The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Interlinear

Reference:

Luke 22:1-71

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

22:1
 
 

1448
ἤγγιζεν
16was 17approaching
1161
δέ
3588
2The
1859
ἑορτὴ
3Festival
3588
τῶν


0106A
ἀζύμων
5of 6Unleavened 7Bread
3588
9which


3004
λεγομένη
10is 11also 12called
3957
πάσχα
13Passover
22:2
 
 
2532
καὶ

2212
ἐζήτουν
12were 13plotting
3588
οἱ
3The
0749
ἀρχιερεῖς
4leading 5priests
2532
καὶ
6and
3588
οἱ
1122
γραμματεῖς
8teachers 9of 10religious 11law
3588
τὸ
4459
πῶς
14how

0337
ἀνέλωσιν
16to 17kill
0846
αὐτόν
18Jesus


5399
ἐφοβοῦντο
21they 22were 23afraid 24of
1063
γὰρ
20but
3588
τὸν
25the
2992
λαόν
26people’s 27reaction
22:3
 
 
1525A
εἰσῆλθεν
4entered 5into
1161
δὲ
2Then
4567
Σατανᾶς
3Satan
1519
εἰς
2455
Ἰούδαν
7Judas
3588
τὸν
2564
καλούμενον
2469
Ἰσκαριώτην
8Iscariot 10who
1510
ὄντα
11was
1537
ἐκ
3588
τοῦ
0706
ἀριθμοῦ
12one 13of
3588
τῶν
14the
1427
δώδεκα
15twelve 16disciples
22:4
 
 
2532
καὶ
2and

0565A
ἀπελθὼν
3he 4went

4814
συνελάλησεν
15to 16discuss
3588
τοῖς
6the

0749
ἀρχιερεῦσιν
5to 7leading 8priests
2532
καὶ
9and
4755
στρατηγοῖς
10captains 11of 12the 13Temple 14guard
3588
τὸ
17the
4459
πῶς
18best 19way

0846
αὐτοῖς
23to 24them

3860
παραδῷ
20to 21betray
0846
αὐτόν
22Jesus
22:5
 
 
2532
καὶ
5463A
ἐχάρησαν
3They 4were 5delighted
2532
καὶ
7and


4934
συνέθεντο
8they 9promised
0846
αὐτῷ
12him
0694
ἀργύριον
13money

1325
δοῦναι
10to 11give
22:6
 
 
2532
καὶ
2So

1843
ἐξωμολόγησεν
3he 4agreed
2532
καὶ
5and

2212
ἐζήτει
6began 7looking 8for

2120
εὐκαιρίαν
9an 10opportunity
3588
τοῦ

3860
παραδοῦναι
12to 13betray
0846
αὐτὸν
14Jesus
0817
ἄτερ
20when 23weren’t 24around

3793
ὄχλου
21the 22crowds
0846
αὐτοῖς
16they
22:7
 
 
2064A
ἦλθεν
9arrived
1161
δὲ
2Now
3588
3the
2250
ἡμέρα
4Festival
3588
τῶν


0106A
ἀζύμων
6of 7Unleavened 8Bread
3739
1163
ἔδει
11when

2380
θύεσθαι
15is 16sacrificed
3588
τὸ
12the
3957
πάσχα
13Passover 14lamb
22:8
 
 
2532
καὶ

0649
ἀπέστειλεν
3Jesus 4sent 8ahead
4074
Πέτρον
5Peter
2532
καὶ
6and
2491
Ἰωάνην
7John
3004A
εἰπών
10said
4198
Πορευθέντες
13Go
2090
ἑτοιμάσατε
15prepare
1473
ἡμῖν
3588
τὸ
16the
3957
πάσχα
17Passover 18meal
2443
ἵνα
21so


2068
φάγωμεν
22we 23can 24eat 26together
22:9
 
 
3588
οἱ
14they
1161
δὲ
3004A
εἶπαν
15asked
0846
αὐτῷ
16him
4226
Ποῦ
3Where


2309
θέλεις
4do 5you 6want


2090
ἑτοιμάσωμεν
7us 8to 9prepare
22:10
 
 
3588
2He
1161
δὲ
3004A
εἶπεν
4replied
0846
αὐτοῖς
2400
Ἰδοὺ
8As 9soon 10as
1525A
εἰσελθόντων
12enter
4771
ὑμῶν
11you
1519
εἰς
3588
τὴν
4172
πόλιν
14Jerusalem

4876
συναντήσει
23will 24meet
4771
ὑμῖν
25you

0444
ἄνθρωπος
16a 17man

2765
κεράμιον
19a 20pitcher

5204
ὕδατος
21of 22water
0941
βαστάζων
18carrying
0190
ἀκολουθήσατε
27Follow
0846
αὐτῷ
28him
1519
εἰς
30At
3588
τὴν
31the
3614
οἰκίαν
32house
1519
εἰς
3739
ἣν

1531
εἰσπορεύεται
35he 36enters
22:11
 
 
2532
καὶ
3004B
ἐρεῖτε
3say

3588
τῷ
4to 5the
3617
οἰκοδεσπότῃ
3588
τῆς
3614
οἰκίας
6owner
3004
Λέγει
11asks
4771
σοι
3588
9The
1320
διδάσκαλος
10Teacher
4226
Ποῦ
14Where
1510
ἐστὶν
15is
3588
τὸ
16the
2646
κατάλυμα
17guest 18room
3699
ὅπου
19where
3588
τὸ
23the
3957
πάσχα
24Passover 25meal
3326
μετὰ
26with
3588
τῶν
3101
μαθητῶν
29disciples
1473
μου
27my


2068
φάγω
20I 21can 22eat
22:12
 
 
2548
κἀκεῖνος
2He
4771
ὑμῖν
5you

1166
δείξει
3will 4take
0508A
ἀνάγαιον
6upstairs 7to 8a 10room
3173
μέγα
9large


4766
ἐστρωμένον
12is 13already 14set 15up
1563
ἐκεῖ
19where


2090
ἑτοιμάσατε
20you 21should 22prepare 24meal
22:13
 
 
0565A
ἀπελθόντες
4went 5off 6to 7the 8city
1161
δὲ

2147
εὗρον
3They 10found
2531
καθὼς
12just 13as


4483
εἰρήκει
14Jesus 15had 16said
0846
αὐτοῖς
2532
καὶ
19and

2090
ἡτοίμασαν
20they 21prepared
3588
τὸ
22the
3957
πάσχα
23Passover 24meal
22:14
 
 
2532
καὶ
3753
ὅτε
2When
1096
ἐγένετο
5came
3588
3the
5610
ὥρα
4time

0377
ἀνέπεσεν
7Jesus 11sat 12down 14at 15the 16table
2532
καὶ
8and
3588
οἱ
9the
0652
ἀπόστολοι
10apostles
4862
σὺν
13together
0846
αὐτῷ
22:15
 
 
2532
καὶ

3004A
εἶπεν

4314
πρὸς
3Jesus 4said
0846
αὐτούς1939
Ἐπιθυμίᾳ1937
ἐπεθύμησα
8I 9have 10been 11very 12eager
3778
τοῦτο
15this
3588
τὸ
3957
πάσχα
17Passover 18meal

2068
φαγεῖν
13to 14eat
3326
μεθ᾽
19with
4771
ὑμῶν
20you
4253
πρὸ
3588
τοῦ
21before 24begins
1473
με
22my
3958
παθεῖν
23suffering
22:16
 
 

3004
λέγω
3I 4tell 6now
1063
γὰρ
2For
4771
ὑμῖν
5you
3754
ὅτι
7that
3756
οὐ
3361.0
μὴ
9won’t

2068
φάγω
8I 10eat 13again
0846
αὐτὸ
11this 12meal
2193
ἕως
3755
ὅτου
14until4137
πληρωθῇ
15its 16meaning 17is 18fulfilled
1722
ἐν
19in
3588
τῇ
20the
0932
βασιλείᾳ
21Kingdom
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
22of 24God
22:17
 
 
2532
καὶ
2Then

1209
δεξάμενος
3he 4took

4221
ποτήριον
5a 6cup 7of 8wine
2168
εὐχαριστήσας
10gave 11thanks 12to 13God 14for

3004A
εἶπεν
18he 19said
2983
Λάβετε
22Take
3778A
τοῦτο
23this
2532
καὶ
24and
1266
διαμερίσατε
25share
1519
εἰς
27among
1438
ἑαυτούς
28yourselves
22:18
 
 
3004
λέγω
1063
γὰρ
2For
4771
ὑμῖν
3756
οὐ
3361.0
μὴ
7not


4095
πίω
5I 6will 8drink
0575
ἀπὸ
3588
τοῦ
3568A
νῦν
11again
0575
ἀπὸ
3588
τοῦ
1081A
γενήματος
3588
τῆς
0288
ἀμπέλου
10wine
2193
ἕως
3739
οὗ
12until
3588
13the
0932
βασιλεία
14Kingdom
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
15of 17God

2064A
ἔλθῃ
18has 19come
22:19
 
 
2532
καὶ

2983
λαβὼν
4He 5took

0740
ἄρτον
6some 7bread
2168
εὐχαριστήσας
9gave 10thanks 11to 12God 13for

2806
ἔκλασεν
16Then 18broke 20in 21pieces
2532
καὶ
22and

1325
ἔδωκεν
17he 23gave
0846
αὐτοῖς
26the 27disciples
3004
λέγων
29saying
3778A
Τοῦτό
32This
1510
ἐστιν
33is
3588
τὸ
4983
σῶμά
36body
1473
μου
34my
3588
τὸ
5228
ὑπὲρ
42for
4771
ὑμῶν
43you

1325
διδόμενον
40is 41given
3778A
τοῦτο
46this
4160
ποιεῖτε
45Do
1519
εἰς
47to
3588
τὴν
1699
ἐμὴν
50me
0364
ἀνάμνησιν
48remember
22:20
 
 
2532
καὶ
3588
τὸ
7another
4221
ποτήριον
8cup 9of 10wine
5615
ὡσαύτως
5he 6took
3326
μετὰ
3588
τὸ
2After
1172
δειπνῆσαι
3supper
3004
λέγων
12said
3778
Τοῦτο
15This
3588
τὸ
4221
ποτήριον
17cup
3588
19the
2537
καινὴ
20new
1242
διαθήκη
21covenant 22between 23God 24and 26people
1722
ἐν
31with
3588
τῷ
0129
αἵματί
34blood
1473
μου
32my
3588
τὸ
36which
5228
ὑπὲρ
43for
4771
ὑμῶν
44you


1632B
ἐκχυννόμενον
37is 38poured 39out 40as 41a 42sacrifice
22:21
 
 
4133
πλὴν
3But
2400
ἰδοὺ
4here
3588
5495
χεὶρ
18man
3588
τοῦ
17the 19who

3860
παραδιδόντος
20will 21betray
1473
με
22me
3326
μετ᾽
1473
ἐμοῦ
9sitting 10among 12as 13a 14friend
1909
ἐπὶ
5at
3588
τῆς
6this
5132
τραπέζης
7table
22:22
 
 
3754
ὅτι
7that
3588
8the
5207
υἱὸς
9Son
3303
μὲν
7that
3588
τοῦ

0444
ἀνθρώπου
10of 12Man
2596
κατὰ
2For
3588
τὸ
3it


3724
ὡρισμένον
4has 5been 6determined

4198
πορεύεται
16must 17die
4133
πλὴν
19But
3759
οὐαὶ
20what 21sorrow 22awaits
3588
τῷ
23the
0444
ἀνθρώπῳ
24one
1565
ἐκείνῳ
25who
1223
δι᾽
3739
οὗ
3860
παραδίδοται
26betrays 27him
22:23
 
 
2532
καὶ

0846
αὐτοὶ
3The 4disciples
0756
ἤρξαντο
5began

4802
συζητεῖν

4314
πρὸς
6to 7ask
1438
ἑαυτοὺς
8each 9other
3588
τὸ
19a
5101
τίς
10which
0686
ἄρα
1510
εἴη
14would
1537
ἐξ
12of
0846
αὐτῶν
13them
3588
3778A
τοῦτο
18such 20thing
3195
μέλλων
16ever
4238
πράσσειν
17do
22:24
 
 
1096
ἐγένετο
1161
δὲ
2Then 5began 6to
2532
καὶ
5379
φιλονεικία
7argue 10about
1722
ἐν
8among
0846
αὐτοῖς
9themselves
3588
τὸ
5101
τίς
12who
0846
αὐτῶν
18them
1380A
δοκεῖ
1510
εἶναι
13would 14be
3187
μείζων
16greatest
22:25
 
 
3588
2Jesus
1161
δὲ
3004A
εἶπεν
4told
0846
αὐτοῖς
5them
3588
Οἱ
11the
0935
βασιλεῖς
12kings
3588
τῶν
9this
1484
ἐθνῶν
8In 10world
2961
κυριεύουσιν
18lord 19it 20over
0846
αὐτῶν
21their 22people
2532
καὶ
13and
3588
οἱ
1850
ἐξουσιάζοντες
15great 16men
0846
αὐτῶν
2110
εὐεργέται
29friends 30of 31the 32people


2564
καλοῦνται
25they 26are 27called
22:26
 
 
4771
ὑμεῖς
4you
1161
δὲ
2But
3756
οὐχ
3779
οὕτως
3among 5it 6will 7be 8different
0235
ἀλλ᾽
3588
11Those 12who

3187
μείζων
14the 15greatest
1722
ἐν
16among
4771
ὑμῖν
17you

1096
γινέσθω
18should 19take
5613
ὡς
21lowest 22rank
3588
20the
3501A
νεώτερος
21lowest 22rank
2532
καὶ
24and
3588
25the
2233
ἡγούμενος
26leader
5613
ὡς
29like
3588
30a
1247
διακονῶν
31servant
22:27
 
 
5101
τίς
3Who
1063
γὰρ
3187
μείζων
5more 6important
3588
8the 9one 10who
0345
ἀνακείμενος
11sits 12at 13the 14table
2228
15or
3588
16the 17one 18who
1247
διακονῶν
19serves
3780
οὐχὶ
29of 30course
3588
21The 22one 23who
0345
ἀνακείμενος
24sits 25at 26the 27table
1473
ἐγὼ
37I
1161
δὲ
32But
1722
ἐν
3319A
μέσῳ
39among
4771
ὑμῶν
40you
1510
εἰμὶ
38am
5613
ὡς
41as
3588
42one 43who
1247
διακονῶν
44serves
22:28
 
 
4771
ὑμεῖς
4You
1161
δέ
1510
ἐστε
3588
οἱ

1265
διαμεμενηκότες
7have 8stayed
3326
μετ᾽
9with
1473
ἐμοῦ
10me
1722
ἐν
11in
3588
τοῖς
3986
πειρασμοῖς
13time 14of 15trial
1473
μου
12my
22:29
 
 
2504
κἀγὼ
2And 14I

1303
διατίθεμαι
15now 16grant 18the 19right
4771
ὑμῖν
17you
2531
καθὼς
3just 4as


1303
διέθετό
8has 9granted
1473
μοι
10me
3588
3962
πατήρ
7Father
1473
μου
5my

0932
βασιλείαν
11a 12Kingdom
22:30
 
 
2443
ἵνα
2to
2068A
ἔσθητε
3eat
2532
καὶ
4and
4095
πίνητε
5drink
1909
ἐπὶ
6at
3588
τῆς
5132
τραπέζης
9table
1473
μου
7my
1722
ἐν
10in
3588
τῇ
0932
βασιλείᾳ
13Kingdom
1473
μου
11my
2532
καὶ
15And


2521
καθήσεσθε
16you 17will 18sit
1909
ἐπὶ
19on
2362
θρόνων
20thrones
3588
τὰς
23the
1427
δώδεκα
24twelve
5443
φυλὰς
25tribes
2919
κρίνοντες
22judging
3588
τοῦ

2474
Ἰσραήλ
26of 28Israel
22:31
 
 
4613
Σίμων
3Simon
4613
Σίμων
5Simon
2400
ἰδοὺ
3588
4567
Σατανᾶς
9Satan


1809
ἐξῃτήσατο
10has 11asked


4771
ὑμᾶς
15each 16of 17you
3588
τοῦ

4617
σινιάσαι
13to 14sift
5613
ὡς
18like
3588
τὸν
4621
σῖτον
20wheat
22:32
 
 
1473
ἐγὼ
3I
1161
δὲ
2But

1189
ἐδεήθην
4have 5pleaded 6in 7prayer
4012
περὶ
8for
4771
σοῦ
9you
2443
ἵνα
13that
3361.0
μὴ
18not

1587
ἐκλίπῃ
17should 19fail
3588
4102
πίστις
16faith
4771
σου
14your
2532
καὶ
21So
4771
σύ
23you
4218
ποτε
22when

1994
ἐπιστρέψας
24have 25repented 26and 27turned 28to 29me 30again
4741
στήρισον
32strengthen
3588
τοὺς
0080
ἀδελφούς
35brothers
4771
σου
33your
22:33
 
 
3588
3Peter
1161
δὲ
3004A
εἶπεν
4said
0846
αὐτῷ
2962
Κύριε
8Lord
3326
μετὰ
17with
4771
σοῦ
18you
2092
ἕτοιμός
12ready

1510
εἰμι
10I 11am
2532
καὶ
21even
1519
εἰς
15to
5438
φυλακήν
16prison
2532
καὶ
20and
1519
εἰς
22to
2288
θάνατον
23die 24with

4198
πορεύεσθαι
13to 14go
22:34
 
 
3588
3Jesus
1161
δὲ
2But
3004A
εἶπεν
4said


3004
Λέγω
9let 10me 11tell 13something
4771
σοι
12you
4074
Πέτρε
7Peter
3756
οὐ
5455
φωνήσει
19crows
4594
σήμερον
20tomorrow 21morning

0220
ἀλέκτωρ
16the 17rooster
4250
πρὶν
2228
15Before
5151
τρίς
26three 27times
1473
με
32me
0533
ἀπαρνήσῃ
23you 24will 25deny
1492
εἰδέναι
28that 30even 31know
22:35
 
 
2532
καὶ
2Then

3004A
εἶπεν
3Jesus 4asked
0846
αὐτοῖς
5them
3753
̔Ότε
8When

0649
ἀπέστειλα
9I 10sent 12out 13to 14preach 15the 16Good 17News
4771
ὑμᾶς
11you
0817
ἄτερ
21not 22have
0905
βαλλαντίου
23money
2532
καὶ

4082
πήρας
26a 27traveler’s 28bag
2532
καὶ
30or
5266
ὑποδημάτων
31an 32extra 33pair 34of 35sandals
3361.0
μή
5100
τινος
41anything


5302
ὑστερήσατε
38did 39you 40need
3588
οἱ
48they
1161
δὲ
3004A
εἶπαν
50replied
3762D
Οὐθενός
45No
22:36
 
 

3004A
εἶπεν
8he 9said
1161
δὲ
0846
αὐτοῖς
0235
Ἀλλὰ
3But
3568
νῦν
4now
3588
2192
ἔχων
14your
0905
βαλλάντιον
15money
0142
ἀράτω
13take
3668
ὁμοίως
22if
2532
καὶ
16and

4082
πήραν
17a 18traveler’s 19bag
2532
καὶ
21And
3588
23you
3361.0
μὴ
24don’t
2192
ἔχων
25have
4453
πωλησάτω
29sell
3588
τὸ
2440
ἱμάτιον
32cloak
0846
αὐτοῦ
30your
2532
καὶ
33and
0059
ἀγορασάτω
34buy

3162
μάχαιραν
26a 27sword
22:37
 
 
3004
λέγω
1063
γὰρ
2For
4771
ὑμῖν
3754
ὅτι
9for
3778A
τοῦτο
10this
3588
τὸ
1125
γεγραμμένον
11prophecy
1163
δεῖ
5the 6time 7has 8come


5055
τελεσθῆναι
14to 15be 16fulfilled
1722
ἐν
12about
1473
ἐμοί
13me
3588
τό
2532
Καὶ
3326
μετὰ
24among


0459A
ἀνόμων
25the 26rebels
3049A
ἐλογίσθη
21He 22was 23counted
2532
καὶ
32Yes
1063
γὰρ
3588
τὸ
35everything 36written 39by 40the 41prophets
4012
περὶ
37about
1473
ἐμοῦ
38me

5056
τέλος

2192
ἔχει
42will 43come 44true
22:38
 
 
3588
οἱ
9they
1161
δὲ
3004A
εἶπαν
10replied
2962
Κύριε
5Lord
2400
ἰδοὺ
3Look
3162
μάχαιραι
16swords
5602
ὧδε
14have 17among
1417
δύο
15two
3588
26he
1161
δὲ
3004A
εἶπεν
28said
0846
αὐτοῖς
2425
Ἱκανόν
23enough
1510
ἐστιν
22That’s
22:39
 
 
2532
καί
2Then
1831A
ἐξελθὼν
12left 13the 14upstairs 15room

4198
ἐπορεύθη
11Jesus 17went
2596
κατὰ
3588
τὸ
1485
ἔθος
18as 19usual
1519
εἰς
20to
3588
τὸ
21the
3735
̓Όρος
22Mount
3588
τῶν

1636A
Ἐλαιῶν
23of 25Olives
0190
ἠκολούθησαν
4accompanied 5by
1161
δὲ
0846
αὐτῷ
2532
καὶ
4accompanied 5by
3588
οἱ
8the
3101
μαθηταί
9disciples
22:40
 
 
1096
γενόμενος
3There
1161
δὲ
1909
ἐπὶ
3588
τοῦ
5117
τόπου
3There

3004A
εἶπεν
4he 5told
0846
αὐτοῖς
6them
4336
Προσεύχεσθε
9Pray 10that 11you 12will
3361.0
μὴ
13not
1525A
εἰσελθεῖν
14give 15in 16to
1519
εἰς
3986
πειρασμόν
18temptation
22:41
 
 
2532
καὶ
0846
αὐτὸς
3He
0645A
ἀπεσπάσθη
4walked 5away
0575
ἀπ᾽
0846
αὐτῶν
5616
ὡσεὶ
9about
3037
λίθου
11stone’s

1000
βολήν
10a 12throw
2532
καὶ
14and
5087
θεὶς
3588
τὰ
1119
γόνατα
15knelt 16down
4336
προσηύχετο
18prayed
22:42
 
 
3004
λέγων
2
3962
Πάτερ
3Father
1487
εἰ
5if


1014
βούλει
6you 7are 8willing

3911
παρένεγκε
10please 11take 17away
3778
τοῦτο
12this
3588
τὸ
4221
ποτήριον
14cup 15of 16suffering
0575
ἀπ᾽
18from
1473
ἐμοῦ
19me
4133
πλὴν
3361.0
μὴ
32not
3588
τὸ
2307
θέλημά
26will
1473
μου
33mine
0235
ἀλλὰ
21Yet
3588
τὸ
4674
σὸν
24your
1096
γινέσθω
22I 23want 27to 28be 29done
22:43
 
 
3708A
ὤφθη
8appeared
1161
δὲ
2Then
0846
αὐτῷ

0032
ἄγγελος
3an 4angel
0575
ἀπὸ
5from
3588
τοῦ
3772
οὐρανοῦ
7heaven
1765
ἐνισχύων
11strengthened
0846
αὐτόν
12him
22:44
 
 
2532
καὶ
7and

1096
γενόμενος
8he 9was
1722
ἐν
10in

0074
ἀγωνίᾳ
11such 12agony 13of 14spirit
1617
ἐκτενέστερον
4more 5fervently

4336
προσηύχετο
2He 3prayed
2532
καὶ
1096
ἐγένετο
15that
3588
2402
ἱδρὼς
18sweat
0846
αὐτοῦ
16his
5616
ὡσεὶ
23like

2361
θρόμβοι
24great 25drops

0129
αἵματος
26of 27blood
2597
καταβαίνοντες
19fell
1909
ἐπὶ
20to
3588
τὴν
21the
1093
γῆν
22ground
22:45
 
 
2532
καὶ
2At 3last
0450
ἀναστὰς
0575
ἀπὸ
3588
τῆς
4335
προσευχῆς
5stood 6up 7again

2064A
ἐλθὼν
4he 9returned
4314
πρὸς
10to
3588
τοὺς
11the
3101
μαθητάς
12disciples

2147
εὗρεν
15to 16find
2837
κοιμωμένους
18asleep
0846
αὐτούς
17them

0575
ἀπὸ
20exhausted 21from
3588
τῆς
3077
λύπης
23grief
22:46
 
 
2532
καὶ

3004A
εἶπεν
10he 11asked
0846
αὐτοῖς
12them
5101
Τί
3Why


2518
καθεύδετε
4are 5you 6sleeping
0450
ἀναστάντες
15Get 16up
4336
προσεύχεσθε
18pray
2443
ἵνα
20so 21that
3361.0
μὴ
24not


1525A
εἰσέλθητε
22you 23will 25give 26in 27to
1519
εἰς
3986
πειρασμόν
29temptation
22:47
 
 
2089
ἔτι
2But 3even
0846
αὐτοῦ
5Jesus

2980
λαλοῦντος
4as 6said
2400
ἰδοὺ
11approached

3793
ὄχλος
9a 10crowd
2532
καὶ
3588
3004
λεγόμενος
2455
Ἰούδας
16Judas
1520
εἷς
19one
3588
τῶν
22the

1427
δώδεκα
20of 23twelve 24disciples
4281
προήρχετο
14led 15by
0846
αὐτούς
2532
καὶ

1448
ἤγγισεν
27Judas 28walked 29over
3588
τῷ

2424
Ἰησοῦ
30to 32Jesus

5368
φιλῆσαι
33to 34greet 36with 37a 38kiss
0846
αὐτόν
35him
22:48
 
 
2424
Ἰησοῦς
3Jesus
1161
δὲ
2But
3004A
εἶπεν
4said
0846
αὐτῷ
2455
Ἰούδα
8Judas


5370
φιλήματι
18with 19a 20kiss
3588
τὸν
13the
5207
υἱὸν
14Son
3588
τοῦ

0444
ἀνθρώπου
15of 17Man


3860
παραδίδως
10would 11you 12betray
22:49
 
 

3708B
ἰδόντες
3When 8saw
1161
δὲ
3588
οἱ
4the 5other
4012
περὶ
6disciples
0846
αὐτὸν
3588
τὸ
9what


1510A
ἐσόμενον
10was 11about 12to 13happen

3004A
εἶπαν
15they 16exclaimed
2962
Κύριε
19Lord
1487
εἰ
21should

3960
πατάξομεν
22we 23fight
1722
ἐν
26brought

3162
μαχαίρῃ
27the 28swords
22:50
 
 
2532
καὶ
2And
3960
ἐπάταξεν
6struck 7at
1520
εἷς
5100
τις
3one
1537
ἐξ

0846
αὐτῶν
4of 5them
3588
τοῦ
0749
ἀρχιερέως
11high 12priest’s
3588
τὸν
9the
1400
δοῦλον
13slave
2532
καὶ
0851
ἀφεῖλεν
16slashing 17off
3588
τὸ
3775
οὖς
22ear
0846
αὐτοῦ
18his
3588
τὸ
1188
δεξιόν
20right
22:51
 
 
0611
ἀποκριθεὶς
5said
1161
δὲ
2But
3588
2424
Ἰησοῦς
4Jesus
3004A
εἶπεν
7
1439
Ἐᾶτε
2193
ἕως
8No 9more

3778A
τούτου
10of 11this
2532
καὶ
14And
0680
ἁψάμενος
16touched
3588
τοῦ
17the

5621
ὠτίου
18man’s 19ear

2390
ἰάσατο
15he 21healed
0846
αὐτόν
22him
22:52
 
 
3004A
εἶπεν
4spoke
1161
δὲ
2Then
2424
Ἰησοῦς
3Jesus
4314
πρὸς
5to
3588
τοὺς
6the

3854
παραγενομένους
22had 23come
1909
ἐπ᾽
24for
0846
αὐτὸν
25him
0749
ἀρχιερεῖς
7leading 8priests
2532
καὶ
4755
στρατηγοὺς
3588
τοῦ
2411
ἱεροῦ
12captains 13of 14the 15Temple 16guard
2532
καὶ
18and
4245A
πρεσβυτέρους
20elders 21who
5613
Ὡς
1909
ἐπὶ
28Am 29I 30some

3027
λῃστὴν
31dangerous 32revolutionary

1831A
ἐξήλθατε
40you 41come
3326
μετὰ
42with
3162
μαχαιρῶν
43swords
2532
καὶ
44and
3586
ξύλων
45clubs
22:53
 
 
2596
καθ᾽
2250
ἡμέραν
15every 16day
1510
ὄντος
12was
1473
μου
11I
3326
μεθ᾽
13there
4771
ὑμῶν
1722
ἐν
7in
3588
τῷ
8the
2411
ἱερῷ
9Temple
3756
οὐκ
3didn’t

1614
ἐξετείνατε

3588
τὰς

5495
χεῖρας

1909
ἐπ᾽
4you 5arrest
1473
ἐμέ
6me
0235
ἀλλ᾽
18But
3778A
αὕτη
19this
1510
ἐστὶν
20is
4771
ὑμῶν
21your
3588
24the
5610
ὥρα
25time
2532
καὶ
26when
3588
27the
1849
ἐξουσία
28power 32reigns
3588
τοῦ

4655
σκότους
29of 31darkness
22:54
 
 

4815
συλλαβόντες
3they 4arrested
1161
δὲ
2So
0846
αὐτὸν
5him
0071
ἤγαγον
7led
2532
καὶ
1521
εἰσήγαγον
10to
1519
εἰς
3588
τὴν
3614
οἰκίαν
16home
3588
τοῦ
12the
0749
ἀρχιερέως
13high 14priest’s
3588
1161
δὲ
18And
4074
Πέτρος
20Peter
0190
ἠκολούθει
21followed
3113
μακρόθεν
22at 23a 24distance
22:55
 
 


0681A
περιαψάντων
3The 4guards 5lit
1161
δὲ

4442
πῦρ
6a 7fire
1722
ἐν
8in


3319A
μέσῳ
9the 10middle
3588
τῆς
12the

0833
αὐλῆς
11of 13courtyard
2532
καὶ
14and
4776
συνκαθισάντων
15sat 16around
2521
ἐκάθητο
22joined
3588
4074
Πέτρος
21Peter
3319
μέσος
22joined
0846
αὐτῶν
23them
22:56
 
 
3708B
ἰδοῦσα
6noticed
1161
δὲ
0846
αὐτὸν
7him
3814
παιδίσκη
4servant 5girl
5100
τις
3A
2521
καθήμενον
4314
πρὸς
3588
τὸ
5457
φῶς
8in 9the 10firelight
2532
καὶ
11and

0816
ἀτενίσασα
12began 13staring

0846
αὐτῷ
14at 15him


3004A
εἶπεν
17Finally 18she 19said
2532
Καὶ
3778A
οὗτος
23This 24man
4862
σὺν
26one 27of 31followers
0846
αὐτῷ
30Jesus'
1510
ἦν
25was
22:57
 
 
3588
3Peter
1161
δὲ
2But
0720
ἠρνήσατο
4denied

3004
λέγων
11he 12said
3756
Οὐκ
16don’t 17even


1492
οἶδα
15I 18know
0846
αὐτόν
19him
1135
γύναι
8Woman
22:58
 
 
2532
καὶ
3326
μετὰ
2After
1024
βραχὺ
3a 4while
2087A
ἕτερος
5someone 6else
3708B
ἰδὼν
7looked 8at
0846
αὐτὸν
9him
5346
ἔφη
11said
2532
Καὶ
4771
σὺ
15You
1537
ἐξ
18one

0846
αὐτῶν
19of 20them

1510
εἶ
16must 17be
3588
1161
δὲ
4074
Πέτρος
34Peter
5346
ἔφη
35retorted
0444
̓Άνθρωπε
26man
3756
οὐκ
29not
1510
εἰμί
28I’m
22:59
 
 
2532
καὶ
1339.0
διαστάσης
6later
5616
ὡσεὶ
2About
5610
ὥρας
4hour
1520
μιᾶς
3an
0243
ἄλλος
5100
τις
7someone 8else
1340
διισχυρίζετο
9insisted
3004
λέγων
11
1909
Ἐπ᾽
0225
ἀληθείας
2532
καὶ
13must
3778A
οὗτος
3326
μετ᾽
0846
αὐτοῦ
12This 15one 16of 17them
1510
ἦν
14be
2532
καὶ
25too
1063
γάρ
19because


1057.0
Γαλιλαῖός
22a 23Galilean

1510
ἐστιν
20he 21is
22:60
 
 
3004A
εἶπεν
5said
1161
δὲ
2But
3588
4074
Πέτρος
4Peter
0444
̓Άνθρωπε
8Man
3756
οὐκ
11don’t


1492
οἶδα
10I 12know
3739
13what


3004
λέγεις
14you 15are 16talking 17about
2532
καὶ
20And
3916
παραχρῆμα
21immediately
2089
ἔτι
23while


2980
λαλοῦντος
25was 26still 27speaking
0846
αὐτοῦ
24he
5455
ἐφώνησεν
31crowed

0220
ἀλέκτωρ
29the 30rooster
22:61
 
 
2532
καὶ
2At 3that 4moment
4762A
στραφεὶς
7turned
3588
5the
2962
κύριος
6Lord
1689
ἐνέβλεψεν
9looked
3588
τῷ

4074
Πέτρῳ
10at 12Peter
2532
καὶ
14Suddenly
5279A
ὑπεμνήσθη
20flashed 21through 24mind
3588
4074
Πέτρος
23Peter's
3588
τοῦ
4487
ῥήματος
19words
3588
τοῦ
16the
2962
κυρίου
17Lord's
5613
ὡς
3004A
εἶπεν
0846
αὐτῷ
3754
ὅτι
38
4250
Πρὶν
39Before

0220
ἀλέκτορα
40the 41rooster
5455
φωνῆσαι
42crows
4594
σήμερον
43tomorrow 44morning


0533
ἀπαρνήσῃ
46you 47will 48deny 51that 53even 54know
1473
με
55me
5151
τρίς
49three 50times
22:62
 
 
2532
καὶ
2And

1831A
ἐξελθὼν
3Peter 4left 6the 7courtyard
1854
ἔξω
2799
ἔκλαυσεν
9weeping
4090
πικρῶς
10bitterly
22:63
 
 
2532
καὶ
3588
οἱ
3The
0435
ἄνδρες
4guards
3588
οἱ
4912
συνέχοντες
6in 7charge 8of
0846
αὐτὸν
9Jesus

1702
ἐνέπαιζον
10began 11mocking
0846
αὐτῷ
14him
1194
δέροντες
13beating
22:64
 
 
2532
καὶ

4028
περικαλύψαντες
3They 4blindfolded
0846
αὐτὸν
5him
1905
ἐπηρώτων
7said
3004
λέγοντες
9
4395
Προφήτευσον
10Prophesy 11to
5101
τίς
14Who
1510
ἐστιν
3588
3817
παίσας
17hit
4771
σε
18you
22:65
 
 
2532
καὶ
2And
2087
ἕτερα
6sorts 7of
4183
πολλὰ
5all
0987
βλασφημοῦντες
8terrible 9insults

3004
ἔλεγον
3they 4hurled
1519
εἰς
10at
0846
αὐτόν
11him
22:66
 
 
2532
καὶ
5613
ὡς
1096
ἐγένετο
2250
ἡμέρα
2At 3daybreak
4863A
συνήχθη
10assembled

3588
τὸ
4all 5the
4244
πρεσβυτέριον
6elders
3588
τοῦ
8the

2992
λαοῦ
7of 9people

0749
ἀρχιερεῖς
13the 14leading 15priests
5037
τε
12including
2532
καὶ
16and

1122
γραμματεῖς
17the 18teachers 19of 20religious 21law
2532
καὶ

0520
ἀπήγαγον
25was 26led
0846
αὐτὸν
23Jesus
1519
εἰς
27before
3588
τὸ
4892
συνέδριον
30high 31council
0846
αὐτῶν
28this
22:67
 
 

3004
λέγοντες
3they 4said
1487
Εἰ
4771
σὺ
12you
1510
εἶ
11are
3588
13the
5547
Χριστός
14Messiah
3004A
εἰπὸν
7Tell
1473
ἡμῖν
8us

3004A
εἶπεν
18he 19replied
1161
δὲ
17But
0846
αὐτοῖς
1437
Ἐὰν
23If
4771
ὑμῖν
26you

3004A
εἴπω
24I 25tell
3756
οὐ
3361.0
μὴ
29won’t

4100
πιστεύσητε
28you 30believe
22:68
 
 
1437
ἐὰν
3if
1161
δὲ
2And

2065
ἐρωτήσω
4I 5ask 7a 8question
3756
οὐ
3361.0
μὴ
11won’t

0611
ἀποκριθῆτε
10you 12answer
22:69
 
 
0575
ἀπὸ
3from
3588
τοῦ
3568A
νῦν
4now 5on
1161
δὲ
2But


1510A
ἔσται
11will 12be
3588
6the
5207
υἱὸς
7Son
3588
τοῦ

0444
ἀνθρώπου
8of 10Man
2521
καθήμενος
13seated 14in 15the 16place
1537
ἐκ
20at
1188
δεξιῶν
23right 24hand
3588
τῆς

1411
δυνάμεως
17of 19power
3588
τοῦ
2316
θεοῦ
22God’s
22:70
 
 

3004A
εἶπαν
2They 5shouted
1161
δὲ
3956A
πάντες
3all
4771
Σὺ
11you
3767
οὖν
8So
1510
εἶ
10are 12claiming 13to 14be
3588
15the
5207
υἱὸς
16Son
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
17of 19God
3588
23he
1161
δὲ
22And
4314
πρὸς
24replied
0846
αὐτοὺς
5346
ἔφη
24replied
4771
Ὑμεῖς
28You
3004
λέγετε
29say
3754
ὅτι
30that
1473
ἐγώ
31I
1510
εἰμι
32am
22:71
 
 
3588
οἱ
12they
1161
δὲ
3004A
εἶπαν
13said
5101
Τί
3Why
2089
ἔτι
7other


2192
ἔχομεν
4do 5we 6need
3141
μαρτυρίας
8witnesses


5532
χρείαν
4do 5we 6need
0846
αὐτοὶ
18ourselves
1063
γὰρ

0191
ἠκούσαμεν
17We 19heard
0575
ἀπὸ
3588
τοῦ
4750
στόματος
21say
0846
αὐτοῦ
20him