The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Reverse Interlinear

Reference:

Matt 26:1-75

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

26:1
 
 
 
3καὶ
2532
 
4ἐγένετο
1096
When
5ὅτε
3753
 
7
3588
Jesus
8Ἰησοῦς
2424
had finished

6ἐτέλεσεν
5055
saying
11λόγους
3056
all
9πάντας
3956
 
10τοὺς
3588
these things
12τούτους
3778A
he said

14εἶπεν
3004A
to

 
15τοῖς
3588
his
17αὐτοῦ
0846
disciples
16μαθηταῖς
3101
26:2
 
 
you know


3Οἴδατε
1492
 
5ὅτι
3754
 
9τὸ
3588
Passover
10πάσχα
3957
begins
11γίνεται
1096
in
6μετὰ
3326
two
7δύο
1417
days
8ἡμέρας
2250
and
13καὶ
2532
the
14
3588
Son
15υἱὸς
5207
of

 
16τοῦ
3588
Man
17ἀνθρώπου
0444
will be handed over


18παραδίδοται
3860
to
19εἰς
1519
 
20τὸ
3588
be crucified

21σταυρωθῆναι
4717
26:3
 
 
At that same time
3τότε
5119
the
5οἱ
3588
leading priests
6ἀρχιερεῖς
0749
and
7καὶ
2532
 
8οἱ
3588
elders
9πρεσβύτεροι
4245A
10τοῦ
3588
11λαοῦ
2992
were meeting


4συνήχθησαν
4863A
at
12εἰς
1519
the
13τὴν
3588
residence
14αὐλὴν
0833
of Caiaphas18τοῦ
3588
19λεγομένου
3004
20Καιάφα
2533
the
15τοῦ
3588
high priest
16ἀρχιερέως
0749
26:4
 
 
 
3καὶ
2532
plotting
4συνεβουλεύσαντο
4823A
how to
5ἵνα
2443
capture
9κρατήσωσιν
2902
 
6τὸν
3588
Jesus
7Ἰησοῦν
2424
secretly
8δόλῳ
1388
and
10καὶ
2532
kill
11ἀποκτείνωσιν
0615
26:5
 
 
But
4δέ
1161
not
6Μὴ
3361.0
during
7ἐν
1722
the
8τῇ
3588
Passover celebration
9ἑορτῇ
1859
they agreed

3ἔλεγον
3004
or
11ἵνα
2443
12μὴ
3361.0
the
16τῷ
3588
people
17λαῷ
2992
may
14γένηται
1096
15ἐν
1722
riot
13θόρυβος
2351
26:6
 
 
Meanwhile
4δὲ
1161
Jesus
5Ἰησοῦ
2424
 
3τοῦ
3588
was
6γενομένου
1096
in
7ἐν
1722
Bethany
8Βηθανίᾳ
0963
at
9ἐν
1722
the home

10οἰκίᾳ
3614
of Simon

11Σίμωνος
4613
a man who
13τοῦ
3588
had leprosy
14λεπροῦ
3015A
26:7
 
 
While he was eating17ἀνακειμένου
0345
a woman

5γυνὴ
1135
came in
3προσῆλθεν
4334A
 
4αὐτῷ
0846
with
6ἔχουσα
2192
a beautiful alabaster jar
7ἀλάβαστρον
0211
of expensive

9βαρυτίμου
0927
perfume
8μύρου
3464
and
10καὶ
2532
poured
11κατέχεεν
2708
over
12ἐπὶ
1909
his
15αὐτοῦ
0846
 
13τῆς
3588
head
14κεφαλῆς
2776
26:8
 
 
 
4δὲ
1161
The
5οἱ
3588
disciples
6μαθηταὶ
3101
were indignant

7ἠγανάκτησαν
0023
when they saw


3ἰδόντες
3708B
What
11Εἰς
1519
12τί
5101
15αὕτη
3778
a
13
3588
waste
14ἀπώλεια
0684
they said

9λέγοντες
3004
26:9
 
 
 
4γὰρ
1063
It
5τοῦτο
3778A
could have been
3ἐδύνατο
1410
sold
6πραθῆναι
4097
for a high price
7πολλοῦ
4183E
and
8καὶ
2532
the money given


9δοθῆναι
1325
to the poor
10πτωχοῖς
4434A
26:10
 
 
But
4δὲ
1161
 
5
3588
Jesus
6Ἰησοῦς
2424
aware of
3γνοὺς
1097
replied
8εἶπεν
3004A
 
9αὐτοῖς
0846
Why
11Τί
5101
criticize
12κόπους
2873
13παρέχετε
3930
this
14τῇ
3588
woman
15γυναικί
1135
for
17γὰρ
1063
doing
19ἠργάσατο
2038
such

a

good
18καλὸν
2570
thing
16ἔργον
2041
to
20εἰς
1519
me
21ἐμέ
1473
26:11
 
 
 
4γὰρ
1063
You will


always
3πάντοτε
3842
have
7ἔχετε
2192
the
5τοὺς
3588
poor
6πτωχοὺς
4434A
among
8μεθ᾽
3326
you
9ἑαυτῶν
1438
but
12δὲ
1161
you will


not
13οὐ
3756
always
14πάντοτε
3842
have
15ἔχετε
2192
me
11ἐμὲ
1473
26:12
 
 
 
4γὰρ
1063
She
5αὕτη
3778
has poured


3βαλοῦσα
0906
17ἐποίησεν
4160
this
8τοῦτο
3778A
 
6τὸ
3588
perfume
7μύρον
3464
on
9ἐπὶ
1909
me
16με
1473
to
13πρὸς
4314
14τὸ
3588
prepare
15ἐνταφιάσαι
1779
my
12μου
1473
 
10τοῦ
3588
body
11σώματός
4983
for burial
15ἐνταφιάσαι
1779
26:13
 
 
I tell

4λέγω
3004
you
5ὑμῖν
4771
the truth
3ἀμὴν
0281
wherever
7ὅπου
3699
8ἐὰν
1437
the
10τὸ
3588
Good News
11εὐαγγέλιον
2098
 
12τοῦτο
3778
is preached

9κηρυχθῇ
2784
throughout
13ἐν
1722
14ὅλῳ
3650
the
15τῷ
3588
world
16κόσμῳ
2889
this woman’s
22αὕτη
3778A
 
19καὶ
2532
deed
20
3739
21ἐποίησεν
4160
will be remembered and discussed


18λαληθήσεται
2980
23εἰς
1519
24μνημόσυνον
3422
 
25αὐτῆς
0846
26:14
 
 
Then
3τότε
5119
Judas
11Ἰούδας
2455
Iscariot
9
3588
10λεγόμενος
3004
12Ἰσκαριώτης
2469
one
5εἷς
1520
of

the
6τῶν
3588
twelve disciples
7δώδεκα
1427
went
4πορευθεὶς
4198
to
14πρὸς
4314
the
15τοὺς
3588
leading priests
16ἀρχιερεῖς
0749
26:15
 
 
asked
3εἶπεν
3004A
How much
5Τί
5101
will you pay
6θέλετέ
2309
8δοῦναι
1325
me
7μοι
1473
 
10κἀγὼ
2504
to betray

12παραδώσω
3860
Jesus
13αὐτόν
0846
to you

11ὑμῖν
4771
And
16δὲ
1161
they
15οἱ
3588
gave
17ἔστησαν
2476.0
him
18αὐτῷ
0846
thirty pieces
19τριάκοντα
5144
of silver

20ἀργύρια
0694
26:16
 
 
From
4ἀπὸ
0575
that
3καὶ
2532
time on
5τότε
5119
Judas began looking for


7ἐζήτει
2212
an opportunity

8εὐκαιρίαν
2120
to
9ἵνα
2443
betray
11παραδῷ
3860
Jesus
10αὐτὸν
0846
26:17
 
 
 
4δὲ
1161
On

the
3τῇ
3588
first day
5πρώτῃ
4413
of the

6τῶν
3588
Festival of Unleavened Bread
7ἀζύμων
0106A
the
10οἱ
3588
disciples
11μαθηταὶ
3101
came
9προσῆλθον
4334A
to

 
12τῷ
3588
Jesus
13Ἰησοῦ
2424
asked
14λέγοντες
3004
Where
16Ποῦ
4226
do you want


17θέλεις
2309
us to prepare


18ἑτοιμάσωμέν
2090
the
21τὸ
3588
Passover meal
20φαγεῖν
2068
22πάσχα
3957
for you

19σοι
4771
26:18
 
 
As you go


7Ὑπάγετε
5217
into
8εἰς
1519
the
9τὴν
3588
city
10πόλιν
4172
 
4δὲ
1161
he
3
3588
told
5εἶπεν
3004A
will see
11πρὸς
4314
a
12τὸν
3588
certain man
13δεῖνα
1170
 
15καὶ
2532
Tell
16εἴπατε
3004A
him
17αὐτῷ
0846
The
19
3588
Teacher
20διδάσκαλος
1320
says
21λέγει
3004
My
25μου
1473
 
23
3588
time
24καιρός
2540
has come


26ἐγγύς
1451
27ἐστιν
1510
I will eat


31ποιῶ
4160
the
32τὸ
3588
Passover meal
33πάσχα
3957
with
34μετὰ
3326
my
37μου
1473
 
35τῶν
3588
disciples
36μαθητῶν
3101
at
29πρὸς
4314
your
30σὲ
4771
house

26:19
 
 
So
3καὶ
2532
the
5οἱ
3588
disciples
6μαθηταὶ
3101
did
4ἐποίησαν
4160
as
7ὡς
5613
 
10
3588
Jesus
11Ἰησοῦς
2424
told
8συνέταξεν
4929
them
9αὐτοῖς
0846
and
12καὶ
2532
prepared
13ἡτοίμασαν
2090
the
14τὸ
3588
Passover meal
15πάσχα
3957
26:20
 
 
 
4δὲ
1161
When it was


5γενομένης
1096
evening
3ὀψίας
3798A
Jesus sat down at the table

7ἀνέκειτο
0345
with
8μετὰ
3326
the
9τῶν
3588
twelve
10δώδεκα
1427
disciples
12μαθητῶν
3101
26:21
 
 
 
3καὶ
2532
While

they
5αὐτῶν
0846
were eating

4ἐσθιόντων
2068
he said

7εἶπεν
3004A
I tell

10λέγω
3004
you
11ὑμῖν
4771
the truth
9Ἀμὴν
0281
 
13ὅτι
3754
one
14εἷς
1520
of
15ἐξ
1537
you
16ὑμῶν
4771
will betray

17παραδώσει
3860
me
18με
1473
26:22
 
 
 
3καὶ
2532
Greatly
5σφόδρα
4970
distressed
4λυπούμενοι
3076A
each one
10εἷς
1520
11ἕκαστος
1538A
asked
7ἤρξαντο
0756
8λέγειν
3004
 
9αὐτῷ
0846
in turn
10εἷς
1520
11ἕκαστος
1538A
Am
15εἰμι
1510
I
14ἐγώ
1473
the one
13Μήτι
3385
Lord
17κύριε
2962
26:23
 
 
He
3
3588
 
4δὲ
1161
replied
5ἀποκριθεὶς
0611
6εἶπεν
3004A
One of you
17οὗτός
3778A
who
8
3588
has just eaten


9ἐμβάψας
1686
12τὴν
3588
13χεῖρα
5495
from
14ἐν
1722
this
15τῷ
3588
bowl
16τρυβλίῳ
5165
with
10μετ᾽
3326
me
11ἐμοῦ
1473
will betray

19παραδώσει
3860
me
18με
1473
26:24
 
 
the
3
3588
4μὲν
3303
Son
5υἱὸς
5207
of

 
6τοῦ
3588
Man
7ἀνθρώπου
0444
must die

8ὑπάγει
5217
as
10καθὼς
2531
the Scriptures declared long ago
11γέγραπται
1125
12περὶ
4012
 
13αὐτοῦ
0846
But
16δὲ
1161
how terrible it will be
15οὐαὶ
3759
for

the
17τῷ
3588
one
18ἀνθρώπῳ
0444
who

 
19ἐκείνῳ
1565
betrays
20δι᾽
1223
21οὗ
3739
26παραδίδοται
3860
him
22
3588
23υἱὸς
5207
24τοῦ
3588
25ἀνθρώπου
0444
It would be


29ἦν
1510
far better

28καλὸν
2570
for that man

30αὐτῷ
0846
if
31εἰ
1487
he
34
3588
35ἄνθρωπος
0444
36ἐκεῖνος
1565
had

never
32οὐκ
3756
been born

33ἐγεννήθη
1080
26:25
 
 
 
4δὲ
1161
Judas
5Ἰούδας
2455
the one who
7
3588
would betray

8παραδιδοὺς
3860
him
9αὐτόν
0846
asked
3ἀποκριθεὶς
0611
11εἶπεν
3004A
Rabbi
17ῥαββεί
4461
am
15εἰμι
1510
I
14ἐγώ
1473
the one
13Μήτι
3385
Jesus told

19λέγει
3004
him
20αὐτῷ
0846
You
22Σὺ
4771
have said

23εἶπας
3004A
26:26
 
 
 
4δὲ
1161
As

they
5αὐτῶν
0846
were eating

3ἐσθιόντων
2068
 
8
3588
Jesus
9Ἰησοῦς
2424
took
7λαβὼν
2983
some bread

10ἄρτον
0740
and
11καὶ
2532
blessed
12εὐλογήσας
2127
he broke in pieces

14ἔκλασεν
2806
and
15καὶ
2532
gave
16δοὺς
1325
to

the
17τοῖς
3588
disciples
18μαθηταῖς
3101
saying
20εἶπεν
3004A
Take
22Λάβετε
2983
eat
23φάγετε
2068
this
25τοῦτό
3778A
is
26ἐστιν
1510
my
29μου
1473
 
27τὸ
3588
body
28σῶμά
4983
26:27
 
 
And
3καὶ
2532
he took

4λαβὼν
2983
a cup of wine

5ποτήριον
4221
and
6καὶ
2532
gave thanks to God for
7εὐχαριστήσας
2168
He gave

9ἔδωκεν
1325
to them

10αὐτοῖς
0846
said
11λέγων
3004
Each of
16πάντες
3956A
you drink

13Πίετε
4095
from
14ἐξ
1537
it
15αὐτοῦ
0846
26:28
 
 
for
4γάρ
1063
this
3τοῦτο
3778A
is
5ἐστιν
1510
my
8μου
1473
 
6τὸ
3588
blood which confirms
7αἷμά
0129
the
11τῆς
3588
covenant between God and people
12διαθήκης
1242
It
16τὸ
3588
is poured out as a sacrifice


19ἐκχυννόμενον
1632B
to
20εἰς
1519
forgive
21ἄφεσιν
0859
the sins

22ἁμαρτιῶν
0266
of
17περὶ
4012
many
18πολλῶν
4183C
26:29
 
 
 
4δὲ
1161
Mark my words
3λέγω
3004
 
5ὑμῖν
4771
I will
not
7οὐ
3756
8μὴ
3361.0
drink
9πίω
4095
12ἐκ
1537
 
13τούτου
3778
wine
14τοῦ
3588
15γενήματος
1081A
16τῆς
3588
17ἀμπέλου
0288
again
10ἀπ᾽
0575
11ἄρτι
0737
until
18ἕως
2193
the
19τῆς
3588
day
20ἡμέρας
2250
 
21ἐκείνης
1565
 
22ὅταν
3752
I drink


24πίνω
4095
it
23αὐτὸ
0846
new
27καινὸν
2537
with
25μεθ᾽
3326
you
26ὑμῶν
4771
in
28ἐν
1722
my
33μου
1473
 
31τοῦ
3588
Father’s
32πατρός
3962
 
29τῇ
3588
Kingdom
30βασιλείᾳ
0932
26:30
 
 
Then
3καὶ
2532
they

sang a hymn
4ὑμνήσαντες
5214
went out
5ἐξῆλθον
1831A
to
6εἰς
1519
the
7τὸ
3588
Mount
8̓Όρος
3735
of

 
9τῶν
3588
Olives
10Ἐλαιῶν
1636A
26:31
 
 
On the way
3τότε
5119
 
7
3588
Jesus
8Ἰησοῦς
2424
told
5λέγει
3004
them
6αὐτοῖς
0846
Tonight
15ἐν
1722
16τῇ
3588
17νυκτὶ
3571
18ταύτῃ
3778
all of
10Πάντες
3956
you
11ὑμεῖς
4771
will desert12σκανδαλισθήσεσθε
4624A
13ἐν
1722
me
14ἐμοὶ
1473
For
21γάρ
1063
the Scriptures say


20γέγραπται
1125
God will strike


23Πατάξω
3960
the
24τὸν
3588
Shepherd
25ποιμένα
4166
and
27καὶ
2532
the
29τὰ
3588
sheep
30πρόβατα
4263
of

the
31τῆς
3588
flock
32ποίμνης
4167
will be scattered


28διασκορπισθήσονται
1287
26:32
 
 
But
4δὲ
1161
after
3μετὰ
3326
5τὸ
3588
I
7με
1473
have been raised from the dead
6ἐγερθῆναί
1453A
I will go ahead of


9προάξω
4254
you
10ὑμᾶς
4771
to
11εἰς
1519
 
12τὴν
3588
Galilee
13Γαλιλαίαν
1056
and meet there26:33
 
 
 
4δὲ
1161
 
5
3588
Peter
6Πέτρος
4074
declared
3ἀποκριθεὶς
0611
 
8αὐτῷ
0846
7εἶπεν
3004A
Even if
10Εἰ
1487
everyone else
11πάντες
3956A
deserts
12σκανδαλισθήσονται
4624A
13ἐν
1722
you
14σοί
4771
I
16ἐγὼ
1473
will


never
17οὐδέποτε
3763
desert
18σκανδαλισθήσομαι
4624A
26:34
 
 
 
5
3588
Jesus
6Ἰησοῦς
2424
replied
3ἔφη
5346
 
4αὐτῷ
0846
I tell

9λέγω
3004
you
10σοι
4771
the truth
8Ἀμὴν
0281
 
12ὅτι
3754
 
13ἐν
1722
this
14ταύτῃ
3778
very
15τῇ
3588
night
16νυκτί
3571
before
18πρὶν
4250
the rooster

19ἀλέκτορα
0220
crows
20φωνῆσαι
5455
you will deny


23ἀπαρνήσῃ
0533
three times
22τρὶς
5151
that even knowme
24με
1473
26:35
 
 
 
5
3588
Peter
6Πέτρος
4074
insisted
3λέγει
3004
 
4αὐτῷ
0846
Even if
8Κἂν
2579
I
10με
1473
have
9δέῃ
1163
to die

13ἀποθανεῖν
0599
with
11σὺν
4862
you
12σοὶ
4771
I will


never
15οὐ
3756
16μή
3361.0
deny
18ἀπαρνήσομαι
0533
you
17σε
4771
And
21καὶ
2532
all
22πάντες
3956
the other
23οἱ
3588
disciples
24μαθηταὶ
3101
vowed
25εἶπαν
3004A
the same
20ὁμοίως
3668
26:36
 
 
Then
3τότε
5119
 
7
3588
Jesus
8Ἰησοῦς
2424
went
4ἔρχεται
2064
with
5μετ᾽
3326
them
6αὐτῶν
0846
to
9εἰς
1519
the olive grove

10χωρίον
5564
called
11λεγόμενον
3004
Gethsemane
12Γεθσημανεί
1068
and
14καὶ
2532
he said15λέγει
3004
16τοῖς
3588
17μαθηταῖς
3101
Sit
19Καθίσατε
2523
here
20αὐτοῦ
0847
while
21ἕως
2193
22οὗ
3739
I

go over
23ἀπελθὼν
0565A
there
24ἐκεῖ
1563
to
23ἀπελθὼν
0565A
pray
25προσεύξωμαι
4336
26:37
 
 
 
3καὶ
2532
He took

4παραλαβὼν
3880
 
5τὸν
3588
Peter
6Πέτρον
4074
and
8καὶ
2532
Zebedee’s
12Ζεβεδαίου
2199
two
10δύο
1417
 
9τοὺς
3588
sons James and John
11υἱοὺς
5207
he became


14ἤρξατο
0756
anguished
15λυπεῖσθαι
3076A
and
16καὶ
2532
distressed
17ἀδημονεῖν
0085
26:38
 
 
 
3τότε
5119
He told

4λέγει
3004
them
5αὐτοῖς
0846
My
11μου
1473
 
9
3588
soul
10ψυχή
5590
is
8ἐστιν
1510
crushed with grief
7Περίλυπός
4036
to the point of
12ἕως
2193
death
13θανάτου
2288
Stay
15μείνατε
3306
here
16ὧδε
5602
and
17καὶ
2532
keep watch
18γρηγορεῖτε
1127
with
19μετ᾽
3326
me
20ἐμοῦ
1473
26:39
 
 
 
3καὶ
2532
He

went on
4προελθὼν
4281A
a little farther


5μικρὸν
3397
bowed
6ἔπεσεν
4098
his
9αὐτοῦ
0846
face
8πρόσωπον
4383
to the ground
7ἐπὶ
1909
praying
11προσευχόμενος
4336
 
12καὶ
2532
13λέγων
3004
My
16μου
1473
Father
15Πάτερ
3962
If
18εἰ
1487
it is

20ἐστιν
1510
possible
19δυνατόν
1415
let

this
27τοῦτο
3778
 
25τὸ
3588
cup of suffering
26ποτήριον
4221
be taken away

22παρελθάτω
3928A
from
23ἀπ᾽
0575
me
24ἐμοῦ
1473
Yet
35ἀλλ᾽
0235
36ὡς
5613
I want

33θέλω
2309
your
37σύ
4771
will to be done
33θέλω
2309
 
29πλὴν
4133
not
30οὐχ
3756
mine
31ὡς
5613
32ἐγὼ
1473
26:40
 
 
Then
3καὶ
2532
he

returned
4ἔρχεται
2064
to
5πρὸς
4314
the
6τοὺς
3588
disciples
7μαθητὰς
3101
and
8καὶ
2532
found
9εὑρίσκει
2147
them
10αὐτοὺς
0846
asleep
11καθεύδοντας
2518
 
13καὶ
2532
He said

14λέγει
3004
to

 
15τῷ
3588
Peter
16Πέτρῳ
4074
 
18Οὕτως
3779
Couldn’t you
19οὐκ
3756
20ἰσχύσατε
2480
watch
23γρηγορῆσαι
1127
with
24μετ᾽
3326
me
25ἐμοῦ
1473
one
21μίαν
1520
hour
22ὥραν
5610
26:41
 
 
Keep watch
3γρηγορεῖτε
1127
and
4καὶ
2532
pray
5προσεύχεσθε
4336
so that
7ἵνα
2443
you will


not
8μὴ
3361.0
give in to
9εἰσέλθητε
1525A
 
10εἰς
1519
temptation
11πειρασμόν
3986
For
14μὲν
3303
the
13τὸ
3588
spirit
15πνεῦμα
4151
willing
16πρόθυμον
4289
but
19δὲ
1161
the
18
3588
body
20σὰρξ
4561
weak
21ἀσθενής
0772
26:42
 
 
Then

Jesus

left
6ἀπελθὼν
0565A
a second time
3πάλιν
3825
4ἐκ
1537
5δευτέρου
1208A
prayed
7προσηύξατο
4336
8λέγων
3004
My
11μου
1473
Father
10Πάτερ
3962
If
13εἰ
1487
this cup
16τοῦτο
3778A
cannot
14οὐ
3756
15δύναται
1410
be taken away

17παρελθεῖν
3928A
unless
18ἐὰν
1437
19μὴ
3361.0
I drink

21πίω
4095
it
20αὐτὸ
0846
your
26σου
4771
 
24τὸ
3588
will
25θέλημά
2307
be done

23γενηθήτω
1096
26:43
 
 
 
3καὶ
2532
When he returned to


4ἐλθὼν
2064A
again
5πάλιν
3825
he found

7εὗρεν
2147
them
8αὐτοὺς
0846
sleeping
9καθεύδοντας
2518
for
12γὰρ
1063
they couldn’t keep


11ἦσαν
1510
16βεβαρημένοι
0916A
their
13αὐτῶν
0846
 
14οἱ
3588
eyes
15ὀφθαλμοὶ
3788
open
11ἦσαν
1510
16βεβαρημένοι
0916A
26:44
 
 
So
3καὶ
2532
4ἀφεὶς
0863
6πάλιν
3825
 
5αὐτοὺς
0846
he went

7ἀπελθὼν
0565A
to pray

8προσηύξατο
4336
 
9ἐκ
1537
a third time


10τρίτου
5154B
saying
15εἰπὼν
3004A
the
12τὸν
3588
same
13αὐτὸν
0846
things
14λόγον
3056
again
16πάλιν
3825
26:45
 
 
Then
3τότε
5119
he came

4ἔρχεται
2064
to
5πρὸς
4314
the
6τοὺς
3588
disciples
7μαθητὰς
3101
and
8καὶ
2532
said
9λέγει
3004
 
10αὐτοῖς
0846
Go ahead
13τὸ
3588
14λοιπόν
3063
sleep
12Καθεύδετε
2518
 
16καὶ
2532
Have your rest
17ἀναπαύεσθε
0373A
look
19ἰδού
2400
the
23
3588
time
24ὥρα
5610
has come

22ἤγγικεν
1448
 
26καὶ
2532
The
27
3588
Son
28υἱὸς
5207
of

 
29τοῦ
3588
Man
30ἀνθρώπου
0444
is betrayed

31παραδίδοται
3860
into
32εἰς
1519
the hands

33χεῖρας
5495
of sinners


34ἁμαρτωλῶν
0268.0A
26:46
 
 
Up
3ἐγείρεσθε
1453A
let’s be going


5ἄγωμεν
0071
Look
7ἰδού
2400
my
12με
1473
betrayer
10
3588
11παραδιδούς
3860
is here

9ἤγγικεν
1448
26:47
 
 
And
3καὶ
2532
even
4ἔτι
2089
as

Jesus
5αὐτοῦ
0846
said
6λαλοῦντος
2980
 
8ἰδοὺ
2400
Judas
9Ἰούδας
2455
one
11εἷς
1520
of

the
12τῶν
3588
twelve disciples
13δώδεκα
1427
arrived
15ἦλθεν
2064A
with
16καὶ
2532
17μετ᾽
3326
 
18αὐτοῦ
0846
a crowd of men


19ὄχλος
3793
20πολὺς
4183
armed with

21μετὰ
3326
swords
22μαχαιρῶν
3162
and
23καὶ
2532
clubs
24ξύλων
3586
sent by

26ἀπὸ
0575
the
27τῶν
3588
leading priests
28ἀρχιερέων
0749
and
29καὶ
2532
elders
30πρεσβυτέρων
4245A
of

the
31τοῦ
3588
people
32λαοῦ
2992
26:48
 
 
 
4δὲ
1161
The
3
3588
traitor Judas
5παραδιδοὺς
3860
 
6αὐτόν
0846
had given

8ἔδωκεν
1325
them
9αὐτοῖς
0846
a prearranged signal


10σημεῖον
4592
11λέγων
3004
You will know


18κρατήσατε
2902
which
13̔Ὸν
3739
one
16αὐτός
0846
 
17ἐστιν
1510
to arrest
18κρατήσατε
2902
when
14ἂν
0302
I greet

15φιλήσω
5368
him
19αὐτόν
0846
with a kiss
15φιλήσω
5368
26:49
 
 
So
3καὶ
2532
Judas came

5προσελθὼν
4334A
straight
4εὐθέως
2112
to

 
6τῷ
3588
Jesus
7Ἰησοῦ
2424
Greetings
10Χαῖρε
5463
Rabbi
12ῥαββεί
4461
he exclaimed

8εἶπεν
3004A
and
14καὶ
2532
gave
15κατεφίλησεν
2705
him
16αὐτόν
0846
the kiss

15κατεφίλησεν
2705
26:50
 
 
 
4δὲ
1161
 
3
3588
Jesus
5Ἰησοῦς
2424
said
6εἶπεν
3004A
 
7αὐτῷ
0846
My friend

9Ἑταῖρε
2083
go ahead and do
11ἐφ᾽
1909
what
12
3739
you have come for


13πάρει
3918
Then
15τότε
5119
16προσελθόντες
4334A
the others


grabbed
17ἐπέβαλον
1911
18τὰς
3588
19χεῖρας
5495
 
20ἐπὶ
1909
 
21τὸν
3588
Jesus
22Ἰησοῦν
2424
and
23καὶ
2532
arrested
24ἐκράτησαν
2902
him
25αὐτόν
0846
26:51
 
 
But
3καὶ
2532
4ἰδοὺ
2400
one
5εἷς
1520
of the men

6τῶν
3588
with
7μετὰ
3326
Jesus
8Ἰησοῦ
2424
pulled out
9ἐκτείνας
1614
10τὴν
3588
11χεῖρα
5495
12ἀπέσπασεν
0645
his
15αὐτοῦ
0846
 
13τὴν
3588
sword
14μάχαιραν
3162
and
16καὶ
2532
struck
17πατάξας
3960
the
18τὸν
3588
 
20τοῦ
3588
high priest’s
21ἀρχιερέως
0749
slave
19δοῦλον
1400
slashing off
23ἀφεῖλεν
0851
his
24αὐτοῦ
0846
 
25τὸ
3588
ear
26ὠτίον
5621
26:52
 
 
Put away
9Ἀπόστρεψον
0654
13εἰς
1519
14τὸν
3588
15τόπον
5117
 
16αὐτῆς
0846
your
12σου
4771
 
10τὴν
3588
sword
11μάχαιράν
3162
 
3τότε
5119
 
6
3588
Jesus
7Ἰησοῦς
2424
told
4λέγει
3004
him
5αὐτῷ
0846
 
19γὰρ
1063
Those
18πάντες
3956
who
20οἱ
3588
use
21λαβόντες
2983
the sword

22μάχαιραν
3162
will die


25ἀπολοῦνται
0622A
by
23ἐν
1722
the sword

24μαχαίρῃ
3162
26:53
 
 
 
3
2228
Don’t
6οὐ
3756
you realize

4δοκεῖς
1380
that
5ὅτι
3754
I could

7δύναμαι
1410
ask
8παρακαλέσαι
3870
my
11μου
1473
 
9τὸν
3588
Father
10πατέρα
3962
for

thousands
17πλείω
4119
18δώδεκα
1427
19λεγιῶνας
3003
of angels to protect

20ἀγγέλων
0032
and
13καὶ
2532
he would send


14παραστήσει
3936
 
15μοι
1473
instantly
16ἄρτι
0737
26:54
 
 
how
3πῶς
4459
 
4οὖν
3767
would

the
6αἱ
3588
Scriptures
7γραφαὶ
1124A
be fulfilled

5πληρωθῶσιν
4137
that
8ὅτι
3754
what
9οὕτως
3779
11γενέσθαι
1096
must
10δεῖ
1163
happen now
9οὕτως
3779
11γενέσθαι
1096
26:55
 
 
Then
3ἐν
1722
4ἐκείνῃ
1565
5τῇ
3588
6ὥρᾳ
5610
 
8
3588
Jesus
9Ἰησοῦς
2424
said
7εἶπεν
3004A
to

the
10τοῖς
3588
crowd
11ὄχλοις
3793
Am I some
13Ὡς
5613
14ἐπὶ
1909
dangerous revolutionary

15λῃστήν
3027
you come

17ἐξήλθατε
1831A
with
18μετὰ
3326
swords
19μαχαιρῶν
3162
and
20καὶ
2532
clubs
21ξύλων
3586
to arrest

22συλλαβεῖν
4815
me
23με
1473
 
33καὶ
2532
didn’t
34οὐκ
3756
you arrest

35ἐκρατήσατέ
2902
me
36με
1473
in
27ἐν
1722
the
28τῷ
3588
Temple
29ἱερῷ
2411
I was teaching
30ἐκαθεζόμην
2516
31διδάσκων
1321
every day
25καθ᾽
2596
26ἡμέραν
2250
26:56
 
 
But
4δὲ
1161
this
3τοῦτο
3778A
is

all
5ὅλον
3650
happening
6γέγονεν
1096A
to
7ἵνα
2443
fulfill
8πληρωθῶσιν
4137
the words

10γραφαὶ
1124A
of

the
11τῶν
3588
prophets
12προφητῶν
4396
as recorded in


10γραφαὶ
1124A
the
9αἱ
3588
Scriptures
10γραφαὶ
1124A
At that point
14τότε
5119
all
18πάντες
3956
the
16οἱ
3588
disciples
17μαθηταὶ
3101
deserted
19ἀφέντες
0863
him
20αὐτὸν
0846
fled
21ἔφυγον
5343
26:57
 
 
Then
4δὲ
1161
the people who
3οἱ
3588
had arrested

5κρατήσαντες
2902
 
6τὸν
3588
Jesus
7Ἰησοῦν
2424
led
8ἀπήγαγον
0520
to
9πρὸς
4314
the home


Caiaphas
10Καιάφαν
2533
the
12τὸν
3588
high priest
13ἀρχιερέα
0749
where
15ὅπου
3699
the
16οἱ
3588
teachers of religious law
17γραμματεῖς
1122
and
18καὶ
2532
the
19οἱ
3588
elders
20πρεσβύτεροι
4245A
had gathered


21συνήχθησαν
4863A
26:58
 
 
Meanwhile
4δέ
1161
 
3
3588
Peter
6Πέτρος
4074
followed
7ἠκολούθει
0190
him
8αὐτῷ
0846
at
9ἀπὸ
0575
a distance

10μακρόθεν
3113
came to
11ἕως
2193
the
12τῆς
3588
 
14τοῦ
3588
high priest’s
15ἀρχιερέως
0749
courtyard
13αὐλῆς
0833
 
17καὶ
2532
He went in

18εἰσελθὼν
1525A
 
19ἔσω
2080
sat
20ἐκάθητο
2521
with
21μετὰ
3326
the
22τῶν
3588
guards
23ὑπηρετῶν
5257
to see

24ἰδεῖν
3708B
how
26τέλος
5056
it
25τὸ
3588
would all end
26τέλος
5056
26:59
 
 
Inside
4δὲ
1161
the
3οἱ
3588
leading priests
5ἀρχιερεῖς
0749
and
6καὶ
2532
the
7τὸ
3588
entire
9ὅλον
3650
high council
8συνέδριον
4892
were trying to find

10ἐζήτουν
2212
witnesses who would lie
11ψευδομαρτυρίαν
5577
about
12κατὰ
2596
 
13τοῦ
3588
Jesus
14Ἰησοῦ
2424
so
16ὅπως
3704A
they

could

put
18θανατώσωσιν
2289
him
17αὐτὸν
0846
to death
18θανατώσωσιν
2289
26:60
 
 
But
3καὶ
2532
even though they found7προσελθόντων
4334A
many who agreed to give false witness
6πολλῶν
4183
8ψευδομαρτύρων
5575
they could


not
4οὐχ
3756
use anyone’s testimony
5εὗρον
2147
Finally
10ὕστερον
5305
12δὲ
1161
two men
14δύο
1417
came forward
13προσελθόντες
4334A
26:61
 
 
who declared

3εἶπαν
3004A
This man
5Οὗτος
3778A
said
6ἔφη
5346
I am able


8Δύναμαι
1410
to destroy

9καταλῦσαι
2647
the
10τὸν
3588
Temple
11ναὸν
3485
of

 
12τοῦ
3588
God
13θεοῦ
2316
and
14καὶ
2532
rebuild
18οἰκοδομῆσαι
3618
in
15διὰ
1223
three
16τριῶν
5140
days
17ἡμερῶν
2250
26:62
 
 
Then
3καὶ
2532
the
5
3588
high priest
6ἀρχιερεὺς
0749
stood up
4ἀναστὰς
0450
said
7εἶπεν
3004A
to Jesus

8αὐτῷ
0846
aren’t
10Οὐδὲν
3762B
you going to answer these charges

11ἀποκρίνῃ
0611
What
13τί
5101
do
14οὗτοί
3778A
16καταμαρτυροῦσιν
2649
you
15σου
4771
have to say for yourself
14οὗτοί
3778A
16καταμαρτυροῦσιν
2649
26:63
 
 
But
4δὲ
1161
 
3
3588
Jesus
5Ἰησοῦς
2424
remained silent

6ἐσιώπα
4623
Then
8καὶ
2532
the
9
3588
high priest
10ἀρχιερεὺς
0749
said
11εἶπεν
3004A
to him

12αὐτῷ
0846
I demand in the name14Ἐξορκίζω
1844
15σε
4771
16κατὰ
2596
of

the
19τοῦ
3588
living
20ζῶντος
2198.0
 
17τοῦ
3588
God
18θεοῦ
2316
 
22ἵνα
2443
tell
24εἴπῃς
3004A
us
23ἡμῖν
1473
if
25εἰ
1487
you
26σὺ
4771
are
27εἶ
1510
the
28
3588
Messiah
29Χριστός
5547
the
31
3588
Son
32υἱὸς
5207
of

 
33τοῦ
3588
God
34θεοῦ
2316
26:64
 
 
 
5
3588
Jesus
6Ἰησοῦς
2424
replied
3λέγει
3004
 
4αὐτῷ
0846
You
8Σὺ
4771
have said

9εἶπας
3004A
And
11πλὴν
4133
12λέγω
3004
13ὑμῖν
4771
in the future
14ἀπ᾽
0575
15ἄρτι
0737
you will see
16ὄψεσθε
3708A
the
17τὸν
3588
Son
18υἱὸν
5207
of

 
19τοῦ
3588
Man
20ἀνθρώπου
0444
seated in the place
21καθήμενον
2521
of

 
24τῆς
3588
power
25δυνάμεως
1411
at
22ἐκ
1537
God’s right hand


23δεξιῶν
1188
and
26καὶ
2532
coming
27ἐρχόμενον
2064
on
28ἐπὶ
1909
the
29τῶν
3588
clouds
30νεφελῶν
3507
of

 
31τοῦ
3588
heaven
32οὐρανοῦ
3772
26:65
 
 
Then
3τότε
5119
the
4
3588
high priest
5ἀρχιερεὺς
0749
tore
6διέρηξεν
1284A
his
9αὐτοῦ
0846
 
7τὰ
3588
clothing
8ἱμάτια
2440
to show horrorsaid
10λέγων
3004
Blasphemy
12Ἐβλασφήμησεν
0987
Why
14τί
5101
do we need
16χρείαν
5532
17ἔχομεν
2192
other
15ἔτι
2089
witnesses
18μαρτύρων
3144
 
20ἴδε
2396
 
21νῦν
3568
You have all heard22ἠκούσατε
0191
his
23τὴν
3588
blasphemy
24βλασφημίαν
0988
26:66
 
 
What
3τί
5101
is

your
4ὑμῖν
4771
verdict
5δοκεῖ
1380A
they
7οἱ
3588
 
8δὲ
1161
shouted
9ἀποκριθέντες
0611
10εἶπαν
3004A
He deserves


12̓Ένοχος
1777
14ἐστίν
1510
to die

13θανάτου
2288
26:67
 
 
Then
3τότε
5119
they began to spit4ἐνέπτυσαν
1716
in
5εἰς
1519
Jesus'
8αὐτοῦ
0846
 
6τὸ
3588
face
7πρόσωπον
4383
and
9καὶ
2532
beat
10ἐκολάφισαν
2852
him
11αὐτόν
0846
with fists
10ἐκολάφισαν
2852
And
14δὲ
1161
some
13οἱ
3588
slapped
15ἐράπισαν
4474
26:68
 
 
jeering
3λέγοντες
3004
Prophesy
5Προφήτευσον
4395
to us

6ἡμῖν
1473
you Messiah

8Χριστέ
5547
Who
10τίς
5101
 
11ἐστιν
1510
 
12
3588
hit
13παίσας
3817
you
14σε
4771
26:69
 
 
Meanwhile
4δέ
1161
 
3
3588
Peter
6Πέτρος
4074
was sitting

7ἐκάθητο
2521
outside
8ἔξω
1854
in
9ἐν
1722
the
10τῇ
3588
courtyard
11αὐλῇ
0833
A
16μία
1520
servant girl
17παιδίσκη
3814
 
13καὶ
2532
came over
14προσῆλθεν
4334A
said
18λέγουσα
3004
to him

15αὐτῷ
0846
 
20Καὶ
2532
You
21σὺ
4771
were
22ἦσθα
1510
one of thosewith
23μετὰ
3326
Jesus
24Ἰησοῦ
2424
the
25τοῦ
3588
Galilean
26Γαλιλαίου
1057.0A
26:70
 
 
But
4δὲ
1161
Peter
3
3588
denied
5ἠρνήσατο
0720
in front of
6ἔμπροσθεν
1715A
everyone
7πάντων
3956A
I


don’t
11Οὐκ
3756
know
12οἶδα
1492
what
13τί
5101
you’re talking about

14λέγεις
3004
he said

9λέγων
3004
26:71
 
 
Later
4δέ
1161
out
3ἐξελθόντα
1831A
by
6εἰς
1519
the
7τὸν
3588
gate
8πυλῶνα
4440
another
12ἄλλη
0243
servant girl noticed


10εἶδεν
3708B
him
11αὐτὸν
0846
and
13καὶ
2532
said
14λέγει
3004
to those

15τοῖς
3588
standing around
16ἐκεῖ
1563
This man
18Οὗτος
3778A
was
19ἦν
1510
with
20μετὰ
3326
Jesus
21Ἰησοῦ
2424
of
23Ναζωραίου
3480
 
22τοῦ
3588
Nazareth
23Ναζωραίου
3480
26:72
 
 
 
3καὶ
2532
Again
4πάλιν
3825
Peter denied

6ἠρνήσατο
0720
this time
4πάλιν
3825
with
8μετὰ
3326
an oath

9ὅρκου
3727
10ὅτι
3754
I


don’t even
12Οὐκ
3756
know
13οἶδα
1492
the
14τὸν
3588
man
15ἄνθρωπον
0444
26:73
 
 
A little later3μετὰ
3326
4μικρὸν
3397
 
5δὲ
1161
some of the other
7οἱ
3588
bystanders
8ἑστῶτες
2476.0
came over
6προσελθόντες
4334A
to

 
10τῷ
3588
Peter
11Πέτρῳ
4074
said
9εἶπον
3004A
 
14καὶ
2532
You
15σὺ
4771
must
13Ἀληθῶς
0230
be
18εἶ
1510
one
16ἐξ
1537
of them

17αὐτῶν
0846
 
20καὶ
2532
 
21γὰρ
1063
can tell by
25δῆλόν
1212
27ποιεῖ
4160
 
26σε
4771
your
24σου
4771
Galilean
22
3588
accent
23λαλιά
2981
26:74
 
 
 
3τότε
5119
Peter swore

4ἤρξατο
0756
5καταθεματίζειν
2653A
6καὶ
2532
7ὀμνύειν
3660
9ὅτι
3754
A curse on me if I’m lying

4ἤρξατο
0756
5καταθεματίζειν
2653A
6καὶ
2532
7ὀμνύειν
3660
I


don’t
11Οὐκ
3756
know
12οἶδα
1492
the
13τὸν
3588
man
14ἄνθρωπον
0444
And
16καὶ
2532
immediately
17εὐθὺς
2117
the rooster

18ἀλέκτωρ
0220
crowed
19ἐφώνησεν
5455
26:75
 
 
Suddenly
3καί
2532
Jesus'
10Ἰησοῦ
2424
words
8τοῦ
3588
9ῥήματος
4487
flashed through
5ἐμνήσθη
3403
 
6
3588
Peter’s
7Πέτρος
4074
mind
5ἐμνήσθη
3403
11εἰρηκότος
4483
12ὅτι
3754
Before
14Πρὶν
4250
the rooster

15ἀλέκτορα
0220
crows
16φωνῆσαι
5455
you will deny


19ἀπαρνήσῃ
0533
three times
18τρὶς
5151
that even knowme
20με
1473
And
22καὶ
2532
he went away

23ἐξελθὼν
1831A
 
24ἔξω
1854
weeping
26ἔκλαυσεν
2799
bitterly
27πικρῶς
4090