The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

NLT-Greek Reverse Interlinear

Reference:

Phil 1:1-30

NLT | Greek NT | Matchup | Interlinear | Reverse-Interlinear

1:1
 
 
This letter is from Paul
3Παῦλος
3972
and
4καὶ
2532
Timothy
5Τιμόθεος
5095
slaves
7δοῦλοι
1400
of

Christ
8Χριστοῦ
5547
Jesus
9Ἰησοῦ
2424
I am writing to
all of
11πᾶσιν
3956
 
12τοῖς
3588
God’s holy people
13ἁγίοις
0040
 
18τοῖς
3588
 
19οὖσιν
1510
in
20ἐν
1722
Philippi
21Φιλίπποις
5375
belong to

14ἐν
1722
Christ
15Χριστῷ
5547
Jesus
16Ἰησοῦ
2424
including
22σὺν
4862
the elders

23ἐπισκόποις
1985
and
24καὶ
2532
deacons
25διακόνοις
1249
1:2
 
 
May God

8θεοῦ
2316
our
10ἡμῶν
1473
Father
9πατρὸς
3962
and
11καὶ
2532
the Lord

12κυρίου
2962
Jesus
13Ἰησοῦ
2424
Christ
14Χριστοῦ
5547
give
7ἀπὸ
0575
you
4ὑμῖν
4771
grace
3χάρις
5485
and
5καὶ
2532
peace
6εἰρήνη
1515
1:3
 
 
Every time
9πάσῃ
3956
I think8ἐπὶ
1909
10τῇ
3588
11μνείᾳ
3417
of you

12ὑμῶν
4771
I give thanks

3εὐχαριστῶ
2168
to

my
6μου
1473
 
4τῷ
3588
God
5θεῷ
2316
1:4
 
 
Whenever
3πάντοτε
3842
4ἐν
1722
5πάσῃ
3956
I
7μου
1473
pray
6δεήσει
1162
make
16ποιούμενος
4160
 
14τὴν
3588
requests
15δέησιν
1162
for
8ὑπὲρ
5228
all
9πάντων
3956
of you

10ὑμῶν
4771
with
12μετὰ
3326
joy
13χαρᾶς
5479
1:5
 
 
for
3ἐπὶ
1909
you
6ὑμῶν
4771
my
4τῇ
3588
partners
5κοινωνίᾳ
2842
in spreading
7εἰς
1519
the
8τὸ
3588
Good News about
9εὐαγγέλιον
2098
from
10ἀπὸ
0575
the
11τῆς
3588
time
13ἡμέρας
2250
first heard
12πρώτης
4413
until
14ἄχρι
0891
now
15τοῦ
3588
16νῦν
3568A
1:6
 
 
am certain

3πεποιθὼς
3982
that
4αὐτὸ
0846
5τοῦτο
3778A
God
8
3588
 
7ὅτι
3754
who

began
9ἐναρξάμενος
1728
the

good
13ἀγαθόν
0018
work
12ἔργον
2041
within
10ἐν
1722
you
11ὑμῖν
4771
until
16ἄχρι
0891
it is finally finished


15ἐπιτελέσει
2005
on the day when


17ἡμέρας
2250
Christ
18Χριστοῦ
5547
Jesus
19Ἰησοῦ
2424
returns

1:7
 
 
So
3καθώς
2531
it is

5ἐστιν
1510
right
6δίκαιον
1342
that
8τοῦτο
3778A
9φρονεῖν
5426
I
7ἐμοὶ
1473
should feel as do
8τοῦτο
3778A
9φρονεῖν
5426
about
10ὑπὲρ
5228
all
11πάντων
3956
of you

12ὑμῶν
4771
for
14διὰ
1223
15τὸ
3588
you
21ὑμᾶς
4771
have a special place
16ἔχειν
2192
in
18ἐν
1722
my
17με
1473
 
19τῇ
3588
heart
20καρδίᾳ
2588
You
41πάντας
3956
42ὑμᾶς
4771
share with
37συνκοινωνούς
4791
43ὄντας
1510
me
38μου
1473
the
39τῆς
3588
special favor of God
40χάριτος
5485
both
24τε
5037
in
23ἔν
1722
my
27μου
1473
 
25τοῖς
3588
imprisonment
26δεσμοῖς
1199
and
28καὶ
2532
in
29ἐν
1722
 
30τῇ
3588
defending
31ἀπολογίᾳ
0627
and
32καὶ
2532
confirming the truth
33βεβαιώσει
0951
of

the
34τοῦ
3588
Good News
35εὐαγγελίου
2098
1:8
 
 
 
4γάρ
1063
 
6
3588
God
7θεὸς
2316
knows
3μάρτυς
3144
5μου
1473
how much
8ὡς
5613
I love and long for

9ἐπιποθῶ
1971
you
10πάντας
3956
11ὑμᾶς
4771
with
12ἐν
1722
the tender compassion

13σπλάγχνοις
4698
of

Christ
14Χριστοῦ
5547
Jesus
15Ἰησοῦ
2424
1:9
 
 
I pray

5προσεύχομαι
4336
that
3καὶ
2532
4τοῦτο
3778A
6ἵνα
2443
your
9ὑμῶν
4771
 
7
3588
love
8ἀγάπη
0026
 
10ἔτι
2089
will overflow

14περισσεύῃ
4052
more
11μᾶλλον
3123
and
12καὶ
2532
more
13μᾶλλον
3123
and will keep on growing
14περισσεύῃ
4052
in
16ἐν
1722
knowledge
17ἐπιγνώσει
1922
and
18καὶ
2532
understanding
19πάσῃ
3956
20αἰσθήσει
0144
1:10
 
 
For
3εἰς
1519
4τὸ
3588
you
6ὑμᾶς
4771
to understand

5δοκιμάζειν
1381
what
7τὰ
3588
really matters
8διαφέροντα
1308
so that
10ἵνα
2443
you may live


11ἦτε
1510
pure
12εἰλικρινεῖς
1506
and
13καὶ
2532
blameless
14ἀπρόσκοποι
0677
lives
11ἦτε
1510
until
15εἰς
1519
the day of

16ἡμέραν
2250
Christ’s
17Χριστοῦ
5547
return

1:11
 
 
May you always be filled with
3πεπληρωμένοι
4137
the fruit of salvation

4καρπὸν
2590
the righteous character

5δικαιοσύνης
1343
produced in lifeby
8διὰ
1223
Jesus
9Ἰησοῦ
2424
Christ
10Χριστοῦ
5547
for will bring
12εἰς
1519
 
7τόν
3588
glory
13δόξαν
1391
and
14καὶ
2532
praise to
15ἔπαινον
1868
God
16θεοῦ
2316
1:12
 
 
And
4δὲ
1161
I want

6βούλομαι
1014
you
5ὑμᾶς
4771
to know

3γινώσκειν
1097
my dear brothers and sisters


8ἀδελφοί
0080
that
10ὅτι
3754
everything that
11τὰ
3588
has happened


12κατ᾽
2596
19ἐλήλυθεν
2064A
to me

13ἐμὲ
1473
has helped to spread
14μᾶλλον
3123
15εἰς
1519
16προκοπὴν
4297
the
17τοῦ
3588
Good News
18εὐαγγελίου
2098
1:13
 
 
 
17καὶ
2532
 
18τοῖς
3588
For everyone19λοιποῖς
3062B
20πᾶσιν
3956
including
12ἐν
1722
the
14τῷ
3588
whole
13ὅλῳ
3650
palace guard
15πραιτωρίῳ
4232
 
3ὥστε
5620
knows that
7φανεροὺς
5318
10γενέσθαι
1096
I
6μου
1473
am
7φανεροὺς
5318
10γενέσθαι
1096
 
4τοὺς
3588
in chains
5δεσμούς
1199
because of
8ἐν
1722
Christ
9Χριστῷ
5547
1:14
 
 
And
3καὶ
2532
my
14μου
1473
 
12τοῖς
3588
imprisonment
13δεσμοῖς
1199
 
4τοὺς
3588
most
5πλείονας
4119A
ofthe
6τῶν
3588
believers
7ἀδελφῶν
0080
8ἐν
1722
9κυρίῳ
2962
have gained confidence


10πεποιθότας
3982
boldly
16περισσοτέρως
4056
17τολμᾶν
5111
speak
26λαλεῖν
2980
 
22τοῦ
3588
God’s
23θεοῦ
2316
 
19τὸν
3588
message
20λόγον
3056
without fear
18ἀφόβως
0870
1:15
 
 
It’s true that


4μὲν
3303
5καὶ
2532
some
3τινὲς
5100
out of
6διὰ
1223
jealousy
7φθόνον
5355
and
8καὶ
2532
rivalry
9ἔριν
2054
 
12δὲ
1161
But
13καὶ
2532
others
11τινὲς
5100
preach about
18κηρύσσουσιν
2784
 
16τὸν
3588
Christ
17Χριστὸν
5547
with
14δι᾽
1223
pure motives
15εὐδοκίαν
2107
1:16
 
 
They
3οἱ
3588
4μὲν
3303
because
5ἐξ
1537
love
6ἀγάπης
0026
for they know
8εἰδότες
1492
 
9ὅτι
3754
I have been appointed14κεῖμαι
2749
to defend
10εἰς
1519
11ἀπολογίαν
0627
the
12τοῦ
3588
Good News
13εὐαγγελίου
2098
1:17
 
 
 
4δὲ
1161
Those others
3οἱ
3588
do not have pure motives
5ἐξ
1537
6ἐριθείας
2052
they preach about

9καταγγέλλουσιν
2605
 
7τὸν
3588
Christ
8Χριστὸν
5547
not
11οὐχ
3756
sincerely
12ἁγνῶς
0055
intending
14οἰόμενοι
3633
to make

16ἐγείρειν
1453
my
19μου
1473
 
17τοῖς
3588
chains
18δεσμοῖς
1199
more painful
15θλῖψιν
2347
to

1:18
 
 
But
4γάρ
1063
that doesn’t matter
3τί
5101
 
6πλὴν
4133
 
7ὅτι
3754
Whether
10εἴτε
1535
motives

false
11προφάσει
4392
or
12εἴτε
1535
genuine
13ἀληθείᾳ
0225
the message aboutChrist
15Χριστὸς
5547
is being preached


16καταγγέλλεται
2605
either
8παντὶ
3956
way
9τρόπῳ
5158
so
18καὶ
2532
19ἐν
1722
20τούτῳ
3778A
I rejoice

21χαίρω
5463
And
23ἀλλὰ
0235
24καὶ
2532
I will continue to rejoice
25χαρήσομαι
5463A
1:19
 
 
For
4γάρ
1063
I know


3οἶδα
1492
that
6ὅτι
3754
as
13διὰ
1223
you
15ὑμῶν
4771
 
14τῆς
3588
pray for
16δεήσεως
1162
the
19τοῦ
3588
Spirit
20πνεύματος
4151
of

Jesus
21Ἰησοῦ
2424
Christ
22Χριστοῦ
5547
 
17καὶ
2532
helps
18ἐπιχορηγίας
2024
this
7τοῦτό
3778A
will lead to
9ἀποβήσεται
0576A
10εἰς
1519
my
8μοι
1473
deliverance
11σωτηρίαν
4991
1:20
 
 
For
3κατὰ
2596
I
8μου
1473
 
4τὴν
3588
fully expect
5ἀποκαραδοκίαν
0603
and
6καὶ
2532
hope
7ἐλπίδα
1680
that
9ὅτι
3754
I will


never
10ἐν
1722
11οὐδενὶ
3762B
be ashamed

12αἰσχυνθήσομαι
0153
but
14ἀλλ᾽
0235
continue to be bold
15ἐν
1722
16πάσῃ
3956
17παρρησίᾳ
3954
as
19ὡς
5613
been in the past
20πάντοτε
3842
21καὶ
2532
22νῦν
3568
my
29μου
1473
life
26ἐν
1722
27τῷ
3588
28σώματί
4983
will bring honor to

24μεγαλυνθήσεται
3170
Christ
25Χριστὸς
5547
whether
31εἴτε
1535
live
32διὰ
1223
33ζωῆς
2222
or
34εἴτε
1535
die
35διὰ
1223
36θανάτου
2288
1:21
 
 
For
4γάρ
1063
to me

3ἐμοὶ
1473
living
6τὸ
3588
7ζῆν
2198.0
means living forChrist
8Χριστός
5547
and
10καὶ
2532
dying
11τὸ
3588
12ἀποθανεῖν
0599
even better
13κέρδος
2771
1:22
 
 
But
4δὲ
1161
if
3εἰ
1487
live
5τὸ
3588
6ζῆν
2198.0
7ἐν
1722
8σαρκί
4561
I
11μοι
1473
 
10τοῦτό
3778A
do
13ἔργου
2041
more fruitful

12καρπὸς
2590
work for
13ἔργου
2041
So
15καὶ
2532
I really


don’t
18οὐ
3756
know
19γνωρίζω
1107
which
16τί
5101
is better

17αἱρήσομαι
0138
1:23
 
 
I’m torn


3συνέχομαι
4912A
 
4δὲ
1161
between
5ἐκ
1537
 
6τῶν
3588
two desires
7δύο
1417
I long9τὴν
3588
10ἐπιθυμίαν
1939
11ἔχων
2192
to
12εἰς
1519
13τὸ
3588
go
14ἀναλῦσαι
0360
and
15καὶ
2532
be
18εἶναι
1510
with
16σὺν
4862
Christ
17Χριστῷ
5547
 
21γὰρ
1063
far
20πολλῷ
4183E
22μᾶλλον
3123
better for
23κρεῖσσον
2908A
1:24
 
 
But
4δὲ
1161
for
11δι᾽
1223
your
12ὑμᾶς
4771
sakes
11δι᾽
1223
it is better that


9ἀναγκαιότερον
0316.0A
continue
3τὸ
3588
5ἐπιμένειν
1961
to live
6ἐν
1722
7τῇ
3588
8σαρκὶ
4561
1:25
 
 
 
3καὶ
2532
Knowing
7οἶδα
1492
this
4τοῦτο
3778A
I am convinced


5πεποιθώς
3982
that
8ὅτι
3754
I will remain alive


9μενῶ
3306
so
10καὶ
2532
I can continue to help


11παραμενῶ
3887
all of
12πᾶσιν
3956
you
13ὑμῖν
4771
 
15τὴν
3588
grow
17προκοπὴν
4297
and
18καὶ
2532
experience
14εἰς
1519
the joy

19χαρὰν
5479
of

your
16ὑμῶν
4771
 
20τῆς
3588
faith
21πίστεως
4102
1:26
 
 
when
14διὰ
1223
17παρουσίας
3952
 
15τῆς
3588
I
16ἐμῆς
1699
come
14διὰ
1223
17παρουσίας
3952
to
19πρὸς
4314
you
20ὑμᾶς
4771
again
18πάλιν
3825
 
3ἵνα
2443
you
6ὑμῶν
4771
will have even more reason to

7περισσεύῃ
4052
take pride
4τὸ
3588
5καύχημα
2745
in
8ἐν
1722
Christ
9Χριστῷ
5547
Jesus
10Ἰησοῦ
2424
because of what is doing through

11ἐν
1722
me
12ἐμοί
1473
1:27
 
 
Above all
3μόνον
3440
you must live as citizens of heaven conducting yourselves


10πολιτεύεσθε
4176
in a manner worthy
5ἀξίως
0516
of

the
6τοῦ
3588
Good News
7εὐαγγελίου
2098
about

 
8τοῦ
3588
Christ
9Χριστοῦ
5547
Then
12ἵνα
2443
whether
14εἴτε
1535
I come

15ἐλθὼν
2064A
and
16καὶ
2532
see
17ἰδὼν
3708B
you
18ὑμᾶς
4771
again

or
19εἴτε
1535
only
20ἀπὼν
0548
hear
21ἀκούω
0191
 
22τὰ
3588
about
23περὶ
4012
you
24ὑμῶν
4771
that
26ὅτι
3754
you are standing


27στήκετε
4739
with
28ἐν
1722
one
29ἑνὶ
1520
spirit
30πνεύματι
4151
one
32μιᾷ
1520
purpose
33ψυχῇ
5590
fighting together
34συναθλοῦντες
4866
for

the
36τῇ
3588
faith
37πίστει
4102
the
38τοῦ
3588
Good News
39εὐαγγελίου
2098
1:28
 
 
 
3καὶ
2532
Don’t
4μὴ
3361.0
be intimidated


5πτυρόμενοι
4426
in
6ἐν
1722
any way
7μηδενὶ
3367A
by
8ὑπὸ
5259
your
9τῶν
3588
enemies
10ἀντικειμένων
0480
This
12ἥτις
3748
will be

13ἐστὶν
1510
a sign

15ἔνδειξις
1732
to them

14αὐτοῖς
0846
that

going to be destroyed
16ἀπωλείας
0684
but
19δὲ
1161
you
18ὑμῶν
4771
going to be saved
20σωτηρίας
4991
even
22καὶ
2532
 
23τοῦτο
3778A
by
24ἀπὸ
0575
God himself
25θεοῦ
2316
1:29
 
 
For
3ὅτι
3754
you
4ὑμῖν
4771
have been given
5ἐχαρίσθη
5483A
not
10οὐ
3756
only
11μόνον
3440
the
6τὸ
3588
privilege of
7ὑπὲρ
5228
trusting
12τὸ
3588
15πιστεύειν
4100
in
13εἰς
1519
Christ
8Χριστοῦ
5547
 
14αὐτὸν
0846
but
16ἀλλὰ
0235
also
17καὶ
2532
suffering
18τὸ
3588
21πάσχειν
3958
for
19ὑπὲρ
5228
him
20αὐτοῦ
0846
1:30
 
 
We are in

6ἔχοντες
2192
this
3τὸν
3588
struggle
5ἀγῶνα
0073
together
4αὐτὸν
0846
You have seen


9εἴδετε
3708B
my
11ἐμοί
1473
struggle
8οἷον
3634
in the past
10ἐν
1722
and
13καὶ
2532
you know that

15ἀκούετε
0191
I
17ἐμοί
1473
am still
14νῦν
3568
in the midst
16ἐν
1722