The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Interlinear

Reference:

Matt 17:1-27

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

17:1
 
 
2532
καὶ
3326
μεθ᾽
4later
2250
ἡμέρας
3days
1803
ἓξ
2Six
3880
παραλαμβάνει
7took
3588
2424
Ἰησοῦς
6Jesus
3588
τὸν
4074
Πέτρον
9Peter
2532
καὶ
10and
2385
Ἰάκωβον
15James
2532
καὶ
16and
2491
Ἰωάνην
17John
3588
τὸν
11the
0080
ἀδελφὸν
0846
αὐτοῦ
12two 13brothers
2532
καὶ
19and
0399
ἀναφέρει
20led 22up
0846
αὐτοὺς
21them
1519
εἰς
20led 22up

3735
ὄρος
23a 25mountain
5308
ὑψηλὸν
24high


2596
κατ᾽


2398
ἰδίαν
26to 27be 28alone
17:2
 
 
2532
καὶ
2As


3339A
μετεμορφώθη
9Jesus' 10appearance 11was 12transformed
1715A
ἔμπροσθεν
5watched

0846
αὐτῶν
3the 4men
2532
καὶ
13so 14that
2989
ἔλαμψεν
18shone
3588
τὸ
4383
πρόσωπον
17face
0846
αὐτοῦ
15his
5613
ὡς
19like
3588
20the
2246
ἥλιος
21sun
3588
τὰ
1161
δὲ
23and
2440
ἱμάτια
26clothes
0846
αὐτοῦ
24his
1096
ἐγένετο
27became
3022
λευκὰ
29white
5613
ὡς
30as
3588
τὸ
5457
φῶς
32light
17:3
 
 
2532
καὶ
2400
ἰδού
2Suddenly
3708A
ὤφθη
7appeared
0846
αὐτοῖς
3475.0
Μωυσῆς
4Moses
2532
καὶ
5and
2243
Ἠλείας
6Elijah

4814
συλλαλοῦντες

3326
μετ᾽
10began 11talking 12with
0846
αὐτοῦ
13Jesus
17:4
 
 
0611
ἀποκριθεὶς
7exclaimed
1161
δὲ
3588
4074
Πέτρος
4Peter
3004A
εἶπεν
11
3588
τῷ
2424
Ἰησοῦ
2962
Κύριε
12Lord
2570
καλόν
15wonderful
1510
ἐστιν
14it’s

1473
ἡμᾶς
16for 17us
5602
ὧδε
20here

1510
εἶναι
18to 19be
1487
εἰ
22If

2309
θέλεις
23you 24want

4160
ποιήσω
26I’ll 27make
5602
ὧδε
5140
τρεῖς
29three
4633
σκηνάς
30shelters 31as 32memorials

4771
σοί
38for 39you
1520
μίαν
37one
2532
καὶ

3475.0
Μωυσεῖ
43for 44Moses
1520
μίαν
42one
2532
καὶ
46and

2243
Ἠλείᾳ
48for 49Elijah
1520
μίαν
47one
17:5
 
 
2089
ἔτι
3even 4as
0846
αὐτοῦ
5he
2980
λαλοῦντος
6spoke
2400
ἰδοὺ

3507
νεφέλη
9a 11cloud
5460
φωτεινὴ
10bright
1982
ἐπεσκίασεν
12overshadowed
0846
αὐτούς
15them
2532
καὶ
2400
ἰδοὺ
17and

5456
φωνὴ
18a 19voice
1537
ἐκ
20from
3588
τῆς
21the
3507
νεφέλης
22cloud
3004
λέγουσα
23said
3778A
Οὗτός
26This
1510
ἐστιν
27is
3588
5207
υἱός
33Son
1473
μου
28my
3588
0027A
ἀγαπητός
30dearly 31loved


1722
ἐν
36brings 37me 38great 39joy
3739
35who


2106
εὐδόκησα
36brings 37me 38great 39joy
0191
ἀκούετε
41Listen 42to
0846
αὐτοῦ
43him
17:6
 
 
2532
καὶ

0191
ἀκούσαντες
5were 6terrified
3588
οἱ
3The
3101
μαθηταὶ
4disciples
4098
ἔπεσαν
8fell 10down
1909
ἐπὶ
12on 13the 14ground
4383
πρόσωπον
9face
0846
αὐτῶν
2532
καὶ
7and

5399
ἐφοβήθησαν

4970
σφόδρα
5were 6terrified
17:7
 
 
2532
καὶ
2Then
4334A
προσῆλθεν
5came 6over
3588
2424
Ἰησοῦς
4Jesus
2532
καὶ
7and
0680
ἁψάμενος
8touched
0846
αὐτῶν
9them

3004A
εἶπεν
16he 17said
1453A
Ἐγέρθητε
12Get 13up
2532
καί
3361.0
Μὴ
21Don’t

5399
φοβεῖσθε
22be 23afraid
17:8
 
 

1869
ἐπάραντες
3when 5looked 6up
1161
δὲ
2And

3588
τοὺς

3788
ὀφθαλμοὺς
3when 5looked 6up
0846
αὐτῶν
4they
3762A
οὐδένα

3708B
εἶδον
15they 17saw
1487
εἰ
3361.0
μὴ
18only
0846
αὐτὸν
2424
Ἰησοῦν
20Jesus
3441
μόνον
18only
17:9
 
 
2532
καὶ

2597
καταβαινόντων
3As 5went 7down
0846
αὐτῶν
4they
1537
ἐκ
6back
3588
τοῦ
8the
3735
ὄρους
9mountain
1781
ἐνετείλατο
13commanded
0846
αὐτοῖς
14them
3588
2424
Ἰησοῦς
12Jesus
3004
λέγων
16
3367A
Μηδενὶ
17Don’t 19anyone
3004A
εἴπητε
18tell
3588
τὸ
3705
ὅραμα
20what 22have 23seen
2193
ἕως
3739
οὗ
24until
3588
25the
5207
υἱὸς
26Son
3588
τοῦ

0444
ἀνθρώπου
27of 29Man
1537
ἐκ
36from


3498A
νεκρῶν
37the 38dead


1453
ἐγερθῇ
33has 34been 35raised
17:10
 
 
2532
καὶ
2Then
1905
ἐπηρώτησαν
5asked
0846
αὐτὸν
6him
3588
οἱ
3his
3101
μαθηταὶ
4disciples
3004
λέγοντες
8
5101
Τί
10Why
3767
οὖν
3588
οἱ
12the
1122
γραμματεῖς
13teachers 14of 15religious 16law

3004
λέγουσιν
11do 17insist
3754
ὅτι
18that
2243
Ἠλείαν
19Elijah
1163
δεῖ
20must
2064A
ἐλθεῖν
21return
4412
πρῶτον
22before 23the 24Messiah 25comes
17:11
 
 
3588
3Jesus
1161
δὲ
0611
ἀποκριθεὶς
4replied
3004A
εἶπεν
6
2243
Ἠλείας
7Elijah
3303
μὲν
9indeed

2064
ἔρχεται
8is 10coming
2532
καὶ

0600
ἀποκαταστήσει
13to 14get 16ready
3956A
πάντα
15everything
17:12
 
 

3004
λέγω
3I 4tell
1161
δὲ
2But
4771
ὑμῖν
5you
3754
ὅτι
2243
Ἠλείας
8Elijah
2235
ἤδη
10already

2064A
ἦλθεν
9has 11come
2532
καὶ
13but
3756
οὐκ
15wasn’t
1921
ἐπέγνωσαν
16recognized
0846
αὐτόν
14he
0235
ἀλλὰ
18and

4160
ἐποίησαν

1722
ἐν
21to 22abuse
0846
αὐτῷ
23him

3745
ὅσα
21to 22abuse

2309
ἠθέλησαν
19they 20chose
3779
οὕτως
26in 27the 28same 29way
2532
καὶ
25And
3588
34the
5207
υἱὸς
35Son
3588
τοῦ

0444
ἀνθρώπου
36of 38Man
3195
μέλλει
31will
3958
πάσχειν
39suffer
5259
ὑπ᾽
33make
0846
αὐτῶν
30they
17:13
 
 
5119
τότε
2Then
4920
συνῆκαν
5realized
3588
οἱ
3the
3101
μαθηταὶ
4disciples
3754
ὅτι
4012
περὶ
10about
2491
Ἰωάνου
11John
3588
τοῦ
12the
0910
Βαπτιστοῦ
13Baptist


3004A
εἶπεν
7he 8was 9talking
0846
αὐτοῖς
17:14
 
 
2532
καὶ
2064A
ἐλθόντων
4314
πρὸς
13was 14waiting 15for
3588
τὸν
9a

3793
ὄχλον
10large 11crowd
4334A
προσῆλθεν
20came
0846
αὐτῷ

0444
ἄνθρωπος
18A 19man
1120
γονυπετῶν
23knelt 24before
0846
αὐτὸν
25Jesus
2532
καὶ
26and
3004
λέγων
27said
17:15
 
 
2962
Κύριε
4Lord
1653
ἐλέησόν
6have 7mercy 8on
1473
μου
9my
3588
τὸν
5207
υἱόν
11son
3754
ὅτι


4583
σεληνιάζεται
14He 15has 16seizures
2532
καὶ
17and
2560
κακῶς
19terribly
3958
πάσχει
18suffers
4178
πολλάκις
23often
1063
γὰρ

4098
πίπτει
22He 24falls
1519
εἰς
25into
3588
τὸ
26the
4442
πῦρ
27fire
2532
καὶ
28or
4178
πολλάκις
1519
εἰς
30into
3588
τὸ
31the
5204
ὕδωρ
32water
17:16
 
 
2532
καὶ
2So

4374
προσήνεγκα
3I 4brought
0846
αὐτὸν
5him
3588
τοῖς

3101
μαθηταῖς
6to 9disciples
4771
σου
7your
2532
καὶ
11but

3756
οὐκ

1410
ἠδυνήθησαν
12they 13couldn’t
0846
αὐτὸν
15him
2323
θεραπεῦσαι
14heal
17:17
 
 
0611
ἀποκριθεὶς
5said
1161
δὲ
3588
2424
Ἰησοῦς
4Jesus
3004A
εἶπεν
8
5599
9You
1074
γενεὰ
13people
0571
ἄπιστος
10faithless
2532
καὶ
11and
1294
διεστραμμένη
12corrupt
2193
ἕως
4219
πότε
15How 16long
3326
μεθ᾽
20with
4771
ὑμῶν
21you
1510A
ἔσομαι
17must 18I 19be
2193
ἕως
4219
πότε
23How 24long
0430
ἀνέξομαι
25must 26I 27put 28up 29with
4771
ὑμῶν
30you
5342
φέρετέ
32Bring

1473
μοι
36to 37me

0846
αὐτὸν
33the 34boy
5602
ὧδε
35here
17:18
 
 
2532
καὶ
2Then
2008
ἐπετίμησεν
5rebuked

0846
αὐτῷ
6the 7demon 8in 9the 10boy
3588
2424
Ἰησοῦς
4Jesus
2532
καὶ
12and
1831A
ἐξῆλθεν
0575
ἀπ᾽
14left
0846
αὐτοῦ
15him
3588
τὸ
1140
δαιμόνιον
13it
2532
καὶ

2323
ἐθεραπεύθη
24was 25well
3588
21the
3816
παῖς
22boy
0575
ἀπὸ
17From
3588
τῆς
5610
ὥρας
20moment
1565
ἐκείνης
18that
17:19
 
 
5119
τότε
4334A
προσελθόντες
2Afterward
3588
οἱ
3the
3101
μαθηταὶ
4disciples
3588
τῷ
2424
Ἰησοῦ
7Jesus
2596
κατ᾽
2398
ἰδίαν
8privately
3004A
εἶπαν
5asked
1223
Διὰ
5101
τί
11Why
1473
ἡμεῖς
13we
3756
οὐκ
1410
ἠδυνήθημεν
12couldn’t
1544
ἐκβαλεῖν
14cast 15out
0846
αὐτό
16that 17demon
17:20
 
 
3588
13Jesus
1161
δὲ
3004
λέγει
14told
0846
αὐτοῖς
15them
1223
Διὰ
3588
τὴν
3640B
ὀλιγοπιστίαν
6don’t 7have 8enough 9faith
4771
ὑμῶν
5You
0281
ἀμὴν
22the 23truth
1063
γὰρ

3004
λέγω
19I 20tell
4771
ὑμῖν
21you
1437
ἐὰν
25if

2192
ἔχητε
26you 27had
4102
πίστιν
28faith
5613
ὡς
29even 30as 31small 32as

2848
κόκκον
33a 35seed
4615
σινάπεως
34mustard


3004B
ἐρεῖτε
37you 38could 39say
3588
τῷ

3735
ὄρει
40to 43mountain
3778
τούτῳ
41this
3327
Μετάβα
46Move
1782A
ἔνθεν
47from


1563
ἐκεῖ
48here 49to 50there
2532
καὶ
53and
3327A
μεταβήσεται
54it 55would 56move
2532
καὶ
3762B
οὐδὲν
59Nothing


0101
ἀδυνατήσει
60would 61be 62impossible
4771
ὑμῖν
17:22
 
 


4962A
συστρεφομένων
3After 5gathered 6again
1161
δὲ
0846
αὐτῶν
4they
1722
ἐν
7in
3588
τῇ
1056
Γαλιλαίᾳ
9Galilee
3004A
εἶπεν
13told
0846
αὐτοῖς
14them
3588
2424
Ἰησοῦς
12Jesus

3195
Μέλλει
22is 23going
3588
17The
5207
υἱὸς
18Son
3588
τοῦ

0444
ἀνθρώπου
19of 21Man
3860
παραδίδοσθαι
24to 25be 26betrayed
1519
εἰς
27into

5495
χεῖρας
28the 29hands

0444
ἀνθρώπων
30of 32enemies
17:23
 
 
2532
καὶ


0615
ἀποκτενοῦσιν
4will 5be 6killed
0846
αὐτόν
3He
2532
καὶ
8but
3588
τῇ
10the
5154
τρίτῃ
11third

2250
ἡμέρᾳ
9on 12day1453
ἐγερθήσεται
13he 14will 15be 16raised 17from 18the 19dead
2532
καὶ
22And


3076A
ἐλυπήθησαν4970
σφόδρα
23the 24disciples 25were 26filled 27with 28grief
17:24
 
 

2064A
ἐλθόντων
3On 5arrival
1161
δὲ
0846
αὐτῶν
4their
1519
εἰς
6in
2584
Καφαρναούμ
7Capernaum
4334A
προσῆλθον
18came
3588
οἱ
9the
3588
τὰ
12the
1323
δίδραχμα
13Temple 14tax
2983
λαμβάνοντες
10collectors 11of
3588
τῷ

4074
Πέτρῳ
19to 21Peter
2532
καὶ
22and
3004A
εἶπαν
23asked
3588
1320
διδάσκαλος
30teacher
4771
ὑμῶν
28your
3756
οὐ
27Doesn’t
5055
τελεῖ
31pay
3588
τὰ
32the
1323
δίδραχμα
33Temple 34tax
17:25
 
 

3004
λέγει
9Peter 10replied
3483
Ναί
3Yes 5he 6does
2532
καὶ
12Then

2064A
ἐλθόντα
13he 14went
1519
εἰς
15into
3588
τὴν
16the
3614
οἰκίαν
17house
4399
προέφθασεν
19But 20before 21he 22had 23a 24chance 25to 26speak
0846
αὐτὸν
31him
3588
2424
Ἰησοῦς
29Jesus
3004
λέγων
30asked
5101
Τί
34What
4771
σοι
36you

1380A
δοκεῖ
35do 37think
4613
Σίμων
39Peter
3588
οἱ
0935
βασιλεῖς
3588
τῆς
1093
γῆς
48kings
0575
ἀπὸ
5101
τίνων

2983
λαμβάνουσιν

5056
τέλη

2228

2778
κῆνσον

0575
ἀπὸ
46Do 49tax
3588
τῶν
5207
υἱῶν
53people
0846
αὐτῶν
50their 51own
2228
54or
0575
ἀπὸ
3588
τῶν
56the
0245A
ἀλλοτρίων
57people 58they 59have 60conquered
17:26
 
 

3004A
εἰπόντος
13Peter 14replied
1161
δέ
0575
Ἀπὸ
4tax
3588
τῶν
5the
0245A
ἀλλοτρίων
6people 7they 8have 9conquered
5346
ἔφη
24said
0846
αὐτῷ
3588
2424
Ἰησοῦς
23Jesus
0686
̓Άρα
1065
γε
17Well 19then
1658
ἐλεύθεροί
31free
1510
εἰσιν
30are
3588
οἱ
28the
5207
υἱοί
29citizens
17:27
 
 
2443
ἵνα
1161
δέ
2However
3361.0
μὴ
5don’t4624
σκανδαλίσωμεν
4we 6want 7to 8offend
0846
αὐτούς
9them
4198
πορευθεὶς
12go 13down
1519
εἰς
14to

2281
θάλασσαν
15the 16lake
0906
βάλε
18throw 19in

0044
ἄγκιστρον
20a 21line
2532
καὶ

3588
τὸν

0305
ἀναβάντα
31you 32catch
4413
πρῶτον
29first


2486
ἰχθὺν
27of 28the 30fish

0142
ἆρον
31you 32catch
2532
καὶ
34and
0455
ἀνοίξας
24Open
3588
τὸ
25the
4750
στόμα
26mouth
0846
αὐτοῦ


2147
εὑρήσεις
36you 37will 38find

4715
στατῆρα
39a 40large 41silver 42coin
1565
ἐκεῖνον
48it
2983
λαβὼν
47Take
1325
δὸς
50pay 51the 52tax
0846
αὐτοῖς
0473
ἀντὶ
54for
1473
ἐμοῦ
2532
καὶ
4771
σοῦ
55both 56of 57us