The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Interlinear

Reference:

Luke 8:1-56

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

8:1
 
 
2532
καὶ
1096
ἐγένετο
2Soon
1722
ἐν
3588
τῷ
2517
καθεξῆς
3afterward
2532
καὶ
0846
αὐτὸς
5Jesus


1353
διώδευεν
6began 7a 8tour


2596
κατὰ
9of 10the 11nearby
4172
πόλιν
12towns
2532
καὶ
13and
2968
κώμην
14villages
2784
κηρύσσων
16preaching
2532
καὶ
17and
2097A
εὐαγγελιζόμενος
18announcing 19the 20Good 21News 22about
3588
τὴν
23the
0932
βασιλείαν
24Kingdom
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
25of 27God
2532
καὶ
3588
οἱ
32his
1427
δώδεκα
33twelve 34disciples

4862
σὺν
31took 35with
0846
αὐτῷ
36him
8:2
 
 
2532
καὶ
2along 3with
1135
γυναῖκές
5women
5100
τινες
4some
3739
αἳ
16who


1510
ἦσαν
2323
τεθεραπευμέναι
17had 18been 19cured
0575
ἀπὸ
20of
4151
πνευμάτων
22spirits
4190
πονηρῶν
21evil
2532
καὶ
23and
0769
ἀσθενειῶν
24diseases
3137
Μαρία
29Mary
3588
2564
καλουμένη
3094
Μαγδαληνή
30Magdalene
0575
ἀφ᾽
32from
3739
ἧς
33whom
1140
δαιμόνια
39demons
2033
ἑπτὰ
38seven


1831A
ἐξεληλύθει
34he 35had 36cast 37out
8:3
 
 
2532
καὶ
2489
Ἰωάνα
3Joanna

1135
γυνὴ
5the 6wife

5529
Χουζᾶ
7of 8Chuza
2012
ἐπιτρόπου
11business 12manager
2264
Ἡρῴδου
10Herod’s
2532
καὶ
4677
Σουσάννα
15Susanna
2532
καὶ
17and
2087
ἕτεραι
19others
4183
πολλαὶ
18many
3748
αἵτινες
20who

1247
διηκόνουν
21were 22contributing 28to 29support
0846
αὐτοῖς
30Jesus 31and 33disciples
1537
ἐκ
23from
3588
τῶν
5225
ὑπαρχόντων
27resources
0846
αὐταῖς
24their 25own
8:4
 
 

4896
συνιόντος
19had 20gathered
1161
δὲ
2One 3day

3793
ὄχλου
15a 17crowd
4183
πολλοῦ
16large
2532
καὶ
18that
3588
τῶν
2596
κατὰ
4172
πόλιν
23many 24towns
1975
ἐπιπορευομένων
22from
4314
πρὸς
25to 26hear
0846
αὐτὸν
27him

3004A
εἶπεν
4Jesus 5told 6a 7story 14to
1223
διὰ
8in 9the 10form


3850
παραβολῆς
11of 12a 13parable
8:5
 
 
1831A
Ἐξῆλθεν
5went 6out
3588
3A
4687
σπείρων
3588
τοῦ
4687
σπεῖραι
4farmer 7to 8plant
3588
τὸν
4703
σπόρον
11seed
0846
αὐτοῦ
9his
2532
καὶ
1722
ἐν
3588
τῷ
14As
4687
σπείρειν
16scattered 18across 20field
0846
αὐτόν
15he
3739
3303
μὲν
22some

4098
ἔπεσεν
23seed 24fell
3844
παρὰ
25on
3588
τὴν
26a
3598
ὁδόν
27footpath
2532
καὶ


2662
κατεπατήθη
31it 32was 33stepped 34on
2532
καὶ
36and
3588
τὰ
37the
4071
πετεινὰ
3588
τοῦ
3772
οὐρανοῦ
38birds
2719
κατέφαγεν
39ate
0846
αὐτό
40it
8:6
 
 
2532
καὶ
2087
ἕτερον
3Other

2667
κατέπεσεν
4seed 5fell
1909
ἐπὶ
6among
3588
τὴν
4073
πέτραν
8rocks
2532
καὶ5453
φυέν
11It 12began 13to 14grow


3583A
ἐξηράνθη
17the 18plant 19soon 20wilted 21and 22died
1223
διὰ
3588
τὸ
23for
3361.0
μὴ
2192
ἔχειν
24lack 25of
2429
ἰκμάδα
26moisture
8:7
 
 
2532
καὶ
2087
ἕτερον
3Other

4098
ἔπεσεν
4seed 5fell
1722
ἐν
3319A
μέσῳ
6among
3588
τῶν
0173
ἀκανθῶν
8thorns
2532
καὶ
9that
4855
συμφυεῖσαι
10grew 11up 12with
3588
αἱ
0173
ἄκανθαι
0638
ἀπέπνιξαν
17choked 18out

0846
αὐτό
19the 20tender 21plants
8:8
 
 
2532
καὶ
2Still
2087
ἕτερον
3other

4098
ἔπεσεν
4seed 5fell
1519
εἰς
6on
3588
τὴν
1093
γῆν
10soil
3588
τὴν
0018
ἀγαθήν
8fertile
2532
καὶ
5453
φυὲν
15grew


4160
ἐποίησεν
13This 14seed 17produced 20that 21was 25as 26much 27as 28had 29been 30planted

2590
καρπὸν
18a 19crop

1542
ἑκατονταπλασίονα
22a 23hundred 24times
3778A
ταῦτα
37this3004
λέγων
33When 34he 35had 36said

5455
ἐφώνει
39he 40called 41out
3588
44Anyone
2192
ἔχων
45with
3775
ὦτα
46ears

0191
ἀκούειν
47to 48hear

0191
ἀκουέτω
49should 50listen 51and 52understand
8:9
 
 
1905
ἐπηρώτων
6asked
1161
δὲ
0846
αὐτὸν
7him
3588
οἱ
3101
μαθηταὶ
5disciples
0846
αὐτοῦ
3His
5101
τίς
8what
3778
αὕτη
9this
1510
εἴη
12meant
3588
3850
παραβολή
11parable
8:10
 
 
3588
3He
1161
δὲ
3004A
εἶπεν
4replied
4771
Ὑμῖν
7You

1325
δέδοται
8are 9permitted

1097
γνῶναι
10to 11understand
3588
τὰ
12the
3466
μυστήρια
13secrets
3588
τῆς
18the

0932
βασιλείας
17of 19Kingdom
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
20of 22God
3588
τοῖς
30the
1161
δὲ
24But
3062B
λοιποῖς
31others
1722
ἐν
26use 28to 29teach
3850
παραβολαῖς
27parables
2443
ἵνα
32so 33that


0991
βλέποντες
41When 42they 43look
3361.0
μὴ
46won’t


0991
βλέπωσιν
45they 47really 48see
2532
καὶ


0191
ἀκούοντες
51When 52they 53hear
3361.0
μὴ
56won’t

4920
συνιῶσιν
55they 57understand
8:11
 
 
1510
ἔστιν
5is 6the 7meaning 8of
1161
δὲ
3778A
αὕτη
4This
3588
9the
3850
παραβολή
10parable
3588
12The
4703
σπόρος
13seed
1510
ἐστὶν
14is
3588
3056
λόγος
18word
3588
τοῦ
2316
θεοῦ
16God’s
8:12
 
 
3588
οἱ
3The 4seeds
1161
δὲ
3844
παρὰ
7on
3588
τὴν
8the
3598
ὁδόν
9footpath
1510
εἰσιν
10represent
3588
οἱ
11those 12who
0191
ἀκούσαντες
13hear 14the 15message
1534
εἶτα
17only


2064
ἔρχεται
18to 19have 22come
3588
20the
1228A
διάβολος
21devil
2532
καὶ
23and
0142
αἴρει
24take 26away
3588
τὸν
3056
λόγον
25it
0575
ἀπὸ
27from
3588
τῆς
2588
καρδίας
30hearts
0846
αὐτῶν
28their
2443
ἵνα
3361.0
μὴ
32prevent 34from
4100
πιστεύσαντες
35believing


4982
σωθῶσιν
33them 37being 38saved
8:13
 
 
3588
οἱ
3The 4seeds
1161
δὲ
1909
ἐπὶ
5on
3588
τῆς
6the
4073
πέτρας
7rocky 8soil

3739
οἳ
10those 11who
3752
ὅταν
0191
ἀκούσωσιν
13hear 14the 15message
3326
μετὰ
19with
5479
χαρᾶς
20joy
1209
δέχονται
17receive
3588
τὸν
3056
λόγον
18it
2532
καὶ
22But 23since
3778A
οὗτοι

4491
ῥίζαν
28deep 29roots
3756
οὐκ
26don’t

2192
ἔχουσιν
25they 27have
3739
οἳ
31they
4314
πρὸς
33for

2540
καιρὸν
34a 35while
4100
πιστεύουσιν
32believe
2532
καὶ
37then
1722
ἐν
2540
καιρῷ
41when 43face
3986
πειρασμοῦ
44temptation

0868A
ἀφίστανται
38they 39fall 40away
8:14
 
 
3588
τὸ
3The
1161
δὲ
1519
εἰς
7among
3588
τὰς
8the
0173
ἀκάνθας
9thorns


4098
πεσὸν
4seeds 5that 6fell
3778A
οὗτοί
1510
εἰσιν
10represent
3588
οἱ
12those 13who
0191
ἀκούσαντες
14hear 15the 16message
2532
καὶ
18but
5259
ὑπὸ
27by

3308
μεριμνῶν
28the 29cares
2532
καὶ
30and
4149
πλούτου
31riches
2532
καὶ
32and
2237
ἡδονῶν
33pleasures
3588
τοῦ

0979
βίου
34of 35this 37life
4198
πορευόμενοι
19all 20too 21quickly4846
συμπνίγονται
22the 23message 24is 25crowded 26out
2532
καὶ
39And 40so
3756
οὐ
42never

5052
τελεσφοροῦσιν
41they 43grow 44into 45maturity
8:15
 
 
3588
τὸ
3the 4seeds
1161
δὲ
2And


1722
ἐν
5that 6fell 7on
3588
τῇ
8the
2570
καλῇ
9good
1093
γῇ
10soil
3778A
οὗτοί
1510
εἰσιν
12represent

3748
οἵτινες
16people 17who
1722
ἐν
2588
καρδίᾳ
15good-hearted
2570
καλῇ
13honest
2532
καὶ
0018
ἀγαθῇ
15good-hearted
0191
ἀκούσαντες
18hear
3588
τὸν
19God’s
3056
λόγον
20word
2722
κατέχουσιν
22cling 23to
2532
καὶ
26and
2592
καρποφοροῦσιν
28produce 29a 30huge 31harvest
1722
ἐν
5281
ὑπομονῇ
27patiently
8:16
 
 
3762A
οὐδεὶς
4No 5one
1161
δὲ

3088
λύχνον
7a 8lamp
0681
ἅψας
6lights
2572
καλύπτει
11covers
0846
αὐτὸν
12it


4632
σκεύει
13with 14a 15bowl
2228
16or
5270
ὑποκάτω
19under

2825
κλίνης
20a 21bed
5087
τίθησιν
17hides
0235
ἀλλ᾽
1909
ἐπὶ
28on

3087
λυχνίας
24A 25lamp 30stand

5087
τίθησιν
26is 27placed
2443
ἵνα
32where
3588
οἱ
39all 40who
1531
εἰσπορευόμενοι
41enter 42the 43house


0991
βλέπωσιν
35can 36be 37seen 38by
3588
τὸ
33its
5457
φῶς
34light
8:17
 
 
3756
οὐ
3all 4that
1063
γὰρ
2For
1510
ἔστιν
5is
2927
κρυπτὸν
6secret
3739
3756
οὐ5318
φανερὸν1096
γενήσεται
9will 10eventually 11be 12brought 13into 14the 15open
3761
οὐδὲ
17and 18everything 19that
0614
ἀπόκρυφον
21concealed
3739
33all
3756
οὐ
3361.0
μὴ
1097
γνωσθῇ
30made 31known
2532
καὶ
29and
1519
εἰς
32to


5318A
φανερὸν
27to 28light


2064A
ἔλθῃ
24will 25be 26brought
8:18
 
 
0991
βλέπετε
4pay 5attention 6to
3767
οὖν
3So
4459
πῶς
7how

0191
ἀκούετε
8you 9hear

3739
ὃς

0302
ἂν
12those 13who
1063
γὰρ
11To
2192
ἔχῃ
14listen 15to 17teaching
1325
δοθήσεται
20more 21understanding 22will 23be 24given
0846
αὐτῷ
2532
καὶ
26But

3739
ὃς

0302
ἂν
28those 29who
3361.0
μὴ
31not

2192
ἔχῃ
30are 32listening
2532
καὶ
34even
3739
35what

1380
δοκεῖ
36they 37think

2192
ἔχειν
38they 39understand


0142
ἀρθήσεται
40will 41be 42taken 43away
0575
ἀπ᾽
44from
0846
αὐτοῦ
45them
8:19
 
 
3854
παρεγένετο
11came
1161
δὲ
2Then
4314
πρὸς
12to 13see
0846
αὐτὸν
14him
3588
3384
μήτηρ
7mother
2532
καὶ
8and
3588
οἱ
0080
ἀδελφοὶ
10brothers
0846
αὐτοῦ
5Jesus'
2532
καὶ
16but

3756
οὐκ

1410
ἠδύναντο
17they 18couldn’t
4940
συντυχεῖν
19get

0846
αὐτῷ
20to 21him
1223
διὰ
22because 23of
3588
τὸν
24the
3793
ὄχλον
25crowd
8:20
 
 

0518
ἀπηγγέλη
3Someone 4told
1161
δὲ
0846
αὐτῷ
5Jesus
3588
3384
μήτηρ
10mother
4771
σου
8Your
2532
καὶ
11and
3588
οἱ
0080
ἀδελφοί
14brothers
4771
σου
12your
2476.0
ἑστήκασιν
15are
1854
ἔξω
16outside

3708B
ἰδεῖν
21to 22see

2309
θέλοντές
19they 20want
4771
σε
23you
8:21
 
 
3588
3Jesus
1161
δὲ
0611
ἀποκριθεὶς
4replied
3004A
εἶπεν
7
4314
πρὸς
4replied
0846
αὐτούς
3384
Μήτηρ
9mother
1473
μου
8My
2532
καὶ
10and
0080
ἀδελφοί
12brothers
1473
μου
11my
3778A
οὗτοί
1510
εἰσιν
14are

3588
οἱ
15all 16those 17who
3588
τὸν
3056
λόγον
22word
3588
τοῦ
2316
θεοῦ
20God’s
0191
ἀκούοντες
18hear
2532
καὶ
23and
4160
ποιοῦντες
24obey
8:22
 
 
1096
ἐγένετο
1161
δὲ
1722
ἐν
1520
μιᾷ
2One
3588
τῶν
2250
ἡμερῶν
4day
2532
καὶ
24So
0846
αὐτὸς
25they
1684
ἐνέβη
27got 28into
1519
εἰς

4143
πλοῖον
30a 31boat
2532
καὶ
3588
οἱ
3101
μαθηταὶ
25they
0846
αὐτοῦ
2532
καὶ

3004A
εἶπεν
6Jesus 7said
4314
πρὸς
8to
0846
αὐτούς
10disciples

1330A
Διέλθωμεν
13Let’s 14cross
1519
εἰς
15to
3588
τὸ
16the
4008A
πέραν
17other 18side
3588
τῆς
20the

3041
λίμνης
19of 21lake
2532
καὶ
32and
0321A
ἀνήχθησαν
33started 34out
8:23
 
 

4126
πλεόντων
3As 5sailed 6across
1161
δὲ
0846
αὐτῶν
4they

0879
ἀφύπνωσεν
8Jesus 9settled 10down 11for 12a 13nap
2532
καὶ
15But

2597
κατέβη
16soon 20came 21down

2978
λαῖλαψ

0417
ἀνέμου
17a 18fierce 19storm
1519
εἰς
22on
3588
τὴν
23the
3041
λίμνην
24lake
2532
καὶ


4845
συνεπληροῦντο
27The 28boat 29was 30filling 31with 32water
2532
καὶ
34and


2793
ἐκινδύνευον
35they 36were 37in 38real 39danger
8:24
 
 
4334A
προσελθόντες
5went
1161
δὲ


1326.0
διήγειραν
3The 4disciples 7woke 9up
0846
αὐτόν
8him
3004
λέγοντες
11shouting
1988
Ἐπιστάτα
14Master
1988
ἐπιστάτα
16Master

0622A
ἀπολλύμεθα
18we’re 19going 20to 21drown
3588
26Jesus
1161
δὲ


1326.0A
διεγερθείς
25When 27woke 28up

2008
ἐπετίμησεν
30he 31rebuked
3588
τῷ
32the
0417
ἀνέμῳ
33wind
2532
καὶ
34and
3588
τῷ
35the
2830
κλύδωνι
3588
τοῦ
5204
ὕδατος
36raging 37waves
2532
καὶ
40Suddenly
3973A
ἐπαύσαντο
41the 42storm 43stopped
2532
καὶ
44and

1096
ἐγένετο
45all 46was
1055
γαλήνη
47calm
8:25
 
 

3004A
εἶπεν
3he 4asked
1161
δὲ
2Then
0846
αὐτοῖς
5them
4226
Ποῦ
8Where
3588
4102
πίστις
12faith
4771
ὑμῶν
10your
5399
φοβηθέντες
19terrified
1161
δὲ2296
ἐθαύμασαν
16The 17disciples 18were 21amazed

3004
λέγοντες

4314
πρὸς
31they 32asked
0240
ἀλλήλους
33each 34other
5101
Τίς
24Who
0686
ἄρα
3778A
οὗτός
27this 28man
1510
ἐστιν
26is
3754
ὅτι
2532
καὶ
44even
3588
τοῖς
45the
0417
ἀνέμοις
46wind


2004
ἐπιτάσσει
37When 38he 39gives 40a 41command
2532
καὶ
47and
3588
τῷ
5204
ὕδατι
49waves
2532
καὶ
5219
ὑπακούουσιν
51obey
0846
αὐτῷ
52him
8:26
 
 
2532
καὶ
2So

2668
κατέπλευσαν
3they 4arrived
1519
εἰς
5in
3588
τὴν
6the
5561
χώραν
7region
3588
τῶν
9the


1046A
Γερασηνῶν
8of 10Gerasenes
3748
ἥτις
1510
ἐστὶν
0495
ἀντιπέρα
17across 18the 19lake
3588
τῆς

1056
Γαλιλαίας
20from 22Galilee
8:27
 
 


1831A
ἐξελθόντι
3As 5was 6climbing 7out 8of 9the 10boat
1161
δὲ
0846
αὐτῷ
4Jesus


1909
ἐπὶ


3588
τὴν


1093
γῆν
3As 5was 6climbing 7out 8of 9the 10boat5221
ὑπήντησεν
19came 20out 21to 22meet
0435
ἀνήρ
13man 14who
5100
τις
12a
1537
ἐκ
42outside
3588
τῆς
43the
4172
πόλεως
44town

2192
ἔχων
15was 16possessed 17by
1140
δαιμόνια
18demons
2532
καὶ
26For

5550
χρόνῳ
27a 29time
2425
ἱκανῷ
28long
3756
οὐκ
1746A
ἐνεδύσατο
2440
ἱμάτιον
35naked
2532
καὶ1722
ἐν3614
οἰκίᾳ3756
οὐκ3306
ἔμενεν
30he 31had 32been 33homeless
0235
ἀλλ᾽

1722
ἐν
38living 39in
3588
τοῖς
40a
3418
μνήμασιν
41cemetery
8:28
 
 
3708B
ἰδὼν
3As 4soon 5as 6he 7saw
1161
δὲ
3588
τὸν
2424
Ἰησοῦν
9Jesus
0349
ἀνακράξας
12shrieked

4363
προσέπεσεν
11he 14fell 15down 16in 17front 18of
0846
αὐτῷ
19him
2532
καὶ
21Then
5456
φωνῇ
3173
μεγάλῃ
23screamed
3004A
εἶπεν
25
5101
Τί
1473
ἐμοὶ
2532
καὶ
4771
σοί
26Why 27are 28you 29interfering 30with 31me
2424
Ἰησοῦ
33Jesus
5207
υἱὲ
35Son
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
36of 41God
3588
τοῦ
37the
5310
ὑψίστου
38Most 39High


1189
δέομαί
43Please 45I 46beg
4771
σου
47you
3361.0
μή
49don’t
1473
με
51me
0928
βασανίσῃς
50torture
8:29
 
 3853
παρήγγειλεν
3Jesus 4had 5already 6commanded
1063
γὰρ
2For
3588
τῷ
7the
4151
πνεύματι
13spirit
3588
τῷ
0169
ἀκαθάρτῳ
9evil

1831A
ἐξελθεῖν
14to 15come 16out
0575
ἀπὸ
17of
3588
τοῦ
0444
ἀνθρώπου
18him
4183
πολλοῖς
24often
1063
γὰρ
5550
χρόνοις
24often4884
συνηρπάκει
21This 22spirit 23had 25taken 26control 27of

0846
αὐτόν
28the 29man
2532
καὶ
38and
1195
ἐδεσμεύετο
39put
0254
ἁλύσεσιν
41chains
2532
καὶ
42and

3976
πέδαις
40in 43shackles5442
φυλασσόμενος
32when 33he 34was 35placed 36under 37guard
2532
καὶ


1284
διαρήσσων
46he 47simply 48broke
3588
τὰ
1199A
δεσμὰ
49them
1643
ἠλαύνετο
0575
ὑπὸ
51rushed 52out 57completely 58under 61power
3588
τοῦ
59the
1140
δαιμονίου
60demon’s
1519
εἰς
53into
3588
τὰς
54the
2048
ἐρήμους
55wilderness
8:30
 
 
1905
ἐπηρώτησεν
5demanded
1161
δὲ
0846
αὐτὸν
3588
2424
Ἰησοῦς
4Jesus
5101
Τί
9What
4771
σοὶ
11your
3686
ὄνομά
12name
1510
ἐστιν
10is
3588
20he
1161
δὲ
3004A
εἶπεν
21replied
3003A
Λεγιών
16Legion
3754
ὅτι
23for

1525A
εἰσῆλθεν
25was 26filled 27with
1140
δαιμόνια
30demons
4183
πολλὰ
29many
1519
εἰς
0846
αὐτόν
24he
8:31
 
 
2532
καὶ3870
παρεκάλουν
3The 4demons 5kept 6begging
0846
αὐτὸν
7Jesus
2443
ἵνα
9to
3361.0
μὴ
8not
2004
ἐπιτάξῃ
10send
0846
αὐτοῖς
11them
1519
εἰς
12into
3588
τὴν
13the
0012
ἄβυσσον
14bottomless 15pit
0565A
ἀπελθεῖν
10send
8:32
 
 

1510
ἦν
3There 4happened 5to 6be
1161
δὲ
1563
ἐκεῖ
16nearby

0034
ἀγέλη
7a 9herd

5519
χοίρων
10of 11pigs
2425
ἱκανῶν
8large
1006A
βοσκομένη
12feeding
1722
ἐν
13on
3588
τῷ
14the
3735
ὄρει
15hillside
2532
καὶ
18and


3870
παρεκάλεσαν
19the 20demons 21begged
0846
αὐτὸν
22him
2443
ἵνα
23to
2010
ἐπιτρέψῃ
24let
0846
αὐτοῖς
25them
1519
εἰς
27into

1565
ἐκείνους
28the 29pigs
1525A
εἰσελθεῖν
26enter
2532
καὶ
31So

2010
ἐπέτρεψεν
32Jesus 33gave 35permission
0846
αὐτοῖς
34them
8:33
 
 
1831A
ἐξελθόντα
5came 6out
1161
δὲ
2Then
3588
τὰ
3the
1140
δαιμόνια
4demons
0575
ἀπὸ
7of
3588
τοῦ
8the
0444
ἀνθρώπου
9man
1525A
εἰσῆλθον
11entered
1519
εἰς
3588
τοὺς
13the
5519
χοίρους
14pigs
2532
καὶ
16and
3729
ὥρμησεν
20plunged
3588
17the 18entire
0034
ἀγέλη
19herd
2596
κατὰ
21down
3588
τοῦ
22the
2911
κρημνοῦ
23steep 24hillside
1519
εἰς
25into
3588
τὴν
26the
3041
λίμνην
27lake
2532
καὶ
28and
0638A
ἀπεπνίγη
29drowned
8:34
 
 

3708B
ἰδόντες
3When 6saw
1161
δὲ
3588
οἱ
4the
1006
βόσκοντες
5herdsmen
3588
τὸ
1096A
γεγονός
7it

5343
ἔφυγον
9they 10fled
2532
καὶ
0518
ἀπήγγειλαν
22spreading 23the 24news
1519
εἰς
11to
3588
τὴν
12the

4172
πόλιν
13nearby 14town
2532
καὶ
15and
1519
εἰς
3588
τοὺς
17the
0068
ἀγρούς
18surrounding 19countryside
8:35
 
 

1831A
ἐξῆλθον
3People 4rushed 5out
1161
δὲ

3708B
ἰδεῖν
6to 7see
3588
τὸ
1096A
γεγονός
8what 9had 10happened
2532
καὶ2064A
ἦλθαν4314
πρὸς
13A 14crowd 15soon 16gathered 17around
3588
τὸν
2424
Ἰησοῦν
19Jesus
2532
καὶ
21and

2147
εὗρον
22they 23saw


2521
καθήμενον
35He 36was 37sitting
3588
τὸν
24the 26who
0444
ἄνθρωπον
25man
0575
ἀφ᾽
31from
3739
οὗ
3588
τὰ
32the
1140
δαιμόνια
33demons


1831A
ἐξῆλθεν
28had 29been 30freed
2439
ἱματισμένον
46fully 47clothed
2532
καὶ
48and
4993
σωφρονοῦντα
49perfectly 50sane
3844
παρὰ
38at
3588
τοὺς
4228
πόδας
44feet
3588
τοῦ
2424
Ἰησοῦ
42Jesus'
2532
καὶ
52and5399
ἐφοβήθησαν
53they 54were 55all 56afraid
8:36
 
 
0518
ἀπήγγειλαν
9told
1161
δὲ
2Then

0846
αὐτοῖς
10the 11others
3588
οἱ
3those 4who

3708B
ἰδόντες
5had 6seen
4459
πῶς
12how


4982
ἐσώθη
16had 17been 18healed
3588
13the
1139
δαιμονισθείς
14demon-possessed 15man
8:37
 
 
2532
καὶ
2And
2065
ἠρώτησεν
12begged
0846
αὐτὸν
13Jesus
0537
ἅπαν
3all
3588
τὸ
4the
4128
πλῆθος
5people
3588
τῆς
7the


4066
περιχώρου
6in 8region
3588
τῶν
10the

1046A
Γερασηνῶν
9of 11Gerasenes

0565A
ἀπελθεῖν
14to 15go 16away
0575
ἀπ᾽
18leave 20alone
0846
αὐτῶν
19them
3754
ὅτι
22for
5401
φόβῳ
27fear
3173
μεγάλῳ
24great
4912A
συνείχοντο
23a 25wave 28swept 29over
0846
αὐτὸς
33Jesus
1161
δὲ
32So
1684
ἐμβὰς
39left
1519
εἰς
35to

4143
πλοῖον
36the 37boat
5290
ὑπέστρεψεν
34returned 41crossing 42back 43to 44the 45other 46side 47of 48the 49lake
8:38
 
 
1189
ἐδεῖτο
13begged
1161
δὲ
0846
αὐτοῦ
3588
3The
0435
ἀνὴρ
4man 5who
0575
ἀφ᾽
10from
3739
οὗ


1831A
ἐξεληλύθει
7had 8been 9freed
3588
τὰ
11the
1140
δαιμόνια
12demons

1510
εἶναι
15to 16go
4862
σὺν
17with
0846
αὐτῷ
18him

0630
ἀπέλυσεν
21Jesus 22sent 24home
1161
δὲ
20But
0846
αὐτόν
23him
3004
λέγων
26saying
8:39
 
 
5290
Ὑπόστρεφε
5go 6back
1519
εἰς
7to
3588
τὸν
3624
οἶκόν
10family
4771
σου
8your
2532
καὶ
12and
1334
διηγοῦ
13tell
3745
ὅσα
15everything

4771
σοι
20for 21you

4160
ἐποίησεν
18has 19done
3588
2316
θεός
17God
2532
καὶ
24So

0565A
ἀπῆλθεν
25he 26went
2596
καθ᾽
28through
3650
ὅλην
27all
3588
τὴν
29the
4172
πόλιν
30town
2784
κηρύσσων
31proclaiming
3745
ὅσα
32the 33great 34things

4160
ἐποίησεν
37had 38done

0846
αὐτῷ
39for 40him
3588
2424
Ἰησοῦς
36Jesus
8:40
 
 
1722
ἐν
1161
δὲ
3588
τῷ
5290
ὑποστρέφειν
2On 3the 4other 5side 6of 7the 8lake
3588
τὸν
2424
Ἰησοῦν
13Jesus
0588
ἀπεδέξατο
11welcomed
0846
αὐτὸν
3588
9the
3793
ὄχλος
10crowds

1510
ἦσαν
18had 19been
1063
γὰρ
16because
3956A
πάντες
17they
4328
προσδοκῶντες
20waiting 21for
0846
αὐτόν
22him
8:41
 
 
2532
καὶ
2400
ἰδοὺ
2Then
2064A
ἦλθεν
19came

0435
ἀνὴρ
3a 4man
3739
3686
ὄνομα
6named
2383
Ἰάϊρος
7Jairus
2532
καὶ
3778A
οὗτος

0758
ἄρχων
12a 13leader
3588
τῆς
15the


4864
συναγωγῆς
14of 16local 17synagogue
5225
ὑπῆρχεν
2532
καὶ
20and
4098
πεσὼν
21fell
3844
παρὰ
22at
3588
τοὺς
4228
πόδας
27feet
2424
Ἰησοῦ
25Jesus'
3870
παρεκάλει
29pleading 30with
0846
αὐτὸν
31him
1525A
εἰσελθεῖν
33come 36with
1519
εἰς
32to
3588
τὸν
3624
οἶκον
35home
0846
αὐτοῦ
37him
8:42
 
 
3754
ὅτι
2364
θυγάτηρ
6daughter
3439
μονογενὴς
5only
1510
ἦν
0846
αὐτῷ
4His
5613
ὡς
13about
2094
ἐτῶν
15years 16old
1427
δώδεκα
14twelve
2532
καὶ
0846
αὐτὴ
11who

0599
ἀπέθνῃσκεν
19was 20dying
1722
ἐν
22As
1161
δὲ
3588
τῷ
22As
5217
ὑπάγειν
25went 26with
0846
αὐτόν
24Jesus
3588
οἱ
33the
3793
ὄχλοι
34crowds

4846
συνέπνιγον
30was 31surrounded 32by
0846
αὐτόν
29he
8:43
 
 
2532
καὶ

1135
γυνὴ
3A 4woman

1510
οὖσα
8had 9suffered
1722
ἐν
13with
4511
ῥύσει
0129
αἵματος
14constant 15bleeding
0575
ἀπὸ
10for
2094
ἐτῶν
12years
1427
δώδεκα
11twelve
3748
ἥτις
21she
3756
οὐκ
2480
ἴσχυσεν
23could
0575
ἀπ᾽
3762A
οὐδενὸς
25no
2323
θεραπευθῆναι
24find 26cure
8:44
 
 
4334A
προσελθοῦσα
2Coming 3up
3693
ὄπισθεν
4behind


0680
ἥψατο
7she 8touched
3588
τοῦ
9the
2899
κρασπέδου
10fringe
3588
τοῦ

2440
ἱματίου
11of 14robe
0846
αὐτοῦ
12his
2532
καὶ
3916
παραχρῆμα
16Immediately
2476.0
ἔστη
20stopped
3588
18the
4511
ῥύσις
3588
τοῦ
0129
αἵματος
19bleeding
0846
αὐτῆς
8:45
 
 
2532
καὶ
3004A
εἶπεν
12asked
3588
2424
Ἰησοῦς
11Jesus
5101
Τίς
4Who
3588
0680
ἁψάμενός
6touched
1473
μου
7me
0720
ἀρνουμένων
16denied
1161
δὲ
3956A
πάντων
15Everyone
3004A
εἶπεν
22said
3588
4074
Πέτρος
21Peter
1988
Ἐπιστάτα
25Master
3588
οἱ
27this 28whole
3793
ὄχλοι
29crowd

4912
συνέχουσίν
30is 31pressing 32up 33against
4771
σε
34you

2532
καὶ

0598
ἀποθλίβουσιν
30is 31pressing 32up 33against
8:46
 
 
3588
1161
δὲ
2But
2424
Ἰησοῦς
4Jesus
3004A
εἶπεν
5said


0680
̔Ήψατό
9deliberately 10touched
1473
μού
11me
5100
τις
8Someone
1473
ἐγὼ
14I
1063
γὰρ
13for
1097
ἔγνων
15felt

1411
δύναμιν
16healing 17power
1831A
ἐξεληλυθυῖαν
18go 19out
0575
ἀπ᾽
20from
1473
ἐμοῦ
21me
8:47
 
 

3708B
ἰδοῦσα
3When 6realized
1161
δὲ
3588
4the
1135
γυνὴ
5woman
3754
ὅτι
7that
3756
οὐκ
10not


2990
ἔλαθεν
8she 9could 11stay 12hidden
5141
τρέμουσα
17tremble

2064A
ἦλθεν
14she 15began 16to
2532
καὶ
18and
4363
προσπεσοῦσα
19fell 20to 22knees 24in 25front 26of
0846
αὐτῷ
27him
1223
δι᾽
3739
ἣν
0156
αἰτίαν
35why
0680
ἥψατο
36she 37had 38touched
0846
αὐτοῦ
39him
0518
ἀπήγγειλεν
1799
ἐνώπιον
32heard 33her 34explain
3956
παντὸς
30whole
3588
τοῦ
29The
2992
λαοῦ
31crowd
2532
καὶ
40and
5613
ὡς
41that


2390
ἰάθη
42she 43had 44been 46healed
3916
παραχρῆμα
45immediately
8:48
 
 
3588
7he
1161
δὲ
3004A
εἶπεν
8said

0846
αὐτῇ
9to 10her
2364
Θυγάτηρ
3Daughter
3588
4102
πίστις
15faith
4771
σου
13your

4982
σέσωκέν
16has 17made 19well
4771
σε
18you
4198
πορεύου
21Go
1519
εἰς
22in
1515
εἰρήνην
23peace
8:49
 
 
2089
ἔτι
5still
0846
αὐτοῦ
3he


2980
λαλοῦντος
2While 4was 6speaking
2064
ἔρχεταί
12arrived
5100
τις
10a 11messenger
3844
παρὰ
13from
3588
τοῦ
14the 15home0752
ἀρχισυναγώγου
16of 17Jairus 19the 20leader 21of 22the 23synagogue

3004
λέγων
25He 26told
3754
ὅτι
29

2348
Τέθνηκεν
33is 34dead
3588
2364
θυγάτηρ
32daughter
4771
σου
30Your

3371
μηκέτι
36There’s 37no 38use 42now
4660
σκύλλε
39troubling
3588
τὸν
40the
1320
διδάσκαλον
41Teacher
8:50
 
 
3588
1161
δὲ
2But
2424
Ἰησοῦς
5Jesus

0191
ἀκούσας
3when 6heard 7what 8had 9happened

0611
ἀπεκρίθη
11he 12said

0846
αὐτῷ
13to 14Jairus
3361.0
Μὴ
17Don’t

5399
φοβοῦ
18be 19afraid
3440
μόνον
21Just
4100
πίστευσον
22have 23faith
2532
καὶ
25and4982
σωθήσεται
26she 27will 28be 29healed
8:51
 
 

2064A
ἐλθὼν
3When 5arrived
1161
δὲ
1519
εἰς
6at
3588
τὴν
7the
3614
οἰκίαν
8house
3756
οὐκ
11wouldn’t

0863
ἀφῆκεν
10Jesus 12let
1525A
εἰσελθεῖν
14go 15in
5100
τινὰ
13anyone
4862
σὺν
16with
0846
αὐτῷ
17him
1487
εἰ
3361.0
μὴ
18except
4074
Πέτρον
19Peter
2532
καὶ
2491
Ἰωάνην
22John
2532
καὶ
2385
Ἰάκωβον
25James
2532
καὶ
27and
3588
τὸν
28the
3962
πατέρα
32father
3588
τῆς
3816
παιδὸς
30little 31girl’s
2532
καὶ
33and
3588
τὴν
3384
μητέρα
35mother
8:52
 
 

2799
ἔκλαιον
9people 10weeping
1161
δὲ
3956A
πάντες
6filled 7with
2532
καὶ
2875A
ἐκόπτοντο
12wailing
0846
αὐτήν
3588
16he
1161
δὲ
15but
3004A
εἶπεν
17said
3361.0
Μὴ
20Stop

2799
κλαίετε
21the 22weeping
3756
οὐ
26isn’t
1063
γὰρ

0599
ἀπέθανεν
25She 27dead
0235
ἀλλὰ
30only

2518
καθεύδει
29she’s 31asleep
8:53
 
 
2532
καὶ
2But


2606
κατεγέλων
3the 4crowd 5laughed 6at
0846
αὐτοῦ
7him
1492
εἰδότες
9they 10all 11knew
3754
ὅτι
8because


0599
ἀπέθανεν
12she 13had 14died
8:54
 
 
0846
αὐτὸς
3Jesus
1161
δὲ
2Then
2902
κρατήσας
4took
3588
τῆς
7the

5495
χειρὸς
6by 8hand
0846
αὐτῆς
5her
5455
ἐφώνησεν
10said 11in 12a 13loud 14voice
3004
λέγων
16
3588
17My
3816
παῖς
18child
1453
ἔγειρε
20get 21up
8:55
 
 
2532
καὶ
2And1994
ἐπέστρεψεν
3at 4that 5moment 11returned
3588
τὸ
4151
πνεῦμα
7life
0846
αὐτῆς
6her
2532
καὶ
13and

0450
ἀνέστη
14she 16stood 17up
3916
παραχρῆμα
15immediately
2532
καὶ
19Then

1299
διέταξεν
20Jesus 21told
0846
αὐτῇ
25her

1325
δοθῆναι
23to 24give 26something

2068
φαγεῖν
27to 28eat
8:56
 
 
2532
καὶ

1839
ἐξέστησαν
6were 7overwhelmed
3588
οἱ
1118
γονεῖς
5parents
0846
αὐτῆς
3Her
3588
10Jesus
1161
δὲ
9but
3853
παρήγγειλεν
11insisted 12that
0846
αὐτοῖς
13they
3367A
μηδενὶ
14not 16anyone
3004A
εἰπεῖν
15tell
3588
τὸ
1096A
γεγονός
17what 18had 19happened