The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Reverse Interlinear

Reference:

Luke 5:1-39

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

5:1
 
 
One day
3ἐγένετο
1096
4δὲ
1161
as

 
18καὶ
2532
Jesus
19αὐτὸς
0846
was
20ἦν
1510
preaching
21ἑστὼς
2476.0
on
22παρὰ
3844
the shore ofthe
23τὴν
3588
Sea of
24λίμνην
3041
Galilee
25Γεννησαρέτ
1082
 
5ἐν
1722
 
6τῷ
3588
 
7τὸν
3588
great crowds

8ὄχλον
3793
pressed in on
9ἐπικεῖσθαι
1945.0
him
10αὐτῷ
0846
 
11καὶ
2532
to listen to

12ἀκούειν
0191
the
13τὸν
3588
word
14λόγον
3056
of

 
15τοῦ
3588
God
16θεοῦ
2316
5:2
 
 
 
3καὶ
2532
He noticed

4εἶδεν
3708B
two
6δύο
1417
empty
7ἑστῶτα
2476.0
boats
5πλοῖα
4143
at
8παρὰ
3844
the
9τὴν
3588
water’s
10λίμνην
3041
edge
8παρὰ
3844
for
13δὲ
1161
the
12οἱ
3588
fishermen
14ἁλεεῖς
0231
had left


15ἀπ᾽
0575
17ἀποβάντες
0576
them
16αὐτῶν
0846
were washing

18ἔπλυνον
4150
their
19τὰ
3588
nets
20δίκτυα
1350
5:3
 
 
 
4δὲ
1161
Stepping
3ἐμβὰς
1684
into
5εἰς
1519
one
6ἓν
1520
of

the
7τῶν
3588
boats
8πλοίων
4143
Jesus asked

14ἠρώτησεν
2065
Simon
15αὐτὸν
0846
its owner
10
3739
11ἦν
1510
12Σίμωνος
4613
to push out

19ἐπαναγαγεῖν
1877
into the water
16ἀπὸ
0575
17τῆς
3588
18γῆς
1093
 
20ὀλίγον
3641D
So
23δὲ
1161
he

sat in
22καθίσας
2523
the
25τοῦ
3588
boat
26πλοίου
4143
taught
27ἐδίδασκεν
1321
the
28τοὺς
3588
crowds
29ὄχλους
3793
from
24ἐκ
1537
5:4
 
 
When
3ὡς
5613
 
4δὲ
1161
he had finished
5ἐπαύσατο
3973A
speaking
6λαλῶν
2980
he said

8εἶπεν
3004A
to
9πρὸς
4314
 
10τὸν
3588
Simon
11Σίμωνα
4613
Now go out

13Ἐπανάγαγε
1877
where it is deeper
14εἰς
1519
15τὸ
3588
16βάθος
0899
and
18καὶ
2532
let down
19χαλάσατε
5465
your
22ὑμῶν
4771
 
20τὰ
3588
nets
21δίκτυα
1350
to
23εἰς
1519
catch some fish
24ἄγραν
0061
5:5
 
 
Master
8Ἐπιστάτα
1988
Simon
5Σίμων
4613
 
3καὶ
2532
replied
4ἀποκριθεὶς
0611
6εἶπεν
3004A
we worked hard

13κοπιάσαντες
2872
all last
10δι᾽
1223
11ὅλης
3650
night
12νυκτὸς
3571
didn’t catch a thing
14οὐδὲν
3762B
15ἐλάβομεν
2983
But
18δὲ
1161
if
17ἐπὶ
1909
19τῷ
3588
20ῥήματί
4487
you
21σου
4771
say so
17ἐπὶ
1909
19τῷ
3588
20ῥήματί
4487
I’ll let

23χαλάσω
5465
the
24τὰ
3588
nets
25δίκτυα
1350
down again
23χαλάσω
5465
5:6
 
 
And
3καὶ
2532
this time
4τοῦτο
3778A
5ποιήσαντες
4160
 
11δὲ
1161
their
14αὐτῶν
0846
 
12τὰ
3588
nets
13δίκτυα
1350
were
6συνέκλεισαν
4788
so full
7πλῆθος
4128
9πολὺ
4183
of fish

8ἰχθύων
2486
they began to tear10διερήσσετο
1284
5:7
 
 
 
3καὶ
2532
shout for
4κατένευσαν
2656
help
13συλλαβέσθαι
4815A
 
11τοῦ
3588
 
12ἐλθόντας
2064A
 
15καὶ
2532
brought
16ἦλθαν
2064A
 
14αὐτοῖς
0846
their
5τοῖς
3588
partners
6μετόχοις
3353A
in
7ἐν
1722
the
8τῷ
3588
other
9ἑτέρῳ
2087
boat
10πλοίῳ
4143
and soon
18καὶ
2532
both
20ἀμφότερα
0297
 
21τὰ
3588
boats
22πλοῖα
4143
were filled with fish

19ἔπλησαν
4130
and on the verge of
23ὥστε
5620
sinking
24βυθίζεσθαι
1036A
 
25αὐτά
0846
5:8
 
 
 
4δὲ
1161
When

Simon
5Σίμων
4613
Peter
6Πέτρος
4074
realized what had happened
3ἰδὼν
3708B
he fell

8προσέπεσεν
4363
to

his
9τοῖς
3588
knees
10γόνασιν
1119
before
8προσέπεσεν
4363
Jesus
11Ἰησοῦ
2424
said
12λέγων
3004
Oh Lord

23κύριε
2962
please leave


14̓Έξελθε
1831A
15ἀπ᾽
0575
me
16ἐμοῦ
1473
 
18ὅτι
3754
I’m
21εἰμι
1510
too much of a sinner to be around
19ἀνὴρ
0435
20ἁμαρτωλός
0268.0
5:9
 
 
For
4γὰρ
1063
he
6αὐτόν
0846
was awestruck3θάμβος
2285
5περιέσχεν
4023
by
13ἐπὶ
1909
the
14τῇ
3588
number
15ἄγρᾳ
0061
of

 
16τῶν
3588
fish
17ἰχθύων
2486
 
18ὧν
3739
they had caught


19συνέλαβον
4815
as
8καὶ
2532
the
9πάντας
3956
others
10τοὺς
3588
with
11σὺν
4862
him
12αὐτῷ
0846
5:10
 
 
His
16τῷ
3588
17Σίμωνι
4613
 
13οἳ
3739
 
14ἦσαν
1510
partners
15κοινωνοὶ
2844
James
6Ἰάκωβον
2385
and
7καὶ
2532
John
8Ἰωάνην
2491
the sons

10υἱοὺς
5207
of Zebedee

11Ζεβεδαίου
2199
were also amazed
3ὁμοίως
3668
4δὲ
1161
5καὶ
2532
 
19καὶ
2532
 
24
3588
Jesus
25Ἰησοῦς
2424
replied
20εἶπεν
3004A
to
21πρὸς
4314
 
22τὸν
3588
Simon
23Σίμωνα
4613
Don’t
27Μὴ
3361.0
be afraid

28φοβοῦ
5399
From
30ἀπὸ
0575
now on
31τοῦ
3588
32νῦν
3568A
you’ll be


34ἔσῃ
1510A
fishing for
35ζωγρῶν
2221
people
33ἀνθρώπους
0444
5:11
 
 
And
3καὶ
2532
as soon as they landed


4καταγαγόντες
2609
5τὰ
3588
6πλοῖα
4143
7ἐπὶ
1909
8τὴν
3588
9γῆν
1093
they

left
11ἀφέντες
0863
everything
12πάντα
3956A
followed
13ἠκολούθησαν
0190
Jesus
14αὐτῷ
0846
5:12
 
 
 
3καὶ
2532
 
4ἐγένετο
1096
In
9ἐν
1722
one
10μιᾷ
1520
of

the
11τῶν
3588
villages
12πόλεων
4172
 
14καὶ
2532
 
15ἰδοὺ
2400
Jesus
8αὐτὸν
0846
met
5ἐν
1722
6τῷ
3588
7εἶναι
1510
a man

16ἀνὴρ
0435
with an advanced case
17πλήρης
4134
of leprosy

18λέπρας
3014
 
21δὲ
1161
When the man saw20ἰδὼν
3708B
 
22τὸν
3588
Jesus
23Ἰησοῦν
2424
he bowed

25πεσὼν
4098
face
27πρόσωπον
4383
to the ground
26ἐπὶ
1909
begging to be healed
28ἐδεήθη
1189
 
29αὐτοῦ
0846
Lord
32Κύριε
2962
he said

30λέγων
3004
if
34ἐὰν
1437
you are willing


35θέλῃς
2309
you can

37δύνασαί
1410
heal
39καθαρίσαι
2511
me
38με
1473
and make clean
39καθαρίσαι
2511
5:13
 
 
 
3καὶ
2532
Jesus


reached out
4ἐκτείνας
1614
5τὴν
3588
6χεῖρα
5495
touched
7ἥψατο
0680
him
8αὐτοῦ
0846
I am willing


12Θέλω
2309
he said

10λέγων
3004
Be healed

14καθαρίσθητι
2511
And
16καὶ
2532
instantly
17εὐθέως
2112
the
18
3588
leprosy
19λέπρα
3014
 
22αὐτοῦ
0846
disappeared
20ἀπῆλθεν
0565A
21ἀπ᾽
0575
5:14
 
 
Then
3καὶ
2532
Jesus
4αὐτὸς
0846
instructed
5παρήγγειλεν
3853
him
6αὐτῷ
0846
not
7μηδενὶ
3367A
to tell

8εἰπεῖν
3004A
anyone
7μηδενὶ
3367A
what had happened 
10ἀλλὰ
0235
Go
11ἀπελθὼν
0565A
to

the
14τῷ
3588
priest
15ἱερεῖ
2409
let examine
12δεῖξον
1166
you
13σεαυτὸν
4572
 
17καὶ
2532
Take along the offering
18προσένεγκε
4374
required
24προσέταξεν
4367
in
23καθὼς
2531
the law of Moses25Μωυσῆς
3475.0
for
19περὶ
4012
those who
22σου
4771
have been healed of leprosy
20τοῦ
3588
21καθαρισμοῦ
2512
This will be a public testimony
27εἰς
1519
28μαρτύριον
3142
 
29αὐτοῖς
0846
that you have been cleansed


5:15
 
 
But despite Jesus' instructions
4δὲ
1161
the
7
3588
report
8λόγος
3056
of
9περὶ
4012
his
10αὐτοῦ
0846
power

spread
3διήρχετο
1330
even faster
5μᾶλλον
3123
and
12καὶ
2532
vast
15πολλοὶ
4183
crowds
14ὄχλοι
3793
came
13συνήρχοντο
4905
to hear preach

16ἀκούειν
0191
and
17καὶ
2532
to be healed


18θεραπεύεσθαι
2323
of
19ἀπὸ
0575
their
22αὐτῶν
0846
 
20τῶν
3588
diseases
21ἀσθενειῶν
0769
5:16
 
 
But
4δὲ
1161
Jesus
3αὐτὸς
0846
often withdrew


5ἦν
1510
6ὑποχωρῶν
5298
to
7ἐν
1722
the
8ταῖς
3588
wilderness
9ἐρήμοις
2048
for


 
10καὶ
2532
prayer
11προσευχόμενος
4336
5:17
 
 
 
3καὶ
2532
 
4ἐγένετο
1096
One
5ἐν
1722
6μιᾷ
1520
 
7τῶν
3588
day
8ἡμερῶν
2250
 
9καὶ
2532
while

Jesus
10αὐτὸς
0846
was
11ἦν
1510
teaching
12διδάσκων
1321
some Pharisees

17Φαρισαῖοι
5330
and
18καὶ
2532
teachers of religious law
19νομοδιδάσκαλοι
3547
 
14καὶ
2532
were
15ἦσαν
1510
sitting nearby
16καθήμενοι
2521
It seemed that
23ἦσαν
1510
24ἐληλυθότες
2064A
these men
22οἳ
3739
showed up
23ἦσαν
1510
24ἐληλυθότες
2064A
from
25ἐκ
1537
every
26πάσης
3956
village
27κώμης
2968
in all


 
28τῆς
3588
Galilee
29Γαλιλαίας
1056
and
30καὶ
2532
Judea
31Ἰουδαίας
2449
as well as
33καὶ
2532
from Jerusalem

34Ἰερουσαλήμ
2419
And
37καὶ
2532
the Lord’s

39κυρίου
2962
healing
41εἰς
1519
42τὸ
3588
43ἰᾶσθαι
2390
power
38δύναμις
1411
was
40ἦν
1510
strongly with


Jesus
44αὐτόν
0846
5:18
 
 
 
3καὶ
2532
 
4ἰδοὺ
2400
Some men

5ἄνδρες
0435
came carrying

6φέροντες
5342
 
10ὃς
3739
a

paralyzed
11ἦν
1510
12παραλελυμένος
3886
man
9ἄνθρωπον
0444
on
7ἐπὶ
1909
a sleeping mat

8κλίνης
2825
 
14καὶ
2532
They tried

15ἐζήτουν
2212
to take

17εἰσενεγκεῖν
1533
him
16αὐτὸν
0846
 
18καὶ
2532
inside
19θεῖναι
5087
21ἐνώπιον
1799
to Jesus

20αὐτὸν
0846
 
22αὐτοῦ
0846
5:19
 
 
but
3καὶ
2532
they couldn’t


4μὴ
3361.0
5εὑρόντες
2147
reach
6ποίας
4169
7εἰσενέγκωσιν
1533
 
8αὐτὸν
0846
because of
9διὰ
1223
the
10τὸν
3588
crowd
11ὄχλον
3793
they went up

13ἀναβάντες
0305
to
14ἐπὶ
1909
the
15τὸ
3588
roof
16δῶμα
1430
took off
17διὰ
1223
some
18τῶν
3588
tiles
19κεράμων
2766
they lowered

21καθῆκαν
2524
the sick man

22αὐτὸν
0846
on
23σὺν
4862
his
24τῷ
3588
mat
25κλινιδίῳ
2826
down into the crowd
21καθῆκαν
2524
right
27εἰς
1519
28τὸ
3588
29μέσον
3319A
in front of
30ἔμπροσθεν
1715A
 
31τοῦ
3588
Jesus
32Ἰησοῦ
2424
5:20
 
 
 
3καὶ
2532
Seeing
4ἰδὼν
3708B
their
7αὐτῶν
0846
 
5τὴν
3588
faith
6πίστιν
4102
Jesus said to the man

9εἶπεν
3004A
Young man

11̓Άνθρωπε
0444
your
17σου
4771
 
15αἱ
3588
sins
16ἁμαρτίαι
0266
are forgiven

13ἀφέωνταί
0863
 
14σοι
4771
5:21
 
 
But
3καὶ
2532
the
9οἱ
3588
Pharisees
10Φαρισαῖοι
5330
and
8καὶ
2532
 
6οἱ
3588
teachers of religious law
7γραμματεῖς
1122
said to themselves
4ἤρξαντο
0756
5διαλογίζεσθαι
1260
11λέγοντες
3004
Who
13Τίς
5101
does

he
15οὗτος
3778A
think he is


14ἐστιν
1510
That’s blasphemy
17ὃς
3739
18λαλεῖ
2980
19βλασφημίας
0988
Only
21τίς
5101
25εἰ
1487
26μὴ
3361.0
27μόνος
3441
 
28
3588
God
29θεός
2316
can
22δύναται
1410
forgive
24ἀφεῖναι
0863
sins
23ἁμαρτίας
0266
5:22
 
 
 
4δὲ
1161
 
5
3588
Jesus
6Ἰησοῦς
2424
knew
3ἐπιγνοὺς
1921
what
7τοὺς
3588
they
9αὐτῶν
0846
were thinking

8διαλογισμοὺς
1261
he asked


11ἀποκριθεὶς
0611
13πρὸς
4314
them
14αὐτούς
0846
12εἶπεν
3004A
Why
16Τί
5101
do you question


17διαλογίζεσθε
1260
in
18ἐν
1722
your
21ὑμῶν
4771
 
19ταῖς
3588
hearts
20καρδίαις
2588
5:23
 
 
Is
4ἐστιν
1510
it
3τί
5101
easier
5εὐκοπώτερον
2123
to say

7εἰπεῖν
3004A
Your
13σου
4771
 
11αἱ
3588
sins
12ἁμαρτίαι
0266
are forgiven

9Ἀφέωνταί
0863
 
10σοι
4771
or
16
2228
 
17εἰπεῖν
3004A
Stand up
19̓Έγειρε
1453
and
20καὶ
2532
walk
21περιπάτει
4043
5:24
 
 
So
3ἵνα
2443
4δὲ
1161
I will prove to you
5εἰδῆτε
1492
that
6ὅτι
3754
the
7
3588
Son
8υἱὸς
5207
of

 
9τοῦ
3588
Man
10ἀνθρώπου
0444
has
12ἔχει
2192
the authority

11ἐξουσίαν
1849
on
13ἐπὶ
1909
 
14τῆς
3588
earth
15γῆς
1093
to forgive

16ἀφιέναι
0863
sins
17ἁμαρτίας
0266
Jesus

to


the
20τῷ
3588
paralyzed man
21παραλελυμένῳ
3886
 
23Σοὶ
4771
 
24λέγω
3004
said
19εἶπεν
3004A
Stand up
26̓Έγειρε
1453
 
27καὶ
2532
pick up
28ἄρας
0142
your
31σου
4771
 
29τὸ
3588
mat
30κλινίδιόν
2826
go
33πορεύου
4198
34εἰς
1519
 
35τὸν
3588
home
36οἶκόν
3624
 
37σου
4771
5:25
 
 
And
3καὶ
2532
immediately
4παραχρῆμα
3916
as

everyone
8αὐτῶν
0846
watched
7ἐνώπιον
1799
the man jumped up


6ἀναστὰς
0450
picked up
10ἄρας
0142
his mat11ἐφ᾽
1909
12
3739
13κατέκειτο
2621
went
15ἀπῆλθεν
0565A
16εἰς
1519
 
17τὸν
3588
home
18οἶκον
3624
 
19αὐτοῦ
0846
praising
20δοξάζων
1392
 
21τὸν
3588
God
22θεόν
2316
5:26
 
 
 
3καὶ
2532
Everyone
6ἅπαντας
0537
was gripped

5ἔλαβεν
2983
with

great wonder
4ἔκστασις
1611
and
13καὶ
2532
 
14ἐπλήσθησαν
4130
awe
15φόβου
5401
and
8καὶ
2532
they praised

9ἐδόξαζον
1392
 
10τὸν
3588
God
11θεόν
2316
exclaiming
16λέγοντες
3004
17ὅτι
3754
We have seen


19Εἴδαμεν
3708B
amazing things
20παράδοξα
3861A
today
21σήμερον
4594
5:27
 
 
 
3καὶ
2532
Later
4μετὰ
3326
5ταῦτα
3778A
as Jesus left the town


7ἐξῆλθεν
1831A
 
9καὶ
2532
he saw


10ἐθεάσατο
2300
a tax collector

11τελώνην
5057
named
12ὀνόματι
3686
Levi
13Λευεὶν
3018
sitting
14καθήμενον
2521
at
15ἐπὶ
1909
his
16τὸ
3588
tax collector’s booth
17τελώνιον
5058
Follow
23Ἀκολούθει
0190
me
24μοι
1473
and be disciple 
19καὶ
2532
Jesus said

20εἶπεν
3004A
to him

21αὐτῷ
0846
5:28
 
 
So
3καὶ
2532
Levi

got up
7ἀναστάς
0450
left
4καταλιπὼν
2641
everything
5πάντα
3956A
followed
9ἠκολούθει
0190
him
10αὐτῷ
0846
5:29
 
 
Later
3καὶ
2532
Levi
7Λευεὶς
3018
held
4ἐποίησεν
4160
a banquet


5δοχὴν
1403
6μεγάλην
3173
in
9ἐν
1722
his
12αὐτοῦ
0846
 
10τῇ
3588
home
11οἰκίᾳ
3614
with Jesus as the guest of honor

8αὐτῷ
0846
 
14καὶ
2532
Many
15ἦν
1510
16ὄχλος
3793
17πολὺς
4183
fellow tax collectors

18τελωνῶν
5057
and
19καὶ
2532
other guests
20ἄλλων
0243
 
21οἳ
3739
also
23μετ᾽
3326
ate
22ἦσαν
1510
25κατακείμενοι
2621
with
23μετ᾽
3326
them
24αὐτῶν
0846
5:30
 
 
But
3καὶ
2532
the
5οἱ
3588
Pharisees
6Φαρισαῖοι
5330
and
7καὶ
2532
their
10αὐτῶν
0846
 
8οἱ
3588
teachers of religious law
9γραμματεῖς
1122
complained bitterly
4ἐγόγγυζον
1111
to
11πρὸς
4314
Jesus'
14αὐτοῦ
0846
 
12τοὺς
3588
disciples
13μαθητὰς
3101
15λέγοντες
3004
Why
17Διὰ
1223
18τί
5101
do you


eat
24ἐσθίετε
2068
and
25καὶ
2532
drink
26πίνετε
4095
with
19μετὰ
3326
such scum
20τῶν
3588
21τελωνῶν
5057
22καὶ
2532
23ἁμαρτωλῶν
0268.0A
5:31
 
 
 
3καὶ
2532
 
5
3588
Jesus
6Ἰησοῦς
2424
answered
4ἀποκριθεὶς
0611
8πρὸς
4314
them
9αὐτούς
0846
7εἶπεν
3004A
 
14οἱ
3588
Healthy people
15ὑγιαίνοντες
5198
don’t
11Οὐ
3756
need
12χρείαν
5532
13ἔχουσιν
2192
a doctor

16ἰατροῦ
2395
 
18ἀλλὰ
0235
 
19οἱ
3588
sick people
20κακῶς
2560
21ἔχοντες
2192
5:32
 
 
I have come


4ἐλήλυθα
2064A
to call

5καλέσαι
2564
not
3οὐκ
3756
those who are righteous
6δικαίους
1342A
but
8ἀλλὰ
0235
those who are sinners


9ἁμαρτωλοὺς
0268.0A
need to

10εἰς
1519
repent
11μετάνοιαν
3341
5:33
 
 
One day
4δὲ
1161
some
3οἱ
3588
people said

5εἶπαν
3004A
to
6πρὸς
4314
Jesus
7αὐτόν
0846
John the Baptist’s
11Ἰωάνου
2491
 
9Οἱ
3588
disciples
10μαθηταὶ
3101
fast
12νηστεύουσιν
3522
and
14καὶ
2532
pray
15δεήσεις
1162
16ποιοῦνται
4160
regularly
13πυκνὰ
4437A
and
19καὶ
2532
so
18ὁμοίως
3668
the
20οἱ
3588
of

the
21τῶν
3588
Pharisees
22Φαρισαίων
5330
Why
25δὲ
1161
your
26σοὶ
4674
 
24οἱ
3588
always eating

27ἐσθίουσιν
2068
and
28καὶ
2532
drinking
29πίνουσιν
4095
5:34
 
 
 
3
3588
 
4δὲ
1161
Jesus
5Ἰησοῦς
2424
responded
6εἶπεν
3004A
7πρὸς
4314
 
8αὐτούς
0846
Do
11δύνασθε
1410
wedding guests
12τοὺς
3588
13υἱοὺς
5207
14τοῦ
3588
15νυμφῶνος
3567
fast
23ποιῆσαι
4160
24νηστεῦσαι
3522
while
16ἐν
1722
17
3739
celebrating
22ἐστὶν
1510
with
20μετ᾽
3326
the
18
3588
groom
19νυμφίος
3566
 
21αὐτῶν
0846
Of course not
10Μὴ
3361.0
5:35
 
 
But
4δὲ
1161
6καὶ
2532
someday
3ἐλεύσονται
2064
5ἡμέραι
2250
7ὅταν
3752
the
11
3588
groom
12νυμφίος
3566
will be taken away from


8ἀπαρθῇ
0522
 
9ἀπ᾽
0575
them
10αὐτῶν
0846
and then
14τότε
5119
16ἐν
1722
17ἐκείναις
1565
18ταῖς
3588
19ἡμέραις
2250
they will fast


15νηστεύσουσιν
3522
5:36
 
 
Then
4δὲ
1161
5καὶ
2532
Jesus gave


3ἔλεγεν
3004
7πρὸς
4314
them
8αὐτοὺς
0846
this illustration

6παραβολὴν
3850
9ὅτι
3754
No one
11Οὐδεὶς
3762A
tears
16σχίσας
4977
a piece of cloth

12ἐπίβλημα
1915
from
13ἀπὸ
0575
a

new
15καινοῦ
2537
garment
14ἱματίου
2440
uses to patch
17ἐπιβάλλει
1911
 
18ἐπὶ
1909
an

old
20παλαιόν
3820
garment
19ἱμάτιον
2440
For
22εἰ
1487
23δὲ
1161
24μή
3361.0
25γε
1065
then
26καὶ
2532
the
27τὸ
3588
new garment
28καινὸν
2537
would be ruined


29σχίσει
4977
 
30καὶ
2532
the
40τοῦ
3588
new
41καινοῦ
2537
 
36τὸ
3588
patch
37ἐπίβλημα
1915
 
38τὸ
3588
wouldn’t even
34οὐ
3756
match
35συμφωνήσει
4856
39ἀπὸ
0575
the
31τῷ
3588
old garment
32παλαιῷ
3820
5:37
 
 
And
3καὶ
2532
no one
4οὐδεὶς
3762A
puts
5βάλλει
0906
new
7νέον
3501
wine
6οἶνον
3631
into
8εἰς
1519
old
10παλαιούς
3820
wineskins
9ἀσκοὺς
0779
For
12εἰ
1487
13δὲ
1161
14μή
3361.0
15γε
1065
the
17
3588
 
19
3588
new
20νέος
3501
wine
18οἶνος
3631
would burst

16ῥήξει
4486
the
21τοὺς
3588
wineskins
22ἀσκούς
0779
 
24καὶ
2532
spilling
26ἐκχυθήσεται
1632A
the wine

25αὐτὸς
0846
and
27καὶ
2532
ruining
30ἀπολοῦνται
0622A
the
28οἱ
3588
skins
29ἀσκοὶ
0779
5:38
 
 
 
3ἀλλὰ
0235
New
5νέον
3501
wine
4οἶνον
3631
must be stored
9βλητέον
0992
in
6εἰς
1519
new
8καινοὺς
2537
wineskins
7ἀσκοὺς
0779
5:39
 
 
But
3καὶ
2532
no one who
4οὐδεὶς
3762A
drinks
5πιὼν
4095
the old wine

6παλαιὸν
3820
seems to want


7θέλει
2309
the new wine

8νέον
3501
 
11γάρ
1063
The
13
3588
old
14παλαιὸς
3820
is
16ἐστιν
1510
just fine

15χρηστός
5543
they say

10λέγει
3004