The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Interlinear

Reference:

Luke 5:1-39

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

5:1
 
 
1096
ἐγένετο
1161
δὲ
2One 3day
1722
ἐν
3588
τῷ
3588
τὸν

3793
ὄχλον
24great 25crowds
1945.0
ἐπικεῖσθαι
26pressed 27in 28on
0846
αὐτῷ
29him
2532
καὶ

0191
ἀκούειν
31to 32listen 33to
3588
τὸν
34the
3056
λόγον
35word
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
36of 38God
2532
καὶ
0846
αὐτὸς
6Jesus
1510
ἦν
7was

2476.0
ἑστὼς
4as 8preaching
3844
παρὰ
9on
3588
τὴν
13the3041
λίμνην
10the 11shore 12of 14Sea 15of
1082
Γεννησαρέτ
16Galilee
5:2
 
 
2532
καὶ

3708B
εἶδεν
3He 4noticed
4143
πλοῖα
7boats
1417
δύο
5two
2476.0
ἑστῶτα
6empty
3844
παρὰ
8at 11edge
3588
τὴν
9the
3041
λίμνην
10water’s
3588
οἱ
14the
1161
δὲ
13for
0231
ἁλεεῖς
15fishermen

0575
ἀπ᾽
16had 17left
0846
αὐτῶν
18them

0576
ἀποβάντες
16had 17left

4150
ἔπλυνον
20were 21washing
3588
τὰ
22their
1350
δίκτυα
23nets
5:3
 
 
1684
ἐμβὰς
3Stepping
1161
δὲ
1519
εἰς
4into
1520
ἓν
5one
3588
τῶν
7the

4143
πλοίων
6of 8boats
3739
1510
ἦν
4613
Σίμωνος
17its 18owner

2065
ἠρώτησεν
10Jesus 11asked
0846
αὐτὸν
12Simon
0575
ἀπὸ
3588
τῆς
1093
γῆς
24into 25the 26water

1877
ἐπαναγαγεῖν
20to 21push 23out
3641D
ὀλίγον
2523
καθίσας
31sat 32in
1161
δὲ
29So
1537
ἐκ
39from
3588
τοῦ
33the
4143
πλοίου
34boat

1321
ἐδίδασκεν
30he 36taught
3588
τοὺς
37the
3793
ὄχλους
38crowds
5:4
 
 
5613
ὡς
2When
1161
δὲ
3973A
ἐπαύσατο
4he 5had 6finished
2980
λαλῶν
7speaking

3004A
εἶπεν
9he 10said
4314
πρὸς
11to
3588
τὸν
4613
Σίμωνα
13Simon

1877
Ἐπανάγαγε
16Now 17go 18out
1519
εἰς
3588
τὸ
0899
βάθος
19where 20it 21is 22deeper
2532
καὶ
24and
5465
χαλάσατε
25let 26down
3588
τὰ
1350
δίκτυα
29nets
4771
ὑμῶν
27your
1519
εἰς
30to
0061
ἄγραν
31catch 32some 33fish
5:5
 
 
2532
καὶ
0611
ἀποκριθεὶς
8replied
4613
Σίμων
6Simon
3004A
εἶπεν
10
1988
Ἐπιστάτα
3Master
1223
δι᾽
3650
ὅλης
14all 15last
3571
νυκτὸς
16night

2872
κοπιάσαντες
11we 12worked 13hard
3762B
οὐδὲν
2983
ἐλάβομεν
18didn’t 19catch 20a 21thing
1909
ἐπὶ
24if 26say 27so
1161
δὲ
23But
3588
τῷ
4487
ῥήματί
24if 26say 27so
4771
σου
25you

5465
χαλάσω
29I’ll 30let 33down 34again
3588
τὰ
31the
1350
δίκτυα
32nets
5:6
 
 
2532
καὶ
2And
3778A
τοῦτο
4160
ποιήσαντες
3this 4time
4788
συνέκλεισαν
9were
4128
πλῆθος
10so 11full

2486
ἰχθύων
12of 13fish
4183
πολὺ
10so 11full1284
διερήσσετο
14they 15began 16to 17tear
1161
δὲ
3588
τὰ
1350
δίκτυα
8nets
0846
αὐτῶν
6their
5:7
 
 
2532
καὶ
2656
κατένευσαν
4shout 5for
3588
τοῖς
12their
3353A
μετόχοις
13partners
1722
ἐν
14in
3588
τῷ
15the
2087
ἑτέρῳ
16other
4143
πλοίῳ
17boat
3588
τοῦ
2064A
ἐλθόντας
4815A
συλλαβέσθαι
6help
0846
αὐτοῖς
2532
καὶ
2064A
ἦλθαν
10brought
2532
καὶ
19and 20soon

4130
ἔπλησαν
24were 25filled 26with 27fish
0297
ἀμφότερα
21both
3588
τὰ
4143
πλοῖα
23boats
5620
ὥστε
28and 29on 30the 31verge 32of
1036A
βυθίζεσθαι
33sinking
0846
αὐτά
5:8
 
 

3708B
ἰδὼν
3When 6realized 7what 8had 9happened
1161
δὲ
4613
Σίμων
4Simon
4074
Πέτρος
5Peter

4363
προσέπεσεν
11he 12fell 16before
3588
τοῖς
14his

1119
γόνασιν
13to 15knees
2424
Ἰησοῦ
17Jesus
3004
λέγων
19said

1831A
̓Έξελθε

0575
ἀπ᾽
26please 27leave
1473
ἐμοῦ
28me
3754
ὅτι
0435
ἀνὴρ
0268.0
ἁμαρτωλός
32too 33much 34of 35a 36sinner 37to 38be 39around
1510
εἰμι
31I’m

2962
κύριε
22Oh 24Lord
5:9
 
 


2285
θάμβος
4was 5awestruck
1063
γὰρ
2For

4023
περιέσχεν
4was 5awestruck
0846
αὐτόν
3he
2532
καὶ
17as
3956
πάντας
19the
3588
τοὺς
20others
4862
σὺν
21with
0846
αὐτῷ
22him
1909
ἐπὶ
6by
3588
τῇ
7the
0061
ἄγρᾳ
8number
3588
τῶν

2486
ἰχθύων
9of 11fish
3739
ὧν


4815
συνέλαβον
13they 14had 15caught
5:10
 
 
3668
ὁμοίως
1161
δὲ
2532
καὶ
16were 17also 18amazed
2385
Ἰάκωβον
7James
2532
καὶ
8and
2491
Ἰωάνην
9John

5207
υἱοὺς
11the 12sons

2199
Ζεβεδαίου
13of 14Zebedee
3739
οἳ
1510
ἦσαν
2844
κοινωνοὶ
5partners
3588
τῷ
4613
Σίμωνι
2His
2532
καὶ
3004A
εἶπεν
23replied
4314
πρὸς
24to
3588
τὸν
4613
Σίμωνα
26Simon
3588
2424
Ἰησοῦς
22Jesus
3361.0
Μὴ
29Don’t

5399
φοβοῦ
30be 31afraid
0575
ἀπὸ
33From
3588
τοῦ
3568A
νῦν
34now 35on
0444
ἀνθρώπους
40people


1510A
ἔσῃ
36you’ll 37be
2221
ζωγρῶν
38fishing 39for
5:11
 
 
2532
καὶ
2And2609
καταγαγόντες3588
τὰ4143
πλοῖα1909
ἐπὶ3588
τὴν1093
γῆν
3as 4soon 5as 6they 7landed
0863
ἀφέντες
10left
3956A
πάντα
11everything

0190
ἠκολούθησαν
9they 13followed
0846
αὐτῷ
14Jesus
5:12
 
 
2532
καὶ
1096
ἐγένετο
1722
ἐν
3588
τῷ
1510
εἶναι
13met
0846
αὐτὸν
12Jesus
1722
ἐν
4In
1520
μιᾷ
5one
3588
τῶν
7the

4172
πόλεων
6of 8villages
2532
καὶ
2400
ἰδοὺ

0435
ἀνὴρ
14a 15man
4134
πλήρης
16with 17an 18advanced 19case

3014
λέπρας
20of 21leprosy3708B
ἰδὼν
24When 25the 26man 27saw
1161
δὲ
3588
τὸν
2424
Ἰησοῦν
29Jesus

4098
πεσὼν
31he 32bowed
1909
ἐπὶ
36to 37the 38ground
4383
πρόσωπον
35face
1189
ἐδεήθη
40begging 41to 42be 43healed
0846
αὐτοῦ

3004
λέγων
50he 51said
2962
Κύριε
47Lord
1437
ἐὰν
54if


2309
θέλῃς
55you 56are 57willing

1410
δύνασαί
59you 60can
1473
με
62me
2511
καθαρίσαι
61heal 63and 64make 66clean
5:13
 
 
2532
καὶ
1614
ἐκτείνας
3588
τὴν
5495
χεῖρα
4reached 5out


0680
ἥψατο
3Jesus 7touched
0846
αὐτοῦ
8him

3004
λέγων
16he 17said


2309
Θέλω
11I 12am 13willing

2511
καθαρίσθητι
20Be 21healed
2532
καὶ
24And
2112
εὐθέως
25instantly
3588
26the
3014
λέπρα
27leprosy
0565A
ἀπῆλθεν
0575
ἀπ᾽
29disappeared
0846
αὐτοῦ
5:14
 
 
2532
καὶ
2Then
0846
αὐτὸς
3Jesus
3853
παρήγγειλεν
4instructed
0846
αὐτῷ
5him
3367A
μηδενὶ
6not 9anyone

3004A
εἰπεῖν
7to 8tell 10what 11had 12happened
0235
ἀλλὰ
0565A
ἀπελθὼν
19Go
1166
δεῖξον
24let 26examine
4572
σεαυτὸν
27you
3588
τῷ
21the

2409
ἱερεῖ
20to 22priest
2532
καὶ
4374
προσένεγκε
30Take 31along 32the 33offering
4012
περὶ
40for


3588
τοῦ


2512
καθαρισμοῦ
43have 44been 45healed 46of 47leprosy
4771
σου
41those 42who
2531
καθὼς
35in
4367
προσέταξεν
34required3475.0
Μωυσῆς
36the 37law 38of 39Moses


1519
εἰς


3142
μαρτύριον
52This 53will 54be 55a 56public 57testimony 59that 60you 61have 62been 63cleansed
0846
αὐτοῖς
5:15
 
 
1330
διήρχετο
14spread
1161
δὲ
2But 3despite 4Jesus' 7instructions
3123
μᾶλλον
15even 16faster
3588
9the
3056
λόγος
10report
4012
περὶ
11of 13power
0846
αὐτοῦ
12his
2532
καὶ
18and
4905
συνήρχοντο
21came
3793
ὄχλοι
20crowds
4183
πολλοὶ
19vast

0191
ἀκούειν
22to 23hear 25preach
2532
καὶ
26and


2323
θεραπεύεσθαι
27to 28be 29healed
0575
ἀπὸ
30of
3588
τῶν
0769
ἀσθενειῶν
33diseases
0846
αὐτῶν
31their
5:16
 
 
0846
αὐτὸς
3Jesus
1161
δὲ
2But

1510
ἦν

5298
ὑποχωρῶν
4often 5withdrew 9for
1722
ἐν
6to
3588
ταῖς
7the
2048
ἐρήμοις
8wilderness
2532
καὶ
4336
προσευχόμενος
11prayer
5:17
 
 
2532
καὶ
1096
ἐγένετο
1722
ἐν
1520
μιᾷ
4One
3588
τῶν
2250
ἡμερῶν
6day
2532
καὶ
0846
αὐτὸς
9Jesus
1510
ἦν
10was

1321
διδάσκων
8while 11teaching
2532
καὶ
1510
ἦσαν
21were
2521
καθήμενοι
22sitting 23nearby

5330
Φαρισαῖοι
13some 14Pharisees
2532
καὶ
15and
3547
νομοδιδάσκαλοι
16teachers 17of 18religious 19law
3739
οἳ
29these 30men


1510
ἦσαν


2064A
ἐληλυθότες
26It 27seemed 28that 31showed 32up
1537
ἐκ
33from
3956
πάσης
34every
2968
κώμης
35village
3588
τῆς


1056
Γαλιλαίας
36in 37all 39Galilee
2532
καὶ
40and
2449
Ἰουδαίας
41Judea
2532
καὶ
43as 44well 45as

2419
Ἰερουσαλήμ
46from 47Jerusalem
2532
καὶ
50And
1411
δύναμις
54power 56strongly 57with

2962
κυρίου
51the 52Lord’s
1510
ἦν
55was
1519
εἰς
3588
τὸ
2390
ἰᾶσθαι
53healing
0846
αὐτόν
58Jesus
5:18
 
 
2532
καὶ
2400
ἰδοὺ

0435
ἄνδρες
4Some 5men

5342
φέροντες
6came 7carrying
1909
ἐπὶ
12on

2825
κλίνης
13a 14sleeping 15mat

0444
ἄνθρωπον
9a 11man
3739
ὃς
1510
ἦν
3886
παραλελυμένος
10paralyzed
2532
καὶ

2212
ἐζήτουν
18They 19tried
0846
αὐτὸν
22him

1533
εἰσενεγκεῖν
20to 21take
2532
καὶ
5087
θεῖναι
24inside

0846
αὐτὸν
25to 26Jesus
1799
ἐνώπιον
24inside
0846
αὐτοῦ
5:19
 
 
2532
καὶ
2but

3361.0
μὴ

2147
εὑρόντες
3they 4couldn’t
4169
ποίας
1533
εἰσενέγκωσιν
5reach
0846
αὐτὸν
1223
διὰ
8because 9of
3588
τὸν
10the
3793
ὄχλον
11crowd

0305
ἀναβάντες
14they 15went 16up
1909
ἐπὶ
17to
3588
τὸ
18the
1430
δῶμα
19roof
1223
διὰ
21took 22off
3588
τῶν
23some
2766
κεράμων
24tiles

2524
καθῆκαν
27they 28lowered 35down 36into 37the 38crowd

0846
αὐτὸν
29the 30sick 31man
4862
σὺν
32on
3588
τῷ
33his
2826
κλινιδίῳ
34mat
1519
εἰς
3588
τὸ
3319A
μέσον
40right
1715A
ἔμπροσθεν
41in 42front 43of
3588
τοῦ
2424
Ἰησοῦ
45Jesus
5:20
 
 
2532
καὶ
3708B
ἰδὼν
3Seeing
3588
τὴν
4102
πίστιν
6faith
0846
αὐτῶν
4their

3004A
εἶπεν
8Jesus 9said 10to 11the 12man

0444
̓Άνθρωπε
15Young 16man

0863
ἀφέωνταί
21are 22forgiven
4771
σοι
3588
αἱ
0266
ἁμαρτίαι
20sins
4771
σου
18your
5:21
 
 
2532
καὶ
2But
0756
ἤρξαντο
1260
διαλογίζεσθαι
11said 12to 13themselves
3588
οἱ
1122
γραμματεῖς
7teachers 8of 9religious 10law
2532
καὶ
5and
3588
οἱ
3the
5330
Φαρισαῖοι
4Pharisees
3004
λέγοντες
11said 12to 13themselves
5101
Τίς
16Who1510
ἐστιν
17does 19think 20he 21is
3778A
οὗτος
18he
3739
ὃς
2980
λαλεῖ
0988
βλασφημίας
23That’s 24blasphemy
5101
τίς
26Only
1410
δύναται
29can
0266
ἁμαρτίας
31sins
0863
ἀφεῖναι
30forgive
1487
εἰ
3361.0
μὴ
3441
μόνος
26Only
3588
2316
θεός
28God
5:22
 
 
1921
ἐπιγνοὺς
5knew
1161
δὲ
3588
2424
Ἰησοῦς
4Jesus
3588
τοὺς
6what

1261
διαλογισμοὺς
8were 9thinking
0846
αὐτῶν
7they

0611
ἀποκριθεὶς
12he 13asked
3004A
εἶπεν
16

4314
πρὸς
12he 13asked
0846
αὐτούς
14them
5101
Τί
17Why


1260
διαλογίζεσθε
18do 19you 20question
1722
ἐν
22in
3588
ταῖς
2588
καρδίαις
25hearts
4771
ὑμῶν
23your
5:23
 
 
5101
τί
3it
1510
ἐστιν
2Is
2123
εὐκοπώτερον
4easier

3004A
εἰπεῖν
5to 6say

0863
Ἀφέωνταί
11are 12forgiven
4771
σοι
3588
αἱ
0266
ἁμαρτίαι
10sins
4771
σου
8Your
2228
16or
3004A
εἰπεῖν
1453
̓Έγειρε
19Stand 20up
2532
καὶ
21and
4043
περιπάτει
22walk
5:24
 
 
2443
ἵνα
1161
δὲ
2So
1492
εἰδῆτε
3I 4will 5prove 6to 7you
3754
ὅτι
8that
3588
9the
5207
υἱὸς
10Son
3588
τοῦ

0444
ἀνθρώπου
11of 13Man

1849
ἐξουσίαν
18the 19authority
2192
ἔχει
17has
1909
ἐπὶ
20on
3588
τῆς
1093
γῆς
22earth

0863
ἀφιέναι
23to 24forgive
0266
ἁμαρτίας
25sins

3004A
εἶπεν
29Jesus 38said
3588
τῷ
32the


3886
παραλελυμένῳ
31to 33paralyzed 34man
4771
Σοὶ
3004
λέγω
1453
̓Έγειρε
41Stand 42up
2532
καὶ
0142
ἄρας
45pick 46up
3588
τὸ
2826
κλινίδιόν
49mat
4771
σου
47your
4198
πορεύου
1519
εἰς
52go
3588
τὸν
3624
οἶκόν
54home
4771
σου
5:25
 
 
2532
καὶ
2And
3916
παραχρῆμα
3immediately0450
ἀναστὰς
5as 9the 10man 11jumped 12up
1799
ἐνώπιον
7watched
0846
αὐτῶν
6everyone
0142
ἄρας
14picked 15up

1909
ἐφ᾽

3739

2621
κατέκειτο
16his 17mat
0565A
ἀπῆλθεν
1519
εἰς
20went
3588
τὸν
3624
οἶκον
22home
0846
αὐτοῦ
1392
δοξάζων
24praising
3588
τὸν
2316
θεόν
26God
5:26
 
 
2532
καὶ
1611
ἔκστασις
7great 8wonder

2983
ἔλαβεν
4was 5gripped
0537
ἅπαντας
3Everyone
2532
καὶ
13and

1392
ἐδόξαζον
14they 15praised
3588
τὸν
2316
θεόν
17God
2532
καὶ
9and
4130
ἐπλήσθησαν

5401
φόβου
6with 11awe
3004
λέγοντες
19exclaiming
3754
ὅτι
21


3708B
Εἴδαμεν
22We 23have 24seen
3861A
παράδοξα
25amazing 26things
4594
σήμερον
27today
5:27
 
 
2532
καὶ
3326
μετὰ
3778A
ταῦτα
3Later


1831A
ἐξῆλθεν
5as 6Jesus 7left 8the 9town
2532
καὶ


2300
ἐθεάσατο
12he 13saw

5057
τελώνην
14a 15tax 16collector
3686
ὀνόματι
17named
3018
Λευεὶν
18Levi
2521
καθήμενον
19sitting
1909
ἐπὶ
20at
3588
τὸ
21his
5058
τελώνιον
22tax 23collector’s 24booth
2532
καὶ

3004A
εἶπεν
36Jesus 37said

0846
αὐτῷ
38to 39him
0190
Ἀκολούθει
27Follow 29and 30be 32disciple
1473
μοι
28me
5:28
 
 
2532
καὶ
2So
2641
καταλιπὼν
7left
3956A
πάντα
8everything
0450
ἀναστάς
4got 5up

0190
ἠκολούθει
3Levi 11followed
0846
αὐτῷ
12him
5:29
 
 
2532
καὶ
2Later
4160
ἐποίησεν
5held

1403
δοχὴν

3173
μεγάλην
6a 7banquet
3018
Λευεὶς
4Levi

0846
αὐτῷ
12with 13Jesus 14as 15the 16guest 17of 18honor
1722
ἐν
8in
3588
τῇ
3614
οἰκίᾳ
11home
0846
αὐτοῦ
9his
2532
καὶ
1510
ἦν
3793
ὄχλος
4183
πολὺς
21Many

5057
τελωνῶν
24fellow 25tax 26collectors
2532
καὶ
27and
0243
ἄλλων
28other 29guests
3739
οἳ
1510
ἦσαν
32ate
3326
μετ᾽
31also 33with
0846
αὐτῶν
34them
2621
κατακείμενοι
32ate
5:30
 
 
2532
καὶ
2But
1111
ἐγόγγυζον
12complained 13bitterly
3588
οἱ
3the
5330
Φαρισαῖοι
4Pharisees
2532
καὶ
5and
3588
οἱ
1122
γραμματεῖς
8teachers 9of 10religious 11law
0846
αὐτῶν
6their
4314
πρὸς
14to
3588
τοὺς
3101
μαθητὰς
19disciples
0846
αὐτοῦ
17Jesus'
3004
λέγοντες
21
1223
Διὰ
5101
τί
22Why
3326
μετὰ
28with
3588
τῶν
5057
τελωνῶν
2532
καὶ
0268.0A
ἁμαρτωλῶν
29such 30scum
2068
ἐσθίετε
25eat
2532
καὶ
26and


4095
πίνετε
23do 24you 27drink
5:31
 
 
2532
καὶ
0611
ἀποκριθεὶς
5answered
3588
2424
Ἰησοῦς
4Jesus
3004A
εἶπεν
8
4314
πρὸς
5answered
0846
αὐτούς
6them
3756
Οὐ
12don’t
5532
χρείαν
2192
ἔχουσιν
13need
3588
οἱ
5198
ὑγιαίνοντες
10Healthy 11people

2395
ἰατροῦ
14a 15doctor
0235
ἀλλὰ
3588
οἱ
2560
κακῶς
2192
ἔχοντες
19sick 20people
5:32
 
 
3756
οὐκ
7not


2064A
ἐλήλυθα
2I 3have 4come

2564
καλέσαι
5to 6call
1342A
δικαίους
8those 9who 12are 13righteous
0235
ἀλλὰ
15but


0268.0A
ἁμαρτωλοὺς
16those 17who 20are 21sinners

1519
εἰς
23need 24to
3341
μετάνοιαν
25repent
5:33
 
 
3588
οἱ
4some
1161
δὲ
2One 3day

3004A
εἶπαν
5people 6said
4314
πρὸς
7to
0846
αὐτόν
8Jesus
3588
Οἱ
3101
μαθηταὶ
15disciples
2491
Ἰωάνου
11John 12the 13Baptist’s
3522
νηστεύουσιν
16fast
4437A
πυκνὰ
19regularly
2532
καὶ
17and
1162
δεήσεις
4160
ποιοῦνται
18pray
3668
ὁμοίως
22so
2532
καὶ
21and
3588
οἱ
24the
3588
τῶν
27the

5330
Φαρισαίων
26of 28Pharisees
3588
οἱ
1161
δὲ
30Why
4674
σοὶ
32your

2068
ἐσθίουσιν
35always 36eating
2532
καὶ
37and
4095
πίνουσιν
38drinking
5:34
 
 
3588
1161
δὲ
2424
Ἰησοῦς
4Jesus
3004A
εἶπεν
4314
πρὸς
5responded
0846
αὐτούς
3361.0
Μὴ
20Of 21course 22not
1410
δύνασθε
9Do
3588
τοὺς
5207
υἱοὺς
3588
τοῦ
3567
νυμφῶνος
10wedding 11guests
1722
ἐν
3739
13while
3588
16the
3566
νυμφίος
17groom
3326
μετ᾽
15with
0846
αὐτῶν
1510
ἐστὶν
14celebrating
4160
ποιῆσαι
3522
νηστεῦσαι
12fast
5:35
 
 
2064
ἐλεύσονται
3someday
1161
δὲ
2But
2250
ἡμέραι
3someday
2532
καὶ
2But
3752
ὅταν
3someday


0522
ἀπαρθῇ
6will 7be 8taken 9away 10from
0575
ἀπ᾽
0846
αὐτῶν
12them
3588
4the
3566
νυμφίος
5groom
5119
τότε
14and 15then


3522
νηστεύσουσιν
16they 17will 18fast
1722
ἐν
1565
ἐκείναις
3588
ταῖς
2250
ἡμέραις
14and 15then
5:36
 
 

3004
ἔλεγεν
3Jesus 4gave
1161
δὲ
2532
καὶ
2Then

3850
παραβολὴν
6this 7illustration

4314
πρὸς
3Jesus 4gave
0846
αὐτοὺς
5them
3754
ὅτι
9
3762A
Οὐδεὶς
10No 11one

1915
ἐπίβλημα
13a 14piece 15of 16cloth
0575
ἀπὸ
17from

2440
ἱματίου
18a 20garment
2537
καινοῦ
19new
4977
σχίσας
12tears
1911
ἐπιβάλλει
22uses 24to 25patch
1909
ἐπὶ

2440
ἱμάτιον
27an 29garment
3820
παλαιόν
28old
1487
εἰ
1161
δὲ
3361.0
μή
1065
γε
31For
2532
καὶ
32then
3588
τὸ
33the
2537
καινὸν
34new 35garment


4977
σχίσει
36would 37be 38ruined
2532
καὶ
3588
τῷ
50the
3820
παλαιῷ
51old 52garment
3756
οὐ
47wouldn’t 48even
4856
συμφωνήσει
49match
3588
τὸ
1915
ἐπίβλημα
45patch
3588
τὸ
0575
ἀπὸ
49match
3588
τοῦ
42the
2537
καινοῦ
43new
5:37
 
 
2532
καὶ
3And
3762A
οὐδεὶς
4no 5one
0906
βάλλει
6puts
3631
οἶνον
8wine
3501
νέον
7new
1519
εἰς
9into
0779
ἀσκοὺς
11wineskins
3820
παλαιούς
10old
1487
εἰ
1161
δὲ
3361.0
μή
1065
γε
13For

4486
ῥήξει
18would 19burst
3588
14the
3631
οἶνος
17wine
3588
3501
νέος
16new
3588
τοὺς
20the
0779
ἀσκούς
21wineskins
2532
καὶ

0846
αὐτὸς
25the 26wine
1632A
ἐκχυθήσεται
24spilling
2532
καὶ
27and
3588
οἱ
29the
0779
ἀσκοὶ
30skins
0622A
ἀπολοῦνται
28ruining
5:38
 
 
0235
ἀλλὰ
3631
οἶνον
4wine
3501
νέον
3New
1519
εἰς
8in
0779
ἀσκοὺς
10wineskins
2537
καινοὺς
9new
0992
βλητέον
5must 6be 7stored
5:39
 
 
2532
καὶ
2But
3762A
οὐδεὶς
3no 4one 5who
4095
πιὼν
6drinks

3820
παλαιὸν
7the 8old 9wine


2309
θέλει
10seems 11to 12want

3501
νέον
13the 14new 15wine

3004
λέγει
26they 27say
1063
γάρ
3588
19The
3820
παλαιὸς
20old

5543
χρηστός
22just 23fine
1510
ἐστιν
21is