The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Interlinear

Reference:

Matt 13:1-58

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

13:1
 
 
1722
ἐν
2Later
3588
τῇ
2250
ἡμέρᾳ
6day
1565
ἐκείνῃ
3that 4same
1831A
ἐξελθὼν
9left
3588
2424
Ἰησοῦς
8Jesus
3588
τῆς
10the
3614
οἰκίας
11house
2521
ἐκάθητο
13sat
3844
παρὰ
14beside
3588
τὴν
15the
2281
θάλασσαν
16lake
13:2
 
 
2532
καὶ


4863A
συνήχθησαν

4314
πρὸς
6soon 7gathered 8around
0846
αὐτὸν
9him

3793
ὄχλοι
3A 5crowd
4183
πολλοί
4large
5620
ὥστε
11so
0846
αὐτὸν
12he
1519
εἰς
14into

4143
πλοῖον
15a 16boat
1684
ἐμβάντα
13got

2521
καθῆσθαι
19he 20sat 22and 23taught
2532
καὶ
18Then
3956
πᾶς
3588
25the
3793
ὄχλος
26people
1909
ἐπὶ
28on
3588
τὸν
29the
0123
αἰγιαλὸν
30shore
2476.0
εἱστήκει
27stood
13:3
 
 
2532
καὶ

2980
ἐλάλησεν
3He 4told
0846
αὐτοῖς
4183B
πολλὰ
5many 6stories
1722
ἐν
7in 8the 9form 10of
3850
παραβολαῖς
11parables 14such 15as 16this 17one
3004
λέγων
19
2400
Ἰδού
20Listen
1831A
ἐξῆλθεν
24went 25out
3588
22A
4687
σπείρων
3588
τοῦ
4687
σπείρειν
23farmer 26to 27plant 28some 29seeds
13:4
 
 
2532
καὶ
1722
ἐν
3588
τῷ
3As
4687
σπείρειν
5scattered 7across 9field
0846
αὐτόν
4he
3739
3303
μὲν
11some

4098
ἔπεσεν
12seeds 13fell
3844
παρὰ
14on
3588
τὴν
15a
3598
ὁδόν
16footpath
2532
καὶ
18and
2064A
ἐλθόντα
21came
3588
τὰ
19the
4071
πετεινὰ
20birds
2719
κατέφαγεν
23ate
0846
αὐτά
24them
13:5
 
 
0243
ἄλλα
1161
δὲ
2Other

4098
ἔπεσεν
3seeds 4fell
1909
ἐπὶ
5on
3588
τὰ
4075
πετρώδη
11underlying 12rock
3699
ὅπου
3756
οὐκ
2192
εἶχεν
1093
γῆν
4183
πολλήν
7shallow 9soil 10with
2532
καὶ
2112
εὐθέως
18quickly


1816
ἐξανέτειλεν
15The 16seeds 17sprouted
1223
διὰ
3588
τὸ
19because

3361.0
μὴ

2192
ἔχειν

0899
βάθος
22was 23shallow

1093
γῆς
20the 21soil
13:6
 
 


2246
ἡλίου
8the 9hot 10sun
1161
δὲ
2But
0393
ἀνατείλαντος
7under2739
ἐκαυματίσθη
3the 4plants 5soon 6wilted
2532
καὶ
12and
1223
διὰ
3588
τὸ
13since
3361.0
μὴ
15didn’t

2192
ἔχειν

4491
ῥίζαν
14they 16have 17deep 18roots


3583A
ἐξηράνθη
20they 21died
13:7
 
 
0243
ἄλλα
1161
δὲ
2Other

4098
ἔπεσεν
3seeds 4fell
1909
ἐπὶ
5among
3588
τὰς
0173
ἀκάνθας
7thorns
2532
καὶ
8that
0305
ἀνέβησαν
9grew 10up
3588
αἱ
0173
ἄκανθαι
2532
καὶ
0638
ἀπέπνιξαν
15choked 16out

0846
αὐτά
17the 18tender 19plants
13:8
 
 
0243
ἄλλα
3other
1161
δὲ
2Still

4098
ἔπεσεν
4seeds 5fell
1909
ἐπὶ
6on
3588
τὴν
1093
γῆν
10soil
3588
τὴν
2570
καλήν
8fertile
2532
καὶ
12and

1325
ἐδίδου
13they 14produced 30as 31much 32as 33had 34been 35planted

2590
καρπόν
15a 16crop
3739
3303
μὲν
25and 26even

1540
ἑκατόν
27a 28hundred 29times
3739
1161
δὲ
1835
ἑξήκοντα
23sixty
3739
1161
δὲ
17that
5144
τριάκοντα
19thirty
13:9
 
 
3588
2Anyone
2192
ἔχων
3with
3775
ὦτα
4ears 5to 6hear

0191
ἀκουέτω
7should 8listen 9and 10understand
13:10
 
 
2532
καὶ
4334A
προσελθόντες
5came
3588
οἱ
3His
3101
μαθηταὶ
4disciples
3004A
εἶπαν
7asked
0846
αὐτῷ
8him
1223
Διὰ
5101
τί
11Why
1722
ἐν
14use
3850
παραβολαῖς
15parables


2980
λαλεῖς
16when 17you 18talk

0846
αὐτοῖς
19to 20the 21people
13:11
 
 
3588
3He
1161
δὲ
0611
ἀποκριθεὶς
4replied
3004A
εἶπεν
7
0846
αὐτοῖς
3754
ὅτι
7
4771
Ὑμῖν
8You

1325
δέδοται
9are 10permitted

1097
γνῶναι
11to 12understand
3588
τὰ
13the
3466
μυστήρια
14secrets
3588
τῆς
19the

0932
βασιλείας
18of 20Kingdom
3588
τῶν

3772
οὐρανῶν
21of 23Heaven
1565
ἐκείνοις
26others
1161
δὲ
25but
3756
οὐ
28not
1325
δέδοται
27are
13:12
 
 


3748
ὅστις
3To 4those 5who
1063
γὰρ
2192
ἔχει
6listen 7to 9teaching
1325
δοθήσεται
11more 12understanding 13will 14be 15given
0846
αὐτῷ
2532
καὶ
18and


4052
περισσευθήσεται
19they 20will 21have 22an 23abundance 24of 25knowledge


3748
ὅστις
28for 29those 30who
1161
δὲ
27But
3756
οὐκ
32not

2192
ἔχει
31are 33listening
2532
καὶ
35even
3739
36what 37little 38understanding

2192
ἔχει
39they 40have


0142
ἀρθήσεται
41will 42be 43taken 44away
0575
ἀπ᾽
45from
0846
αὐτοῦ
46them
13:13
 
 
1223
διὰ
3778A
τοῦτο
2That 3is 4why
1722
ἐν
6use

3850
παραβολαῖς
7these 8parables
0846
αὐτοῖς
2980
λαλῶ
6use
3754
ὅτι
11For

0991
βλέποντες
12they 13look
3756
οὐ
15but 17don’t


0991
βλέπουσιν
16they 18really 19see
2532
καὶ

0191
ἀκούοντες
22They 23hear
3756
οὐκ
25but 27don’t


0191
ἀκούουσιν
26they 28really 29listen
3761
οὐδὲ
30or
4920
συνίουσιν
31understand
13:14
 
 
2532
καὶ

0378
ἀναπληροῦται
4This 5fulfills
0846
αὐτοῖς
3588
6the
4394
προφητεία
7prophecy

2268
Ἠσαί̈ου
8of 9Isaiah
3588
10that
3004
λέγουσα
11says
0189
Ἀκοῇ
18what 19I 20say


0191
ἀκούσετε
15When 16you 17hear
2532
καὶ
3756
οὐ
3361.0
μὴ
25not


4920
συνῆτε
23you 24will 26understand
2532
καὶ


0991
βλέποντες
29When 30you 31see
0991
βλέψετε
2532
καὶ
3756
οὐ
3361.0
μὴ
40not


3708B
ἴδητε
38you 39will 41comprehend
13:15
 
 


3975
ἐπαχύνθη
9are 10hardened
1063
γὰρ
2For
3588
3the
2588
καρδία
4hearts
3588
τοῦ

2992
λαοῦ
5of 8people
3778
τούτου
6these
2532
καὶ
3588
τοῖς
14their
3775
ὠσὶν
15ears
0917
βαρέως
16cannot
0191
ἤκουσαν
17hear
2532
καὶ
19and
3588
τοὺς
3788
ὀφθαλμοὺς
25eyes
0846
αὐτῶν
23their


2576
ἐκάμμυσαν
20they 21have 22closed
3379
μήποτε
27so 30cannot
3708B
ἴδωσιν
31see
3588
τοῖς
28their
3788
ὀφθαλμοῖς
29eyes
2532
καὶ
12and
3588
τοῖς
34their
3775
ὠσὶν
35ears
0191
ἀκούσωσιν
37hear
2532
καὶ
39and
3588
τῇ
40their
2588
καρδίᾳ
41hearts
4920
συνῶσιν
43understand
2532
καὶ
45and

1994
ἐπιστρέψωσιν
46they 48turn 49to 50me
2532
καὶ
51and


2390
ἰάσομαι
52let 53me 54heal
0846
αὐτούς
55them
13:16
 
 
4771
ὑμῶν
6your
1161
δὲ
3But
3107
μακάριοι
4blessed 5are
3588
οἱ
3788
ὀφθαλμοί
8eyes
3754
ὅτι
10because

0991
βλέπουσιν
11they 12see
2532
καὶ
14and
3588
τὰ
3775
ὦτα
17ears
4771
ὑμῶν
15your
3754
ὅτι
19because

0191
ἀκούουσιν
20they 21hear
13:17
 
 
0281
ἀμὴν
6the 7truth
1063
γὰρ

3004
λέγω
3I 4tell
4771
ὑμῖν
5you
3754
ὅτι
4183
πολλοὶ
10many
4396
προφῆται
11prophets
2532
καὶ
12and
1342A
δίκαιοι
13righteous 14people
1937
ἐπεθύμησαν
15longed

3708B
ἰδεῖν
16to 17see
3739
18what

0991
βλέπετε
19you 20see
2532
καὶ
22but
3756
οὐκ
24didn’t

3708B
εἶδαν
23they 25see
2532
καὶ
28And

0191
ἀκοῦσαι
31to 32hear
3739
33what

0191
ἀκούετε
34you 35hear
2532
καὶ
37but
3756
οὐκ
39didn’t

0191
ἤκουσαν
38they 40hear
13:18
 
 
4771
ὑμεῖς
3767
οὖν
4Now
0191
ἀκούσατε
5listen 6to 7the 8explanation 9of
3588
τὴν
10the
3850
παραβολὴν
11parable
3588
τοῦ
13the


4687
σπείραντος
12about 14farmer 15planting 16seeds
13:19
 
 
3956A
παντὸς
10those
0191
ἀκούοντος
12hear
3588
τὸν
13the
3056
λόγον
14message 15about
3588
τῆς
16the
0932
βασιλείας
17Kingdom
2532
καὶ
18and
3361.0
μὴ
19don’t
4920
συνιέντος
20understand
2064
ἔρχεται
27comes
3588
24the
4190A
πονηρὸς
25evil 26one
2532
καὶ
28and
0726
ἁρπάζει
29snatches 30away
3588
τὸ
31the
4687
ἐσπαρμένον
32seed 33that 34was 35planted
1722
ἐν
36in
3588
τῇ
2588
καρδίᾳ
39hearts
0846
αὐτοῦ
37their
3778A
οὗτός
2The
1510
ἐστιν
9represents
3588
11who
3844
παρὰ
6on
3588
τὴν
7the
3598
ὁδὸν
8footpath
4687
σπαρείς
3seed 4that 5fell
13:20
 
 
3588
1161
δὲ
1909
ἐπὶ
6on
3588
τὰ
7the
4075
πετρώδη
8rocky 9soil
4687
σπαρείς
5seed
3778A
οὗτός
4The
1510
ἐστιν
10represents
3588
11those 12who
3588
τὸν
14the
3056
λόγον
15message
0191
ἀκούων
13hear
2532
καὶ
16and
2117
εὐθὺς
17immediately
3326
μετὰ
20with
5479
χαρᾶς
21joy
2983
λαμβάνων
18receive
0846
αὐτόν
19it
13:21
 
 
3756
οὐκ
5don’t

2192
ἔχει
4they 6have
1161
δὲ
2But 3since
4491
ῥίζαν
8roots
1722
ἐν
1438
ἑαυτῷ
7deep

0235
ἀλλὰ

4340
πρόσκαιρός

1510
ἐστιν
10they 11don’t 12last 13long
1096
γενομένης
22have
1161
δὲ
18as 19soon 20as
2347
θλίψεως
23problems
2228
24or

1375
διωγμοῦ
25are 26persecuted
1223
διὰ
27for 28believing
3588
τὸν
29God’s
3056
λόγον
30word
2117
εὐθὺς
18as 19soon 20as


4624A
σκανδαλίζεται
15They 16fall 17away
13:22
 
 
3588
3The
1161
δὲ
1519
εἰς
7among
3588
τὰς
8the
0173
ἀκάνθας
9thorns
4687
σπαρείς
4seed 5that 6fell
3778A
οὗτός
1510
ἐστιν
10represents
3588
12those 13who
3588
τὸν
15God’s
3056
λόγον
16word
0191
ἀκούων
14hear
2532
καὶ
18but 19all 20too 21quickly
3588
28the
3308
μέριμνα
29worries
3588
τοῦ

0165
αἰῶνος
30of 31this 33life
2532
καὶ
34and
3588
35the
0539
ἀπάτη
36lure
3588
τοῦ

4149
πλούτου
37of 39wealth

4846
συμπνίγει
24is 25crowded 26out 27by
3588
τὸν
22the
3056
λόγον
23message
2532
καὶ
41so
0175
ἄκαρπος
42no 43fruit

1096
γίνεται
44is 45produced
13:23
 
 
3588
3The
1161
δὲ
1909
ἐπὶ
7on
3588
τὴν
2570
καλὴν
9good
1093
γῆν
10soil
4687
σπαρείς
4seed 5that 6fell
3778A
οὗτός
1510
ἐστιν
12represents
3588
13those 14who
3588
τὸν
19God’s
3056
λόγον
20word

0191
ἀκούων
15truly 16hear
2532
καὶ
17and
4920
συνιείς
18understand
3739
ὃς
1211
δὴ
22and
2592
καρποφορεῖ
2532
καὶ
4160
ποιεῖ
23produce 24a 25harvest 26of 40as 41much 42as 43had 44been 45planted
3739
3303
μὲν
35or 36even

1540
ἑκατόν
37a 38hundred 39times
3739
1161
δὲ
1835
ἑξήκοντα
33sixty
3739
1161
δὲ
5144
τριάκοντα
29thirty
13:24
 
 
0243
ἄλλην
4another
3850
παραβολὴν
5story

3908
παρέθηκεν
6Jesus 7told
0846
αὐτοῖς
3004
λέγων
10

3666
Ὡμοιώθη
16is 17like
3588
11The
0932
βασιλεία
12Kingdom
3588
τῶν

3772
οὐρανῶν
13of 15Heaven

0444
ἀνθρώπῳ
18a 19farmer 20who
4687
σπείραντι
21planted
2570
καλὸν
22good
4690
σπέρμα
23seed
1722
ἐν
24in
3588
τῷ
0068
ἀγρῷ
27field
0846
αὐτοῦ
25his
13:25
 
 


1722
ἐν
3that 4night 5as
1161
δὲ
2But


3588
τῷ
3that 4night 5as
2518
καθεύδειν
8slept
3588
τοὺς
6the
0444
ἀνθρώπους
7workers
2064A
ἦλθεν
13came
0846
αὐτοῦ
10his
3588
2190A
ἐχθρὸς
12enemy
2532
καὶ
14and
4687A
ἐπέσπειρεν
15planted
2215
ζιζάνια
16weeds
0303
ἀνὰ
3319A
μέσον
17among
3588
τοῦ
18the
4621
σίτου
19wheat
2532
καὶ
21then
0565A
ἀπῆλθεν
22slipped 23away
13:26
 
 
3753
ὅτε
3When
1161
δὲ


0985
ἐβλάστησεν
6began 7to 8grow
3588
4the
5528
χόρτος
5crop
2532
καὶ
9and
2590
καρπὸν
11grain
4160
ἐποίησεν
10produce
5119
τότε
5316A
ἐφάνη
17grew
2532
καὶ
16also
3588
τὰ
14the
2215
ζιζάνια
15weeds
13:27
 
 
4334A
προσελθόντες
8went 9to
1161
δὲ
3588
οἱ
1400
δοῦλοι
7workers
3588
τοῦ
4The
3617
οἰκοδεσπότου
5farmer’s
3004A
εἶπον
12said
0846
αὐτῷ
10him
2962
Κύριε
15Sir
3780
οὐχὶ
2570
καλὸν
24good

4690
σπέρμα
23that 25seed
4687
ἔσπειρας
22planted
1722
ἐν
19where
3588
τῷ
17the
4674
σῷ
21you
0068
ἀγρῷ
18field
4159
πόθεν
31Where 35from
3767
οὖν
32did 34come
2192
ἔχει
26is 27full 28of
2215
ζιζάνια
29weeds
13:28
 
 
3588
12the
1161
δὲ

5346
ἔφη
13farmer 14exclaimed
0846
αὐτοῖς

2190
Ἐχθρὸς

0444
ἄνθρωπος
4An 5enemy
3778A
τοῦτο
8this

4160
ἐποίησεν
6has 7done
3588
οἱ
29they
1161
δὲ
1400
δοῦλοι
29they
0846
αὐτῷ
3004
λέγουσιν
30asked
2309
Θέλεις
20Should
3767
οὖν

0565A
ἀπελθόντες

4816
συλλέξωμεν
21we 22pull 23out

0846
αὐτά
24the 25weeds
13:29
 
 
3588
7he
1161
δέ
5346
φησιν
9replied
3756A
Οὔ
4No
3379
μήποτε
16if
4816
συλλέγοντες
3588
τὰ
2215
ζιζάνια
18do

1610
ἐκριζώσητε
12you’ll 13uproot
0260
ἅμα
0846
αὐτοῖς
18do
3588
τὸν
14the
4621
σῖτον
15wheat
13:30
 
 
0863
ἄφετε
2Let
4885
συναυξάνεσθαι
4grow 5together
0297
ἀμφότερα
3both
2193
ἕως
6until
3588
τοῦ
7the
2326
θερισμοῦ
8harvest
2532
καὶ
1722
ἐν
2540
καιρῷ
3588
τοῦ
2326
θερισμοῦ
10Then


3004B
ἐρῶ
11I 12will 13tell
3588
τοῖς
14the
2327
θερισταῖς
15harvesters

4816
Συλλέξατε


4412
πρῶτον
16to 17sort 18out
3588
τὰ
19the
2215
ζιζάνια
20weeds
2532
καὶ
1210
δήσατε
23tie
0846
αὐτὰ
24them
1519
εἰς
25into
1197
δέσμας
26bundles
4314
πρὸς
3588
τὸ
28and
2618
κατακαῦσαι
29burn
0846
αὐτά
30them
3588
τὸν
35the
1161
δὲ
32and
4621
σῖτον
36wheat

4863
συνάγετε
33to 34put
1519
εἰς
37in
3588
τὴν
38the
0596
ἀποθήκην
39barn
1473
μου
13:31
 
 
0243
ἄλλην
4another
3850
παραβολὴν
5illustration

3908
παρέθηκεν
6Jesus 7used
0846
αὐτοῖς
3004
λέγων
10
3664
Ὁμοία
17like
1510
ἐστὶν
16is
3588
11The
0932
βασιλεία
12Kingdom
3588
τῶν

3772
οὐρανῶν
13of 15Heaven

2848
κόκκῳ
18a 20seed
4615
σινάπεως
19mustard
3739
ὃν
2983
λαβὼν
0444
ἄνθρωπος
4687
ἔσπειρεν
24planted
1722
ἐν
25in
3588
τῷ
26a
0068
ἀγρῷ
27field
0846
αὐτοῦ
13:32
 
 
3739
2It

3398C
μικρότερον
4the 5smallest
3303
μέν
1510
ἐστιν
3is
3956
πάντων
8all
3588
τῶν

4690
σπερμάτων
7of 10seeds
3752
ὅταν
1161
δὲ
13but


0837A
αὐξηθῇ
14it 15becomes

3187
μεῖζον
16the 17largest
3588
τῶν

3001
λαχάνων
19of 21garden 22plants
1510
ἐστίν
2532
καὶ

1096
γίνεται
25it 26grows 27into

1186
δένδρον
28a 29tree
5620
ὥστε
31and
2064A
ἐλθεῖν
34come
3588
τὰ
4071
πετεινὰ
3588
τοῦ
3772
οὐρανοῦ
33birds
2532
καὶ
35and
2681
κατασκηνοῦν
36make 37nests
1722
ἐν
38in
3588
τοῖς
2798
κλάδοις
41branches
0846
αὐτοῦ
39its
13:33
 
 
0243
ἄλλην
3also

3850
παραβολὴν
5this 6illustration

2980
ἐλάλησεν
2Jesus 4used
0846
αὐτοῖς
3664
Ὁμοία
16like
1510
ἐστὶν
15is
3588
10The
0932
βασιλεία
11Kingdom
3588
τῶν

3772
οὐρανῶν
12of 14Heaven

2219
ζύμῃ
17the 18yeast 22used 24making 25bread
3739
ἣν2983
λαβοῦσα
27Even 28though 29she 30put 31only 32a 33little

1135
γυνὴ
19a 20woman1470
ἐνέκρυψεν
27Even 28though 29she 30put 31only 32a 33little
1519
εἰς
23in

0224
ἀλεύρου
38of 39flour
4568
σάτα
37measures
5140
τρία
36three
2193
ἕως
3739
οὗ

2220
ἐζυμώθη
43it 44permeated 48the 49dough
3650
ὅλον
45every 46part 47of
13:34
 
 

3778A
ταῦτα
9like 10these
3956
πάντα
4always


2980
ἐλάλησεν
5used 11when 12speaking
3588
2424
Ἰησοῦς
3Jesus


1722
ἐν
5used 11when 12speaking
3850
παραβολαῖς
6stories 7and 8illustrations
3588
τοῖς
14the

3793
ὄχλοις
13to 15crowds
2532
καί
17In 18fact
5565.0A
χωρὶς
25without

3850
παραβολῆς
27such 28parables
3762B
οὐδὲν
21never

2980
ἐλάλει
20he 22spoke 26using

0846
αὐτοῖς
23to 24them
13:35
 
 
3704A
ὅπως
2This
4137
πληρωθῇ
3fulfilled
3588
τὸ
4what


4483
ῥηθὲν
5God 6had 7spoken
1223
διὰ
8through
3588
τοῦ
9the
4396
προφήτου
10prophet
3004
λέγοντος
12


0455
Ἀνοίξω
13I 14will 15speak 16to
1722
ἐν
19in
3850
παραβολαῖς
20parables


3588
τὸ


4750
στόμα
13I 14will 15speak 16to
1473
μου


2044
ἐρεύξομαι
22I 23will 24explain
2928
κεκρυμμένα
25things 26hidden
0575
ἀπὸ
27since

2602
καταβολῆς
28the 29creation


2889
κόσμου
30of 31the 32world
13:36
 
 
5119
τότε
2Then
0863
ἀφεὶς
4leaving 7outside
3588
τοὺς
5the
3793
ὄχλους
6crowds

2064A
ἦλθεν
9Jesus 10went
1519
εἰς
11into
3588
τὴν
12the
3614
οἰκίαν
13house
2532
καὶ
4334A
προσῆλθαν
0846
αὐτῷ
3588
οἱ
3101
μαθηταὶ
20disciples
0846
αὐτοῦ
18His
3004
λέγοντες
21said

1285
Διασάφησον
24Please 25explain

1473
ἡμῖν
26to 27us
3588
τὴν
28the
3850
παραβολὴν
29story
3588
τῶν
31the

2215
ζιζανίων
30of 32weeds
3588
τοῦ
34the

0068
ἀγροῦ
33in 35field
13:37
 
 
3588
3Jesus
1161
δὲ
0611
ἀποκριθεὶς
4replied
3004A
εἶπεν
6
3588
16the 18who

4687
σπείρων
17farmer 19plants
3588
τὸ
20the
2570
καλὸν
21good
4690
σπέρμα
22seed
1510
ἐστὶν
15is
3588
7The
5207
υἱὸς
8Son
3588
τοῦ

0444
ἀνθρώπου
9of 11Man
13:38
 
 
3588
3The
1161
δὲ
0068
ἀγρός
4field
1510
ἐστιν
5is
3588
6the
2889
κόσμος
7world
3588
τὸ
10the
1161
δὲ
9and
2570
καλὸν
11good
4690
σπέρμα
12seed
3778A
οὗτοί
1510
εἰσιν
14represents
3588
οἱ
15the
5207
υἱοὶ
16people
3588
τῆς
18the

0932
βασιλείας
17of 19Kingdom
3588
τὰ
22The
1161
δὲ
2215
ζιζάνιά
23weeds
1510
εἰσιν
24are
3588
οἱ
25the 27who
5207
υἱοὶ
26people
3588
τοῦ
30the
4190A
πονηροῦ
28belong 29to 31evil 32one
13:39
 
 
3588
3The
1161
δὲ
2190A
ἐχθρὸς
4enemy
3588
5who
4687
σπείρας
6planted 9among 10the 11wheat

0846
αὐτά
7the 8weeds
1510
ἐστιν
12is
3588
13the
1228A
διάβολος
14devil
3588
17The
1161
δὲ
2326
θερισμὸς
18harvest

4930
συντέλεια
20the 21end


0165
αἰῶνός
22of 23the 24world
1510
ἐστιν
19is
3588
οἱ
30the
1161
δὲ
29and
2327
θερισταὶ
31harvesters

0032
ἄγγελοί
33the 34angels
1510
εἰσιν
32are
13:40
 
 
5618
ὥσπερ
4Just 5as
3767
οὖν

4816
συλλέγεται
8are 9sorted 10out
3588
τὰ
6the
2215
ζιζάνια
7weeds
2532
καὶ
11and


4442
πυρὶ
13in 14the 15fire
2618A
κατακαίεται
12burned
3779
οὕτως
17so
1510A
ἔσται
18it 19will 20be
1722
ἐν
21at
3588
τῇ
22the
4930
συντελείᾳ
23end
3588
τοῦ
25the

0165
αἰῶνος
24of 26world
13:41
 
 

0649
ἀποστελεῖ
7will 8send
3588
2The
5207
υἱὸς
3Son
3588
τοῦ

0444
ἀνθρώπου
4of 6Man
3588
τοὺς
0032
ἀγγέλους
11angels
0846
αὐτοῦ
9his
2532
καὶ
13and


4816
συλλέξουσιν
14they 15will 16remove
1537
ἐκ
17from
3588
τῆς
0932
βασιλείας
20Kingdom
0846
αὐτοῦ
18his
3956
πάντα
21everything
3588
τὰ
22that
4625
σκάνδαλα
23causes 24sin
2532
καὶ
25and
3588
τοὺς
26all 27who
4160
ποιοῦντας
28do
3588
τὴν
0458
ἀνομίαν
30evil
13:42
 
 
2532
καὶ
2And0906
βαλοῦσιν
3the 4angels 5will 6throw
0846
αὐτοὺς
7them
1519
εἰς
8into
3588
τὴν
9the
2575
κάμινον
12furnace
3588
τοῦ
4442
πυρός
11fiery
1563
ἐκεῖ
14where
1510A
ἔσται
15there 16will 17be
3588
2805
κλαυθμὸς
19weeping
2532
καὶ
20and
3588
1030
βρυγμὸς
22gnashing
3588
τῶν

3599
ὀδόντων
23of 25teeth
13:43
 
 
5119
τότε
2Then
3588
οἱ
3the
1342A
δίκαιοι
4righteous

1584
ἐκλάμψουσιν
5will 6shine
5613
ὡς
7like
3588
8the
2246
ἥλιος
9sun
1722
ἐν
10in
3588
τῇ
0932
βασιλείᾳ
15Kingdom
3588
τοῦ
3962
πατρὸς
13Father’s
0846
αὐτῶν
11their
3588
17Anyone
2192
ἔχων
18with
3775
ὦτα
19ears 20to 21hear

0191
ἀκουέτω
22should 23listen 24and 25understand
13:44
 
 
3664
ὁμοία
9like
1510
ἐστὶν
8is
3588
3The
0932
βασιλεία
4Kingdom
3588
τῶν

3772
οὐρανῶν
5of 7Heaven

2344
θησαυρῷ
10a 11treasure
2928
κεκρυμμένῳ
16hidden
1722
ἐν
17in
3588
τῷ
18a
0068
ἀγρῷ
19field
3739
ὃν
12that
2147
εὑρὼν
15discovered

0444
ἄνθρωπος
13a 14man

2928
ἔκρυψεν
27he 28hid 30again
2532
καὶ
0575
ἀπὸ
22In
3588
τῆς
5479
χαρᾶς
25excitement
0846
αὐτοῦ
23his
5217
ὑπάγει
2532
καὶ
32and
4453
πωλεῖ
33sold 37to 38get 39enough 40money 41to
3956
πάντα
3745
ὅσα
34everything

2192
ἔχει
35he 36owned
2532
καὶ
0059
ἀγοράζει
43buy
3588
τὸν
44the
0068
ἀγρὸν
45field
1565
ἐκεῖνον
13:45
 
 
3825
πάλιν
3Again
3664
ὁμοία
11like
1510
ἐστὶν
10is
3588
5the
0932
βασιλεία
6Kingdom
3588
τῶν

3772
οὐρανῶν
7of 9Heaven

1713
ἐμπόρῳ
12a 13merchant
2212
ζητοῦντι
14on 15the 16lookout 17for
2570
καλοὺς
18choice
3135
μαργαρίτας
19pearls
13:46
 
 


2147
εὑρὼν
3When 4he 5discovered
1161
δὲ
1520
ἕνα
6a
4186
πολύτιμον
8of 9great 10value
3135
μαργαρίτην
7pearl

0565A
ἀπελθὼν

4097
πέπρακεν
12he 13sold
3956
πάντα
3745
ὅσα
14everything

2192
εἶχεν
15he 16owned
2532
καὶ
17and
0059
ἠγόρασεν
18bought
0846
αὐτόν
19it
13:47
 
 
3825
πάλιν
3Again
3664
ὁμοία
11like
1510
ἐστὶν
10is
3588
5the
0932
βασιλεία
6Kingdom
3588
τῶν

3772
οὐρανῶν
7of 9Heaven

4522
σαγήνῃ
12a 13fishing 14net

0906
βληθείσῃ
16was 17thrown
1519
εἰς
18into
3588
τὴν
19the
2281
θάλασσαν
20water
2532
καὶ
21and
1537
ἐκ
24of
3956
παντὸς
25every
1085
γένους
26kind
4863
συναγαγούσῃ
22caught 23fish
13:48
 
 

3739
ἣν
3the 4net
3753
ὅτε
2When

4137
ἐπληρώθη
5was 6full

0307
ἀναβιβάσαντες
8they 9dragged 11up
1909
ἐπὶ
12onto
3588
τὸν
13the
0123
αἰγιαλόν
14shore
2532
καὶ
2523
καθίσαντες
17sat 18down
4816
συνέλεξαν
21sorted
3588
τὰ
22the
2570
καλὰ
23good 24fish
1519
εἰς
25into
0030A
ἄγγη
26crates
3588
τὰ
30the
1161
δὲ
28but
4550
σαπρὰ
31bad 32ones
1854
ἔξω
33away
0906
ἔβαλον
29threw
13:49
 
 
3779
οὕτως
2That 3is 4the 5way
1510A
ἔσται
6it 7will 8be
1722
ἐν
9at
3588
τῇ
10the
4930
συντελείᾳ
11end
3588
τοῦ
13the

0165
αἰῶνος
12of 14world


1831
ἐξελεύσονται
18will 19come
3588
οἱ
16The
0032
ἄγγελοι
17angels
2532
καὶ
20and
0873
ἀφοριοῦσιν
21separate
3588
τοὺς
22the
4190A
πονηροὺς
23wicked 24people
1537
ἐκ
3319A
μέσου
25from
3588
τῶν
26the
1342A
δικαίων
27righteous
13:50
 
 
2532
καὶ
0906
βαλοῦσιν
3throwing

0846
αὐτοὺς
4the 5wicked
1519
εἰς
6into
3588
τὴν
7the
2575
κάμινον
10furnace
3588
τοῦ
4442
πυρός
9fiery
1563
ἐκεῖ
12where
1510A
ἔσται
13there 14will 15be
3588
2805
κλαυθμὸς
17weeping
2532
καὶ
18and
3588
1030
βρυγμὸς
20gnashing
3588
τῶν

3599
ὀδόντων
21of 23teeth
13:51
 
 


4920
συνήκατε
2Do 3you 4understand
3778A
ταῦτα
6these 7things
3956
πάντα
5all

3004
λέγουσιν
14they 15said
0846
αὐτῷ
3483
Ναί
11Yes 19we 20do
13:52
 
 
3588
3he
1161
δὲ
2Then
3004A
εἶπεν
4added
0846
αὐτοῖς
1223
Διὰ
3778A
τοῦτο
3956
πᾶς
10Every
1122
γραμματεὺς
11teacher 12of 13religious 14law 15who
3100A
μαθητευθεὶς
16becomes 17a 18disciple
3588
τῇ
20the

0932
βασιλείᾳ
19in 21Kingdom
3588
τῶν

3772
οὐρανῶν
22of 24Heaven
3664
ὅμοιός
26like
1510
ἐστιν
25is
0444
ἀνθρώπῳ
3617
οἰκοδεσπότῃ
27a 28homeowner
3748
ὅστις
29who
1544
ἐκβάλλει
1537
ἐκ
30brings 31from
3588
τοῦ
2344
θησαυροῦ
34storeroom
0846
αὐτοῦ
32his
2537
καινὰ
35new 36gems 37of 38truth
2532
καὶ
39as 40well 41as
3820
παλαιά
42old
13:53
 
 
2532
καὶ
1096
ἐγένετο
3753
ὅτε
4When

5055
ἐτέλεσεν
7had 8finished
3588
2424
Ἰησοῦς
6Jesus
3588
τὰς

3850
παραβολὰς
9telling 12stories 13and 14illustrations
3778
ταύτας
10these

3332
μετῆρεν
16he 17left
1564
ἐκεῖθεν
18that 19part 20of 21the 22country
13:54
 
 
2532
καὶ

2064A
ἐλθὼν
3He 4returned
1519
εἰς
5to
3588
τὴν
3968
πατρίδα
10hometown
0846
αὐτοῦ
8his

1321
ἐδίδασκεν
13he 14taught
0846
αὐτοὺς
15there
1722
ἐν
16in
3588
τῇ
17the
4864
συναγωγῇ
18synagogue
0846
αὐτῶν
5620
ὥστε
12When


1605
ἐκπλήσσεσθαι
22was 23amazed
0846
αὐτοὺς
21everyone
2532
καὶ
24and
3004
λέγειν
25said
4159
Πόθεν
28Where 29does 31get
3778A
τούτῳ
30he
3588
4678
σοφία
34wisdom
3778
αὕτη
32this
2532
καὶ
35and
3588
αἱ
36the
1411
δυνάμεις
37power 38to 39do 40miracles
13:55
 
 
3756
οὐχ
3778A
οὗτός
1510
ἐστιν
8He’s
3588
10the
3588
τοῦ
5045
τέκτονος
12carpenter’s
5207
υἱός
13son
3756
οὐχ
3588
3384
μήτηρ
23mother
0846
αὐτοῦ
21his

3004
λέγεται
17we 18know
3137A
Μαριάμ
19Mary
2532
καὶ
25and
3588
οἱ
0080
ἀδελφοὶ
28brothers
0846
αὐτοῦ
26his
2385
Ἰάκωβος
30James
2532
καὶ
2501
Ἰωσήφ
33Joseph
2532
καὶ
4613
Σίμων
39Simon
2532
καὶ
41and
2455
Ἰούδας
42Judas
13:56
 
 
2532
καὶ
3588
αἱ
0079
ἀδελφαὶ
6sisters
0846
αὐτοῦ
4his
3780
οὐχὶ
3956
πᾶσαι
3All
4314
πρὸς
11among
1473
ἡμᾶς
12us
1510
εἰσίν
8live
4159
πόθεν
15Where 16did 18learn
3767
οὖν
3778A
τούτῳ
17he
3778A
ταῦτα
20these 21things
3956
πάντα
19all
13:57
 
 
2532
καὶ
2And
4624A
ἐσκανδαλίζοντο
3they 4were 5deeply 6offended 7and 8refused 9to 10believe
1722
ἐν
11in
0846
αὐτῷ
12him
3588
1161
δὲ
14Then
2424
Ἰησοῦς
16Jesus
3004A
εἶπεν
17told
0846
αὐτοῖς
18them
3756
Οὐκ
24honored
1510
ἔστιν
23is

4396
προφήτης
21A 22prophet
0820
ἄτιμος
24honored
1487
εἰ
3361.0
μὴ
26except
1722
ἐν
27in
3588
τῇ
3968
πατρίδι
31hometown
2532
καὶ
32and
1722
ἐν
33among
3588
τῇ
3614
οἰκίᾳ
37family
0846
αὐτοῦ
28his 29own
13:58
 
 
2532
καὶ
2And 3so

3756
οὐκ
6only 7a 8few

4160
ἐποίησεν
4he 5did
1563
ἐκεῖ
10there
1411
δυνάμεις
9miracles

4183
πολλὰς
6only 7a 8few
1223
διὰ
11because 12of
3588
τὴν
0570
ἀπιστίαν
15unbelief
0846
αὐτῶν
13their