The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Interlinear

Reference:

Luke 23:1-56

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

23:1
 
 
2532
καὶ
2Then
0450
ἀναστὰν
7took
0537
ἅπαν
4entire
3588
τὸ
3the
4128
πλῆθος
5council
0846
αὐτῶν
0071
ἤγαγον
7took
0846
αὐτὸν
8Jesus
1909
ἐπὶ
9to
3588
τὸν
4091
Πειλᾶτον
11Pilate 13the 14Roman 15governor
23:2
 
 


0756
ἤρξαντο
3They 4began
1161
δὲ

2723
κατηγορεῖν
5to 6state 8case
0846
αὐτοῦ
3004
λέγοντες
11
3778A
Τοῦτον
12This 13man
2147
εὕραμεν


1294
διαστρέφοντα
15has 16been 17leading 20astray
3588
τὸ
1484
ἔθνος
19people
1473
ἡμῶν
18our
2532
καὶ
2967
κωλύοντα
22by 23telling 25not
5411
φόρους
29taxes


2541
Καίσαρι
30to 31the 32Roman 33government

1325
διδόναι
26to 27pay
2532
καὶ
34and

3004
λέγοντα
35by 36claiming
1438
ἑαυτὸν
37he

5547
Χριστόν
39the 40Messiah

0935
βασιλέα
42a 43king
1510
εἶναι
38is
23:3
 
 
3588
1161
δὲ
2So
4091
Πειλᾶτος
4Pilate
2065
ἠρώτησεν
5asked
0846
αὐτὸν
6him
3004
λέγων
8
4771
Σὺ
10you
1510
εἶ
9Are
3588
11the
0935
βασιλεὺς
12king
3588
τῶν
14the


2453A
Ἰουδαίων
13of 15Jews
3588
18Jesus
1161
δὲ
0611
ἀποκριθεὶς
20replied
0846
αὐτῷ
5346
ἔφη
23
4771
Σὺ
24You

3004
λέγεις
25have 26said
23:4
 
 
3588
1161
δὲ
4091
Πειλᾶτος
4Pilate
3004A
εἶπεν
15said

4314
πρὸς
5turned 6to
3588
τοὺς
7the
0749
ἀρχιερεῖς
8leading 9priests
2532
καὶ
10and
3588
τοὺς
12the
3793
ὄχλους
13crowd
3762B
Οὐδὲν
20nothing

2147
εὑρίσκω
18I 19find
0158
αἴτιον
21wrong
1722
ἐν
22with
3588
τῷ
0444
ἀνθρώπῳ
25man
3778
τούτῳ
23this
23:5
 
 
3588
οἱ
3they
1161
δὲ
2Then

2001
ἐπίσχυον

3004
λέγοντες
4became 5insistent
3754
ὅτι
7


0383
Ἀνασείει


3588
τὸν


2992
λαὸν
9he 10is 11causing 12riots 13by
1321
διδάσκων
15teaching
2596
καθ᾽
3650
ὅλης
22all 23over
3588
τῆς
2449
Ἰουδαίας
25Judea
2532
καὶ
0756
ἀρξάμενος
0575
ἀπὸ
27from
3588
τῆς
1056
Γαλιλαίας
29Galilee
2193
ἕως
30to
5602
ὧδε
31Jerusalem
23:6
 
 
4091
Πειλᾶτος
11Pilate
1161
δὲ
0191
ἀκούσας
1905
ἐπηρώτησεν
12asked
1487
Εἰ
3Oh
3588
0444
ἄνθρωπος
6he


1057.0
Γαλιλαῖός
7a 8Galilean
1510
ἐστιν
5is
23:7
 
 
2532
καὶ


1921
ἐπιγνοὺς
3When 7he 8was
3754
ὅτι
6that
1537
ἐκ
20under
3588
τῆς
1849
ἐξουσίας
23jurisdiction
2264
Ἡρῴδου
21Herod’s
1510
ἐστίν
19was

0375
ἀνέπεμψεν
10Pilate 11sent
0846
αὐτὸν
12him
4314
πρὸς
13to
2264
Ἡρῴδην
14Herod 15Antipas


1510
ὄντα
27happened 28to 29be
2532
καὶ
25and
0846
αὐτὸν
26Herod
1722
ἐν
30in
2414
Ἱεροσολύμοις
31Jerusalem
1722
ἐν
32at
3778
ταύταις
3588
ταῖς
34the
2250
ἡμέραις
35time
23:8
 
 
3588
1161
δὲ
2264
Ἡρῴδης
4Herod3708B
ἰδὼν
9the 10opportunity 11to 12see
3588
τὸν
2424
Ἰησοῦν
14Jesus


5463A
ἐχάρη

3029
λίαν
6was 7delighted 8at


1510
ἦν
23had 24been 25hoping
1063
γὰρ
1537
ἐξ
27for
2425
ἱκανῶν
29long

5550
χρόνων
28a 30time


2309
θέλων
23had 24been 25hoping

3708B
ἰδεῖν
31to 32see
0846
αὐτὸν
33him
1223
διὰ
3588
τὸ
16because

0191
ἀκούειν
18had 19heard
4012
περὶ
20about
0846
αὐτοῦ
21him
2532
καὶ
22and
1679
ἤλπιζέν
5100
τι
37a
4592
σημεῖον
38miracle
3708B
ἰδεῖν
5259
ὑπ᾽
34perform
0846
αὐτοῦ
1096
γινόμενον
34perform
23:9
 
 

1905
ἐπηρώτα
3He 4asked 6question 7after 8question
1161
δὲ
0846
αὐτὸν
5Jesus

1722
ἐν

3056
λόγοις

2425
ἱκανοῖς
3He 4asked 6question 7after 8question
0846
αὐτὸς
11Jesus
1161
δὲ
10but
3762B
οὐδὲν
0611
ἀπεκρίνατο
12refused 13to 14answer
0846
αὐτῷ
23:10
 
 
2476.0
εἱστήκεισαν
13stood 14there
1161
δὲ
2Meanwhile
3588
οἱ
4the
0749
ἀρχιερεῖς
5leading 6priests
2532
καὶ
7and
3588
οἱ
8the
1122
γραμματεῖς
9teachers 10of 11religious 12law
2159
εὐτόνως
2723
κατηγοροῦντες
15shouting 17accusations
0846
αὐτοῦ
23:11
 
 

1848
ἐξουθενήσας
10began 11mocking
1161
δὲ
2Then
0846
αὐτὸν
14Jesus
2532
καὶ
3588
2264
Ἡρῴδης
5Herod
4862
σὺν
6and
3588
τοῖς
4753
στρατεύμασιν
9soldiers
0846
αὐτοῦ
7his
2532
καὶ
12and
1702
ἐμπαίξας
13ridiculing

4016
περιβαλὼν
16Finally 19put 23on

2066
ἐσθῆτα

2986
λαμπρὰν
20a 21royal 22robe
0375
ἀνέπεμψεν
26sent 28back
0846
αὐτὸν
27him
3588
τῷ

4091
Πειλάτῳ
29to 31Pilate
23:12
 
 
1096
ἐγένοντο
18became
1161
δὲ
5384A
φίλοι
20friends
3588
5037
τε
2264
Ἡρῴδης
5Herod
2532
καὶ
6and
3588
4091
Πειλᾶτος
8Pilate
1722
ἐν
0846
αὐτῇ
22that
3588
τῇ
2250
ἡμέρᾳ
24day
3326
μετ᾽
0240
ἀλλήλων
20friends4391
προϋπῆρχον
11who 12had 13been 16before
1063
γὰρ
1722
ἐν
2189
ἔχθρᾳ
1510
ὄντες
4314
πρὸς
14enemies
0848
αὐτούς
23:13
 
 
4091
Πειλᾶτος
3Pilate
1161
δὲ
2Then
4779
συνκαλεσάμενος
4called 5together
3588
τοὺς
6the
0749
ἀρχιερεῖς
7leading 8priests
2532
καὶ
9and
3588
τοὺς
10other

0758
ἄρχοντας
11religious 12leaders
2532
καὶ
14along 15with
3588
τὸν
16the
2992
λαόν
17people
23:14
 
 

3004A
εἶπεν

4314
πρὸς
3he 4announced 6verdict
0846
αὐτούς

4374
Προσηνέγκατέ
10You 11brought

1473
μοι
15to 16me
3588
τὸν
0444
ἄνθρωπον
14man
3778
τοῦτον
12this
5613
ὡς
18accusing 20of
0654
ἀποστρέφοντα
3588
τὸν
2992
λαόν
21leading 22a 23revolt
2532
καὶ
2400
ἰδοὺ
1473
ἐγὼ
27I
1799
ἐνώπιον
35in 37presence
4771
ὑμῶν
36your

0350
ἀνακρίνας
28have 29examined 31thoroughly
3762D
οὐθὲν
41innocent
2147
εὗρον
39find

1722
ἐν
28have 29examined 31thoroughly
3588
τῷ
0444
ἀνθρώπῳ
3778
τούτῳ
30him
0158
αἴτιον
41innocent
3739
ὧν
32on 33this 34point
2723
κατηγορεῖτε
2596
κατ᾽
41innocent
0846
αὐτοῦ
40him
23:15
 
 
0235
ἀλλ᾽
3761
οὐδὲ
3came 4to 5the 6same 7conclusion
2264
Ἡρῴδης
2Herod
0375
ἀνέπεμψεν
9sent 11back
1063
γὰρ
8and
0846
αὐτὸν
10him
4314
πρὸς
12to
1473
ἡμᾶς
13us
2532
καὶ
2400
ἰδοὺ
3762B
οὐδὲν
17Nothing

0514
ἄξιον

2288
θανάτου
24the 25death 26penalty
1510
ἐστὶν
22calls 23for


4238
πεπραγμένον
20has 21done
0846
αὐτῷ
18this 19man
23:16
 
 

3811
παιδεύσας
4will 5have 7flogged
3767
οὖν
9and 10then
0846
αὐτὸν
14him


0630
ἀπολύσω
11I 12will 13release
23:18
 
 


0349
ἀνέκραγον
3a 4mighty 5roar 6rose 7from 8the 9crowd
1161
δέ
2Then
3826
πανπληθεὶ
12with 13one 14voice

3004
λέγοντες
15they 16shouted
0142
Αἶρε
19Kill
3778A
τοῦτον
20him
0630
ἀπόλυσον
23release
1161
δὲ
22and

1473
ἡμῖν
26to 27us
3588
τὸν
0912
Βαραββᾶν
25Barabbas
23:19
 
 
3748
ὅστις
3Barabbas
1510
ἦν
4was
1223
διὰ
8for
4714
στάσιν
13insurrection 16against 17the 18government
5100
τινὰ
12an
1096
γενομένην
9taking 10part 11in
1722
ἐν
14in
3588
τῇ
4172
πόλει
15Jerusalem
2532
καὶ
20and
5408
φόνον
22murder
0906
βληθεὶς
4was
1722
ἐν
5in
3588
τῇ
5438
φυλακῇ
7prison
23:20
 
 
3825
πάλιν
1161
δὲ
3588
4091
Πειλᾶτος
3Pilate
4377
προσεφώνησεν
6argued 7with
0846
αὐτοῖς
8them

2309
θέλων
11he 12wanted

0630
ἀπολῦσαι
13to 14release
3588
τὸν
2424
Ἰησοῦν
16Jesus
23:21
 
 
3588
οἱ
3they
1161
δὲ
2But

2019
ἐπεφώνουν
4kept 5shouting
3004
λέγοντες
7
4717
Σταύρου
8Crucify
4717
σταύρου
11Crucify
0846
αὐτόν
12him
23:22
 
 
3588
6he
1161
δὲ
2For


5154B
τρίτον
3the 4third 5time
3004A
εἶπεν
4314
πρὸς
7demanded
0846
αὐτούς
5101
Τί
13What
1063
γὰρ
11Why
2556B
κακὸν
14crime

4160
ἐποίησεν
15has 17committed
3778A
οὗτος
16he
3762B
οὐδὲν
0158
αἴτιον
22no 23reason 24to 25sentence

2288
θανάτου
27to 28death


2147
εὗρον


1722
ἐν
19I 20have 21found
0846
αὐτῷ
26him


3811
παιδεύσας
31I 32will 33have 35flogged
3767
οὖν
30So
0846
αὐτὸν
42him


0630
ἀπολύσω
39I 40will 41release
23:23
 
 
3588
οἱ
3the
1161
δὲ
2But

1945.0
ἐπέκειντο

5456
φωναῖς

3173
μεγάλαις
4mob 5shouted 6louder 7and 8louder
0154
αἰτούμενοι
10demanding 11that
0846
αὐτὸν
12Jesus

4717
σταυρωθῆναι
13be 14crucified
2532
καὶ
16and
2729
κατίσχυον
20prevailed
3588
αἱ
5456
φωναὶ
19voices
0846
αὐτῶν
17their
23:24
 
 
2532
καὶ
2So
4091
Πειλᾶτος
3Pilate
1948
ἐπέκρινεν
1096
γενέσθαι
4sentenced
3588
τὸ
0155
αἴτημα
5Jesus 6to 7die 8as 10demanded
0846
αὐτῶν
9they
23:25
 
 

0630
ἀπέλυσεν
7he 9released
1161
δὲ
3588
τὸν
10Barabbas
1223
διὰ
16for
4714
στάσιν
17insurrection
2532
καὶ
18and
5408
φόνον
19murder
0906
βεβλημένον
1519
εἰς
14in
5438
φυλακήν
15prison

3739
ὃν
12the 13man


0154
ᾐτοῦντο
3they 4had 5requested
3588
τὸν
1161
δὲ
2424
Ἰησοῦν
26Jesus

3860
παρέδωκεν
22he 23turned 27over 28to
3588
τῷ
2307
θελήματι
30to 31do 32as 34wished
0846
αὐτῶν
33they
23:26
 
 
2532
καὶ
5613
ὡς
2As

0520
ἀπήγαγον
3they 4led 6away
0846
αὐτόν
5Jesus
1949
ἐπιλαβόμενοι
30The 31soldiers 32seized

4613
Σίμωνά
10named 11Simon 13who
5100
τινα
8a 9man
2956
Κυρηναῖον
15from 16Cyrene2064
ἐρχόμενον
21happened 22to 23be 24coming 25in
0575
ἀπ᾽
26from

0068
ἀγροῦ
27the 28countryside
2007
ἐπέθηκαν
35put 38on 40and 41made
0846
αὐτῷ
39him
3588
τὸν
36the
4716
σταυρὸν
37cross
5342
φέρειν
43carry
3693A
ὄπισθεν
45behind
3588
τοῦ
2424
Ἰησοῦ
47Jesus
23:27
 
 
0190
ἠκολούθει
5trailed 6behind
1161
δὲ
0846
αὐτῷ
4183
πολὺ
3large

4128
πλῆθος

3588
τοῦ

2992
λαοῦ
2A 4crowd
2532
καὶ
10including

1135
γυναικῶν
11many 13women
3739
αἳ
2875A
ἐκόπτοντο
2532
καὶ
2354
ἐθρήνουν
12grief-stricken
0846
αὐτόν
23:28
 
 
4762A
στραφεὶς
4turned
1161
δὲ
2But
4314
πρὸς
7to
0846
αὐτὰς
8them
2424
Ἰησοῦς
3Jesus
3004A
εἶπεν
6said
2364
Θυγατέρες
11Daughters

2419
Ἰερουσαλήμ
12of 13Jerusalem
3361.0
μὴ
15don’t
2799
κλαίετε
16weep
1909
ἐπ᾽
17for
1473
ἐμέ
18me
4133
πλὴν
20but
1909
ἐφ᾽
22for
1438
ἑαυτὰς
23yourselves
2799
κλαίετε
21weep
2532
καὶ
24and
1909
ἐπὶ
25for
3588
τὰ
5043
τέκνα
28children
4771
ὑμῶν
26your
23:29
 
 
3754
ὅτι
2400
ἰδοὺ
2For

2064
ἔρχονται
5are 6coming

2250
ἡμέραι
3the 4days
1722
ἐν
3739
αἷς
7when


3004B
ἐροῦσιν
8they 9will 10say
3107
Μακάριαι
13Fortunate 14indeed
3588
αἱ
16the 18who
4723A
στεῖραι
17women 19are 20childless
2532
καὶ
3588
αἱ
23the
2836
κοιλίαι
24wombs
3739
αἳ
25that
3756
οὐκ
27not

1080
ἐγέννησαν
26have 28borne 29a 30child
2532
καὶ
31and

3149
μαστοὶ
32the 33breasts
3739
οἳ
34that
3756
οὐκ
36never

5142
ἔθρεψαν
35have 37nursed
23:30
 
 
5119
τότε
0756
ἄρξονται


3004
λέγειν
3People 4will 5beg
3588
τοῖς
6the
3735
ὄρεσιν
7mountains
4098
Πέσετε
10Fall
1909
ἐφ᾽
11on
1473
ἡμᾶς
12us
2532
καὶ
15and
3588
τοῖς
18the
1015
βουνοῖς
19hills
2572
Καλύψατε
22Bury
1473
ἡμᾶς
23us
23:31
 
 
3754
ὅτι
2For
1487
εἰ
3if
1722
ἐν
3588
τῷ
8when
5200
ὑγρῷ
12green

3586
ξύλῳ
9the 10tree
3778A
ταῦτα
4these 5things

4160
ποιοῦσιν
6are 7done
1722
ἐν
3588
τῷ
17when
3584
ξηρῷ
20dry
5101
τί
14what

1096
γένηται
15will 16happen
23:32
 
 

0071
ἤγοντο
9were 10led 11out
1161
δέ
2532
καὶ
6both
2087
ἕτεροι
4others
2557
κακοῦργοι
7criminals
1417
δύο
2Two
4862
σὺν
15with
0846
αὐτῷ
16him


0337
ἀναιρεθῆναι
12to 13be 14executed
23:33
 
 
2532
καὶ
3753
ὅτε
2When

2064A
ἦλθαν
3they 4came
1909
ἐπὶ
5to
3588
τὸν
6a
5117
τόπον
7place
3588
τὸν
2564
καλούμενον
9called

2898
Κρανίον
10The 11Skull
1563
ἐκεῖ

4717
ἐσταύρωσαν
17they 18nailed 20to 21the 22cross 29crucified
0846
αὐτόν
19him
2532
καὶ
24And
3588
τοὺς
25the
2557
κακούργους
26criminals
3739
ὃν
3303
μὲν
31one
1537
ἐκ
32on
1188B
δεξιῶν
34right
3739
ὃν
1161
δὲ
36one
1537
ἐξ
37on
0710
ἀριστερῶν
39left
23:34
 
 
3588
1161
δὲ
2424
Ἰησοῦς
4Jesus
3004
ἔλεγεν
5said
3962
Πάτερ
8Father
0863
ἄφες
10forgive
0846
αὐτοῖς
11them
3756
οὐ
15don’t
1063
γὰρ
13for


1492
οἴδασιν
14they 16know
5101
τί
17what


4160
ποιοῦσιν
18they 19are 20doing


1266
διαμεριζόμενοι
27the 28soldiers 29gambled 30for
1161
δὲ
26And
3588
τὰ
2440
ἱμάτια
33clothes
0846
αὐτοῦ
31his

0906
ἔβαλον
34by 35throwing
2819
κλῆρον
36dice
23:35
 
 
2532
καὶ
2476.0
εἱστήκει
3588
4The
2992
λαὸς
5crowd
2334
θεωρῶν
6watched
1592
ἐξεμυκτήριζον
10scoffed
1161
δὲ
2532
καὶ
7and
3588
οἱ
8the
0758
ἄρχοντες
9leaders

3004
λέγοντες
18they 19said
0243
̓Άλλους
15others

4982
ἔσωσεν
13He 14saved

4982
σωσάτω
22let 24save
1438
ἑαυτόν
25himself
1487
εἰ
26if
3778A
οὗτός
27he
1510
ἐστιν
28is 29really
3588
5547
Χριστὸς
33Messiah
3588
τοῦ
2316
θεοῦ
31God’s
3588
35the
1588A
ἐκλεκτός
36Chosen 37One
23:36
 
 
1702
ἐνέπαιξαν
5mocked 10by
1161
δὲ
0846
αὐτῷ
6him
2532
καί
8too
3588
οἱ
3The
4757
στρατιῶται
4soldiers
4334
προσερχόμενοι
11offering3690
ὄξος
13a 14drink 15of 16sour 17wine
4374
προσφέροντες
11offering
0846
αὐτῷ
12him
23:37
 
 
2532
καὶ

3004
λέγοντες
3They 4called 5out 6to
1487
Εἰ
10If
4771
σὺ
11you
1510
εἶ
12are
3588
13the
0935
βασιλεὺς
14King
3588
τῶν
16the


2453A
Ἰουδαίων
15of 17Jews
4982
σῶσον
19save
4572
σεαυτόν
20yourself
23:38
 
 
1510
ἦν
6was 7fastened
1161
δὲ
2532
καὶ

1923
ἐπιγραφὴ
4A 5sign 13with 15words
1909
ἐπ᾽
11above
0846
αὐτῷ
12him
3588
20the
0935
βασιλεὺς
21King
3588
τῶν
23the


2453A
Ἰουδαίων
22of 24Jews
3778A
οὗτος
18This
23:39
 
 
1520
εἷς
2One
1161
δὲ
3588
τῶν
5the
2910
κρεμασθέντων
7hanging


2557
κακούργων
4of 6criminals
0987
ἐβλασφήμει
10scoffed
0846
αὐτὸν
9him
3004
λέγων
12
3780
Οὐχὶ
13So 18are 19you
4771
σὺ
1510
εἶ
14you’re
3588
15the
5547
Χριστός
16Messiah
4982
σῶσον
24saving
4572
σεαυτόν
25yourself
2532
καὶ
27and
1473
ἡμᾶς
28us
23:40
 
 
0611
ἀποκριθεὶς
6protested
1161
δὲ
2But
3588
3the
2087
ἕτερος
4other 5criminal
2008
ἐπιτιμῶν
6protested
0846
αὐτῷ
5346
ἔφη
9
3761
Οὐδὲ
10Don’t
5399
φοβῇ
12fear
4771
σὺ
11you
3588
τὸν
2316
θεόν
14God
3754
ὅτι
1722
ἐν
3588
τῷ
0846
αὐτῷ
15even 16when
2917
κρίματι
20sentenced 21to 22die


1510
εἶ
17you 18have 19been
23:41
 
 
2532
καὶ
1473
ἡμεῖς
3We
3303
μὲν
1346
δικαίως
0514
ἄξια
5deserve 6to 7die
1063
γὰρ

3739
ὧν

4238
ἐπράξαμεν
8for 10our 11crimes
0618
ἀπολαμβάνομεν
5deserve 6to 7die
3778A
οὗτος
14this 15man
1161
δὲ
13but
3762B
οὐδὲν
16hasn’t 18anything
0824
ἄτοπον
19wrong
4238
ἔπραξεν
17done
23:42
 
 
2532
καὶ
2Then

3004
ἔλεγεν
3he 4said
2424
Ἰησοῦ
7Jesus
3403
μνήσθητί
9remember
1473
μου
10me
3752
ὅταν
11when

2064A
ἔλθῃς
12you 13come
1519
εἰς
14into
3588
τὴν
0932
βασιλείαν
17Kingdom
4771
σου
15your
23:43
 
 
2532
καὶ
2And

3004A
εἶπεν
3Jesus 4replied
0846
αὐτῷ

0281
Ἀμήν
8I 9assure
4771
σοι
10you

3004
λέγω
8I 9assure
4594
σήμερον
12today
3326
μετ᾽
16with
1473
ἐμοῦ
17me
1510A
ἔσῃ
13you 14will 15be
1722
ἐν
18in
3588
τῷ
3857
παραδείσῳ
20paradise
23:44
 
 
2532
καὶ
2By 3this 4time

1510
ἦν
5it 6was
2235
ἤδη
2By 3this 4time
5616
ὡσεὶ
7about
5610
ὥρα
1623
ἕκτη
8noon
2532
καὶ
10and
4655
σκότος
11darkness
1096
ἐγένετο
12fell
1909
ἐφ᾽
13across
3650
ὅλην
15whole
3588
τὴν
14the
1093
γῆν
16land
2193
ἕως
17until
5610
ὥρας
1766
ἐνάτης
18three 19o’clock
23:45
 
 
3588
τοῦ
5the

2246
ἡλίου
4from 6sun1587
ἐκλιπόντος
2The 3light 7was 8gone

4977
ἐσχίσθη
21was 22torn
1161
δὲ
10And 11suddenly
3588
τὸ
13the
2665
καταπέτασμα
14curtain 15in 16the 17sanctuary
3588
τοῦ
19the

3485
ναοῦ
18of 20Temple
3319
μέσον
23down 24the 25middle
23:46
 
 
2532
καὶ
2Then
5455
φωνήσας
5456
φωνῇ
3173
μεγάλῃ
5shouted
3588
2424
Ἰησοῦς
4Jesus
3004A
εἶπεν
7
3962
Πάτερ
8Father
1519
εἰς
15into
5495
χεῖράς
17hands
4771
σου
16your

3908A
παρατίθεμαι
10I 11entrust
3588
τὸ
4151
πνεῦμά
14spirit
1473
μου
12my
3778A
τοῦτο
25those 26words
1161
δὲ
23And
3004A
εἰπὼν
25those 26words

1606
ἐξέπνευσεν
27he 28breathed 29his 30last
23:47
 
 

3708B
ἰδὼν
3When 13saw
1161
δὲ
3588
4the
1543
ἑκατοντάρχης
5Roman 6officer 10overseeing 11the 12execution
3588
τὸ
14what

1096
γενόμενον
15had 16happened

1392
ἐδόξαζεν
18he 19worshiped
3588
τὸν
2316
θεὸν
21God
3004
λέγων
23said
3689
̓Όντως
26Surely
3588
0444
ἄνθρωπος
29man
3778A
οὗτος
27this
1342
δίκαιος
31innocent
1510
ἦν
30was
23:48
 
 
2532
καὶ
2And
3956
πάντες
4all
3588
οἱ
5the
4836
συμπαραγενόμενοι
8came 9to 10see
3793
ὄχλοι
6crowd
1909
ἐπὶ
8came 9to 10see
3588
τὴν
11the
2335
θεωρίαν
12crucifixion
3778
ταύτην

2334
θεωρήσαντες
3when 14saw
3588
τὰ
15what

1096
γενόμενα
16had 17happened
5180
τύπτοντες
3588
τὰ
4738
στήθη
22in 23deep 24sorrow

5290
ὑπέστρεφον
19they 20went 21home
23:49
 
 
2476.0
εἱστήκεισαν
21stood
1161
δέ
2But
3956
πάντες
3588
οἱ
1110A
γνωστοὶ
8friends
0846
αὐτῷ
5Jesus'
0575
ἀπὸ
22at

3113
μακρόθεν
23a 24distance
2532
καὶ
10including
1135
γυναῖκες
12women
3588
αἱ
11the 13who

4870
συνακολουθοῦσαι
14had 15followed
0846
αὐτῷ
16him
0575
ἀπὸ
17from
3588
τῆς
1056
Γαλιλαίας
19Galilee
3708
ὁρῶσαι
25watching
3778A
ταῦτα
23:50
 
 
2532
καὶ
2400
ἰδοὺ
2Now 3there
0435
ἀνὴρ
3686
ὀνόματι
11named
2501
Ἰωσήφ
12Joseph

1010
βουλευτὴς
16a 17member 18of 19the 20Jewish 21high 22council

5225
ὑπάρχων
14He 15was

0435
ἀνὴρ
6a 10man
0018
ἀγαθὸς
7good
2532
καὶ
8and
1342
δίκαιος
9righteous
23:51
 
 
3778A
οὗτος
3he
3756
οὐκ
5not

1510
ἦν

4784
συνκατατεθειμένος
4had 6agreed 7with
3588
τῇ
8the
1012
βουλῇ
9decision
2532
καὶ
10and
3588
τῇ
4234
πράξει
12actions


0846
αὐτῶν
13of 14the 15other 16religious 17leaders
0575
ἀπὸ
21from

0707
Ἁριμαθαίας
24of 25Arimathea

4172
πόλεως
22the 23town
3588
τῶν


2453A
Ἰουδαίων
26in 28Judea
3739
ὃς
31he

4327
προσεδέχετο
32was 33waiting 34for 40to 41come
3588
τὴν
35the
0932
βασιλείαν
36Kingdom
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
37of 39God
23:52
 
 
3778A
οὗτος
2He
4334A
προσελθὼν
3went 4to
3588
τῷ
4091
Πειλάτῳ
6Pilate
0154
ᾐτήσατο
8asked 9for
3588
τὸ
4983
σῶμα
15body
3588
τοῦ
2424
Ἰησοῦ
13Jesus'
23:53
 
 
2532
καὶ
2Then

2507
καθελὼν
3he 4took 7down 8from 9the 10cross
1794
ἐνετύλιξεν
12wrapped 14in

0846
αὐτὸ
5the 6body
4616
σινδόνι
15a 16long 17sheet 18of 19linen 20cloth
2532
καὶ
5087
ἔθηκεν
22laid
0846
αὐτὸν
23it
1722
ἐν
24in

3418
μνήματι
25a 27tomb


2991
λαξευτῷ
29had 30been 31carved 32out 33of 34rock
3757
οὗ
28that
3756
οὐκ
1510
ἦν
3762A
οὐδεὶς
3768
οὔπω
2749
κείμενος
26new
23:54
 
 
2532
καὶ

2250
ἡμέρα
11the 12day

1510
ἦν
3This 4was 5done 6late 7on

3904
παρασκευῆς
13of 14preparation
2532
καὶ

4521
σάββατον
21the 22Sabbath


2020
ἐπέφωσκεν
20as 23was 24about 25to 26begin
23:55
 
 
2628
κατακολουθήσασαι
14followed
1161
δὲ
2As
3588
αἱ
9the
1135
γυναῖκες
10women
3748
αἵτινες
1510
ἦσαν
4905A
συνεληλυθυῖαι
1537
ἐκ
11from
3588
τῆς
1056
Γαλιλαίας
13Galilee
0846
αὐτῷ
2300
ἐθεάσαντο
17saw
3588
τὸ
18the
3419
μνημεῖον
19tomb
2532
καὶ
5613
ὡς
21where

5087
ἐτέθη
25was 26placed
3588
τὸ
4983
σῶμα
24body
0846
αὐτοῦ
22his
23:56
 
 

5290
ὑποστρέψασαι
3they 4went 5home
1161
δὲ
2Then
2090
ἡτοίμασαν
7prepared 11to 12anoint 14body
0759
ἀρώματα
8spices
2532
καὶ
9and
3464
μύρα
10ointments
2532
καὶ
16But
3588
τὸ
23the
3303
μὲν
4521
σάββατον
25Sabbath

2270
ἡσύχασαν
30they 31rested
2596
κατὰ
32as 33required 34by
3588
τὴν
35the
1785
ἐντολήν
36law