The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Interlinear

Reference:

Luke 9:1-62

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

9:1
 
 
4779
Συνκαλεσάμενος
5called 6together
1161
δὲ
2One 3day
3588
τοὺς
7his
1427
δώδεκα
8twelve 9disciples

1325
ἔδωκεν
4Jesus 14gave
0846
αὐτοῖς
15them
1411
δύναμιν
16power
2532
καὶ
17and
1849
ἐξουσίαν
18authority

1909
ἐπὶ
19to 20cast 21out
3956
πάντα
22all
3588
τὰ
1140
δαιμόνια
24demons
2532
καὶ
25and
3554
νόσους
29diseases

2323
θεραπεύειν
26to 27heal
9:2
 
 
2532
καὶ
2Then

0649
ἀπέστειλεν
3he 4sent 6out
0846
αὐτοὺς
5them

2784
κηρύσσειν
7to 8tell 9everyone
3588
τὴν
11the

0932
βασιλείαν
10about 12Kingdom
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
13of 15God
2532
καὶ
16and

2390
ἰᾶσθαι
17to 18heal
3588
τοὺς
19the
0772A
ἀσθενεῖς
20sick
9:3
 
 
2532
καὶ

3004A
εἶπεν

4314
πρὸς
11he 12instructed
0846
αὐτούς
13them
3367B
Μηδὲν
4nothing
0142
αἴρετε
3Take
1519
εἰς
5for
3588
τὴν
6your
3598
ὁδόν
7journey
3383
μήτε
16Don’t

4464
ῥάβδον
18a 19walking 20stick
3383
μήτε

4082
πήραν
23a 24traveler’s 25bag
3383
μήτε
0740
ἄρτον
28food
3383
μήτε
0694
ἀργύριον
31money
3383
μήτε
36or 37even

1417
δύο

5509
χιτῶνας
38a 39change 40of 41clothes
2192
ἔχειν
17take
9:4
 
 
2532
καὶ
1519
εἰς
3739
ἣν
0302
ἂν
3614
οἰκίαν
4Wherever

1525A
εἰσέλθητε
5you 6go 9in

1563
ἐκεῖ
10the 11same 12house
3306
μένετε
8stay
2532
καὶ
13until
1564
ἐκεῖθεν
16town

1831
ἐξέρχεσθε
14you 15leave
9:5
 
 
2532
καὶ
2And
3745
ὅσοι
0302
ἂν
3361.0
μὴ
10refuses

1209
δέχωνται
11to 12welcome
4771
ὑμᾶς
13you

1831
ἐξερχόμενοι
23as 25leave
0575
ἀπὸ
3588
τῆς
4172
πόλεως
9town
1565
ἐκείνης
7a
3588
τὸν
16its
2868
κονιορτὸν
17dust
0575
ἀπὸ
3588
τῶν
4228
ποδῶν
22feet
4771
ὑμῶν
20your
0660
ἀποτινάσσετε
15shake 18from
1519
εἰς
3142
μαρτύριον
1909
ἐπ᾽
26to 27show 28that 30have 31abandoned 34to 36fate
0846
αὐτούς
32those 33people
9:6
 
 
1831
ἐξερχόμενοι
1161
δὲ
2So

1330
διήρχοντο

2596
κατὰ
3they 4began 6circuit 7of
3588
τὰς
8the
2968
κώμας
9villages
2097A
εὐαγγελιζόμενοι
11preaching 12the 13Good 14News
2532
καὶ
15and
2323
θεραπεύοντες
16healing 17the 18sick

3837
πανταχοῦ
3they 4began 6circuit 7of
9:7
 
 

0191
ἤκουσεν
3When 15heard 16about
1161
δὲ
2264
Ἡρῴδης
4Herod 5Antipas
3588
7the
5076
τετραάρχης
8ruler 9of 10Galilee
3588
τὰ
17everything

1096
γινόμενα
19was 20doing
3956
πάντα
17everything
2532
καὶ


1280
διηπόρει
23he 24was 25puzzled
1223
διὰ
3588
τὸ

3004
λέγεσθαι

5259
ὑπὸ
30were 31saying
5100
τινῶν
29Some
3754
ὅτι
32that
2491
Ἰωάνης
33John 34the 35Baptist


1453
ἠγέρθη
36had 37been 38raised
1537
ἐκ
39from


3498A
νεκρῶν
40the 41dead
9:8
 
 
5259
ὑπὸ
5100
τινῶν
3Others
1161
δὲ
3754
ὅτι
2243
Ἠλείας
8Elijah
5316A
ἐφάνη
4thought 6was
0243
ἄλλων
1161
δὲ
9or
3754
ὅτι
4396
προφήτης
15prophets
5100
τις
11one
3588
τῶν
13the


0744
ἀρχαίων
12of 14other
0450
ἀνέστη
16risen 17from 18the 19dead
9:9
 
 
3004A
εἶπεν
10said
1161
δὲ
2264
Ἡρῴδης
9Herod
2491
Ἰωάνην
6John
1473
ἐγὼ
4I
0607
ἀπεκεφάλισα
5beheaded
5101
τίς
14who
1161
δέ
13so
1510
ἐστιν
15is
3778A
οὗτος
16this 17man
4012
περὶ
18about
3739
οὗ
19whom

0191
ἀκούω
20I 21hear
5108D
τοιαῦτα
22such 23stories
2532
καὶ
26And


2212
ἐζήτει
27he 28kept 29trying

3708B
ἰδεῖν
30to 31see
0846
αὐτόν
32him
9:10
 
 
2532
καὶ

5290
ὑποστρέψαντες
3When 6returned
3588
οἱ
4the
0652
ἀπόστολοι
5apostles

1334
διηγήσαντο
8they 9told
0846
αὐτῷ
10Jesus
3745
ὅσα
11everything


4160
ἐποίησαν
12they 13had 14done
2532
καὶ
16Then
3880
παραλαβὼν
21with
0846
αὐτοὺς
22them

5298
ὑπεχώρησεν
17he 18slipped 20away
2596
κατ᾽
2398
ἰδίαν
19quietly
1519
εἰς
23toward

4172
πόλιν
24the 25town

2564
καλουμένην

0966
Βηθσαϊδά
26of 27Bethsaida
9:11
 
 
3588
οἱ
3the
1161
δὲ
2But
3793
ὄχλοι
4crowds
1097
γνόντες
5found 6out 7where 9was 10going

0190
ἠκολούθησαν
13they 14followed
0846
αὐτῷ
15him
2532
καὶ

0588
ἀποδεξάμενος
18He 19welcomed
0846
αὐτοὺς
20them
2980
ἐλάλει
22taught
0846
αὐτοῖς
23them
4012
περὶ
24about
3588
τῆς
25the
0932
βασιλείας
26Kingdom
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
27of 29God
2532
καὶ
31and
3588
τοὺς
34those 35who

5532
χρείαν

2192
ἔχοντας

2322
θεραπείας
36were 37sick

2390
ἰᾶτο
32he 33healed
9:12
 
 
3588
3Late 4in 5the 6afternoon
1161
δὲ
2250
ἡμέρα
0756
ἤρξατο
2827
κλίνειν
3Late 4in 5the 6afternoon
4334A
προσελθόντες
11came 12to
1161
δὲ
3588
οἱ
8the
1427
δώδεκα
9twelve 10disciples
3004A
εἶπαν
15said
0846
αὐτῷ
13him
0630
Ἀπόλυσον
18Send 21away
3588
τὸν
19the
3793
ὄχλον
20crowds
2443
ἵνα
4198
πορευθέντες
29so
1519
εἰς
22to
3588
τὰς
23the
2945
κύκλῳ
24nearby
2968
κώμας
25villages
2532
καὶ
26and
0068
ἀγρούς
27farms
2647
καταλύσωσιν
35lodging 36for 37the 38night
2532
καὶ
34and


2147
εὕρωσιν
30they 31can 32find
1979
ἐπισιτισμόν
33food
3754
ὅτι
5602
ὧδε
46here
1722
ἐν
47in
2048
ἐρήμῳ
49remote

5117
τόπῳ
48this 50place
1510
ἐσμέν
47in
9:13
 
 

3004A
εἶπεν
3Jesus 4said
1161
δὲ
2But
4314
πρὸς
0846
αὐτούς
1325
Δότε
10feed
0846
αὐτοῖς
11them
2068
φαγεῖν
10feed
4771
ὑμεῖς
9You
3588
οἱ
28they
1161
δὲ
15But
3004A
εἶπαν
29answered
3756
Οὐκ
18only
1510
εἰσὶν
17have
1473
ἡμῖν
16we
4119B
πλεῖον
2228
18only
0740
ἄρτοι
20loaves 21of 22bread
4002
πέντε
19five
2532
καὶ
23and
2486
ἰχθύες
25fish
1417
δύο
24two
1487
εἰ
3385
μήτι
32Or 33are 35expecting

4198
πορευθέντες
37to 38go
1473
ἡμεῖς
36us
0059
ἀγοράσωμεν
40buy 41enough
1519
εἰς
43for
3956
πάντα
45whole
3588
τὸν
2992
λαὸν
47crowd
3778
τοῦτον
44this
1033
βρώματα
42food
9:14
 
 

1510
ἦσαν
3there 4were
1063
γὰρ
2For
5616
ὡσεὶ
5about
0435
ἄνδρες
7men
4000
πεντακισχίλιοι
65,000

3004A
εἶπεν
11Jesus 12replied
1161
δὲ
4314
πρὸς
3588
τοὺς
3101
μαθητὰς
0846
αὐτοῦ

2625
Κατακλίνατε
19Tell 21to 22sit 23down
0846
αὐτοὺς
20them

2828
κλισίας
24in 25groups 26of
5616
ὡσεὶ
27about
0303
ἀνὰ
29each
4004
πεντήκοντα
28fifty
9:15
 
 
2532
καὶ
4160
ἐποίησαν
3779
οὕτως
2532
καὶ
4So


2625
κατέκλιναν
5the 6people 8sat 9down
0537
ἅπαντας
7all
9:16
 
 
2983
λαβὼν
4took
1161
δὲ
3588
τοὺς
5the
4002
πέντε
6five
0740
ἄρτους
7loaves
2532
καὶ
8and
3588
τοὺς
1417
δύο
10two
2486
ἰχθύας
11fish
0308
ἀναβλέψας
13looked 14up
1519
εἰς
15toward
3588
τὸν
3772
οὐρανόν
17heaven

2127
εὐλόγησεν
3Jesus 20blessed
0846
αὐτούς
21them
2532
καί
23Then
2622
κατέκλασεν
25breaking 28into 29pieces
2532
καὶ


1325
ἐδίδου
32he 33kept 34giving
3588
τοῖς
40the

3101
μαθηταῖς
39to 41disciples3908
παραθεῖναι
42so 43they 44could 45distribute
3588
τῷ
48the

3793
ὄχλῳ
47to 49people
9:17
 
 
2532
καὶ

2068
ἔφαγον
3They 5ate
2532
καὶ
5526A
ἐχορτάσθησαν
7as 8much 9as 10they 11wanted
3956A
πάντες
4all
2532
καί
13and 14afterward
0142
ἤρθη
18picked 19up

3588
τὸ

4052
περισσεῦσαν
22of 23leftovers

0846
αὐτοῖς
16the 17disciples

2801
κλασμάτων
22of 23leftovers
2894
κόφινοι
21baskets
1427
δώδεκα
20twelve
9:18
 
 
2532
καὶ
1096
ἐγένετο
2One 3day
1722
ἐν
3588
τῷ
1510
εἶναι
8to
0846
αὐτὸν
4Jesus
4336
προσευχόμενον
9pray
2596
κατὰ
3441
μόνας
10alone

4895
συνῆσαν
12Only 15were 16with
0846
αὐτῷ
17him
3588
οἱ
13his
3101
μαθηταί
14disciples
2532
καὶ
19and

1905
ἐπηρώτησεν
20he 21asked
0846
αὐτοὺς
22them
3004
λέγων
24
5101
Τίνα
25Who
1473
με
30I
3588
οἱ
3793
ὄχλοι
28people

3004
λέγουσιν
26do 29say
1510
εἶναι
31am
9:19
 
 
3588
οἱ
6they
1161
δὲ
3Well
0611
ἀποκριθέντες
7replied
3004A
εἶπαν
9
2491
Ἰωάνην
12John
3588
τὸν
13the
0910
Βαπτιστήν
14Baptist
0243
ἄλλοι
1161
δὲ
16some
2243
Ἠλείαν
18Elijah
0243
ἄλλοι
1161
δὲ
21others
3754
ὅτι
4396
προφήτης
31prophets
5100
τις
26one
3588
τῶν
28the 29other


0744
ἀρχαίων
27of 30ancient
0450
ἀνέστη
32risen 33from 34the 35dead
9:20
 
 

3004A
εἶπεν
3he 4asked
1161
δὲ
2Then
0846
αὐτοῖς
5them
4771
Ὑμεῖς
11you
1161
δὲ
8But
5101
τίνα
9who
1473
με
13I

3004
λέγετε
10do 12say
1510
εἶναι
14am
4074
Πέτρος
18Peter
1161
δὲ
0611
ἀποκριθεὶς
19replied
3004A
εἶπεν
21
3588
Τὸν
24the
5547
Χριστὸν
25Messiah
3588
τοῦ


2316
θεοῦ
29sent 30from 32God
9:21
 
 
3588
3Jesus
1161
δὲ
2008
ἐπιτιμήσας
4warned
0846
αὐτοῖς
5his 6disciples
3853
παρήγγειλεν
4warned
3367A
μηδενὶ
7not 10anyone

3004
λέγειν
8to 9tell
3778A
τοῦτο
11who 12he
9:22
 
 

3004A
εἰπὼν
18he 19said
3754
ὅτι
2
1163
Δεῖ
11must
3588
τὸν
3The
5207
υἱὸν
4Son
3588
τοῦ

0444
ἀνθρώπου
5of 7Man
4183B
πολλὰ
13many 14terrible 15things
3958
παθεῖν
12suffer
2532
καὶ0593
ἀποδοκιμασθῆναι
23He 24will 25be 26rejected
0575
ἀπὸ
27by
3588
τῶν
28the
4245A
πρεσβυτέρων
29elders
2532
καὶ

0749
ἀρχιερέων
32the 33leading 34priests
2532
καὶ
36and

1122
γραμματέων
37the 38teachers 39of 40religious 41law
2532
καὶ0615
ἀποκτανθῆναι
44He 45will 46be 47killed
2532
καὶ
49but
3588
τῇ
51the
5154
τρίτῃ
52third

2250
ἡμέρᾳ
50on 53day1453
ἐγερθῆναι
54he 55will 56be 57raised 58from 59the 60dead
9:23
 
 

3004
ἔλεγεν
3he 4said
1161
δὲ
2Then
4314
πρὸς
5to


3956A
πάντας
6the 7crowd
1487
Εἴ
10If
5100
τις
11any 12of 13you
2309
θέλει
14wants


3694A
ὀπίσω
15to 16be 18follower
1473
μου
17my


2064
ἔρχεσθαι
15to 16be 18follower


0720
ἀρνησάσθω


1438
ἑαυτόν
20you 21must 22turn 23from 25selfish 26ways
2532
καὶ
0142
ἀράτω
29take 30up
3588
τὸν
4716
σταυρὸν
33cross
0846
αὐτοῦ
31your
2596
καθ᾽
2250
ἡμέραν
34daily
2532
καὶ
36and
0190
ἀκολουθείτω
37follow
1473
μοι
38me
9:24
 
 
3739
ὃς
4you
1063
γὰρ
0302
ἂν
3If
2309
θέλῃ
5try 6to 7hang 8on 9to
3588
τὴν
5590
ψυχὴν
12life
0846
αὐτοῦ
10your
4982
σῶσαι
5try 6to 7hang 8on 9to


0622
ἀπολέσει
14you 15will 16lose
0846
αὐτήν
17it
3739
ὃς
21you
1161
δ᾽
19But
0302
ἂν
20if
0622
ἀπολέσῃ
22give 23up
3588
τὴν
5590
ψυχὴν
26life
0846
αὐτοῦ
24your
1752A
ἕνεκεν
27for 29sake
1473
ἐμοῦ
28my
3778A
οὗτος
31you

4982
σώσει
32will 33save
0846
αὐτήν
34it
9:25
 
 
5101
τί
3what
1063
γὰρ
2And

5623
ὠφελεῖται
4do 6benefit 7if
0444
ἄνθρωπος
8you
2770
κερδήσας
9gain
3588
τὸν
10the
2889
κόσμον
12world
3650
ὅλον
11whole
1438
ἑαυτὸν
15yourself
1161
δὲ
13but

0622
ἀπολέσας
14are 16lost
2228
17or
2210A
ζημιωθείς
18destroyed
9:26
 
 
3739
ὃς
3anyone
1063
γὰρ
2If
0302
ἂν
3anyone

1870
ἐπαισχυνθῇ
4is 5ashamed 6of
1473
με
7me
2532
καὶ
8and
3588
τοὺς
1699
ἐμοὺς
9my
3056
λόγους
11message
3778A
τοῦτον
22that 23person
3588
13the
5207
υἱὸς
14Son
3588
τοῦ

0444
ἀνθρώπου
15of 17Man


1870
ἐπαισχυνθήσεται
18will 19be 20ashamed 21of
3752
ὅταν
24when

2064A
ἔλθῃ
25he 26returns
1722
ἐν
27in
3588
τῇ
1391
δόξῃ
30glory
0846
αὐτοῦ
28his
2532
καὶ
31and
3588
τοῦ
36the

3962
πατρὸς
35of 37Father
2532
καὶ
38and
3588
τῶν
39the
0040
ἁγίων
40holy
0032
ἀγγέλων
41angels
9:27
 
 

3004
λέγω
3I 4tell
1161
δὲ
4771
ὑμῖν
5you
0230
ἀληθῶς
6the 7truth

1510
εἰσίν
13right 14now
5100
τινες
9some
3588
τῶν
0847
αὐτοῦ
12here
2476.0
ἑστηκότων
11standing
3739
οἳ
3756
οὐ
3361.0
μὴ
17not

1089
γεύσωνται

2288
θανάτου
16will 18die
2193
ἕως
0302
ἂν
19before

3708B
ἴδωσιν
20they 21see
3588
τὴν
22the
0932
βασιλείαν
23Kingdom
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
24of 26God
9:28
 
 
1096
ἐγένετο
1161
δὲ
3326
μετὰ
3588
τοὺς
3056
λόγους
3778
τούτους
7later
5616
ὡσεὶ
4About
2250
ἡμέραι
6days
3638
ὀκτὼ
5eight

3880
παραλαβὼν
8Jesus 9took 19up
4074
Πέτρον
10Peter
2532
καὶ
2491
Ἰωάνην
14John
2532
καὶ
16and
2385
Ἰάκωβον
18James

0305
ἀνέβη
8Jesus 9took 19up
1519
εἰς
20on
3588
τὸ
21a
3735
ὄρος
22mountain

4336
προσεύξασθαι
23to 24pray
9:29
 
 
2532
καὶ
1096
ἐγένετο
2And
1722
ἐν
3588
τῷ
3as

4336
προσεύχεσθαι
5was 6praying
0846
αὐτόν
4he
3588
τὸ
8the
1491
εἶδος
9appearance
3588
τοῦ

4383
προσώπου
10of 13face
0846
αὐτοῦ
11his
2087
ἕτερον
15transformed
2532
καὶ
17and
3588
2441
ἱματισμὸς
20clothes
0846
αὐτοῦ
18his
3022
λευκὸς
23white
1823
ἐξαστράπτων
22dazzling
9:30
 
 
2532
καὶ
2400
ἰδοὺ
3Suddenly
0435
ἄνδρες
6men
1417
δύο
5two
4814
συνελάλουν
16talking 17with
0846
αὐτῷ
18Jesus
3748
οἵτινες
1510
ἦσαν
15began
3475.0
Μωυσῆς
8Moses
2532
καὶ
9and
2243
Ἠλείας
10Elijah
9:31
 
 
3739
οἳ
2They
3708A
ὀφθέντες
3were 5to 6see
1722
ἐν
1391
δόξῃ
4glorious


3004
ἔλεγον
9they 10were 11speaking 12about
3588
τὴν
1841
ἔξοδον
15exodus 16from 17this 18world
0846
αὐτοῦ
13his
3739
ἣν
20which

3195
ἤμελλεν
21was 22about


4137
πληροῦν
23to 24be 25fulfilled
1722
ἐν
26in
2419
Ἰερουσαλήμ
27Jerusalem
9:32
 
 
3588
1161
δὲ
4074
Πέτρος
4Peter
2532
καὶ
5and
3588
οἱ
6the
4862
σὺν
0846
αὐτῷ
7others

1510
ἦσαν

0916A
βεβαρημένοι

5258
ὕπνῳ
8had 9fallen 10asleep


1235
διαγρηγορήσαντες
13When 14they 15woke 16up
1161
δέ

3708B
εἶδαν
18they 19saw
3588
τὴν
1391
δόξαν
24glory
0846
αὐτοῦ
22Jesus'
2532
καὶ
25and
3588
τοὺς
26the
1417
δύο
27two
0435
ἄνδρας
28men
3588
τοὺς
4921
συνεστῶτας
30standing 31with
0846
αὐτῷ
32him
9:33
 
 
2532
καὶ
1096
ἐγένετο
2As
1722
ἐν
3588
τῷ
6were 7starting


1316.0
διαχωρίζεσθαι
8to 9leave
0846
αὐτοὺς
3Moses 4and 5Elijah

0575
ἀπ᾽
8to 9leave
0846
αὐτοῦ
3004A
εἶπεν
26blurted 27out
3588
4074
Πέτρος
13Peter
4314
πρὸς
3588
τὸν
2424
Ἰησοῦν
1988
Ἐπιστάτα
30Master
2570
καλόν
33wonderful
1510
ἐστιν
32it’s

1473
ἡμᾶς
34for 35us
5602
ὧδε
38here

1510
εἶναι
36to 37be
2532
καὶ

4160
ποιήσωμεν
41Let’s 42make
4633
σκηνὰς
44shelters 45as 46memorials
5140
τρεῖς
43three
1520
μίαν
51one

4771
σοί
52for 53you
2532
καὶ
1520
μίαν
56one

3475.0
Μωυσεῖ
57for 58Moses
2532
καὶ
60and
1520
μίαν
61one

2243
Ἠλείᾳ
62for 63Elijah
3361.0
μὴ
18not 19even
1492
εἰδὼς
20knowing
3739
21what


3004
λέγει
22he 23was 24saying
9:34
 
 
3778A
ταῦτα
8this
1161
δὲ
2But
0846
αὐτοῦ
5he3004
λέγοντος
3even 4as 6was 7saying
1096
ἐγένετο
14overshadowed

3507
νεφέλη
10a 11cloud
2532
καὶ
1982
ἐπεσκίαζεν
14overshadowed
0846
αὐτούς
15them
5399
ἐφοβήθησαν
18terror 19gripped 20them
1161
δὲ
17and
1722
ἐν
3588
τῷ
21as
1525A
εἰσελθεῖν
24covered
0846
αὐτοὺς
26them
1519
εἰς
3588
τὴν
22the
3507
νεφέλην
23cloud
9:35
 
 
2532
καὶ
2Then

5456
φωνὴ
3a 4voice
1096
ἐγένετο
8said
1537
ἐκ
5from
3588
τῆς
6the
3507
νεφέλης
7cloud
3004
λέγουσα
8said
3778A
Οὗτός
11This
1510
ἐστιν
12is
3588
5207
υἱός
15Son
1473
μου
13my
3588
1586
ἐκλελεγμένος
19Chosen 20One
0846
αὐτοῦ
27him
0191
ἀκούετε
25Listen 26to
9:36
 
 
2532
καὶ
1722
ἐν
3588
τῷ
3When
1096
γενέσθαι
6finished
3588
τὴν
4the
5456
φωνήν
5voice

2147
εὑρέθη
9was 10there
2424
Ἰησοῦς
8Jesus
3441
μόνος
11alone
2532
καὶ
0846
αὐτοὶ
13They
4601
ἐσίγησαν
2532
καὶ
3762A
οὐδενὶ
0518
ἀπήγγειλαν
15didn’t 16tell 17anyone
1722
ἐν
18at
1565
ἐκείναις
19that
3588
ταῖς
2250
ἡμέραις
21time
3762B
οὐδὲν
3739
ὧν
22what


3708
ἑώρακαν
23they 24had 25seen
9:37
 
 
1096
ἐγένετο
1161
δὲ
3588
τῇ
4The
1836
ἑξῆς
5next
2250
ἡμέρᾳ
6day


2718A
κατελθόντων
8after 10had 11come 12down
0846
αὐτῶν
9they


0575
ἀπὸ
8after 10had 11come 12down
3588
τοῦ
13the
3735
ὄρους
14mountain
4876
συνήντησεν
19met
0846
αὐτῷ
20Jesus

3793
ὄχλος
16a 18crowd
4183
πολύς
17large
9:38
 
 
2532
καὶ
2400
ἰδοὺ

0435
ἀνὴρ
4A 5man
0575
ἀπὸ
6in
3588
τοῦ
7the
3793
ὄχλου
8crowd
0994
ἐβόησεν
9called 10out 11to
3004
λέγων
14
1320
Διδάσκαλε
15Teacher

1189
δέομαί
17I 18beg
4771
σου
19you


1914
ἐπιβλέψαι
20to 21look
1909
ἐπὶ
22at
3588
τὸν
5207
υἱόν
25son
1473
μου
23my
3754
ὅτι
3439
μονογενής
30only 31child
1473
μοί
28my
1510
ἐστιν
9:39
 
 
2532
καὶ
2400
ἰδοὺ


4151
πνεῦμα
4An 5evil 6spirit

2983
λαμβάνει
7keeps 8seizing
0846
αὐτόν
9him
2532
καὶ
1810
ἐξαίφνης
12making

2896
κράζει
13him 14scream
2532
καὶ

4682
σπαράσσει
17It 18throws 20into 21convulsions
0846
αὐτὸν
19him
3326
μετὰ
22so 23that

0876
ἀφροῦ
24he 25foams 26at 27the 28mouth
2532
καὶ
33and
3425
μόγις
34hardly 35ever
0672
ἀποχωρεῖ
36leaves 38alone
0575
ἀπ᾽
0846
αὐτοῦ
37him

4937
συντρῖβον
30It 31batters
0846
αὐτόν
32him
9:40
 
 
2532
καὶ

1189
ἐδεήθην
3I 4begged
3588
τῶν
3101
μαθητῶν
7disciples
4771
σου
5your
2443
ἵνα
8to
1544
ἐκβάλωσιν
9cast 10out

0846
αὐτό
11the 12spirit
2532
καὶ
14but

3756
οὐκ

1410
ἠδυνήθησαν
15they 16couldn’t 17do
9:41
 
 
0611
ἀποκριθεὶς
1161
δὲ
4said
3588
2424
Ἰησοῦς
3Jesus
3004A
εἶπεν
6
5599
7You
1074
γενεὰ
11people
0571
ἄπιστος
8faithless
2532
καὶ
9and
1294
διεστραμμένη
10corrupt
2193
ἕως
20How
4219
πότε
21long
1510A
ἔσομαι
22must 23I 24be
4314
πρὸς
25with
4771
ὑμᾶς
26you
2532
καὶ
27and
0430
ἀνέξομαι
28put 29up 30with
4771
ὑμῶν
31you
4317
προσάγαγε
42Bring
5602
ὧδε
46here
3588
τὸν
5207
υἱόν
45son
4771
σου
43your
9:42
 
 
2089
ἔτι
1161
δὲ
2As
4334
προσερχομένου
5came 6forward

0846
αὐτοῦ
3the 4boy
4486A
ἔρρηξεν
10knocked 12to 13the 14ground
0846
αὐτὸν
11him
3588
τὸ
8the
1140
δαιμόνιον
9demon
2532
καὶ
15and
4952
συνεσπάραξεν
16threw 18into 19a 20violent 21convulsion
2008
ἐπετίμησεν
26rebuked
1161
δὲ
23But
3588
2424
Ἰησοῦς
25Jesus
3588
τῷ
27the
4151
πνεύματι
33spirit
3588
τῷ
0169
ἀκαθάρτῳ
29evil
2532
καὶ
34and
2390
ἰάσατο
35healed
3588
τὸν
36the
3816
παῖδα
37boy
2532
καὶ
39Then

0591
ἀπέδωκεν
40he 41gave 43back
0846
αὐτὸν
42him
3588
τῷ

3962
πατρὶ
44to 47father
0846
αὐτοῦ
45his
9:43
 
 
1605
ἐξεπλήσσοντο
3Awe 4gripped
1161
δὲ


3956A
πάντες
5the 6people
1909
ἐπὶ
7as 9saw
3588
τῇ
10this
3168
μεγαλειότητι
11majestic 12display 13of 16power
3588
τοῦ
2316
θεοῦ
15God’s
3956A
πάντων
19everyone
1161
δὲ
18While

2296
θαυμαζόντων
20was 21marveling
1909
ἐπὶ
22at
3956
πᾶσιν
23everything
3739
οἷς


4160
ἐποίει
25he 26was 27doing

3004A
εἶπεν
29Jesus 30said
4314
πρὸς
31to
3588
τοὺς
3101
μαθητὰς
34disciples
0846
αὐτοῦ
32his
9:44
 
 
5087A
Θέσθε
4Listen 5to 7and 8remember
4771
ὑμεῖς
1519
εἰς
3588
τὰ
3775
ὦτα
4Listen 5to 7and 8remember
4771
ὑμῶν
3588
τοὺς
3056
λόγους
3778
τούτους
10what 11I 12say
3588
15The
1063
γὰρ
5207
υἱὸς
16Son
3588
τοῦ

0444
ἀνθρώπου
17of 19Man

3195
μέλλει
20is 21going
3860
παραδίδοσθαι
22to 23be 24betrayed
1519
εἰς
25into

5495
χεῖρας
26the 27hands


0444
ἀνθρώπων
28of 29his 30enemies
9:45
 
 
3588
οἱ
3they
1161
δὲ
2But
0050
ἠγνόουν
4didn’t 5know
3588
τὸ
4487
ῥῆμα
3778
τοῦτο
6what 8meant
2532
καὶ
1510
ἦν
11Its
3871
παρακεκαλυμμένον
12significance 13was 14hidden
0575
ἀπ᾽
15from
0846
αὐτῶν
16them
2443
ἵνα
18so
3361.0
μὴ
20couldn’t

0143
αἴσθωνται
19they 21understand
0846
αὐτό
22it
2532
καὶ
24and


5399
ἐφοβοῦντο
25they 26were 27afraid

2065
ἐρωτῆσαι
28to 29ask
0846
αὐτὸν
30him
4012
περὶ
31about
3588
τοῦ
4487
ῥήματος
3778
τούτου
32it
9:46
 
 
1525A
εἰσῆλθεν
5began
1161
δὲ
2Then
1261
διαλογισμὸς
1722
ἐν
6arguing 7about
0846
αὐτοῖς
4disciples
3588
τὸ
5101
τίς
0302
ἂν
9which 10of
1510
εἴη
12was

3187
μείζων
13the 14greatest
0846
αὐτῶν
11them
9:47
 
 
3588
1161
δὲ
2But
2424
Ἰησοῦς
4Jesus
1492
εἰδὼς
5knew
3588
τὸν
1261
διαλογισμὸν
3588
τῆς
2588
καρδίας
8thoughts
0846
αὐτῶν
6their


1949
ἐπιλαβόμενος
11he 12brought

3813
παιδίον
13a 14little 15child

2476.0
ἔστησεν
11he 12brought
0846
αὐτὸ
3844
παρ᾽
17to
1438
ἑαυτῷ
18his 19side
9:48
 
 
2532
καὶ
2Then

3004A
εἶπεν
3he 4said

0846
αὐτοῖς
5to 6them
3739
̔Ὸς
0302A
ἐὰν
9Anyone 10who
1209
δέξηται
11welcomes

3778
τοῦτο
15like 16this
3588
τὸ
12a
3813
παιδίον
13little 14child
1909
ἐπὶ
17on
3588
τῷ
3686
ὀνόματί
20behalf
1473
μου
18my
1473
ἐμὲ
25me
1209
δέχεται
24welcomes
2532
καὶ
27and
3739
ὃς
0302
ἂν
28anyone 29who
1473
ἐμὲ
31me
1209
δέξηται
30welcomes
1209
δέχεται
33welcomes
3588
τὸν
34my


0649
ἀποστείλαντά
35Father 36who 37sent
1473
με
38me
3588
43the
1063
γὰρ
3398C
μικρότερος
44least
1722
ἐν
45among
3956
πᾶσιν
4771
ὑμῖν
46you
5225
ὑπάρχων
42is
3778A
οὗτός
41Whoever
1510
ἐστιν
47is

3173
μέγας
48the 49greatest
9:49
 
 
0611
ἀποκριθεὶς
4said
1161
δὲ
2491
Ἰωάνης
3John
3004A
εἶπεν
8
1988
Ἐπιστάτα
9Master

3708B
εἴδαμέν
11we 12saw
5100
τινα
13someone
1722
ἐν
14using
3588
τῷ
3686
ὀνόματί
17name
4771
σου
15your

1544
ἐκβάλλοντα
18to 19cast 20out
1140
δαιμόνια
21demons
2532
καὶ
23but

2967
ἐκωλύομεν
24we 25told 27to 28stop
0846
αὐτὸν
26him
3754
ὅτι
29because

3756
οὐκ

0190
ἀκολουθεῖ

3326
μεθ᾽
30he 31isn’t 32in 34group
1473
ἡμῶν
33our
9:50
 
 
3004A
εἶπεν
5said
1161
δὲ
2But
4314
πρὸς
0846
αὐτὸν
3588
2424
Ἰησοῦς
4Jesus
3361.0
Μὴ
10Don’t
2967
κωλύετε
11stop
3739
ὃς
15Anyone 16who
1063
γὰρ
3756
οὐκ
18not
1510
ἔστιν
17is
2596
καθ᾽
19against
4771
ὑμῶν
20you
5228
ὑπὲρ
22for
4771
ὑμῶν
23you
1510
ἐστίν
21is
9:51
 
 
1096
ἐγένετο
1161
δὲ
1722
ἐν
3588
τῷ
4As
4845
συμπληροῦσθαι
7drew 8near 9for
3588
τὰς
5the
2250
ἡμέρας
6time
3588
τῆς

0354
ἀναλήμψεως
12to 13ascend 14to 15heaven
0846
αὐτοῦ
10him
2532
καὶ
0846
αὐτὸς
18Jesus
3588
τὸ
4383
πρόσωπον
4741
ἐστήρισεν
19resolutely
3588
τοῦ
4198
πορεύεσθαι
20set 21out
1519
εἰς
22for
2419
Ἰερουσαλήμ
23Jerusalem
9:52
 
 
2532
καὶ

0649
ἀπέστειλεν
3He 4sent
0032
ἀγγέλους
5messengers
4253
πρὸ
4383
προσώπου
6ahead
0846
αὐτοῦ
2532
καὶ
4198
πορευθέντες
1525A
εἰσῆλθον
1519
εἰς
9to

2968
κώμην
10a 12village
4541
Σαμαρειτῶν
11Samaritan
5613
ὡς
13to
2090
ἑτοιμάσαι
14prepare 15for
0846
αὐτῷ
16his 17arrival
9:53
 
 
2532
καὶ
2But
3756
οὐκ
9not


1209
ἐδέξαντο
3the 4people 5of 6the 7village 8did 10welcome
0846
αὐτὸν
11Jesus
3754
ὅτι
12because
3588
τὸ
4383
πρόσωπον
0846
αὐτοῦ
13he
1510
ἦν
14was
4198
πορευόμενον
15on 17way
1519
εἰς
18to
2419
Ἰερουσαλήμ
19Jerusalem
9:54
 
 

3708B
ἰδόντες
5When 9saw 10this
1161
δὲ
3588
οἱ
3101
μαθηταὶ
2385
Ἰάκωβος
6James
2532
καὶ
7and
2491
Ἰωάνης
8John

3004A
εἶπαν
12they 13said 14to
2962
Κύριε
18Lord
2309
θέλεις


3004A
εἴπωμεν
21should 22we 23call
4442
πῦρ
25fire
2597
καταβῆναι
24down
0575
ἀπὸ
26from
3588
τοῦ
3772
οὐρανοῦ
28heaven
2532
καὶ

0355.0A
ἀναλῶσαι
30to 31burn 33up
0846
αὐτούς
32them
9:55
 
 
4762A
στραφεὶς
4turned
1161
δὲ
2But

2008
ἐπετίμησεν
3Jesus 6rebuked
0846
αὐτοῖς
7them
9:56
 
 
2532
καὶ
2So

4198
ἐπορεύθησαν
3they 4went 5on
1519
εἰς
6to
2087
ἑτέραν
7another
2968
κώμην
8village
9:57
 
 
2532
καὶ


4198
πορευομένων
3As 5were 6walking 7along
0846
αὐτῶν
4they


1722
ἐν


3588
τῇ


3598
ὁδῷ
3As 5were 6walking 7along
3004A
εἶπέν
10said
5100
τις
9someone
4314
πρὸς
11to
0846
αὐτόν
12Jesus


0190
Ἀκολουθήσω
15I 16will 17follow
4771
σοι
18you
3699
ὅπου
1437
ἐὰν
19wherever

0565
ἀπέρχῃ
20you 21go
9:58
 
 
2532
καὶ
2But
3004A
εἶπεν
5replied
0846
αὐτῷ
3588
2424
Ἰησοῦς
4Jesus
3588
Αἱ
0258
ἀλώπεκες
10Foxes
5454
φωλεοὺς
12dens 13to 14live 15in
2192
ἔχουσιν
11have
2532
καὶ
17and
3588
τὰ
4071
πετεινὰ
3588
τοῦ
3772
οὐρανοῦ
19birds
2682
κατασκηνώσεις
21nests
3588
24the
1161
δὲ
23but
5207
υἱὸς
25Son
3588
τοῦ

0444
ἀνθρώπου
26of 28Man
3756
οὐκ
30no
2192
ἔχει
29has
4226
ποῦ
31place
3588
τὴν
35his
2776
κεφαλὴν
36head
2827
κλίνῃ
32even 33to 34lay
9:59
 
 

3004A
εἶπεν
3He 4said
1161
δὲ
4314
πρὸς
5to
2087
ἕτερον
6another 7person
0190
Ἀκολούθει
10Come 12follow
1473
μοι
13me
3588
21he
1161
δὲ
20but
3004A
εἶπεν
22said
2962
Κύριε
25Lord
2010
ἐπίτρεψόν
28let
1473
μοι
29me
4412
πρῶτον
27first
0565A
ἀπελθόντι
30return 31home
2290
θάψαι
33bury
3588
τὸν
3962
πατέρα
36father
1473
μου
34my
9:60
 
 

3004A
εἶπεν
3Jesus 4told
1161
δὲ
2But
0846
αὐτῷ
5him
0863
̓Άφες
8Let
3588
τοὺς
9the


3498A
νεκροὺς
10spiritually 11dead
2290
θάψαι
12bury
3588
τοὺς
1438
ἑαυτῶν
13their 14own
3498A
νεκρούς
16dead
4771
σὺ
22Your 23duty
1161
δὲ

0565A
ἀπελθὼν
25to 26go
1229
διάγγελλε
28preach 29about
3588
τὴν
30the
0932
βασιλείαν
31Kingdom
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
32of 34God
9:61
 
 
3004A
εἶπεν
5said
1161
δὲ
2532
καὶ
2087
ἕτερος
4Another


0190
Ἀκολουθήσω
12I 13will 14follow
4771
σοι
15you
2962
κύριε
10Lord
4412
πρῶτον
18first
1161
δὲ
17but
2010
ἐπίτρεψόν
19let
1473
μοι
20me
0657
ἀποτάξασθαι
21say 22good-bye 23to
3588
τοῖς
1519
εἰς
3588
τὸν
3624
οἶκόν
25family
1473
μου
24my
9:62
 
 
3004A
εἶπεν
5told
1161
δὲ
2But
4314
πρὸς
0846
αὐτὸν
7him
3588
2424
Ἰησοῦς
4Jesus
3762A
Οὐδεὶς
10Anyone 11who 23not
1911
ἐπιβαλὼν
12puts
3588
τὴν
13a
5495
χεῖρα
14hand
1909
ἐπ᾽
15to

0723
ἄροτρον
16the 17plow
2532
καὶ
18and 19then
0991
βλέπων
20looks
1519
εἰς
3588
τὰ
3694
ὀπίσω
21back
2111
εὔθετός
24fit
1510
ἐστιν
22is
3588
τῇ
26the

0932
βασιλείᾳ
25for 27Kingdom
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
28of 30God