The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Reverse Interlinear

Reference:

Luke 23:1-56

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

23:1
 
 
Then
3καὶ
2532
the
6τὸ
3588
entire
5ἅπαν
0537
council
7πλῆθος
4128
 
8αὐτῶν
0846
took
4ἀναστὰν
0450
9ἤγαγον
0071
Jesus
10αὐτὸν
0846
to
11ἐπὶ
1909
 
12τὸν
3588
Pilate the Roman governor
13Πειλᾶτον
4091
23:2
 
 
 
4δὲ
1161
They began


3ἤρξαντο
0756
to state case

5κατηγορεῖν
2723
 
6αὐτοῦ
0846
7λέγοντες
3004
This man
9Τοῦτον
3778A
 
10εὕραμεν
2147
has been leading


11διαστρέφοντα
1294
our
14ἡμῶν
1473
people
12τὸ
3588
13ἔθνος
1484
astray
11διαστρέφοντα
1294
 
15καὶ
2532
by telling not
16κωλύοντα
2967
to pay

19διδόναι
1325
taxes
17φόρους
5411
to the Roman government


18Καίσαρι
2541
and
20καὶ
2532
by claiming

21λέγοντα
3004
he
22ἑαυτὸν
1438
is
26εἶναι
1510
the Messiah

23Χριστόν
5547
a king

25βασιλέα
0935
23:3
 
 
So
4δὲ
1161
 
3
3588
Pilate
5Πειλᾶτος
4091
asked
6ἠρώτησεν
2065
him
7αὐτὸν
0846
8λέγων
3004
Are
11εἶ
1510
you
10Σὺ
4771
the
12
3588
king
13βασιλεὺς
0935
of


the
14τῶν
3588
Jews
15Ἰουδαίων
2453A
Jesus
17
3588
 
18δὲ
1161
replied
19ἀποκριθεὶς
0611
 
20αὐτῷ
0846
21ἔφη
5346
You
23Σὺ
4771
have said

24λέγεις
3004
23:4
 
 
 
3
3588
 
4δὲ
1161
Pilate
5Πειλᾶτος
4091
turned to

7πρὸς
4314
the
8τοὺς
3588
leading priests
9ἀρχιερεῖς
0749
and
10καὶ
2532
the
11τοὺς
3588
crowd
12ὄχλους
3793
said
6εἶπεν
3004A
I find

15εὑρίσκω
2147
nothing
14Οὐδὲν
3762B
wrong
16αἴτιον
0158
with
17ἐν
1722
this
20τούτῳ
3778
 
18τῷ
3588
man
19ἀνθρώπῳ
0444
23:5
 
 
Then
4δὲ
1161
they
3οἱ
3588
became insistent


5ἐπίσχυον
2001
7λέγοντες
3004
8ὅτι
3754
he is causing riots by


10Ἀνασείει
0383
11τὸν
3588
12λαὸν
2992
teaching
13διδάσκων
1321
 
19καὶ
2532
 
20ἀρξάμενος
0756
all over
14καθ᾽
2596
15ὅλης
3650
 
16τῆς
3588
Judea
17Ἰουδαίας
2449
from
21ἀπὸ
0575
 
22τῆς
3588
Galilee
23Γαλιλαίας
1056
to
24ἕως
2193
Jerusalem
25ὧδε
5602
23:6
 
 
Oh
8Εἰ
1487
is
12ἐστιν
1510
he
9
3588
10ἄνθρωπος
0444
a Galilean


11Γαλιλαῖός
1057.0
Pilate
3Πειλᾶτος
4091
asked
4δὲ
1161
5ἀκούσας
0191
6ἐπηρώτησεν
1905
23:7
 
 
 
3καὶ
2532
When

that
6ὅτι
3754
he was

4ἐπιγνοὺς
1921
Pilate sent

13ἀνέπεμψεν
0375
him
14αὐτὸν
0846
to
15πρὸς
4314
Herod Antipas
16Ἡρῴδην
2264
was
11ἐστίν
1510
under
7ἐκ
1537
Herod’s
10Ἡρῴδου
2264
 
8τῆς
3588
jurisdiction
9ἐξουσίας
1849
and
19καὶ
2532
Herod
20αὐτὸν
0846
happened to be


18ὄντα
1510
in
21ἐν
1722
Jerusalem
22Ἱεροσολύμοις
2414
at
23ἐν
1722
 
24ταύταις
3778
the
25ταῖς
3588
time
26ἡμέραις
2250
23:8
 
 
 
4δὲ
1161
 
3
3588
Herod
5Ἡρῴδης
2264
 
13γὰρ
1063
was delighted at9ἐχάρη
5463A
10λίαν
3029
the opportunity to see6ἰδὼν
3708B
 
7τὸν
3588
Jesus
8Ἰησοῦν
2424
because
20διὰ
1223
21τὸ
3588
had heard

22ἀκούειν
0191
about
23περὶ
4012
him
24αὐτοῦ
0846
and
25καὶ
2532
had been hoping
12ἦν
1510
17θέλων
2309
 
26ἤλπιζέν
1679
for
14ἐξ
1537
a

long
15ἱκανῶν
2425
time
16χρόνων
5550
to see

18ἰδεῖν
3708B
him
19αὐτὸν
0846
perform
30ὑπ᾽
5259
32γινόμενον
1096
 
29ἰδεῖν
3708B
 
31αὐτοῦ
0846
a
27τι
5100
miracle
28σημεῖον
4592
23:9
 
 
 
4δὲ
1161
He asked
3ἐπηρώτα
1905
6ἐν
1722
7λόγοις
3056
8ἱκανοῖς
2425
Jesus
5αὐτὸν
0846
question after question
3ἐπηρώτα
1905
6ἐν
1722
7λόγοις
3056
8ἱκανοῖς
2425
but
11δὲ
1161
Jesus
10αὐτὸς
0846
refused to answer
12οὐδὲν
3762B
13ἀπεκρίνατο
0611
 
14αὐτῷ
0846
23:10
 
 
Meanwhile
4δὲ
1161
the
6οἱ
3588
leading priests
7ἀρχιερεῖς
0749
and
8καὶ
2532
the
9οἱ
3588
teachers of religious law
10γραμματεῖς
1122
stood there
3εἱστήκεισαν
2476.0
shouting accusations
11εὐτόνως
2159
12κατηγοροῦντες
2723
 
13αὐτοῦ
0846
23:11
 
 
Then
4δὲ
1161
 
7
3588
 
6καὶ
2532
Herod
8Ἡρῴδης
2264
and
9σὺν
4862
his
12αὐτοῦ
0846
 
10τοῖς
3588
soldiers
11στρατεύμασιν
4753
began mocking

3ἐξουθενήσας
1848
and
13καὶ
2532
ridiculing
14ἐμπαίξας
1702
Jesus
5αὐτὸν
0846
Finally put

16περιβαλὼν
4016
a royal robe


17ἐσθῆτα
2066
18λαμπρὰν
2986
on
16περιβαλὼν
4016
sent
19ἀνέπεμψεν
0375
him
20αὐτὸν
0846
back
19ἀνέπεμψεν
0375
to

 
21τῷ
3588
Pilate
22Πειλάτῳ
4091
23:12
 
 
 
7
3588
 
8τε
5037
Herod
9Ἡρῴδης
2264
and
10καὶ
2532
 
11
3588
Pilate
12Πειλᾶτος
4091
 
22γὰρ
1063
who had beenenemies
23ἐν
1722
24ἔχθρᾳ
2189
25ὄντες
1510
26πρὸς
4314
 
27αὐτούς
0848
before
21προϋπῆρχον
4391
became
4ἐγένοντο
1096
 
5δὲ
1161
friends
6φίλοι
5384A
18μετ᾽
3326
19ἀλλήλων
0240
 
14ἐν
1722
that
15αὐτῇ
0846
 
16τῇ
3588
day
17ἡμέρᾳ
2250
23:13
 
 
Then
4δὲ
1161
Pilate
3Πειλᾶτος
4091
called together
5συνκαλεσάμενος
4779
the
6τοὺς
3588
leading priests
7ἀρχιερεῖς
0749
and
8καὶ
2532
other
9τοὺς
3588
religious leaders

10ἄρχοντας
0758
along with
12καὶ
2532
the
13τὸν
3588
people
14λαόν
2992
23:14
 
 
he announced verdict


3εἶπεν
3004A
4πρὸς
4314
 
5αὐτούς
0846
You brought

7Προσηνέγκατέ
4374
this
11τοῦτον
3778
 
9τὸν
3588
man
10ἄνθρωπον
0444
to me

8μοι
1473
accusing of
13ὡς
5613
leading a revolt
14ἀποστρέφοντα
0654
15τὸν
3588
16λαόν
2992
 
18καὶ
2532
 
19ἰδοὺ
2400
I
20ἐγὼ
1473
have examined


23ἀνακρίνας
0350
26ἐν
1722
him
27τῷ
3588
28ἀνθρώπῳ
0444
29τούτῳ
3778
thoroughly
23ἀνακρίνας
0350
26ἐν
1722
on this point
31ὧν
3739
in
21ἐνώπιον
1799
your
22ὑμῶν
4771
presence
21ἐνώπιον
1799
find
25εὗρον
2147
him
34αὐτοῦ
0846
innocent
24οὐθὲν
3762D
30αἴτιον
0158
32κατηγορεῖτε
2723
33κατ᾽
2596
23:15
 
 
Herod
5Ἡρῴδης
2264
came to the same conclusion
3ἀλλ᾽
0235
4οὐδὲ
3761
and
8γὰρ
1063
sent
7ἀνέπεμψεν
0375
him
9αὐτὸν
0846
back
7ἀνέπεμψεν
0375
to
10πρὸς
4314
us
11ἡμᾶς
1473
 
13καὶ
2532
 
14ἰδοὺ
2400
Nothing
15οὐδὲν
3762B
this man
20αὐτῷ
0846
has done


19πεπραγμένον
4238
calls for
18ἐστὶν
1510
the death penalty


16ἄξιον
0514
17θανάτου
2288
23:16
 
 
will have flogged

3παιδεύσας
3811
and then
5οὖν
3767
I will release


7ἀπολύσω
0630
him
6αὐτὸν
0846
23:18
 
 
Then
4δέ
1161
a mighty roar rose from the crowd


3ἀνέκραγον
0349
with one voice
6πανπληθεὶ
3826
they shouted

7λέγοντες
3004
Kill
9Αἶρε
0142
him
10τοῦτον
3778A
and
13δὲ
1161
release
12ἀπόλυσον
0630
 
15τὸν
3588
Barabbas
16Βαραββᾶν
0912
to us

14ἡμῖν
1473
23:19
 
 
Barabbas
4ὅστις
3748
was
5ἦν
1510
17βληθεὶς
0906
in
18ἐν
1722
 
19τῇ
3588
prison
20φυλακῇ
5438
for
6διὰ
1223
taking part in
9γενομένην
1096
an
8τινὰ
5100
insurrection
7στάσιν
4714
in
10ἐν
1722
Jerusalem
11τῇ
3588
12πόλει
4172
against the government
7στάσιν
4714
and
14καὶ
2532
murder
15φόνον
5408
23:20
 
 
 
5
3588
Pilate
6Πειλᾶτος
4091
 
3πάλιν
3825
 
4δὲ
1161
argued with
7προσεφώνησεν
4377
them
8αὐτοῖς
0846
he wanted

10θέλων
2309
to release

11ἀπολῦσαι
0630
 
12τὸν
3588
Jesus
13Ἰησοῦν
2424
23:21
 
 
But
4δὲ
1161
they
3οἱ
3588
kept shouting

5ἐπεφώνουν
2019
6λέγοντες
3004
Crucify
8Σταύρου
4717
Crucify
10σταύρου
4717
him
11αὐτόν
0846
23:22
 
 
For
4δὲ
1161
the third time


5τρίτον
5154B
he
3
3588
demanded
6εἶπεν
3004A
7πρὸς
4314
 
8αὐτούς
0846
Why
11γὰρ
1063
What
10Τί
5101
crime
12κακὸν
2556B
has

he
14οὗτος
3778A
committed
13ἐποίησεν
4160
I have found
19εὗρον
2147
20ἐν
1722
no reason to sentence
16οὐδὲν
3762B
17αἴτιον
0158
him
21αὐτῷ
0846
to death

18θανάτου
2288
So
24οὖν
3767
I will have flogged


23παιδεύσας
3811
I will release


27ἀπολύσω
0630
him
26αὐτὸν
0846
23:23
 
 
But
4δὲ
1161
the
3οἱ
3588
mob shouted louder and louder5ἐπέκειντο
1945.0
6φωναῖς
5456
7μεγάλαις
3173
demanding that
9αἰτούμενοι
0154
Jesus
10αὐτὸν
0846
be crucified

11σταυρωθῆναι
4717
and
13καὶ
2532
their
17αὐτῶν
0846
 
15αἱ
3588
voices
16φωναὶ
5456
prevailed
14κατίσχυον
2729
23:24
 
 
So
3καὶ
2532
Pilate
4Πειλᾶτος
4091
sentenced
5ἐπέκρινεν
1948
6γενέσθαι
1096
Jesus to die as
they
9αὐτῶν
0846
demanded
7τὸ
3588
8αἴτημα
0155
23:25
 
 
they had requested


16ᾐτοῦντο
0154
he

 
4δὲ
1161
released
3ἀπέλυσεν
0630
Barabbas
5τὸν
3588
the man

15ὃν
3739
in
11βεβλημένον
0906
12εἰς
1519
prison
13φυλακήν
5438
for
6διὰ
1223
insurrection
7στάσιν
4714
and
8καὶ
2532
murder
9φόνον
5408
he turned

21παρέδωκεν
3860
 
18τὸν
3588
 
19δὲ
1161
Jesus
20Ἰησοῦν
2424
over to
21παρέδωκεν
3860
to do as
22τῷ
3588
23θελήματι
2307
they
24αὐτῶν
0846
wished
22τῷ
3588
23θελήματι
2307
23:26
 
 
As
3καὶ
2532
4ὡς
5613
they led

5ἀπήγαγον
0520
Jesus
6αὐτόν
0846
away
5ἀπήγαγον
0520
a man
10τινα
5100
named Simon who

9Σίμωνά
4613
from Cyrene
12Κυρηναῖον
2956
happened to be coming in14ἐρχόμενον
2064
from
15ἀπ᾽
0575
the countryside

16ἀγροῦ
0068
The soldiers seized
8ἐπιλαβόμενοι
1949
put
18ἐπέθηκαν
2007
the
20τὸν
3588
cross
21σταυρὸν
4716
on
18ἐπέθηκαν
2007
him
19αὐτῷ
0846
and made
18ἐπέθηκαν
2007
carry
22φέρειν
5342
behind
23ὄπισθεν
3693A
 
24τοῦ
3588
Jesus
25Ἰησοῦ
2424
23:27
 
 
Alarge
6πολὺ
4183
crowd
7πλῆθος
4128
8τοῦ
3588
9λαοῦ
2992
trailed behind
3ἠκολούθει
0190
 
4δὲ
1161
 
5αὐτῷ
0846
including
11καὶ
2532
many

grief-stricken
14ἐκόπτοντο
2875A
15καὶ
2532
16ἐθρήνουν
2354
women
12γυναικῶν
1135
 
13αἳ
3739
 
17αὐτόν
0846
23:28
 
 
But
4δὲ
1161
Jesus
7Ἰησοῦς
2424
turned
3στραφεὶς
4762A
said
8εἶπεν
3004A
to
5πρὸς
4314
them
6αὐτὰς
0846
Daughters
10Θυγατέρες
2364
of Jerusalem

11Ἰερουσαλήμ
2419
don’t
13μὴ
3361.0
weep
14κλαίετε
2799
for
15ἐπ᾽
1909
me
16ἐμέ
1473
but
18πλὴν
4133
weep
21κλαίετε
2799
for
19ἐφ᾽
1909
yourselves
20ἑαυτὰς
1438
and
22καὶ
2532
for
23ἐπὶ
1909
your
26ὑμῶν
4771
 
24τὰ
3588
children
25τέκνα
5043
23:29
 
 
For
3ὅτι
3754
4ἰδοὺ
2400
the days

6ἡμέραι
2250
are coming

5ἔρχονται
2064
when
7ἐν
1722
8αἷς
3739
they will say


9ἐροῦσιν
3004B
Fortunate indeed
11Μακάριαι
3107
the
12αἱ
3588
women
13στεῖραι
4723A
who

are childless
13στεῖραι
4723A
 
15καὶ
2532
the
16αἱ
3588
wombs
17κοιλίαι
2836
that
18αἳ
3739
have

not
19οὐκ
3756
borne a child
20ἐγέννησαν
1080
and
21καὶ
2532
the breasts

22μαστοὶ
3149
that
23οἳ
3739
have

never
24οὐκ
3756
nursed
25ἔθρεψαν
5142
23:30
 
 
 
3τότε
5119
People will beg


4ἄρξονται
0756
5λέγειν
3004
the
6τοῖς
3588
mountains
7ὄρεσιν
3735
Fall
9Πέσετε
4098
on
10ἐφ᾽
1909
us
11ἡμᾶς
1473
and
13καὶ
2532
the
14τοῖς
3588
hills
15βουνοῖς
1015
Bury
17Καλύψατε
2572
us
18ἡμᾶς
1473
23:31
 
 
For
3ὅτι
3754
if
4εἰ
1487
these things
9ταῦτα
3778A
are done

10ποιοῦσιν
4160
when
5ἐν
1722
6τῷ
3588
the tree

8ξύλῳ
3586
green
7ὑγρῷ
5200
what
15τί
5101
will happen

16γένηται
1096
when
12ἐν
1722
13τῷ
3588
dry
14ξηρῷ
3584
23:32
 
 
Two
9δύο
1417
 
4δέ
1161
others
7ἕτεροι
2087
both
6καὶ
2532
criminals
8κακοῦργοι
2557
were led out

3ἤγοντο
0071
to be executed


12ἀναιρεθῆναι
0337
with
10σὺν
4862
him
11αὐτῷ
0846
23:33
 
 
When
3καὶ
2532
4ὅτε
3753
they came

5ἦλθαν
2064A
to
6ἐπὶ
1909
a
7τὸν
3588
place
8τόπον
5117
 
9τὸν
3588
called
10καλούμενον
2564
The Skull

11Κρανίον
2898
 
13ἐκεῖ
1563
they nailed

14ἐσταύρωσαν
4717
him
15αὐτόν
0846
to the cross
14ἐσταύρωσαν
4717
And
17καὶ
2532
the
18τοὺς
3588
criminals
19κακούργους
2557
crucified
14ἐσταύρωσαν
4717
one
21ὃν
3739
22μὲν
3303
on
23ἐκ
1537
right
24δεξιῶν
1188B
one
25ὃν
3739
26δὲ
1161
on
27ἐξ
1537
left
28ἀριστερῶν
0710
23:34
 
 
 
4
3588
 
5δὲ
1161
Jesus
6Ἰησοῦς
2424
said
7ἔλεγεν
3004
Father
9Πάτερ
3962
forgive
11ἄφες
0863
them
12αὐτοῖς
0846
for
15γὰρ
1063
they


don’t
14οὐ
3756
know
16οἴδασιν
1492
what
17τί
5101
they are doing


18ποιοῦσιν
4160
And
23δὲ
1161
the soldiers gambled for


22διαμεριζόμενοι
1266
his
26αὐτοῦ
0846
 
24τὰ
3588
clothes
25ἱμάτια
2440
by throwing

27ἔβαλον
0906
dice
28κλῆρον
2819
23:35
 
 
 
3καὶ
2532
 
4εἱστήκει
2476.0
The
5
3588
crowd
6λαὸς
2992
watched
7θεωρῶν
2334
and
9δὲ
1161
10καὶ
2532
the
11οἱ
3588
leaders
12ἄρχοντες
0758
scoffed
8ἐξεμυκτήριζον
1592
He saved

17ἔσωσεν
4982
others
16̓Άλλους
0243
they said

14λέγοντες
3004
let save

19σωσάτω
4982
himself
20ἑαυτόν
1438
if
22εἰ
1487
he
23οὗτός
3778A
is really
24ἐστιν
1510
 
27τοῦ
3588
God’s
28θεοῦ
2316
 
25
3588
Messiah
26Χριστὸς
5547
the
30
3588
Chosen One
31ἐκλεκτός
1588A
23:36
 
 
 
4δὲ
1161
The
9οἱ
3588
soldiers
10στρατιῶται
4757
mocked
3ἐνέπαιξαν
1702
him
5αὐτῷ
0846
too
7καί
2532
by

offering
11προσερχόμενοι
4334
14προσφέροντες
4374
him
15αὐτῷ
0846
a drink of sour wine13ὄξος
3690
23:37
 
 
 
3καὶ
2532
They called out to

4λέγοντες
3004
If
6Εἰ
1487
you
7σὺ
4771
are
8εἶ
1510
the
9
3588
King
10βασιλεὺς
0935
of


the
11τῶν
3588
Jews
12Ἰουδαίων
2453A
save
14σῶσον
4982
yourself
15σεαυτόν
4572
23:38
 
 
 
4δὲ
1161
 
5καὶ
2532
A sign

6ἐπιγραφὴ
1923
was fastened
3ἦν
1510
above
7ἐπ᾽
1909
him
8αὐτῷ
0846
with words


This
14οὗτος
3778A
the
10
3588
King
11βασιλεὺς
0935
of


the
12τῶν
3588
Jews
13Ἰουδαίων
2453A
23:39
 
 
One
3εἷς
1520
 
4δὲ
1161
of


the
5τῶν
3588
criminals
7κακούργων
2557
hanging
6κρεμασθέντων
2910
him
9αὐτὸν
0846
scoffed
8ἐβλασφήμει
0987
10λέγων
3004
So
12Οὐχὶ
3780
you’re
13σὺ
4771
14εἶ
1510
the
15
3588
Messiah
16Χριστός
5547
are you
12Οὐχὶ
3780
saving
18σῶσον
4982
yourself
19σεαυτόν
4572
and
21καὶ
2532
us
22ἡμᾶς
1473
23:40
 
 
But
4δὲ
1161
the
5
3588
other criminal
6ἕτερος
2087
protested
3ἀποκριθεὶς
0611
7ἐπιτιμῶν
2008
 
8αὐτῷ
0846
9ἔφη
5346
Don’t
11Οὐδὲ
3761
you
13σὺ
4771
fear
12φοβῇ
5399
 
14τὸν
3588
God
15θεόν
2316
even when
17ὅτι
3754
18ἐν
1722
19τῷ
3588
20αὐτῷ
0846
you have been


22εἶ
1510
sentenced to die
21κρίματι
2917
23:41
 
 
 
3καὶ
2532
We
4ἡμεῖς
1473
 
5μὲν
3303
deserve to die
6δικαίως
1346
7ἄξια
0514
11ἀπολαμβάνομεν
0618
for


 
8γὰρ
1063
our crimes
9ὧν
3739
10ἐπράξαμεν
4238
but
14δὲ
1161
this man
13οὗτος
3778A
hasn’t
15οὐδὲν
3762B
done
17ἔπραξεν
4238
anything
15οὐδὲν
3762B
wrong
16ἄτοπον
0824
23:42
 
 
Then
3καὶ
2532
he said

4ἔλεγεν
3004
Jesus
6Ἰησοῦ
2424
remember
8μνήσθητί
3403
me
9μου
1473
when
10ὅταν
3752
you come

11ἔλθῃς
2064A
into
12εἰς
1519
your
15σου
4771
 
13τὴν
3588
Kingdom
14βασιλείαν
0932
23:43
 
 
And
3καὶ
2532
Jesus replied

4εἶπεν
3004A
 
5αὐτῷ
0846
I assure


7Ἀμήν
0281
9λέγω
3004
you
8σοι
4771
today
11σήμερον
4594
you will be
14ἔσῃ
1510A
with
12μετ᾽
3326
me
13ἐμοῦ
1473
in
15ἐν
1722
 
16τῷ
3588
paradise
17παραδείσῳ
3857
23:44
 
 
By this time
3καὶ
2532
5ἤδη
2235
it was

4ἦν
1510
about
6ὡσεὶ
5616
noon
7ὥρα
5610
8ἕκτη
1623
and
10καὶ
2532
darkness
11σκότος
4655
fell
12ἐγένετο
1096
across
13ἐφ᾽
1909
the
15τὴν
3588
whole
14ὅλην
3650
land
16γῆν
1093
until
17ἕως
2193
three o’clock
18ὥρας
5610
19ἐνάτης
1766
23:45
 
 
The light


from

the
3τοῦ
3588
sun
4ἡλίου
2246
was gone

5ἐκλιπόντος
1587
And suddenly
8δὲ
1161
the
10τὸ
3588
curtain in the sanctuary
11καταπέτασμα
2665
of

the
12τοῦ
3588
Temple
13ναοῦ
3485
was torn

7ἐσχίσθη
4977
down the middle
14μέσον
3319
23:46
 
 
Then
3καὶ
2532
 
7
3588
Jesus
8Ἰησοῦς
2424
shouted
4φωνήσας
5455
5φωνῇ
5456
6μεγάλῃ
3173
9εἶπεν
3004A
Father
11Πάτερ
3962
I entrust

16παρατίθεμαι
3908A
my
19μου
1473
 
17τὸ
3588
spirit
18πνεῦμά
4151
into
13εἰς
1519
your
15σου
4771
hands
14χεῖράς
5495
And
22δὲ
1161
those words
21τοῦτο
3778A
23εἰπὼν
3004A
he breathed his last

24ἐξέπνευσεν
1606
23:47
 
 
 
4δὲ
1161
When

the
5
3588
Roman officer overseeing the execution
6ἑκατοντάρχης
1543
saw
3ἰδὼν
3708B
what
7τὸ
3588
had happened

8γενόμενον
1096
he worshiped

10ἐδόξαζεν
1392
 
11τὸν
3588
God
12θεὸν
2316
said
13λέγων
3004
Surely
15̓Όντως
3689
this
18οὗτος
3778A
 
16
3588
man
17ἄνθρωπος
0444
was
20ἦν
1510
innocent
19δίκαιος
1342
23:48
 
 
And
3καὶ
2532
when

all
4πάντες
3956
the
5οἱ
3588
crowd
7ὄχλοι
3793
came to see
6συμπαραγενόμενοι
4836
8ἐπὶ
1909
the
9τὴν
3588
crucifixion
10θεωρίαν
2335
 
11ταύτην
3778
saw
12θεωρήσαντες
2334
what
13τὰ
3588
had happened

14γενόμενα
1096
they went home

19ὑπέστρεφον
5290
in deep sorrow
16τύπτοντες
5180
17τὰ
3588
18στήθη
4738
23:49
 
 
But
4δέ
1161
Jesus'
9αὐτῷ
0846
 
7οἱ
3588
 
6πάντες
3956
friends
8γνωστοὶ
1110A
including
13καὶ
2532
the
15αἱ
3588
women
14γυναῖκες
1135
who

had followed

16συνακολουθοῦσαι
4870
him
17αὐτῷ
0846
from
18ἀπὸ
0575
 
19τῆς
3588
Galilee
20Γαλιλαίας
1056
stood
3εἱστήκεισαν
2476.0
at
10ἀπὸ
0575
a distance

11μακρόθεν
3113
watching
21ὁρῶσαι
3708
 
22ταῦτα
3778A
23:50
 
 
Now there
3καὶ
2532
4ἰδοὺ
2400
 
5ἀνὴρ
0435
a

good
13ἀγαθὸς
0018
and
14καὶ
2532
righteous
15δίκαιος
1342
man
12ἀνὴρ
0435
named
6ὀνόματι
3686
Joseph
7Ἰωσήφ
2501
He was

10ὑπάρχων
5225
a member of the Jewish high council

9βουλευτὴς
1010
23:51
 
 
he
3οὗτος
3778A
had


not
4οὐκ
3756
agreed with
5ἦν
1510
6συνκατατεθειμένος
4784
the
7τῇ
3588
decision
8βουλῇ
1012
and
9καὶ
2532
 
10τῇ
3588
actions
11πράξει
4234
of the other religious leaders


12αὐτῶν
0846
from
14ἀπὸ
0575
the town

16πόλεως
4172
of Arimathea

15Ἁριμαθαίας
0707
in


 
17τῶν
3588
Judea
18Ἰουδαίων
2453A
he
20ὃς
3739
was waiting for

21προσεδέχετο
4327
the
22τὴν
3588
Kingdom
23βασιλείαν
0932
of

 
24τοῦ
3588
God
25θεοῦ
2316
to come
21προσεδέχετο
4327
23:52
 
 
He
3οὗτος
3778A
went to
4προσελθὼν
4334A
 
5τῷ
3588
Pilate
6Πειλάτῳ
4091
asked for
7ᾐτήσατο
0154
 
10τοῦ
3588
Jesus'
11Ἰησοῦ
2424
 
8τὸ
3588
body
9σῶμα
4983
23:53
 
 
Then
3καὶ
2532
he took

4καθελὼν
2507
the body

6αὐτὸ
0846
down from the cross
4καθελὼν
2507
wrapped in
5ἐνετύλιξεν
1794
a long sheet of linen cloth
7σινδόνι
4616
laid
8καὶ
2532
9ἔθηκεν
5087
it
10αὐτὸν
0846
in
11ἐν
1722
a

new
15οὐκ
3756
16ἦν
1510
17οὐδεὶς
3762A
18οὔπω
3768
19κείμενος
2749
tomb
12μνήματι
3418
that
14οὗ
3757
had been carved out of rock


13λαξευτῷ
2991
23:54
 
 
 
3καὶ
2532
This was done late on

5ἦν
1510
the day

4ἡμέρα
2250
of preparation

6παρασκευῆς
3904
 
8καὶ
2532
as

the Sabbath

9σάββατον
4521
was about to begin

10ἐπέφωσκεν
2020
23:55
 
 
As
4δὲ
1161
the
5αἱ
3588
women
6γυναῖκες
1135
from
8αἵτινες
3748
9ἦσαν
1510
10συνεληλυθυῖαι
4905A
11ἐκ
1537
 
12τῆς
3588
Galilee
13Γαλιλαίας
1056
followed
3κατακολουθήσασαι
2628
 
14αὐτῷ
0846
saw
16ἐθεάσαντο
2300
the
17τὸ
3588
tomb
18μνημεῖον
3419
 
19καὶ
2532
where
20ὡς
5613
his
24αὐτοῦ
0846
 
22τὸ
3588
body
23σῶμα
4983
was placed

21ἐτέθη
5087
23:56
 
 
Then
4δὲ
1161
they went home

3ὑποστρέψασαι
5290
prepared
5ἡτοίμασαν
2090
spices
6ἀρώματα
0759
and
7καὶ
2532
ointments
8μύρα
3464
to anoint bodyBut
10καὶ
2532
the
11τὸ
3588
 
12μὲν
3303
Sabbath
13σάββατον
4521
they rested

15ἡσύχασαν
2270
as required by
16κατὰ
2596
the
17τὴν
3588
law
18ἐντολήν
1785