
ἐξουσίᾳ
31to 33Roman 34governor
3588
τοῦ
32the


2232
ἡγεμόνος
31to 33Roman 34governor
20:21
 
 
2532
καὶ

1905
ἐπηρώτησαν
7they 8said
0846
αὐτὸν
3004
λέγοντες
2
1320
Διδάσκαλε
4Teacher


1492
οἴδαμεν
12we 13know
3754
ὅτι
14that


3723
ὀρθῶς
19what 20is 21right
3004
λέγεις
16speak
2532
καὶ
17and

1321
διδάσκεις
15you 18teach
2532
καὶ
22and

3756
οὐ

2983
λαμβάνεις

4383
πρόσωπον
23are 24not 25influenced 26by 27what 28others 29think
0235
ἀλλ᾽
1909
ἐπ᾽
0225
ἀληθείας
39truthfully
3588
τὴν
34the
3598
ὁδὸν
35way
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
36of 38God

1321
διδάσκεις
32You 33teach
20:22
 
 


1832
ἔξεστιν
6is 7it 8right

1473
ἡμᾶς
9for 10us

2541
Καίσαρι
14to 15Caesar
5411
φόρον
13taxes

1325
δοῦναι
11to 12pay
2228
16or
3756
οὔ
17not
20:23
 
 

2657
κατανοήσας
3He 4saw 5through
1161
δὲ
0846
αὐτῶν
6their
3588
τὴν
3834
πανουργίαν
8trickery
3004A
εἶπεν
4314
πρὸς
10said
0846
αὐτούς
20:24
 
 
1166
Δείξατέ
3Show
1473
μοι
4me

1220
δηνάριον
5a 6Roman 7coin
5101
τίνος
12Whose

2192
ἔχει
16are 17stamped 18on
1504
εἰκόνα
13picture
2532
καὶ
14and
1923
ἐπιγραφήν
15title
3588
οἱ
27they
1161
δὲ
3004A
εἶπαν
28replied
2541
Καίσαρος
23Caesar’s
20:25
 
 
3588
7he
1161
δὲ
3004A
εἶπεν
9said
4314
πρὸς
0846
αὐτούς
5106
Τοίνυν
3Well 4then
0591
ἀπόδοτε
14give
3588
τὰ
17what


2541
Καίσαρος
18belongs 19to 20Caesar

2541
Καίσαρι
15to 16Caesar
2532
καὶ
22and
3588
τὰ
27what
3588
τοῦ


2316
θεοῦ
28belongs 29to 31God
3588
τῷ

2316
θεῷ
24to 26God
20:26
 
 
2532
καὶ
2So

3756
οὐκ

2480
ἴσχυσαν
3they 4failed


1949
ἐπιλαβέσθαι
5to 6trap 8by
0846
αὐτοῦ
10he
4487
ῥήματος
9what 11said
1726
ἐναντίον
12in 13front
3588
τοῦ
15the

2992
λαοῦ
14of 16people
2532
καί
18Instead


2296
θαυμάσαντες
20they 21were 22amazed
1909
ἐπὶ
23by
3588
τῇ
0612
ἀποκρίσει
26answer
0846
αὐτοῦ
24his


4601
ἐσίγησαν
29they 30became 31silent
20:27
 
 

4334A
προσελθόντες
4was 5approached 6by
1161
δέ
2Then
5100
τινες
7some
3588
τῶν
4523
Σαδδουκαίων
9Sadducees
3588
οἱ
11religious 12leaders 13who
3004
λέγοντες
14say
0386
ἀνάστασιν
18resurrection 19from 20the 21dead
3361.0
μὴ
17no

1510
εἶναι
15there 16is
20:28
 
 

1905
ἐπηρώτησαν
2They 3posed 4this 5question
0846
αὐτὸν
3004
λέγοντες
8
1320
Διδάσκαλε
9Teacher
3475.0
Μωυσῆς
11Moses
1125
ἔγραψεν
12gave 14a 15law
1473
ἡμῖν
13us
1437
ἐάν
17if
5100
τινος
18a
0080
ἀδελφὸς
19man
0599
ἀποθάνῃ
20dies
2192
ἔχων
22leaving

1135
γυναῖκα
23a 24wife
2532
καὶ
25but
3778A
οὗτος
0815
ἄτεκνος
1510
27no 28children
2443
ἵνα
33should
2983
λάβῃ
34marry
3588
0080
ἀδελφὸς
32brother
0846
αὐτοῦ
30his
3588
τὴν
35the
1135
γυναῖκα
36widow
2532
καὶ
37and
1817.0
ἐξαναστήσῃ
4690
σπέρμα
38have 39a 40child 41who 42will 43carry 44on 47name
3588
τῷ
45the
0080
ἀδελφῷ
46brother’s
0846
αὐτοῦ
20:29
 
 
2033
ἑπτὰ
7seven
3767
οὖν
2Well
0080
ἀδελφοὶ
8brothers


1510
ἦσαν
4suppose 5there 6were
2532
καὶ
3588
11The
4413
πρῶτος
12oldest 13one
2983
λαβὼν
1135
γυναῖκα
14married
0599
ἀπέθανεν
17died
0815
ἄτεκνος
18without 19children
20:30
 
 
2532
καὶ
2So
3588
3the
1208
δεύτερος
4second 5brother
20:31
 
 
2532
καὶ
2Then
3588
3the
5154
τρίτος
4third 5brother
2983
ἔλαβεν
6married
0846
αὐτήν
7her
5615
ὡσαύτως
11This 12continued 13with 17them
1161
δὲ
2532
καὶ
3588
οἱ
14all 16of
2033
ἑπτὰ
15seven 20who
3756
οὐ
2641
κατέλιπον
22without
5043
τέκνα
23children
2532
καὶ
0599
ἀπέθανον
21died
20:32
 
 
5305
ὕστερον
2Finally
2532
καὶ
6also
3588
4the
1135
γυνὴ
5woman
0599
ἀπέθανεν
7died
20:33
 
 
3588
1135
γυνὴ
10she
3767
οὖν
2So
1722
ἐν
12in
3588
τῇ
13the
0386
ἀναστάσει
14resurrection
5101
τίνος
6whose
0846
αὐτῶν

1096
γίνεται
9will 11be
1135
γυνή
8wife
3588
οἱ
17all
1063
γὰρ
16For
2033
ἑπτὰ
18seven

2192
ἔσχον
19were 20married

0846
αὐτὴν
21to 22her

1135
γυναῖκα
19were 20married
20:34
 
 
2532
καὶ
3004A
εἶπεν
4replied
0846
αὐτοῖς
3588
2424
Ἰησοῦς
3Jesus

3588
Οἱ

5207
υἱοὶ
11for 12people
3588
τοῦ
0165
αἰῶνος
3778
τούτου
13here 14on 15earth
1060
γαμοῦσιν
2532
καὶ
1061
γαμίσκονται
9Marriage 10is
20:35
 
 
3588
οἱ
9those
1161
δὲ
2But
2661
καταξιωθέντες
10worthy 11of
3588
τοῦ
4the

0165
αἰῶνος

1565
ἐκείνου
3in 5age 6to 7come
5177
τυχεῖν
12being
2532
καὶ
3588
τῆς
0386
ἀναστάσεως
15raised
3588
τῆς
1537
ἐκ
17from


3498A
νεκρῶν
18the 19dead
3777
οὔτε
21neither

1060
γαμοῦσιν
20will 22marry
3777
οὔτε
23nor
1547A
γαμίζονται
24be 25given 26in 27marriage
20:36
 
 
3761
οὐδὲ
5never 7again
1063
γὰρ
2And
0599
ἀποθανεῖν
6die
2089
ἔτι
5never 7again

1410
δύνανται
3they 4will
2465
ἰσάγγελοι
15like 16angels
1063
γάρ
9In 10this 11respect


1510
εἰσιν
12they 13will 14be
2532
καὶ
5207
υἱοί
21children

1510
εἰσιν
19They 20are

2316
θεοῦ
22of 23God
3588
τῆς
28the

0386
ἀναστάσεως
27of 29resurrection
5207
υἱοὶ
25children
1510
ὄντες
20:37
 
 
3754
ὅτι
4now 6as 7to 8whether
1161
δέ
3But
1453A
ἐγείρονται
11will 12be 13raised
3588
οἱ
9the
3498A
νεκροί
10dead
2532
καὶ
15even
3475.0
Μωυσῆς
16Moses
3377
ἐμήνυσεν
17proved 18this
1909
ἐπὶ
19when 20he 21wrote
3588
τῆς
23the


0942
βάτου
22about 24burning 25bush
5613
ὡς
46as

3004
λέγει
38he 39referred


2962
κύριον
40to 41the 42Lord
3588
τὸν
48the
2316
θεὸν
49God

0011
Ἀβραάμ
50of 51Abraham
2532
καὶ

2316
θεὸν
54the 55God

2464
Ἰσαάκ
56of 57Isaac
2532
καὶ
59and

2316
θεὸν
60the 61God

2384
Ἰακώβ
62of 63Jacob
20:38
 
 

2316
θεὸς
5the 6God
1161
δὲ
2So
3756
οὐκ
12not

1510
ἔστιν
3he 4is


3498A
νεκρῶν
13the 14dead
0235
ἀλλὰ


2198.0
ζώντων
8of 9the 10living
3956A
πάντες
19all
1063
γὰρ
16for

0846
αὐτῷ
21to 22him


2198.0
ζῶσιν
17they 18are 20alive
20:39
 
 
0611
ἀποκριθέντες
10remarked
1161
δέ
5100
τινες
11some

3588
τῶν
12of 13the 18who
1122
γραμματέων
14teachers 15of 16religious 17law
3004A
εἶπαν
2
1320
Διδάσκαλε
7Teacher
2573
καλῶς
4Well
3004A
εἶπας
5said
20:40
 
 
3765
οὐκέτι
4no 10any 11more 12questions
1063
γὰρ
2And 3then

5111
ἐτόλμων
5one 6dared

1905
ἐπερωτᾶν
7to 8ask
0846
αὐτὸν
9him
3762B
οὐδέν
4no 10any 11more 12questions
20:41
 
 

3004A
εἶπεν
3Jesus 4presented 6with 7a 8question
1161
δὲ
2Then

4314
πρὸς
3Jesus 4presented 6with 7a 8question
0846
αὐτούς
5them
4459
Πῶς
11Why 12is 13it


3004
λέγουσιν
20that 23is 24said
3588
τὸν
21the
5547
Χριστὸν
22Messiah

1510
εἶναι
25to 26be

1138
Δαυεὶδ
29of 30David

5207
υἱόν
27the 28son
20:42
 
 
0846
αὐτὸς
4himself
1063
γὰρ
2For
1138
Δαυεὶδ
3David
3004
λέγει
5wrote
1722
ἐν
6in

0976
βίβλῳ
7the 8book

5568
Ψαλμῶν
9of 10Psalms
3004A
Εἶπεν
15said

2962
κύριος
13The 14LORD
3588
τῷ

2962
κυρίῳ
16to 19Lord
1473
μου
17my
2521
Κάθου
21Sit
1537
ἐκ
27at


1188
δεξιῶν
22in 23the 24place 25of 26honor 29right 30hand
1473
μου
28my
20:43
 
 
2193
ἕως
0302
ἂν
2until

5087
θῶ
3I 4humble
3588
τοὺς
2190A
ἐχθρούς
7enemies
4771
σου
5your

5286
ὑποπόδιον
11a 12footstool 13under
3588
τῶν
4228
ποδῶν
16feet
4771
σου
14your
20:44
 
 
1138
Δαυεὶδ
3David
3767
οὖν
2Since

0846
αὐτόν
5the 6Messiah
2962
Κύριον
8Lord
2564
καλεῖ
4called
2532
καὶ
4459
πῶς
12how 13can

0846
αὐτοῦ
14the 15Messiah
5207
υἱός
18son
1510
ἐστιν
16be
20:45
 
 
0191
ἀκούοντος
7listening
1161
δέ
2Then
3956
παντὸς
6crowds
3588
τοῦ
5the
2992
λαοῦ
6crowds
3004A
εἶπεν
16said
3588
τοῖς
3101
μαθηταῖς
14disciples
0846
αὐτοῦ
12his
20:46
 
 
4337
Προσέχετε
3Beware
0575
ἀπὸ
4of
3588
τῶν
5these
1122
γραμματέων
6teachers 7of 8religious 9law
3588
τῶν
12they

2309
θελόντων
11For 13like

4043
περιπατεῖν
14to 15parade 16around
1722
ἐν
17in
4749
στολαῖς
18flowing 19robes
2532
καὶ
20and
5368
φιλούντων
21love 22to 23receive
0783
ἀσπασμοὺς
24respectful 25greetings


1722
ἐν
26as 28walk 29in
3588
ταῖς
30the
0058
ἀγοραῖς
31marketplaces
2532
καὶ
33And

4410
πρωτοκαθεδρίας
37the 38seats 39of 40honor
1722
ἐν
41in
3588
ταῖς
42the
4864
συναγωγαῖς
43synagogues
2532
καὶ
44and

4411
πρωτοκλισίας
45the 46head 47table
1722
ἐν
48at
3588
τοῖς
1173
δείπνοις
50banquets
20:47
 
 
3739
οἳ
3they
2719
κατεσθίουσιν
4shamelessly 5cheat 8out 9of
3588
τὰς
10their
3614
οἰκίας
11property
3588
τῶν
5503
χηρῶν
7widows
2532
καὶ
12and 13then
4392
προφάσει
14pretend 15to 16be 17pious 22in 23public
3117A
μακρὰ
20long

4336
προσεύχονται
18by 19making 21prayers
3778A
οὗτοι
29they


2983A
λήμψονται
30will 31be
4055
περισσότερον
32severely
2917
κρίμα
33punished