The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Interlinear

Reference:

Mark 1:1-45

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

1:1
 
 

0746
Ἀρχὴ
20It 21began
3588
τοῦ
4the
2098
εὐαγγελίου
5Good 6News
2424
Ἰησοῦ
8Jesus


5547
Χριστοῦ
7about 9the 10Messiah

5207
υἱοῦ
12the 13Son

2316
θεοῦ
14of 15God
1:2
 
 
2531
καθὼς
2just 3as

1125
γέγραπται

1722
ἐν
8had 9written
3588
τῷ
2268
Ἠσαί̈ᾳ
7Isaiah
3588
τῷ
4the
4396
προφήτῃ
5prophet
2400
Ἰδού
12Look


0649
ἀποστέλλω
14I 15am 16sending
3588
τὸν
0032
ἄγγελόν
19messenger
1473
μου
17my
4253
πρὸ
4383
προσώπου
20ahead

4771
σου
21of 22you
3739
ὃς
25he

2680
κατασκευάσει
26will 27prepare
3588
τὴν
3598
ὁδόν
30way
4771
σου
28your
1:3
 
 

5456
φωνὴ
4a 5voice


0994
βοῶντος
2He 3is 6shouting
1722
ἐν
7in
3588
τῇ
8the
2048A
ἐρήμῳ
9wilderness
2090
Ἑτοιμάσατε
12Prepare 15for 18coming
3588
τὴν
13the
3598
ὁδὸν
14way

2962
κυρίου
16the 17LORD’s
2117A
εὐθείας
4160
ποιεῖτε
20Clear
3588
τὰς
21the
5147
τρίβους
22road

0846
αὐτοῦ
23for 24him
1:4
 
 

1096
ἐγένετο
9He 10was2491
Ἰωάνης
2This 3messenger 4was 5John
3588
6the
0907
Βαπτίζων
7Baptist
1722
ἐν
11in
3588
τῇ
12the
2048A
ἐρήμῳ
13wilderness
2532
καὶ
14and
2784
κηρύσσων
15preached 16that 17people 18should 19be
0908
βάπτισμα
20baptized 21to 22show 23that

3341
μετανοίας
25had 26repented 30and 31turned 32to 33God
1519
εἰς
0859
ἄφεσιν
34to 35be 36forgiven


0266
ἁμαρτιῶν
27of 28their 29sins
1:5
 
 
2532
καὶ
1607
ἐξεπορεύετο
15went 16out
4314
πρὸς
17to 18see 19and 20hear
0846
αὐτόν
21John
3956
πᾶσα
2All 3of
3588
2453A
Ἰουδαία
5561
χώρα
5Judea
2532
καὶ
7including
3588
οἱ
9the
2415
Ἱεροσολυμεῖται
10people 11of 12Jerusalem
3956
πάντες
8all
2532
καὶ
23And
0907
ἐβαπτίζοντο
5259
ὑπ᾽
32baptized
0846
αὐτοῦ
31he
1722
ἐν
34in
3588
τῷ
35the
2446
Ἰορδάνῃ
36Jordan
4215
ποταμῷ
37River


1843A
ἐξομολογούμενοι
24when 25they 26confessed
3588
τὰς
0266
ἁμαρτίας
29sins
0846
αὐτῶν
27their
1:6
 
 
2532
καὶ
1510
ἦν
4clothes 5were 6woven 7from
3588
2491
Ἰωάνης
3His
1746A
ἐνδεδυμένος
4clothes 5were 6woven 7from

2359
τρίχας
8coarse 10hair
2574
καμήλου
9camel
2532
καὶ
12and

2223
ζώνην
15a 17belt
1193
δερματίνην
16leather


4012
περὶ
13he 14wore 18around
3588
τὴν
3751
ὀσφὺν
21waist
0846
αὐτοῦ
19his
2532
καὶ
23For


2068A
ἔσθων
24food 25he 26ate
0200
ἀκρίδας
27locusts
2532
καὶ
28and
3192
μέλι
30honey
0066
ἄγριον
29wild
1:7
 
 
2532
καὶ

2784
ἐκήρυσσεν
3John 4announced
3004
λέγων
6

2064
̓Έρχεται
8is 9coming
3588
7Someone 11who
2478C
ἰσχυρότερός
13greater 14than
1473
μου
15I
3694A
ὀπίσω
1473
μου
10soon
3739
οὗ
21that
3756
οὐκ
23not
1510
εἰμὶ
22I’m

2425
ἱκανὸς
24even 25worthy 26to
2955
κύψας
27stoop 28down3089
λῦσαι
29like 30a 31slave 33untie
3588
τὸν
34the
2438
ἱμάντα
35straps
3588
τῶν

5266
ὑποδημάτων
36of 39sandals
0846
αὐτοῦ
37his
1:8
 
 
1473
ἐγὼ
2I
0907
ἐβάπτισα
3baptize
4771
ὑμᾶς
4you

5204
ὕδατι
5with 9water
0846
αὐτὸς
12he
1161
δὲ
11but

0907
βαπτίσει
13will 14baptize
4771
ὑμᾶς
15you
1722
ἐν
16with

4151
πνεύματι
17the 19Spirit
0040
ἁγίῳ
18Holy
1:9
 
 
2532
καὶ
1096
ἐγένετο
1722
ἐν
1565
ἐκείναις
3588
ταῖς
2250
ἡμέραις
2One 3day
2064A
ἦλθεν
5came
2424
Ἰησοῦς
4Jesus
0575
ἀπὸ
6from
3478D
Ναζαρὲτ
7Nazareth
3588
τῆς

1056
Γαλιλαίας
8in 10Galilee
2532
καὶ
12and
0907
ἐβαπτίσθη
14baptized
1519
εἰς
16in
3588
τὸν
17the
2446
Ἰορδάνην
18Jordan 19River
5259
ὑπὸ
14baptized
2491
Ἰωάνου
13John
1:10
 
 
2532
καὶ
2117
εὐθὺς


0305
ἀναβαίνων
4As 5Jesus 6came 7up
1537
ἐκ
8out 9of
3588
τοῦ
10the
5204
ὕδατος
11water

3708B
εἶδεν
13he 14saw
4977
σχιζομένους
17splitting 18apart
3588
τοὺς
15the
3772
οὐρανοὺς
16heavens
2532
καὶ
19and
3588
τὸ
20the

4151
πνεῦμα
21Holy 22Spirit
5613
ὡς
29like

4058
περιστερὰν
30a 31dove
2597
καταβαῖνον
23descending
1519
εἰς
24on
0846
αὐτόν
25him
1:11
 
 
2532
καὶ
2And

5456
φωνὴ
3a 4voice
1096
ἐγένετο
8said
1537
ἐκ
5from
3588
τῶν
3772
οὐρανῶν
7heaven
4771
Σὺ
11You
1510
εἶ
12are
3588
5207
υἱός
18Son
1473
μου
13my
3588
0027A
ἀγαπητός
15dearly 16loved


1722
ἐν
22bring 23me 24great 25joy
4771
σοὶ
21you


2106
εὐδόκησα
22bring 23me 24great 25joy
1:12
 
 
2532
καὶ
2117
εὐθὺς
4then
3588
τὸ
2The
4151
πνεῦμα
3Spirit
0846
αὐτὸν
6Jesus
1544
ἐκβάλλει
5compelled 7to 8go
1519
εἰς
9into
3588
τὴν
10the
2048A
ἔρημον
11wilderness
1:13
 
 
2532
καὶ
1510
ἦν
1722
ἐν
3588
τῇ
2048A
ἐρήμῳ
4where
5062
τεσσεράκοντα
12forty

2250
ἡμέρας
11for 13days
3985
πειραζόμενος
5he 6was 7tempted
5259
ὑπὸ
8by
3588
τοῦ
4567
Σατανᾶ
10Satan
2532
καὶ

1510
ἦν
16He 17was
3326
μετὰ
18out 19among
3588
τῶν
20the
2342
θηρίων
21wild 22animals
2532
καὶ
24and
3588
οἱ
0032
ἄγγελοι
26angels
1247
διηκόνουν
27took 28care 29of
0846
αὐτῷ
30him
1:14
 
 
2532
καί
2Later 3on
3326
μετὰ
3588
τὸ
5after

3860
παραδοθῆναι
8was 9arrested
3588
τὸν
2491
Ἰωάνην
7John
2064A
ἦλθεν
13went
3588
2424
Ἰησοῦς
12Jesus
1519
εἰς
14into
3588
τὴν
1056
Γαλιλαίαν
16Galilee

2784
κηρύσσων
19he 20preached
3588
τὸ
2098
εὐαγγέλιον
24Good 25News
3588
τοῦ
2316
θεοῦ
22God’s
1:15
 
 
2532
καὶ

3004
λέγων
15he 16announced
3754
ὅτι
2
4137A
Πεπλήρωται
5promised 6by 7God 8has 9come 10at 11last
3588
3The
2540
καιρός
4time
2532
καὶ

1448
ἤγγικεν
25is 26near
3588
20The
0932
βασιλεία
21Kingdom
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
22of 24God
3340
μετανοεῖτε
28Repent 29of 30your 31sins
2532
καὶ
32and
4100
πιστεύετε
1722
ἐν
33believe
3588
τῷ
34the
2098
εὐαγγελίῳ
35Good 36News
1:16
 
 
2532
καὶ
2One 3day3855
παράγων
4as 5Jesus 6was 7walking
3844
παρὰ
8along
3588
τὴν
12the2281
θάλασσαν
9the 10shore 11of 13Sea
3588
τῆς

1056
Γαλιλαίας
14of 16Galilee

3708B
εἶδεν
18he 19saw
4613
Σίμωνα
20Simon
2532
καὶ
24and
0406
Ἀνδρέαν
28Andrew
3588
τὸν
0080
ἀδελφὸν
27brother
4613
Σίμωνος
25his
0292.2
ἀμφιβάλλοντας
29throwing 30a 31net
1722
ἐν
32into
3588
τῇ
33the
2281
θαλάσσῃ
34water

1510
ἦσαν
37they 38fished 39for 40a 41living
1063
γὰρ
36for

0231
ἁλεεῖς
37they 38fished 39for 40a 41living
1:17
 
 
2532
καὶ
3004A
εἶπεν
5called 6out

0846
αὐτοῖς
7to 8them
3588
2424
Ἰησοῦς
4Jesus
1205
Δεῦτε
11Come
3694A
ὀπίσω
13follow
1473
μου
14me
2532
καὶ
16and


4160
ποιήσω
17I 18will 19show
4771
ὑμᾶς
20you
1096
γενέσθαι
21how 22to
0231
ἁλεεῖς
0444
ἀνθρώπων
23fish 24for 25people
1:18
 
 
2532
καὶ
2And
2117
εὐθὺς
7at 8once
0863
ἀφέντες
4left
3588
τὰ
5their
1350
δίκτυα
6nets

0190
ἠκολούθησαν
3they 10followed
0846
αὐτῷ
11him
1:19
 
 
2532
καὶ
4260
προβὰς
5farther 6up 7the 8shore


3641D
ὀλίγον
3A 4little

3708B
εἶδεν
9Jesus 10saw
2385
Ἰάκωβον
15James
3588
τὸν
13sons
3588
τοῦ
2199
Ζεβεδαίου
12Zebedee’s
2532
καὶ
16and
2491
Ἰωάνην
3588
τὸν
0080
ἀδελφὸν
17John
0846
αὐτοῦ
2532
καὶ
0846
αὐτοὺς
1722
ἐν
22in
3588
τῷ
23a
4143
πλοίῳ
24boat
2675
καταρτίζοντας
25repairing
3588
τὰ
26their
1350
δίκτυα
27nets
1:20
 
 
2532
καὶ
2117
εὐθὺς
6at 7once

2564
ἐκάλεσεν
3He 4called
0846
αὐτούς
5them
2532
καὶ
0863
ἀφέντες
16leaving
3588
τὸν
3962
πατέρα
19father
0846
αὐτῶν
17their
2199
Ζεβεδαῖον
21Zebedee
1722
ἐν
23in
3588
τῷ
24the
4143
πλοίῳ
25boat
3326
μετὰ
26with
3588
τῶν
27the
3411
μισθωτῶν
28hired 29men

0565A
ἀπῆλθον

3694A
ὀπίσω
10they 12followed
0846
αὐτοῦ
13him
1:21
 
 
2532
καὶ1531
εἰσπορεύονται
3Jesus 4and 6companions 7went 8to
1519
εἰς2584
Καφαρναούμ
10the 11town 12of 13Capernaum
2532
καὶ
2117
εὐθὺς
15When 19came
3588
τοῖς
16the
4521
σάββασιν
17Sabbath 18day

1525A
εἰσελθὼν
21he 22went
1519
εἰς
23into
3588
τὴν
24the
4864
συναγωγὴν
25synagogue


1321
ἐδίδασκεν
27began 28to 29teach
1:22
 
 
2532
καὶ


1605
ἐξεπλήσσοντο
3The 4people 5were 6amazed
1909
ἐπὶ
7at
3588
τῇ
1322
διδαχῇ
10teaching
0846
αὐτοῦ
8his

1510
ἦν
13he 14taught
1063
γὰρ
12for

1321
διδάσκων
13he 14taught
0846
αὐτοὺς
5613
ὡς
16with 17real
1849
ἐξουσίαν
18authority
2192
ἔχων
16with 17real
2532
καὶ
20quite
3756
οὐχ
5613
ὡς
21unlike
3588
οἱ
22the
1122
γραμματεῖς
23teachers 24of 25religious 26law
1:23
 
 
2532
καὶ
2117
εὐθύς
2Suddenly
1510
ἦν
1722
ἐν
7in
3588
τῇ
8the
4864
συναγωγῇ
10synagogue
0846
αὐτῶν

0444
ἄνθρωπος
5a 6man 11who
1722
ἐν
13possessed 14by

4151
πνεύματι
15an 20spirit
0169
ἀκαθάρτῳ
16evil
2532
καὶ

0349
ἀνέκραξεν
22began 23shouting
1:24
 
 
3004
λέγων
2
5101
Τί
1473
ἡμῖν
2532
καὶ
4771
σοί
3Why 4are 5you 6interfering 7with 8us
2424
Ἰησοῦ
10Jesus
3479
Ναζαρηνέ
11of 12Nazareth


2064A
ἦλθες
14Have 15you 16come

0622
ἀπολέσαι
17to 18destroy
1473
ἡμᾶς
19us


1492
οἶδά
21I 22know
4771
σε
24you
5101
τίς
23who
1510
εἶ
25are
3588
27the
0040A
ἅγιος
28Holy 29One
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
33of 34God
1:25
 
 
2532
καὶ
2008
ἐπετίμησεν
5cut 7short
0846
αὐτῷ
6him
3588
2424
Ἰησοῦς
4Jesus

3004
λέγων
22he 23ordered

5392
Φιμώθητι
10Be 11quiet
2532
καὶ
1831A
ἔξελθε
14Come 15out
1537
ἐξ


0846
αὐτοῦ
16of 18the 19man
1:26
 
 
2532
καί
2At 3that
4682
σπαράξαν
11threw 14into 15a 16convulsion

0846
αὐτόν
12the 13man
3588
τὸ
5the
4151
πνεῦμα
8spirit
3588
τὸ
0169
ἀκάθαρτον
7evil
2532
καὶ
18and 19then
5455
φωνῆσαν
5456
φωνῇ
3173
μεγάλῃ
9screamed
1831A
ἐξῆλθεν
20came 21out
1537
ἐξ

0846
αὐτοῦ
23of 24him
1:27
 
 
2532
καὶ
2284
ἐθαμβήθησαν
3Amazement 4gripped

0537
ἅπαντες
5the 6audience
5620
ὥστε
8and


4802
συζητεῖν
10began 11to 12discuss 13what 14had 15happened
0846
αὐτούς
9they

3004
λέγοντας
27they 28asked 29excitedly
5101
Τί
18What
1510
ἐστιν
23is
3778A
τοῦτο
24this


1322
διδαχὴ
19sort 20of 22teaching
2537
καινή
21new
2596
κατ᾽
33has 34such
1849
ἐξουσίαν
35authority
2532
καὶ
37Even
3588
τοῖς
4151
πνεύμασι
41spirits
3588
τοῖς
0169
ἀκαθάρτοις
39evil
2004
ἐπιτάσσει
33has 34such
2532
καὶ
5219
ὑπακούουσιν
43obey 45orders
0846
αὐτῷ
44his
1:28
 
 
2532
καὶ
1831A
ἐξῆλθεν
7spread
3588
3The
0189
ἀκοὴ
4news

0846
αὐτοῦ
5about 6Jesus
2117
εὐθὺς
8quickly
3837
πανταχοῦ
9throughout
1519
εἰς
7spread
3650
ὅλην
11entire
3588
τὴν
10the
4066
περίχωρον
12region
3588
τῆς

1056
Γαλιλαίας
13of 15Galilee
1:29
 
 
2532
καὶ
2117
εὐθὺς
1537
ἐκ
3588
τῆς
8the
4864
συναγωγῆς
9synagogue


1831A
ἐξελθόντες
4After 5Jesus 6left

2064A
ἦλθαν
15they 16went
1519
εἰς
17to
3588
τὴν
3614
οἰκίαν
22home
4613
Σίμωνος
18Simon
2532
καὶ
19and
0406
Ἀνδρέου
20Andrew’s
3326
μετὰ
10with
2385
Ἰακώβου
11James
2532
καὶ
12and
2491
Ἰωάνου
13John
1:30
 
 
3588
1161
δὲ
2Now
3994
πενθερὰ
5mother-in-law
4613
Σίμωνος
3Simon’s

2621
κατέκειτο
6was 7sick 8in 9bed


4445
πυρέσσουσα
10with 11a 12high 13fever
2532
καὶ
2117
εὐθὺς
21right 22away

3004
λέγουσιν
16They 17told
0846
αὐτῷ
18Jesus
4012
περὶ
19about
0846
αὐτῆς
20her
1:31
 
 
2532
καὶ
2So

4334A
προσελθὼν
3he 4went 5to 7bedside
1453
ἤγειρεν
16helped 18sit 19up
0846
αὐτήν
17her
2902
κρατήσας
9took
3588
τῆς
12the

5495
χειρός
11by 13hand
2532
καὶ
21Then
0863
ἀφῆκεν
24left
0846
αὐτὴν
25her
3588
22the
4446
πυρετός
23fever
2532
καὶ
27and

1247
διηκόνει
28she 29prepared 30a 31meal

0846
αὐτοῖς
32for 33them
1:32
 
 


3798A
ὀψίας
3That 4evening
1161
δὲ

1096
γενομένης
3That 4evening
3753
ὅτε
5after
1416
ἔδυσεν
3588
2246
ἥλιος
6sunset

5342
ἔφερον
13were 14brought
4314
πρὸς
15to
0846
αὐτὸν
16Jesus
3956
πάντας
8many
3588
τοὺς
2560
κακῶς
2192
ἔχοντας
9sick
2532
καὶ
10and
3588
τοὺς
12people
1139
δαιμονιζομένους
11demon-possessed
1:33
 
 
2532
καὶ
1510
ἦν
6gathered 10to 11watch
3650
ὅλη
4whole
3588
3The
4172
πόλις
5town
1996A
ἐπισυνηγμένη
6gathered 10to 11watch
4314
πρὸς
7at
3588
τὴν
8the
2374
θύραν
9door
1:34
 
 
2532
καὶ
2So

2323
ἐθεράπευσεν
3Jesus 4healed
4183
πολλοὺς
5many 6people 7who
2560
κακῶς
2192
ἔχοντας
8were 9sick

4164
ποικίλαις
10with 11various
3554
νόσοις
12diseases
2532
καὶ
14and
1140
δαιμόνια
19demons
4183
πολλὰ
18many

1544
ἐξέβαλεν
15he 16cast 17out
2532
καὶ
21But
3756
οὐκ
32not


0863
ἤφιεν
30he 31did 33allow

2980
λαλεῖν
35to 36speak
3588
τὰ
23the
1140
δαιμόνια
24demons
3754
ὅτι
22because
1492
ᾔδεισαν
25knew 26who 28was
0846
αὐτόν
27he
1:35
 
 
2532
καὶ
4404
πρωὶ
1773
ἔννυχα
3029
λίαν
3Before 4daybreak 5the 6next 7morning

0450
ἀναστὰς

1831A
ἐξῆλθεν
9Jesus 10got 11up
2532
καὶ
12and
0565A
ἀπῆλθεν
13went 14out
1519
εἰς
15to
2048
ἔρημον
17isolated

5117
τόπον
16an 18place
2546
κἀκεῖ

4336
προσηύχετο
20to 21pray
1:36
 
 
2532
καὶ

2614
κατεδίωξεν
3Later 8went 9out 10to 11find
0846
αὐτὸν
12him
4613
Σίμων
4Simon
2532
καὶ
5and
3588
οἱ
6the
3326
μετ᾽
0846
αὐτοῦ
7others
1:37
 
 
2532
καὶ


2147
εὗρον
3When 4they 5found
0846
αὐτὸν
6him
2532
καὶ

3004
λέγουσιν
9they 10said
0846
αὐτῷ
3754
ὅτι
13
3956A
Πάντες
14Everyone

2212
ζητοῦσίν
15is 16looking 17for
4771
σε
18you
1:38
 
 
2532
καὶ
2But

3004
λέγει
3Jesus 4replied
0846
αὐτοῖς


0071
̓Άγωμεν
8We 9must 10go
0237.1
ἀλλαχοῦ
11on 15as 16well
1519
εἰς
12to
3588
τὰς
2192A
ἐχομένας
13other
2969
κωμοπόλεις
14towns
2443
ἵνα
18and
2532
καί
25too
1563
ἐκεῖ
22to 23them


2784
κηρύξω
19I 20will 21preach
1519
εἰς
3778A
τοῦτο
28That 29is 30why
1063
γὰρ

1831A
ἐξῆλθον
31I 32came
1:39
 
 
2532
καὶ
2So

2064A
ἦλθεν
3he 4traveled
2784
κηρύσσων
12preaching
1519
εἰς
13in
3588
τὰς
14the
4864
συναγωγὰς
15synagogues
0846
αὐτῶν
1519
εἰς
3650
ὅλην
5throughout
3588
τὴν1056
Γαλιλαίαν
6the 7region 8of 10Galilee
2532
καὶ
17and
3588
τὰ
1140
δαιμόνια
21demons
1544
ἐκβάλλων
18casting 19out
1:40
 
 
2532
καὶ
2064
ἔρχεται
7came
4314
πρὸς
10in 11front 12of
0846
αὐτὸν
13Jesus


3015A
λεπρὸς
3A 4man 5with 6leprosy
3870
παρακαλῶν
15begging 16to 17be 18healed
0846
αὐτὸν
2532
καὶ
8and
1120
γονυπετῶν
9knelt

3004
λέγων
37he 38said
0846
αὐτῷ
3754
ὅτι
21
1437
Ἐὰν
22If


2309
θέλῃς
23you 24are 25willing

1410
δύνασαί
27you 28can
1473
με
30me
2511
καθαρίσαι
29heal 31and 32make 34clean
1:41
 
 
2532
καὶ
4697
σπλαγχνισθείς
3Moved 4with 5compassion
1614
ἐκτείνας
3588
τὴν
5495
χεῖρα
11reached 12out
0846
αὐτοῦ
10Jesus
0680
ἥψατο
14touched
2532
καὶ

3004
λέγει
24he 25said
0846
αὐτῷ


2309
Θέλω
18I 19am 20willing

2511
καθαρίσθητι
29Be 30healed
1:42
 
 
2532
καὶ
2117
εὐθὺς
3Instantly
0565A
ἀπῆλθεν
0575
ἀπ᾽
6disappeared
0846
αὐτοῦ
3588
4the
3014
λέπρα
5leprosy
2532
καὶ
9and2511
ἐκαθερίσθη
10the 11man 12was 13healed
1:43
 
 
2532
καὶ
2Then


1690
ἐμβριμησάμενος
9with 10a 11stern 12warning
0846
αὐτῷ
7his
2117
εὐθὺς
2Then

1544
ἐξέβαλεν
3Jesus 4sent 6on 8way
0846
αὐτόν
5him
1:44
 
 
2532
καὶ
3004
λέγει
0846
αὐτῷ
3708
̔Όρα
3367A
μηδενὶ
6Don’t 7tell 8anyone 9about
3367B
μηδὲν
10this
3004A
εἴπῃς
6Don’t 7tell 8anyone 9about
0235
ἀλλά
12Instead
5217
ὕπαγε
14go
4572
σεαυτὸν
22you
1166
δεῖξον
19let 21examine
3588
τῷ
16the

2409
ἱερεῖ
15to 17priest
2532
καὶ
4374
προσένεγκε
25Take 26along
4012
περὶ
36for
3588
τοῦ
27the
2512
καθαρισμοῦ
28offering 39have 40been 41healed 42of 43leprosy
4771
σου
37those 38who
3739
4367
προσέταξεν
30required3475.0
Μωυσῆς
32the 33law 34of 35Moses


1519
εἰς


3142
μαρτύριον
48This 49will 50be 51a 52public 53testimony 54that 55you 56have 57been 58cleansed
0846
αὐτοῖς
1:45
 
 
3588
3the 4man
1161
δὲ
2But
1831A
ἐξελθὼν
5went
0756
ἤρξατο
2784
κηρύσσειν
4183A
πολλὰ
12proclaiming 13to 14everyone 15what 16had 17happened
2532
καὶ
1310
διαφημίζειν
7spread
3588
τὸν
8the
3056
λόγον
9word
5620
ὥστε
19As 20a 21result
3371
μηκέτι
31couldn’t
0846
αὐτὸν
30he
1410
δύνασθαι
31couldn’t
5320
φανερῶς
32publicly
1519
εἰς

4172
πόλιν
35a 36town
1525A
εἰσελθεῖν
33enter
0235
ἀλλὰ
1854
ἔξω
44out
1909
ἐπ᾽
45in
2048
ἐρήμοις
47secluded

5117
τόποις
46the 48places

1510
ἦν
40He 41had 42to 43stay
2532
καὶ
50but


2064
ἤρχοντο
51people 54kept 55coming
4314
πρὸς
56to
0846
αὐτὸν
57him
3840
πάντοθεν
52from 53everywhere