The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Interlinear

Reference:

Matt 22:1-46

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

22:1
 
 
2532
καὶ
0611
ἀποκριθεὶς
12told
3588
2424
Ἰησοῦς
10Jesus
3825
πάλιν
11also 14other
3004A
εἶπεν
1722
ἐν
12told
3850
παραβολαῖς
15parables
0846
αὐτοῖς
13them

3004
λέγων
17He 18said
22:2
 
 


3666
Ὡμοιώθη
8can 9be 10illustrated 11by 12the 13story 14of
3588
3The
0932
βασιλεία
4Kingdom
3588
τῶν

3772
οὐρανῶν
5of 7Heaven
0444
ἀνθρώπῳ
15a
0935
βασιλεῖ
16king
3748
ὅστις
17who
4160
ἐποίησεν
18prepared


1062
γάμους
19a 20great 21wedding 22feast
3588
τῷ

5207
υἱῷ
23for 26son
0846
αὐτοῦ
24his
22:3
 
 
2532
καὶ

0649
ἀπέστειλεν
9he 10sent
3588
τοὺς
1400
δούλους
13servants
0846
αὐτοῦ
11his

2564
καλέσαι
14to 15notify
3588
τοὺς
16those 17who

2564
κεκλημένους
18were 19invited
1519
εἰς
2When 5was 6ready
3588
τοὺς
3the
1062
γάμους
4banquet
2532
καὶ
21But


3756
οὐκ


2309
ἤθελον
22they 23all 24refused

2064A
ἐλθεῖν
25to 26come
22:4
 
 
3825
πάλιν
3So

0649
ἀπέστειλεν
4he 5sent
0243
ἄλλους
6other
1400
δούλους
7servants
3004
λέγων
12

3004A
Εἴπατε
8to 9tell
3588
τοῖς
2564
κεκλημένοις
10them
2400
Ἰδοὺ
3588
τὸ
14The
0712
ἄριστόν
15feast
1473
μου


2090
ἡτοίμακα
17has 18been 19prepared
3588
οἱ
21The
5022
ταῦροί
22bulls
1473
μου
2532
καὶ
24and
3588
τὰ
4619A
σιτιστὰ
26fattened 27cattle


2380
τεθυμένα
28have 29been 30killed
2532
καὶ
32and
3956A
πάντα
33everything
2092
ἕτοιμα
35ready
1205
δεῦτε
37Come
1519
εἰς
38to
3588
τοὺς
39the
1062
γάμους
40banquet
22:5
 
 
3588
οἱ
3the 4guests
1161
δὲ
2But
0272
ἀμελήσαντες
8ignored
0565A
ἀπῆλθον
11went 12their 13own 14way
3739
ὃς
3303
μὲν
16one
1519
εἰς
17to
3588
τὸν
2398
ἴδιον
18his
0068
ἀγρόν
19farm
3739
ὃς
1161
δὲ
21another
1909
ἐπὶ
22to
3588
τὴν
1711
ἐμπορίαν
25business
0846
αὐτοῦ
23his
22:6
 
 
3588
οἱ
1161
δὲ
3062B
λοιποὶ
2Others
2902
κρατήσαντες
3seized
3588
τοὺς
1400
δούλους
6messengers
0846
αὐτοῦ
4his
5195
ὕβρισαν
8insulted
2532
καὶ
10and
0615
ἀπέκτειναν
11killed
22:7
 
 
3588
4The
1161
δὲ
0935
βασιλεὺς
5king


3710
ὠργίσθη
6was 7furious
2532
καὶ
9and

3992
πέμψας
10he 11sent 12out
3588
τὰ
4753
στρατεύματα
15army
0846
αὐτοῦ
13his

0622
ἀπώλεσεν
16to 17destroy
3588
τοὺς
18the
5406
φονεῖς
19murderers
1565
ἐκείνους
2532
καὶ
21and
3588
τὴν
4172
πόλιν
25town
0846
αὐτῶν
23their
1714
ἐνέπρησεν
22burn
22:8
 
 
5119
τότε
2And

3004
λέγει
3he 4said
3588
τοῖς

1400
δούλοις
5to 8servants
0846
αὐτοῦ
6his
3588
3303
μὲν
11The
1062
γάμος
12wedding 13feast
2092
ἕτοιμός
15ready
1510
ἐστιν
14is
3588
οἱ
18the 19guests
1161
δὲ
17and
2564
κεκλημένοι
21invited
3756
οὐκ
1510
ἦσαν
22aren’t
0514
ἄξιοι
23worthy 24of 25the 26honor
22:9
 
 
4198
πορεύεσθε
3go 4out
3767
οὖν
2Now
1909
ἐπὶ
5to
3588
τὰς
6the
1327
διεξόδους
3588
τῶν
3598
ὁδῶν
7street 8corners
2532
καὶ
9and
3745
ὅσους
1437
ἐὰν
11everyone

2147
εὕρητε
12you 13see
2564
καλέσατε
1519
εἰς
3588
τοὺς
1062
γάμους
10invite
22:10
 
 
2532
καὶ
2So
1831A
ἐξελθόντες
6brought 7in
3588
οἱ
3the
1400
δοῦλοι
4servants
1565
ἐκεῖνοι
1519
εἰς
3588
τὰς
3598
ὁδοὺς
4863
συνήγαγον
6brought 7in
3956
πάντας
8everyone
3739
οὓς


2147
εὗρον
10they 11could 12find
4190
πονηρούς
16bad
5037
τε
17alike
2532
καὶ
15and
0018
ἀγαθούς
14good
2532
καὶ
19and

4130
ἐπλήσθη
23was 24filled 25with
3588
20the
3567
νυμφὼν
21banquet 22hall
0345
ἀνακειμένων
26guests
22:11
 
 

1525A
εἰσελθὼν
4when 7came 8in
1161
δὲ
3But
3588
5the
0935
βασιλεὺς
6king


2300
θεάσασθαι
9to 10meet
3588
τοὺς
11the
0345
ἀνακειμένους
12guests

3708B
εἶδεν
14he 15noticed
1563
ἐκεῖ

0444
ἄνθρωπον
17a 18man 19who
3756
οὐκ
20wasn’t
1746A
ἐνδεδυμένον
21wearing


1742
ἔνδυμα
22the 23proper 24clothes


1062
γάμου
25for 26a 27wedding
22:12
 
 
2532
καὶ

3004
λέγει
8he 9asked
0846
αὐτῷ
2083
Ἑταῖρε
4Friend
4459
πῶς
13how 14is 15it

1525A
εἰσῆλθες
17you 18are 20without
5602
ὧδε
19here

3361.0
μὴ

2192
ἔχων
17you 18are 20without
1742
ἔνδυμα
22clothes
1062
γάμου
21wedding
3588
26the 27man
1161
δὲ
25But
5392A
ἐφιμώθη
28had 29no 30reply
22:13
 
 
5119
τότε
2Then
3588
3the
0935
βασιλεὺς
4king
3004A
εἶπεν
5said
3588
τοῖς
7his

1249
διακόνοις
6to 8aides
1210
Δήσαντες
11Bind
0846
αὐτοῦ
12his
4228
πόδας
15feet
2532
καὶ
14and
5495
χεῖρας
13hands
1544
ἐκβάλετε
17throw
0846
αὐτὸν
18him
1519
εἰς
19into
3588
τὸ
20the
4655
σκότος
23darkness
3588
τὸ
1857
ἐξώτερον
21outer
1563
ἐκεῖ
25where
1510A
ἔσται
26there 27will 28be
3588
2805
κλαυθμὸς
30weeping
2532
καὶ
31and
3588
1030
βρυγμὸς
33gnashing
3588
τῶν

3599
ὀδόντων
34of 36teeth
22:14
 
 
4183C
πολλοὶ
4many
1063
γάρ
3For
1510
εἰσιν
5are
2822
κλητοί
6called
3641A
ὀλίγοι
9few
1161
δὲ
8but
1588
ἐκλεκτοί
11chosen
22:15
 
 
5119
τότε
4198
πορευθέντες
2Then
3588
οἱ
3the
5330
Φαρισαῖοι
4Pharisees
4824
συμβούλιον
2983
ἔλαβον
5met 6together 7to 8plot
3704A
ὅπως
9how 10to
0846
αὐτὸν
12Jesus
3802
παγιδεύσωσιν
11trap 16for 17which 19could 20be 21arrested
1722
ἐν
13into
3056
λόγῳ
14saying 15something
22:16
 
 
2532
καὶ

0649
ἀποστέλλουσιν
3They 4sent0846
αὐτῷ
18to 19meet 20with 21him
3588
τοὺς


3101
μαθητὰς
5some 6of 9disciples
0846
αὐτῶν
7their
3326
μετὰ
11along 12with
3588
τῶν
13the
2265
Ἡρῳδιανῶν
14supporters 15of 16Herod

3004
λέγοντας
27they 28said
1320
Διδάσκαλε
24Teacher


1492
οἴδαμεν
31we 32know
3754
ὅτι
33how
0227
ἀληθὴς
34honest

1510
εἶ
35you 36are
2532
καὶ
3588
τὴν
41the
3598
ὁδὸν
42way
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
43of 45God
1722
ἐν
0225
ἀληθείᾳ
46truthfully

1321
διδάσκεις
38You 39teach
2532
καὶ
3756
οὐ
3199A
μέλει
50are 51impartial
4771
σοι
49You
4012
περὶ
3762A
οὐδενός
50are 51impartial
3756
οὐ
53don’t 54play 55favorites
1063
γὰρ
52and
0991
βλέπεις
1519
εἰς
4383
πρόσωπον
0444
ἀνθρώπων
53don’t 54play 55favorites
22:17
 
 
3004A
εἰπὸν
3tell
3767
οὖν
2Now
1473
ἡμῖν
4us
5101
τί
5what
4771
σοι
6you
1380A
δοκεῖ
7think 8about 9this


1832
ἔξεστιν
11Is 12it 13right

1325
δοῦναι
14to 15pay
2778
κῆνσον
16taxes

2541
Καίσαρι
17to 18Caesar
2228
19or
3756
οὔ
20not
22:18
 
 
1097
γνοὺς
5knew
1161
δὲ
2But
3588
2424
Ἰησοῦς
4Jesus
3588
τὴν
4189
πονηρίαν
8evil 9motives
0846
αὐτῶν
6their

3004A
εἶπεν
16he 17said
5101
Τί
20Why
1473
με
26me


3985
πειράζετε
21are 22you 23trying 24to 25trap

5273
ὑποκριταί
12You 13hypocrites
22:19
 
 
1925
ἐπιδείξατέ
4show
1473
μοι
5me
3588
τὸ
6the
3546
νόμισμα
7coin
3588
τοῦ
10the


2778
κήνσου
8used 9for 11tax
3588
οἱ
16they
1161
δὲ

4374
προσήνεγκαν
15When 17handed
0846
αὐτῷ
18him

1220
δηνάριον
19a 20Roman 21coin
22:20
 
 
2532
καὶ

3004
λέγει
3he 4asked
0846
αὐτοῖς
5101
Τίνος
8Whose 15are 16stamped 17on 18it
3588
1504
εἰκὼν
10picture
3778A
αὕτη
2532
καὶ
12and
3588
1923
ἐπιγραφή
14title
22:21
 
 

3004
λέγουσιν
6they 7replied
2541
Καίσαρος
3Caesar’s
5119
τότε
10Well 12then

3004
λέγει
15he 16said
0846
αὐτοῖς
0591
Ἀπόδοτε
20give
3767
οὖν
3588
τὰ
24what


2541
Καίσαρος
25belongs 26to 27Caesar

2541
Καίσαρι
22to 23Caesar
2532
καὶ
29and
3588
τὰ
34what
3588
τοῦ


2316
θεοῦ
35belongs 36to 38God
3588
τῷ

2316
θεῷ
31to 33God
22:22
 
 
2532
καὶ

0191
ἀκούσαντες
3His 4reply
2296
ἐθαύμασαν
5amazed
2532
καὶ
8and

0863
ἀφέντες
9they 10went 11away
0846
αὐτὸν

0565A
ἀπῆλθαν
9they 10went 11away
22:23
 
 
1722
ἐν
1565
ἐκείνῃ
2That 3same
3588
τῇ
2250
ἡμέρᾳ
5day

4334A
προσῆλθον
7was 8approached 9by
0846
αὐτῷ
6Jesus

4523
Σαδδουκαῖοι
10some 11Sadducees3004
λέγοντες
13religious 14leaders 15who 16say
3361.0
μὴ
19no

1510
εἶναι
17there 18is
0386
ἀνάστασιν
20resurrection 21from 22the 23dead
2532
καὶ

1905
ἐπηρώτησαν
26They 27posed 28this 29question
0846
αὐτόν
22:24
 
 
3004
λέγοντες
2
1320
Διδάσκαλε
3Teacher
3475.0
Μωυσῆς
5Moses
3004A
εἶπεν
6said
1437
Ἐάν
9If
5100
τις
10a 11man
0599
ἀποθάνῃ
12dies
3361.0
μὴ
2192
ἔχων
13without
5043
τέκνα
14children

1918
ἐπιγαμβρεύσει
19should 20marry
3588
0080
ἀδελφὸς
18brother
0846
αὐτοῦ
16his
3588
τὴν
21the
1135
γυναῖκα
22widow
0846
αὐτοῦ
2532
καὶ
24and
0450
ἀναστήσει
4690
σπέρμα
25have 26a 27child 28who 29will 30carry 31on 35name
3588
τῷ
32the
0080
ἀδελφῷ
33brother’s
0846
αὐτοῦ
22:25
 
 

1510
ἦσαν
5there 6were
1161
δέ
2Well
3844
παρ᾽
1473
ἡμῖν
4suppose
2033
ἑπτὰ
7seven
0080
ἀδελφοί
8brothers
2532
καὶ
3588
11The
4413
πρῶτος
12oldest 13one
1060
γήμας
14married
5053
ἐτελεύτησεν
17died
2532
καὶ
21so
3361.0
μὴ
2192
ἔχων
18without
4690
σπέρμα
19children
0863
ἀφῆκεν
24married
3588
τὴν
25the
1135
γυναῖκα
26widow
0846
αὐτοῦ
3588
τῷ
24married
0080
ἀδελφῷ
23brother
0846
αὐτοῦ
22his
22:26
 
 
3668
ὁμοίως
7died
2532
καὶ
2But 6also
3588
3the
1208
δεύτερος
4second 5brother
2532
καὶ
9and
3588
10the
5154
τρίτος
11third 12brother

2193
ἕως
16This 17continued 18with


3588
τῶν
19all 21of 22them
2033
ἑπτά
20seven
22:27
 
 
5305
ὕστερον
2Last
1161
δὲ
8also
3956A
πάντων
4all
0599
ἀπέθανεν
9died
3588
6the
1135
γυνή
7woman
22:28
 
 
1722
ἐν
11in
3588
τῇ
12the
0386
ἀναστάσει
13resurrection
3767
οὖν
2So
5101
τίνος
6whose
3588
τῶν
2033
ἑπτὰ
18seven
1510A
ἔσται
8will 9she 10be
1135
γυνή
7wife
3956A
πάντες
16all
1063
γὰρ
15For

2192
ἔσχον
19were 20married

0846
αὐτήν
21to 22her
22:29
 
 
0611
ἀποκριθεὶς
5replied
1161
δὲ
3588
2424
Ἰησοῦς
4Jesus
3004A
εἶπεν
8
0846
αὐτοῖς


4105A
Πλανᾶσθε
9Your 10mistake 11is
3361.0
μὴ
14don’t


1492
εἰδότες
13you 15know
3588
τὰς
16the
1124A
γραφὰς
17Scriptures
3366
μηδὲ
19and 21don’t
3588
τὴν
23the
1411
δύναμιν
24power
3588
τοῦ

2316
θεοῦ
25of 27God
22:30
 
 
1722
ἐν
3when 4the 5dead 6rise
1063
γὰρ
2For
3588
τῇ
0386
ἀναστάσει
3when 4the 5dead 6rise
3777
οὔτε
10neither


1060
γαμοῦσιν
8they 9will 11marry
3777
οὔτε
12nor
1547A
γαμίζονται
13be 14given 15in 16marriage
0235
ἀλλ᾽
18In 19this 20respect
5613
ὡς
24like

0032
ἄγγελοι
25the 26angels
1722
ἐν
27in
3588
τῷ
3772
οὐρανῷ
29heaven


1510
εἰσίν
21they 22will 23be
22:31
 
 
4012
περὶ
4now 6as 7to 8whether
1161
δέ
3But
3588
τῆς
12a
0386
ἀναστάσεως
13resurrection
3588
τῶν
15the


3498A
νεκρῶν
14of 16dead
3756
οὐκ
18haven’t

0314
ἀνέγνωτε
20ever 21read 22about 23this
3588
τὸ
4483
ῥηθὲν
24in 25the 26Scriptures
4771
ὑμῖν
19you
5259
ὑπὸ
3588
τοῦ
2316
θεοῦ
24in 25the 26Scriptures

3004
λέγοντος
39God 40said
22:32
 
 
1473
Ἐγώ
3I
1510
εἰμι
4am
3588
5the
2316
θεὸς
6God

0011
Ἀβραάμ
7of 8Abraham
2532
καὶ
3588
11the
2316
θεὸς
12God

2464
Ἰσαάκ
13of 14Isaac
2532
καὶ
16and
3588
17the
2316
θεὸς
18God

2384
Ἰακώβ
19of 20Jacob
3756
οὐκ
36not

1510
ἔστιν
27he 28is
3588
29the
2316
θεὸς
30God


3498A
νεκρῶν
37the 38dead
0235
ἀλλὰ


2198.0
ζώντων
32of 33the 34living
22:33
 
 
2532
καὶ

0191
ἀκούσαντες
3When 6heard
3588
οἱ
4the
3793
ὄχλοι
5crowds
1605
ἐξεπλήσσοντο
9they 10were 11astounded
1909
ἐπὶ
12at
3588
τῇ
1322
διδαχῇ
15teaching
0846
αὐτοῦ
13his
22:34
 
 
3588
οἱ
4the
1161
δὲ
2But
5330
Φαρισαῖοι
5Pharisees

0191
ἀκούσαντες
3when 6heard
3754
ὅτι
7that


5392
ἐφίμωσεν
8he 9had 10silenced 13with 15reply
3588
τοὺς
11the
4523
Σαδδουκαίους
12Sadducees


4863A
συνήχθησαν
17they 18met 20to 21question 23again
1909
ἐπὶ
3588
τὸ
0846
αὐτό
19together
22:35
 
 
2532
καὶ

1905
ἐπηρώτησεν
17with 19question
1520
εἷς
3One
1537
ἐξ
4of
0846
αὐτῶν
5them


3544A
νομικός
7an 8expert 9in 10religious 11law
3985
πειράζων
13tried 14to 15trap
0846
αὐτόν
16him
22:36
 
 
1320
Διδάσκαλε
3Teacher
4169
ποία
5which

1785
ἐντολὴ
7the 10commandment
3173
μεγάλη
8most 9important
1722
ἐν
11in
3588
τῷ
12the
3551
νόμῳ
13law 14of 15Moses
22:37
 
 
3588
2Jesus
1161
δὲ
5346
ἔφη
4replied
0846
αὐτῷ


0025
Ἀγαπήσεις
9You 10must 11love

2962
κύριον
12the 13LORD
3588
τὸν
2316
θεόν
16God
4771
σου
14your
1722
ἐν
17with
3650
ὅλῃ
18all
3588
τῇ
2588
καρδίᾳ
21heart
4771
σου
19your
2532
καὶ
1722
ἐν
3650
ὅλῃ
25all
3588
τῇ
5590
ψυχῇ
28soul
4771
σου
26your
2532
καὶ
30and
1722
ἐν
3650
ὅλῃ
32all
3588
τῇ
1271
διανοίᾳ
35mind
4771
σου
33your
22:38
 
 
3778A
αὕτη
2This
1510
ἐστὶν
3is
3588
4the
3173
μεγάλη
7greatest
2532
καὶ
6and
4413
πρώτη
5first
1785
ἐντολή
8commandment
22:39
 
 

1208
δευτέρα
2A 3second
3664
ὁμοία
5equally 6important
0848
αὕτη
0025
Ἀγαπήσεις
10Love
3588
τὸν
4139A
πλησίον
13neighbor
4771
σου
11your
5613
ὡς
14as
4572
σεαυτόν
15yourself
22:40
 
 
1722
ἐν
14on
3778
ταύταις
15these
3588
ταῖς
1417
δυσὶν
16two
1785
ἐντολαῖς
18commandments
3650
ὅλος
3entire
3588
2The
3551
νόμος
4law


2910A
κρέμαται
12are 13based
2532
καὶ
5and
3588
οἱ
10the

4396A
προφῆται
7the 8demands 9of 11prophets
22:41
 
 
4863
συνηγμένων
4surrounded 5by
1161
δὲ
2Then
3588
τῶν
6the
5330
Φαρισαίων
7Pharisees
1905
ἐπηρώτησεν
11asked 13a 14question
0846
αὐτοὺς
12them
3588
2424
Ἰησοῦς
10Jesus
22:42
 
 
3004
λέγων
2
5101
Τί
3What
4771
ὑμῖν
5you

1380A
δοκεῖ
4do 6think
4012
περὶ
7about
3588
τοῦ
8the
5547
Χριστοῦ
9Messiah
5101
τίνος
11Whose
5207
υἱός
12son
1510
ἐστιν
13is 14he

3004
λέγουσιν
17They 18replied
0846
αὐτῷ
3588
Τοῦ
24the 25son

1138
Δαυείδ
26of 27David
22:43
 
 

3004
λέγει
2Jesus 3responded
0846
αὐτοῖς
4459
Πῶς
8why 9does
3767
οὖν
7Then
1138
Δαυείδ
10David
1722
ἐν
13under 14the 15inspiration 16of

4151
πνεύματι
17the 18Spirit
2564
καλεῖ
20call

0846
αὐτόν
21the 22Messiah

2962
Κύριον
24my 25Lord


3004
λέγων
28For 29David 30said
22:44
 
 
3004A
Εἶπεν
5said

2962
κύριος
3The 4LORD
3588
τῷ

2962
κυρίῳ
6to 9Lord
1473
μου
7my
2521
Κάθου
11Sit
1537
ἐκ
17at


1188
δεξιῶν
12in 13the 14place 15of 16honor 19right 20hand
1473
μου
18my
2193
ἕως
0302
ἂν
21until

5087
θῶ
22I 23humble
3588
τοὺς
2190A
ἐχθρούς
26enemies
4771
σου
24your
5270
ὑποκάτω
27beneath
3588
τῶν
4228
ποδῶν
30feet
4771
σου
28your
22:45
 
 
1487
εἰ
3767
οὖν
2Since
1138
Δαυεὶδ
3David
2564
καλεῖ
4called

0846
αὐτόν
5the 6Messiah

2962
Κύριον
8my 9Lord
4459
πῶς
12how 13can
5207
υἱὸς
18son

0846
αὐτοῦ
14the 15Messiah
1510
ἐστίν
16be
22:46
 
 
2532
καὶ
3762A
οὐδεὶς
3No 4one
1410
ἐδύνατο
5could
0611
ἀποκριθῆναι
6answer
0846
αὐτῷ
7him
3056
λόγον
6answer
3761
οὐδὲ
13no
5111
ἐτόλμησέν
15dared
5100
τις
14one
0575
ἀπ᾽
1565
ἐκείνης
3588
τῆς
2250
ἡμέρας
10after 11that

1905
ἐπερωτῆσαι
16to 17ask
0846
αὐτὸν
18him
3765
οὐκέτι
19any 20more 21questions