The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Reverse Interlinear

Reference:

Luke 9:1-62

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

9:1
 
 
One day
4δὲ
1161
Jesus

called together
3Συνκαλεσάμενος
4779
his
6τοὺς
3588
twelve disciples
7δώδεκα
1427
gave
10ἔδωκεν
1325
them
11αὐτοῖς
0846
power
12δύναμιν
1411
and
13καὶ
2532
authority
14ἐξουσίαν
1849
to cast out

15ἐπὶ
1909
all
16πάντα
3956
 
17τὰ
3588
demons
18δαιμόνια
1140
and
19καὶ
2532
to heal

21θεραπεύειν
2323
diseases
20νόσους
3554
9:2
 
 
Then
3καὶ
2532
he sent

4ἀπέστειλεν
0649
them
5αὐτοὺς
0846
out
4ἀπέστειλεν
0649
to tell everyone

6κηρύσσειν
2784
about

the
7τὴν
3588
Kingdom
8βασιλείαν
0932
of

 
9τοῦ
3588
God
10θεοῦ
2316
and
11καὶ
2532
to heal

12ἰᾶσθαι
2390
the
13τοὺς
3588
sick
14ἀσθενεῖς
0772A
9:3
 
 
Take
9αἴρετε
0142
nothing
8Μηδὲν
3367B
for
10εἰς
1519
your
11τὴν
3588
journey
12ὁδόν
3598
 
3καὶ
2532
he instructed


4εἶπεν
3004A
5πρὸς
4314
them
6αὐτούς
0846
Don’t
14μήτε
3383
take
29ἔχειν
2192
a walking stick

15ῥάβδον
4464
 
17μήτε
3383
a traveler’s bag

18πήραν
4082
 
20μήτε
3383
food
21ἄρτον
0740
 
23μήτε
3383
money
24ἀργύριον
0694
or even
26μήτε
3383
a change of clothes


27δύο
1417
28χιτῶνας
5509
9:4
 
 
 
3καὶ
2532
 
4εἰς
1519
Wherever
5ἣν
3739
6ἂν
0302
7οἰκίαν
3614
you go

8εἰσέλθητε
1525A
stay
11μένετε
3306
in
8εἰσέλθητε
1525A
the same house

10ἐκεῖ
1563
until
12καὶ
2532
you leave

14ἐξέρχεσθε
1831
town
13ἐκεῖθεν
1564
9:5
 
 
And
3καὶ
2532
 
4ὅσοι
3745
 
5ἂν
0302
 
11ἀπὸ
0575
a
14ἐκείνης
1565
 
12τῆς
3588
town
13πόλεως
4172
refuses
6μὴ
3361.0
to welcome

7δέχωνται
1209
you
8ὑμᾶς
4771
shake
21ἀποτινάσσετε
0660
its
15τὸν
3588
dust
16κονιορτὸν
2868
from
21ἀποτινάσσετε
0660
 
17ἀπὸ
0575
your
20ὑμῶν
4771
 
18τῶν
3588
feet
19ποδῶν
4228
as leave

10ἐξερχόμενοι
1831
to show that have abandoned
22εἰς
1519
23μαρτύριον
3142
24ἐπ᾽
1909
those people
25αὐτούς
0846
to fate
22εἰς
1519
23μαρτύριον
3142
24ἐπ᾽
1909
9:6
 
 
So
3ἐξερχόμενοι
1831
4δὲ
1161
they began circuit of5διήρχοντο
1330
6κατὰ
2596
13πανταχοῦ
3837
the
7τὰς
3588
villages
8κώμας
2968
preaching the Good News
10εὐαγγελιζόμενοι
2097A
and
11καὶ
2532
healing the sick
12θεραπεύοντες
2323
9:7
 
 
 
4δὲ
1161
When

Herod Antipas
5Ἡρῴδης
2264
the
7
3588
ruler of Galilee
8τετραάρχης
5076
heard about
3ἤκουσεν
0191
everything
10τὰ
3588
12πάντα
3956
was doing

11γινόμενα
1096
 
14καὶ
2532
he was puzzled


15διηπόρει
1280
 
17διὰ
1223
 
18τὸ
3588
Some
21τινῶν
5100
were saying


19λέγεσθαι
3004
20ὑπὸ
5259
that
22ὅτι
3754
John the Baptist
23Ἰωάνης
2491
had been raised


24ἠγέρθη
1453
from
25ἐκ
1537
the dead


26νεκρῶν
3498A
9:8
 
 
 
5δὲ
1161
Others
3ὑπὸ
5259
4τινῶν
5100
thought was
8ἐφάνη
5316A
 
6ὅτι
3754
Elijah
7Ἠλείας
2243
or
9ἄλλων
0243
10δὲ
1161
 
11ὅτι
3754
one
13τις
5100
of


the
14τῶν
3588
other
15ἀρχαίων
0744
prophets
12προφήτης
4396
risen from the dead
16ἀνέστη
0450
9:9
 
 
 
4δὲ
1161
I
8ἐγὼ
1473
beheaded
9ἀπεκεφάλισα
0607
John
7Ἰωάνην
2491
Herod
5Ἡρῴδης
2264
said
3εἶπεν
3004A
so
12δέ
1161
who
11τίς
5101
is
13ἐστιν
1510
this man
14οὗτος
3778A
about
15περὶ
4012
whom
16οὗ
3739
I hear

17ἀκούω
0191
such stories
18τοιαῦτα
5108D
And
20καὶ
2532
he kept trying


21ἐζήτει
2212
to see

22ἰδεῖν
3708B
him
23αὐτόν
0846
9:10
 
 
 
3καὶ
2532
When

the
5οἱ
3588
apostles
6ἀπόστολοι
0652
returned
4ὑποστρέψαντες
5290
they told

8διηγήσαντο
1334
Jesus
9αὐτῷ
0846
everything
10ὅσα
3745
they had done


11ἐποίησαν
4160
Then
13καὶ
2532
he slipped

16ὑπεχώρησεν
5298
quietly
17κατ᾽
2596
18ἰδίαν
2398
away
16ὑπεχώρησεν
5298
with
14παραλαβὼν
3880
them
15αὐτοὺς
0846
toward
19εἰς
1519
the town

20πόλιν
4172
of Bethsaida


21καλουμένην
2564
22Βηθσαϊδά
0966
9:11
 
 
But
4δὲ
1161
the
3οἱ
3588
crowds
5ὄχλοι
3793
found out where was going
6γνόντες
1097
they followed

8ἠκολούθησαν
0190
him
9αὐτῷ
0846
 
11καὶ
2532
He welcomed

12ἀποδεξάμενος
0588
them
13αὐτοὺς
0846
taught
14ἐλάλει
2980
them
15αὐτοῖς
0846
about
16περὶ
4012
the
17τῆς
3588
Kingdom
18βασιλείας
0932
of

 
19τοῦ
3588
God
20θεοῦ
2316
and
22καὶ
2532
he healed

27ἰᾶτο
2390
those who
23τοὺς
3588
were sick24χρείαν
5532
25ἔχοντας
2192
26θεραπείας
2322
9:12
 
 
 
4δὲ
1161
Late in the afternoon
3
3588
5ἡμέρα
2250
6ἤρξατο
0756
7κλίνειν
2827
 
9δὲ
1161
the
10οἱ
3588
twelve disciples
11δώδεκα
1427
came to
8προσελθόντες
4334A
him
13αὐτῷ
0846
said
12εἶπαν
3004A
Send
15Ἀπόλυσον
0630
the
16τὸν
3588
crowds
17ὄχλον
3793
away
15Ἀπόλυσον
0630
to
21εἰς
1519
the
22τὰς
3588
nearby
23κύκλῳ
2945
villages
24κώμας
2968
and
25καὶ
2532
farms
26ἀγρούς
0068
so
19ἵνα
2443
20πορευθέντες
4198
they can find


30εὕρωσιν
2147
food
31ἐπισιτισμόν
1979
and
29καὶ
2532
lodging for the night
28καταλύσωσιν
2647
 
33ὅτι
3754
here
34ὧδε
5602
in
35ἐν
1722
38ἐσμέν
1510
this

remote
36ἐρήμῳ
2048
place
37τόπῳ
5117
9:13
 
 
But
4δὲ
1161
Jesus said

3εἶπεν
3004A
 
5πρὸς
4314
 
6αὐτούς
0846
You
11ὑμεῖς
4771
feed
8Δότε
1325
10φαγεῖν
2068
them
9αὐτοῖς
0846
But
14δὲ
1161
we
19ἡμῖν
1473
have
18εἰσὶν
1510
only
17Οὐκ
3756
20πλεῖον
4119B
21
2228
five
23πέντε
4002
loaves of bread
22ἄρτοι
0740
and
24καὶ
2532
two
26δύο
1417
fish
25ἰχθύες
2486
they
13οἱ
3588
answered
15εἶπαν
3004A
Or are expecting
28εἰ
1487
29μήτι
3385
us
31ἡμεῖς
1473
to go

30πορευθέντες
4198
buy enough
32ἀγοράσωμεν
0059
food
38βρώματα
1033
for
33εἰς
1519
this
37τοῦτον
3778
whole
34πάντα
3956
 
35τὸν
3588
crowd
36λαὸν
2992
9:14
 
 
For
4γὰρ
1063
there were

3ἦσαν
1510
about
5ὡσεὶ
5616
5,000
7πεντακισχίλιοι
4000
men
6ἄνδρες
0435
 
10δὲ
1161
Jesus replied

9εἶπεν
3004A
 
11πρὸς
4314
 
12τοὺς
3588
 
13μαθητὰς
3101
 
14αὐτοῦ
0846
Tell

them
17αὐτοὺς
0846
to sit down
16Κατακλίνατε
2625
in groups of

18κλισίας
2828
about
19ὡσεὶ
5616
fifty
21πεντήκοντα
4004
each
20ἀνὰ
0303
9:15
 
 
 
3καὶ
2532
 
4ἐποίησαν
4160
So
5οὕτως
3779
6καὶ
2532
the people


all
8ἅπαντας
0537
sat down
7κατέκλιναν
2625
9:16
 
 
 
4δὲ
1161
Jesus

took
3λαβὼν
2983
the
5τοὺς
3588
five
6πέντε
4002
loaves
7ἄρτους
0740
and
8καὶ
2532
 
9τοὺς
3588
two
10δύο
1417
fish
11ἰχθύας
2486
looked up
13ἀναβλέψας
0308
toward
14εἰς
1519
 
15τὸν
3588
heaven
16οὐρανόν
3772
blessed
18εὐλόγησεν
2127
them
19αὐτούς
0846
Then
21καί
2532
breaking into pieces
23κατέκλασεν
2622
 
25καὶ
2532
he kept giving


26ἐδίδου
1325
to

the
27τοῖς
3588
disciples
28μαθηταῖς
3101
so they could distribute29παραθεῖναι
3908
to

the
30τῷ
3588
people
31ὄχλῳ
3793
9:17
 
 
 
3καὶ
2532
They

all
7πάντες
3956A
ate
4ἔφαγον
2068
 
5καὶ
2532
as much as they wanted
6ἐχορτάσθησαν
5526A
and afterward
9καί
2532
the disciples

14αὐτοῖς
0846
picked up
11ἤρθη
0142
twelve
17δώδεκα
1427
baskets
16κόφινοι
2894
of leftovers12τὸ
3588
13περισσεῦσαν
4052
15κλασμάτων
2801
9:18
 
 
One day
3καὶ
2532
4ἐγένετο
1096
Jesus
8αὐτὸν
0846
to
5ἐν
1722
6τῷ
3588
7εἶναι
1510
pray
9προσευχόμενον
4336
alone
10κατὰ
2596
11μόνας
3441
Only

his
15οἱ
3588
disciples
16μαθηταί
3101
were with
13συνῆσαν
4895
him
14αὐτῷ
0846
and
18καὶ
2532
he asked

19ἐπηρώτησεν
1905
them
20αὐτοὺς
0846
21λέγων
3004
Who
23Τίνα
5101
do

 
25οἱ
3588
people
26ὄχλοι
3793
say
27λέγουσιν
3004
I
24με
1473
am
28εἶναι
1510
9:19
 
 
Well
4δὲ
1161
they
3οἱ
3588
replied
5ἀποκριθέντες
0611
6εἶπαν
3004A
John
8Ἰωάνην
2491
the
9τὸν
3588
Baptist
10Βαπτιστήν
0910
some
12ἄλλοι
0243
13δὲ
1161
Elijah
14Ἠλείαν
2243
others
16ἄλλοι
0243
17δὲ
1161
 
18ὅτι
3754
one
20τις
5100
of


the other
21τῶν
3588
ancient
22ἀρχαίων
0744
prophets
19προφήτης
4396
risen from the dead
23ἀνέστη
0450
9:20
 
 
Then
4δὲ
1161
he asked

3εἶπεν
3004A
them
5αὐτοῖς
0846
But
8δὲ
1161
who
9τίνα
5101
do

you
7Ὑμεῖς
4771
say
11λέγετε
3004
I
10με
1473
am
12εἶναι
1510
 
15δὲ
1161
Peter
14Πέτρος
4074
replied
16ἀποκριθεὶς
0611
17εἶπεν
3004A
the
19Τὸν
3588
Messiah
20Χριστὸν
5547
sent from


 
21τοῦ
3588
God
22θεοῦ
2316
9:21
 
 
 
4δὲ
1161
Jesus
3
3588
warned
5ἐπιτιμήσας
2008
7παρήγγειλεν
3853
his disciples
6αὐτοῖς
0846
not
8μηδενὶ
3367A
to tell

9λέγειν
3004
anyone
8μηδενὶ
3367A
who he
10τοῦτο
3778A
9:22
 
 
4ὅτι
3754
The
7τὸν
3588
Son
8υἱὸν
5207
of

 
9τοῦ
3588
Man
10ἀνθρώπου
0444
must
6Δεῖ
1163
suffer
12παθεῖν
3958
many terrible things
11πολλὰ
4183B
he said

3εἰπὼν
3004A
 
14καὶ
2532
He will be rejected15ἀποδοκιμασθῆναι
0593
by
16ἀπὸ
0575
the
17τῶν
3588
elders
18πρεσβυτέρων
4245A
 
20καὶ
2532
the leading priests

21ἀρχιερέων
0749
and
23καὶ
2532
the teachers of religious law

24γραμματέων
1122
 
26καὶ
2532
He will be killed27ἀποκτανθῆναι
0615
but
29καὶ
2532
on

the
30τῇ
3588
third
31τρίτῃ
5154
day
32ἡμέρᾳ
2250
he will be raised from the dead33ἐγερθῆναι
1453
9:23
 
 
Then
4δὲ
1161
he said

3ἔλεγεν
3004
to
5πρὸς
4314
the crowd


6πάντας
3956A
If
8Εἴ
1487
any of you
9τις
5100
wants
10θέλει
2309
to be
my
12μου
1473
follower
11ὀπίσω
3694A
13ἔρχεσθαι
2064
you must turn from selfish ways
15ἀρνησάσθω
0720
16ἑαυτόν
1438
 
18καὶ
2532
take up
19ἀράτω
0142
your
22αὐτοῦ
0846
 
20τὸν
3588
cross
21σταυρὸν
4716
daily
23καθ᾽
2596
24ἡμέραν
2250
and
26καὶ
2532
follow
27ἀκολουθείτω
0190
me
28μοι
1473
9:24
 
 
 
4γὰρ
1063
If
5ἂν
0302
you
3ὃς
3739
try to hang on to
6θέλῃ
2309
10σῶσαι
4982
your
9αὐτοῦ
0846
 
7τὴν
3588
life
8ψυχὴν
5590
you will lose


12ἀπολέσει
0622
it
13αὐτήν
0846
But
16δ᾽
1161
if
17ἂν
0302
you
15ὃς
3739
give up
18ἀπολέσῃ
0622
your
21αὐτοῦ
0846
 
19τὴν
3588
life
20ψυχὴν
5590
for
22ἕνεκεν
1752A
my
23ἐμοῦ
1473
sake
22ἕνεκεν
1752A
you
25οὗτος
3778A
will save

26σώσει
4982
it
27αὐτήν
0846
9:25
 
 
And
4γὰρ
1063
what
3τί
5101
do benefit if

5ὠφελεῖται
5623
you
6ἄνθρωπος
0444
gain
7κερδήσας
2770
the
8τὸν
3588
whole
10ὅλον
3650
world
9κόσμον
2889
but
12δὲ
1161
are

yourself
11ἑαυτὸν
1438
lost
13ἀπολέσας
0622
or
14
2228
destroyed
15ζημιωθείς
2210A
9:26
 
 
If
4γὰρ
1063
anyone
3ὃς
3739
5ἂν
0302
is ashamed of

6ἐπαισχυνθῇ
1870
me
7με
1473
and
8καὶ
2532
my
10ἐμοὺς
1699
 
9τοὺς
3588
message
11λόγους
3056
the
14
3588
Son
15υἱὸς
5207
of

 
16τοῦ
3588
Man
17ἀνθρώπου
0444
will be ashamed of


18ἐπαισχυνθήσεται
1870
that person
13τοῦτον
3778A
when
19ὅταν
3752
he returns

20ἔλθῃ
2064A
in
21ἐν
1722
his
24αὐτοῦ
0846
 
22τῇ
3588
glory
23δόξῃ
1391
and
25καὶ
2532
of

the
26τοῦ
3588
Father
27πατρὸς
3962
and
28καὶ
2532
the
29τῶν
3588
holy
30ἁγίων
0040
angels
31ἀγγέλων
0032
9:27
 
 
 
4δὲ
1161
I tell

3λέγω
3004
you
5ὑμῖν
4771
the truth
6ἀληθῶς
0230
some
9τινες
5100
 
10τῶν
3588
standing
12ἑστηκότων
2476.0
here
11αὐτοῦ
0847
right now

8εἰσίν
1510
 
13οἳ
3739
will


not
14οὐ
3756
15μὴ
3361.0
die
16γεύσωνται
1089
17θανάτου
2288
before
18ἕως
2193
19ἂν
0302
they see

20ἴδωσιν
3708B
the
21τὴν
3588
Kingdom
22βασιλείαν
0932
of

 
23τοῦ
3588
God
24θεοῦ
2316
9:28
 
 
 
3ἐγένετο
1096
 
4δὲ
1161
About
9ὡσεὶ
5616
eight
11ὀκτὼ
3638
days
10ἡμέραι
2250
later
5μετὰ
3326
6τοὺς
3588
7λόγους
3056
8τούτους
3778
Jesus took


12παραλαβὼν
3880
21ἀνέβη
0305
Peter
13Πέτρον
4074
 
15καὶ
2532
John
16Ἰωάνην
2491
and
18καὶ
2532
James
19Ἰάκωβον
2385
up
12παραλαβὼν
3880
21ἀνέβη
0305
on
22εἰς
1519
a
23τὸ
3588
mountain
24ὄρος
3735
to pray

25προσεύξασθαι
4336
9:29
 
 
And
3καὶ
2532
4ἐγένετο
1096
as
5ἐν
1722
6τῷ
3588
he
8αὐτόν
0846
was praying

7προσεύχεσθαι
4336
the
10τὸ
3588
appearance
11εἶδος
1491
of

his
14αὐτοῦ
0846
 
12τοῦ
3588
face
13προσώπου
4383
transformed
15ἕτερον
2087
and
17καὶ
2532
his
20αὐτοῦ
0846
 
18
3588
clothes
19ἱματισμὸς
2441
dazzling
22ἐξαστράπτων
1823
white
21λευκὸς
3022
9:30
 
 
Suddenly
3καὶ
2532
4ἰδοὺ
2400
two
7δύο
1417
men
6ἄνδρες
0435
Moses
13Μωυσῆς
3475.0
and
14καὶ
2532
Elijah
15Ἠλείας
2243
 
11οἵτινες
3748
began
12ἦσαν
1510
talking with
8συνελάλουν
4814
Jesus
9αὐτῷ
0846
9:31
 
 
They
3οἳ
3739
were


glorious
5ἐν
1722
6δόξῃ
1391
to see


4ὀφθέντες
3708A
they were speaking about


8ἔλεγον
3004
his
11αὐτοῦ
0846
 
9τὴν
3588
exodus from this world
10ἔξοδον
1841
which
13ἣν
3739
was about

14ἤμελλεν
3195
to be fulfilled


15πληροῦν
4137
in
16ἐν
1722
Jerusalem
17Ἰερουσαλήμ
2419
9:32
 
 
 
4δὲ
1161
 
3
3588
Peter
5Πέτρος
4074
and
6καὶ
2532
the
7οἱ
3588
others
8σὺν
4862
9αὐτῷ
0846
had fallen asleep10ἦσαν
1510
11βεβαρημένοι
0916A
12ὕπνῳ
5258
 
15δέ
1161
When they woke up


14διαγρηγορήσαντες
1235
they saw

17εἶδαν
3708B
Jesus'
20αὐτοῦ
0846
 
18τὴν
3588
glory
19δόξαν
1391
and
21καὶ
2532
the
22τοὺς
3588
two
23δύο
1417
men
24ἄνδρας
0435
 
25τοὺς
3588
standing with
26συνεστῶτας
4921
him
27αὐτῷ
0846
9:33
 
 
As
3καὶ
2532
4ἐγένετο
1096
Moses and Elijah
8αὐτοὺς
0846
were starting
5ἐν
1722
6τῷ
3588
to leave7διαχωρίζεσθαι
1316.0
9ἀπ᾽
0575
 
10αὐτοῦ
0846
 
13
3588
Peter
14Πέτρος
4074
 
15πρὸς
4314
 
16τὸν
3588
 
17Ἰησοῦν
2424
not even
43μὴ
3361.0
knowing
44εἰδὼς
1492
what
45
3739
he was saying


46λέγει
3004
blurted out
12εἶπεν
3004A
Master
19Ἐπιστάτα
1988
it’s
22ἐστιν
1510
wonderful
21καλόν
2570
for us

23ἡμᾶς
1473
to be

25εἶναι
1510
here
24ὧδε
5602
 
27καὶ
2532
Let’s make

28ποιήσωμεν
4160
three
30τρεῖς
5140
shelters as memorials
29σκηνὰς
4633
one
32μίαν
1520
for you

33σοί
4771
 
35καὶ
2532
one
36μίαν
1520
for Moses

37Μωυσεῖ
3475.0
and
39καὶ
2532
one
40μίαν
1520
for Elijah

41Ἠλείᾳ
2243
9:34
 
 
But
4δὲ
1161
even as


he
5αὐτοῦ
0846
was saying

6λέγοντος
3004
this
3ταῦτα
3778A
a cloud

9νεφέλη
3507
overshadowed
8ἐγένετο
1096
10καὶ
2532
11ἐπεσκίαζεν
1982
them
12αὐτούς
0846
and
15δὲ
1161
terror gripped them
14ἐφοβήθησαν
5399
as
16ἐν
1722
17τῷ
3588
the
21τὴν
3588
cloud
22νεφέλην
3507
covered
18εἰσελθεῖν
1525A
 
20εἰς
1519
them
19αὐτοὺς
0846
9:35
 
 
Then
3καὶ
2532
a voice

4φωνὴ
5456
from
6ἐκ
1537
the
7τῆς
3588
cloud
8νεφέλης
3507
said
5ἐγένετο
1096
9λέγουσα
3004
This
12Οὗτός
3778A
is
13ἐστιν
1510
my
16μου
1473
 
14
3588
Son
15υἱός
5207
 
18
3588
Chosen One
19ἐκλελεγμένος
1586
Listen to
24ἀκούετε
0191
him
23αὐτοῦ
0846
9:36
 
 
 
3καὶ
2532
When
4ἐν
1722
5τῷ
3588
the
7τὴν
3588
voice
8φωνήν
5456
finished
6γενέσθαι
1096
Jesus
11Ἰησοῦς
2424
was there

10εὑρέθη
2147
alone
12μόνος
3441
They
15αὐτοὶ
0846
 
14καὶ
2532
didn’t tell anyone
16ἐσίγησαν
4601
17καὶ
2532
18οὐδενὶ
3762A
19ἀπήγγειλαν
0518
at
20ἐν
1722
that
21ἐκείναις
1565
 
22ταῖς
3588
time
23ἡμέραις
2250
what
24οὐδὲν
3762B
25ὧν
3739
they had seen


26ἑώρακαν
3708
9:37
 
 
 
3ἐγένετο
1096
 
4δὲ
1161
The
5τῇ
3588
next
6ἑξῆς
1836
day
7ἡμέρᾳ
2250
after


they
10αὐτῶν
0846
had come down


9κατελθόντων
2718A
11ἀπὸ
0575
the
12τοῦ
3588
mountain
13ὄρους
3735
a

large
18πολύς
4183
crowd
17ὄχλος
3793
met
15συνήντησεν
4876
Jesus
16αὐτῷ
0846
9:38
 
 
 
3καὶ
2532
 
4ἰδοὺ
2400
A man

5ἀνὴρ
0435
in
6ἀπὸ
0575
the
7τοῦ
3588
crowd
8ὄχλου
3793
called out to
9ἐβόησεν
0994
10λέγων
3004
Teacher
12Διδάσκαλε
1320
I beg

14δέομαί
1189
you
15σου
4771
to look


16ἐπιβλέψαι
1914
at
17ἐπὶ
1909
my
20μου
1473
 
18τὸν
3588
son
19υἱόν
5207
 
22ὅτι
3754
my
24μοί
1473
 
25ἐστιν
1510
only child
23μονογενής
3439
9:39
 
 
 
3καὶ
2532
 
4ἰδοὺ
2400
An evil spirit


5πνεῦμα
4151
keeps seizing

6λαμβάνει
2983
him
7αὐτόν
0846
 
9καὶ
2532
making
10ἐξαίφνης
1810
him scream

11κράζει
2896
 
13καὶ
2532
It throws

14σπαράσσει
4682
him
15αὐτὸν
0846
into convulsions
14σπαράσσει
4682
so that
16μετὰ
3326
he foams at the mouth

17ἀφροῦ
0876
It batters

24συντρῖβον
4937
him
25αὐτόν
0846
and
19καὶ
2532
hardly ever
20μόγις
3425
leaves
21ἀποχωρεῖ
0672
him
23αὐτοῦ
0846
alone
21ἀποχωρεῖ
0672
 
22ἀπ᾽
0575
9:40
 
 
 
3καὶ
2532
I begged

4ἐδεήθην
1189
your
7σου
4771
 
5τῶν
3588
disciples
6μαθητῶν
3101
to
8ἵνα
2443
cast out
9ἐκβάλωσιν
1544
the spirit

10αὐτό
0846
but
12καὶ
2532
they couldn’t do


13οὐκ
3756
14ἠδυνήθησαν
1410
9:41
 
 
 
5
3588
Jesus
6Ἰησοῦς
2424
said
3ἀποκριθεὶς
0611
4δὲ
1161
7εἶπεν
3004A
You
9
5599
faithless
11ἄπιστος
0571
and
12καὶ
2532
corrupt
13διεστραμμένη
1294
people
10γενεὰ
1074
How
16ἕως
2193
long
17πότε
4219
must I be
18ἔσομαι
1510A
with
19πρὸς
4314
you
20ὑμᾶς
4771
and
21καὶ
2532
put up with
22ἀνέξομαι
0430
you
23ὑμῶν
4771
Bring
25προσάγαγε
4317
your
29σου
4771
 
27τὸν
3588
son
28υἱόν
5207
here
26ὧδε
5602
9:42
 
 
As
3ἔτι
2089
4δὲ
1161
the boy

6αὐτοῦ
0846
came forward
5προσερχομένου
4334
the
10τὸ
3588
demon
11δαιμόνιον
1140
knocked
8ἔρρηξεν
4486A
him
9αὐτὸν
0846
to the ground
8ἔρρηξεν
4486A
and
12καὶ
2532
threw into a violent convulsion
13συνεσπάραξεν
4952
But
16δὲ
1161
 
17
3588
Jesus
18Ἰησοῦς
2424
rebuked
15ἐπετίμησεν
2008
the
19τῷ
3588
 
21τῷ
3588
evil
22ἀκαθάρτῳ
0169
spirit
20πνεύματι
4151
and
23καὶ
2532
healed
24ἰάσατο
2390
the
25τὸν
3588
boy
26παῖδα
3816
Then
28καὶ
2532
he gave

29ἀπέδωκεν
0591
him
30αὐτὸν
0846
back
29ἀπέδωκεν
0591
to

his
33αὐτοῦ
0846
 
31τῷ
3588
father
32πατρὶ
3962
9:43
 
 
 
4δὲ
1161
Awe gripped
3ἐξεπλήσσοντο
1605
the people


5πάντες
3956A
as saw
6ἐπὶ
1909
this
7τῇ
3588
majestic display of
8μεγαλειότητι
3168
 
9τοῦ
3588
God’s
10θεοῦ
2316
power
8μεγαλειότητι
3168
While
13δὲ
1161
everyone
12πάντων
3956A
was marveling

14θαυμαζόντων
2296
at
15ἐπὶ
1909
everything
16πᾶσιν
3956
 
17οἷς
3739
he was doing


18ἐποίει
4160
Jesus said

20εἶπεν
3004A
to
21πρὸς
4314
his
24αὐτοῦ
0846
 
22τοὺς
3588
disciples
23μαθητὰς
3101
9:44
 
 
 
4ὑμεῖς
4771
Listen to and remember
3Θέσθε
5087A
5εἰς
1519
6τὰ
3588
7ὦτα
3775
 
8ὑμῶν
4771
what I say
9τοὺς
3588
10λόγους
3056
11τούτους
3778
 
14γὰρ
1063
The
13
3588
Son
15υἱὸς
5207
of

 
16τοῦ
3588
Man
17ἀνθρώπου
0444
is going

18μέλλει
3195
to be betrayed
19παραδίδοσθαι
3860
into
20εἰς
1519
the hands

21χεῖρας
5495
of his enemies


22ἀνθρώπων
0444
9:45
 
 
But
4δὲ
1161
they
3οἱ
3588
didn’t know
5ἠγνόουν
0050
what meant
6τὸ
3588
7ῥῆμα
4487
8τοῦτο
3778
 
10καὶ
2532
Its
11ἦν
1510
significance was hidden
12παρακεκαλυμμένον
3871
from
13ἀπ᾽
0575
them
14αὐτῶν
0846
so
16ἵνα
2443
they

couldn’t
17μὴ
3361.0
understand
18αἴσθωνται
0143
it
19αὐτό
0846
and
21καὶ
2532
they were afraid


22ἐφοβοῦντο
5399
to ask

23ἐρωτῆσαι
2065
him
24αὐτὸν
0846
about
25περὶ
4012
it
26τοῦ
3588
27ῥήματος
4487
28τούτου
3778
9:46
 
 
Then
4δὲ
1161
disciples
7αὐτοῖς
0846
began
3εἰσῆλθεν
1525A
arguing about
5διαλογισμὸς
1261
6ἐν
1722
 
8τὸ
3588
which of
9τίς
5101
10ἂν
0302
them
13αὐτῶν
0846
was
11εἴη
1510
the greatest

12μείζων
3187
9:47
 
 
But
4δὲ
1161
 
3
3588
Jesus
5Ἰησοῦς
2424
knew
6εἰδὼς
1492
their
11αὐτῶν
0846
 
7τὸν
3588
thoughts
8διαλογισμὸν
1261
9τῆς
3588
10καρδίας
2588
he brought13ἐπιλαβόμενος
1949
15ἔστησεν
2476.0
a little child

14παιδίον
3813
 
16αὐτὸ
0846
to
17παρ᾽
3844
his side
18ἑαυτῷ
1438
9:48
 
 
Then
3καὶ
2532
he said

4εἶπεν
3004A
to them

5αὐτοῖς
0846
Anyone who
7̔Ὸς
3739
8ἐὰν
0302A
welcomes
9δέξηται
1209
a
11τὸ
3588
little child
12παιδίον
3813
like this

10τοῦτο
3778
on
13ἐπὶ
1909
my
16μου
1473
 
14τῷ
3588
behalf
15ὀνόματί
3686
welcomes
18δέχεται
1209
me
17ἐμὲ
1473
and
20καὶ
2532
anyone who
21ὃς
3739
22ἂν
0302
welcomes
24δέξηται
1209
me
23ἐμὲ
1473
welcomes
25δέχεται
1209
my
26τὸν
3588
Father who sent


27ἀποστείλαντά
0649
me
28με
1473
 
31γὰρ
1063
Whoever
37οὗτός
3778A
is
36ὑπάρχων
5225
the
30
3588
least
32μικρότερος
3398C
among
33ἐν
1722
you
34πᾶσιν
3956
35ὑμῖν
4771
is
38ἐστιν
1510
the greatest

39μέγας
3173
9:49
 
 
 
4δὲ
1161
John
5Ἰωάνης
2491
said
3ἀποκριθεὶς
0611
6εἶπεν
3004A
Master
8Ἐπιστάτα
1988
we saw

10εἴδαμέν
3708B
someone
11τινα
5100
using
12ἐν
1722
your
15σου
4771
 
13τῷ
3588
name
14ὀνόματί
3686
to cast out

16ἐκβάλλοντα
1544
demons
17δαιμόνια
1140
but
19καὶ
2532
we told

20ἐκωλύομεν
2967
him
21αὐτὸν
0846
to stop
20ἐκωλύομεν
2967
because
22ὅτι
3754
he isn’t in23οὐκ
3756
24ἀκολουθεῖ
0190
25μεθ᾽
3326
our
26ἡμῶν
1473
group
23οὐκ
3756
24ἀκολουθεῖ
0190
25μεθ᾽
3326
9:50
 
 
But
4δὲ
1161
 
7
3588
Jesus
8Ἰησοῦς
2424
said
3εἶπεν
3004A
 
5πρὸς
4314
 
6αὐτὸν
0846
Don’t
10Μὴ
3361.0
stop
11κωλύετε
2967
 
14γὰρ
1063
Anyone who
13ὃς
3739
is
16ἔστιν
1510
not
15οὐκ
3756
against
17καθ᾽
2596
you
18ὑμῶν
4771
is
21ἐστίν
1510
for
19ὑπὲρ
5228
you
20ὑμῶν
4771
9:51
 
 
 
3ἐγένετο
1096
 
4δὲ
1161
As
5ἐν
1722
6τῷ
3588
the
8τὰς
3588
time
9ἡμέρας
2250
drew near for
7συμπληροῦσθαι
4845
him
12αὐτοῦ
0846
 
10τῆς
3588
to ascend to heaven

11ἀναλήμψεως
0354
 
14καὶ
2532
Jesus
15αὐτὸς
0846
resolutely
16τὸ
3588
17πρόσωπον
4383
18ἐστήρισεν
4741
set out
19τοῦ
3588
20πορεύεσθαι
4198
for
21εἰς
1519
Jerusalem
22Ἰερουσαλήμ
2419
9:52
 
 
 
3καὶ
2532
He sent

4ἀπέστειλεν
0649
messengers
5ἀγγέλους
0032
ahead
6πρὸ
4253
7προσώπου
4383
 
8αὐτοῦ
0846
 
9καὶ
2532
to
10πορευθέντες
4198
11εἰσῆλθον
1525A
12εἰς
1519
a

Samaritan
14Σαμαρειτῶν
4541
village
13κώμην
2968
to
16ὡς
5613
prepare for
17ἑτοιμάσαι
2090
his arrival
18αὐτῷ
0846
9:53
 
 
But
3καὶ
2532
the people of the village did


not
4οὐκ
3756
welcome
5ἐδέξαντο
1209
Jesus
6αὐτὸν
0846
because
7ὅτι
3754
he
8τὸ
3588
9πρόσωπον
4383
10αὐτοῦ
0846
was
11ἦν
1510
on way
12πορευόμενον
4198
to
13εἰς
1519
Jerusalem
14Ἰερουσαλήμ
2419
9:54
 
 
 
4δὲ
1161
 
5οἱ
3588
 
6μαθηταὶ
3101
When

James
7Ἰάκωβος
2385
and
8καὶ
2532
John
9Ἰωάνης
2491
saw this
3ἰδόντες
3708B
they said to

11εἶπαν
3004A
Lord
13Κύριε
2962
 
15θέλεις
2309
should we call


16εἴπωμεν
3004A
down
18καταβῆναι
2597
fire
17πῦρ
4442
from
19ἀπὸ
0575
 
20τοῦ
3588
heaven
21οὐρανοῦ
3772
 
22καὶ
2532
to burn

24ἀναλῶσαι
0355.0A
them
25αὐτούς
0846
up
24ἀναλῶσαι
0355.0A
9:55
 
 
But
4δὲ
1161
Jesus

turned
3στραφεὶς
4762A
rebuked
5ἐπετίμησεν
2008
them
7αὐτοῖς
0846
9:56
 
 
So
3καὶ
2532
they went on

4ἐπορεύθησαν
4198
to
5εἰς
1519
another
6ἑτέραν
2087
village
7κώμην
2968
9:57
 
 
 
3καὶ
2532
As
they
5αὐτῶν
0846
were walking along
4πορευομένων
4198
6ἐν
1722
7τῇ
3588
8ὁδῷ
3598
someone
11τις
5100
said
10εἶπέν
3004A
to
12πρὸς
4314
Jesus
13αὐτόν
0846
I will follow


15Ἀκολουθήσω
0190
you
16σοι
4771
wherever
17ὅπου
3699
18ἐὰν
1437
you go

19ἀπέρχῃ
0565
9:58
 
 
But
3καὶ
2532
 
6
3588
Jesus
7Ἰησοῦς
2424
replied
4εἶπεν
3004A
 
5αὐτῷ
0846
 
9Αἱ
3588
Foxes
10ἀλώπεκες
0258
have
12ἔχουσιν
2192
dens to live in
11φωλεοὺς
5454
and
14καὶ
2532
 
15τὰ
3588
birds
16πετεινὰ
4071
17τοῦ
3588
18οὐρανοῦ
3772
nests
19κατασκηνώσεις
2682
but
22δὲ
1161
the
21
3588
Son
23υἱὸς
5207
of

 
24τοῦ
3588
Man
25ἀνθρώπου
0444
has
27ἔχει
2192
no
26οὐκ
3756
place
28ποῦ
4226
even to lay
31κλίνῃ
2827
his
29τὴν
3588
head
30κεφαλὴν
2776
9:59
 
 
 
4δὲ
1161
He said

3εἶπεν
3004A
to
5πρὸς
4314
another person
6ἕτερον
2087
Come follow
8Ἀκολούθει
0190
me
9μοι
1473
but
12δὲ
1161
he
11
3588
said
13εἶπεν
3004A
Lord
15Κύριε
2962
first
19πρῶτον
4412
let
17ἐπίτρεψόν
2010
me
18μοι
1473
return home
20ἀπελθόντι
0565A
bury
21θάψαι
2290
my
24μου
1473
 
22τὸν
3588
father
23πατέρα
3962
9:60
 
 
But
4δὲ
1161
Jesus told

3εἶπεν
3004A
him
5αὐτῷ
0846
Let
7̓Άφες
0863
the
8τοὺς
3588
spiritually dead


9νεκροὺς
3498A
bury
10θάψαι
2290
their own
12ἑαυτῶν
1438
 
11τοὺς
3588
dead
13νεκρούς
3498A
 
16δὲ
1161
Your duty
15σὺ
4771
to go

17ἀπελθὼν
0565A
preach about
18διάγγελλε
1229
the
19τὴν
3588
Kingdom
20βασιλείαν
0932
of

 
21τοῦ
3588
God
22θεοῦ
2316
9:61
 
 
 
4δὲ
1161
 
5καὶ
2532
Another
6ἕτερος
2087
said
3εἶπεν
3004A
Lord
11κύριε
2962
I will follow


8Ἀκολουθήσω
0190
you
9σοι
4771
but
14δὲ
1161
first
13πρῶτον
4412
let
15ἐπίτρεψόν
2010
me
16μοι
1473
say good-bye to
17ἀποτάξασθαι
0657
my
22μου
1473
family
18τοῖς
3588
19εἰς
1519
20τὸν
3588
21οἶκόν
3624
9:62
 
 
But
4δὲ
1161
 
7
3588
Jesus
8Ἰησοῦς
2424
told
3εἶπεν
3004A
 
5πρὸς
4314
him
6αὐτὸν
0846
Anyone who
10Οὐδεὶς
3762A
puts
11ἐπιβαλὼν
1911
a
12τὴν
3588
hand
13χεῖρα
5495
to
14ἐπ᾽
1909
the plow

15ἄροτρον
0723
and then
16καὶ
2532
looks
17βλέπων
0991
back
18εἰς
1519
19τὰ
3588
20ὀπίσω
3694
is
22ἐστιν
1510
not
10Οὐδεὶς
3762A
fit
21εὔθετός
2111
for

the
23τῇ
3588
Kingdom
24βασιλείᾳ
0932
of

 
25τοῦ
3588
God
26θεοῦ
2316