The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Reverse Interlinear

Reference:

Luke 4:1-44

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

4:1
 
 
Then
4δέ
1161
Jesus
3Ἰησοῦς
2424
full
6πλήρης
4134
of the


Holy
8ἁγίου
0040
Spirit
7πνεύματος
4151
returned
10ὑπέστρεψεν
5290
from
11ἀπὸ
0575
the
12τοῦ
3588
Jordan River
13Ἰορδάνου
2446
 
15καὶ
2532
He was led


16ἤγετο
0071
by
17ἐν
1722
the
18τῷ
3588
Spirit
19πνεύματι
4151
in
21ἐν
1722
the
22τῇ
3588
wilderness
23ἐρήμῳ
2048A
4:2
 
 
he was tempted


5πειραζόμενος
3985
by
6ὑπὸ
5259
the
7τοῦ
3588
devil
8διαβόλου
1228A
for

forty
4τεσσεράκοντα
5062
days
3ἡμέρας
2250
 
10καὶ
2532
Jesus ate

12ἔφαγεν
2068
nothing
11οὐκ
3756
13οὐδὲν
3762B
all that time
14ἐν
1722
15ταῖς
3588
16ἡμέραις
2250
17ἐκείναις
1565
19συντελεσθεισῶν
4931
20αὐτῶν
0846
and
18καὶ
2532
became very hungry


21ἐπείνασεν
3983
4:3
 
 
Then
4δὲ
1161
the
6
3588
devil
7διάβολος
1228A
said
3εἶπεν
3004A
to him

5αὐτῷ
0846
If
9Εἰ
1487
you are

11εἶ
1510
the Son

10υἱὸς
5207
of

 
12τοῦ
3588
God
13θεοῦ
2316
tell
15εἰπὲ
3004A
this
18τούτῳ
3778
 
16τῷ
3588
stone
17λίθῳ
3037
to
19ἵνα
2443
become
20γένηται
1096
a loaf of bread

21ἄρτος
0740
4:4
 
 
But
3καὶ
2532
 
7
3588
Jesus
8Ἰησοῦς
2424
told
4ἀπεκρίθη
0611
5πρὸς
4314
him
6αὐτὸν
0846
The Scriptures say


10Γέγραπται
1125
11ὅτι
3754
 
18
3588
People
19ἄνθρωπος
0444
do


not
13Οὐκ
3756
live
17ζήσεται
2198.0A
by
14ἐπ᾽
1909
bread
15ἄρτῳ
0740
alone
16μόνῳ
3441
4:5
 
 
Then
3καὶ
2532
the devil


took
4ἀναγαγὼν
0321
him
5αὐτὸν
0846
up
4ἀναγαγὼν
0321
revealed
6ἔδειξεν
1166
to him

7αὐτῷ
0846
all
8πάσας
3956
the
9τὰς
3588
kingdoms
10βασιλείας
0932
of

the
11τῆς
3588
world
12οἰκουμένης
3625
in
13ἐν
1722
a moment

14στιγμῇ
4743
of time

15χρόνου
5550
4:6
 
 
I will give


10δώσω
1325
you
9Σοὶ
4771
the
16τὴν
3588
glory
17δόξαν
1391
 
15καὶ
2532
of these kingdoms


18αὐτῶν
0846
 
11τὴν
3588
authority over
12ἐξουσίαν
1849
13ταύτην
3778
14ἅπασαν
0537
 
3καὶ
2532
the
6
3588
devil
7διάβολος
1228A
said
4εἶπεν
3004A
 
5αὐτῷ
0846
because
20ὅτι
3754
they
28αὐτήν
0846
are mine


21ἐμοὶ
1473
22παραδέδοται
3860
 
23καὶ
2532
to give

27δίδωμι
1325
to anyone


24
3739
25ἐὰν
0302A
I please

26θέλω
2309
4:7
 
 
I will give
10ἔσται
1510A
all
12πᾶσα
3956A
to


you
11σοῦ
4771
if
4οὖν
3767
5ἐὰν
1437
you
3σὺ
4771
will worship


6προσκυνήσῃς
4352
7ἐνώπιον
1799
me
8ἐμοῦ
1473
4:8
 
 
 
3καὶ
2532
 
5
3588
Jesus
6Ἰησοῦς
2424
replied
4ἀποκριθεὶς
0611
 
8αὐτῷ
0846
7εἶπεν
3004A
The Scriptures say


10Γέγραπται
1125
You must worship


16προσκυνήσεις
4352
the LORD

12Κύριον
2962
your
15σου
4771
 
13τὸν
3588
God
14θεόν
2316
and
17καὶ
2532
serve
20λατρεύσεις
3000
only
19μόνῳ
3441
him
18αὐτῷ
0846
4:9
 
 
Then
4δὲ
1161
the devil took


3ἤγαγεν
0071
9καὶ
2532
10ἔστησεν
2476.0
him
5αὐτὸν
0846
to
6εἰς
1519
Jerusalem
7Ἰερουσαλήμ
2419
to
11ἐπὶ
1909
the
12τὸ
3588
highest point
13πτερύγιον
4419
of


the
14τοῦ
3588
Temple
15ἱεροῦ
2411
and
17καὶ
2532
said
18εἶπεν
3004A
 
19αὐτῷ
0846
If
21Εἰ
1487
you are

23εἶ
1510
the Son

22υἱὸς
5207
of

 
24τοῦ
3588
God
25θεοῦ
2316
jump off
27βάλε
0906
28σεαυτὸν
4572
29ἐντεῦθεν
1782
30κάτω
2736
4:10
 
 
For
4γὰρ
1063
the Scriptures say


3γέγραπται
1125
5ὅτι
3754
He will order
10ἐντελεῖται
1781
his
9αὐτοῦ
0846
 
7Τοῖς
3588
angels
8ἀγγέλοις
0032
to protect
11περὶ
4012
13τοῦ
3588
 
12σοῦ
4771
guard
14διαφυλάξαι
1314
you
15σε
4771
4:11
 
 
And
3καὶ
2532
 
4ὅτι
3754
they will hold


8ἀροῦσίν
0142
you
9σε
4771
up
8ἀροῦσίν
0142
with
6Ἐπὶ
1909
hands
7χειρῶν
5495
so
10μήποτε
3379
you

won’t even
10μήποτε
3379
hurt
11προσκόψῃς
4350
your
16σου
4771
 
14τὸν
3588
foot
15πόδα
4228
on
12πρὸς
4314
a stone

13λίθον
3037
4:12
 
 
 
3καὶ
2532
 
7
3588
Jesus
8Ἰησοῦς
2424
responded
4ἀποκριθεὶς
0611
 
6αὐτῷ
0846
5εἶπεν
3004A
The Scriptures say


11Εἴρηται
4483
9ὅτι
3754
You must


not
13Οὐκ
3756
test
14ἐκπειράσεις
1598
the LORD

15κύριον
2962
your
18σου
4771
 
16τὸν
3588
God
17θεόν
2316
4:13
 
 
 
3καὶ
2532
When


the
7
3588
devil
8διάβολος
1228A
had finished


4συντελέσας
4931
5πάντα
3956
tempting
6πειρασμὸν
3986
he left

10ἀπέστη
0868
 
11ἀπ᾽
0575
him
12αὐτοῦ
0846
until
13ἄχρι
0891
the next opportunity

14καιροῦ
2540
4:14
 
 
Then
3καὶ
2532
 
5
3588
Jesus
6Ἰησοῦς
2424
returned
4ὑπέστρεψεν
5290
to
14εἰς
1519
 
15τὴν
3588
Galilee
16Γαλιλαίαν
1056
filled with

8ἐν
1722
the
11τοῦ
3588
Holy Spirit’s

12πνεύματος
4151
 
9τῇ
3588
power
10δυνάμει
1411
 
18καὶ
2532
Reports about
19φήμη
5345
spread quickly
20ἐξῆλθεν
1831A
through
21καθ᾽
2596
the
23τῆς
3588
whole
22ὅλης
3650
region
24περιχώρου
4066
 
25περὶ
4012
 
26αὐτοῦ
0846
4:15
 
 
 
3καὶ
2532
 
4αὐτὸς
0846
He taught regularly

5ἐδίδασκεν
1321
in
6ἐν
1722
their
9αὐτῶν
0846
 
7ταῖς
3588
synagogues
8συναγωγαῖς
4864
was praised

10δοξαζόμενος
1392
by
11ὑπὸ
5259
everyone
12πάντων
3956A
4:16
 
 
 
3καὶ
2532
When he came


4ἦλθεν
2064A
to
5εἰς
1519
the village of Nazareth6Ναζαρά
3478
his boyhood9ἦν
1510
10τεθραμμένος
5142
home
8οὗ
3757
 
12καὶ
2532
he went

13εἰσῆλθεν
1525A
as usual
14κατὰ
2596
15τὸ
3588
16εἰωθὸς
1486
 
17αὐτῷ
0846
to
23εἰς
1519
the
24τὴν
3588
synagogue
25συναγωγὴν
4864
on
18ἐν
1722
19τῇ
3588
20ἡμέρᾳ
2250
the
21τῶν
3588
Sabbath
22σαββάτων
4521
and
26καὶ
2532
stood up
27ἀνέστη
0450
to read the Scriptures

28ἀναγνῶναι
0314
4:17
 
 
 
3καὶ
2532
The scroll

6βιβλίον
0975
of

Isaiah
9Ἠσαί̈ου
2268
the
7τοῦ
3588
prophet
8προφήτου
4396
was handed

4ἐπεδόθη
1929
to him

5αὐτῷ
0846
 
11καὶ
2532
He

unrolled
12ἀναπτύξας
0380
the
13τὸ
3588
scroll
14βιβλίον
0975
found
15εὗρεν
2147
the
16τὸν
3588
place
17τόπον
5117
where
18οὗ
3757
this was

19ἦν
1510
written
20γεγραμμένον
1125
4:18
 
 
The Spirit

3Πνεῦμα
4151
of the LORD


4κυρίου
2962
upon
5ἐπ᾽
1909
me
6ἐμέ
1473
for
8οὗ
3739
9εἵνεκεν
1752B
he has anointed


10ἔχρισέν
5548
me
11με
1473
to bring Good News


12εὐαγγελίσασθαι
2097A
to the poor
13πτωχοῖς
4434A
He has sent


15ἀπέσταλκέν
0649
me
16με
1473
to proclaim that

17κηρύξαι
2784
captives
18αἰχμαλώτοις
0164
released
19ἄφεσιν
0859
that
21καὶ
2532
the blind


22τυφλοῖς
5185A
will see

23ἀνάβλεψιν
0309
the oppressed

26τεθραυσμένους
2352
will be set free


25ἀποστεῖλαι
0649
27ἐν
1722
28ἀφέσει
0859
4:19
 
 
 
3κηρύξαι
2784
the time

4ἐνιαυτὸν
1763
of the LORD’s


5κυρίου
2962
favor has come
6δεκτόν
1184
4:20
 
 
 
3καὶ
2532
He rolled up

4πτύξας
4428
the
5τὸ
3588
scroll
6βιβλίον
0975
handed back
8ἀποδοὺς
0591
to

the
9τῷ
3588
attendant
10ὑπηρέτῃ
5257
sat down
12ἐκάθισεν
2523
 
14καὶ
2532
All
15πάντων
3956A
 
16οἱ
3588
eyes
17ὀφθαλμοὶ
3788
in
18ἐν
1722
the
19τῇ
3588
synagogue
20συναγωγῇ
4864
looked at
21ἦσαν
1510
22ἀτενίζοντες
0816
him
23αὐτῷ
0846
intently
21ἦσαν
1510
22ἀτενίζοντες
0816
4:21
 
 
Then
4δὲ
1161
he began


3ἤρξατο
0756
to speak

5λέγειν
3004
to
6πρὸς
4314
them
7αὐτοὺς
0846
8ὅτι
3754
The
12
3588
Scripture
13γραφὴ
1124
you’ve
18ὑμῶν
4771
just
14αὕτη
3778
heard
15ἐν
1722
16τοῖς
3588
17ὠσὶν
3775
has been fulfilled


11πεπλήρωται
4137
this very day
10Σήμερον
4594
4:22
 
 
 
3καὶ
2532
Everyone
4πάντες
3956A
spoke well of
5ἐμαρτύρουν
3140
him
6αὐτῷ
0846
and
7καὶ
2532
was amazed

8ἐθαύμαζον
2296
by
9ἐπὶ
1909
the
10τοῖς
3588
 
12τῆς
3588
gracious
13χάριτος
5485
words
11λόγοις
3056
that
14τοῖς
3588
came from
15ἐκπορευομένοις
1607
 
16ἐκ
1537
his
19αὐτοῦ
0846
 
17τοῦ
3588
lips
18στόματος
4750
How can this be
 
21καὶ
2532
they asked

22ἔλεγον
3004
Isn’t
24Οὐχὶ
3780
26ἐστιν
1510
this
28οὗτος
3778A
Joseph’s
27Ἰωσὴφ
2501
son
25υἱός
5207
4:23
 
 
Then
3καὶ
2532
he said

4εἶπεν
3004A
 
5πρὸς
4314
 
6αὐτούς
0846
You will


undoubtedly
8Πάντως
3843
quote
9ἐρεῖτέ
3004B
me
10μοι
1473
this
13ταύτην
3778
 
11τὴν
3588
proverb
12παραβολὴν
3850
Physician
16Ἰατρέ
2395
heal
18θεράπευσον
2323
yourself
19σεαυτόν
4572
Do
27ποίησον
4160
miracles

 
28καὶ
2532
here
29ὧδε
5602
in
30ἐν
1722
your
33σου
4771
 
31τῇ
3588
hometown
32πατρίδι
3968
like those

21ὅσα
3745
you did


22ἠκούσαμεν
0191
23γενόμενα
1096
in
24εἰς
1519
 
25τὴν
3588
Capernaum
26Καφαρναοὺμ
2584
4:24
 
 
But
4δέ
1161
 
3εἶπεν
3004A
I tell

7λέγω
3004
you
8ὑμῖν
4771
the truth
6Ἀμὴν
0281
 
10ὅτι
3754
no
11οὐδεὶς
3762
prophet
12προφήτης
4396
is
14ἐστιν
1510
accepted
13δεκτός
1184
in
15ἐν
1722
his own
18αὐτοῦ
0846
 
16τῇ
3588
hometown
17πατρίδι
3968
4:25
 
 
Certainly
3ἐπ᾽
1909
4ἀληθείας
0225
5δὲ
1161
6λέγω
3004
7ὑμῖν
4771
there were

10ἦσαν
1510
many
8πολλαὶ
4183
needy widows


9χῆραι
5503
in
15ἐν
1722
 
16τῷ
3588
Israel
17Ἰσραήλ
2474
in
11ἐν
1722
Elijah’s
14Ἠλείου
2243
 
12ταῖς
3588
time
13ἡμέραις
2250
when
19ὅτε
3753
the
21
3588
heavens
22οὐρανὸς
3772
were closed

20ἐκλείσθη
2808
for

three
24τρία
5140
and
25καὶ
2532
a half


26μῆνας
3376
27ἕξ
1803
years
23ἔτη
2094
and
29ὡς
5613
a

severe
32μέγας
3173
famine
31λιμὸς
3042
devastated
30ἐγένετο
1096
33ἐπὶ
1909
 
34πᾶσαν
3956
the
35τὴν
3588
land
36γῆν
1093
4:26
 
 
Yet
3καὶ
2532
Elijah
8Ἠλείας
2243
was

not
5οὐδεμίαν
3762
sent
7ἐπέμφθη
3992
to
4πρὸς
4314
any
5οὐδεμίαν
3762
of them

6αὐτῶν
0846
 
18πρὸς
4314
instead
10εἰ
1487
11μὴ
3361.0
to
12εἰς
1519
a foreigner


a widow19γυναῖκα
1135
20χήραν
5503
of Zarephath

13Σάρεπτα
4558
in


the
15τῆς
3588
land of Sidon
16Σιδωνίας
4606B
4:27
 
 
And
3καὶ
2532
there were

6ἦσαν
1510
many
4πολλοὶ
4183
lepers
5λεπροὶ
3015A
in
7ἐν
1722
 
8τῷ
3588
Israel
9Ἰσραὴλ
2474
in the time
10ἐπὶ
1909
of

the
12τοῦ
3588
prophet
13προφήτου
4396
Elisha
11Ἐλισαίου
1666
but
15καὶ
2532
the only one
16οὐδεὶς
3762A
20εἰ
1487
21μὴ
3361.0
 
17αὐτῶν
0846
healed was
18ἐκαθαρίσθη
2511
Naaman
22Ναιμάν
3497
a
24
3588
Syrian
25Σύρος
4948
4:28
 
 
 
3καὶ
2532
When they heard


11ἀκούοντες
0191
this
12ταῦτα
3778A
the people


5πάντες
3956A
in
7ἐν
1722
the
8τῇ
3588
synagogue
9συναγωγῇ
4864
were furious


4ἐπλήσθησαν
4130
6θυμοῦ
2372
4:29
 
 
 
3καὶ
2532
Jumping up
4ἀναστάντες
0450
they mobbed

6ἐξέβαλον
1544
him
7αὐτὸν
0846
and
11καὶ
2532
forced
12ἤγαγον
0071
him
13αὐτὸν
0846
to
14ἕως
2193
the edge
8ἔξω
1854A
9τῆς
3588
10πόλεως
4172
15ὀφρύος
3790
of

the
16τοῦ
3588
hill
17ὄρους
3735
on
18ἐφ᾽
1909
which
19οὗ
3739
the
20
3588
town
21πόλις
4172
was built

22ᾠκοδόμητο
3618
 
23αὐτῶν
0846
intended to

25ὥστε
5620
push
26κατακρημνίσαι
2630
him
27αὐτόν
0846
over the cliff
26κατακρημνίσαι
2630
4:30
 
 
but
4δὲ
1161
he
3αὐτὸς
0846
passed right through
5διελθὼν
1330A
7μέσου
3319A
 
6διὰ
1223
the crowd

8αὐτῶν
0846
went on way
9ἐπορεύετο
4198
4:31
 
 
Then
3καὶ
2532
Jesus went

4κατῆλθεν
2718A
to
5εἰς
1519
Capernaum
6Καφαρναούμ
2584
a town

8πόλιν
4172
in

 
9τῆς
3588
Galilee
10Γαλιλαίας
1056
and
12καὶ
2532
taught
13ἦν
1510
14διδάσκων
1321
there in the synagogue
15αὐτοὺς
0846
every
16ἐν
1722
 
17τοῖς
3588
Sabbath day
18σάββασιν
4521
4:32
 
 
too
3καί
2532
the people were amazed


5ἐξεπλήσσοντο
1605
at
6ἐπὶ
1909
his
9αὐτοῦ
0846
 
7τῇ
3588
teaching
8διδαχῇ
1322
for
11ὅτι
3754
he
17αὐτοῦ
0846
spoke
14ἦν
1510
15
3588
16λόγος
3056
with
12ἐν
1722
authority
13ἐξουσίᾳ
1849
4:33
 
 
Once
3καὶ
2532
in
4ἐν
1722
the
5τῇ
3588
synagogue
6συναγωγῇ
4864
 
8ἦν
1510
a man

9ἄνθρωπος
0444
possessed by
10ἔχων
2192
a demon

12δαιμονίου
1140
an

evil
14ἀκαθάρτου
0169
spirit
11πνεῦμα
4151
 
16καὶ
2532
began shouting at17ἀνέκραξεν
0349
18φωνῇ
5456
19μεγάλῃ
3173
4:34
 
 
Go away
3̓Έα
1436
Why are you interfering with us
5τί
5101
6ἡμῖν
1473
7καὶ
2532
8σοί
4771
Jesus
10Ἰησοῦ
2424
of Nazareth
11Ναζαρηνέ
3479
Have you come


13ἦλθες
2064A
to destroy

14ἀπολέσαι
0622
us
15ἡμᾶς
1473
I know


17οἶδά
1492
who
19τίς
5101
you
18σε
4771
are
20εἶ
1510
the
22
3588
Holy One
23ἅγιος
0040A
 
24τοῦ
3588
of God

25θεοῦ
2316
4:35
 
 
 
3καὶ
2532
 
6
3588
Jesus
7Ἰησοῦς
2424
cut
4ἐπετίμησεν
2008
him
5αὐτῷ
0846
short
4ἐπετίμησεν
2008
Be quiet

11Φιμώθητι
5392
 
13καὶ
2532
Come out
14ἔξελθε
1831A
of
15ἀπ᾽
0575
the man

16αὐτοῦ
0846
he ordered

9λέγων
3004
At that
18καί
2532
the
22τὸ
3588
demon
23δαιμόνιον
1140
threw
20ῥῖψαν
4496
the man

21αὐτὸν
0846
to the floor as the crowd watched
24εἰς
1519
25τὸ
3588
26μέσον
3319A
came out
28ἐξῆλθεν
1831A
of
29ἀπ᾽
0575
him
30αὐτοῦ
0846
without
31μηδὲν
3367B
hurting
32βλάψαν
0984
him
33αὐτόν
0846
further

4:36
 
 
Amazed
3καὶ
2532
4ἐγένετο
1096
5θάμβος
2285
7ἐπὶ
1909
8πάντας
3956A
 
10καὶ
2532
the people exclaimed


11συνελάλουν
4814
12πρὸς
4314
13ἀλλήλους
0240
14λέγοντες
3004
What
16Τίς
5101
authority
22ἐξουσίᾳ
1849
and
23καὶ
2532
power
24δυνάμει
1411
this man’s
19οὗτος
3778
 
17
3588
words
18λόγος
3056
possess
21ἐν
1722
Even
20ὅτι
3754
 
26τοῖς
3588
evil
27ἀκαθάρτοις
0169
spirits
28πνεύμασιν
4151
obey
25ἐπιτάσσει
2004
and
30καὶ
2532
they flee

31ἐξέρχονται
1831
at his command
25ἐπιτάσσει
2004
4:37
 
 
 
3καὶ
2532
The news


5ἦχος
2279
about
6περὶ
4012
Jesus
7αὐτοῦ
0846
spread through
4ἐξεπορεύετο
1607
8εἰς
1519
every
9πάντα
3956
village
10τόπον
5117
in


the
11τῆς
3588
entire region
12περιχώρου
4066
4:38
 
 
 
4δὲ
1161
After leaving


3ἀναστὰς
0450
5ἀπὸ
0575
the
6τῆς
3588
synagogue
7συναγωγῆς
4864
Jesus went to

9εἰσῆλθεν
1525A
 
10εἰς
1519
Simon’s
13Σίμωνος
4613
 
11τὴν
3588
home
12οἰκίαν
3614
 
16δὲ
1161
found


 
17τοῦ
3588
Simon’s
18Σίμωνος
4613
mother-in-law
15πενθερὰ
3994
very sick
19ἦν
1510
20συνεχομένη
4912A
with a


high
22μεγάλῳ
3173
fever
21πυρετῷ
4446
Please heal
27περὶ
4012
her
28αὐτῆς
0846
 
24καὶ
2532
everyone begged

25ἠρώτησαν
2065
 
26αὐτὸν
0846
4:39
 
 
 
3καὶ
2532
Standing
4ἐπιστὰς
2186
at
5ἐπάνω
1883A
her
6αὐτῆς
0846
bedside
5ἐπάνω
1883A
he rebuked

8ἐπετίμησεν
2008
the
9τῷ
3588
fever
10πυρετῷ
4446
and
12καὶ
2532
it left

13ἀφῆκεν
0863
her
14αὐτήν
0846
And
17δὲ
1161
she got up

18ἀναστᾶσα
0450
at once
16παραχρῆμα
3916
prepared a meal
19διηκόνει
1247
for them

20αὐτοῖς
0846
4:40
 
 
 
4δὲ
1161
As

the
5τοῦ
3588
sun
6ἡλίου
2246
went down that evening

3δύνοντος
1416
people throughout the village
8ἅπαντες
0537
9ὅσοι
3745
brought
14ἤγαγον
0071
sick family members
10εἶχον
2192
11ἀσθενοῦντας
0770
to
16πρὸς
4314
Jesus
17αὐτόν
0846
No matter what
13ποικίλαις
4164
their
15αὐτοὺς
0846
diseases
12νόσοις
3554
were
13ποικίλαις
4164
 
19
3588
 
20δὲ
1161
the touch of

27ἐπιτιθεὶς
2007
his
25τὰς
3588
hand
26χεῖρας
5495
healed
28ἐθεράπευεν
2323
every
22ἑκάστῳ
1538A
one
21ἑνὶ
1520
 
29αὐτούς
0846
 
23αὐτῶν
0846
4:41
 
 
 
6καὶ
2532
Many
9πολλῶν
4183C
were possessed by demons
and
4δέ
1161
the demons

7δαιμόνια
1140
came out at his command
3ἐξήρχετο
1831
8ἀπὸ
0575
shouting
11κράζοντα
2896
 
12καὶ
2532
13λέγοντα
3004
14ὅτι
3754
You
16Σὺ
4771
are
17εἶ
1510
the
18
3588
Son
19υἱὸς
5207
of

 
20τοῦ
3588
God
21θεοῦ
2316
But
23καὶ
2532
because
30ὅτι
3754
they knew


31ᾔδεισαν
1492
he
34αὐτὸν
0846
was
35εἶναι
1510
the
32τὸν
3588
Messiah
33Χριστὸν
5547
he rebuked

24ἐπιτιμῶν
2008
refused
25οὐκ
3756
to let

26εἴα
1439
them
27αὐτὰ
0846
speak
28λαλεῖν
2980
4:42
 
 
 
4δὲ
1161
Early the next morning
3γενομένης
1096
5ἡμέρας
2250
Jesus went out


6ἐξελθὼν
1831A
7ἐπορεύθη
4198
to
8εἰς
1519
an

isolated
9ἔρημον
2048
place
10τόπον
5117
 
12καὶ
2532
The
13οἱ
3588
crowds
14ὄχλοι
3793
searched everywhere for
15ἐπεζήτουν
1934
him
16αὐτόν
0846
and
18καὶ
2532
when finally found
19ἦλθον
2064A
20ἕως
2193
him
21αὐτοῦ
0846
 
23καὶ
2532
they begged

24κατεῖχον
2722
him
25αὐτὸν
0846
 
26τοῦ
3588
not
27μὴ
3361.0
to leave


28πορεύεσθαι
4198
29ἀπ᾽
0575
them
30αὐτῶν
0846
4:43
 
 
But
4δὲ
1161
he
3
3588
replied
5εἶπεν
3004A
6πρὸς
4314
 
7αὐτοὺς
0846
8ὅτι
3754
I
16με
1473
must
17δεῖ
1163
preach the Good News of
15εὐαγγελίσασθαί
2097A
the
18τὴν
3588
Kingdom
19βασιλείαν
0932
of

 
20τοῦ
3588
God
21θεοῦ
2316
in

 
12ταῖς
3588
other
13ἑτέραις
2087
towns
14πόλεσιν
4172
too
10Καί
2532
because
23ὅτι
3754
that is why
24ἐπὶ
1909
25τοῦτο
3778A
I was sent


26ἀπεστάλην
0649
4:44
 
 
So
3καὶ
2532
he continued to travel around

4ἦν
1510
preaching
5κηρύσσων
2784
in
6εἰς
1519
 
7τὰς
3588
synagogues
8συναγωγὰς
4864
 
10τῆς
3588
Judea
11Ἰουδαίας
2449