The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Interlinear

Reference:

Luke 7:1-50

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

7:1
 
 
1894
ἐπειδὴ
2When


4137
ἐπλήρωσεν
3Jesus 4had 5finished
3956
πάντα
7all
3588
τὰ
4487
ῥήματα
6saying 8this
0846
αὐτοῦ
1519
εἰς
3588
τὰς
0189
ἀκοὰς
9to
3588
τοῦ
11the
2992
λαοῦ
12people

1525A
εἰσῆλθεν
14he 15returned
1519
εἰς
16to
2584
Καφαρναούμ
17Capernaum
7:2
 
 


1543A
ἑκατοντάρχου
12of 13a 14Roman 15officer
1161
δέ
2At 3that 4time
5100
τινος
5the
1400
δοῦλος
11slave
2560
κακῶς
20sick
2192
ἔχων
19was
3195
ἤμελλεν
22near
5053
τελευτᾶν
23death
3739
ὃς
1510
ἦν
0846
αὐτῷ
1784
ἔντιμος
6highly 7valued
7:3
 
 

0191
ἀκούσας
3When 6heard
1161
δὲ
4012
περὶ
7about
3588
τοῦ
2424
Ἰησοῦ
9Jesus

0649
ἀπέστειλεν
13he 14sent
4314
πρὸς
0846
αὐτὸν
4245A
πρεσβυτέρους
15some 16respected 19elders
3588
τῶν
2453A
Ἰουδαίων
18Jewish

2065
ἐρωτῶν
20to 21ask
0846
αὐτὸν
22him
3704A
ὅπως

2064A
ἐλθὼν
24to 25come
1295
διασώσῃ
27heal
3588
τὸν
1400
δοῦλον
30slave
0846
αὐτοῦ
28his
7:4
 
 
3588
οἱ
3they
1161
δὲ
2So
3854
παραγενόμενοι
4314
πρὸς
3they
3588
τὸν
2424
Ἰησοῦν
7Jesus
3870
παρεκάλουν
5begged 8to 9help
0846
αὐτὸν
4709
σπουδαίως
4earnestly

3004
λέγοντες
25they 26said
3754
ὅτι
14

0514
̓Άξιός

1510
ἐστιν
16anyone 17deserves

3739
10the 11man

3930
παρέξῃ

3778A
τοῦτο
18your 19help
7:5
 
 

0025
ἀγαπᾷ
4he 5loves
1063
γὰρ
3for
3588
τὸ
6the

1484
ἔθνος
7Jewish 8people
1473
ἡμῶν
2532
καὶ
10and 11even
3588
τὴν
13a
4864
συναγωγὴν
14synagogue
0846
αὐτὸς
3618
ᾠκοδόμησεν
12built

1473
ἡμῖν
16for 17us
7:6
 
 
3588
1161
δὲ
2So
2424
Ἰησοῦς
4Jesus
4198
ἐπορεύετο
5went
4862
σὺν
6with
0846
αὐτοῖς
7them
2235
ἤδη
10just 11before 13arrived
1161
δὲ
9But
0846
αὐτοῦ
12they
3756
οὐ
3112A
μακρὰν
0568
ἀπέχοντος
10just 11before 13arrived
0575
ἀπὸ
14at
3588
τῆς
15the
3614
οἰκίας
16house
3992
ἔπεμψεν
20sent


5384A
φίλους
21some 22friends
3588
18the
1543
ἑκατοντάρχης
19officer

3004
λέγων
23to 24say
0846
αὐτῷ
2962
Κύριε
28Lord
3361.0
μὴ
30don’t
4660
σκύλλου
31trouble 32yourself 33by
3756
οὐ
42not
1063
γὰρ
39for
2425
ἱκανός
43worthy 44of 45such 46an 47honor

1510
εἰμι
40I 41am
2443
ἵνα
35to
5259
ὑπὸ
3588
τὴν
4721
στέγην
37home
1473
μου
36my
1525A
εἰσέλθῃς
34coming
7:7
 
 
1352
διὸ
3761
οὐδὲ
5not 6even
1683
ἐμαυτὸν


0515
ἠξίωσα
3I 4am 8worthy
4314
πρὸς
12meet
4771
σὲ
13you

2064A
ἐλθεῖν
9to 10come
0235
ἀλλὰ
15Just
3004A
εἰπὲ
16say 19from 20where 22are

3056
λόγῳ
17the 18word
2532
καὶ
24and
2390
ἰαθήτω
28will 29be 30healed
3588
3816
παῖς
27servant
1473
μου
25my
7:8
 
 
2532
καὶ
5because
1063
γὰρ
1473
ἐγὼ
13my

0444
ἄνθρωπός

1510
εἰμι
7I 8am
5259
ὑπὸ
9under 14superior 15officers

1849
ἐξουσίαν
10the 11authority 12of

5021
τασσόμενος

2192
ἔχων
18I 19have
5259
ὑπ᾽
20authority 21over
1683
ἐμαυτὸν
22my
4757
στρατιώτας
23soldiers
2532
καὶ
26only3004
λέγω
25I 27need 28to 29say
3778A
τούτῳ
4198
Πορεύθητι
33Go
2532
καὶ
36and

4198
πορεύεται
37they 38go
2532
καὶ
40or
0243
ἄλλῳ
2064
̓Έρχου
43Come
2532
καὶ
46and

2064
ἔρχεται
47they 48come
2532
καὶ
50And
3588
τῷ

1400
δούλῳ
54to 57slaves
1473
μου
56my
4160
Ποίησον
60Do
3778A
τοῦτο
61this
2532
καὶ

4160
ποιεῖ
65they 66do
7:9
 
 

0191
ἀκούσας
3When 6heard
1161
δὲ
3778A
ταῦτα
7this
3588
2424
Ἰησοῦς
5Jesus


2296
ἐθαύμασεν
9he 10was 11amazed
0846
αὐτόν
2532
καὶ
4762A
στραφεὶς
15Turning
3588
τῷ
17the


0190
ἀκολουθοῦντι
19that 20was 21following

0846
αὐτῷ
16to 22him
3793
ὄχλῳ
18crowd

3004A
εἶπεν
24he 25said

3004
Λέγω
28I 29tell
4771
ὑμῖν
30you
3761
οὐδὲ
33haven’t
1722
ἐν
38in
3588
τῷ

2474
Ἰσραὴλ
39all 41Israel
5118
τοσαύτην
36like 37this
4102
πίστιν
35faith

2147
εὗρον
32I 34seen
7:10
 
 
2532
καὶ
2And

5290
ὑποστρέψαντες
3when 7returned
1519
εἰς
8to
3588
τὸν
9his
3624
οἶκον
10house

3588
οἱ

3992
πεμφθέντες
4the 5officer’s 6friends

2147
εὗρον
12they 13found
3588
τὸν
14the
1400
δοῦλον
15slave
5198
ὑγιαίνοντα
16completely 17healed
7:11
 
 
2532
καὶ
1096
ἐγένετο
1722
ἐν
3588
τῷ
1836
ἑξῆς
4Soon 5afterward

4198
ἐπορεύθη
6Jesus 7went
1519
εἰς
12to

4172
πόλιν
13the 14village

2564
καλουμένην

3484
Ναί̈ν
15of 16Nain
2532
καὶ
4848
συνεπορεύοντο
8with 23followed
0846
αὐτῷ
24him
3588
οἱ
3101
μαθηταὶ
11disciples
0846
αὐτοῦ
9his
2532
καὶ
18and

3793
ὄχλος
19a 21crowd
4183
πολύς
20large
7:12
 
 
5613
ὡς
11as
1161
δὲ

1448
ἤγγισεν
12he 13approached
3588
τῇ
14the
4439
πύλῃ
17gate
3588
τῆς
4172
πόλεως
16village
2532
καὶ
2400
ἰδοὺ
1580
ἐξεκομίζετο
5A 6funeral 7procession 8was 9coming 10out

2348
τεθνηκὼς
19The 20young 21man 22who 23had 24died
3439
μονογενὴς
30only
5207
υἱὸς
3588
τῇ
3384
μητρὶ
0846
αὐτοῦ
31son
2532
καὶ
0846
αὐτὴ
1510
ἦν
27was


5503
χήρα
28a 29widow’s
2532
καὶ
33and

3793
ὄχλος
34a 36crowd
3588
τῆς
38the

4172
πόλεως
37from 39village
2425
ἱκανὸς
35large
1510
ἦν
40was
4862
σὺν
41with
0846
αὐτῇ
42her
7:13
 
 
2532
καὶ

3708B
ἰδὼν
3When 6saw
0846
αὐτήν
7her
3588
4the
2962
κύριος
5Lord
4697
ἐσπλαγχνίσθη
1909
ἐπ᾽
10heart 11overflowed 12with 13compassion
0846
αὐτῇ
2532
καὶ

3004A
εἶπεν
22he 23said
0846
αὐτῇ
3361.0
Μὴ
17Don’t
2799
κλαῖε
18cry
7:14
 
 
2532
καὶ
2Then
4334A
προσελθὼν
4walked 5over 6to


0680
ἥψατο
3he 10touched
3588
τῆς
7the
4673
σοροῦ
8coffin
3588
οἱ
14the
1161
δὲ
13and
0941
βαστάζοντες
15bearers
2476.0
ἔστησαν
16stopped
2532
καὶ

3004A
εἶπεν
24he 25said
3495
Νεανίσκε
19Young 20man
4771
σοὶ
30you

3004
λέγω
28I 29tell
1453A
ἐγέρθητι
32get 33up
7:15
 
 
2532
καὶ
2Then
0339
ἀνεκάθισεν
6sat 7up
3588
3the
3498A
νεκρὸς
4dead 5boy
2532
καὶ
8and
0756
ἤρξατο
9began

2980
λαλεῖν
10to 11talk
2532
καὶ
13And

1325
ἔδωκεν
14Jesus 15gave 17back
0846
αὐτὸν
16him
3588
τῇ

3384
μητρὶ
18to 21mother
0846
αὐτοῦ
19his
7:16
 
 
2983
ἔλαβεν
5swept
1161
δὲ

5401
φόβος
3Great 4fear


3956A
πάντας
6the 7crowd
2532
καὶ
9and

1392
ἐδόξαζον
10they 11praised
3588
τὸν
2316
θεόν
13God
3004
λέγοντες
15saying
3754
ὅτι
17

4396
Προφήτης
18A 20prophet
3173
μέγας
19mighty


1453A
ἠγέρθη
21has 22risen
1722
ἐν
23among
1473
ἡμῖν
24us
2532
καὶ
27and
3754
ὅτι
28


1980
Ἐπεσκέψατο
31has 32visited 36today
3588
2316
θεὸς
30God
3588
τὸν
2992
λαὸν
35people
0846
αὐτοῦ
33his
7:17
 
 
2532
καὶ
2And
1831A
ἐξῆλθεν
8spread
3588
3056
λόγος
5news
3778
οὗτος
4the
1722
ἐν
3650
ὅλῃ
9throughout
3588
τῇ
2449
Ἰουδαίᾳ
11Judea
4012
περὶ
6about
0846
αὐτοῦ
7Jesus
2532
καὶ
12and
3956
πάσῃ
3588
τῇ
14the
4066
περιχώρῳ
15surrounding 16countryside
7:18
 
 
2532
καὶ
0518
ἀπήγγειλαν
9told 14was 15doing
2491
Ἰωάνῃ
10John
3588
οἱ
3The
3101
μαθηταὶ
4disciples

0846
αὐτοῦ
5of 6John 7the 8Baptist
4012
περὶ
11about
3956
πάντων
3778A
τούτων
12everything
2532
καὶ
17So
4341
προσκαλεσάμενος
20called 21for
1417
δύο
5100
τινὰς
22two
3588
τῶν

3101
μαθητῶν
23of 26disciples
0846
αὐτοῦ
24his
3588
2491
Ἰωάνης
19John
7:19
 
 

3992
ἔπεμψεν
3he 4sent
4314
πρὸς
6to
3588
τὸν
7the
2962
κύριον
8Lord

3004
λέγων
9to 10ask
4771
Σὺ
15you
1510
εἶ
14Are
3588
16the
2064
ἐρχόμενος
17Messiah 18we’ve 19been 20expecting
2228
25or
2087
ἕτερον
31someone 32else


4328
προσδοκῶμεν
26should 27we 28keep 29looking 30for
7:20
 
 
3854
παραγενόμενοι
6found
1161
δὲ
4314
πρὸς
10to
0846
αὐτὸν
11him
3588
οἱ
0435
ἄνδρες
3John’s 4two 5disciples
3004A
εἶπαν
9said
2491
Ἰωάνης
14John
3588
15the
0910
Βαπτιστὴς
16Baptist
0649
ἀπέστειλεν
17sent
1473
ἡμᾶς
18us
4314
πρὸς
19to
4771
σὲ
3004
λέγων
20ask
4771
Σὺ
25you
1510
εἶ
24Are
3588
26the
2064
ἐρχόμενος
27Messiah 28we’ve 29been 30expecting
2228
32or
0243
ἄλλον
38someone 39else


4328
προσδοκῶμεν
33should 34we 35keep 36looking 37for
7:21
 
 
1722
ἐν
2At
1565
ἐκείνῃ
3that 4very
3588
τῇ
5610
ὥρᾳ
6time

2323
ἐθεράπευσεν
8Jesus 9cured
4183C
πολλοὺς
10many 11people
0575
ἀπὸ
12of
3554
νόσων
14diseases
2532
καὶ
3148
μαστίγων
18illnesses
2532
καὶ
20and
4151
πνευμάτων
25spirits
4190
πονηρῶν
24evil
2532
καὶ
27and
5185A
τυφλοῖς
35blind

4183
πολλοῖς
31to 32many 33who

5483
ἐχαρίσατο
28he 29restored
0991
βλέπειν
30sight
7:22
 
 
2532
καὶ
2Then

0611
ἀποκριθεὶς
3he 4told
3004A
εἶπεν
8
0846
αὐτοῖς
5John’s 6disciples
4198
Πορευθέντες
9Go 10back
0518
ἀπαγγείλατε
14tell

2491
Ἰωάνῃ
11to 12John
3739
16what
3708B
εἴδετε
19seen
2532
καὶ
20and


0191
ἠκούσατε
17you 18have 21heard


5185A
τυφλοὶ
23the 24blind
0308
ἀναβλέπουσιν
25see


5560A
χωλοὶ
27the 28lame
4043
περιπατοῦσιν
29walk


3015A
λεπροὶ
31the 32lepers

2511
καθαρίζονται
33are 34cured
2532
καὶ


2974.0A
κωφοὶ
37the 38deaf
0191
ἀκούουσιν
39hear


3498A
νεκροὶ
41the 42dead


1453A
ἐγείρονται
43are 44raised 45to 46life


4434A
πτωχοὶ
56the 57poor2097A
εὐαγγελίζονται
49the 50Good 51News 52is 53being 54preached 55to
7:23
 
 
2532
καὶ
2And

3107
μακάριός

1510
ἐστιν
7God 8blesses

3739
ὃς

1437
ἐὰν
9those 10who
3361.0
μὴ
12not


4624A
σκανδαλισθῇ
11do 13turn 14away
1722
ἐν
15because 16of
1473
ἐμοί
17me
7:24
 
 

0565A
ἀπελθόντων
3After 7left
1161
δὲ
3588
τῶν
0032
ἀγγέλων
6disciples
2491
Ἰωάνου
4John’s


0756
ἤρξατο
9Jesus 10began
3004
λέγειν
11talking
4314
πρὸς
14to
3588
τοὺς
15the
3793
ὄχλους
16crowds
4012
περὶ
12about
2491
Ἰωάνου
13him
5101
Τί
19What 20kind 21of


1831A
ἐξήλθατε
23did 24you 25go
1519
εἰς
26into
3588
τὴν
27the
2048A
ἔρημον
28wilderness


2300
θεάσασθαι
29to 30see


2563
κάλαμον
34a 35weak 36reed
5259
ὑπὸ
39by0417
ἀνέμου
40every 41breath 42of 43wind
4531
σαλευόμενον
38swayed
7:25
 
 
0235
ἀλλὰ
2Or
5101
τί


1831A
ἐξήλθατε
4were 5you 6expecting

3708B
ἰδεῖν
7to 8see

0444
ἄνθρωπον
9a 10man
1722
ἐν
12in
3120
μαλακοῖς
13expensive
2440
ἱματίοις
14clothes
0294
ἠμφιεσμένον
11dressed
2400
ἰδού
16No
3588
οἱ
18people 19who
1722
ἐν
20wear
2441
ἱματισμῷ
22clothes
1741
ἐνδόξῳ
21beautiful
2532
καὶ
23and

5172
τρυφῇ
25in 26luxury
5225
ὑπάρχοντες
24live
1722
ἐν
29in
3588
τοῖς
0933
βασιλείοις
31palaces
1510
εἰσίν
27are 28found
7:26
 
 
0235
ἀλλὰ
5101
τί


1831A
ἐξήλθατε


3708B
ἰδεῖν
4Were 5you 6looking 7for

4396
προφήτην
8a 9prophet
3483
ναί
11Yes
3004
λέγω
4771
ὑμῖν
2532
καὶ
15and
4055
περισσότερον
18more 19than

4396
προφήτου
20a 21prophet
7:27
 
 
3778A
οὗτός
2John 4the 5man
1510
ἐστιν
3is
4012
περὶ
6to
3739
οὗ
7whom


1125
γέγραπται
8the 9Scriptures 10refer
2400
Ἰδού
16Look


0649
ἀποστέλλω
18I 19am 20sending
3588
τὸν
0032
ἄγγελόν
23messenger
1473
μου
21my
4253
πρὸ
4383
προσώπου
24ahead

4771
σου
25of 26you
3739
ὃς
29he

2680
κατασκευάσει
30will 31prepare
3588
τὴν
3598
ὁδόν
34way
4771
σου
32your
1715A
ἔμπροσθέν
35before
4771
σου
36you
7:28
 
 

3004
λέγω
2I 3tell
4771
ὑμῖν
4you
3187
μείζων
15greater 16than
1722
ἐν
1084
γεννητοῖς
1135
γυναικῶν
6of 7all 8who 9have 10ever 11lived
2491
Ἰωάνου
17John
3762A
οὐδεὶς
13none
1510
ἔστιν
14is
3588
21the
1161
δὲ
19Yet 20even
3398C
μικρότερος
22least 23person
1722
ἐν
24in
3588
τῇ
25the
0932
βασιλείᾳ
26Kingdom
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
27of 29God
3187
μείζων
31greater 32than
0846
αὐτοῦ
33he
1510
ἐστίν
34is
7:29
 
 
2532
καὶ
3956
πᾶς
8all
3588
9the
2992
λαός
10people


0191
ἀκούσας
3When 4they 5heard 6this
2532
καὶ
12even
3588
οἱ
13the
5057
τελῶναι
14tax 15collectors
1344
ἐδικαίωσαν
17agreed 18that 21way 22was 23right
3588
τὸν
2316
θεόν
20God’s0907
βαπτισθέντες3588
τὸ0908
βάπτισμα
29they 30had 31been 32baptized 33by
2491
Ἰωάνου
34John
7:30
 
 
3588
οἱ
3the
1161
δὲ
2But
5330
Φαρισαῖοι
4Pharisees
2532
καὶ
5and
3588
οἱ
3544A
νομικοὶ
7experts 8in 9religious 10law
3588
τὴν
1012
βουλὴν
15plan
3588
τοῦ
2316
θεοῦ
13God’s
0114
ἠθέτησαν
11rejected
1519
εἰς
16for
1438
ἑαυτούς
17them


3361.0
μὴ


0907
βαπτισθέντες


5259
ὑπ᾽
20they 21had 22refused 24baptism
0846
αὐτοῦ
23John’s
7:31
 
 


5101
τίνι
4To 5what
3767
οὖν


3666
ὁμοιώσω
6can 7I 8compare
3588
τοὺς
9the
0444
ἀνθρώπους
10people
3588
τῆς

1074
γενεᾶς
11of 14generation
3778
ταύτης
12this
2532
καὶ
5101
τίνι
21How


1510
εἰσὶν


3664
ὅμοιοι
22can 23I 24describe 25them
7:32
 
 
3664
ὅμοιοί
4like

1510
εἰσιν
2They 3are
3813
παιδίοις
5children
3588
τοῖς
1722
ἐν
10in

0058
ἀγορᾷ
11the 12public 13square
2521
καθημένοις
7playing 8a 9game
2532
καὶ

4377
προσφωνοῦσιν
16They 17complain


0240
ἀλλήλοις
18to 19their 20friends
3739
3004
λέγει

0832
Ηὐλήσαμεν
25We 26played 27wedding 28songs
4771
ὑμῖν
2532
καὶ
31and
3756
οὐκ
33didn’t


3738
ὠρχήσασθε
32you 34dance

2354
ἐθρηνήσαμεν
37we 38played 39funeral 40songs
2532
καὶ
42and
3756
οὐκ
44didn’t

2799
ἐκλαύσατε
43you 45weep
7:33
 
 
2064A
ἐλήλυθεν
7spend 9time
1063
γὰρ
2For
2491
Ἰωάνης
3John
3588
4the
0910
Βαπτιστὴς
5Baptist
3361.0
μὴ
6didn’t
2068A
ἔσθων
10eating
0740
ἄρτον
11bread
3383
μήτε
12or
4095
πίνων
13drinking
3631
οἶνον
14wine
2532
καὶ
16and

3004
λέγετε
17you 18say

1140
Δαιμόνιον
24a 25demon

2192
ἔχει
21He’s 22possessed 23by
7:34
 
 
2064A
ἐλήλυθεν
11on 12the 13other 14hand
3588
2The
5207
υἱὸς
3Son
3588
τοῦ

0444
ἀνθρώπου
4of 6Man
2068A
ἔσθων
16feasts
2532
καὶ
17and
4095
πίνων
18drinks
2532
καὶ
20and

3004
λέγετε
21you 22say
2400
Ἰδοὺ
0444
ἄνθρωπος
26He’s

5314
φάγος
27a 28glutton
2532
καὶ
29and

3630
οἰνοπότης
30a 31drunkard


5384A
φίλος
34a 35friend
5057
τελωνῶν
37tax 38collectors
2532
καὶ
39and
0268.0A
ἁμαρτωλῶν
36of 40other 41sinners
7:35
 
 
2532
καὶ
2But

1344
ἐδικαιώθη
5is 6shown 7to 8be 9right
3588
4678
σοφία
4wisdom
0575
ἀπὸ
10by

3956
πάντων
11the 12lives
3588
τῶν
14those 15who

5043
τέκνων
13of 16follow
0846
αὐτῆς
17it
7:36
 
 
2065
ἠρώτα
7asked
1161
δέ
5100
τις
3One
0846
αὐτὸν
8Jesus
3588
τῶν
5the

5330
Φαρισαίων
4of 6Pharisees
2443
ἵνα
9to
2068
φάγῃ
10have 11dinner
3326
μετ᾽
12with
0846
αὐτοῦ
13him
2532
καὶ
15so

1525A
εἰσελθὼν
16Jesus 17went 18to
1519
εἰς
3588
τὸν
3624
οἶκον
22home
3588
τοῦ
5330
Φαρισαίου
20his
2625A
κατεκλίθη
24sat 25down 26to 27eat
7:37
 
 
2532
καὶ
2400
ἰδοὺ
2When


1135
γυνὴ
3a 4certain 6woman
3748
ἥτις
1510
ἦν
1722
ἐν
8from
3588
τῇ
9that
4172
πόλει
10city
0268.0
ἁμαρτωλὸς
5immoral
2532
καὶ
1921
ἐπιγνοῦσα
12heard
3754
ὅτι


2621
κατάκειται
14he 15was 16eating
1722
ἐν
3588
τῇ
3614
οἰκίᾳ
3588
τοῦ
5330
Φαρισαίου
17there

2865
κομίσασα
19she 20brought
0211
ἀλάβαστρον
21a 22beautiful 23alabaster 24jar3464
μύρου
25filled 26with 27expensive 28perfume
7:38
 
 
2532
καὶ
2Then

2476.0
στᾶσα
3she 4knelt
3694
ὀπίσω
5behind
3844
παρὰ
7at
3588
τοὺς
4228
πόδας
10feet
0846
αὐτοῦ
8his
2799
κλαίουσα
12weeping
3588
τοῖς
1144
δάκρυσιν
16tears
0756
ἤρξατο
1026
βρέχειν
17fell 18on
3588
τοὺς
4228
πόδας
21feet
0846
αὐτοῦ
19his
2532
καὶ
23and
3588
ταῖς

2359
θριξὶν

3588
τῆς

2776
κεφαλῆς
29with 31hair
0846
αὐτῆς
30her

1591
ἐξέμασσεν
24she 25wiped 27off
2532
καὶ
33Then


2705
κατεφίλει
34she 35kept 36kissing
3588
τοὺς
4228
πόδας
39feet
0846
αὐτοῦ
37his
2532
καὶ
40and
0218
ἤλειφεν
41putting 44on
3588
τῷ
3464
μύρῳ
43perfume
7:39
 
 

3708B
ἰδὼν
3When 10saw
1161
δὲ
3588
4the
5330
Φαρισαῖος
5Pharisee
3588
6who

2564
καλέσας
7had 8invited
0846
αὐτόν
9him

3004A
εἶπεν
13he 14said
1722
ἐν
15to
1438
ἑαυτῷ
16himself
3004
λέγων
18
3778A
Οὗτος
20this 21man
1487
εἰ
19If
1510
ἦν
22were

4396
προφήτης
23a 24prophet

1097
ἐγίνωσκεν
26he 28know
0302
ἂν
27would
5101
τίς
2532
καὶ
4217
ποταπὴ
31what 32kind 33of
3588
1135
γυνὴ
35woman
3748
ἥτις

0680
ἅπτεται
37is 38touching
0846
αὐτοῦ
39him
3754
ὅτι

0268.0
ἁμαρτωλός
43a 44sinner
1510
ἐστιν
42She’s
7:40
 
 
2532
καὶ
3Then
0611
ἀποκριθεὶς
6answered 8thoughts
3588
2424
Ἰησοῦς
5Jesus

3004A
εἶπεν
14he 15said
4314
πρὸς
16to

0846
αὐτόν
17the 18Pharisee
4613
Σίμων
11Simon

2192
ἔχω
21I 22have

4771
σοί
26to 27you
5100
τι
23something

3004A
εἰπεῖν
24to 25say
3588
1161
δέ
1320
Διδάσκαλε
36Teacher
3004A
εἰπέ
31Go 32ahead

5346
φησίν
39Simon 40replied
7:41
 
 
1417
δύο
15two
5533
χρεοφειλέται
16people

1510
ἦσαν

1157
δανιστῇ
11man 12loaned 13money 14to
5100
τινί
10A
3588
1520
εἷς
28one
3784
ὤφειλεν
1220
δηνάρια
20pieces 21of 22silver
4001
πεντακόσια
18500
3588
33the
1161
δὲ
29and
2087
ἕτερος
34other
4004
πεντήκοντα
3050
7:42
 
 
3361.0
μὴ
3neither

2192
ἐχόντων
6could 7repay

0846
αὐτῶν
4of 5them

0591
ἀποδοῦναι
6could 7repay
0297
ἀμφοτέροις
15both

5483
ἐχαρίσατο
11he 12kindly 13forgave 17canceling 19debts
5101
τίς
21Who
3767
οὖν
22do 23you 24suppose
0846
αὐτῶν
21Who
4119B
πλεῖον
27more
0025
ἀγαπήσει
25loved 28after 29that
0846
αὐτόν
26him
7:43
 
 
0611
ἀποκριθεὶς
3answered
4613
Σίμων
2Simon
3004A
εἶπεν
5

5274
Ὑπολαμβάνω
6I 7suppose
3754
ὅτι

3739
11for 12whom
3588
τὸ
15the
4119B
πλεῖον
16larger 17debt

5483
ἐχαρίσατο
13he 14canceled
3588
26Jesus
1161
δὲ
3004A
εἶπεν
27said
0846
αὐτῷ
3723
Ὀρθῶς
2919
ἔκρινας
21That’s 22right
7:44
 
 
2532
καὶ
2Then


4762A
στραφεὶς
3he 4turned
4314
πρὸς
5to
3588
τὴν
6the
1135
γυναῖκα
7woman
3588
τῷ

4613
Σίμωνι
10to 12Simon
5346
ἔφη
9said
0991
Βλέπεις
15Look 16at
3778
ταύτην
17this
3588
τὴν
1135
γυναῖκα
19woman


1525A
εἰσῆλθόν
23When 24I 25entered
4771
σου
27your
1519
εἰς
3588
τὴν
3614
οἰκίαν
29home
5204
ὕδωρ
35water 36to 37wash
1473
μοι
34me


1909
ἐπὶ
38the 39dust 40from
4228
πόδας
42feet
3756
οὐκ
32didn’t

1325
ἔδωκας
31you 33offer
3778A
αὕτη
45she
1161
δὲ
44but
3588
τοῖς
50her

1144
δάκρυσιν
49with 51tears

1026
ἔβρεξέν
46has 47washed
1473
μου
3588
τοὺς
4228
πόδας
48them
2532
καὶ
52and
3588
ταῖς

2359
θριξὶν
55with 58hair
0846
αὐτῆς
56her
1591
ἐξέμαξεν
53wiped
7:45
 
 

5370
φίλημά
7a 8kiss
1473
μοι
5me
3756
οὐκ
3didn’t

1325
ἔδωκας
2You 4greet 6with
3778A
αὕτη
1161
δὲ
11but
0575
ἀφ᾽
12from

3739
ἧς
13the 14time


1525A
εἰσῆλθον
15I 16first 17came 18in
3756
οὐ
22not


1257
διέλιπεν
20she 21has 23stopped
2705
καταφιλοῦσά
24kissing
1473
μου
25my
3588
τοὺς
4228
πόδας
27feet
7:46
 
 
1637
ἐλαίῳ
7olive 8oil
3588
τὴν
2776
κεφαλήν
13head
1473
μου
11my

3756
οὐκ

0218
ἤλειψας
2You 3neglected 4the 5courtesy 9to 10anoint
3778A
αὕτη
16she
1161
δὲ
15but


3464
μύρῳ
22with 23rare 24perfume

0218
ἤλειψεν
17has 18anointed
3588
τοὺς
4228
πόδας
21feet
1473
μου
19my
7:47
 
 
3739
οὗ
5484
χάριν

3004
λέγω
5I 6tell
4771
σοι
7you


0863
ἀφέωνται
19have 20been 21forgiven
3588
αἱ
0266
ἁμαρτίαι
11sins
0846
αὐτῆς
9her
3588
αἱ
4183
πολλαί
17many
3754
ὅτι
23so


0025
ἠγάπησεν
24she 25has 26shown 29love
4183D
πολύ
28much


3739
32a 33person 34who
1161
δὲ
31But
3641C
ὀλίγον
37little

0863
ἀφίεται
35is 36forgiven


3641D
ὀλίγον
39only 40little
0025
ἀγαπᾷ
38shows 41love
7:48
 
 

3004A
εἶπεν
3Jesus 4said
1161
δὲ
2Then

0846
αὐτῇ
5to 6the 7woman

0863
Ἀφέωνταί
13are 14forgiven
4771
σου
10Your
3588
αἱ
0266
ἁμαρτίαι
12sins
7:49
 
 
2532
καὶ
0756
ἤρξαντο
8said
3588
οἱ
3The4873
συνανακείμενοι
4men 5at 6the 7table
3004
λέγειν
8said
1722
ἐν
9among
1438
ἑαυτοῖς
10themselves
5101
Τίς
13Who
3778A
οὗτός
15this 16man
1510
ἐστιν
14is
3739
ὃς
19he
2532
καὶ
18that
0266
ἁμαρτίας
23sins


0863
ἀφίησιν
20goes 21around 22forgiving
7:50
 
 

3004A
εἶπεν
3Jesus 4said
1161
δὲ
2And
4314
πρὸς
5to
3588
τὴν
6the
1135
γυναῖκα
7woman
3588
4102
πίστις
12faith
4771
σου
10Your

4982
σέσωκέν
13has 14saved
4771
σε
15you
4198
πορεύου
17go
1519
εἰς
18in
1515
εἰρήνην
19peace