The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Reverse Interlinear

Reference:

Mark 1:1-45

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

1:1
 
 
the
4τοῦ
3588
Good News
5εὐαγγελίου
2098
about

Jesus
6Ἰησοῦ
2424
the Messiah

7Χριστοῦ
5547
the Son

10υἱοῦ
5207
of God

11θεοῦ
2316
It began

3Ἀρχὴ
0746
1:2
 
 
just as
3καθὼς
2531
the
8τῷ
3588
prophet
9προφήτῃ
4396
 
6τῷ
3588
Isaiah
7Ἠσαί̈ᾳ
2268
had written


4γέγραπται
1125
5ἐν
1722
Look
11Ἰδού
2400
I am sending


13ἀποστέλλω
0649
my
16μου
1473
 
14τὸν
3588
messenger
15ἄγγελόν
0032
ahead
17πρὸ
4253
18προσώπου
4383
of you

19σου
4771
he
21ὃς
3739
will prepare

22κατασκευάσει
2680
your
25σου
4771
 
23τὴν
3588
way
24ὁδόν
3598
1:3
 
 
He is


a voice

3φωνὴ
5456
shouting
4βοῶντος
0994
in
5ἐν
1722
the
6τῇ
3588
wilderness
7ἐρήμῳ
2048A
Prepare
9Ἑτοιμάσατε
2090
the
10τὴν
3588
way
11ὁδὸν
3598
for

the LORD’s

12κυρίου
2962
coming

Clear
14εὐθείας
2117A
15ποιεῖτε
4160
the
16τὰς
3588
road
17τρίβους
5147
for him

18αὐτοῦ
0846
1:4
 
 
This messenger was John4Ἰωάνης
2491
the
5
3588
Baptist
6Βαπτίζων
0907
He was

3ἐγένετο
1096
in
8ἐν
1722
the
9τῇ
3588
wilderness
10ἐρήμῳ
2048A
and
11καὶ
2532
preached that people should be
12κηρύσσων
2784
baptized to show that
13βάπτισμα
0908
had repented

14μετανοίας
3341
of their sins


17ἁμαρτιῶν
0266
and turned to God
14μετανοίας
3341
to be forgiven
15εἰς
1519
16ἄφεσιν
0859
1:5
 
 
All of
8πᾶσα
3956
 
9
3588
Judea
10Ἰουδαία
2453A
11χώρα
5561
including
13καὶ
2532
all
16πάντες
3956
the
14οἱ
3588
people of Jerusalem
15Ἱεροσολυμεῖται
2415
 
3καὶ
2532
went out
4ἐξεπορεύετο
1607
to see and hear
5πρὸς
4314
John
6αὐτόν
0846
And
18καὶ
2532
when they confessed


27ἐξομολογούμενοι
1843A
their
30αὐτῶν
0846
 
28τὰς
3588
sins
29ἁμαρτίας
0266
he
21αὐτοῦ
0846
baptized
19ἐβαπτίζοντο
0907
20ὑπ᾽
5259
in
22ἐν
1722
the
23τῷ
3588
Jordan
24Ἰορδάνῃ
2446
River
25ποταμῷ
4215
1:6
 
 
 
3καὶ
2532
His
5
3588
6Ἰωάνης
2491
clothes were woven from
4ἦν
1510
7ἐνδεδυμένος
1746A
coarse

camel
9καμήλου
2574
hair
8τρίχας
2359
and
11καὶ
2532
he wore


a

leather
13δερματίνην
1193
belt
12ζώνην
2223
around
14περὶ
4012
his
17αὐτοῦ
0846
 
15τὴν
3588
waist
16ὀσφὺν
3751
For
19καὶ
2532
food he ate


20ἔσθων
2068A
locusts
21ἀκρίδας
0200
and
22καὶ
2532
wild
24ἄγριον
0066
honey
23μέλι
3192
1:7
 
 
 
3καὶ
2532
John announced

4ἐκήρυσσεν
2784
5λέγων
3004
Someone
8
3588
is coming

7̓Έρχεται
2064
soon
11ὀπίσω
3694A
12μου
1473
who

greater than
9ἰσχυρότερός
2478C
I
10μου
1473
that
14οὗ
3739
I’m
16εἰμὶ
1510
not
15οὐκ
3756
even worthy to

17ἱκανὸς
2425
stoop down
18κύψας
2955
like a slave untie19λῦσαι
3089
the
20τὸν
3588
straps
21ἱμάντα
2438
of

his
24αὐτοῦ
0846
 
22τῶν
3588
sandals
23ὑποδημάτων
5266
1:8
 
 
I
3ἐγὼ
1473
baptize
4ἐβάπτισα
0907
you
5ὑμᾶς
4771
with water

6ὕδατι
5204
but
9δὲ
1161
he
8αὐτὸς
0846
will baptize

10βαπτίσει
0907
you
11ὑμᾶς
4771
with
12ἐν
1722
the

Holy
14ἁγίῳ
0040
Spirit
13πνεύματι
4151
1:9
 
 
One day
3καὶ
2532
4ἐγένετο
1096
5ἐν
1722
6ἐκείναις
1565
7ταῖς
3588
8ἡμέραις
2250
Jesus
10Ἰησοῦς
2424
came
9ἦλθεν
2064A
from
11ἀπὸ
0575
Nazareth
12Ναζαρὲτ
3478D
in

 
13τῆς
3588
Galilee
14Γαλιλαίας
1056
and
16καὶ
2532
John
22Ἰωάνου
2491
baptized
17ἐβαπτίσθη
0907
21ὑπὸ
5259
in
18εἰς
1519
the
19τὸν
3588
Jordan River
20Ἰορδάνην
2446
1:10
 
 
 
3καὶ
2532
 
4εὐθὺς
2117
As Jesus came up


5ἀναβαίνων
0305
out of
6ἐκ
1537
the
7τοῦ
3588
water
8ὕδατος
5204
he saw

10εἶδεν
3708B
the
12τοὺς
3588
heavens
13οὐρανοὺς
3772
splitting apart
11σχιζομένους
4977
and
14καὶ
2532
the
15τὸ
3588
Holy Spirit

16πνεῦμα
4151
descending
19καταβαῖνον
2597
on
20εἰς
1519
him
21αὐτόν
0846
like
17ὡς
5613
a dove

18περιστερὰν
4058
1:11
 
 
And
3καὶ
2532
a voice

4φωνὴ
5456
from
6ἐκ
1537
 
7τῶν
3588
heaven
8οὐρανῶν
3772
said
5ἐγένετο
1096
You
10Σὺ
4771
are
11εἶ
1510
my
14μου
1473
 
15
3588
dearly loved
16ἀγαπητός
0027A
 
12
3588
Son
13υἱός
5207
you
19σοὶ
4771
bring me great joy
18ἐν
1722
20εὐδόκησα
2106
1:12
 
 
The
5τὸ
3588
Spirit
6πνεῦμα
4151
then
3καὶ
2532
4εὐθὺς
2117
compelled
8ἐκβάλλει
1544
Jesus
7αὐτὸν
0846
to go
8ἐκβάλλει
1544
into
9εἰς
1519
the
10τὴν
3588
wilderness
11ἔρημον
2048A
1:13
 
 
 
3καὶ
2532
 
4ἦν
1510
where
5ἐν
1722
6τῇ
3588
7ἐρήμῳ
2048A
he was tempted
10πειραζόμενος
3985
by
11ὑπὸ
5259
 
12τοῦ
3588
Satan
13Σατανᾶ
4567
for

forty
8τεσσεράκοντα
5062
days
9ἡμέρας
2250
 
15καὶ
2532
He was

16ἦν
1510
out among
17μετὰ
3326
the
18τῶν
3588
wild animals
19θηρίων
2342
and
21καὶ
2532
 
22οἱ
3588
angels
23ἄγγελοι
0032
took care of
24διηκόνουν
1247
him
25αὐτῷ
0846
1:14
 
 
Later on
3καί
2532
after
5μετὰ
3326
6τὸ
3588
 
8τὸν
3588
John
9Ἰωάνην
2491
was arrested

7παραδοθῆναι
3860
 
12
3588
Jesus
13Ἰησοῦς
2424
went
11ἦλθεν
2064A
into
14εἰς
1519
 
15τὴν
3588
Galilee
16Γαλιλαίαν
1056
he preached

18κηρύσσων
2784
 
22τοῦ
3588
God’s
23θεοῦ
2316
 
20τὸ
3588
Good News
21εὐαγγέλιον
2098
1:15
 
 
5ὅτι
3754
The
8
3588
time
9καιρός
2540
promised by God has come at last
7Πεπλήρωται
4137A
 
3καὶ
2532
he announced

4λέγων
3004
 
11καὶ
2532
The
13
3588
Kingdom
14βασιλεία
0932
of

 
15τοῦ
3588
God
16θεοῦ
2316
is near

12ἤγγικεν
1448
Repent of your sins
18μετανοεῖτε
3340
and
19καὶ
2532
believe
20πιστεύετε
4100
21ἐν
1722
the
22τῷ
3588
Good News
23εὐαγγελίῳ
2098
1:16
 
 
One day
3καὶ
2532
as Jesus was walking4παράγων
3855
along
5παρὰ
3844
the shore ofthe
6τὴν
3588
Sea
7θάλασσαν
2281
of

 
8τῆς
3588
Galilee
9Γαλιλαίας
1056
he saw

11εἶδεν
3708B
Simon
12Σίμωνα
4613
and
13καὶ
2532
his
17Σίμωνος
4613
 
15τὸν
3588
brother
16ἀδελφὸν
0080
Andrew
14Ἀνδρέαν
0406
throwing a net
18ἀμφιβάλλοντας
0292.2
into
19ἐν
1722
the
20τῇ
3588
water
21θαλάσσῃ
2281
for
24γὰρ
1063
they fished for a living


23ἦσαν
1510
25ἁλεεῖς
0231
1:17
 
 
 
3καὶ
2532
 
6
3588
Jesus
7Ἰησοῦς
2424
called out
4εἶπεν
3004A
to them

5αὐτοῖς
0846
Come
9Δεῦτε
1205
follow
11ὀπίσω
3694A
me
12μου
1473
and
14καὶ
2532
I will show


15ποιήσω
4160
you
16ὑμᾶς
4771
how to
17γενέσθαι
1096
fish for people
18ἁλεεῖς
0231
19ἀνθρώπων
0444
1:18
 
 
And
3καὶ
2532
they

left
5ἀφέντες
0863
their
6τὰ
3588
nets
7δίκτυα
1350
at once
4εὐθὺς
2117
followed
9ἠκολούθησαν
0190
him
10αὐτῷ
0846
1:19
 
 
 
3καὶ
2532
A little


5ὀλίγον
3641D
farther up the shore
4προβὰς
4260
Jesus saw

6εἶδεν
3708B
 
10τοῦ
3588
Zebedee’s
11Ζεβεδαίου
2199
sons
9τὸν
3588
James
7Ἰάκωβον
2385
and
13καὶ
2532
John
14Ἰωάνην
2491
15τὸν
3588
16ἀδελφὸν
0080
 
17αὐτοῦ
0846
 
19καὶ
2532
 
20αὐτοὺς
0846
in
21ἐν
1722
a
22τῷ
3588
boat
23πλοίῳ
4143
repairing
24καταρτίζοντας
2675
their
25τὰ
3588
nets
26δίκτυα
1350
1:20
 
 
 
3καὶ
2532
He called

5ἐκάλεσεν
2564
them
6αὐτούς
0846
at once
4εὐθὺς
2117
they followed


24ἀπῆλθον
0565A
25ὀπίσω
3694A
him
26αὐτοῦ
0846
 
8καὶ
2532
leaving
9ἀφέντες
0863
their
12αὐτῶν
0846
 
10τὸν
3588
father
11πατέρα
3962
Zebedee
14Ζεβεδαῖον
2199
in
16ἐν
1722
the
17τῷ
3588
boat
18πλοίῳ
4143
with
20μετὰ
3326
the
21τῶν
3588
hired men
22μισθωτῶν
3411
1:21
 
 
 
3καὶ
2532
Jesus and companions went to4εἰσπορεύονται
1531
 
5εἰς
1519
the town of Capernaum6Καφαρναούμ
2584
When
8καὶ
2532
9εὐθὺς
2117
the
10τοῖς
3588
Sabbath day
11σάββασιν
4521
came
8καὶ
2532
9εὐθὺς
2117
he went

13εἰσελθὼν
1525A
into
14εἰς
1519
the
15τὴν
3588
synagogue
16συναγωγὴν
4864
began to teach


17ἐδίδασκεν
1321
1:22
 
 
 
3καὶ
2532
The people were amazed


4ἐξεπλήσσοντο
1605
at
5ἐπὶ
1909
his
8αὐτοῦ
0846
 
6τῇ
3588
teaching
7διδαχῇ
1322
for
11γὰρ
1063
he taught


10ἦν
1510
12διδάσκων
1321
 
13αὐτοὺς
0846
with real
14ὡς
5613
16ἔχων
2192
authority
15ἐξουσίαν
1849
quite
18καὶ
2532
unlike
19οὐχ
3756
20ὡς
5613
the
21οἱ
3588
teachers of religious law
22γραμματεῖς
1122
1:23
 
 
Suddenly
3καὶ
2532
4εὐθύς
2117
 
6ἦν
1510
a man

11ἄνθρωπος
0444
in
7ἐν
1722
the
8τῇ
3588
 
10αὐτῶν
0846
synagogue
9συναγωγῇ
4864
who

possessed by
12ἐν
1722
an

evil
14ἀκαθάρτῳ
0169
spirit
13πνεύματι
4151
 
15καὶ
2532
began shouting

16ἀνέκραξεν
0349
1:24
 
 
3λέγων
3004
Why are you interfering with us
5Τί
5101
6ἡμῖν
1473
7καὶ
2532
8σοί
4771
Jesus
10Ἰησοῦ
2424
of Nazareth
11Ναζαρηνέ
3479
Have you come


13ἦλθες
2064A
to destroy

14ἀπολέσαι
0622
us
15ἡμᾶς
1473
I know


17οἶδά
1492
who
19τίς
5101
you
18σε
4771
are
20εἶ
1510
the
22
3588
Holy One
23ἅγιος
0040A
 
24τοῦ
3588
of God

25θεοῦ
2316
1:25
 
 
 
3καὶ
2532
 
6
3588
Jesus
7Ἰησοῦς
2424
cut
4ἐπετίμησεν
2008
him
5αὐτῷ
0846
short
4ἐπετίμησεν
2008
Be quiet

11Φιμώθητι
5392
 
13καὶ
2532
Come out
14ἔξελθε
1831A
of

 
15ἐξ
1537
the man

16αὐτοῦ
0846
he ordered

9λέγων
3004
1:26
 
 
At that
3καί
2532
the
7τὸ
3588
 
9τὸ
3588
evil
10ἀκάθαρτον
0169
spirit
8πνεῦμα
4151
screamed
13φωνῆσαν
5455
14φωνῇ
5456
15μεγάλῃ
3173
threw
5σπαράξαν
4682
the man

6αὐτόν
0846
into a convulsion
5σπαράξαν
4682
and then
12καὶ
2532
came out
17ἐξῆλθεν
1831A
 
18ἐξ
1537
of him

19αὐτοῦ
0846
1:27
 
 
 
3καὶ
2532
Amazement gripped
4ἐθαμβήθησαν
2284
the audience

5ἅπαντες
0537
and
7ὥστε
5620
they
9αὐτούς
0846
began to discuss what had happened


8συζητεῖν
4802
What
13Τί
5101
sort of


new
17καινή
2537
teaching
16διδαχὴ
1322
is
14ἐστιν
1510
this
15τοῦτο
3778A
they asked excitedly

11λέγοντας
3004
has such
19κατ᾽
2596
27ἐπιτάσσει
2004
authority
20ἐξουσίαν
1849
Even
22καὶ
2532
 
25τοῖς
3588
evil
26ἀκαθάρτοις
0169
 
23τοῖς
3588
spirits
24πνεύμασι
4151
 
29καὶ
2532
obey
30ὑπακούουσιν
5219
his
31αὐτῷ
0846
orders

1:28
 
 
 
3καὶ
2532
The
5
3588
news
6ἀκοὴ
0189
about Jesus

7αὐτοῦ
0846
spread
4ἐξῆλθεν
1831A
10εἰς
1519
quickly
8εὐθὺς
2117
throughout
9πανταχοῦ
3837
the
12τὴν
3588
entire
11ὅλην
3650
region
13περίχωρον
4066
of

 
14τῆς
3588
Galilee
15Γαλιλαίας
1056
1:29
 
 
 
3καὶ
2532
 
4εὐθὺς
2117
After Jesus left


8ἐξελθόντες
1831A
 
5ἐκ
1537
the
6τῆς
3588
synagogue
7συναγωγῆς
4864
with
18μετὰ
3326
James
19Ἰακώβου
2385
and
20καὶ
2532
John
21Ἰωάνου
2491
they went

10ἦλθαν
2064A
to
11εἰς
1519
Simon
14Σίμωνος
4613
and
15καὶ
2532
Andrew’s
16Ἀνδρέου
0406
 
12τὴν
3588
home
13οἰκίαν
3614
1:30
 
 
Now
4δὲ
1161
Simon’s
6Σίμωνος
4613
 
3
3588
mother-in-law
5πενθερὰ
3994
was sick in bed

7κατέκειτο
2621
with a high fever


8πυρέσσουσα
4445
 
10καὶ
2532
They told

12λέγουσιν
3004
Jesus
13αὐτῷ
0846
about
14περὶ
4012
her
15αὐτῆς
0846
right away
11εὐθὺς
2117
1:31
 
 
So
3καὶ
2532
he went to bedside

4προσελθὼν
4334A
took
8κρατήσας
2902
by

the
9τῆς
3588
hand
10χειρός
5495
helped
5ἤγειρεν
1453
her
6αὐτήν
0846
sit up
5ἤγειρεν
1453
Then
12καὶ
2532
the
15
3588
fever
16πυρετός
4446
left
13ἀφῆκεν
0863
her
14αὐτὴν
0846
and
18καὶ
2532
she prepared a meal

19διηκόνει
1247
for them

20αὐτοῖς
0846
1:32
 
 
 
4δὲ
1161
That evening3ὀψίας
3798A
5γενομένης
1096
after
7ὅτε
3753
sunset
8ἔδυσεν
1416
9
3588
10ἥλιος
2246
many
15πάντας
3956
sick
16τοὺς
3588
17κακῶς
2560
18ἔχοντας
2192
and
19καὶ
2532
demon-possessed
21δαιμονιζομένους
1139
people
20τοὺς
3588
were brought

12ἔφερον
5342
to
13πρὸς
4314
Jesus
14αὐτὸν
0846
1:33
 
 
 
3καὶ
2532
The
6
3588
whole
5ὅλη
3650
town
7πόλις
4172
gathered
4ἦν
1510
8ἐπισυνηγμένη
1996A
at
9πρὸς
4314
the
10τὴν
3588
door
11θύραν
2374
to watch
1:34
 
 
So
3καὶ
2532
Jesus healed

4ἐθεράπευσεν
2323
many people who
5πολλοὺς
4183
were sick
6κακῶς
2560
7ἔχοντας
2192
with various

8ποικίλαις
4164
diseases
9νόσοις
3554
and
11καὶ
2532
he cast out

14ἐξέβαλεν
1544
many
13πολλὰ
4183
demons
12δαιμόνια
1140
But
16καὶ
2532
because
23ὅτι
3754
the
20τὰ
3588
demons
21δαιμόνια
1140
knew who
24ᾔδεισαν
1492
he
25αὐτόν
0846
was


he did


not
17οὐκ
3756
allow
18ἤφιεν
0863
to speak

19λαλεῖν
2980
1:35
 
 
 
3καὶ
2532
Before daybreak the next morning
4πρωὶ
4404
5ἔννυχα
1773
6λίαν
3029
Jesus got up


8ἀναστὰς
0450
9ἐξῆλθεν
1831A
and
10καὶ
2532
went out
11ἀπῆλθεν
0565A
to
12εἰς
1519
an

isolated
13ἔρημον
2048
place
14τόπον
5117
 
15κἀκεῖ
2546
to pray

16προσηύχετο
4336
1:36
 
 
 
3καὶ
2532
Later

Simon
6Σίμων
4613
and
7καὶ
2532
the
8οἱ
3588
others
9μετ᾽
3326
10αὐτοῦ
0846
went out to find
4κατεδίωξεν
2614
him
5αὐτὸν
0846
1:37
 
 
 
3καὶ
2532
When they found


4εὗρον
2147
him
5αὐτὸν
0846
 
6καὶ
2532
they said

7λέγουσιν
3004
 
8αὐτῷ
0846
9ὅτι
3754
Everyone
11Πάντες
3956A
is looking for

12ζητοῦσίν
2212
you
13σε
4771
1:38
 
 
But
3καὶ
2532
Jesus replied

4λέγει
3004
 
5αὐτοῖς
0846
We must go


7̓Άγωμεν
0071
on
8ἀλλαχοῦ
0237.1
to
9εἰς
1519
other
10τὰς
3588
11ἐχομένας
2192A
towns
12κωμοπόλεις
2969
as well
8ἀλλαχοῦ
0237.1
and
14ἵνα
2443
I will preach


19κηρύξω
2784
to them
18ἐκεῖ
1563
too
16καί
2532
 
23γὰρ
1063
That is why
21εἰς
1519
22τοῦτο
3778A
I came

24ἐξῆλθον
1831A
1:39
 
 
So
3καὶ
2532
he traveled

4ἦλθεν
2064A
throughout
12εἰς
1519
13ὅλην
3650
the region of 
14τὴν
3588
Galilee
15Γαλιλαίαν
1056
preaching
6κηρύσσων
2784
in
7εἰς
1519
the
8τὰς
3588
synagogues
9συναγωγὰς
4864
 
10αὐτῶν
0846
and
17καὶ
2532
casting out
20ἐκβάλλων
1544
 
18τὰ
3588
demons
19δαιμόνια
1140
1:40
 
 
 
3καὶ
2532
A man with leprosy


7λεπρὸς
3015A
came
4ἔρχεται
2064
and
11καὶ
2532
knelt
12γονυπετῶν
1120
in front of
5πρὸς
4314
Jesus
6αὐτὸν
0846
begging to be healed
8παρακαλῶν
3870
 
9αὐτὸν
0846
16ὅτι
3754
If
18Ἐὰν
1437
you are willing


19θέλῃς
2309
you can

21δύνασαί
1410
heal
23καθαρίσαι
2511
me
22με
1473
and make clean
23καθαρίσαι
2511
he said

14λέγων
3004
 
15αὐτῷ
0846
1:41
 
 
 
3καὶ
2532
Moved with compassion
5σπλαγχνισθείς
4697
Jesus
12αὐτοῦ
0846
reached out
9ἐκτείνας
1614
10τὴν
3588
11χεῖρα
5495
touched
13ἥψατο
0680
I am willing


19Θέλω
2309
 
15καὶ
2532
he said

16λέγει
3004
 
17αὐτῷ
0846
Be healed

21καθαρίσθητι
2511
1:42
 
 
 
3καὶ
2532
Instantly
4εὐθὺς
2117
the
9
3588
leprosy
10λέπρα
3014
disappeared
5ἀπῆλθεν
0565A
6ἀπ᾽
0575
 
7αὐτοῦ
0846
and
11καὶ
2532
the man was healed12ἐκαθερίσθη
2511
1:43
 
 
Then
3καὶ
2532
6εὐθὺς
2117
Jesus sent

7ἐξέβαλεν
1544
him
8αὐτόν
0846
on
7ἐξέβαλεν
1544
his
5αὐτῷ
0846
way
7ἐξέβαλεν
1544
with a stern warning


4ἐμβριμησάμενος
1690
1:44
 
 
 
3καὶ
2532
 
4λέγει
3004
 
5αὐτῷ
0846
Don’t tell anyone about
7̔Όρα
3708
8μηδενὶ
3367A
10εἴπῃς
3004A
this
9μηδὲν
3367B
Instead
12ἀλλά
0235
go
14ὕπαγε
5217
to

the
17τῷ
3588
priest
18ἱερεῖ
2409
let examine
16δεῖξον
1166
you
15σεαυτὸν
4572
 
20καὶ
2532
Take along
21προσένεγκε
4374
the
23τοῦ
3588
offering
24καθαρισμοῦ
2512
 
26
3739
required
27προσέταξεν
4367
the law of Moses28Μωυσῆς
3475.0
for
22περὶ
4012
those who
25σου
4771
have been healed of leprosy

This will be a public testimony that you have been cleansed
30εἰς
1519
31μαρτύριον
3142
 
32αὐτοῖς
0846
1:45
 
 
But
4δὲ
1161
the man
3
3588
went
5ἐξελθὼν
1831A
spread
11διαφημίζειν
1310
the
12τὸν
3588
word
13λόγον
3056
 
10καὶ
2532
proclaiming to everyone what had happened
6ἤρξατο
0756
7κηρύσσειν
2784
8πολλὰ
4183A
As a result
15ὥστε
5620
he
18αὐτὸν
0846
couldn’t
17μηκέτι
3371
19δύνασθαι
1410
publicly
20φανερῶς
5320
enter
23εἰσελθεῖν
1525A
 
21εἰς
1519
a town

22πόλιν
4172
 
25ἀλλὰ
0235
He had to stay

30ἦν
1510
out
26ἔξω
1854
in
27ἐπ᾽
1909
the

secluded
28ἐρήμοις
2048
places
29τόποις
5117
but
32καὶ
2532
people

from everywhere
36πάντοθεν
3840
kept coming

33ἤρχοντο
2064
to
34πρὸς
4314
him
35αὐτὸν
0846