The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Reverse Interlinear

Reference:

Luke 21:1-38

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

21:1
 
 
 
4δέ
1161
in the Temple

11γαζοφυλάκιον
1049
he watched


3ἀναβλέψας
0308
6εἶδεν
3708B
the
7τοὺς
3588
rich people
15πλουσίους
4145A
dropping
8βάλλοντας
0906
their
14αὐτῶν
0846
 
12τὰ
3588
gifts
13δῶρα
1435
in
9εἰς
1519
the
10τὸ
3588
collection box
11γαζοφυλάκιον
1049
21:2
 
 
Then
4δέ
1161
a
5τινα
5100
poor
7πενιχρὰν
3998
widow
6χήραν
5503
 
3εἶδεν
3708B
dropped in
8βάλλουσαν
0906
two
11δύο
1417
small coins
10λεπτὰ
3016.0
 
9ἐκεῖ
1563
21:3
 
 
I tell

7λέγω
3004
you
8ὑμῖν
4771
the truth
6Ἀληθῶς
0230
 
3καὶ
2532
Jesus said

4εἶπεν
3004A
9ὅτι
3754
this
13αὕτη
3778
 
14
3588
poor
15πτωχὴ
4434
 
11
3588
widow
12χήρα
5503
has given

18ἔβαλεν
0906
more than
16πλεῖον
4119B
all the rest of
17πάντων
3956A
21:4
 
 
For
4γὰρ
1063
they
3πάντες
3956
5οὗτοι
3778A
have given

10ἔβαλον
0906
a tiny part


11εἰς
1519
12τὰ
3588
13δῶρα
1435
of
6ἐκ
1537
their
9αὐτοῖς
0846
surplus
7τοῦ
3588
8περισσεύοντος
4052
but
16δέ
1161
she
15αὕτη
3778A
poor as
18ἐκ
1537
19τοῦ
3588
20ὑστερήματος
5303
she
21αὐτῆς
0846
is
18ἐκ
1537
19τοῦ
3588
20ὑστερήματος
5303
has given

28ἔβαλεν
0906
everything
23πάντα
3956
24τὸν
3588
25βίον
0979
 
26ὃν
3739
she has

27εἶχεν
2192
21:5
 
 
 
3καί
2532
Some of
4τινων
5100
disciples began talking


5λεγόντων
3004
about
6περὶ
4012
 
9ὅτι
3754
the

majestic
11καλοῖς
2570
stonework
10λίθοις
3037
of


the
7τοῦ
3588
Temple
8ἱεροῦ
2411
and
12καὶ
2532
the memorial

13ἀναθήμασιν
0334
decorations
14κεκόσμηται
2885
on the wallsJesus said

16εἶπεν
3004A
21:6
 
 
The time

7ἡμέραι
2250
is coming

6ἐλεύσονται
2064
when

all
4
3739
5θεωρεῖτε
2334
these things
3Ταῦτα
3778A
 
16ὃς
3739
 
17οὐ
3756
will be completely demolished


18καταλυθήσεται
2647
 
9ἐν
1722
 
10αἷς
3739
Not
11οὐκ
3756
one stone

13λίθος
3037
will be left


12ἀφεθήσεται
0863
on top of
14ἐπὶ
1909
another
15λίθῳ
3037
21:7
 
 
Teacher
8Διδάσκαλε
1320
they asked

3ἐπηρώτησαν
1905
 
4δὲ
1161
 
5αὐτὸν
0846
6λέγοντες
3004
 
11οὖν
3767
when
10πότε
4219
will


all this
12ταῦτα
3778A
happen
13ἔσται
1510A
 
15καὶ
2532
What
16τί
5101
 
17τὸ
3588
sign will show
18σημεῖον
4592
these things
21ταῦτα
3778A
are about


19ὅταν
3752
20μέλλῃ
3195
to take place

22γίνεσθαι
1096
21:8
 
 
He
3
3588
 
4δὲ
1161
replied
5εἶπεν
3004A
Don’t let
7Βλέπετε
0991
8μὴ
3361.0
mislead you
9πλανηθῆτε
4105
for
12γὰρ
1063
many
11πολλοὶ
4183C
will come

13ἐλεύσονται
2064
in
14ἐπὶ
1909
my
17μου
1473
 
15τῷ
3588
name
16ὀνόματί
3686
claiming
19λέγοντες
3004
I
21Ἐγώ
1473
am
22εἰμι
1510
the Messiah


and
24καί
2532
The
26
3588
time
27καιρὸς
2540
has come

28ἤγγικεν
1448
don’t
30μὴ
3361.0
believe
31πορευθῆτε
4198
32ὀπίσω
3694A
them
33αὐτῶν
0846
21:9
 
 
And
4δὲ
1161
when
3ὅταν
3752
you hear of

5ἀκούσητε
0191
wars
6πολέμους
4171
and
7καὶ
2532
insurrections
8ἀκαταστασίας
0181
don’t
10μὴ
3361.0
panic
11πτοηθῆτε
4422
Yes
14γὰρ
1063
these things
15ταῦτα
3778A
must
13δεῖ
1163
take place
16γενέσθαι
1096
first
17πρῶτον
4412
but
19ἀλλ᾽
0235
the
22τὸ
3588
end
23τέλος
5056
won’t follow
20οὐκ
3756
immediately
21εὐθέως
2112
21:10
 
 
Then
3τότε
5119
he added

4ἔλεγεν
3004
 
5αὐτοῖς
0846
Nation
8ἔθνος
1484
will go to war


7Ἐγερθήσεται
1453A
against
9ἐπ᾽
1909
nation
10ἔθνος
1484
and
12καὶ
2532
kingdom
13βασιλεία
0932
against
14ἐπὶ
1909
kingdom
15βασιλείαν
0932
21:11
 
 
 
5τε
5037
great
6μεγάλοι
3173
earthquakes
3σεισμοί
4578
and
7καὶ
2532
there will be
14ἔσονται
1510A
famines
11λιμοὶ
3042
and
12καὶ
2532
plagues
13λοιμοὶ
3061A
in many lands
8κατὰ
2596
9τόπους
5117
and
17τε
5037
there will be
23ἔσται
1510A
terrifying things
16φόβηθρά
5400
and
18καὶ
2532
great
22μεγάλα
3173
miraculous signs
21σημεῖα
4592
from
19ἀπ᾽
0575
heaven
20οὐρανοῦ
3772
21:12
 
 
But
4δὲ
1161
before
3πρὸ
4253
all
6πάντων
3956
this
5τούτων
3778A
occurs

there will be a time of great persecution8ἐπιβαλοῦσιν
1911
11τὰς
3588
12χεῖρας
5495
14καὶ
2532
15διώξουσιν
1377
 
9ἐφ᾽
1909
 
10ὑμᾶς
4771
 
13αὐτῶν
0846
You will be dragged17παραδιδόντες
3860
into
18εἰς
1519
 
19τὰς
3588
synagogues
20συναγωγὰς
4864
and
21καὶ
2532
prisons
22φυλακάς
5438
you will stand trial


24ἀπαγομένους
0520
before
25ἐπὶ
1909
kings
26βασιλεῖς
0935
and
27καὶ
2532
governors
28ἡγεμόνας
2232
because are
29ἕνεκεν
1752A
30τοῦ
3588
31ὀνόματός
3686
my
32μου
1473
followers
29ἕνεκεν
1752A
30τοῦ
3588
31ὀνόματός
3686
21:13
 
 
will be
your
4ὑμῖν
4771
opportunity
3ἀποβήσεται
0576A
to
5εἰς
1519
tell about
6μαρτύριον
3142
21:14
 
 
So
4οὖν
3767
don’t
9μὴ
3361.0
worry in advance about how to
3θέτε
5087
5ἐν
1722
6ταῖς
3588
7καρδίαις
2588
10προμελετᾶν
4304
answer the charges against
11ἀπολογηθῆναι
0626
you
8ὑμῶν
4771
21:15
 
 
for
4γὰρ
1063
I
3ἐγὼ
1473
will give

5δώσω
1325
you
6ὑμῖν
4771
the right words


7στόμα
4750
and
8καὶ
2532
such wisdom

9σοφίαν
4678
that
10
3739
none of
11οὐ
3756
16ἅπαντες
0537
your
17οἱ
3588
opponents
18ἀντικείμενοι
0480
will be able


12δυνήσονται
1410
to reply

13ἀντιστῆναι
0436
or
14
2228
refute
15ἀντειπεῖν
0471
you
19ὑμῖν
4771
21:16
 
 
Even
6καὶ
2532
parents
8γονέων
1118
 
10καὶ
2532
brothers
11ἀδελφῶν
0080
 
13καὶ
2532
relatives
14συγγενῶν
4773
and
16καὶ
2532
friends
17φίλων
5384A
 
4δέ
1161
will betray you


3παραδοθήσεσθε
3860
7ὑπὸ
5259
They will


even
19καὶ
2532
kill
20θανατώσουσιν
2289
some of
21ἐξ
1537
you
22ὑμῶν
4771
21:17
 
 
And
3καὶ
2532
everyone
7πάντων
3956A
will
4ἔσεσθε
1510A
hate
5μισούμενοι
3404
6ὑπὸ
5259
because
8διὰ
1223
are
9τὸ
3588
10ὄνομά
3686
my
11μου
1473
followers
9τὸ
3588
10ὄνομά
3686
21:18
 
 
But
3καὶ
2532
not
9οὐ
3756
10μὴ
3361.0
a hair

4θρὶξ
2359
of
5ἐκ
1537
your
8ὑμῶν
4771
 
6τῆς
3588
head
7κεφαλῆς
2776
will perish


11ἀπόληται
0622A
21:19
 
 
By
3ἐν
1722
 
4τῇ
3588
standing firm
5ὑπομονῇ
5281
 
6ὑμῶν
4771
you will win
8κτήσεσθε
2932
your
11ὑμῶν
4771
 
9τὰς
3588
souls
10ψυχὰς
5590
21:20
 
 
And
4δὲ
1161
when
3ὅταν
3752
you see

5ἴδητε
3708B
Jerusalem
9Ἰερουσαλήμ
2419
surrounded
6κυκλουμένην
2944
by
7ὑπὸ
5259
armies
8στρατοπέδων
4760
then
11τότε
5119
you will know


12γνῶτε
1097
that
13ὅτι
3754
the
15
3588
time of
16ἐρήμωσις
2050
its
17αὐτῆς
0846
destruction
16ἐρήμωσις
2050
has arrived

14ἤγγικεν
1448
21:21
 
 
Then
3τότε
5119
those
4οἱ
3588
in
5ἐν
1722
 
6τῇ
3588
Judea
7Ἰουδαίᾳ
2449
must flee

8φευγέτωσαν
5343
to
9εἰς
1519
the
10τὰ
3588
hills
11ὄρη
3735
 
13καὶ
2532
Those
14οἱ
3588
in
15ἐν
1722
16μέσῳ
3319A
Jerusalem
17αὐτῆς
0846
must get out

18ἐκχωρείτωσαν
1633
and
20καὶ
2532
those
21οἱ
3588
out in

22ἐν
1722
the
23ταῖς
3588
country
24χώραις
5561
should

not
25μὴ
3361.0
return to
26εἰσερχέσθωσαν
1525
 
27εἰς
1519
the city

28αὐτήν
0846
21:22
 
 
For
3ὅτι
3754
those
6αὗταί
3778A
will be

7εἰσιν
1510
days
4ἡμέραι
2250
of God’s vengeance


5ἐκδικήσεως
1557
 
11πάντα
3956
the prophetic words of the Scriptures


12τὰ
3588
13γεγραμμένα
1125
 
9τοῦ
3588
will be fulfilled
10πλησθῆναι
4130A
21:23
 
 
How terrible it will be
3οὐαὶ
3759
for pregnant women
4ταῖς
3588
5ἐν
1722
6γαστρὶ
1064
7ἐχούσαις
2192
and
8καὶ
2532
for nursing mothers


9ταῖς
3588
10θηλαζούσαις
2337
in
11ἐν
1722
those
12ἐκείναις
1565
 
13ταῖς
3588
days
14ἡμέραις
2250
For
17γὰρ
1063
there will be
16ἔσται
1510A
disaster
18ἀνάγκη
0318
in
20ἐπὶ
1909
the
21τῆς
3588
land
22γῆς
1093
and
23καὶ
2532
great
19μεγάλη
3173
anger
24ὀργὴ
3709
against

this
27τούτῳ
3778
 
25τῷ
3588
people
26λαῷ
2992
21:24
 
 
 
3καὶ
2532
They will be killed


4πεσοῦνται
4098A
by the sword
5στόματι
4750
6μαχαίρης
3162
or
7καὶ
2532
sent away as captives
8αἰχμαλωτισθήσονται
0163
to
9εἰς
1519
all
12πάντα
3956
the
10τὰ
3588
nations of the world
11ἔθνη
1484
And
14καὶ
2532
Jerusalem
15Ἰερουσαλὴμ
2419
will be


16ἔσται
1510A
trampled down
17πατουμένη
3961
by
18ὑπὸ
5259
the Gentiles

19ἐθνῶν
1484
until
20ἄχρι
0891
21οὗ
3739
the period

23καιροὶ
2540
of the Gentiles


24ἐθνῶν
1484
comes to an end
22πληρωθῶσιν
4137
21:25
 
 
And
3καὶ
2532
there will be
4ἔσονται
1510A
strange signs

5σημεῖα
4592
in
6ἐν
1722
the sun

7ἡλίῳ
2246
 
9καὶ
2532
moon
10σελήνῃ
4582
and
12καὶ
2532
stars
13ἄστροις
0798
And
15καὶ
2532
on
16ἐπὶ
1909
 
17τῆς
3588
earth
18γῆς
1093
the nations

20ἐθνῶν
1484
will be in turmoil


19συνοχὴ
4928.0
perplexed by
22ἐν
1722
23ἀπορίᾳ
0640
the roaring

24ἤχους
2279.0A
seas
25θαλάσσης
2281
and
26καὶ
2532
strange tides

27σάλου
4535
21:26
 
 
People
4ἀνθρώπων
0444
will be terrified at


3ἀποψυχόντων
0674
5ἀπὸ
0575
6φόβου
5401
 
7καὶ
2532
what
9τῶν
3588
they see

8προσδοκίας
4329
coming upon
10ἐπερχομένων
1904
the
11τῇ
3588
earth
12οἰκουμένῃ
3625
for
15γὰρ
1063
the
14αἱ
3588
powers
16δυνάμεις
1411
in

the
17τῶν
3588
heavens
18οὐρανῶν
3772
will be shaken


19σαλευθήσονται
4531
21:27
 
 
Then
3καὶ
2532
4τότε
5119
everyone will see
5ὄψονται
3708A
the
6τὸν
3588
Son
7υἱὸν
5207
of

 
8τοῦ
3588
Man
9ἀνθρώπου
0444
coming
10ἐρχόμενον
2064
on
11ἐν
1722
a cloud

12νεφέλῃ
3507
with
13μετὰ
3326
power
14δυνάμεως
1411
and
15καὶ
2532
great
17πολλῆς
4183
glory
16δόξης
1391
21:28
 
 
So
4δὲ
1161
when

all these things

5τούτων
3778A
begin
3ἀρχομένων
0756
to happen

6γίνεσθαι
1096
stand
8ἀνακύψατε
0352
and
9καὶ
2532
look up
10ἐπάρατε
1869
11τὰς
3588
12κεφαλὰς
2776
 
13ὑμῶν
4771
for
15διότι
1360
your
19ὑμῶν
4771
 
17
3588
salvation
18ἀπολύτρωσις
0629
is near

16ἐγγίζει
1448
21:29
 
 
Then
3καὶ
2532
he gave

4εἶπεν
3004A
them
6αὐτοῖς
0846
this illustration

5παραβολὴν
3850
Notice
8̓Ίδετε
3708B
the
9τὴν
3588
fig tree
10συκῆν
4808
or
12καὶ
2532
any other
13πάντα
3956
 
14τὰ
3588
tree
15δένδρα
1186
21:30
 
 
When
3ὅταν
3752
5ἤδη
2235
the leaves come out


4προβάλωσιν
4261
you know

10γινώσκετε
1097
without being told
7βλέποντες
0991
8ἀφ᾽
0575
9ἑαυτῶν
1438
that
11ὅτι
3754
 
14τὸ
3588
summer
15θέρος
2330
is
16ἐστίν
1510
near
12ἤδη
2235
13ἐγγὺς
1451
21:31
 
 
In the same way
3οὕτως
3779
4καὶ
2532
when
7ὅταν
3752
you
5ὑμεῖς
4771
see
8ἴδητε
3708B
all these things

9ταῦτα
3778A
taking place
10γινόμενα
1096
you can know


12γινώσκετε
1097
that
13ὅτι
3754
the
16
3588
Kingdom
17βασιλεία
0932
of

 
18τοῦ
3588
God
19θεοῦ
2316
is
15ἐστιν
1510
near
14ἐγγύς
1451
21:32
 
 
I tell

4λέγω
3004
you
5ὑμῖν
4771
the truth
3ἀμὴν
0281
 
6ὅτι
3754
this
13αὕτη
3778
 
11
3588
generation
12γενεὰ
1074
will

not
8οὐ
3756
9μὴ
3361.0
pass from the scene
10παρέλθῃ
3928A
until
14ἕως
2193
15ἂν
0302
all these things
16πάντα
3956
have taken place

17γένηται
1096
21:33
 
 
 
3
3588
Heaven
4οὐρανὸς
3772
and
5καὶ
2532
 
6
3588
earth
7γῆ
1093
will disappear


8παρελεύσονται
3928
but
11δὲ
1161
my
13μου
1473
 
10οἱ
3588
words
12λόγοι
3056
will


never
14οὐ
3756
15μὴ
3361.0
disappear
16παρελεύσονται
3928
21:34
 
 
 
4δὲ
1161
Watch out
3προσέχετε
4337
5ἑαυτοῖς
1438
Don’t
7μήποτε
3379
let

your
11ὑμῶν
4771
 
9αἱ
3588
hearts
10καρδίαι
2588
be dulled

8βαρηθῶσιν
0916
by
12ἐν
1722
carousing
13κραιπάλῃ
2897
and
14καὶ
2532
drunkenness
15μέθῃ
3178
and
17καὶ
2532
by the worries


18μερίμναις
3308
of this life

19βιωτικαῖς
0982
 
21καὶ
2532
letthat
28ἐκείνη
1565
 
26
3588
day
27ἡμέρα
2250
catch
22ἐπιστῇ
2186
23ἐφ᾽
1909
25αἰφνίδιος
0160
you
24ὑμᾶς
4771
unaware
22ἐπιστῇ
2186
23ἐφ᾽
1909
25αἰφνίδιος
0160
21:35
 
 
like
3ὡς
5613
a trap

4παγίς
3803
For
7γὰρ
1063
that day will come


6ἐπεισελεύσεται
1904B
upon
8ἐπὶ
1909
everyone
9πάντας
3956
 
10τοὺς
3588
living
11καθημένους
2521
on
12ἐπὶ
1909
the
15τῆς
3588
earth
13πρόσωπον
4383
14πάσης
3956
16γῆς
1093
21:36
 
 
 
4δὲ
1161
Keep alert
3ἀγρυπνεῖτε
0069
at
5ἐν
1722
all
6παντὶ
3956
times
7καιρῷ
2540
pray
9δεόμενοι
1189
that
10ἵνα
2443
you might be strong enough11κατισχύσητε
2729
to escape

12ἐκφυγεῖν
1628
these
13ταῦτα
3778
14πάντα
3956
 
15τὰ
3588
coming horrors
16μέλλοντα
3195
17γίνεσθαι
1096
and
18καὶ
2532
stand
19σταθῆναι
2476.0A
before
20ἔμπροσθεν
1715A
the
21τοῦ
3588
Son
22υἱοῦ
5207
of

 
23τοῦ
3588
Man
24ἀνθρώπου
0444
21:37
 
 
 
4δὲ
1161
Every day
5τὰς
3588
6ἡμέρας
2250
Jesus went to

3ἦν
1510
 
7ἐν
1722
the
8τῷ
3588
Temple
9ἱερῷ
2411
to teach

10διδάσκων
1321
and
13δὲ
1161
each evening
12τὰς
3588
14νύκτας
3571
he returned

15ἐξερχόμενος
1831
to spend the night

16ηὐλίζετο
0835
on
17εἰς
1519
the
18τὸ
3588
Mount
19̓Όρος
3735
of Olives20τὸ
3588
21καλούμενον
2564
22Ἐλαιῶν
1636A
21:38
 
 
 
3καὶ
2532
The
4πᾶς
3956
5
3588
crowds
6λαὸς
2992
gathered
7ὤρθριζεν
3719
at
10ἐν
1722
the
11τῷ
3588
Temple
12ἱερῷ
2411
early each morning
7ὤρθριζεν
3719
 
8πρὸς
4314
 
9αὐτὸν
0846
to hear

13ἀκούειν
0191
him
14αὐτοῦ
0846